Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa"

Transkript

1 Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en ledande position i Norden, samt ökad exponering mot affärsresor. Framtida egenfinansierade förvärv anser vi är troligt. Utmaningen är att spelplanen för resemarknaden ändras snabbt. Bokningar över nätet, aggressiva aktörer och suddigare gränser mellan olika spelare är trender som kommer att förstärkas. I vårt normalscenario räknar vi med att bolaget lyckas hålla fast vi nuvarande försäljningsnivåer och att marginaler pressas på grund av ökad konkurrens. Baserat på dessa antaganden i vår DCF-värdering anser vi att ett motiverat värde på Ticket är 20 kronor per aktie vilket medför en uppsida på 25 procent. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktiekurs, SEK Small Cap 281 MSEK Sällanköpsvaror Lennart Käll Matthias Imsland Kursutveckling Ticket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ticket OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2008p 2009p Bruttoresultat, MSEK 302,9 313,7 453,4 461,3 461,1 Tillväxt 1,7% 3,6% 44,5% 1,7% 0,0% EBIT 11,0 18,9 44,2 40,5 37,5 Rörelsemarginal 3,6% 6,0% 9,8% 8,8% 8,1% Res. F. Skatt 12,5 21,4 46,8 43,7 40,5 Nettoresultat 5,9 13,8 33,7 31,5 29,2 Nettomarginal 1,9% 4,4% 7,4% 6,8% 6,3% EPS 0,3 0,8 1,9 1,8 1,7 P/E 47,7 20,4 8,3 8,9 9,6 EV/EBITDA 17,2 8,8 4,1 4,5 4,8 P/S 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 EV/S 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Aktiekurs, SEK 16 Antal aktier m 17,6 Börsvärde, MSEK 281 Nettoskuld -100,0 Free float % 47% Oms/dag/ Analytiker: Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband med en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Mästersamuelsgatan 42, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning Investeringsslutsatser...4 Bakgrund.. 5 Verksamheten Affärsmodellen....8 Strategin.. 8 Marknaden..11 Aktörerna..12 Konkurrensläget...12 Internets framfart.15 Resetrender. 16 B2B-segmentet..19 Finansiell ställning...21 Prognoser.22 Normal scenario 23 Positivt scenario...24 Negativt scenario Värdering..27 Rating..28 Tabeller

4 Investeringsslutsatser Tickets affärsverksamhet består i att sälja resor och reserelaterade tjänster dels till privatpersoner samt till företag. Efter en rad förvärv är Ticket den största spelaren på den svenska marknaden samt näst störst i Norge. Bolagets historik är ganska brokig men sedan ett par år har Ticket en ny ledning och styrelse som infört en tydlig strategi som börjar ge betalt. Affärsidén för privatresor är att sälja ett brett utbud av resor genom tre olika kanaler. Inom affärsresor ska Ticket erbjuda ett helhetskoncept av tjänster för kundföretagen inom affärsresor, gruppoch konferensresor samt eventlösningar. Med en stor kunddatabas, ett starkt distributionsnät och lång erfarenhet av att sälja resor ska Ticket behålla attraktionskraften som partner till researrangörerna. Vi tror att Ticket har goda möjligheter att hävda sig väl som Internetaktör och samtidigt kunna erbjuda personlig service genom butiker och telefon. Marknaden präglas av ökad konkurrens på grund av Internets framfart vilket sänkt inträdesbarriärerna. För arrangörer och leverantörer har Internet även medfört att det är enklare att nå slutkund vilket gjort att konkurrensen ökat. Vi bedömer att den konsolidering som pågår i resebranschen kommer att fortsätta. Ticket, som har en historia av många förvärv, väntas inte slå av på förvärvstakten. Balansräkningen tillåter fortsatta företagsköp. Fördelar med att bli större och uppnå skalfördelar finns inom både affärs- och privatresedelen. Vi har räknat med att Ticket klarar att hålla nuvarande försäljningsnivåer under kommande år men att ökad konkurrens leder till att lönsamheten pressas. Dock väntar vi oss att bolaget klarar målet om en rörelsemarginal på 7 procent. Ticket befinner sig på en mogen marknad. Att öka volymen tror vi främst kan åstadkommas genom att växa med förvärv. I vårt normalscenario värderar vi Ticket till 350 miljoner kronor eller 20 kronor per aktie. Det medför en uppsida på 25 procent jämfört med nuvarande kursnivå. I ett positivt scenario, där bolaget lyckas bättre i sin satsning på affärsresor och där styrka i resekonjunkturen håller i sig, ser vi ett motiverat värde per aktie på drygt 23 kronor. 4

5 Bakgrund Ticket har sitt ursprung i samgåendet mellan Nyman & Schultz och SJ Resebyråer vilket skedde Genom en rad förvärv har Ticket sedan samgåendet växt och är nu en av de större resebyråerna i Sverige. På Stockholmsbörsen har Ticket funnits sedan 1997 då en börsintroduktion genomfördes. I samband med detta breddades även ägandet i bolaget. Börsintroducerades 1997 Ticket fortsatte därefter på den inslagna vägen att växa genom mer eller mindre lyckade förvärv. Under 1999 tog bolaget sitt första steg in på den norska marknaden genom att bli ägare i resebyråkedjan Via Winge Ferieverden. Samtidigt blev bolaget även delägare i en större Belgisk resebyråkedja, Ticket BBL Travel. Bolaget var dessutom tidigt inne på att finnas på Internet. Men Internetprojektet föll inte väl ut och investeringen i Dreamticket fick sedermera avvecklas varpå hela värdet senare skrevs ned. Även den tidigare satsningen på att växa som oberoende resebyrå i Europa fick överges. Den Belgiska verksamheten avyttrades och en ny strategi tonade fram. Ticket fortsatte enträget sin satsning på en norsk verksamhet genom ytterligare förvärv denna gång av Sydenbutikken vilket skedde i början av Därmed blev Ticket en relativt stor spelare även i Norge. Den norska verksamheten har emellerid under många år tyngt resultatet med förluster. Efter att ett åtgärdsprogram sattes in har emellertid Ticket börjat få ordning på verksamheten och en tydlig förbättring har kunnat skönjas i de senaste resultatrapporterna. tar steget in på affärsresemarknaden 2006 Början av 2000-talet var en svår tid för resebolagen. Antalet resenärer reducerades drastiskt efter konjunkturnedgång och terrorattacker. I en anpassning till omständigheterna renodlades Ticket-koncernen. Flera verksamheter fick avyttras samtidigt som rollen som heltäckande resebyrå blev mera tydlig. Under en period tecknade Ticket dessutom flera viktiga avtal med ledande researrangörer däribland Ving. Efter att insatta åtgärdsprogram efter några svåra år börjat ge resultat börjar Ticket en ny satsning på Internet och en trekanalsstrategi införs. Med Internet som bas kompletterat med butiker och kundtjänst ska Ticket bli det mest effektiva sättet att köpa och sälja semesterresor. Under 2006 fortsätter Ticket sin satsning och väljer att bredda verksamheten. Genom förvärvet av MZ Travel innefattas verksamheten nu även av en affärsresebyrå. Förvärvet är ytterligare ett steg i att bli en ledande aktör i Norden. Ticket är idag en resebyrå för både privat- och affärsresenärer med verksamhet i Sverige och Norge. Genom tre försäljningskanaler och ett brett utbud ska Ticket vara ett effektivt och tillgängligt val vid bokande av semesterresa för privatpersoner. Inom affärsresor ska Ticket erbjuda företagsanpassade resetjänster och service. 5

6 Verksamheten Ticket förmedlar resor Tickets affärsverksamhet består i att sälja resor och reserelaterade tjänster dels till privatpersoner samt till företag. Ticket är idag den största resebyrån i Sverige och den näst största i Norge. Antalet anställda uppgår till 480 årsanställda. Under 2006 sålde Ticket för närmare 3,3 miljarder kronor och som under 2007 väntas öka till 4,8 miljarder kronor. Försäljning sker från 80 butiker, telefon och genom Internet. Ticket samarbetar med flyg och hotellbolag samt en rad researrangörer och däribland de tre största Ving, Fritidsresor och Apollo. Totalt finns samarbetsavtal med ett 25-tal arrangörer och genom dessa kan Ticket erbjuda ett brett utud av destinationer. Av Tickets produktutbud står charter för den största delen av de totala intäkterna. Under 2006 hade Ticket charterresenärer. Hur Tickets olika produkter inom privatresor fördelar sig visas i diagrammet nedan. Försäljning per produktgrupp för privatresor Flyg Övrigt Övriga paketresor Charter Källa: Ticket årsredovisning 2006 Intäkter kommer från bokningar Inom Ticket Privatresor utgörs intäkterna till största delen av ersättning från leverantör. Denna ersättning kan variera i storlek beroende på vilket avtal som bolaget har med researrangören. Inom Ticket Affärsresor utgörs inäkter av arvode från kunderna. Ticket har jämfört med producenter och distributörer inte något åtagande att sälja ett visst antal vilket gör att risken i verksamheten får ses som begränsad. För Tickets del utgör det däremot en risk ifall en leverantör eller ställer in eller upphör med sina åtaganden. Detta kan leda till att Ticket blir skyldig att ersätta resan för kunder som valt avbeställningsgaranti. Ticket har emellertid en noggrann process vid valet av leverantörer och vi bedömer därför risken som begränsad. Ytterligare en riskfaktor som vi ser är att Tickets intäkter i hög grad påverkas av omvärldsfaktorer och väderlek som snabbt kan förändras. Resebyråns roll har genomgått stora förändringar under senare år som främst påverkats av Internetförsäljning och lågprisflyget. Att vända sig till en resebyrå som Ticket har därav minskat. Behovet att använda sig av en 6

7 Tidseffektivt med stort utbud resebyrå med kunnig personal om resandet har dock visat sig vara fortsatt stort. Det stora utbudet med tillgång till alla leverantörer i bokningssystemen gör att letandet efter en resa blir mer tidseffektivt. Sannolikheten för att hitta en billig resa ökar även med ett större utbud. I samband med bokningen kan kunden även få hjälp med handlingar kring resan såsom försäkringar och hyrbil. Därtill kan erfaren personal svara på frågor och ge tips och råd inför resan. Ticket kan även stå till tjänst med avbokningar och ombokning. En konkurrensfördel gentemot andra bolag som förmedlar resor är att Ticket har lång erfarenhet av kundernas köpbeteende. Med tillgång till en stor kundbas blir Ticket en attraktiv samarbetspartner till de större reseaktörerna. Varför använda sig av resebyrå Tidsbesparing 8% Övrigt 2% Trygghet 10% Får professionell hjälp 46% Jämföra priser 18% Alla resor på ett ställe 16% Källa: Ticket Årsredovisning 2006 Trekanalsstrategi ska skapa mervärde Även om det finns många anledningar till att använda en resebyrå är det inte alltid som behovet är lika stort. Exempel på resor där en resebyrå inte längre är ett nödvändigt val är i samband med bokningar för korta och enkla resor. Alla aktörer på marknaden har emellertid någon form av pålägg. Internet är idag den viktigaste kanalen för bokandet av resa. Men även om de flesta bokningar börjar på Internet är det fortfarande en betydande andel som väljer att avsluta sin bokning via säljare genom telefon eller via butik. Enklare resor görs mestadels över Internet. Men desto mer komplex och dyr en resa blir desto mer ökar behovet av information och nyttan med att få komma i kontakt med en säljare via telefon eller butik. Det anser vi är viktiga faktorer som gynnar traditionella resebyråer som Ticket. Inom Tickets affärsresedel består verksamheten i att erbjuda kundföretagen rådgivning och försäljning av affärsresor. Hjälp till kundföretagen ges i stor utsträckning med administration, upphandling och utformning av resepolicy. Därmed kan kundföretagen förenkla och effektivisera sin resehantering. Genom att samla alla resor på ett ställe förenklas resandet samtidigt som uppföljning kan göras. Därmed får kundföretagen bättre kontroll på sitt resande. Inom affärsresor ingår även rådgivning avseende grupp och konferensresor samt lösningar för olika typer av event. För en effektiv resehantering används även självbokningssystem där företagen får tillgång till sökning för bokning av resa. 7

8 Affärsidé Ticket har som affärsidé att vara det bästa och mest effektiva valet vid köp av privat- och affärsrelaterade resor. Genom tre olika kanaler, brett utbud och erfarna säljare skapas mervärde för kunderna. Med en stor kunddatabas, brett distributionsnät och lång erfarenhet av att sälja resor ska Ticket dessutom behålla sin attraktionskfraft för de större reseaktörerna. Strategin För Ticket är tillgänglighet och enkelhet viktigt och det är utifrån dessa ledord som bolaget valt en strategi med flera försäljningskanaler. Dessa tre är: Internet Butiksnät Call Center Internet ökar i betydelse men många vill fortsatt boka traditionellt Med en flerkanalsstrategi når Ticket ut brett på marknaden och kan bearbeta kunden från flera håll. En kanal som växt i betydelse under senare år är Internet. De flesta som letar efter en resa inleder idag sitt sökande på Internet. Användarvänligheten blir därför allt viktigare ur konkurrenssynpunkt. Av Tickets totala försäljning har resor genererade via Internet ökat och står nu för ca 15 procent inom privatresor. Det är en kraftig ökning jämfört med ifjol då intäkterna från Internet uppgick till 12 procent. Även om det fortsatt är en liten del av den totala försäljningen är Ticket ändå en av de större Internetbyråerna. Internetsajten ticket.se har två år i rad dessutom utsetts till bästa resesajt av tidningen RES läsare vilket är ett kvitto på att Ticket lyckats bra med sin Internetsatsning. Vi räknar med att Internet som kanal kommer att bli allt viktigare för Ticket som säljkanal. Kommunikation genom att attrahera nya och gamla kunder genom Internet bedömer vi kommer att bli allt viktigare. Vi ser därför att Ticket bör prioritera denna kanal. Vi tycker även att Ticket varit väl osynliga och bör på något sätt få fram budskapet bättre där faktorer som brett utbud, mer tidseffektivt och trygghet bättre bör kommuniceras ut. De flesta Internet-resebyrårer är dessutom relativt ansiktlösa något som Ticket har mycket att vinna på genom att marknadsföra sig som det personliga valet. Men även om Internet blivit ett viktigt redskap för sökande efter resa väljer de flesta ändå att avsluta sin bokning genom att använda sig av personlig service. Det är ett också ett tydligt mönster att Internetförsäljningen är starkare på orter där det finns butiker. Många väljer att boka enklare resor direkt men vill gärna ha kontakt när den längre och dyrare semesterresan ska bokas. Desto mer komplex en resa blir medför oftast högre sannolikhet till att behöva någon form av fysiskt kontakt. Ticket har avsatt mycket resurser för utveckling av sin resesajt vilket också visat sig ge resultat med ett ökat användande. Genom att förenkla så många steg i bokningsprocessen som möjligt upplevs sajten som enkel och 8

9 användarvänlig. En konkurrensfördel är att Ticket har alla typer av resor, charter, reguljärflyg inklusive lågprisflyg samt hotell. Internet utgör också en viktig marknadskanal då det först och främst är på ticket.se och ticket.no som bolaget presenterar nya erbjudanden. Butiker ett nav i resandet En viktig marknadsföringskanal utgör även bolagets butiksnät. Butikssystemet som säljkanal har genomgått stora förändringar och en kontinuerlig utvärdering av omlokaliseringar av butiker pågår. Antalet butiker i Sverige uppgår till 55 stycken och 25 butiker i Norge. Vi tror att att det är ett lämpligt antal butiker för att få strategin med butiker att fungera. Butikerna har även fler funktioner vilket förstärker dess vikt i strategin då dessa även fungerar som ett virtuellt call center. Det ger Ticket ytterligare en kanal att nå ut till kunderna med. Det ger en mer effektiv verksamhet och där säljarnas kompetens kan utnyttjas och spelar därmed en viktig roll i bolagets flerkanalsstrategi. Det är mycket av säljarnas kunskap och förmåga att hitta rätt resa till kunden som blir avgörande för att denna strategi ska lyckas. Ett sätt att mäta säljarbetet är att relatera försäljningen per årsanställd. För att se hur Ticket står sig mot den tydligaste konkurrenten Resia har vi valt att framställa detta i ett diagram. Av diagrammet framgår tydligt att Ticket har en mer effektiv verksamhet än vad Resia har. Försäljning per anställd 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Resia Ticket Källa: Årsredovisning för Resia och Ticket 2006 Högmarginalprodukter allt viktigare Även om vi räknar med att Internetbokningar kommer att öka bedömer vi att behovet av rådgivning fortsatt kommer att vara omfattande. Vi bedömer dock att konkurrensen kommer att hårdna till följd av att Internetbokningar blir mer vanligt. Det bedömer vi på sikt kommer att pressa marginalerna. En väg att gå för att parera sig mot marginalpress är att styra mot högmarginalprodukter. Det tror vi är en strategisk viktig väg att gå för att klara att upprätthålla marginalerna. 9

10 Under 2006 valde Ticket att ingå ett samarbete med researrangören Solresor i syfte att med långvarig erfarenhet tillsammans välja ut godbitar bland hotell och resmål. Detta resepaket presenteras i en särskild katalog under varumärket Ticket i en egen produkt som kallas för Ticket Selection där Solresor är arrangör. Här har Ticket möjlighet att i högre utsträckning påverka priset och därmed nå en högre lönsamhet. Risken i en egen märkesvaran består i volymåtagande gentemot Solresor. Vi ser även en risk i att andelen resor inom Ticket Selection inte får bli för stor då det riskerar att bli en direkt konkurrent till de traditionella researrangörerna. 10

11 Marknaden Resemarknaden består av privat- och affärsresor. Totalt sett i Europa bedöms resemarknaden vara värd 250 miljarder euro. För privata utlandsresor i Sverige har Ticket gjort bedömningen att den uppgår till miljarder kronor och i Norge 7-8 miljarder kronor. Marknadsandelen för Ticket i Sverige bedöms uppgå till 14 procent och i Norge till 10 procent. Ticket ska bli störst i Norden Ticket har verksamhet till största del inom privatresemarknaden med 72 procent och resterande inom affärssegmentet. Kontor finns både på den norska och svenska marknaden men affärsresor finns idag endast inom Sverige. Här finns ambitioner om att växa. Ticket har för avsikt att bli störst i Norden men för detta krävs att bolaget gör förvärv. Ticket är i hög grad beroende av att befolkningen tar semester. Historiskt skedde en ökning av semesterresandet i allmänhet under 1980-talet vilket följdes upp av en minskning under 1990-talet. Sedan tog semesterresandet åter fart fram till Efter en svacka under 2002 har semesterresandet åter ökat. Därmed har resandet åter nått de nivåer som rådde under högkonjunkturåren Under 2006 tog 66 procent av den vuxna befolkningen minst en semestervecka. Andelen som valde att resa utomlands uppgick till 46 procent. 21 procent av befolkningen utan tillgång till fritidshus avstod helt från semesterresa. En semesterresa förutsätter i första hand god ekonomi och ett tydligt mönster är att semesterresandet följer svackorna i konjunkturen. Vid en undersökning vad hushållen avstår från när ekonomin är pressad är det i första hand kläder och semester som man drar ned på. Det som i hög grad påverkar resandet är: En god ekonomisk konjunktur Ökade disponibla inkomster Väderleken Resor allt mer populärt Resebranschen har under senare år växt i takt med att konjunkturen förbättrats. Trenden inom utrikestrafiken har dessutom under ett antal år varit tydligt stigande. Under 2006 ökade utrikestrafiken i Sverige med 7 procent vilket är en trend som även ser ut att hålla i sig under Under perioden från januari till september i år har antalet utrikespassagerare ökat med 5 procent. På den norska marknaden var ökningen betydligt större under 2006 med en ökning på 15 procent. 11

12 Aktörerna På resemarknaden finns det tre större aktörer som interagerar med varandra i syfte att nå slutkunden. För att illustrera hur de olika aktörerna interagerar har vi valt att åskådliggöra detta i ett diagram. Resebranschens aktörer Researrangör Producent Resebyrå Kund Resebyrån är spindeln i nätet Källa: Redeye Research Researrangör Dessa aktörer som antingen är charterarrangörer eller reguljärflygsarrangörer paketerar reseprodukter och säljer direkt till kund eller genom en resebyrå. Exempel på aktörer inom charter är Ving, Fritidsresor och Apollo. Bland reguljärflygsarrangörer finns aktörer som Swansons och Temaresor. Producent Här återfinns flygbolag och hotell. Dessa säljer sina produkter både direkt till konsument samt till resebyråer och reseleverantörer. Exempel på producenter är SAS, Lufthansa och hotellbolaget Gullivers. Resebyrå Inom denna kategori finns detaljister som säljer producenternas och researrangörernas produkter. Exempel på aktörer inom denna grupp är Ticket och Resia. Gränser mellan aktörer raderas ut Konkurrensläget Producenter och researrangörer är leverantörer till resebyråerna. Dessa roller har under lång tid varit relativ tydliga men som under senare år har förändrats. Gränserna mellan dessa båda aktörer håller på att raderas ut. Alla aktörer strävar efter att nå slutkund vilket resulterar i allt hårdare konkurrens och att marginalerna successivt pressas. Låga inträdesbarriärer leder dessutom till en överetablering och låg lönsamhet. En konsolidering inom branschen pågår dessutom vilket är en anpassning till det överutbud av flygresor som finns. 12

13 En konkurrensfördel för resebyråer som Ticket är att dessa har stor erfarenhet av resande och med hjälp av sin omfattande kunddatabas lärt sig kundens preferenser. Databasen med över 1 miljon kunder används till att segmentera kunderna och ge rätt erbjudande till rätt kund. Det är ett konkurrensredskap som stärker förhandlingspositionen gentemot researrangörerna. En tydlig trend hos producenterna är att dessa även erbjuder direktförsäljning till kund samt tilläggsprodukter såsom hyrbil och hotell. Därmed har producenterna närmat sig researrangörerna. Charterarrangörerna försöker i sin tur sälja mer flexibla resor. Styrkan är att kunna erbjuda avgångar på mindre orter direkt till resmålet. Marknaden har under senare år präglats av att lågprisleverantörer kommit in vilket medfört att priserna pressats. De traditionella flygbolagen har fått vidta åtgärder och införa liknande koncept. Därmed har skillanderna mellan lågprisaktörer och traditionella flygbolag minskat i hög utsträckning och är inte längre lika stor. Även resebyråerna har fått anpassa sig till de rådande omständigheterna genom kostnadsanpassningar, effektiviseringar samt ökad satsning på nätbokningar. Samarbete med de tre största arrangörerna Researrangörerna Researrangören som resebyråerna i stor utsträckning samarbetar med erbjuder flyg och boende i en paketlösning. De tre största arrangörerna på den svenska marknaden är: Ving ( Ägs av Thomas Cook ) Fritidsresor (Ägs av TUI Travel ) Apollo (Ägs av Kuoni Scandinavia) Ticket är återförsäljare för samtliga dessa aktörer. Både Fritidsresor och Ving har funnits på den svenska marknaden länge. Ving är den största aktören med en marknadsandel på 30 procent på den svenska marknaden. Hur bolagets försäljning fördelar sig och hur stor andel som går till resebyrårer framgår av diagrammet nedan. Försäljningsfördelning för Ving Externa resebyråer 30% Internet 35% Resebyråer viktiga för researrangörerna Butik och telefon 35% Källa: 13

14 Resebyråerna Det finns en rad aktiva resebyråer på den svenska marknaden. Bland affärsresebyråerna finns American Express, Carlson Wagonlit, Hogg Robinson Nordic vilka är de största affärsresebyråerna. Därefter kommer Ticket. Till följd av att konjunkturen under senare år förbättrats har också utvecklingen för resebyråerna varit positiv. En samlad bild av affärsresebyråernas utveckling kan ses i diagrammet nedan uppdelat på total försäljning och hur mycket som utgör utrikesflyg. Resebyråer försäljning 40 mdr Resia är konkurrent på hemmaplan Källa: Resebyråerna, SRF Försäljning Utrikesf lyg Den mest relevanta konkurrenten för Ticket anser vi dock är Resia som har Sverige som sin huvudmarknad och som i stor utsträckning vänder sig till privatmarknaden. Resia har 59 kontor på den svenska marknaden och finns både inom privat- och affärssegmentet. Under fjolåret omsatte bolaget 339 miljoner kronor och gjorde en vinst före skatt på 10,7 miljoner kronor. I koncernen ingår även skidresearrangören Bengt-Martins som ett dotterbolag. Bengt-Martins omsatte 86,4 miljoner kronor under Resia har valt att rikta in sig på små- och medelstora städer samt valt att nischa in sig på små och medelstora företag. För Resia finns en mer uttalad strategi om att det finns synergier mellan affärs- och privatresor än vad Ticket har. Resia har också en affärsmodell med franchisekoncept som skiljer sig något från Ticket. Marknadsandelen för Resia uppgår till 11 procent vilket är något lägre än den för Ticket som uppgår till 14 procent. Resias och Tickets resultatutveckling redovisas i nedanstående diagram. Resia Omsättning (msek) Vinst före skatt Källa: Resia Årsredovisning

15 Oroligheter dämpar intresse för resande Trots svåra tider för resebolagen under både 2002 och 2003 har Resia klarat att visa vinst. Att Resia lyckats parera nedgången bättre än vad Ticket gjort tror vi delvis har att göra med att det finns en affärsresedel i verksamheten vilket jämnat ut svängningarna. Bolaget visade även prov på att vara snabba att ställa om sig till att bli mer effektiva i det tuffa marknadsläge som rådde under För Tickets del minskade omsättningen under 2003 och en förlust på 12 miljoner kronor redovisades. Mönstret för 2001 var det samma då året påverkades negativt av terrordåd i USA medan 2003 främst var ett år där Irak-krig dämpade efterfrågan på utlandsresor. Ticket påverkades under denna period även negativt av den förlusttyngda norska verksamheten. Även om Ticket hade det tufft 2003 har bolaget utvecklats positivt sedan dess vilket kan ses i diagrammet nedan. Ticket Omsättning (msek) Vinst före skatt Källa: Ticket Årsredovisning 2006 Utöver Resia som konkurrent finns det även en rad antal mindre resebyråer eller konkurrenter som riktat in sig på en specifik målgrupp. En aktör som Ticket tidigare visat intresse för är Kilroy. Resebyrån Kilroy som har verksamhet i alla de nordiska länderna skulle med sitt utbud ha kompletterat Ticket med ett yngre segment samt att Ticket skulle stärka sin position i Danmark och Finland. Oenighet om priset blev dock en avgörande faktor som medförde att Ticket inte valde att gå vidare med förvärvet. Pris viktigast för nätresebyråerna Internets framfart En typ av aktörer inom som växt fram under senare år är Internetresebyråerna. Även om en traditionell resebyrå idag finns med lösningar för bokning på nätet har renodlade nätaktörer ökat i antal. Tanken är att kunden ska kunna boka sin resa utan de påslag som de traditionella resebyråerna gör. I övrigt är affärsidén att erbjuda ett stort utbud densamma. Vi ser både både för och nackdelar med en renodlad Internetresebyrå. Mycket av det som de renodlade Internetresebyråerna erbjuder anser vi att även att de traditionella resebyråerna kan erbjuda. 15

16 England har kommit längst i Europa Utbudet är emellertid stort och det finns många stora aktörer på den internationella marknaden. Internationellt är de tre största Expedia, Orbitz och Priceline. I USA har nätresebyrårena kommit längst och hunnit kapa åt sig hela 47 procent av den totala marknaden. Utvecklingen för de olika bolagen har dock varit blandad. Orbitz som är en sammanslagning av fem större flygbolag i USA har sedan noteringen på den amerikanska börsen NYSE sommaren 2007 utvecklats svagt. Ägare av Orbitz är Travelport som i sin tur ägs av Blackstone. Betydligt bättre har det istället gått för Expedia och Priceline vars kurser har utvecklats positivt på den amerikanska börsen. I Europa har utvecklingen inte hunnit lika långt. Nätresebyråerna utgjorde under 2006 endast 22 procent på den europeiska resemarknaden. England är det land som har kommit längst med bokning på Internet med en penetrationsgrad på 34 procent. Det ska jämföras med de nordiska länderna där penetrationsgraden uppgår till en betydligt lägre andel med 12 procent. Även om framväxten av Internetresebyråer har varit kraftig under senare år har tillväxttakten minskat i USA vars utveckling kommit längst. Vi anser att den amerikanska marknaden är en bra approximation på hur stor andel som Internetresebolagen kommer att kunna ta på den Europeiska marknaden. Därmed väntas tillväxten fortsatt vara hög i Europa för att sedan avta. Enligt prognosinstitut som Phocus Wright väntas en tillväxttakt på 30 procent i Europa de kommande åren. Nedan visas penetrationsgraden av nätresebyråerna för de europeiska länderna. Nätbyråernas penetrationsgrad i Europa ItalySpainPortGreece Benelux, Austria, CH, Ireland Scandinavia France Germany UK Källa: På den svenska marknaden ser bilden annorlunda ut med ett stort antal mindre aktörer. Internetresesajter som Resfeber, MrJet, Travelstart, seat24 och easyt är några av de vanligaste. Dessa aktörer ingår samtliga i någon form av nätverk eller utgör idag en del av en större koncern. Som exempel kan nämnas Mr Jet som först ingick i ebookers-koncernen och som sedermera Travelport förvärvade. Travelport har varit aktiva med förvärv under senare år och bland annat köpt en större post i Orbitz. Ett undantag 16

17 bland de mindre svenska aktörerna är Travelpartner som saknar samarbeten och som valt att notera sig på First North. Europeiska bolag under uppköp En aktör som vi anser haft stort inflytande på den svenska nätresebyråmarknaden är Resfeber. Sedan Internet tog fart har Resfeber funnits med och sedermera växt till en av Sveriges mest besökta resesajter. Resan har dock inte varit spikrak. Efter 2000 hamnade bolaget i likviditetskris och en rad nyemssioner genomfördes. Resfeber köptes emellertid upp under 2002 och ägs idag av Travelocity som i sin tur är ett dotterbolag till det amerikanska resebolaget Sabre Holdings. Sabre har varit aktiva med förvärv under senare år vilket ligger i linje med strategin att få upp volymerna. Enligt diagrammen nedan kan vi se hur onlinebokning väntas utvecklas framöver för den amerikanska och europeiska marknaden de kommande åren. Av diagrammen går det dessutom att finna argument för att många av de amerikanska bolagen väljer att förvärva europeiska bolag. Nätbokningar USA p offline andel % online andel% Källa:Phocus Wright Vid en jämförelse med Europa har den amerikanska marknaden en större andel onlinebokningar. Som marknad är den amerikanska mer homogen där samma språk och land underlättat framfarten av bokningar online. I Europa består dock marknaden av många länder och olika språk vilket bidrar till en långsammare process. Det är rimligt att tro att Internetutvecklingen för bolag i Norden som Ticket kommer att fortsätta öka i den takt som Europa i övrigt. Nätbokningar Europa Onlinebokningar i Europa väntas öka p Källa:Phocus Wright offline andel % online andel % Talande för många av de mindre Internetresebyråerna är att verksamheten är svår att driva lönsam. Även om tillväxten är hög krävs det stora volymer 17

18 för att att få upp lönsamheten. En strategi som många Internetresebyråer valt för att öka antalet kunder är att lägga stora resurser på kundlojalitet. Vår uppfattning är dock att renodlade nätresebyråer har svårare att anamma lojalitetsbefrämjande åtgärder än den traditionella resebyrån. Den allmänna uppfattningen är att kunden främst tittar på pris och att relationsbefrämjande åtgärder därmed inte behövs i lika stor utsträckning. De metoder som används av nätresbyråerna främjar först och främst volymförsäljning. Kommunikationen med kunderna sker via e-post som nyhetsbrev. Någon fysisk interaktion förekommer inte alls eller i mycket liten utsträckning vilket gör att dessa aktörer kan hålla kostnaderna nere. Lågprisflyg möblerar om marknaden Resetrender Resandet har har förändrats vilket nu lett till strategibyte hos aktörerna. De tydligaste resetrenderna är lågprisflygets intåg och användadet av Internet som informationskanal. En tydlig trend är även att flexibiliteten i resandet blivit allt mer efterfrågat. Paketerade resor frångås alltmer då individuellt anpassade resor ger ökade möjligheter till större upplevelser. Det är något som researrangörer tagit fasta på genom att öka utbudet för den här typen av resande. Resandet sprids numer även över hela året och kortsemestrar har blivit allt mer populärt. Det är framförallt en yngre målgrupp som med lite tid väljer denna typ av resande. Det har också blivit allt vanligare att många väljer att ta ut en en del eller längre del av semestern på vintern. Även om resenären idag blivit mer varierad i sitt bokande finns det fortsatt kvar tydliga kategorier som resebyrårer och arrangörer valt att rikta in sig mot. En viktig kategori är den tidiga bokaren som repressenteras av två olika typer av kunder. Den ena utgörs av trogna kunder som vet vilken resa de ska ha och vill säkra sig att få den. Den andra kundtypen utgörs av de som jagar rabatter vilket erbjuds vid tidiga bokningar. Äldre en allt viktigare målgrupp Bland de olika åldersgrupperna märks ett ökat intresse bland arrangörer att intensifiera satsningen på målgruppen över 55 år. Denna åldersgrupp står för en allt större andel av resandet. Denna kategori har god resvana, gott om tid och vill resa för att uppleva saker. Det har därför blivit allt viktigare att anpassa produkterna för denna kundgrupp. Temaresor har blivit vanligare vilket också öppnat upp för nischaktörer med specialresor för denna grupp resenärer. Ett resebeteende som påverkar Ticket i högsta grad är även vädret och speciellt då hur mycket soltid som sommaren bjuder på. En dålig sommar medför att sommarresor för nästa år bokas tidigt samt att trycket på vinterresor ökar. Av de trender som vi valt att lyfta fram ser vi goda möjligheter för Ticket att ta fram produkter som kan bidra till att upprätthålla lönsamheten framöver. Även om konkurrrensen ökat inom vissa segment som exempelvis exotiska 18

19 resemål anser vi att Ticket med lång erfarenhet av vad kunden söker har bra möjligheter att förädla sina produkter ytterligare. Ticket en liten spelare i stort segment B2B-segmentet Affärsresor utgör en stor del av resandet. Globalt står affärresenärer för 40 procent av den totala resemarknaden. I takt med ökad globalisering har resandet blivit en allt större kostnad för företagen. Efterfrågan på hur företagen kan sänka sina resekostnader har ökat vilket i sin ur medför högre krav på affärsresbyråerna. Målet för affärsresebyråer är därför att i första hand att underlätta och effektivisera reseprocesser. Trots att andelen företag som väljer att boka för egen hand har affärsresebyrån behållit sin ställning inom affärsresande. 78 procent av affärsresorna är administrerade genom någon form av affärsresbyrå. Hur affärsresor väntas utvecklas framkommer enligt diagrammet. Affärsresor prognostiserad utveckling Other Asien Europa Nord Amerika Källa: CWE Bud på konkurrent Ticket tog steget in i affärsresesegmentet i slutet av 2006 genom förvärv av MZ Travel. Syftet med förvärvet var att genom att ingå i Tickets organisation kan dessa båda verksamheterna dra nytta av varandra. Tickets starka varumärke kommer att utnyttjas så att affärsresedelen kan bli mera känt. I ett led att dra nytta av Ticket som varumärke har MZ Travel därför valt att byta namn till Ticket Affärsresor. Konkurrensen bland affärsresebolagen kommer framförallt från internationella större bolag. Bland dessa märks American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT) och Via Travel. På den svenska marknaden är Ticket Affärsresor en liten spelare med en marknadsandel på runt 5 procent. Tidigare fanns även Ark Travel som vi anser utgjorde en mer direkt konkurrent till Ticket Affärsresor än de större internationella spelarna. Ark Travel blev emellertid under hösten 2007 förvärvat av Carlson Wagonlit Travel. Det som utmärkte Ark Travel var dess utvecklade system för självbokningssystem som fick bära namnet Arktis. 19

20 Ark Travel har även en stark position inom gruppresor som utgjorde 15 procent av den total omsättningen under Bokningssystem allt viktigare Aktuellt med förvärv inom affärsresor Kunden som utgörs av olika företag kan på ett enkelt sätt integreras med affärsresebyråns bokningssystem. Genom självbokning Online kan bolagen hantera större volymer till lägre kostnader. En fördel med ett självbokningssystem är att resurser inom företaget kan styras om vilket i slutändan kan resultera i nya kunder. Ark Travel har sedan 2004 visat kraftigt förbättrad lönsamhet och därmed visat att det går att nå höga marginaler inom affärsresor. Vi anser att Ark Travel utgör en bra måttstock för vilken lönsamhet som kan nås. Under perioden 2004 till 2006 har Ark förbättrat rörelseresultatet från 6,2 miljoner kronor till 24,2 miljoner kronor. Under 2006 nådde Ark Travel en bruttomarginal på över 12 procent. Omsättningen har under samma period ökat med 40 procent. Under fjolåret uppnådde Ark Travel en omsättning på över 1 miljard kronor. Det är i stor utsträckning digitalisering av affärsresprocessen och en stor och lönsam gruppresedel som lyft Ark till god lönsamhet. Strategin för Ticket Affärsresor är att växa främst i Norden och det kan därför komma att bli aktuellt med förvärv. Ett led i internationaliseringen är även samarbetet med FCm Travel Solutions. Med FCm ska Ticket Affärsresor kunna erbjuda globala resetjänster till företag som vill ha lösningar även utanför Sverige. Samarbeten med internationella spelare anser vi är en nödvändig åtgärd då affärsresandet blir allt mer globalt. Att som affärsresebyrå kunna erbjuda mycket statistik är även en viktig konkurrensfördel. Det är också något som är prioriterat för Ticket Affärsresor. Vid sidan av att utveckla IT-lösningar ligger utmaningen för Ticket Affärsresor även att bibehålla kunder och teckna nya avtal. En ökad satsning på grupper och event utgör även drivkrafter för högre marginaler framöver. Utöver ovanstånde vilket vi anser är centrala delar inom affärsprocessen ser vi även att bolaget behöver stärka sitt varumärke. För en starkare position position behöver Ticket Affärsresor bli en större aktör vilket kan nås genom att växa genom förvärv. 20

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 13:e december 2006 Netrevelation (Netr.ST) Grönt ljus för tillväxt Försäljningen av Netrevelations system för bokning och trafikplanering av taxiresor, som utvecklats över nästan 15 år,

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 11 september 2007 ASPIRO (ASP.ST) Nya satsningar intressanta Aspiro väljer från och med andra kvartalet 2007 att dela in bolaget i tre nya verksamhetsområden. Detta för att tydliggöra de

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer