Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning."

Transkript

1 RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (16) Protokoll förtt vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet s sammanträde måndagen den 15 april 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Närvarande: Anders A Bodin (ordf.); John Chrispinsson (fr.o.m. 10), Fredrik von Feilitzen, Eje Herlitz, Cajsa C Holmstrand, Ingemar Josefsson, Anders Jönssonn (t.o.m. 13), Henrik Nerlund, Erling Norrby, Inga Varg, Iréne Vestman; Martin Rörby, rådets sekreterare samt Monica Hector, handläggare. Förhinder att närvara hade anmälts av Magnus Olausson ochh Mia Torpe. Vid sammanträdet deltog även: Helena Hultgren, Helena Persson, Maria Sahlstrand, Lena Nordenlöw, stadsbyggnads dskontoret samt Tony Andersson, plankonsult, WSP. 1. Val av protokollförare för dagens sammanträde samt justerare, dagordningg Valdes sekreteraren M Rörby att föra protokoll vid dagens sammanträdes e samt ledamot I Vestman att jämte ordförande justera protokollet. Beslöts ta upp ärendena i ordningen: 1-10, 18, 12-13,11, återupptogs 12-13, 14, 19, 20, 26, 15, 21, 24, 2 25, 16, 17, 22 och Nästa sammanträdesdag Erinrades att Skönhetsrådet sammanträder den 6 maj 2013, kl. k Nästa delegationssammanträde Erinrades att Skönhetsrådets delegerade sammanträder den 222 april 2013, kl Protokollsjustering Anmäldes att protokoll fört vid rådets ordinarie sammanträde justerats i vederbörlig ordning. 5. Protokollsjustering Anmäldes att protokoll fört vid rådets delegationssammanträde justerats i vederbörlig ordning.

2 SID 2 (16) 6. Rådet: Val av rådets trettonde ledamot (SR Dnr ) Återupptogs ärende bordlagt vid sammanträde ( 4) angående val av rådets trettonde ledamot. Genom formellt beslut bekräftades det enhälliga valet av Inga Varg, arkitekt SAR/MSA till rådets trettonde ledamot. Ordföranden hälsade därefter nya ledamoten välkommen till Skönhetsrådet. 7. Rådet: Nya ledamoten val av delegationsgrupp Valdes ledamoten I Varg att ingå i Skönhetsrådets delegerade för Plan- och bygglovsärenden. 8. Rådet: Revisionsberättelse för år 2012; från stadsrevisionen. (SR Dnr ) Förelåg av Stadsrevisionen upprättad revisionsberättelse för Skönhetsrådet. Erinrades att revisionen av Skönhetsrådets verksamhet för år 2012 avslutats samt att Skönhetsrådet och dess ledamöter beviljats ansvarsfrihet. Enligt revisionskontorets bedömning har verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet med protokollsutdrag. 9. Rådet: Tertialrapport (SR Dnr ) Förelåg av sekreteraren utformat förslag till Tertialrapport Antogs förslag till Tertialrapport som rådets. Anmäldes ärenden enligt bilaga Anmälningsärenden 11. Sekreteraren informerar Meddelade sekreteraren att han är ombedd att föreläsa under rubriken Hökarängen i arkitekturhistorien vid ett evenemang arrangerat av Farsta stadsdelsnämnd den 25 april.

3 SID 3 (16) 12. Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner för kvarteren (SR Dnr ) samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan. Sekreteraren redogjorde för ärendet. Bordlades ärendet till en senare paragraf. 13. Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan. Helena Hultgren, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som innebär att park- och gatumark överförs till kvartersmark för kontorsbebyggelse och teknisk anläggning längs Essingeleden. Bebyggelsen utgörs av tre huskroppar i 6-7 våningar med lägre länkbyggnader emellan samt med garage i källarplan. Kontorshusen ska utformas som tre individer med samma gestaltningsmässiga grepp och i höjd trappas ner mot Rålambshovsparken. Planområdet är idag inte ett område man kan använda till rekreation eller naturupplevelser p.g.a. den hårt trafikerade Essingeleden strax intill. Inom området finns annars ett fint ekbestånd och närheten till Kristinebergs slott med sin park skulle kunna motivera ett nollalternativ om förutsättningarna varit andra. Skönhetsrådet ställde sig därför inte negativt till att platsen bebyggs däremot ansåg rådet att flera delar i planförslaget måste bearbetas. Ett av de största problemen i Essingeledens närhet är de kvartersstora byggnadsvolymerna och den brist på stadsmässiga kvaliteter och trivsam skala som präglar stora delar av t.ex. Lindhagensgatan. Med föreliggande förslag fortsätter man dessvärre att planera med denna stora skala. Även om remissunderlaget beskriver att de tre kontorsvolymerna ska utformas som olika individer talar bildmaterialet i motsatt riktning strömlinjeformade löpmeterfasader mot Essingeleden med mycket liten variation byggnaderna sinsemellan. Enligt rådet behöver inte motorvägens form kunna avläsas i arkitekturen utan det är byggnadernas gruppering och axlar som man i första hand uppfattar från trafikleden. Stora volymer med likartat uttryck borgar inte för en positivt laddad stadsbygd. Detta mycket storskaliga gestaltningsgrepp kommer att få särskilt negativa konsekvenser mot

4 SID 4 (16) (forts 13) Kristinebergs slottsväg där gaturum och möte med tillkommande bebyggelse kräver ett annat förhållningssätt. Förslaget måste därför omarbetas och kontorsbyggnaderna brytas ned i skalan och ges variation i uttrycket. Skönhetsrådet var också kritiskt till det norra husets byggnadshöjd och den silhuett de tre byggnaderna bildar tillsammans som stora och oformliga block. Det talande perspektivet från Tranebergsbron visar tydligt att den norra byggnaden måste sänkas en våning. Ett betydligt mer artikulerad taklandskap som tillför stadssilhuetten kvaliteter är också ett absolut krav enligt rådet. Skönhetsrådet var tveksamt till om de planerade lokalerna, verksamheterna och framtida bostäderna kommer räcka för att göra Kristinebergs slottsväg till en levande och stadsmässig gata. Ett stort problem med gatan är att den saknar målpunkt i söder den slutar stumt mot tunnelbanespåren. Med alla dessa planerade arbetsplatser kan man således förvänta sig liv och rörelse på gatan under kontorstid men rådet ser en risk med att gatan blir tom och dyster på kvällar och helger om inte underlaget är stort nog för att hålla butiker och annat öppet även andra tider på dygnet. Om lokalgatan norr om kvarteret Krillans krog blir den naturliga och trevligare vägen till och från tunnelbanan riskerar gatusträckan i höjd med de två södra husen i det aktuella planområdet att bli ganska ödslig och tom vilket man bör försöka undvika. Även om det inte är aktuellt i dagslägen ansåg rådet att man måste planera för en ny, östlig, tunnelbaneuppgång då en sådan skulle bidra till att ändra rörelsemönstret i området vilket skulle vara positivt. Beslöt rådet tillstyrka förslag till detaljplan med starka erinringar i enlighet med vad som framförts ovan. Anmälde ledamot F von Feilitzen reservation mot beslutet enligt bilaga 2. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 14. Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner för kvarteren (SR Dnr ) samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Återupptogs ärende bordlagt vid 12 angående Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan. Det nya planförslaget innebär att man i Rosenlundsparkens nord-västra del tillför ca 200 bostäder samt förskolelokaler för sex avdelningar, ordnade som ett större stadskvarter längst västerut och ett fristående hus, det så kallade Parkhuset, öster om detta. Den nuvarande förskolebyggnaden föreslås i gengäld riven och marken omvandlad till parkyta. Vidare anger planen att Swedenborgsgatan förlängs söderut från Magnus Ladulåsgatan till

5 SID 5 (16) (forts 14) Grindsgatan och öppnas för busstrafik samtidigt som nuvarande bussgata söder om parken tas bort till förmån för en utökad park. Dessutom anläggs en ny lokalgata parallellt med Magnus Ladulåsgatan norr om det nya bostadskvarteret, d.v.s. söder om det befintliga kvarteret Ögonmåttet. De två tilläggsplanerna syftar till att tillåta/utöka användningen centrumändamål inom den befintliga bebyggelsen i syfte att skapa ett rikare gatuliv med butiker och annan publik verksamhet bottenvåningarna. Avsikten är också att möjliggöra en upprustning av gårdsmiljön inom kvarteret Linjalen samt att stärka denna gårds koppling till Rosenlundsparkens nord-västra del i Åsögatans förlängning. Skönhetsrådet valde att behandla båda de rubricerade ärendena tillsammans. Rådet menade att frågorna är intimt sammankopplade och måste behandlas i ett sammanhang. Dessvärre är kopplingarna mellan ärendena svaga i remisshandlingarna, vilket innebär att för helhetsresultatet relevanta förslag till dellösningar behandlats i förbigående eller inte alls. Särskilt gäller det de befintliga kvarterens anpassning till den nya situation som den tillkommande bebyggelsen och den förändrade gatustrukturen kommer att resultera i. De två ärendena handlar om en central del av Södermalm som trots detta länge varit bortglömd. Läget i skärningspunkten mellan de axlar som utgår från Nytorget i öster och Mariatorget i norr gör detta till en viktig plats av principiell betydelse för hela stadsdelen. Som ett sätt att förtydliga detta förhållande ansåg Skönhetsrådet det både logiskt och rimligt att Swedenborgsgatan förlängs söderut. Viktigt är dock att särskild omsorg läggs på hur den förlängda gatans lutning och anslutning till omkringliggande mark och byggnader görs liksom att den i sin nya del verkligen kommer att uppfattas som gata, inte väg. Skönhetsrådet ansåg att området som är tänkt att tas i anspråk för ett nytt kvarter idag har karaktären mer av överbliven mark än park. Rådet ställde sig därför inte negativt till att marken tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Den föreslagna planformen med en öppen kvartersstruktur finner rådet däremot inte given. Kanske skulle en större stadga kunna uppnås med en lösning som mer går i riktning mot ett storgårdskvarter. Inte minst skulle den befintliga topografin med stora höjdskillnader bättre kunna tas tillvara med en sådan utformning, inbegripet den unika pulkabacken. Ett annat strukturellt problem som Skönhetsrådet fann skäl att uppmärksamma är förskoleavdelningarnas mycket begränsade egna gårdsytor. Den befintliga förskolan som rivs har en egen generös gård, medan det i anslutning till de nya lokalerna endast finns ytterst begränsade utrymmen, så kallade utsläppsgårdar, avsatta för detta behov. Istället förutsätts barnen tas med av personalen till den större nya lekpark som anläggs öster om kvarteret Alnmåttet. Detta är en typ av lösning som rådet här, liksom i många andra fall där den nu tillämpas i staden, är starkt kritiskt till. Trots goda intentioner, ansåg Skönhetsrådet att den arkitektoniska utformningen av bebyggelsen i det nya kvarteret lämnar en hel del övrigt att önska. Förutsatt att något av de starkare förslagen i tävlingen om Parkhuset, som nu är under bedömning, beslutas för

6 SID 6 (16) (forts 14) utförande, kan detta förhoppningsvis locka till att man inom ramen för arbetet med gestaltningsprogrammet åstadkommer en intressantare och mer fullödig gestaltning av kvarteret. Något annat ansåg rådet inte vara acceptabelt. Den framtida utformningen av det angränsande kvarteret Ögonmåttet norr om den nya lokalgatan upplevde rådet också bristfälligt hanterad. Hur de befintliga husen och sina gårdar ska möta gatan är inte redovisat annat än i ett perspektiv, där det framstår som att ingenting görs. För att skapa mervärden kanske en sammanlänkning av de södervända gavlarna med nya volymer i en, två eller fler våningar skulle kunna vara värt att pröva. Generellt gäller också att rådet gärna skulle vilja se tydligare visioner för hur de båda befintliga kvarterens bottenvåningar tas omhand och särskilt hur de kan användas som verktyg för att berika Magnus Ladulåsgatan. Skönhetsrådet ansåg att det är positivt att kopplingen mellan det öst-västliga stråket genom kvarteret Linjalen och Rosenlundsparkens västra del förstärks med en generös trapplösning. Rådet fann dock mötet med den förlängda Swedenborgsgatan oklart. Detta förstärks av det nya Parkhuset otydliga placering i förhållande till stråket, vilket ju utgör en förlängning av Åsögatan. På den här punkten ansåg rådet att en tydligare samtrimning av projekten måste till. I sammanhanget ville rådet också betona vikten av att Åsögatans närvaro även fortsättningsvis får upplevas genom kvarteret, d.v.s. den trädplantering som föreslås i stråket bör omprövas. Rådet beslöt med ovanstående erinringar och synpunkter att tillstyrka såväl detaljplanen för Södermalm 9:10 m.fl. som tilläggsplanerna för Linjalen och Ögonmåttet. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 15. Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd. Helena Persson, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Som grund för ett fortsatt planarbete har stadsbyggnadskontoret låtit utarbeta ett program för området kring Blackebergsvägen. Programförslaget omfattar ett antal delar. I anslutning till T-banestation Islandstorget är avsikten att skapa en urban plats som visuellt kopplar samman kyrkan med stationsbyggnaden. Holbergsgatan och Zorngatan är tänkta att knytas ihop genom att Holbergsgatans anslutning till Blackebergsvägen förskjuts norrut. Den befintliga fotbollsplanen väster om Blackebergsvägen ska bevaras och utvecklas. Blackebergstråket är tänkt att förstärkas genom upprustning och utveckling av nya målpunkter. Mellan Björnsonsgatan/Carl Larssons väg i norr och Blackebergsbacken i söder är avsikten att utmed Blackebergsvägen på ömse sidor tillföra ny bebyggelse, med

7 SID 7 (16) (forts 15) undantag för den mark i nord-öst som redan är bebyggd med villor. Likaså planeras nya hus att uppföras norr om Blackebergsbacken. Tyska bottens befintliga naturvärden är vidare tänkta att tas tillvara samtidigt som platsen utvecklas för rekreativa ändamål med nya målpunkter och aktiviteter samt förtydligade stråk och entréer. En viktig del i programförslaget är också att förändra Blackebergsvägens karaktär från genomfartsled till mer stadslik huvudgata för att därmed förbättra förutsättningarna för gående och cyklister i överensstämmelse med intentionerna i stadens översiktsplan Promenadstaden. Skönhetsrådet kunde konstatera att det är ett ambitiöst analysarbete som föregått det nu framlagda förslaget till områdesplan. Ett huvudsyfte med planen är att bryta ner den barriäreffekt Blackebergsvägen idag har och att därmed skapa ett starkare samband mellan Blackeberg och Södra Ängby. Detta är i grunden något Skönhetsrådet sympatiserade med, och greppet att i mötet mellan områdena skapa en ny stadskaraktär som komplement till de två pregnanta karaktärer som redan är etablerade upplevde rådet rätt. Däremot är det angeläget att det både mellan och inom de nya bebyggelsegrupperna ges utrymme för en viss variation. Kompletteringsbebyggelsen öster om Blackebergsvägen i slänten nedanför Södra Ängbys villabebyggelse ställde sig Skönhetsrådet dock frågande till. Södra Ängby är med sin omfattande och i en enhetlig funktionalistisk anda hållna villabebyggelse inte bara utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, utan ett världsunikt område i den moderna västerländska arkitekturens historia. Samspelet mellan förhållandevis orörd naturmark med rikligt inslag av tall och de vita, kubformade villorna konstituerar mycket av värdet och att då som föreslås i programmet gå in med ny bebyggelse i denna synnerligen skyddsvärda enklav, om än bara i randzonen, ansåg Skönhetsrådet mycket tveksamt. Skönhetsrådet fann det riktigt med en större exploatering kring T-banestationen, men den nya bebyggelsens placering och relation till kyrkan behöver studeras närmare när kyrkan kom till, ritades av Björn Hedvall efter en tävling, var avsikten att den skulle vara tydligt iakttagbar från Bergslagsvägen. Likaså ansåg rådet att det publika komplex som är tänkt att uppföras söder om den nya, terrasserade platsbildningen måste få ett uttalat innehåll innan det arkitektoniska grunduttrycket låses. Sättet att kringbygga Lilla Ängby gård med ett nytt kvarter endast uppbrutet av några siktgatt, varav det största mot Blackebergsvägen, ansåg Skönhetsrådet vidare inte vara en acceptabel lösning. Även om den nuvarande mangårdsbyggnaden tillkom först på 1880-talet, så minner själva gårdsetableringen om Blackebergsvägen historiska betydelse. Den anlades ju för mer än 300 år sedan i syfte att förbinda den centrala staden med Drottningholms slott via den så kallade Kungens brygga nere vid Mälarstranden. Skönhetsrådet framhöll att sambandet mellan Lilla Ängby gård och Blackebergsvägen måste stärkas genom betydligt öppnare samband än i programförslaget. Att den befintliga fotbollsplanen utvecklas ansåg rådet utmärkt, men man måste närmare studera hur de konflikter som riskerar att uppstå mellan verksamheten där och den nya bostadsbebyggelse som föreslås i nära anslutning kan minimeras. Rådet såg också positivt på de åtgärder som presenteras för att förstärka och utveckla Blackebergsstråket, liksom

8 SID 8 (16) Tyska botten. Den nya lokalgata som föreslås föras in från norr i det senare området anser rådet dock bör utgå. Istället skulle den mindre, svängda vägsträckning som börjar väster om det några år gamla bostadshus som ligger vid Blackebergsbacken närmast Blackebergsvägen kunna förlängas söderut till samma punkt där den föreslagna lokalgatan var tänkt att ansluta till befintlig väg. För att på sikt stärka Tyska bottens attraktionskraft, och de aktuella stadsdelarna i stort, skulle Skönhetsrådet gärna se att Nockebybanan, spårvagnlinje 12 kunde förlängas ända hit. Skönhetsrådet ställde sig i grunden positivt till områdesprogrammet för Blackebergsvägen, men ansåg att det på de punkter som lyfts fram ovan måste studeras vidare och bearbetas inför kommande detaljplanearbete. Anmälde ledamoten F von Feilitzen särskilt yttrande enligt bilaga 3. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet samt att besvara skrivelserna från privatpersoner med kopia på rådets yttrande. 16. Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7, förslag till detaljplan (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7, förslag till detaljplan. Maria Sahlstrand, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som innebär en höjning av befintlig byggnad på fastigheten 6 med en våning samt en koppling i form av en upphöjd gångpassage till fastigheten Lokstallet 7. Syftet med planändringen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att använda byggnaden på ett mer effektivt sätt samt att anpassa den till dagens krav på arbetsmiljö. Lokstallet 6 är, enligt rådets uppfattning, en stadsbildsmässigt sett besvärlig fastighet som redan bebyggts med väl stor byggnadsvolym. Om föreliggande detaljplaneförslag antas innebär detta en ökad byggnadshöjd med ett våningsplan, mot Atlasmuren två fulla våningar i förhållande till nuläget med en indragen och från gatan knappt synlig översta våning. Skönhetsrådet ansåg att kontorshuset i och med detta skulle bli för högt i förhållande till bostadshusen/bonnierkomplexet och stadsbilden. Bostadsbebyggelsen i Atlasområdet utgör en stadsfront att skymma bostadshusen ännu mer ansåg inte rådet är lämpligt med tanke på de arkitektoniska och kulturhistoriska värden området, inklusive den äldre delen av Bonnierkomplexet, besitter. (Samtliga fastigheter är grönmarkerade i stadsmuseets klassificeringskarta). Ur stadsbildssynpunkt är också spelet mellan stadsdelarna på vardera sidan av Barnhusviken viktig. S:t

9 SID 9 (16) (forts 16) Eriksområdet utformades för att gestaltningsmässigt svara mot Atlasområdets klassicistiskt präglade arkitektur. Skönhetsrådet bedömde således att den föreslagna förändringen skulle få mycket negativa effekter på såväl närmiljön som stadsbilden. Rådet var också kritiskt till att underlaget inte i alla delar ger en korrekt bild av vad resultatet kommer att bli. Vad gäller den föreslagna gestaltningen ansåg rådet att byggnadens skulle få en karaktär som inte passar på platsen. Plåt som fasadmaterial kan fungera i vissa miljöer och på vissa byggnader men här bedömde rådet att det ger byggnaden ett närmast apart uttryck. Att man med en öppen gestaltning av fasaden med stora glasytor skulle kunna släppa igenom och reflektera ljus som skulle kunna kompensera för de försämrade av ljusförhållandena på gatan och i bostäderna är knappast sannolikt. I förslaget ingår även en upphöjd gångpassage som ska länka Bonnierhuset med kontorshuset på fastigheten Lokstallet 6. Skönhetsrådet ansåg att hela idén med gången mellan byggnaderna går stick i stäv med översiktsplanens intentioner om att skapa rikare stadsliv och höga stadsmässiga värden där folk bor och vistas. Dessutom skulle gången skymma den viktiga utsikten/flukten mot Kungsholmen. Beslöt Skönhetsrådet avstyrka förslag till detaljplan. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet samt att besvara skrivelserna från privatpersoner med kopia på rådets yttrande. 17. Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1 (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1. Lena Nordenlöw, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbetet för område längs med Trollesundsvägen, mellan Bandhagens centrum och Rockelstavägen, i kvarteren Diabilden, Färgfilmen och Kopieramen. I det förstnämnda kvarteret föreslås en långsträckt lamellbyggnad i en form som i princip följer den yttre konturen av den befintliga bollplanen och därmed sparas naturmarkskullen i området sydöstra del. Genom denna planform bildar bostadshuset en front och ett bullerskydd mot Örbyleden och man skapar ett stort, ljust och tyst gårdsrum. I kvarteret Färgfilmen föreslås ett lamellhus i en svag vinkel som följer tomtens form och gatunätets sträckning. Byggnaden, som kommer att ligga i fonden på Grycksbovägen, kommer att tydliggöra entrén till Bandhagen i riktning mot centrumbildningen. Kvarteret Kopieramen föreslås få en ring av rad- och kedjehus placerade kring en mindre kulle i sydvästra Trollesundsskogen.

10 SID 10 (16) (forts 17 Skönhetsrådet ställde sig positivt till programmets förslag vad gäller kvarteren Diabilden och Färgfilmen. Vad gäller Diabilden ville dock rådet poängtera vikten av att den stora volymen bryts ner till flera tydligt avläsbara delar så som referensmaterialet visar exempel på. Förslaget för det tredje programområdet, kvarteret Kopieramen, ställde sig dock rådet avvisande till i den form det nu redovisas. Enligt rådets uppfattning är det märkligt att man presenterar ett förslag som innebär att man bygger på ett område som redovisas som en oersättlig friyta i landskapsanalysen. Skönhetsrådet ansåg att denna del av programmet måste omarbetas så att de delar av Trollesundsskogen som markerats som oersättliga lämnas obebyggda och med tillräckligt respektavstånd för att inte skada skogens värde. Bebyggelsen bör i stället koncentreras till de västra delarna, eventuellt också med ökad exploateringsgrad, kanske stadsradhus i stället för enfamiljshus. Förslagsvis förtätar och grupperar man bebyggelsen tydligare längs Trollesundsvägen vilket också torde vara mer i linje med intentionerna i översiktsplanen. Viktigt är dock att man lämnar tydliga stråk genom bebyggelsen till Trollesundsskogen så att förskolebarn och andra även fortsättningsvis får lätta att röra sig mellan gatunätet och naturområdet. Anmälde ledamot I Josefsson särskilt yttrande enligt bilaga 4. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 18. Akalla 4:1, del av Skagafjord, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Akalla 4:1, del av Skagafjord, förslag till detaljplan. Tony Andersson, plankonsult, WSP, redogjorde för ärendet. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse om ca 250 lägenheter inom två kvarter. Planen medger även att en ny lokalgata kan anläggas mellan de två kvarteren och vidare väster om det norra av dessa. Likaså innehåller planen förskolelokaler i en separat byggnadsdel inom det södra kvarteret. Skönhetsrådet uppskattade att man i det nu aktuella projektet valt att hålla ihop byggnadskropparna kvartersvis kring tydliga gårdsrum istället för som i det nyss färdigställda angränsande kvarteret i öster bryta upp bebyggelsen i mindre delar med en fragmenterad gårdsmiljö som resultat. Likaså såg rådet positivt på att förskolebyggnaden i det södra kvarteret fått formen av en låg terrassbyggnad som därmed kan bilda en visuellt öppen länk till naturområdet väster om detta kvarter som kommer att lämnas obebyggt. De hårda skyddsbestämmelserna som föranleds av bensintransporter på Hanstavägen fann Skönhetsrådet problematiska. Dessa får till följd att publika verksamheter i gatuplanet mot Hanstavägen i princip omöjliggörs och att fasadgestaltningen påverkas negativt med förhållandevis slutna bottenvåningar och begränsade fönsterytor i övrigt. Detta går stick i stäv med den beslutade, övergripande strukturplanen för området där Hanstavägen

11 SID 11 (16) (forts 18) målades upp som något av Norra Järvas egen Sveaväg med öppna bottenvåningar där butiker, caféer och restauranger självklart var tänkta att bidra till ett rikt gatuliv. Rådet ifrågasatte därför det rimliga i att en enskild bensinstation tillåts fortsätta bedriva sin verksamhet på nuvarande plats med tanke på de långtgående negativa konsekvenser detta får för stadsmiljön i området i stort. Vad i övrigt gäller gestaltningen av bebyggelsen ansåg Skönhetsrådet det väsentligt att den variation arkitekterna eftersträvar får mogna och vidareutvecklas så att den inte stannar vid några påhittiga gester. Takutformningens skulpturala anslag är intressant, men kan behöva finslipas. Den föreslagna färgsättningen upplevde rådet som väl schematisk, hård och lite för storskalig. Skönhetsrådet skulle vilja se en bearbetning mot en mer nerbruten färgsättning kanske med trapphusdelningen av byggnadskropparna som utgångspunkt och med kulörer som bättre kan tåla åldrande ( mattning och lagning) än de föreslagna. Ytterligare omsorg bör också läggas på entréernas utformning. Skönhetsrådet beslöt tillstyrka förslaget till detaljplan med ovanstående erinringar. Uppdrogs år kansliet att besvara ärendet. 19. Trollhättan 29, 30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m., förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmäldes formellt beslut från delegationssammanträde ( 3) angående Trollhättan 29,30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m., förslag till detaljplan. 20. Mårtensdal 6, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmäldes formellt beslut från delegationssammanträde ( 2) angående Mårtensdal 6, förslag till detaljplan. 21. Förklarades sammanträdet avslutat. Stockholm Anders Bodin Iréne Vestman Martin Rörby

12 SID 12 (16) Bilaga 1 till protokoll Anmälningsärenden Rådet: fasadbelysning, principer och former för handläggning inom staden. (SR Dnr ). Svar från Kulturnämnden, utsänt. Bygglov besvarade av kansliet Klassrummet 1, Lilla Bantorget 11, yttre ändring, fasadbelysning. (SR Dnr ), provbelysning , sökande återkommer med reviderat lov. Norra Djurgården 1:48, Universitetets bibliotek (By 133:22), yttre ändring, ändring av fasader mot norr och väster, flyttat glasparti, ny utrymningsdörr m m. (SR Dnr ), tillstyrkt med erinringar. Vasastaden 1:105, Vasaparken, uppförande av ställverksbyggnad med undermarksbyggnad för kylmaskiner, reviderat förslag alternativ placering. (SR Dnr ), placeringen tillstyrkt dock önskas fortsatt diskussion om material och färgval. Linden, 16, Villagatan 12, ändring/ombyggnad, komplettering av tidigare lov, lyftbord vid entré m m. (SR Dnr ), tillstyrkt/avstyrkt. Bostonvalsen 4, Hackspettsvägen 16, nybyggnad av enbostadshus. (SR Dnr ), avstyrkt. Montören 3, Björkbacksvägen 33, nya balkonger. (SR Dnr ), avstyrkt. Stortorget, utställningsmontrar för Nobelmuseet, remiss från trafikkontoret. (SR Dnr ), avstyrkt. Ärenden/skrivelser besvarade av kansliet Eriksbergsplan, reklamskylt. (SR Dnr ), besvarat per mail. Gamla stan, frågor om skötsel m m. (SR Dnr ), besvarat per mail. Neonskyltar. (SR Dnr ), besvarat per mail.

13 SID 13 (16) Klarahuset. (SR Dnr ), besvarat per mail. Nockebyhov 1:1, angående byggplaner och landskapsarkitekt Ulla Bodorffs markplanering vid Mälarblick. (SR Dnr ), besvarat per mail området har utgått ur programförslaget. Stora Skuggan garage. (SR Dnr ), besvarat per mail.

14 SID 14 (16) Bilaga 2 till protokoll Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmälde ledamot F von Feilitzen reservation enligt följande: Kristineberg är Stockholms största bevarade malmgård och den kulturhistoriskt mest värdefulla, både med hänsyn till huvudbyggnadens exteriör och interiör samt den stora parken och anslutande naturpartier. Även flyglarna från barnhemstiden är viktiga. Kristinebergs slottsväg är en väsentlig del av helhetsmiljön. Den är betydligt äldre än Drottningholmsvägen, är belagd på kartor från början av 1750-talet, men kan ha funnits tidigare. Slottsvägen har kvar sin ursprungliga karaktär och måste bevaras, tillsammans med den värdefulla ekbacken längs den östra sidan. På bergskrönet skulle man sannolikt få plats med smala, låga kontorsbyggnader som bullerskydd utmed Essingeleden.

15 SID 15 (16) Bilaga 3 till protokoll Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Anmälde ledamot F von Feilitzen särskilt yttrande enligt följande: Det aktuella området har flera kulturhistoriskt värdefulla strukturer, som borde vara utgångspunkter för planeringen. De är emellertid minst sagt styvmoderligt behandlade, både i analysdelen och i programmet för bebyggelse. Skålgropsstenen från bronsåldern, vid korsningen Blackebergsvägen Zornvägen (RAÄ Bromma 157) föreslås flyttas därifrån, men bör naturligtvis bevaras på platsen. Den har fått en informativ skylt uppsatt av hembygdsföreningen Lilla Ängby gård avstyckades från Stora Ängby 1720, med nuvarande Blackebergsvägen som gräns mellan gårdarna. Den välbevarade huvudbyggnaden är i dag väl synlig, med en charmfull snickarglädjesveranda och bevarad trädgård mot söder. Längs Blackebergsvägen finns här en sträcka av den gamla landsvägen till Tyska botten. Vid uppfarten till gården står en milsten från Den bildar tillsammans med den ursprungliga kungsvägen och Lilla Ängby gård en unik ensemble av stort historiskt värde. Gårdsbyggnaden måste därför få behålla tillräckligt stor friyta och givetvis sin trädgård, lämpligen genom att Holbergsgatans sträckning inte ändras. Det föreslagna punkthuset längst i sydväst vid Blackebergsvägen bör utgå med hänsyn till det bevarade äldre bostadshuset. Ängbykyrkan ska enligt sin arkitekt Björn Hedvall ligga synlig på höjden och skymta som ett enande moment i stadsbilden. Den bör inte byggas för och det planerade U- formade huset bör därför utgå eller omstuderas.

16 SID 16 (16) Bilaga 4 till protokoll Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1 (SR Dnr ) Anmälde ledamot I Josefsson särskilt yttrande enligt följande: Stockholm visar på flera till delar påbörjade trafikleder som inte har genomförts enligt plan. Örbyleden är nu en sådan. Med förändrade strukturer av bostäder, kontor, hamnar m.m. i Stockholms län kommer, i en framtid, säkert nya nu inte tänkta lösningar att behövas. En fråga som möjligen kommer att öka trycket på Örbyleden är det bristande antal filer till och från Söderledstunneln som nu finns och det ökande antalet containertransporter till Nynäshamn (endast en fil per riktning). Nuvarande Örbyled har byggts med bullerskydd till stora delar men också med större avstånd till bostäder. Leden är inte miljömässigt perfekt men är i bättre standard än många genomförda leder i Stockholm. Jag anser att eventuellt behov av ökad kapacitet inte skall försämras med nya bostäder nära trafiken.

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (6) 2012-8 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet sammanträde måndagen den 3 september 2012 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Dagordning

Dagordning Rådet till skydd för Stockholms Protokoll från delegationsmöte Sida 1 (5) 7-2016 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET 3-2010 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 4-2016. Tidpunkt: 2016.04.18, kl 13.30-16.45. Lokal: Samuel Owen, Hantverkargatan 3D. 1.

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 4-2016. Tidpunkt: 2016.04.18, kl 13.30-16.45. Lokal: Samuel Owen, Hantverkargatan 3D. 1. Rådet till skydd för Stockholms Protokoll från delegationsmöte Sida 1 (5) 4-2016 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (7) 2010-5 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet sammanträde måndagen den 10 maj 2010 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLANEFÖRSLAG KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-07-01 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor)

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-11-12 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09. Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.23 Inledning Under våren 2011 ställdes den föreslagna detaljplanen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (6) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2012.05.21 SR Dnr 2012-0188 (S-Dp 2011-06771) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Marieberg, programsamråd

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-13 Handläggare Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-02-06 Förslag till

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (7) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET 5-2011 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter)

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-03-25 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur)

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Plan Södermalm, Kungsholmen Södra Bromma Sida 1 (5) 2016-02-24 Handläggare Oskar Bergström Telefon 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-16 Handläggare: Monika Rudenska Tfn 08-508 27 266 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

3-2015. 1. Dagordning. Förelåg ny föredragningslista. Upptogs ärenden i ordningen 1-3, extra ärende, 4, 6, 5, 7

3-2015. 1. Dagordning. Förelåg ny föredragningslista. Upptogs ärenden i ordningen 1-3, extra ärende, 4, 6, 5, 7 Rådet till skydd för Stockholms Protokoll från delegationsmöte Sida 1 (9) 3-2015 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Beslutande ledamöter: Roger Mogert (S), ordföranden

Beslutande ledamöter: Roger Mogert (S), ordföranden Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Tid Tisdagen den 15 mars 2016, kl. 16:00-17:10 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 29 mars 2016 Anslaget Onsdagen

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (7) 2013-1 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet sammanträde måndagen den 14 januari 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-11-21 Handläggare: Anna Hall Tfn +46 08-508 27 301 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2011-03-22 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-10-08 Handläggare: Nina Åhman Tfn 08-508 275 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen Rinkeby (9 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen Rinkeby (9 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-10-28 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen

Läs mer

Plansamråd för kv Bjällerkransen 5 i Västertorp

Plansamråd för kv Bjällerkransen 5 i Västertorp HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 573-2010-1.5.3

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande PROTOKOLLSUTDRAG Tid Torsdagen den 16 januari 2014, kl. 16.00 17:05 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 28 januari 2014 Regina Kevius Andrea Femrell Gunni

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2014-01-08 P L A N AV D E L N I N G E N Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-03-10 Handläggare Ann-Sofi Rundquist Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planändring av Rådstugan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset SAMMANSTÄLLNING AV DIALOGMÖTE 3 (ÅTERKOPPLING) Bakgrund I januari 2015 genomfördes en medborgardialog med boende i Paradiset. Dialogen genomfördes efter det att samhällsbyggnadskontoret fått planuppdrag

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson 2008-09-15 SBN/2008:950 Järva 2:2, kv Kapplöpningen, Galoppvägen Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 04-09- Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Samrådshandling 04-09- KONSEKVENSER

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp

Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp Kulturförvaltningen Sadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 508 31561 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott 2015-05-11 Nr 6 Remissvar angående förslag

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm (80 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm (80 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-11-15 Handläggare Anna Arén Telefon 08-508 27 486 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Plansamråd för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Plansamråd för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtand Sida 1 (7) 2014-11-03 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer