Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa"

Transkript

1 Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en ledande position i Norden, samt ökad exponering mot affärsresor. Framtida egenfinansierade förvärv anser vi är troligt. Utmaningen är att spelplanen för resemarknaden ändras snabbt. Bokningar över nätet, aggressiva aktörer och suddigare gränser mellan olika spelare är trender som kommer att förstärkas. I vårt normalscenario räknar vi med att bolaget lyckas hålla fast vi nuvarande försäljningsnivåer och att marginaler pressas på grund av ökad konkurrens. Baserat på dessa antaganden i vår DCF-värdering anser vi att ett motiverat värde på Ticket är 20 kronor per aktie vilket medför en uppsida på 25 procent. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktiekurs, SEK Small Cap 281 MSEK Sällanköpsvaror Lennart Käll Matthias Imsland Kursutveckling Ticket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ticket OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2008p 2009p Bruttoresultat, MSEK 302,9 313,7 453,4 461,3 461,1 Tillväxt 1,7% 3,6% 44,5% 1,7% 0,0% EBIT 11,0 18,9 44,2 40,5 37,5 Rörelsemarginal 3,6% 6,0% 9,8% 8,8% 8,1% Res. F. Skatt 12,5 21,4 46,8 43,7 40,5 Nettoresultat 5,9 13,8 33,7 31,5 29,2 Nettomarginal 1,9% 4,4% 7,4% 6,8% 6,3% EPS 0,3 0,8 1,9 1,8 1,7 P/E 47,7 20,4 8,3 8,9 9,6 EV/EBITDA 17,2 8,8 4,1 4,5 4,8 P/S 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 EV/S 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Aktiekurs, SEK 16 Antal aktier m 17,6 Börsvärde, MSEK 281 Nettoskuld -100,0 Free float % 47% Oms/dag/ Analytiker: Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband med en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Mästersamuelsgatan 42, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning Investeringsslutsatser...4 Bakgrund.. 5 Verksamheten Affärsmodellen....8 Strategin.. 8 Marknaden..11 Aktörerna..12 Konkurrensläget...12 Internets framfart.15 Resetrender. 16 B2B-segmentet..19 Finansiell ställning...21 Prognoser.22 Normal scenario 23 Positivt scenario...24 Negativt scenario Värdering..27 Rating..28 Tabeller

4 Investeringsslutsatser Tickets affärsverksamhet består i att sälja resor och reserelaterade tjänster dels till privatpersoner samt till företag. Efter en rad förvärv är Ticket den största spelaren på den svenska marknaden samt näst störst i Norge. Bolagets historik är ganska brokig men sedan ett par år har Ticket en ny ledning och styrelse som infört en tydlig strategi som börjar ge betalt. Affärsidén för privatresor är att sälja ett brett utbud av resor genom tre olika kanaler. Inom affärsresor ska Ticket erbjuda ett helhetskoncept av tjänster för kundföretagen inom affärsresor, gruppoch konferensresor samt eventlösningar. Med en stor kunddatabas, ett starkt distributionsnät och lång erfarenhet av att sälja resor ska Ticket behålla attraktionskraften som partner till researrangörerna. Vi tror att Ticket har goda möjligheter att hävda sig väl som Internetaktör och samtidigt kunna erbjuda personlig service genom butiker och telefon. Marknaden präglas av ökad konkurrens på grund av Internets framfart vilket sänkt inträdesbarriärerna. För arrangörer och leverantörer har Internet även medfört att det är enklare att nå slutkund vilket gjort att konkurrensen ökat. Vi bedömer att den konsolidering som pågår i resebranschen kommer att fortsätta. Ticket, som har en historia av många förvärv, väntas inte slå av på förvärvstakten. Balansräkningen tillåter fortsatta företagsköp. Fördelar med att bli större och uppnå skalfördelar finns inom både affärs- och privatresedelen. Vi har räknat med att Ticket klarar att hålla nuvarande försäljningsnivåer under kommande år men att ökad konkurrens leder till att lönsamheten pressas. Dock väntar vi oss att bolaget klarar målet om en rörelsemarginal på 7 procent. Ticket befinner sig på en mogen marknad. Att öka volymen tror vi främst kan åstadkommas genom att växa med förvärv. I vårt normalscenario värderar vi Ticket till 350 miljoner kronor eller 20 kronor per aktie. Det medför en uppsida på 25 procent jämfört med nuvarande kursnivå. I ett positivt scenario, där bolaget lyckas bättre i sin satsning på affärsresor och där styrka i resekonjunkturen håller i sig, ser vi ett motiverat värde per aktie på drygt 23 kronor. 4

5 Bakgrund Ticket har sitt ursprung i samgåendet mellan Nyman & Schultz och SJ Resebyråer vilket skedde Genom en rad förvärv har Ticket sedan samgåendet växt och är nu en av de större resebyråerna i Sverige. På Stockholmsbörsen har Ticket funnits sedan 1997 då en börsintroduktion genomfördes. I samband med detta breddades även ägandet i bolaget. Börsintroducerades 1997 Ticket fortsatte därefter på den inslagna vägen att växa genom mer eller mindre lyckade förvärv. Under 1999 tog bolaget sitt första steg in på den norska marknaden genom att bli ägare i resebyråkedjan Via Winge Ferieverden. Samtidigt blev bolaget även delägare i en större Belgisk resebyråkedja, Ticket BBL Travel. Bolaget var dessutom tidigt inne på att finnas på Internet. Men Internetprojektet föll inte väl ut och investeringen i Dreamticket fick sedermera avvecklas varpå hela värdet senare skrevs ned. Även den tidigare satsningen på att växa som oberoende resebyrå i Europa fick överges. Den Belgiska verksamheten avyttrades och en ny strategi tonade fram. Ticket fortsatte enträget sin satsning på en norsk verksamhet genom ytterligare förvärv denna gång av Sydenbutikken vilket skedde i början av Därmed blev Ticket en relativt stor spelare även i Norge. Den norska verksamheten har emellerid under många år tyngt resultatet med förluster. Efter att ett åtgärdsprogram sattes in har emellertid Ticket börjat få ordning på verksamheten och en tydlig förbättring har kunnat skönjas i de senaste resultatrapporterna. tar steget in på affärsresemarknaden 2006 Början av 2000-talet var en svår tid för resebolagen. Antalet resenärer reducerades drastiskt efter konjunkturnedgång och terrorattacker. I en anpassning till omständigheterna renodlades Ticket-koncernen. Flera verksamheter fick avyttras samtidigt som rollen som heltäckande resebyrå blev mera tydlig. Under en period tecknade Ticket dessutom flera viktiga avtal med ledande researrangörer däribland Ving. Efter att insatta åtgärdsprogram efter några svåra år börjat ge resultat börjar Ticket en ny satsning på Internet och en trekanalsstrategi införs. Med Internet som bas kompletterat med butiker och kundtjänst ska Ticket bli det mest effektiva sättet att köpa och sälja semesterresor. Under 2006 fortsätter Ticket sin satsning och väljer att bredda verksamheten. Genom förvärvet av MZ Travel innefattas verksamheten nu även av en affärsresebyrå. Förvärvet är ytterligare ett steg i att bli en ledande aktör i Norden. Ticket är idag en resebyrå för både privat- och affärsresenärer med verksamhet i Sverige och Norge. Genom tre försäljningskanaler och ett brett utbud ska Ticket vara ett effektivt och tillgängligt val vid bokande av semesterresa för privatpersoner. Inom affärsresor ska Ticket erbjuda företagsanpassade resetjänster och service. 5

6 Verksamheten Ticket förmedlar resor Tickets affärsverksamhet består i att sälja resor och reserelaterade tjänster dels till privatpersoner samt till företag. Ticket är idag den största resebyrån i Sverige och den näst största i Norge. Antalet anställda uppgår till 480 årsanställda. Under 2006 sålde Ticket för närmare 3,3 miljarder kronor och som under 2007 väntas öka till 4,8 miljarder kronor. Försäljning sker från 80 butiker, telefon och genom Internet. Ticket samarbetar med flyg och hotellbolag samt en rad researrangörer och däribland de tre största Ving, Fritidsresor och Apollo. Totalt finns samarbetsavtal med ett 25-tal arrangörer och genom dessa kan Ticket erbjuda ett brett utud av destinationer. Av Tickets produktutbud står charter för den största delen av de totala intäkterna. Under 2006 hade Ticket charterresenärer. Hur Tickets olika produkter inom privatresor fördelar sig visas i diagrammet nedan. Försäljning per produktgrupp för privatresor Flyg Övrigt Övriga paketresor Charter Källa: Ticket årsredovisning 2006 Intäkter kommer från bokningar Inom Ticket Privatresor utgörs intäkterna till största delen av ersättning från leverantör. Denna ersättning kan variera i storlek beroende på vilket avtal som bolaget har med researrangören. Inom Ticket Affärsresor utgörs inäkter av arvode från kunderna. Ticket har jämfört med producenter och distributörer inte något åtagande att sälja ett visst antal vilket gör att risken i verksamheten får ses som begränsad. För Tickets del utgör det däremot en risk ifall en leverantör eller ställer in eller upphör med sina åtaganden. Detta kan leda till att Ticket blir skyldig att ersätta resan för kunder som valt avbeställningsgaranti. Ticket har emellertid en noggrann process vid valet av leverantörer och vi bedömer därför risken som begränsad. Ytterligare en riskfaktor som vi ser är att Tickets intäkter i hög grad påverkas av omvärldsfaktorer och väderlek som snabbt kan förändras. Resebyråns roll har genomgått stora förändringar under senare år som främst påverkats av Internetförsäljning och lågprisflyget. Att vända sig till en resebyrå som Ticket har därav minskat. Behovet att använda sig av en 6

7 Tidseffektivt med stort utbud resebyrå med kunnig personal om resandet har dock visat sig vara fortsatt stort. Det stora utbudet med tillgång till alla leverantörer i bokningssystemen gör att letandet efter en resa blir mer tidseffektivt. Sannolikheten för att hitta en billig resa ökar även med ett större utbud. I samband med bokningen kan kunden även få hjälp med handlingar kring resan såsom försäkringar och hyrbil. Därtill kan erfaren personal svara på frågor och ge tips och råd inför resan. Ticket kan även stå till tjänst med avbokningar och ombokning. En konkurrensfördel gentemot andra bolag som förmedlar resor är att Ticket har lång erfarenhet av kundernas köpbeteende. Med tillgång till en stor kundbas blir Ticket en attraktiv samarbetspartner till de större reseaktörerna. Varför använda sig av resebyrå Tidsbesparing 8% Övrigt 2% Trygghet 10% Får professionell hjälp 46% Jämföra priser 18% Alla resor på ett ställe 16% Källa: Ticket Årsredovisning 2006 Trekanalsstrategi ska skapa mervärde Även om det finns många anledningar till att använda en resebyrå är det inte alltid som behovet är lika stort. Exempel på resor där en resebyrå inte längre är ett nödvändigt val är i samband med bokningar för korta och enkla resor. Alla aktörer på marknaden har emellertid någon form av pålägg. Internet är idag den viktigaste kanalen för bokandet av resa. Men även om de flesta bokningar börjar på Internet är det fortfarande en betydande andel som väljer att avsluta sin bokning via säljare genom telefon eller via butik. Enklare resor görs mestadels över Internet. Men desto mer komplex och dyr en resa blir desto mer ökar behovet av information och nyttan med att få komma i kontakt med en säljare via telefon eller butik. Det anser vi är viktiga faktorer som gynnar traditionella resebyråer som Ticket. Inom Tickets affärsresedel består verksamheten i att erbjuda kundföretagen rådgivning och försäljning av affärsresor. Hjälp till kundföretagen ges i stor utsträckning med administration, upphandling och utformning av resepolicy. Därmed kan kundföretagen förenkla och effektivisera sin resehantering. Genom att samla alla resor på ett ställe förenklas resandet samtidigt som uppföljning kan göras. Därmed får kundföretagen bättre kontroll på sitt resande. Inom affärsresor ingår även rådgivning avseende grupp och konferensresor samt lösningar för olika typer av event. För en effektiv resehantering används även självbokningssystem där företagen får tillgång till sökning för bokning av resa. 7

8 Affärsidé Ticket har som affärsidé att vara det bästa och mest effektiva valet vid köp av privat- och affärsrelaterade resor. Genom tre olika kanaler, brett utbud och erfarna säljare skapas mervärde för kunderna. Med en stor kunddatabas, brett distributionsnät och lång erfarenhet av att sälja resor ska Ticket dessutom behålla sin attraktionskfraft för de större reseaktörerna. Strategin För Ticket är tillgänglighet och enkelhet viktigt och det är utifrån dessa ledord som bolaget valt en strategi med flera försäljningskanaler. Dessa tre är: Internet Butiksnät Call Center Internet ökar i betydelse men många vill fortsatt boka traditionellt Med en flerkanalsstrategi når Ticket ut brett på marknaden och kan bearbeta kunden från flera håll. En kanal som växt i betydelse under senare år är Internet. De flesta som letar efter en resa inleder idag sitt sökande på Internet. Användarvänligheten blir därför allt viktigare ur konkurrenssynpunkt. Av Tickets totala försäljning har resor genererade via Internet ökat och står nu för ca 15 procent inom privatresor. Det är en kraftig ökning jämfört med ifjol då intäkterna från Internet uppgick till 12 procent. Även om det fortsatt är en liten del av den totala försäljningen är Ticket ändå en av de större Internetbyråerna. Internetsajten ticket.se har två år i rad dessutom utsetts till bästa resesajt av tidningen RES läsare vilket är ett kvitto på att Ticket lyckats bra med sin Internetsatsning. Vi räknar med att Internet som kanal kommer att bli allt viktigare för Ticket som säljkanal. Kommunikation genom att attrahera nya och gamla kunder genom Internet bedömer vi kommer att bli allt viktigare. Vi ser därför att Ticket bör prioritera denna kanal. Vi tycker även att Ticket varit väl osynliga och bör på något sätt få fram budskapet bättre där faktorer som brett utbud, mer tidseffektivt och trygghet bättre bör kommuniceras ut. De flesta Internet-resebyrårer är dessutom relativt ansiktlösa något som Ticket har mycket att vinna på genom att marknadsföra sig som det personliga valet. Men även om Internet blivit ett viktigt redskap för sökande efter resa väljer de flesta ändå att avsluta sin bokning genom att använda sig av personlig service. Det är ett också ett tydligt mönster att Internetförsäljningen är starkare på orter där det finns butiker. Många väljer att boka enklare resor direkt men vill gärna ha kontakt när den längre och dyrare semesterresan ska bokas. Desto mer komplex en resa blir medför oftast högre sannolikhet till att behöva någon form av fysiskt kontakt. Ticket har avsatt mycket resurser för utveckling av sin resesajt vilket också visat sig ge resultat med ett ökat användande. Genom att förenkla så många steg i bokningsprocessen som möjligt upplevs sajten som enkel och 8

9 användarvänlig. En konkurrensfördel är att Ticket har alla typer av resor, charter, reguljärflyg inklusive lågprisflyg samt hotell. Internet utgör också en viktig marknadskanal då det först och främst är på ticket.se och ticket.no som bolaget presenterar nya erbjudanden. Butiker ett nav i resandet En viktig marknadsföringskanal utgör även bolagets butiksnät. Butikssystemet som säljkanal har genomgått stora förändringar och en kontinuerlig utvärdering av omlokaliseringar av butiker pågår. Antalet butiker i Sverige uppgår till 55 stycken och 25 butiker i Norge. Vi tror att att det är ett lämpligt antal butiker för att få strategin med butiker att fungera. Butikerna har även fler funktioner vilket förstärker dess vikt i strategin då dessa även fungerar som ett virtuellt call center. Det ger Ticket ytterligare en kanal att nå ut till kunderna med. Det ger en mer effektiv verksamhet och där säljarnas kompetens kan utnyttjas och spelar därmed en viktig roll i bolagets flerkanalsstrategi. Det är mycket av säljarnas kunskap och förmåga att hitta rätt resa till kunden som blir avgörande för att denna strategi ska lyckas. Ett sätt att mäta säljarbetet är att relatera försäljningen per årsanställd. För att se hur Ticket står sig mot den tydligaste konkurrenten Resia har vi valt att framställa detta i ett diagram. Av diagrammet framgår tydligt att Ticket har en mer effektiv verksamhet än vad Resia har. Försäljning per anställd 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Resia Ticket Källa: Årsredovisning för Resia och Ticket 2006 Högmarginalprodukter allt viktigare Även om vi räknar med att Internetbokningar kommer att öka bedömer vi att behovet av rådgivning fortsatt kommer att vara omfattande. Vi bedömer dock att konkurrensen kommer att hårdna till följd av att Internetbokningar blir mer vanligt. Det bedömer vi på sikt kommer att pressa marginalerna. En väg att gå för att parera sig mot marginalpress är att styra mot högmarginalprodukter. Det tror vi är en strategisk viktig väg att gå för att klara att upprätthålla marginalerna. 9

10 Under 2006 valde Ticket att ingå ett samarbete med researrangören Solresor i syfte att med långvarig erfarenhet tillsammans välja ut godbitar bland hotell och resmål. Detta resepaket presenteras i en särskild katalog under varumärket Ticket i en egen produkt som kallas för Ticket Selection där Solresor är arrangör. Här har Ticket möjlighet att i högre utsträckning påverka priset och därmed nå en högre lönsamhet. Risken i en egen märkesvaran består i volymåtagande gentemot Solresor. Vi ser även en risk i att andelen resor inom Ticket Selection inte får bli för stor då det riskerar att bli en direkt konkurrent till de traditionella researrangörerna. 10

11 Marknaden Resemarknaden består av privat- och affärsresor. Totalt sett i Europa bedöms resemarknaden vara värd 250 miljarder euro. För privata utlandsresor i Sverige har Ticket gjort bedömningen att den uppgår till miljarder kronor och i Norge 7-8 miljarder kronor. Marknadsandelen för Ticket i Sverige bedöms uppgå till 14 procent och i Norge till 10 procent. Ticket ska bli störst i Norden Ticket har verksamhet till största del inom privatresemarknaden med 72 procent och resterande inom affärssegmentet. Kontor finns både på den norska och svenska marknaden men affärsresor finns idag endast inom Sverige. Här finns ambitioner om att växa. Ticket har för avsikt att bli störst i Norden men för detta krävs att bolaget gör förvärv. Ticket är i hög grad beroende av att befolkningen tar semester. Historiskt skedde en ökning av semesterresandet i allmänhet under 1980-talet vilket följdes upp av en minskning under 1990-talet. Sedan tog semesterresandet åter fart fram till Efter en svacka under 2002 har semesterresandet åter ökat. Därmed har resandet åter nått de nivåer som rådde under högkonjunkturåren Under 2006 tog 66 procent av den vuxna befolkningen minst en semestervecka. Andelen som valde att resa utomlands uppgick till 46 procent. 21 procent av befolkningen utan tillgång till fritidshus avstod helt från semesterresa. En semesterresa förutsätter i första hand god ekonomi och ett tydligt mönster är att semesterresandet följer svackorna i konjunkturen. Vid en undersökning vad hushållen avstår från när ekonomin är pressad är det i första hand kläder och semester som man drar ned på. Det som i hög grad påverkar resandet är: En god ekonomisk konjunktur Ökade disponibla inkomster Väderleken Resor allt mer populärt Resebranschen har under senare år växt i takt med att konjunkturen förbättrats. Trenden inom utrikestrafiken har dessutom under ett antal år varit tydligt stigande. Under 2006 ökade utrikestrafiken i Sverige med 7 procent vilket är en trend som även ser ut att hålla i sig under Under perioden från januari till september i år har antalet utrikespassagerare ökat med 5 procent. På den norska marknaden var ökningen betydligt större under 2006 med en ökning på 15 procent. 11

12 Aktörerna På resemarknaden finns det tre större aktörer som interagerar med varandra i syfte att nå slutkunden. För att illustrera hur de olika aktörerna interagerar har vi valt att åskådliggöra detta i ett diagram. Resebranschens aktörer Researrangör Producent Resebyrå Kund Resebyrån är spindeln i nätet Källa: Redeye Research Researrangör Dessa aktörer som antingen är charterarrangörer eller reguljärflygsarrangörer paketerar reseprodukter och säljer direkt till kund eller genom en resebyrå. Exempel på aktörer inom charter är Ving, Fritidsresor och Apollo. Bland reguljärflygsarrangörer finns aktörer som Swansons och Temaresor. Producent Här återfinns flygbolag och hotell. Dessa säljer sina produkter både direkt till konsument samt till resebyråer och reseleverantörer. Exempel på producenter är SAS, Lufthansa och hotellbolaget Gullivers. Resebyrå Inom denna kategori finns detaljister som säljer producenternas och researrangörernas produkter. Exempel på aktörer inom denna grupp är Ticket och Resia. Gränser mellan aktörer raderas ut Konkurrensläget Producenter och researrangörer är leverantörer till resebyråerna. Dessa roller har under lång tid varit relativ tydliga men som under senare år har förändrats. Gränserna mellan dessa båda aktörer håller på att raderas ut. Alla aktörer strävar efter att nå slutkund vilket resulterar i allt hårdare konkurrens och att marginalerna successivt pressas. Låga inträdesbarriärer leder dessutom till en överetablering och låg lönsamhet. En konsolidering inom branschen pågår dessutom vilket är en anpassning till det överutbud av flygresor som finns. 12

13 En konkurrensfördel för resebyråer som Ticket är att dessa har stor erfarenhet av resande och med hjälp av sin omfattande kunddatabas lärt sig kundens preferenser. Databasen med över 1 miljon kunder används till att segmentera kunderna och ge rätt erbjudande till rätt kund. Det är ett konkurrensredskap som stärker förhandlingspositionen gentemot researrangörerna. En tydlig trend hos producenterna är att dessa även erbjuder direktförsäljning till kund samt tilläggsprodukter såsom hyrbil och hotell. Därmed har producenterna närmat sig researrangörerna. Charterarrangörerna försöker i sin tur sälja mer flexibla resor. Styrkan är att kunna erbjuda avgångar på mindre orter direkt till resmålet. Marknaden har under senare år präglats av att lågprisleverantörer kommit in vilket medfört att priserna pressats. De traditionella flygbolagen har fått vidta åtgärder och införa liknande koncept. Därmed har skillanderna mellan lågprisaktörer och traditionella flygbolag minskat i hög utsträckning och är inte längre lika stor. Även resebyråerna har fått anpassa sig till de rådande omständigheterna genom kostnadsanpassningar, effektiviseringar samt ökad satsning på nätbokningar. Samarbete med de tre största arrangörerna Researrangörerna Researrangören som resebyråerna i stor utsträckning samarbetar med erbjuder flyg och boende i en paketlösning. De tre största arrangörerna på den svenska marknaden är: Ving ( Ägs av Thomas Cook ) Fritidsresor (Ägs av TUI Travel ) Apollo (Ägs av Kuoni Scandinavia) Ticket är återförsäljare för samtliga dessa aktörer. Både Fritidsresor och Ving har funnits på den svenska marknaden länge. Ving är den största aktören med en marknadsandel på 30 procent på den svenska marknaden. Hur bolagets försäljning fördelar sig och hur stor andel som går till resebyrårer framgår av diagrammet nedan. Försäljningsfördelning för Ving Externa resebyråer 30% Internet 35% Resebyråer viktiga för researrangörerna Butik och telefon 35% Källa: 13

14 Resebyråerna Det finns en rad aktiva resebyråer på den svenska marknaden. Bland affärsresebyråerna finns American Express, Carlson Wagonlit, Hogg Robinson Nordic vilka är de största affärsresebyråerna. Därefter kommer Ticket. Till följd av att konjunkturen under senare år förbättrats har också utvecklingen för resebyråerna varit positiv. En samlad bild av affärsresebyråernas utveckling kan ses i diagrammet nedan uppdelat på total försäljning och hur mycket som utgör utrikesflyg. Resebyråer försäljning 40 mdr Resia är konkurrent på hemmaplan Källa: Resebyråerna, SRF Försäljning Utrikesf lyg Den mest relevanta konkurrenten för Ticket anser vi dock är Resia som har Sverige som sin huvudmarknad och som i stor utsträckning vänder sig till privatmarknaden. Resia har 59 kontor på den svenska marknaden och finns både inom privat- och affärssegmentet. Under fjolåret omsatte bolaget 339 miljoner kronor och gjorde en vinst före skatt på 10,7 miljoner kronor. I koncernen ingår även skidresearrangören Bengt-Martins som ett dotterbolag. Bengt-Martins omsatte 86,4 miljoner kronor under Resia har valt att rikta in sig på små- och medelstora städer samt valt att nischa in sig på små och medelstora företag. För Resia finns en mer uttalad strategi om att det finns synergier mellan affärs- och privatresor än vad Ticket har. Resia har också en affärsmodell med franchisekoncept som skiljer sig något från Ticket. Marknadsandelen för Resia uppgår till 11 procent vilket är något lägre än den för Ticket som uppgår till 14 procent. Resias och Tickets resultatutveckling redovisas i nedanstående diagram. Resia Omsättning (msek) Vinst före skatt Källa: Resia Årsredovisning

15 Oroligheter dämpar intresse för resande Trots svåra tider för resebolagen under både 2002 och 2003 har Resia klarat att visa vinst. Att Resia lyckats parera nedgången bättre än vad Ticket gjort tror vi delvis har att göra med att det finns en affärsresedel i verksamheten vilket jämnat ut svängningarna. Bolaget visade även prov på att vara snabba att ställa om sig till att bli mer effektiva i det tuffa marknadsläge som rådde under För Tickets del minskade omsättningen under 2003 och en förlust på 12 miljoner kronor redovisades. Mönstret för 2001 var det samma då året påverkades negativt av terrordåd i USA medan 2003 främst var ett år där Irak-krig dämpade efterfrågan på utlandsresor. Ticket påverkades under denna period även negativt av den förlusttyngda norska verksamheten. Även om Ticket hade det tufft 2003 har bolaget utvecklats positivt sedan dess vilket kan ses i diagrammet nedan. Ticket Omsättning (msek) Vinst före skatt Källa: Ticket Årsredovisning 2006 Utöver Resia som konkurrent finns det även en rad antal mindre resebyråer eller konkurrenter som riktat in sig på en specifik målgrupp. En aktör som Ticket tidigare visat intresse för är Kilroy. Resebyrån Kilroy som har verksamhet i alla de nordiska länderna skulle med sitt utbud ha kompletterat Ticket med ett yngre segment samt att Ticket skulle stärka sin position i Danmark och Finland. Oenighet om priset blev dock en avgörande faktor som medförde att Ticket inte valde att gå vidare med förvärvet. Pris viktigast för nätresebyråerna Internets framfart En typ av aktörer inom som växt fram under senare år är Internetresebyråerna. Även om en traditionell resebyrå idag finns med lösningar för bokning på nätet har renodlade nätaktörer ökat i antal. Tanken är att kunden ska kunna boka sin resa utan de påslag som de traditionella resebyråerna gör. I övrigt är affärsidén att erbjuda ett stort utbud densamma. Vi ser både både för och nackdelar med en renodlad Internetresebyrå. Mycket av det som de renodlade Internetresebyråerna erbjuder anser vi att även att de traditionella resebyråerna kan erbjuda. 15

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 6:e mars 2006 A-Com (Acom.ST) Lönsamhet runt hörnet A-Com är ett bolag i förändring. Efter en storstädning de senaste fyra åren har A-Com transformerats från en reklamdominerad byrå till

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1 ÅRSREDOVISNING 2009 Ticket 2009 1 Året som gått 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Affärsmodell 6 Ticket Privatresor 13 Ticket Affärsresor 18 Risker 19 Medarbetare 22 Tickets hållbarhetsansvar

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako BOLAGSANALYS 8 september 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako DIBS är verksamma inom internetbaserade betalningslösningar och är marknadsledande i Norden. Bolaget verkar på en strukturellt

Läs mer

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft BOLAGSANALYS 2 april 2009 Sammanfattning AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft Efter ett tufft 2008 både sportsligt och ekonomiskt tar NGM-noterade AIK Fotboll AB nya tag. Den tidigare strategin

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, riktade mot akademin

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer