Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011"

Transkript

1 Uppföljning Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder

2

3 Inledning 4 Slutgiltig förvaltningsplansuppföljning 6 Samverkan och delat ansvar 7 Fysisk miljö och bebyggelsevård 8 Kunskap och delaktighet 11 Besökare och attraktioner 13 Levande kyrkstad 16 Sammanfattning 17

4 INLEDNING Den 7 december 1996 togs Gammelstads kyrkstad upp på Unescos World Heritage List, världsarvslistan. Unescos motivering lyder: Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö. Utmärkelsen världsarv ger Gammelstad en kvalitetsstämpel. Den ger uppmärksamhet, nya utmaningar och möjligheter som vi alla måste hjälpas åt att förvalta. Att förvalta ett världsarv förpliktigar - underhåll och utveckling måste ske på ett genomtänkt sätt som tillvaratar kyrkstadens unika egenskaper. Vad är förvaltningsplanen? Förvaltningsplanen är ett dokument som beskriver hur Gammelstads kyrkstad ska skötas och utvecklas för att dess värden ska bevaras. Planen innehåller övergripande visioner och konkreta mål för perioden Planen består av 2 delar: Del 1, beskriver världsarvsområdets universella värden, definierar prioriterade områden och klargör ansvarsområden. Del 2, pekar på behov av åtgärder, huvudansvariga samt tidplan för de redovisade åtgärderna. Förvaltningsplanen för Gammelstad ska fungera som en gemensam plattform för alla ägare, myndigheter och entreprenörer som på olika sätt verkar i Gammelstads kyrkstad. Hur togs planen fram? Förvaltningsplanen är framtagen i en gemensam process med kyrkstadens aktörer. Initiativet till arbetet med förvaltningsplanen togs 2005 av världsarvskontoret och kyrkstadsrådet 1. Arbetet har främst bestått i fokusgruppsträffar/seminarier. Första seminariet genomfördes i februari 2006 med representanter från ägare, myndigheter och andra organisationer. Deltagarna fick ta del av världsarvstanken och processen kring hur Gammelstads kyrkstad blev världsarv. Därefter bildades en arbetsgrupp som har arbetat med innehåll och text till del 1 av förvaltningsplanen. I förvaltningsplanens del 2 finns en lista över alla som på olika sätt har deltagit i arbetet. Fokusgruppernas arbete sammanställdes i förvaltningsplanens del 2 där åtgärder för de närmaste fyra åren preciserats och ansvarig huvudman för åtgärderna framgår. Del 1 och 2 gick våren 2007 ut på remiss till berörda organisationer. De synpunkter som inkom har inarbetats i förvaltningsplanen. Följande organisationer gavs möjlighet att yttra sig (remissinstanser) Egendomsnämnden Kyrkbyns intresseförening Kyrkorådet i Nederluleå församling Kyrkstuguföreningen (Tidigare Kyrkstugeägarföreningen) Luleå kommun- Räddningstjänsten, Kommunikationskontoret (Tidigare Informationskontoret), Utvecklingskontoret, Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Länsstyrelsen i Norrbottens län Nederluleå hembygdsförening Norrbottens museum Visit Luleå Trafikverket (Tidigare Vägverket) 1 Kyrkstadsrådet är ett informations- och samarbetsforum där representanter för myndigheter och förvaltare är samlade. Nuvarande sammansättning (2012): Ordförande kulturförvaltningen Luleå kommun, tekniska förvaltningen Luleå kommun, kulturmiljöenheten Länsstyrelsen i Norrbotten, Nederluleå församling, Nederluleå kyrkstuguförening, Nederluleå hembygdsförening och Kyrkbyns intresseförening.

5 Förvaltningsplanens innehåll- prioriterade områden Under arbetet sammanställdes visioner och mål till fem prioriterade områden: Samverkan och delat ansvar Kunskap och delaktighet Fysisk miljö och bebyggelsevård Besökare och attraktioner Levande kyrkstad Inom varje prioriterat område har en eller flera fokusgrupper arbetat med målformuleringar och åtgärdsförslag. De prioriterade områdena täcker in Gammelstads kyrkstads kulturhistoriska värden och möjligheter till utveckling. Ansvaret för Förvaltningsplanen Respektive organisation ansvarar för att förvaltningsplanen bereds hos berörda parter, vilka är; Luleå kommun - Räddningstjänsten, Kommunikationskontoret, Utvecklingskontoret, Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden Kyrkorådet i Nederluleå församling Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens museum Kyrkstuguföreningen Kyrkbyns intresseförening Visit Luleå Trafikverket Giltighet Planen är beslutad i Kommunstyrelsen 2, samt i Kyrkorådet, Nederluleå församling 3, Årlig uppföljning av förvaltningsplanen Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad - del II åtgärder, löper över 4 år, perioden Förvaltningsplanens mål har årligen följts upp i slutet av året vid stormöten, till vilka samtliga världsarvets aktörer kallats. Resultaten av årliga uppföljningarna finns publicerade på Gammelstads webbplats: html 2 Beslut i kommunstyrelsen , 40 3 Beslut i kyrkorådet , protokoll nr 3

6 SLUTGILTIG FÖRVALTNINGSPLANSUPPFÖLJNING År 2012 genomfördes den slutgiltiga förvaltningsplansuppföljningen och måluppfyllelsen för perioden bedömdes. Hur gick slutgiltiga uppföljningen till? Ett dokument innehållande samtliga förvaltningsplanens mål, ansvarig aktör för dessa, samt kommentarer från tidigare års uppföljningar skickades via e-post tillsammans med en instruktion till de ansvariga för målen. Utskicket ställdes till förvaltningschefer/ordföranden/vd:ar. Bedömning av målen- självskattning Varje aktör fick själv bedöma statusen/måluppfyllelsen för den egna organisationens mål genom att färgsätta målen enligt följande: Grönt Gult Rött målet slutfört/löpande arbete som fungerat under perioden målet påbörjat, men inte slutfört målet ej påbörjat Vissa av målen i förvaltningsplanen är pågående/löpande verksamhet som inte kan slutföras. Dessa mål har därför markerats som gröna. Andra mål har inte kunnat följas upp av olika anledningar. Dessa mål har markerats med svart. Varje aktör har även fått lämna kommentarer/förklaringar till bedömningen av målens status. De uppmanades även att läsa igenom samtliga mål i förvaltningsplanen, och kommentera om man utfört några aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse för andra aktörers mål. Sista dag för inlämning av svaren på förvaltningsplansuppföljningen till världsarvskontoret var onsdag 20 juni Slutgiltig analys Världsarvskontoret har sammanställt svaren från samtliga aktörer, och tillsammans med information även från andra källor, utfört den slutgiltiga bedömningen av måluppfyllelsen. (Mer detaljerad information om uppföljningen och fullständiga svar finns hos världsarvskontoret.) Nedan följer sammanställning och analys av måluppfyllelsen för förvaltningsplanen och dess 5 prioriterade områden.

7 Samverkan och delat ansvar Samverkan mellan ägare och andra aktörer är en förutsättning för att förvaltningen av Gammelstads kyrkstad ska fungera. Hur vi gör ett bra arbete (framgångsfaktorer) Det finns samarbetsforum och mötesplatser för olika nätverk. Varje aktör har ett tydligt definierat ansvarsområde. Åtgärder initieras av ansvarig aktör i enlighet med befintliga planer och lagar och alltid i samråd med andra berörda intressenter. Behov av nya planer uppmärksammas av ansvarig aktör. Kyrkstadsrådets roll som remissinstans utvecklas. Viktiga aktörer är representerade i rätt forum. Visitor Centre initierar årlig uppföljning av mål och åtgärder. Bakgrund 2007 Sedan 2000 finns ett väl fungerande informations- och samarbetsforum, ett kyrkstadsråd, som regelbundet samlar representanter för myndigheter och förvaltare. Luleå kommun finansierar en världsarvssamordnare som arbetar med kunskapsinsamling och spridning av information samt representerar världsarvet Gammelstads kyrkstad i olika nätverk på nationell och nordisk nivå. Kyrkstugeägare respektive fast boende har egna föreningar som tillvaratar deras intressen i bland annat kyrkstadsrådet. Visitor Centre arbetar för samverkan mellan områdets entreprenörer både lokalt och i Visit Luleå där flera av de lokala entreprenörerna är medlemmar. Målformulering Varje förvaltare och intressegrupp utser en kontaktperson för Gammelstads kyrkstad och meddelar detta till Visitor Centre Alla kontaktpersoner har grundläggande och aktuell kunskap om Gammelstads kyrkstad Kyrkstadsrådets roll som remissinstans stärks Uppföljning Tydliga världsarvskontakter saknas hos flera aktörer. Detta är ett utvecklingsområde. Kontaktpersoner saknas hos flera aktörer. Informationsforum och återkommande informationstillfällen finns, exempelvis Kyrkstadsrådet, webb och Facebook, årliga säsongsupptakts-/säsongsavslutningsmöten mm. Att kontaktpersoner har grundläggande kunskap om Gammelstads kyrkstad är ett ansvar som åligger alla aktörer. Kyrkstadsrådets roll som remissinstans har inte stärkts under perioden. Kyrkstadsrådet är i dagsläget ingen remissinstans, utan syftar till att vara ett samarbets- och diskussionsråd.

8 Fysisk miljö och bebyggelsevård Den fysiska miljön och bebyggelsen måste skötas på bästa sätt för att vara en tillgång för boende och besökare idag och för att de kulturhistoriska värdena ska bevaras för framtiden. Hur vi gör ett bra arbete (framgångsfaktorer) Den enskilde förvaltaren privat såväl som offentlig har intresse, kunskap och resurser som räcker till en framgångsrik förvaltning. Det finns ändamålsenliga, väl förankrade och heltäckande styrinstrument (lagar, förordningar, planer, program) som tillämpas rättssäkert och långsiktigt samtidigt som ny kunskap fortlöpande inarbetas. Bakgrund 2007 Sedan 1995 finns en detaljplan med skyddsbestämmelser för byggnader inom världsarvsområdet. Kulturminneslagen skyddar bland annat fornlämningsområdet och kyrkan. Som stöd för allmänhet och förvaltare finns informationsmaterial med råd om byggnadsvård och åtgärder i utomhusmiljön. Varje år genomför Nederluleå församling tillsammans med Kyrkstugeägarföreningen, Stadsbyggnadskontoret, Norrbottens museum, Länsstyrelsen i Norrbotten, Räddningstjänsten och Visitor Centre kyrkstugesyn. Då kontrolleras kyrkstugornas skick och alla ägare får ett protokoll. Målformulering Information till kyrkbybor om världsarvets värde Byggnadsvårdskurser med olika teman genomförs Elbesiktning av kyrkstugor Utredning av behov och placering av en kommunal bebyggelseantikvarie Riskanalys av Gammelstads kyrkstads samtliga byggnader och verksamheter genomförs (Svarar mot övergripande målet, att brand aldrig uppstår i kyrkstaden) Brandinformation ges årligen i samband med Kyrkstugeägarnas förenings årsmöte Brandinformation till allmänheten på världsarvsdagen Utbildning i brandkunskap för årskurs 2 och 5 Sotning enligt föreskrifter Tillsyn av offentliga lokaler Ajourhållen insatsplan Detaljerat gestaltningsprogram för tillägg i den fysiska miljön utarbetas med utgångspunkt från det Estetiska programmet Uppföljning Information om världsarvet når kyrkbybor via världsarvets webbplats, guidade visningar, evenemang, detaljplan, kontakt med Världsarvskontoret, Norrbottens museum, Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen med flera. Studiecirklar, byggnadsvårdskurser och projekt av olika slag med denna inriktning har arrangerats årligen. Ingen samlad uppföljning av elbesiktning har utförts under perioden. Besiktning av elinstallationer i kyrkstugorna är ett ansvar som åligger den enskilde kyrkstugeägaren. Information om elbesiktning har spridits till kyrkstugeägarna, bland annat i samband med Kyrkstuguföreningens möten, och i samband med det tidigare genomförda bytet av elmätarna i kyrkstugorna. Utredning har inte genomförts. Ansvarig för målet har bedömt det som ej praktiskt genomförbart. Tillsyn genomförs på offentliga byggnader och restauranger. Brandskyddsarbete i kyrkstaden är ständigt pågående. Brandinformation har givits löpande under perioden. Brandinformation till allmänheten har givits i samband med friluftsmuseet Hägnans julmarknad, infaller på världsarvsdagen. Utbildning i brandkunskap är en ständigt pågående aktivitet. Ingen samlad uppföljning av sotning har utförts under perioden. Därför är det svårt att bedöma huruvida sotning utförts enligt föreskrifter. Ansvarig för målet är ett stort antal fastighets-/kyrkstugeägare, vilka ansvarar för att sota i enlighet med de för området särskilda sotningsfristerna: Alla eldstäder ska sotas minst en gång per år. Tillsyn av offentliga lokaler genomförs löpande. Insatsplan finns för Nederluleå kyrka. I övrigt kontrolleras branddammar, brandposter etc. löpande. Rutinbeskrivningar för tillägg i den fysiska miljön har bedömts som lämpligare än att ta fram ett detaljerat gestaltningsprogram.

9 Ärendehantering med bygganmälan och kvalitetsuppföljning (Svarar mot övergripande målet att Tillsyn enligt Plan- och bygglagen genomförs kontinuerligt.) Utökad lovplikt gäller för kyrkstugorna. Uppföljning och tillsyn sker i samband med bygglovsansökan enligt Plan- och bygglagen och vid anmälan enligt Plan- och byggförordningen. Flertalet byggnader inom världsarvet är enligt detaljplan utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte får rivas eller förvanskas och i samband med en inlämnad bygglovsansökan för dessa och för kyrkstugorna sker samråd med Norrbottens museum med avseende på de kulturhistoriska värdena. Kyrkstugesynen och världsarvssynen är delar i kvalitetsuppföljningen. PM om bygglovsrutiner i världsarvet är framtaget. Skötselplan för daglig vård och städning i enlighet med gestaltningsprogram och estetiskt program All snöröjning på kommunala gator och vägar genomförs enligt skötselplan Utformning av gator och diken garanterar gatornas vattenavrinning. Diken och vägar åtgärdas enligt skadedokumentation och gestaltningsprogram Skötsel av den offentliga miljön (inkl parkeringsytor) enligt estetiska programmet och kommande skötselplan En skötselplan för varje byggnad och dess omgivningar/tomt upprättas Årlig världsarvssyn och uppföljning av förvaltningsplanen Omedelbar sanering av klotter Elbesiktning i samband med ombyggnation Årlig utvärdering av snöröjning och halkbekämpning i maj (Svarar mot övergripande målet att snöröjning och halkbekämpning skall ske utan att kyrkstugor eller andra värden skadas.) Skadeinventering och dokumentationsprojekt inkl. arkeologiska förstudier i syfte att utreda problemområden och definiera ansvar (Svarar mot det övergripande målet, god kännedom om kyrkstugornas status) Utredning av möjligheten att återuppbygga en brandhärjad byggnad Utbildning av förvaltare och ägare (Svarar mot övergripande målet, alla kyrkstugor sköts på ett föredömligt sätt) Bidrag till vård av kyrkstugor prioriteras Framtagandet av skötselplanen sker i samband med att parkdatabasen färdigställs. Pågående arbete av den offentliga miljön utförs för närvarande enligt ordinarie skötselprogram. Snöröjning sker enligt upprättade anvisningar. Resultat från skadedokumentationsprojekt visar att anvisningarna eventuellt måste revideras. Målet ingår som en del i fortsättningen på skadedokumentationsprojektet. Långsiktig och övergripande fortsättning krävs, i samarbete mellan flera aktörer. Målet ingår som en del i fortsättningen på skadedokumentationsprojektet. Långsiktig och övergripande fortsättning krävs, i samarbete mellan flera aktörer. Framtagandet av skötselplanen sker i samband med att parkdatabasen färdigställs. Skötsel enligt estiskt program sker i offentlig miljö. Att använda det estetiska programmet i arbetet med området är ett förbättringsområde. Skötselplan finns för Nederluleå kyrka, men saknas för övriga församlingsägda byggnader inom världsarvet. För kommunägda byggnader upprättas och uppdateras skötselplan av ansvarig fastighetsförvaltare (omfattning ej känd). Världsarvssyn genomförs årligen. Uppföljning av förvaltningsplanen genomförs årligen. Respektive ägare av fastigheter, skyltar, elskåp etc, ansvarar för sanering av klotter på den egna egendomen. Klottersanering på kommunägda fastigheter har prioriterats. Världsarvssynen har senaste år uppmärksammat att förekomsten av klotter i kyrkstaden minskat. Ingen samlad uppföljning av sotning har utförts under perioden. Ansvarig för målet är ett stort antal fastighets-/kyrkstugeägare. Områdets stora aktörer såsom de kommunala förvaltningarna och Nederluleå församling sköter detta löpande, Utvärdering sker. Frågan diskuteras återkommande vid Kyrkstadsrådets sammanträden. Skador som uppkommit i samband med snöröjning uppmärksammas vid den årliga världsarvssynen och kyrkstugesynen. Projektet klart. Projektgruppen arbetar vidare med åtgärdsförslag utifrån projektets resultat. Långsiktig och övergripande fortsättning krävs, i samarbete mellan flera aktörer. Utredning ej påbörjad. Byggnadsvårdsfoldern har uppdaterats. Studiecirklar, byggnadsvårdskurser och projekt av olika slag med denna inriktning har arrangerats årligen. Informations- och samverkansforumet Kyrkstadsrådet, i vilket områdets aktörer finns representerade, är också ett led i detta arbete. Pågår i den mån ansökningar kommer in. Bidrag för gemensam satsning på skorstensrestaurering har beviljats åren

10 Återuppförande av brunnshävert vid Brunnshäverten återuppförd sommaren brunnen söder om kyrkan Kyrkstugesyn med protokoll, fotodokumentation och Kyrkstugesyn genomförs årligen. åtgärdsförslag genomförs årligen Föreläsningar och rådgivning i Kurser, föreläsningar och projekt med inriktning mot byggnadsvård arrangeras byggnadsvård löpande, årligen. Lista över duktiga hantverkare upprättas Förbud mot fyrverkerier All snöröjning på väg 968 från Rutvik och väg 590 mot Sunderbyn genomförs enligt skötselplan Lista över hantverkare i närområdet finns på webbplatsen Eldningförbud gäller i Gammelstad, vilket även omfattar förbud mot fyrverkerier, smällare och liknande pyrotekniska varor. Snöröjning sker enligt upprättade anvisningar. Resultat från skadedokumentationsprojekt visar att anvisningarna eventuellt måste revideras.

11 Kunskap och delaktighet Kunskap om Gammelstads kyrkstad och om världsarv ger förståelse och ökad delaktighet som kan leda till ökat ansvarstagande. Hur vi gör ett bra arbete (framgångsfaktorer) Samtliga elever i Luleås skolor kommer i kontakt med världsarv och Gammelstads kyrkstad någon gång under sin skolgång. Friluftsmuseet Hägnan planerar och genomför skolprogram med världsarv och Gammelstads kyrkstad som tema. Nyckelpersoner i olika organisationer har grundläggande och aktuell kunskap om världsarvet Gammelstads kyrkstad. Pedagogiskt material och kunskap är lätta att hitta och ta del av. Bakgrund 2007 Ett antal skolor, de s.k. världsarvsskolorna, arbetar föredömligt med att öka elevernas kunskap om och intresse för Gammelstads kyrkstad och världsarven bl.a. genom att låta eleverna bli ambassadörer för kyrkstaden. En årligt återkommande föreläsningsserie ger allmänheten inblick i forskning och ny kunskap om Gammelstads kyrkstad. Sedan våren 2006 finns ett pedagogiskt material för de yngsta skolbarnen att låna. Målformulering Ny skolplan som innehåller målet att "Alla elever ska någon gång under sin skoltid ha kommit i kontakt med Gammelstads kyrkstad och världsarvstanken" Gratis program för alla skolor i Luleå kommun Tre olika skolprogram för barn i olika åldrar planeras och genomförs Samla all viktig litteratur och annan media Webbsajt med pedagogiskt material och lättillgänglig kunskap Informationsblad om pedagogiska program i Gammelstads kyrkstad Initiera arbetet med en forskningsplan Kunskapstest och vidareutbildning i världsarvs och Gammelstadskunskap (Svarar mot övergripande målet, Kunniga och certifierade världsarvsguider) Nyckelpersoner inbjuds regelbundet till visningar av Gammelstads kyrkstad Offensiv bearbetning av media med färdiga texter Uppföljning Aktuellt mål ej infört i skolplanen. De flesta elever har någon gång under sin skoltid kommit i kontakt med Gammelstads kyrkstad och världsarvstanken. Världsarvsskolorna och de övriga skolorna i närområdet är aktiva i arbetet med världarvstanken. Resurser för genomförande av gratis program för alla skolor i Luleå kommun saknas. Pedagogiskt material, gratis för utlån, finns hos Visitor Centre. Skolvisningar erbjuds kostnadsfritt för världsarvsskolor. Skolprogram med anknytning till världsarvet finns. Visningar anpassas efter aktuell barngrupps behov. Detta är ett utvecklingsområde. Litteratur och annan media om Gammelstads kyrkstad finns på Luleås folkbibliotek, biblioteket på Luleå tekniska universitet och Norrbottens museums bibliotek. Gammelstads bibliotek arbetar sedan länge med detta. På Gammelstads webbplats läggs information upp, och aktuella händelser länkas. På Gammelstads webbplats presenteras pedagogiskt material och information om världsarvet Gammelstads kyrkstad. På Gammelstads webbplats finns information om program och aktiviteter som erbjuds. Sammanställning av utbudet av pedagogska program i kyrkstaden saknas. Målet ej påbörjat. Sammarbete finns mellan Visitor Centre, Norrbottens museum och Luleå tekniska universitet kring undervisning och projekt. Certifieringsutbildning för Gammelstadsguider genomfördes våren Arbetet med att utbilda kunniga världsarvsguider är ständigt pågående. Nyckelpersoner tas löpande emot i världsarvet. Identifiering av, och kommunikation med, för världsarvet betydelsefulla aktörer är ett ständigt pågående arbete. Presstext på svenska och engelska, samt pressbilder för redaktionella reportage finns tillgängliga på Pressmeddelanden skickas ut i samband med arrangemang och aktiviteter.

12 Öppet hus i Gammelstads kyrkstad på världsarvsdagen, den 2:a advent Marknadsföring av lånematerialet Gammelstads kyrkstad för förskolan till årskurs 6 Produktion av museilåda om världsarv och världsarven i Norrbotten Ta fram underlag till digitala guider Dokumentation av kyrkstadstraditionen idag Världsarvsdagen firas årligen med program och aktiviteter i området som uppmärksammar dagen. Pedagogiskt lånematerial informeras om/marknadsförs på Gammelstads webbplats. Material för behovet finns. Museilådan ej producerad. Möjlighet för digital guide i världsarvet Gammelstad har undersökts, och underlag tagits fram. Kyrkstadsseden dokumenterades i projektet "Kyrkstadstradition i tiden", som löpte under år 2010 och Projektet resulterade i arkivmaterial samt rapporten "Min kyrkstuga- vårt världsarv", samt ett bildspel med samma namn.

13 Besökare och attraktioner Ett världsarv är ett självklart besöksmål för turister. Alla besökare skall få service av bästa kvalité och möta en välskött miljö. Hur vi gör ett bra arbete (framgångsfaktorer) Alla besökare har tillgång till bra service hela året. Miljön är trygg att vistas i. All information är lätt att hitta och ta till sig. Guider och nyckelpersoner har god kunskap om historien och nutiden. Besökare kan på ett enkelt sätt hitta till och inom området. Bakgrund 2007 Gammelstads turistbyrå och Visitor Centre, med bildspel och utställning, har öppet året runt och erbjuder bland annat guidningar. Kyrkans guider och kyrkans vänner berättar om kyrkans interiör, exteriör och historia. Friluftsmuseet Hägnan har program som attraherar både lulebor och turister. Entreprenörerna i området erbjuder ett varierat utbud av produkter, mat och fika. Sedan sommaren 2006 finns övernattningsmöjligheter i kyrkstaden. Varje år kommer ca besökare till Gammelstad. Visitor Centre fungerar som entré för alla besökare i området. Målformulering Besöksinfo på engelska hos alla näringsidkare Klustergrupp Gammelstad bildas inom Visit Luleå Gemensamma öppettider Kvällsöppet sommartid Paketerbjudande/temavisningar Samarbete mellan olika besöksmål Gammelstad, handel, skärgård och mötesnäring Intern information för en lugnare trafikrytm Informationsmaterial finns på alla viktiga besöksplatser i Luleå kommun Utredning och ev. nyproduktion av välkomstskyltar (gröna vid väg 97) till Gammelstads kyrkstad Webbsida med aktuell information Webbkamera sätts upp på lämplig plats Uppföljning Informationsmaterial på engelska (broschyrer, webb, program) om Gammelstads kyrkstad och Luleå som destination är tillgängligt för områdets näringsidkare. "Gammelstadsgruppen" bestående av Visit Luleås medlemmar i Gammelstad träffas regelbundet för information, gemensamma aktiviteter mm. Under år 2011 och 2012 har Gammelstadsgruppen ersatts av arbetetet inom EU-projektet "Värdskap, företagsamhet, entreprenörskap" som Visit Luleå driver och i vilket verksamheterna i kyrkstaden varit aktiva. Fungerar vid stora evenemang, dock ej i den löpande verksamheten under året. Gemensamma öppettider för samtliga verksamheter är svårgenomförbart, bland annat på grund av den starka säsongsbetoningen. Kvällsöppet är inte allmänt utbrett bland verksamheterna i kyrkstaden. Vissa verksamheter har haft utökat öppethållande i samband med egna aktiviteter och evenemang, Gemensam satsning på kvällsöppet sommartid har inte genomförts. Temavisningar, aktiviteter och guidningar med olika inriktning finns. Möjlighet för bokade grupper att skräddarsy aktiviteter enligt önskemål finns hos flertalet verksamheter i kyrkstaden. Tydliga och färdiga paketerbjudanden som samlar upplevelser från flera aktörer finns inte i dagsläget. Samarbete besöksmål emellan är ett utvecklingsområde. Världsarvet och skärgården är båda självklara att lyfta fram i alla sammanhang kring Luleås upplevelseutbud och image. Svar saknas. Målet avser intern information från Kyrkbyns intresseförening till dess medlemmar. Kyrkbyns intresseförening är idag en vilande förening, utan verksamhet. Därför har svar inte lämnats in, och måluppfyllelse inte kunnat bedömas. Informationsmaterial om världsarvet Gammelstads kyrkstad distribueras kontinuerligt till viktiga besöksplatser i Luleå kommun. Skyltöversyn genomförd. Välkomstskyltarna ej i behov av nyproduktion. Officiell webbplats för världsarvet Gammelstads kyrkstad, är igång sedan våren Beslut taget att ej sätta upp webbkamera.

14 Utredning av mottagningsstationens funktion, nyttjande och framtid samt yttre gestaltning Förslag på utformning av hastighetsdämpande åtgärder Verka aktivt för att Norrleden byggs så att genomfartstrafiken i världsarvet minskar Förslag på utformning av fasta avspärrningar som anpassas till miljön Förslag till placering och utformning av aktivitetsplats för barn Utreda och ge förslag på belysning vid informationsskyltar Skyltprogram, så få skyltar som möjligt, tydliga och välplacerade Informationsskyltar vid alla infarter så långt det är fysiskt möjligt med en funktionell placering Årlig trafikräkning samt vid särskilda Lokalen "G:a Brandstationen" på Rutviksvägen (fd mottagningsstation) hyrs sedan år 2008 av företaget ShopinLapland. Byggnaden tillbyggd sommaren 2011, med tre besökstoaletter vilka hålls öppna året om. Förslag/skisser på hastighetsdämpande åtgärder har tagits fram och presenterats vid kyrkstadsrådet september Trafikräkning av genomfartstrafiken har utförts. Endast 16% av trafiken från Rutvik kör vidare längs Sunderbyvägen. Luleå kommun föreslår i kommande översiktsplan att reservatet för Norrleden behålls. Avspärrningar anpassade till miljön, för användning vid evenemang etc. finns. tillfällen vid behov Skyltningen gör det lätt att hitta till kommunens befintliga parkeringar vid järnvägen, Rutviksvägen, på Kyrktorget och vid kyrkan Luleås ambassadörer är uppdaterade om vad som händer i Gammelstad Utveckling av Gammelstads souvenirer i olika prisklasser i enlighet med det grafiska programmet Kort infotext som alla företagare kan använda i sin annonsering Gemensam annonsering Förslag på synliggörande av Visitor Centre flaggstång, halvmånen på taket Visningar för utvalda grupper med anpassat innehåll Studenter och gästforskare på Luleå Tekniska universitet erbjuds visning av världsarvet Gammelstads kyrkstad Idéskiss Kyrkparken framtagen. Pågående arbete. Del i en större översyn av området. Specifikt skyltprogram för världsarvet Gammelstad är inte framtaget. Estetiska programmet och detaljplanen för området styr tillägg i den fysiska miljön. Att använda det estetiska programmet i arbetet med kyrkstaden är ett utvecklingsområde. Informationsskyltar finns vid infarterna till Gammelstad; Lulevägen, Rutviksvägen, samt på Kyrktorget. Översyn av skyltarna genomförd år Trafikräkning genomförd senast vid årsskiftet 2011/2012. Skyltöversyn genomförd år Förslag till tillägg finns. Nya skyltar till parkeringen vid Rutviksvägen uppsatta år Hänvisning till parkeringarna är en central fråga för besöksmålet, där exempelvis hänvisningen till parkeringen vid järnvägen, sk evenemangsparkeringen behöver förbättras. Uppföljning saknas för perioden. Samarbetet mellan världsarvet och utvecklingskontoret (som sammankallar ambassadörerna) är ett utvecklingsområde, Ett antal souvenirer/profilprodukter med Gammelstadsprägel/varumärke har tagits fram. Texter av olika slag finns på Gammelstads officiella webbplats, vilket områdets företagare upplever fungerar tillfredställande. Gemensam annonsering planeras och samordnas i sammanhang då områdets aktörer vill synas tillsammans. Samordning av marknadsföringsinsatser organiseras av ansvarig arrangör för det aktuella marknadsföringstillfället. Förslag har tagits fram. Visningar av världsarvet genomförs löpande och anpassas efter aktuell grupps behov. Identifiering av, och kommunikation med, för världsarvet centrala aktörer/grupper är ett utvecklingsområde. Visningar erbjuds studenter och anställda vid LTU på samma premisser som andra kunder. Samarbete finns mellan Visitor Centre, LTU och Norrbottens Museum kring undervisning, projekt och studiebesök.

15 Boende och andra verksamma i Gammelstads kyrkstad får minst två nyhetsbrev om året Informera nyckelinstanser om trafiksituationen och verka för att den förbättras Hastighetskontroll genomförs två gånger per år Brunvit vägvisning till Gammelstads kyrkstad förstudie Minskad trafik, genom förbifart Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen Nyhetsbrev skickas inte. Program för kyrkstadens utbud produceras 3 gånger/år Informationen distribueras på Gammelstads webbplats och Facebook, som tryckt program och affisch. De som "gillar" Gammelstad på Facebook får löpande uppdateringar. Trafiksituationen och förbättring av densamma diskuteras återkommande, bland annat vid Kyrkstadsrådet, i vilket ansvariga för trafikmiljön ingår. Uppföljning saknas. Förstudien slutförd, och brun-vit vägvisning till världsarvet Gammelstads kyrkstad uppsatt sommaren Förstudien är avslutad, och resultatet visar att förbifarten inte ger den måluppfyllelse vad gäller minskning av genomfartstrafik som motiverar investeringen. Det stora flertalet som kommer från Rutvik har Stadsön som mål.

16 Levande kyrkstad Traditionen och det dagliga livet i kyrkstaden ger innehåll till bebyggelsen och den fysiska miljön. Hur vi gör ett bra arbete (framgångsfaktorer) Det finns aktiviteter för olika åldrar och intressen. Information sprids genom gemensamma kommunikationskanaler. Serviceanläggningar uppfyller aktuell standard och underlättar därmed övernattning i kyrkstugor. Kyrkstugeägare är aktiva genom att besöka evenemang och kyrkan, övernatta i sina stugor och föra traditionen vidare till nya generationer. Många kyrkstugeägare är aktiva medlemmar i kyrkstugeägarföreningen. Bakgrund 2007 Kyrkhelger, andra arrangemang och marknader samlar många kyrkstugeägare som också övernattar i sina kyrkstugor. Konfirmationsläsningen sommartid är fortfarande populär och 25-50% av konfirmanderna övernattar i kyrkstugor. I området finns fem kommunala servicehus för kyrkstugeägare, med disk och tvättmöjligheter samt toaletter. Kyrkstugeägarna är samlade i en förening. Sedan tre år finns ett kyrkstadsnätverk mellan närliggande kyrkstäder för idé och erfarenhetsutbyte. Ett markupplåtelseavtal reglerar nyttjandet av kyrkstugorna. Under de senaste fem åren har mellan 15 och 40 kyrkstugor årligen bytt ägare. Målformulering Varierat aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna Sommaraktiviteter för hela familjen (Svarar mot det övergripande målet att fler kyrkstugeägare vistas och sover över i sina kyrkstugor.) Dusch i ett av servicehusen Samordning av tre program årligen, annonsering och utskick Kalendarium på anslagstavlor Nya anslagstavlor vid parkeringsplatserna Varierat sakralt aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna Informationsbrev till nyblivna kyrkstugeägare Aktörerna i kyrkstaden erbjuder aktiviteter och upplevelser för olika åldrar, utifrån respektive verksamhetsområde, samt i samband med evenemang och kyrkhelger. Somrarna 2008 och 2009 genomfördes "Bo-i-kyrkstuga aktiviteter". Persmässfirandet är inriktat mot att tilltala hela familjen. Sommaren 2012 arrangerades Kyrkbyfesten där kyrkbybor och kyrkstugeägare var huvudmålgrupper. I övrigt är utbudet av upplevelser i området generellt stort sommartid, framförallt friluftsmuseet Hägnans aktiviteter. Möjligheten att installera dusch i toaletten vid g:a brandstationen undersöks. 3 program produceras årligen (Vår, sommar, höst/vinter) Distribueras till besöksmål/anläggningar, främst i närområdet. Affischeras löpande, nerladdningsbar som PDF samt i evenemangskalendarie på Gammelstads webbplats. Facebookgruppen Världsarvet Gammelstads kyrkstad finns sedan våren Affischer innehållande kalendarium/utbud och evenemang i kyrkstaden distribueras löpande till affischeringsplatser i Luleå. Genomgång av områdets informationstavlor, med tillhörande åtgärdsbehov är för närvarande en aktuell fråga i besöksmålet Gammelstads kyrkstad. Arbete pågår. Svenska kyrkans kärnverksamhet. Ständigt pågående aktivitet i kyrkstaden. Uppföljning Informationsbrev skickas till alla nyblivna kyrkstugeägare. Samtliga kyrkstugeägare får varje höst informationsutskick från Nederluleå församling.

17 SAMMANFATTNING Samverkan och delat ansvar- är ett utvecklingsområde. Fysisk miljö och bebyggelsevård- innehåller många och omfattande mål. Flera av dem är snarare löpande verksamhet/aktiviteter än mål som kan slutföras. Kunskap och delaktighet- har omfattande mål med höga ambitioner, som i hög grad inte kunnat uppfyllas under perioden. Besökare och attraktioner- innehåller många och omfattande mål. Arbetet med flera av målen är idag på gång. Levande kyrkstad- har stört andel slutförda mål. Arbetet för en levande kyrkstad är kärnverksamheten för många av aktörerna i världsarvet. Vad händer nu? Analyser och slutsatser från förvaltningsplanen och dess uppföljning kommer användas som underlag för framtida process med att ta fram ny förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad kommande år. Frågor och funderingar? med anledning av ovanstående besvaras av världsarvssamordnare Anna Lundgren Att tänka på inför kommande förvaltningsplan Hur får vi en levande förvaltningsplan? Förbättra förvaltningsplanens koppling till ansvariga aktörers egna verksamhetsplaner. Färre antal mål Tydliga mål Förtydliga skillnaden mellan mål och aktiviteter Tydligt ansvar

18

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 a=ej påbörjad, b=påbörjad, c=slutförd, d= tillhör prioriterat område 1-5 Norrbottens museum Marknadsföring av lånematerialet Får väl svara

Läs mer

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 a=ej påbörjad, b=påbörjad, c=slutförd, d= tillhör prioriterat område 1-5 Norrbottens museum Marknadsföring av lånematerialet Gammelstads

Läs mer

Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning

Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning Bilder: Luleå kommun Digitaltryck 2008 Layout: Frank Rizo, Informations- och IT- kontoret Förvaltningsplanen

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Mall för interpretationsplan *

Mall för interpretationsplan * Mall för interpretationsplan * Vägledning för er som arbetar med interpretationsplanering Den här mallen är tänkt att fungera som ett stöd för er som ska skriva en interpretationsplan. Den innehåller generella

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015. Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015. Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015 Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2015 5 Studieresa 5 Marknadsföring

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 2(11) Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 3(11) Förvaltningschefens information Sammanfattning Ekonomi 2012-01-01-2102-11-23 Statistik (delas ut under mötet)

Läs mer

Förvaltningsplan 2015-2020

Förvaltningsplan 2015-2020 Foto: Anders Alm Världsarvet Gammelstads kyrkstad Förslag till Förvaltningsplan 2015-2020 Remisshandling www.lulea.se/gammelstad Kyrkstadsrådets parter äger tillsammans förvaltningsplanen för Gammelstads

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928

LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928 LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928 Ålder: åk 7-9 INLEDNING - VAD ÄR EN UNGDOMSHELG? Kyrkstaden i Gammelstad växte fram runt den medeltida kyrkan invigd 1492. Kyrkstugorna byggdes för att användas vid

Läs mer

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Kulturnämnden 2008-12-18 88 11 Kulturnämndens arbetsutskott 2008-12-04 89 10 Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet anför följande i motion:

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö

FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö Kulturreservat i Västerbottens län FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö Fatmomakke kyrkstad 1890. Strategisk samlingsplats Fatmomakke kyrkstad består av kåtor, stugor, bodar och kyrka vackert

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 1 18 mars 2013 Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 SFF har ombetts att lämna kommentarer till den utredning som pågått

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Dokumenttyp: Regler och riktlinjer Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Ex. kommunfullmäktige Upprättad: Senast reviderat: Giltighetstid:

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård 1. SYFTE 2. INNEHÅLL 3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO 4. LOGOANVÄNDNING 4.1 Användargrupper 4.2 Villkoren för användning av

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL

LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL INTRODUKTION Kyrkan i Gammelstad invigdes år 1492 och kom att bli sockencentrum för Luleå älvdal. På 1600-talet bildades nya socknar i Jokkmokk och Råneå.

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer