Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning."

Transkript

1 RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (16) Protokoll förtt vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet s sammanträde måndagen den 15 april 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Närvarande: Anders A Bodin (ordf.); John Chrispinsson (fr.o.m. 10), Fredrik von Feilitzen, Eje Herlitz, Cajsa C Holmstrand, Ingemar Josefsson, Anders Jönssonn (t.o.m. 13), Henrik Nerlund, Erling Norrby, Inga Varg, Iréne Vestman; Martin Rörby, rådets sekreterare samt Monica Hector, handläggare. Förhinder att närvara hade anmälts av Magnus Olausson ochh Mia Torpe. Vid sammanträdet deltog även: Helena Hultgren, Helena Persson, Maria Sahlstrand, Lena Nordenlöw, stadsbyggnads dskontoret samt Tony Andersson, plankonsult, WSP. 1. Val av protokollförare för dagens sammanträde samt justerare, dagordningg Valdes sekreteraren M Rörby att föra protokoll vid dagens sammanträdes e samt ledamot I Vestman att jämte ordförande justera protokollet. Beslöts ta upp ärendena i ordningen: 1-10, 18, 12-13,11, återupptogs 12-13, 14, 19, 20, 26, 15, 21, 24, 2 25, 16, 17, 22 och Nästa sammanträdesdag Erinrades att Skönhetsrådet sammanträder den 6 maj 2013, kl. k Nästa delegationssammanträde Erinrades att Skönhetsrådets delegerade sammanträder den 222 april 2013, kl Protokollsjustering Anmäldes att protokoll fört vid rådets ordinarie sammanträde justerats i vederbörlig ordning. 5. Protokollsjustering Anmäldes att protokoll fört vid rådets delegationssammanträde justerats i vederbörlig ordning.

2 SID 2 (16) 6. Rådet: Val av rådets trettonde ledamot (SR Dnr ) Återupptogs ärende bordlagt vid sammanträde ( 4) angående val av rådets trettonde ledamot. Genom formellt beslut bekräftades det enhälliga valet av Inga Varg, arkitekt SAR/MSA till rådets trettonde ledamot. Ordföranden hälsade därefter nya ledamoten välkommen till Skönhetsrådet. 7. Rådet: Nya ledamoten val av delegationsgrupp Valdes ledamoten I Varg att ingå i Skönhetsrådets delegerade för Plan- och bygglovsärenden. 8. Rådet: Revisionsberättelse för år 2012; från stadsrevisionen. (SR Dnr ) Förelåg av Stadsrevisionen upprättad revisionsberättelse för Skönhetsrådet. Erinrades att revisionen av Skönhetsrådets verksamhet för år 2012 avslutats samt att Skönhetsrådet och dess ledamöter beviljats ansvarsfrihet. Enligt revisionskontorets bedömning har verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet med protokollsutdrag. 9. Rådet: Tertialrapport (SR Dnr ) Förelåg av sekreteraren utformat förslag till Tertialrapport Antogs förslag till Tertialrapport som rådets. Anmäldes ärenden enligt bilaga Anmälningsärenden 11. Sekreteraren informerar Meddelade sekreteraren att han är ombedd att föreläsa under rubriken Hökarängen i arkitekturhistorien vid ett evenemang arrangerat av Farsta stadsdelsnämnd den 25 april.

3 SID 3 (16) 12. Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner för kvarteren (SR Dnr ) samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan. Sekreteraren redogjorde för ärendet. Bordlades ärendet till en senare paragraf. 13. Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan. Helena Hultgren, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som innebär att park- och gatumark överförs till kvartersmark för kontorsbebyggelse och teknisk anläggning längs Essingeleden. Bebyggelsen utgörs av tre huskroppar i 6-7 våningar med lägre länkbyggnader emellan samt med garage i källarplan. Kontorshusen ska utformas som tre individer med samma gestaltningsmässiga grepp och i höjd trappas ner mot Rålambshovsparken. Planområdet är idag inte ett område man kan använda till rekreation eller naturupplevelser p.g.a. den hårt trafikerade Essingeleden strax intill. Inom området finns annars ett fint ekbestånd och närheten till Kristinebergs slott med sin park skulle kunna motivera ett nollalternativ om förutsättningarna varit andra. Skönhetsrådet ställde sig därför inte negativt till att platsen bebyggs däremot ansåg rådet att flera delar i planförslaget måste bearbetas. Ett av de största problemen i Essingeledens närhet är de kvartersstora byggnadsvolymerna och den brist på stadsmässiga kvaliteter och trivsam skala som präglar stora delar av t.ex. Lindhagensgatan. Med föreliggande förslag fortsätter man dessvärre att planera med denna stora skala. Även om remissunderlaget beskriver att de tre kontorsvolymerna ska utformas som olika individer talar bildmaterialet i motsatt riktning strömlinjeformade löpmeterfasader mot Essingeleden med mycket liten variation byggnaderna sinsemellan. Enligt rådet behöver inte motorvägens form kunna avläsas i arkitekturen utan det är byggnadernas gruppering och axlar som man i första hand uppfattar från trafikleden. Stora volymer med likartat uttryck borgar inte för en positivt laddad stadsbygd. Detta mycket storskaliga gestaltningsgrepp kommer att få särskilt negativa konsekvenser mot

4 SID 4 (16) (forts 13) Kristinebergs slottsväg där gaturum och möte med tillkommande bebyggelse kräver ett annat förhållningssätt. Förslaget måste därför omarbetas och kontorsbyggnaderna brytas ned i skalan och ges variation i uttrycket. Skönhetsrådet var också kritiskt till det norra husets byggnadshöjd och den silhuett de tre byggnaderna bildar tillsammans som stora och oformliga block. Det talande perspektivet från Tranebergsbron visar tydligt att den norra byggnaden måste sänkas en våning. Ett betydligt mer artikulerad taklandskap som tillför stadssilhuetten kvaliteter är också ett absolut krav enligt rådet. Skönhetsrådet var tveksamt till om de planerade lokalerna, verksamheterna och framtida bostäderna kommer räcka för att göra Kristinebergs slottsväg till en levande och stadsmässig gata. Ett stort problem med gatan är att den saknar målpunkt i söder den slutar stumt mot tunnelbanespåren. Med alla dessa planerade arbetsplatser kan man således förvänta sig liv och rörelse på gatan under kontorstid men rådet ser en risk med att gatan blir tom och dyster på kvällar och helger om inte underlaget är stort nog för att hålla butiker och annat öppet även andra tider på dygnet. Om lokalgatan norr om kvarteret Krillans krog blir den naturliga och trevligare vägen till och från tunnelbanan riskerar gatusträckan i höjd med de två södra husen i det aktuella planområdet att bli ganska ödslig och tom vilket man bör försöka undvika. Även om det inte är aktuellt i dagslägen ansåg rådet att man måste planera för en ny, östlig, tunnelbaneuppgång då en sådan skulle bidra till att ändra rörelsemönstret i området vilket skulle vara positivt. Beslöt rådet tillstyrka förslag till detaljplan med starka erinringar i enlighet med vad som framförts ovan. Anmälde ledamot F von Feilitzen reservation mot beslutet enligt bilaga 2. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 14. Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner för kvarteren (SR Dnr ) samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Återupptogs ärende bordlagt vid 12 angående Linjalen och Ögonmåttet, förslag till tillägg av detaljplaner samt Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken, förslag till detaljplan. Det nya planförslaget innebär att man i Rosenlundsparkens nord-västra del tillför ca 200 bostäder samt förskolelokaler för sex avdelningar, ordnade som ett större stadskvarter längst västerut och ett fristående hus, det så kallade Parkhuset, öster om detta. Den nuvarande förskolebyggnaden föreslås i gengäld riven och marken omvandlad till parkyta. Vidare anger planen att Swedenborgsgatan förlängs söderut från Magnus Ladulåsgatan till

5 SID 5 (16) (forts 14) Grindsgatan och öppnas för busstrafik samtidigt som nuvarande bussgata söder om parken tas bort till förmån för en utökad park. Dessutom anläggs en ny lokalgata parallellt med Magnus Ladulåsgatan norr om det nya bostadskvarteret, d.v.s. söder om det befintliga kvarteret Ögonmåttet. De två tilläggsplanerna syftar till att tillåta/utöka användningen centrumändamål inom den befintliga bebyggelsen i syfte att skapa ett rikare gatuliv med butiker och annan publik verksamhet bottenvåningarna. Avsikten är också att möjliggöra en upprustning av gårdsmiljön inom kvarteret Linjalen samt att stärka denna gårds koppling till Rosenlundsparkens nord-västra del i Åsögatans förlängning. Skönhetsrådet valde att behandla båda de rubricerade ärendena tillsammans. Rådet menade att frågorna är intimt sammankopplade och måste behandlas i ett sammanhang. Dessvärre är kopplingarna mellan ärendena svaga i remisshandlingarna, vilket innebär att för helhetsresultatet relevanta förslag till dellösningar behandlats i förbigående eller inte alls. Särskilt gäller det de befintliga kvarterens anpassning till den nya situation som den tillkommande bebyggelsen och den förändrade gatustrukturen kommer att resultera i. De två ärendena handlar om en central del av Södermalm som trots detta länge varit bortglömd. Läget i skärningspunkten mellan de axlar som utgår från Nytorget i öster och Mariatorget i norr gör detta till en viktig plats av principiell betydelse för hela stadsdelen. Som ett sätt att förtydliga detta förhållande ansåg Skönhetsrådet det både logiskt och rimligt att Swedenborgsgatan förlängs söderut. Viktigt är dock att särskild omsorg läggs på hur den förlängda gatans lutning och anslutning till omkringliggande mark och byggnader görs liksom att den i sin nya del verkligen kommer att uppfattas som gata, inte väg. Skönhetsrådet ansåg att området som är tänkt att tas i anspråk för ett nytt kvarter idag har karaktären mer av överbliven mark än park. Rådet ställde sig därför inte negativt till att marken tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Den föreslagna planformen med en öppen kvartersstruktur finner rådet däremot inte given. Kanske skulle en större stadga kunna uppnås med en lösning som mer går i riktning mot ett storgårdskvarter. Inte minst skulle den befintliga topografin med stora höjdskillnader bättre kunna tas tillvara med en sådan utformning, inbegripet den unika pulkabacken. Ett annat strukturellt problem som Skönhetsrådet fann skäl att uppmärksamma är förskoleavdelningarnas mycket begränsade egna gårdsytor. Den befintliga förskolan som rivs har en egen generös gård, medan det i anslutning till de nya lokalerna endast finns ytterst begränsade utrymmen, så kallade utsläppsgårdar, avsatta för detta behov. Istället förutsätts barnen tas med av personalen till den större nya lekpark som anläggs öster om kvarteret Alnmåttet. Detta är en typ av lösning som rådet här, liksom i många andra fall där den nu tillämpas i staden, är starkt kritiskt till. Trots goda intentioner, ansåg Skönhetsrådet att den arkitektoniska utformningen av bebyggelsen i det nya kvarteret lämnar en hel del övrigt att önska. Förutsatt att något av de starkare förslagen i tävlingen om Parkhuset, som nu är under bedömning, beslutas för

6 SID 6 (16) (forts 14) utförande, kan detta förhoppningsvis locka till att man inom ramen för arbetet med gestaltningsprogrammet åstadkommer en intressantare och mer fullödig gestaltning av kvarteret. Något annat ansåg rådet inte vara acceptabelt. Den framtida utformningen av det angränsande kvarteret Ögonmåttet norr om den nya lokalgatan upplevde rådet också bristfälligt hanterad. Hur de befintliga husen och sina gårdar ska möta gatan är inte redovisat annat än i ett perspektiv, där det framstår som att ingenting görs. För att skapa mervärden kanske en sammanlänkning av de södervända gavlarna med nya volymer i en, två eller fler våningar skulle kunna vara värt att pröva. Generellt gäller också att rådet gärna skulle vilja se tydligare visioner för hur de båda befintliga kvarterens bottenvåningar tas omhand och särskilt hur de kan användas som verktyg för att berika Magnus Ladulåsgatan. Skönhetsrådet ansåg att det är positivt att kopplingen mellan det öst-västliga stråket genom kvarteret Linjalen och Rosenlundsparkens västra del förstärks med en generös trapplösning. Rådet fann dock mötet med den förlängda Swedenborgsgatan oklart. Detta förstärks av det nya Parkhuset otydliga placering i förhållande till stråket, vilket ju utgör en förlängning av Åsögatan. På den här punkten ansåg rådet att en tydligare samtrimning av projekten måste till. I sammanhanget ville rådet också betona vikten av att Åsögatans närvaro även fortsättningsvis får upplevas genom kvarteret, d.v.s. den trädplantering som föreslås i stråket bör omprövas. Rådet beslöt med ovanstående erinringar och synpunkter att tillstyrka såväl detaljplanen för Södermalm 9:10 m.fl. som tilläggsplanerna för Linjalen och Ögonmåttet. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 15. Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd. Helena Persson, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Som grund för ett fortsatt planarbete har stadsbyggnadskontoret låtit utarbeta ett program för området kring Blackebergsvägen. Programförslaget omfattar ett antal delar. I anslutning till T-banestation Islandstorget är avsikten att skapa en urban plats som visuellt kopplar samman kyrkan med stationsbyggnaden. Holbergsgatan och Zorngatan är tänkta att knytas ihop genom att Holbergsgatans anslutning till Blackebergsvägen förskjuts norrut. Den befintliga fotbollsplanen väster om Blackebergsvägen ska bevaras och utvecklas. Blackebergstråket är tänkt att förstärkas genom upprustning och utveckling av nya målpunkter. Mellan Björnsonsgatan/Carl Larssons väg i norr och Blackebergsbacken i söder är avsikten att utmed Blackebergsvägen på ömse sidor tillföra ny bebyggelse, med

7 SID 7 (16) (forts 15) undantag för den mark i nord-öst som redan är bebyggd med villor. Likaså planeras nya hus att uppföras norr om Blackebergsbacken. Tyska bottens befintliga naturvärden är vidare tänkta att tas tillvara samtidigt som platsen utvecklas för rekreativa ändamål med nya målpunkter och aktiviteter samt förtydligade stråk och entréer. En viktig del i programförslaget är också att förändra Blackebergsvägens karaktär från genomfartsled till mer stadslik huvudgata för att därmed förbättra förutsättningarna för gående och cyklister i överensstämmelse med intentionerna i stadens översiktsplan Promenadstaden. Skönhetsrådet kunde konstatera att det är ett ambitiöst analysarbete som föregått det nu framlagda förslaget till områdesplan. Ett huvudsyfte med planen är att bryta ner den barriäreffekt Blackebergsvägen idag har och att därmed skapa ett starkare samband mellan Blackeberg och Södra Ängby. Detta är i grunden något Skönhetsrådet sympatiserade med, och greppet att i mötet mellan områdena skapa en ny stadskaraktär som komplement till de två pregnanta karaktärer som redan är etablerade upplevde rådet rätt. Däremot är det angeläget att det både mellan och inom de nya bebyggelsegrupperna ges utrymme för en viss variation. Kompletteringsbebyggelsen öster om Blackebergsvägen i slänten nedanför Södra Ängbys villabebyggelse ställde sig Skönhetsrådet dock frågande till. Södra Ängby är med sin omfattande och i en enhetlig funktionalistisk anda hållna villabebyggelse inte bara utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, utan ett världsunikt område i den moderna västerländska arkitekturens historia. Samspelet mellan förhållandevis orörd naturmark med rikligt inslag av tall och de vita, kubformade villorna konstituerar mycket av värdet och att då som föreslås i programmet gå in med ny bebyggelse i denna synnerligen skyddsvärda enklav, om än bara i randzonen, ansåg Skönhetsrådet mycket tveksamt. Skönhetsrådet fann det riktigt med en större exploatering kring T-banestationen, men den nya bebyggelsens placering och relation till kyrkan behöver studeras närmare när kyrkan kom till, ritades av Björn Hedvall efter en tävling, var avsikten att den skulle vara tydligt iakttagbar från Bergslagsvägen. Likaså ansåg rådet att det publika komplex som är tänkt att uppföras söder om den nya, terrasserade platsbildningen måste få ett uttalat innehåll innan det arkitektoniska grunduttrycket låses. Sättet att kringbygga Lilla Ängby gård med ett nytt kvarter endast uppbrutet av några siktgatt, varav det största mot Blackebergsvägen, ansåg Skönhetsrådet vidare inte vara en acceptabel lösning. Även om den nuvarande mangårdsbyggnaden tillkom först på 1880-talet, så minner själva gårdsetableringen om Blackebergsvägen historiska betydelse. Den anlades ju för mer än 300 år sedan i syfte att förbinda den centrala staden med Drottningholms slott via den så kallade Kungens brygga nere vid Mälarstranden. Skönhetsrådet framhöll att sambandet mellan Lilla Ängby gård och Blackebergsvägen måste stärkas genom betydligt öppnare samband än i programförslaget. Att den befintliga fotbollsplanen utvecklas ansåg rådet utmärkt, men man måste närmare studera hur de konflikter som riskerar att uppstå mellan verksamheten där och den nya bostadsbebyggelse som föreslås i nära anslutning kan minimeras. Rådet såg också positivt på de åtgärder som presenteras för att förstärka och utveckla Blackebergsstråket, liksom

8 SID 8 (16) Tyska botten. Den nya lokalgata som föreslås föras in från norr i det senare området anser rådet dock bör utgå. Istället skulle den mindre, svängda vägsträckning som börjar väster om det några år gamla bostadshus som ligger vid Blackebergsbacken närmast Blackebergsvägen kunna förlängas söderut till samma punkt där den föreslagna lokalgatan var tänkt att ansluta till befintlig väg. För att på sikt stärka Tyska bottens attraktionskraft, och de aktuella stadsdelarna i stort, skulle Skönhetsrådet gärna se att Nockebybanan, spårvagnlinje 12 kunde förlängas ända hit. Skönhetsrådet ställde sig i grunden positivt till områdesprogrammet för Blackebergsvägen, men ansåg att det på de punkter som lyfts fram ovan måste studeras vidare och bearbetas inför kommande detaljplanearbete. Anmälde ledamoten F von Feilitzen särskilt yttrande enligt bilaga 3. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet samt att besvara skrivelserna från privatpersoner med kopia på rådets yttrande. 16. Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7, förslag till detaljplan (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7, förslag till detaljplan. Maria Sahlstrand, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som innebär en höjning av befintlig byggnad på fastigheten 6 med en våning samt en koppling i form av en upphöjd gångpassage till fastigheten Lokstallet 7. Syftet med planändringen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att använda byggnaden på ett mer effektivt sätt samt att anpassa den till dagens krav på arbetsmiljö. Lokstallet 6 är, enligt rådets uppfattning, en stadsbildsmässigt sett besvärlig fastighet som redan bebyggts med väl stor byggnadsvolym. Om föreliggande detaljplaneförslag antas innebär detta en ökad byggnadshöjd med ett våningsplan, mot Atlasmuren två fulla våningar i förhållande till nuläget med en indragen och från gatan knappt synlig översta våning. Skönhetsrådet ansåg att kontorshuset i och med detta skulle bli för högt i förhållande till bostadshusen/bonnierkomplexet och stadsbilden. Bostadsbebyggelsen i Atlasområdet utgör en stadsfront att skymma bostadshusen ännu mer ansåg inte rådet är lämpligt med tanke på de arkitektoniska och kulturhistoriska värden området, inklusive den äldre delen av Bonnierkomplexet, besitter. (Samtliga fastigheter är grönmarkerade i stadsmuseets klassificeringskarta). Ur stadsbildssynpunkt är också spelet mellan stadsdelarna på vardera sidan av Barnhusviken viktig. S:t

9 SID 9 (16) (forts 16) Eriksområdet utformades för att gestaltningsmässigt svara mot Atlasområdets klassicistiskt präglade arkitektur. Skönhetsrådet bedömde således att den föreslagna förändringen skulle få mycket negativa effekter på såväl närmiljön som stadsbilden. Rådet var också kritiskt till att underlaget inte i alla delar ger en korrekt bild av vad resultatet kommer att bli. Vad gäller den föreslagna gestaltningen ansåg rådet att byggnadens skulle få en karaktär som inte passar på platsen. Plåt som fasadmaterial kan fungera i vissa miljöer och på vissa byggnader men här bedömde rådet att det ger byggnaden ett närmast apart uttryck. Att man med en öppen gestaltning av fasaden med stora glasytor skulle kunna släppa igenom och reflektera ljus som skulle kunna kompensera för de försämrade av ljusförhållandena på gatan och i bostäderna är knappast sannolikt. I förslaget ingår även en upphöjd gångpassage som ska länka Bonnierhuset med kontorshuset på fastigheten Lokstallet 6. Skönhetsrådet ansåg att hela idén med gången mellan byggnaderna går stick i stäv med översiktsplanens intentioner om att skapa rikare stadsliv och höga stadsmässiga värden där folk bor och vistas. Dessutom skulle gången skymma den viktiga utsikten/flukten mot Kungsholmen. Beslöt Skönhetsrådet avstyrka förslag till detaljplan. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet samt att besvara skrivelserna från privatpersoner med kopia på rådets yttrande. 17. Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1 (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1. Lena Nordenlöw, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbetet för område längs med Trollesundsvägen, mellan Bandhagens centrum och Rockelstavägen, i kvarteren Diabilden, Färgfilmen och Kopieramen. I det förstnämnda kvarteret föreslås en långsträckt lamellbyggnad i en form som i princip följer den yttre konturen av den befintliga bollplanen och därmed sparas naturmarkskullen i området sydöstra del. Genom denna planform bildar bostadshuset en front och ett bullerskydd mot Örbyleden och man skapar ett stort, ljust och tyst gårdsrum. I kvarteret Färgfilmen föreslås ett lamellhus i en svag vinkel som följer tomtens form och gatunätets sträckning. Byggnaden, som kommer att ligga i fonden på Grycksbovägen, kommer att tydliggöra entrén till Bandhagen i riktning mot centrumbildningen. Kvarteret Kopieramen föreslås få en ring av rad- och kedjehus placerade kring en mindre kulle i sydvästra Trollesundsskogen.

10 SID 10 (16) (forts 17 Skönhetsrådet ställde sig positivt till programmets förslag vad gäller kvarteren Diabilden och Färgfilmen. Vad gäller Diabilden ville dock rådet poängtera vikten av att den stora volymen bryts ner till flera tydligt avläsbara delar så som referensmaterialet visar exempel på. Förslaget för det tredje programområdet, kvarteret Kopieramen, ställde sig dock rådet avvisande till i den form det nu redovisas. Enligt rådets uppfattning är det märkligt att man presenterar ett förslag som innebär att man bygger på ett område som redovisas som en oersättlig friyta i landskapsanalysen. Skönhetsrådet ansåg att denna del av programmet måste omarbetas så att de delar av Trollesundsskogen som markerats som oersättliga lämnas obebyggda och med tillräckligt respektavstånd för att inte skada skogens värde. Bebyggelsen bör i stället koncentreras till de västra delarna, eventuellt också med ökad exploateringsgrad, kanske stadsradhus i stället för enfamiljshus. Förslagsvis förtätar och grupperar man bebyggelsen tydligare längs Trollesundsvägen vilket också torde vara mer i linje med intentionerna i översiktsplanen. Viktigt är dock att man lämnar tydliga stråk genom bebyggelsen till Trollesundsskogen så att förskolebarn och andra även fortsättningsvis får lätta att röra sig mellan gatunätet och naturområdet. Anmälde ledamot I Josefsson särskilt yttrande enligt bilaga 4. Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet. 18. Akalla 4:1, del av Skagafjord, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt Skönhetsrådets yttrande över Akalla 4:1, del av Skagafjord, förslag till detaljplan. Tony Andersson, plankonsult, WSP, redogjorde för ärendet. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse om ca 250 lägenheter inom två kvarter. Planen medger även att en ny lokalgata kan anläggas mellan de två kvarteren och vidare väster om det norra av dessa. Likaså innehåller planen förskolelokaler i en separat byggnadsdel inom det södra kvarteret. Skönhetsrådet uppskattade att man i det nu aktuella projektet valt att hålla ihop byggnadskropparna kvartersvis kring tydliga gårdsrum istället för som i det nyss färdigställda angränsande kvarteret i öster bryta upp bebyggelsen i mindre delar med en fragmenterad gårdsmiljö som resultat. Likaså såg rådet positivt på att förskolebyggnaden i det södra kvarteret fått formen av en låg terrassbyggnad som därmed kan bilda en visuellt öppen länk till naturområdet väster om detta kvarter som kommer att lämnas obebyggt. De hårda skyddsbestämmelserna som föranleds av bensintransporter på Hanstavägen fann Skönhetsrådet problematiska. Dessa får till följd att publika verksamheter i gatuplanet mot Hanstavägen i princip omöjliggörs och att fasadgestaltningen påverkas negativt med förhållandevis slutna bottenvåningar och begränsade fönsterytor i övrigt. Detta går stick i stäv med den beslutade, övergripande strukturplanen för området där Hanstavägen

11 SID 11 (16) (forts 18) målades upp som något av Norra Järvas egen Sveaväg med öppna bottenvåningar där butiker, caféer och restauranger självklart var tänkta att bidra till ett rikt gatuliv. Rådet ifrågasatte därför det rimliga i att en enskild bensinstation tillåts fortsätta bedriva sin verksamhet på nuvarande plats med tanke på de långtgående negativa konsekvenser detta får för stadsmiljön i området i stort. Vad i övrigt gäller gestaltningen av bebyggelsen ansåg Skönhetsrådet det väsentligt att den variation arkitekterna eftersträvar får mogna och vidareutvecklas så att den inte stannar vid några påhittiga gester. Takutformningens skulpturala anslag är intressant, men kan behöva finslipas. Den föreslagna färgsättningen upplevde rådet som väl schematisk, hård och lite för storskalig. Skönhetsrådet skulle vilja se en bearbetning mot en mer nerbruten färgsättning kanske med trapphusdelningen av byggnadskropparna som utgångspunkt och med kulörer som bättre kan tåla åldrande ( mattning och lagning) än de föreslagna. Ytterligare omsorg bör också läggas på entréernas utformning. Skönhetsrådet beslöt tillstyrka förslaget till detaljplan med ovanstående erinringar. Uppdrogs år kansliet att besvara ärendet. 19. Trollhättan 29, 30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m., förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmäldes formellt beslut från delegationssammanträde ( 3) angående Trollhättan 29,30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m., förslag till detaljplan. 20. Mårtensdal 6, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmäldes formellt beslut från delegationssammanträde ( 2) angående Mårtensdal 6, förslag till detaljplan. 21. Förklarades sammanträdet avslutat. Stockholm Anders Bodin Iréne Vestman Martin Rörby

12 SID 12 (16) Bilaga 1 till protokoll Anmälningsärenden Rådet: fasadbelysning, principer och former för handläggning inom staden. (SR Dnr ). Svar från Kulturnämnden, utsänt. Bygglov besvarade av kansliet Klassrummet 1, Lilla Bantorget 11, yttre ändring, fasadbelysning. (SR Dnr ), provbelysning , sökande återkommer med reviderat lov. Norra Djurgården 1:48, Universitetets bibliotek (By 133:22), yttre ändring, ändring av fasader mot norr och väster, flyttat glasparti, ny utrymningsdörr m m. (SR Dnr ), tillstyrkt med erinringar. Vasastaden 1:105, Vasaparken, uppförande av ställverksbyggnad med undermarksbyggnad för kylmaskiner, reviderat förslag alternativ placering. (SR Dnr ), placeringen tillstyrkt dock önskas fortsatt diskussion om material och färgval. Linden, 16, Villagatan 12, ändring/ombyggnad, komplettering av tidigare lov, lyftbord vid entré m m. (SR Dnr ), tillstyrkt/avstyrkt. Bostonvalsen 4, Hackspettsvägen 16, nybyggnad av enbostadshus. (SR Dnr ), avstyrkt. Montören 3, Björkbacksvägen 33, nya balkonger. (SR Dnr ), avstyrkt. Stortorget, utställningsmontrar för Nobelmuseet, remiss från trafikkontoret. (SR Dnr ), avstyrkt. Ärenden/skrivelser besvarade av kansliet Eriksbergsplan, reklamskylt. (SR Dnr ), besvarat per mail. Gamla stan, frågor om skötsel m m. (SR Dnr ), besvarat per mail. Neonskyltar. (SR Dnr ), besvarat per mail.

13 SID 13 (16) Klarahuset. (SR Dnr ), besvarat per mail. Nockebyhov 1:1, angående byggplaner och landskapsarkitekt Ulla Bodorffs markplanering vid Mälarblick. (SR Dnr ), besvarat per mail området har utgått ur programförslaget. Stora Skuggan garage. (SR Dnr ), besvarat per mail.

14 SID 14 (16) Bilaga 2 till protokoll Kristineberg 1:10, förslag till detaljplan (SR Dnr ) Anmälde ledamot F von Feilitzen reservation enligt följande: Kristineberg är Stockholms största bevarade malmgård och den kulturhistoriskt mest värdefulla, både med hänsyn till huvudbyggnadens exteriör och interiör samt den stora parken och anslutande naturpartier. Även flyglarna från barnhemstiden är viktiga. Kristinebergs slottsväg är en väsentlig del av helhetsmiljön. Den är betydligt äldre än Drottningholmsvägen, är belagd på kartor från början av 1750-talet, men kan ha funnits tidigare. Slottsvägen har kvar sin ursprungliga karaktär och måste bevaras, tillsammans med den värdefulla ekbacken längs den östra sidan. På bergskrönet skulle man sannolikt få plats med smala, låga kontorsbyggnader som bullerskydd utmed Essingeleden.

15 SID 15 (16) Bilaga 3 till protokoll Blackeberg 3:1 m.m., programsamråd (SR Dnr ) samt skrivelser inkomna från privatpersoner (SR Dnr , och ) Anmälde ledamot F von Feilitzen särskilt yttrande enligt följande: Det aktuella området har flera kulturhistoriskt värdefulla strukturer, som borde vara utgångspunkter för planeringen. De är emellertid minst sagt styvmoderligt behandlade, både i analysdelen och i programmet för bebyggelse. Skålgropsstenen från bronsåldern, vid korsningen Blackebergsvägen Zornvägen (RAÄ Bromma 157) föreslås flyttas därifrån, men bör naturligtvis bevaras på platsen. Den har fått en informativ skylt uppsatt av hembygdsföreningen Lilla Ängby gård avstyckades från Stora Ängby 1720, med nuvarande Blackebergsvägen som gräns mellan gårdarna. Den välbevarade huvudbyggnaden är i dag väl synlig, med en charmfull snickarglädjesveranda och bevarad trädgård mot söder. Längs Blackebergsvägen finns här en sträcka av den gamla landsvägen till Tyska botten. Vid uppfarten till gården står en milsten från Den bildar tillsammans med den ursprungliga kungsvägen och Lilla Ängby gård en unik ensemble av stort historiskt värde. Gårdsbyggnaden måste därför få behålla tillräckligt stor friyta och givetvis sin trädgård, lämpligen genom att Holbergsgatans sträckning inte ändras. Det föreslagna punkthuset längst i sydväst vid Blackebergsvägen bör utgå med hänsyn till det bevarade äldre bostadshuset. Ängbykyrkan ska enligt sin arkitekt Björn Hedvall ligga synlig på höjden och skymta som ett enande moment i stadsbilden. Den bör inte byggas för och det planerade U- formade huset bör därför utgå eller omstuderas.

16 SID 16 (16) Bilaga 4 till protokoll Trollesundsvägen, program för område utmed Trollesundsvägen, del av fastigheten Örby 4:1 (SR Dnr ) Anmälde ledamot I Josefsson särskilt yttrande enligt följande: Stockholm visar på flera till delar påbörjade trafikleder som inte har genomförts enligt plan. Örbyleden är nu en sådan. Med förändrade strukturer av bostäder, kontor, hamnar m.m. i Stockholms län kommer, i en framtid, säkert nya nu inte tänkta lösningar att behövas. En fråga som möjligen kommer att öka trycket på Örbyleden är det bristande antal filer till och från Söderledstunneln som nu finns och det ökande antalet containertransporter till Nynäshamn (endast en fil per riktning). Nuvarande Örbyled har byggts med bullerskydd till stora delar men också med större avstånd till bostäder. Leden är inte miljömässigt perfekt men är i bättre standard än många genomförda leder i Stockholm. Jag anser att eventuellt behov av ökad kapacitet inte skall försämras med nya bostäder nära trafiken.

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-16 Handläggare: Monika Rudenska Tfn 08-508 27 266 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

3-2015. 1. Dagordning. Förelåg ny föredragningslista. Upptogs ärenden i ordningen 1-3, extra ärende, 4, 6, 5, 7

3-2015. 1. Dagordning. Förelåg ny föredragningslista. Upptogs ärenden i ordningen 1-3, extra ärende, 4, 6, 5, 7 Rådet till skydd för Stockholms Protokoll från delegationsmöte Sida 1 (9) 3-2015 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms delegationssammanträde för delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-03-27 Handläggare: Magnus Bäckström Tfn 08-508 27 230 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden,

Läs mer

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (11) 2014-10-1304 Handläggare Joel Berring Tfn 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter)

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-03-15 Handläggare: Anna Åsell Tfn 08508 282 45 Till Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Bromma Hembygdsförening

Bromma Hembygdsförening BlackebergsvägenSamråd2013 Sid 1/4 Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen E-postadress: Stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se Bromma 2013-04-29 Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på samrådet

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (12) 2011-4 Protokoll fört vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet sammanträde måndagen den 4 april 2011 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2009.12.07 SR Dnr (S-Dp 1999-05636-54) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården,

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer