DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP"

Transkript

1 ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLANEFÖRSLAG KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL ORG.NR

2 Ortofoto föreställande de aktuella tomternas läge i stadsdelen Norr. Källa Eskilstuna kommun. Fastighetskarta föreställande kvarteret Nystavarens indelning. Källa Eskilstuna kommun.

3 Benämning Kommun Fastighet Adress Datum Kv. Nystavaren Eskilstuna Kv. Nystavaren 5, 6 och 7 Eleonoragatan 8 / Västra Storgatan 8, Eskilstuna Utkast ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS Detaljplaneförslag för kv Nystavaren 5, 6 och 7 Eskilstuna kommun har under 2016 påbörjat ett detaljplanearbete som berör fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7. Tomterna inrymde ursprungligen arbetarbostäder av trä men sedan dessa revs på 1960-talet har platsen använts som markparkering. Detaljplanearbetet utreder möjligheten att inom kvarteret uppföra bostäder fördelade på tre byggnadsvolymer. Planen medger även centrumändamål för att möjliggöra för olika typer av verksamheter. Planen ska komplettera de omgivande kvarterens planstruktur och ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Fastigheterna ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Eskilstuna [D5]. Eventuell bebyggelse kan medföra inverkan på riksintressets värden, framför allt gällande höjd och avtryck i stadssiluetten. Föreliggande antikvariska konsekvensanalys syftar till att beskriva förslagets konsekvenser för platsens kulturhistoriska värden. Konsekvensanalysen är utförd på uppdrag av Eskilstuna kommun genom Norconsult AB. Arbetet har utförts parallellt med kommunens detaljplanearbete. Till grund för de bedömningar som görs inom ramen för denna konsekvensanalys ligger den kulturmiljöanalys som AIX upprättat under juni Stockholm datum som ovan Lina Karlsson Fredrik Olsson Byggnadsantikvarie Byggnadsantikvarie Certifierad sakkunnig kulturvärden - K Tel. nr Tel. nr AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL ORG.NR

4

5 BAKGRUND Underlag Kulturmiljöanalys kv Nystavaren 5, 6 och 7. Utkast AIX Arkitekter AB. Kunskapsunderlag, Riksintresse för kulturmiljövården, Eskilstuna (D5), Länsstyrelsen Södermanlands län, 2014 Granskade handlingar Planbeskrivning, Detaljplan för Nystavaren 5 till 7, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, daterad Utkast till Plankarta, Detaljplan för Nystavaren 5 till 7, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, daterad Eskilstuna Nystavaren, Rätt att vara Eskilstuna. Byggfast och Strategisk Arkitektur ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV. NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 AIX SIDA 1

6 SIDA 2 AIX

7 ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS Sammanvägd bedömning Sammantaget bör ny bebyggelse som uppförs i ett etablerat stadslandskap inordna sig bland den befintliga bebyggelsen, inte över- eller underordna sig den. Det nu liggande planförslaget tar hänsyn till områdets karaktär i flera avseenden. Enligt vår bedömning krävs vissa justeringar av förslaget för att åtgärderna inte ska medföra negativ påverkan på platsens kulturhistoriska värden. Punkthuset föreslås bli 9 våningar, lamellhuset mot Västra Storgatan föreslås bli 8 våningar. Byggnaderna riskerar att störa den i riksintresset värnade stadssiluetten. Båda byggnaderna bör sänkas med 1 våning för att inte riskera att medföra påtaglig skada på riksintresset. Den björkallé som står längs Västra Storgatan och fortsätter runt till Eleonoragatan lyfts i kulturmiljöanalysen fram som ett viktigt landskapselement i gatumiljön. Allén omfattas av biotopskydd. Enligt förslaget ersätts träden vid Västra Storgatan. Även träden mot Eleonoragatan bör ersättas. Under förutsättning att ovanstående synpunkter justeras bedöms inte planförslaget medföra påtaglig skada på riksintresset i den mening som beskrivs i 3 kap 6 Miljöbalken. Förslaget bedöms uppfylla de krav som ställs i samband med nybyggnation enligt Plan- och bygglagen 2 kap 6 samt 8 kap 9. Projektbeskrivning i korthet Eskilstuna kommuns planavdelning mottog en begäran om planbesked för fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7 gällande planläggning av nybyggnation av bostäder med lokaler i bottenvåningen i enlighet med vinnande förslag i markanvisningstävling för tomten. Positivt planbesked gavs Syftet med detaljplanen är at möjliggöra nybyggnation av tre flerbostadshus med hyreslägenheter på Nystavaren 5, 6 och 7. Planen medger även centrumändamål för att möjliggöra för olika typer av verksamheter. Planen ska komplettera de omgivande kvarterens planstruktur och ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Enligt Översiktsplan 2030, antagen , är huvudprincipen för ny bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. Ny bebyggelse ska - där så är möjligt - lokaliseras till befintliga och nya kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. Nystavaren 5 till 7 ligger inom förtätningszonen för Eskilstuna centrum. I översiktsplanen pekas fastigheten ut som utredningsområde för bostäder. I kommunens Årsplan 2016 sätts fokus på stadsläkning, förtätning och att utveckla kopplingarna mellan stadsdelarna i enighet med översiktsplanen. Minst 300 nya bostäder ska byggas varje år. Detaljplanen för Nystavaren är en viktig del i att uppnå målen i kommunens årsplan då förtätning med nya bostäder möjliggörs. Enligt planavdelningens behovsbedömning bedöms planförslaget inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen upprättas därför inte. Föreliggande antikvariska konsekvensanalys blir därför det dokument som beskriver planförslagets konsekvenser för riksintresset och platsens kulturhistoriska värden. ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV. NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 AIX SIDA 3

8 Antikvariska bedömningar Planstruktur Planförslaget sägs hämta inspiration från de omkringliggande byggnadstopologierna. De 135 hyreslägenheterna föreslås fördelas på tre byggnadsvolymer: två lameller varav en lägre samt ett punkthus. De tre byggnaderna länkas samman genom ett gemensamt entréplan. Planförslaget plockar tre olika typer av byggnader och placerar dem tillsammans i ett i gaturummet exponerat läge. Byggnaderna bedöms brista i sin relation till varandra och till befintlig bebyggelse inom kvarteret. Stadsdelens huvudsakliga karaktär består av kringbyggda storgårdskvarter. När den norra delen av kvarteret Nystavaren bebyggdes under 1980-talet påbörjades en sådan struktur. Tillkommande bebyggelse borde ansluta till 80-talets struktur och fullfölja det påbörjade kvarteret. Traditionellt sett har kvarterens hörn markerats med högre byggnader med särskilt genomarbetat gestaltning. Enligt förslaget placeras istället den högsta byggnaden, det från andra våningen fristående punkthuset, en bit in i kvarteret. Föreliggande förslag bedöms, med sina splittrade volymer, bidra till stadsdelens brokiga och oordnade stadsbild. Volymer och gestaltning Loftgångshuset, den lägre lamellen mot Sverigefinska skolan, föreslås bli 4 våningar hög. Lamellen mot Västra Storgatan föreslås bli 8 våningar hög där den översta våningen är indragen från fasadlivet. Punkthuset blir högst i kvarteret med sina 9 våningar, även här föreslås den översta våningen vara indragen från fasadlivet. Loftgångshuset är en för området ny typ av bebyggelse. Byggnaden riktar sig inåt kvarteret, längs fastighetsgränsen mot Sverigefinska skolan, där den kommer att stärka gränsen mellan de båda tomterna. Byggnaden kommer att rama in skolgården och renodla skolans roll som solitär på ett för kulturmiljön positivt sätt. Punkthuset och lamellhuset riskerar att, med sina 9 respektive 8 våningar, medföra påtaglig skada på riksintressets utpekade värden genom sin inverkan i stadens siluett. Sentida bebyggelse inom kvarteret Niten 13 har redan brutit sig över det sammanhållna taklandskapet och sticker upp över stadshorisonten. Ytterligare höga byggnader kommer att upplevas som störande i stadsbilden. Dagens exploateringsmönster medför en successiv och oordnad höjning av stadssiluetten. Båda byggnaderna bör sänkas med 1 våning för att säkerställa att de inte medför negativ inverkan på stadssiluetten. Utkast till Plankarta. Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, daterad SIDA 4 AIX

9 Planförslaget anpassar sig främst till kulturmiljön genom reglering av nockhöjd på byggnader för att passas in i kvartersstrukturen. Detaljplanen reglerar inte val av fasadmaterial eller kulörsättning. Tillkommande byggnaders fasadmaterial och kulörsättning kan med fördel regleras i bygglovsskedet. Detaljplanen bör dock trycka på att tillkommande bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk verkshöjd och materialmässig kvalitet. Bebyggelsen bör på ett tydligt sätt ansluta till den befintliga bebyggelsens karaktär. Detta är särskilt viktigt i det exponerade läget i hörnet Eleonoragatan-Västra Storgatan. Vegetation Enligt förslaget fälls den befintliga björkallén längs fastighetens gräns mot gatan. Eftersom allén omfattas av biotopskydd ersätts den av likvärdiga lövträd. Endast de träd som står intill Västra Storgatan ersätts. Allén värderas i kulturmiljöanalysen högt som värdebärande landskapselement. Grönskan har stor betydelse för stadsrummet och bidrar till rumsligheten på platsen. Den sammanhängande grönstråket, från Stadsparken till allén vid Gränsgatan via björkallén vid Nystavaren är ett av områdets karaktärsdrag. Det är positivt att allén delvis ersätts, men även de träd som vetter mot Eleonoragatan bör ersättas. Hänsyn till angränsande kvarter och bebyggelse Den lägre lamellen, loftgångshuset, föreslås ligga parallellt med fastighetsgränsen mot Sverigefinska skolan. Den nya byggnaden föreslås bli 4 våningar hög. Skolbyggnaden och dess skolgård lyfts i kulturmiljöanalysen fram som bevarandevärd och som en för ändringar känslig miljö. Den långsträckta loftgångshuset förstärker gränsen mellan de båda fastigheterna och ramar in skolgården. Det är positivt att Sverigefinska skolans solitära karaktär stärks. Loftgångshuset kommer att bidra till rumsligheten vid skolgården. Den föreslagna höjden på 4 våningar bedöms inte utgöra en negativ inverkan på Sverigefinska skolans kulturmiljö. Respektavståndet byggnaderna emellan bedöms även det vara godtagbart. ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV. NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 AIX SIDA 5

DETALJPLAN ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

DETALJPLAN ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLAN KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-08-25 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690 29 00 INFO@AIX.SE

Läs mer

DETALJPLAN ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP REV

DETALJPLAN ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP REV DETALJPLAN KV VALÖREN 1 OCH 2 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-08-25 REV 2017-12-20 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690 29 00 INFO@AIX.SE WWW.AIX.SE

Läs mer

Kv. Valsverket. Antikvariskt utlåtande. Kulturmiljögruppen

Kv. Valsverket. Antikvariskt utlåtande. Kulturmiljögruppen Kv. Valsverket Antikvariskt utlåtande Kulturmiljögruppen Innehåll Antikvariskt Utlåtande 3 Konsekvensbeskrivning 5 Föreslagen detaljplan 5 Påverkan på kulturmiljön 6 Effekter och konsekvens 8 UPPDRAGET

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra 30 i stadsdelen Södermalm (7 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra 30 i stadsdelen Södermalm (7 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2017-08-15 Handläggare Fredrik Meurling Telefon 08-508 27 225 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra

Läs mer

Läge för plan: Planområdet är beläget på Tuvan, vid Tennisvägen och Tuvanvägen. Se karta.

Läge för plan: Planområdet är beläget på Tuvan, vid Tennisvägen och Tuvanvägen. Se karta. 2016-03-31 Dnr: MK BN 2016/00267 Behovsbedömning Handläggare: Erika Svensson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Plan:. Detaljplanen ersätter delar av SP046, Förslag till stadsplan för TUVAN

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna FRIGG 7 12 inom Centrum, Umeå kommun. RIKSINTRESSEANALYS bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset

Detaljplan för fastigheterna FRIGG 7 12 inom Centrum, Umeå kommun. RIKSINTRESSEANALYS bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset 1 31 augusti 2015/pf, rev. 7 oktober 2015/pf Detaljplan för fastigheterna FRIGG 7 12 inom Centrum, Umeå kommun Dnr BN-2013/00312 RIKSINTRESSEANALYS bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen (16 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen (16 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-22 Handläggare: Monika Joelsson Vestlund Tfn 08-508 273 69 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av

Läs mer

KV. NEW YORK 1, ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS

KV. NEW YORK 1, ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV. NEW YORK 1, ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS 2016-06-30 UPPDRAG 269461, New York 1, Antikvarisk konsekvensanalys Titel på rapport: Kv New York 1, Antikvarisk konsekvensanalys underlag för detaljplan Status:

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm Kulturförvaltningen Stadsmuseet Sida 1 (6) 2014-09-12 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 315 61 Till Kulturnämnden 2014-09-23 Nr 10 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheterna Centern 2 och 3 Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäder

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 929/2011 FASTIGHETERNA Kungsörnen 1 och Fyrfatet 1, PLANTERINGEN, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten, Helsingborgs stad, söker planändring för fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1, Stallhagen, Västerås

Detaljplan för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1, Stallhagen, Västerås 2019-03-12 Dnr 2018/00665 BN Viktor Ståhl Tel 021-39 00 34 Byggnadsnämnden Detaljplan för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1, Stallhagen, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan I mars år 2016 togs ett beslut

Läs mer

Mälarbaden, Norr. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun

Mälarbaden, Norr. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-08-01 SBN/2017:377 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Granskningshandling Ändring av detaljplan för

Läs mer

Planbesked för Jasminen 5

Planbesked för Jasminen 5 1 (3) Ärende 19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Jasminen 5 Diarienummer: SBN-2016-02813 Fastighet: Jasminen 5 Sammanfattning av ärendet Fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (7) 2015-11-05 Handläggare Sandra Öhrström Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter)

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen (500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen (500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2016-02-15 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen (3 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen (3 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2011-03-14 Handläggare: Johan Filipsson Tfn 08-50827252 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Forskningen 1, (ca 50 studentlägenheter) i stadsdelen Norra Djurgården, Stockholm

Startpromemoria för planläggning av del av Forskningen 1, (ca 50 studentlägenheter) i stadsdelen Norra Djurgården, Stockholm STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2010-10-25 Handläggare: Susanne Werlinder Tfn: 08-508 262 01 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Forskningen

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Sleipner 3, Ringstorp Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Domaren 15 och 18. Antikvarisk förstudie

Domaren 15 och 18. Antikvarisk förstudie 1 av 5 Stadsbyggnadsförvaltningen Helene Brunnström Antikvarie Domaren 15 och 18 Platsbesök: 2018 07 19 1. Förutsättningar Denna antikvariska förstudie syftar till att i tidigt skede uppmärksamma kulturhistoriska

Läs mer

Utvärdering. Markanvisning Pålsjö 1:1, Senderödsvägen. Tilldelning, motivering och bedömning

Utvärdering. Markanvisning Pålsjö 1:1, Senderödsvägen. Tilldelning, motivering och bedömning Markanvisning Pålsjö 1:1, Senderödsvägen Utvärdering Tilldelning, motivering och bedömning 1(6) Markanvisning Pålsjö 1:1, Senderödsvägen Utvärdering Bakgrund Helsingborg stad bjöd genom enheten för mark

Läs mer

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft P15/1 Jonas Ellenfors SBN 2014:135

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft P15/1 Jonas Ellenfors SBN 2014:135 SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2015-01-14 P15/1 Jonas Ellenfors 2014-11-26 SBN 2014:135 Planbeskrivning Detaljplan för kv Falkeneraren inom stadsdelen Hagastaden,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PÅL IBB 21 M FL NORR, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 860/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wallenstam AB SYFTE Planändringen är föranledd av planansökan inkommen 13 maj 2013. Syftet är att

Läs mer

Kvarteren Laxen m fl. Planbeskrivning. Ändring av stadsplan (1283K-6204) för. Helsingborgs stad

Kvarteren Laxen m fl. Planbeskrivning. Ändring av stadsplan (1283K-6204) för. Helsingborgs stad Dnr: 813/2016 22 juni 2017 Ändring av stadsplan (1283K-6204) för Kvarteren Laxen m fl Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 22 juni 2017 BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Antagen

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådsyttrande detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommun

Samrådsyttrande detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elfwendahl, Magnus 2017-11-22 KTN-2017-0465 Kulturnämnden Samrådsyttrande detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommun Förslag till

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken

Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-03-26 KS 2015/0256 50263 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken Förslag till beslut

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm, S-Dp Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Dnr 869-2015-1.5.3. Sida 1 (6) 2015-10-26 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-11-19 Förslag till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Dorotea 16 i stadsdelen Sundby (2 parhus)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Dorotea 16 i stadsdelen Sundby (2 parhus) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-09-29 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Dorotea 16 i stadsdelen

Läs mer

Kulturmiljöbedömning Hjorthagens idrottshall UPPDRAGSNUMMER

Kulturmiljöbedömning Hjorthagens idrottshall UPPDRAGSNUMMER FASTIGHETSKONTORET STOCKHOLMS STAD Kulturmiljöbedömning Hjorthagens idrottshall UPPDRAGSNUMMER 1157745000 Bild: Aix Arkitekter 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 2 Förutsättningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad Upprättad 16 januari 2018 Ändring av stadsplan (1283K-9482) för Närlundaområdet, Närlunda, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 16 januari 2018 BEGRÄNSAT FÖRFARANDE. Program

Läs mer

Borsökna 1:304. Begäran om uppdrag. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun. Förslag till planområde:

Borsökna 1:304. Begäran om uppdrag. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun. Förslag till planområde: Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-08-28 SBN/2018:440 Planavdelningen Charlotte Bäckstrand, 016-710 80 19 Begäran om uppdrag Detaljplan för Borsökna 1:304 Borsökna

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Detaljplan för Rotundan 3

Detaljplan för Rotundan 3 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Sida 1 (5) 2015-05-26 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Detaljplan för Rotundan

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER) PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2009-09-03 Handläggare: Anders Berg Tfn 08-508 273 16 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER)

Läs mer

Ramlösa Hälsobrunn mm

Ramlösa Hälsobrunn mm Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Ändring av stadsplan (1283K-10684) för Ramlösa Hälsobrunn mm Ramlösa, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 3 augusti 2017 FÖRENKLAT STANDARDFÖRFARANDE

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola, kontor, bostäder, centrumändamål, parkering)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola, kontor, bostäder, centrumändamål, parkering) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (8) 2019-04-25 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola,

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm

Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-03-14 Handläggare Hans Andrasko Telefon 08-508 27 313 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Kvickaliden m.m. i Sävsjö, Sävsjö kommun PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset) i stadsdelen Södermalm (kontor och handel)

Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset) i stadsdelen Södermalm (kontor och handel) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (11) 2018-09-03 Handläggare Lina Fihlen Telefon 08-50827452 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset)

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och beslutar att planområdet kan utökas inför samråd av detaljplan.

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och beslutar att planområdet kan utökas inför samråd av detaljplan. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2016-11-09 Handläggare Anna Olmårs Telefon 08-508 27 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Ställningstagande inför samråd av förslag till detaljplan för del av

Läs mer

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning 1(6) 2018-11-29 Granskningshandling Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan Kosta samhälle Lessebo kommun Kronobergs län Denna checklista utgör

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm, Dp (23 studentbostäder)

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm, Dp (23 studentbostäder) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2015-09-14 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen

Läs mer

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsdirektör Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-22 BN 2016-12-20 Diarienummer 0343/12 Planavdelningen Silvia Orrego Briceño Telefon 031-368 15 16 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Samråd om detaljplan för bostäder,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Freja Råberg 2017-03-22 2016-2474 0480-45 03 95 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för fastigheten Falken 4 Malmen, Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kristineberg 1:10 (kontor) i stadsdelen Kristineberg

Startpromemoria för planläggning av Kristineberg 1:10 (kontor) i stadsdelen Kristineberg STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) Handläggare: Helena Hultgren Tfn 08-508 27545 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kristineberg 1:10 (kontor) i stadsdelen Kristineberg

Läs mer

Planbesked för Kastanjen 6

Planbesked för Kastanjen 6 1 (3) Ärende 9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-07-03 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Kastanjen 6 Diarienummer: SBN-2016-02815 Fastighet: Kastanjen 6 Sammanfattning av ärendet Ansökan

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola)

Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-11 Handläggare: Emma Castberg Tfn 08 50827137 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl.

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Ändring av stadsplan (1283K-9482) för Närlundaområdet, Närlunda, Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjlighet

Läs mer

Krubban 2. Tillhörande detaljplan för. Olaus Petri kyrka, HALMSTADS KOMMUN. Standardförfarande, KS 2014/0556 Samhällsbyggnadskontoret

Krubban 2. Tillhörande detaljplan för. Olaus Petri kyrka, HALMSTADS KOMMUN. Standardförfarande, KS 2014/0556 Samhällsbyggnadskontoret B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för Krubban 2 Olaus Petri kyrka, HALMSTADS KOMMUN Standardförfarande, KS 2014/0556 Samhällsbyggnadskontoret 2016-02-23

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Begäran om prövning av planbesked för Kista gård 1 och 2 inom stadsdelen Kista (bostäder och hotell)

Begäran om prövning av planbesked för Kista gård 1 och 2 inom stadsdelen Kista (bostäder och hotell) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (6) 2019-05-16 Handläggare Karolina Wendel 08-508 27 161 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om prövning av planbesked för Kista gård 1 och 2 inom stadsdelen

Läs mer

Ändring av detaljplan (akt 1283k-15932) för fastigheten PLANOMRÅDE

Ändring av detaljplan (akt 1283k-15932) för fastigheten PLANOMRÅDE Ändring av detaljplan (akt 1283k-15932) för fastigheten Städet 11 Tågaborg, Helsingborgs stad PLANOMRÅDE Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 19 februari 2016 BEGRÄNSAT FÖRFARANDE Program godkänt

Läs mer

PM Antikvariskt utlåtande DP Furuvägen Anna Carver, byggnadsantikvarie, Sweco.

PM Antikvariskt utlåtande DP Furuvägen Anna Carver, byggnadsantikvarie, Sweco. 2016-03-01 PM Antikvariskt utlåtande DP Furuvägen Anna Carver, byggnadsantikvarie, Sweco. Förslag till planbestämmelser som syftar till att skydda befintlig bebyggelse i kv Sicklaön 125:3, Nacka kommun.

Läs mer

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande Tillägg till Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348 Antagen av byggnadsnämnden 2009-05-19 med laga kraft 2009-06-23 med genomförandetid till 2019-06-22

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2017-05-15 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA 07-54 September 2011 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Ett förslag till detaljplan för fastigheten Ran 7 har upprättats

Läs mer

Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp

Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp Stadsbyggnadskontoret Micael Johansson Telefon +46 (0)8-508 27 181 2018-09-19 Sida 1 (8) Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp 2017-12502 Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

KVARTERET GRIPEN, VÄXJÖ

KVARTERET GRIPEN, VÄXJÖ FÖRSLAGSSKISS Sweco Architects AB Niklas Kummer, Anders Stjernberg, Ingar Vebjørnsen 1 (15) memo03.docx 2013-06-14 S w e c o Drottningtorget 14 Box 286 SE-201 22 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)4 016 70

Läs mer

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget.

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget. 2015-06-16 Dnr: MK BN 2015/00012 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9,

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING S. 205

ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING S. 205 Dnr: KS.2018.0362 ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING S. 205 Ändring av detaljplan för fastigheten Druvan 11 Eslöv kommun, Skåne Län Upprättad: Figur 1. Orienteringskarta för planområdet.

Läs mer

Mälarbaden, Norr. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun

Mälarbaden, Norr. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-02-28 SBN/2017:377 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Samrådshandling Ändring av detaljplan för Mälarbaden,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-08-20, rev. 2011-04-01 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad Dnr 08-10100.214 Ks 08-765 POST ADRESS BESÖKS

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2017-08-24 PBN 2016 003010 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för del av kv. S:t Johannes (del av Fjärdingen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Åldermannen i stadsdelen Mälarhöjden (14 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Åldermannen i stadsdelen Mälarhöjden (14 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-02-13 Handläggare: Elin Lundbäck Tfn +46 08-508 27 131 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Åldermannen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Nystavaren 5 till 7. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Detaljplan för. Centrum Eskilstuna kommun

Nystavaren 5 till 7. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Detaljplan för. Centrum Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (22) Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-08-01 SBN/2016:92 1.21 Planavdelningen Ellen Liljencrantz, 016-710 11 39 Samrådshandling Detaljplan för Nystavaren

Läs mer

Planbesked för Rönnbäret 1 och 2

Planbesked för Rönnbäret 1 och 2 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-07-11 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Rönnbäret 1 och 2 Diarienummer: SBN-2016-02814 Fastighet: Rönnbäret 1 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Gurkan 1 i stadsdelen Södermalm ( lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Gurkan 1 i stadsdelen Södermalm ( lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2015-11-26 Handläggare Thomas Jansson Telefon 08-508 27414 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Gurkan 1 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer