Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011"

Transkript

1 Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen a=ej påbörjad, b=påbörjad, c=slutförd, d= tillhör prioriterat område 1-5 Norrbottens museum Marknadsföring av lånematerialet Får väl svara ej påbörjat på den. Däremot har vi tipsat om den emellanåt när skolor Gammelstads kyrkstad för förskolan till frågar. Däremot har vi inte med den i vårt marknadsföringsmaterial. Vi kanske årskurs 6 x 2 behöver se över materialet ordentligt innan vi tar med den i vår info. Produktion av museilåda om världsarv och Detta är en sak som egentligen är "klar" men som inte färdigställts helt. Vi har diskuterat om det kanske skulle vara bättre att arbeta fram en lärarhandledning istället för museilåda eftersom vi arbetar mer o mer med det. Egentligen handlar det bara om ett beslut vad vi skall göra. Materialet finns... och det leder in på nästa fråga 3. om världsarven i Norrbotten x 2 den digitala guiden? Henrik Ygge och Sara Berg tar kontakt. Ta fram digitala guider i samarbete med Visitor Centre x 2 Dokumentation av kyrkstadstraditionen idag x 2 Föreläsningar och rådgivning i byggnadsvård x 3 Det är väl full fart där. Upprätta lista över duktiga hantverkare x 3 Luleå kommun Vi skulle gärna göra en sådan om medel finns. Kanske skall vi söka pengar hos kommunen för en digital guide? Kanske kan kommunen ge oss ett uppdrag? Materialet för museilådan skulle kunna användas här. Jag tror att den digitala guiden är ett måste för Kyrkstaden! Frågan är bara vilka som skall göra den. Det måste vi lösa. Henrik Ygge och Sara Berg tar kontakt. Kan Luleå guideförening delta på något sätt? Jag har frågat runt på museet och ingen vet egentligen vad det här är. Vet du, Sara? Vet Eva Landberg? Denna fråga är större än att enbart gälla Kyrkstaden. Det finns svårigheter här som Bertil också kan berätta om när vi ses. Dusch i ett av servicehusen (samarbete Denna fråga tas med i det övergripande arbetet med att se över tillgången på besökstoaletter i området. Frågan har tagits upp i Kyrkstadsrådet september -08. med Kyrksuguägarföreningen) x 5 Arbetet måste gå vidare tillsammans med Visitor C, Tekniska och församlingen.

2 Luleå kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Ny skolplan som innehåller målet; alla elever skall någon gång under sin skoltid ha kommit i kontakt med Gammelstads kyrkstad och världsarvstanken x I skolans verksamhetsplan kommer det att skrivas in att eleverna ska ha besökt 2 Gammelstad. Luleå kommun, Kulturförvaltningen Samla all viktig litteratur och annan media x 2 En fråga för biblioteket kanske? Utredning av behov och placering av en kommunal bebyggelseantikvarie tillsammans med Stadsbyggnadskontoret 3 Utredning av mottagningsstationens funktion, nyttjande, framtid och yttre gestaltning x Vid utredning har man funnit att lokalen bättre kan nyttjas av entreprenör och kommer 4 därför hyras ut. Detta har dock påskyndat frågan om tillgången på besökstoaletter. Luleå kommun, Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Varje förvaltare och intressegrupp utser en kontaktperson för Gammelstads kyrkstad och meddelar detta till Visitor Centre x 1 Kontaktuppgifter till Kyrkstadsrådets-, Gammelstadsgruppens- och övriga verksamheters representanter i området finns hos oss. Verksamheterna ansvarar själva för att uppdatera oss om ev. ändringar. Dock saknas tydliga världsarvskontakter i vissa kommunala förvaltningar. Alla kontaktpersoner har grundläggande och aktuell kunskap om Gammelstad x 1 Representanterna kallas till informationsmöte 2 ggr/år Webbsajt med pedagogiskt material och lättillgänglig kunskap x 2 Webbsajten igång sedan våren -08 Informationsblad om pedagogiska program i Gammelstads kyrkstad x 2 Möte kring detta är inplanerat med Hägnan efter årsskiftet. Initiera arbetet med en forskningsplan x 2 Världsarvskontoret uppmanas att kontakta t ex Maurits Nyström i frågan.

3 ...fortsättning Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Kunskapstest och vidareutbildning i världsarvs och Gammelstadskunskap för kunniga och certifierade världsarvsguider x Samarbete med Luleå guideförening och Luleå TB i syfte att utbilda guider. 2 Samordning kring utbildning och guideverksamhet uppstartad med församlingen. Nyckelpersoner inbjuds regelbundet för visningar av Gammelstads kyrkstad x 2 Under 2009 kommer några nyckelpersoner identifieras och bjudas in. Offensiv bearbetning av media med färdiga texter x Presstext på svenska och engelska samt fria pressbilder för redaktionella reportage 2 finns tillgängliga på Öppet hus på världsarvsdagen den 2:a advent x 2 Program hela dagen planerat för 7 dec -08 Årlig utvärdering i maj/juni av snöröjningen x 3 Genomfört -08 Skadeinventering och dokumentationsprojekt inklusive Projektet klart. Projektgruppen arbetar vidare med åtgärdsförslag utifrån projektets arkeologiska förstudier i syfte att utreda resultat. Långsiktig och övergripande fortsättning krävs tillsammans med Tekniska, problemområden och definiera ansvar x 3 kyrkstuguägarföreningen och församlingen. Möjlighet till EU-bidrag? Årlig världsarvssyn och uppföljning av förvaltningsplanen x 3 Utredning av möjligheten att återuppbygga en brandhärjad byggnad x 3 Ej påbörjat. Utbildning av förvaltare och ägare i hur kyrkstugor sköts på ett föredömligt sätt x 3 Uppdatering av byggnadsvårdsfolder till kyrkstugeägare Utveckling av Gammelstads souvenirer i olika prisklasser i enlighet med det Metoder för detta testas under Utvärdering får visa hur vi lägger upp det inför Samarbete med församlingen, Shop In Lapland mfl. kring souvenirer med symbolen för G-stads kyrkstad. grafiska programmet x 4 Kort infotext som alla företagare kan använda i sin annonsering x 4 Ej påbörjat. Gemensam annonsering x 4 Gemensam annonskampanj genomförs höst/vinter 2008

4 ...fortsättning Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Förslag på synliggörande av Visitor Centre med flaggstång och skylt på halvmånen på taket x 4 Förslag tas fram under -09 Visningar för utvalda grupper med anpassat innehåll x 4 Visningar genomförs löpande. Studenter och gästforskare på Luleå tekniska universitet erbjuds visningar av världsarvet Gammelstads kyrkstad x 4 Universitetet är en viktig kund hos Visitor Centre. Några riktade marknadsföringsinsatser har inte gjorts till målgruppen, å andra sidan samarbetar V C med LTU och Norrb. Museum kring undervisning och studiebesök. Boende och andra verksamma i Gammelstads kyrkstad får minst två nyhetsbrev om året x Detta bör ske tillsammans med t ex Kyrkbyns intresseförening, kostnaden för 4 utskicket? Sponsorer? Informera nyckelinstanser om trafiksituationen och verka för att den förbättras x 4 Varierat aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Detta påpekas av Visitor Centre i sammanhang där Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Vägverket ingår. Göran Gabrielsson, gaturchef, Tekniska förvaltningen informerar om att årliga trafikmätningar görs i Kyrkbyn och att man anser trafiksituationen är rimlig. Hastigheterna hålls i stort sett med undantag för en LLT-buss vid senaste mätningen. Aktiviteter genomförda vid bland annat Persmäss. Öppen kyrkstad, Eldfest, Världsarvsdag mm. Nya anslagstavlor vid parkeringsplatserna x 5 Ej påbörjat. Kalendarium på anslagstavlorna x 5 Kalendarium sätts alltid upp på anslagstavlan utanför Visitor Centre Samordning av tre program årligen x 5 Info samlas in och programmet trycks av V C. Distribueras till församlingen, Luleå TB, Hägnan och till ytterligare några mindre verksamheter. Distributionskanalerna kan utvecklas, likaså formgivning. Sponsorer?

5 Luleå kommun, Friluftsmuseet Hägnan (kulturförvalningen) Tre olika skolprogram för barn i olika Prioriterad verksamhet på Hägnan. Världsarvskontoret kallar till möte med Hägnans ansvarige pedagog, representanter från världsarvsskolorna och församlingens åldrar planeras och genomförs x 2 pedagog för att formulera skolprogram med röd tråd. Varierat aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Prioriterad verksamhet på Hägnan Luleå kommun, Tekniska förvaltningen Utvärdering har visat att snöröjning skett enligt anvisningar. Frågan är om All snöröjning på kommunala gator och vägar genomförs enligt skötselplan x skadedokumentationsprojektet visat att anvisningarna eventuellt måste revideras. De synpunkter som finns gäller Vägverkets medverkan, hur hanterar de 3 världsarvsområdet? Utformning av gator och diken garanterar gatornas vattenavrinning x 3 Ingår som en del i fortsättningen på skadedokumentationsprojektet Diken och vägar åtgärdas enligt skadedokumentation och gestaltningsprogram x Långsiktig och övergripande fortsättning krävs tillsammans med Tekniska, 3 kyrkstuguägarföreningen och församlingen. Möjlighet till EU-bidrag? Skötselplan för daglig vård och städning i enlighet med gestaltningsprogram och estetiskt program x 3 Skötsel av den offentliga miljön utförs enl ordinarie skötselprogram. Skötsel av den offentliga miljön inklusive parkeringsytor enligt estetiska programmet och den kommande skötselplanen x 3 Skötsel enligt estiskt program sker i offentlig miljö. Skötselplan för kommunägda byggnader och fastigheter x 3 Detta ska man börja ta fram - skötselplan för v-arvsområdet.

6 forts. Luleå kommun, Tekniska förvaltningen Förslag till placering och utformning av aktivitetsplats för barn x 4 Idéskiss - Kyrkparken framtagen och etappvis utveckling har påbörjats Utreda och ge förslag på belysning vid informationsskyltar x 4 Detta ska man titta närmare på. Skyltprogram, så få skyltar som möjligt, Estetiska programmet reglerar skyltningen. Dock saknas vissa skyltar till och i tydliga och välplacerade x 4 området. Skyltningen gör det lätt att hitta till kommunens befintliga parkeringar vid järnvägen, Rutviksvägen, Kyrktorget och vid kyrkan x 4 Vissa skyltar finns, är de tillräckliga? Översyn kommer göras. Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret Detaljerat gestaltningsprogram för tillägg i den fysiska miljön med utgångspunkt från det estetiska programmet x 3 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Tillsyn enligt Plan- och bygglagen genomförs kontinuerligt och ärendehantering med bygganmälan och kvalitetsuppföljning x Diskussioner förs mellan Stadsbyggnadskontoret och Världsarvskontoret på Visitor 3 Centre kring hur detta kan göras. Förslag på utformning av hastighetsdämpande åtgärder x 4 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Förslag på utformning av fasta avspärrningar som anpassas till miljön x 4 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Verka aktivt för att Norrleden byggs så att genomfartstrafiken i världsarvet minskar x 4 Vägverket har påbörjat en förstudie.

7 Luleå kommun, Räddningstjänsten Riskanalys av Gammelstads kyrkstads samtliga byggnader och verksamheter Detta bedömer Räddningstjänsten inte ha möjlighet att genomföra. Tillsyn genomförs på offentliga byggnader och restauranger. genomförs x 3 Brandinformation ges årligen i samband med Kyrkstuguägarföreningens årsmöte x 3 Är gärna med på ev. vårutskick och lucköppning Brandinformation till allmänheten på världsarvsdagen x 3 Brukar vara på plats på Hägnan under julmarknad Utbildning i brandkunskap för årskurs 2 och 5 x 3 Rullar på Sotning enligt föreskrifter x 3 Upp till var och en att följa relgerna för sotning Tillsyn av offentliga lokaler x 3 Genomförs löpande Ajourhållen insatsplan x 3 Finns för kyrkan, i övrigt kollar man upp branddammar, brandposter etc. Luleå kommun, Informationskontoret Utredning och eventuell nyproduktion av välkomstskyltar (gröna vid väg 97) till Gammelstads kyrkstad x 4 Informationskontoret bedömer om det är relevant. Webbsida med aktuell information x 4 Webbsidan är igång sedan våren -08 Informationskontoret kollar upp förutsättningar och tillgång till kamera. Viktigt att tänka Webbkamera sätts upp på lämplig plats x 4 på regelverk kring kamera i offentlig miljö. Luleå kommun, Utvecklingskontoret Luleås ambassadörer är uppdaterade om vad som händer i Gammelstad x Skicka gärna info till Tuula på utvecklingskontoret så vidarebefordrar hon till 4 ambassadörerna. Luleå kommun, Fritidskontoret Informationsmaterial finns på alla viktiga besöksplatser i Luleå kommun 4 Ingen uppgift

8 Nederluleå kyrkstuguägarförening Elbesiktning av kyrkstugor x 3 Vi informerar om elbesiktning, men utför den inte själva Byggnadsvårdskurser med olika teman genomförs x Intresseförfrågan för byggnadsvårdsstudiecirkel har gått ut i samband med hösten 3 utskick t stugägare. Dusch i ett av servicehusen (samarbete med Luleå kommun) x 5 Kyrkstugeägarna anser att denna fråga ligger hos Tekniska förvaltningen. Sommaraktiviteter för hela familjen x 5 Bo i kyrkstuga-aktiviteter genomfördes sommaren -08. Nederluleå församling Återuppförande av brunnshävert vid brunnen söder om kyrkan x 3 Nederluleå hembygdsförening har möjlighet att vara behjälpliga kring detta. Kyrkstugesyn med protokoll, fotodokumentation och åtgärdsförslag genomförs årligen x 3 Genomförs årligen Församlingsägda byggnader sköts på ett föredömligt sätt och skötselplan upprättas för varje byggnad och dess omgivningar x 3 Varierat sakralt aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Kyrkans kärnverksamhet, ständigt pågående Informationsbrev till nyblivna kyrkstugeägare x 5 Länsstyrelsen i Norrbottens län Bidrag till vård av kyrkstugor prioriteras x 3 Pågår i den mån ansökningar kommer in

9 Kyrkbyns intresseförening Information till kyrkbybor om världsarvets värde x 3 Genomfört världsarvsdag för kyrkbyborna den 15 juni 08. Intern information för en lugnare trafikrytmx 4 Kan ett nytryck av klistermärket "Kyrkbyn 30" kunna bidra till detta? Vägverket Brunvit vägvisning till Gammelstads kyrkstad, förstudie x 4 Förstudien genomförd och program för skyltningen finns Minskad trafik genom förbifart Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen (Norrleden) x 4 Förstudie påbörjad All snöröjning på väg 986 från Rutvik och väg 590 mot Sunderbyn genomförs enligt skötselplan 3 Ingen uppgift. Kyrkstadsrådet Kyrkstadsrådets roll som remissinstans stärks x 1 Kyrkstadsrådet är ett samarbets- och diskussionsråd. Visit Luleå Samarbete mellan olika besöksmål Gammelstad, skärgården, mötesnäring och handel x 4 Gammelstadsgruppen är en arbetsgrupp i föreningen. Genom gruppens aktiviteter/produkter ingår man bla som del i projektet "Arena handel & nöje". Genom nätverket i Gammelstadsgruppen har man stimulerat nya verksamheter att etablera sig i området. Klustergrupp Gammelstad bildas inom Gammelstadsgruppen bestående av Visit Luleås medlemmar i G-stad träffas Visit Luleå x 4 regelbundet för information, gemensamma aktiviteter mm. Entreprenörer Gemensamma öppettider x Detta försöker man åstadkomma, hittills har vi lyckats vid några tillfällen. Kan man 4 skriva in i kontrakt för nya hyresgäster att de ska garantera ett visst öppethållande? Besöksinfo på engelska hos alla näringsidkare x 4 Finns inte hos alla. Kvällsöppet sommartid x 4 Har hittills ej genomförts gemensamt. Vissa verksamheter har haft öppet kvällstid.

Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011

Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011 Uppföljning Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011 Inledning 4 Slutgiltig förvaltningsplansuppföljning 6 Samverkan och delat ansvar 7 Fysisk miljö och bebyggelsevård

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z ARBETSGRUPPENS UPPDRAG, MEDLEMMAR OCH ARBETSSÄTT Uppdrag Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga och planera kommunikationsinsatser

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer