Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby Villaförenings årsmöte var i år förlagt till Täby Park Hotel och ett stort antal medlemmar hade mött upp. Årsmötet inleddes med en serie föredrag om Täbys kommunikationer. Inbjudna som föredragshållare var Henrik Block, konsult inom tågkommunikation, Malin Gibrand (konsultföretaget Trivector) med ansvar för en förstudie om en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, Shula Gladnikoff, som är samordnare för Nordostkommunerna och kommunstyrelsens ordförande i Täby Leif Gripestam. Först ut var Henrik Block, som framhöll att en utbyggnad av kommunikationerna i Nordostsektorn är nödvändig med hänsyn till den förestående befolkningsökningen. Här är Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje Kommunstyrelsens ordförande i Täby Leif (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Gripestam (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text på vissa sträckor, inköp av nya fordon och upprustning av befintliga, kapacitetsförstärkning på Stockholm Östra Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar samt omfattande åtgärder för ökad presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Föredragshållarna från vänster: kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam, Nordostkommunernas samordnare Shula Gladnikoff, konsulten inom tågkommunikation Henrik Block och utredaren om Arlandabanan Malin Gibrant cmyk cmyk en utbyggnad av Roslagsbanan enda alternativet. En sådan utbyggnad kan anpassas till de olika byggnadsetapperna och finns redan i utgångsläget. En utbyggnad av en tunnelbana ger ej samma fördelar. Den är dessutom dyrare och är varken tids- eller lokalmässigt anpassad för den framtida expansionen i Täby. Roslagsbanan är idag i stort sett upprustad till modern standard pms-färger och bör kunna röd 186, ge blå en 2747 snabb och kostnadseffektiv undertexter times kapacitet new roman minst fetkursiv fram till år 2030.Nu kan någon säga att Roslagsbanan är en smalspårig järnväg, men smalspåriga järnvägar förekommer runt om i världen. Hela Japans järnvägsnät (förutom expresstågens) är smalspårigt. De investeringar som är planerade är bl.a. en utbyggnad till dubbelspår Ordförandens spalt 2 Täby Villaägareförenings årsmöte 3 Centralparken 3 Svensk bostadsmarknad - några reflektioner 4 Hantverksjobb 4 Grannsamverkansbil - nu i Täby 5 Kompetenta råd - kostnadsfritt 6 Släpp in JAS i din trädgård 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare! Nu har vi haft årsmöte och en intressant föredragning om Roslagsbanans föreslagna utbyggnad till Arlanda. Läs artikel om det i tidningen. Nu är det äntligen sommar efter en lång vinter. Uppvärmningen av våra villor har blivit en därför ökad utgift. El, ved, eller olja, bergvärme, luft/luft värmepump och luft/vatten värmepump samt pellets pannor etc. de olika uppvärmningsslagen har elpatron som fyller i när pumparna inte räcker till eller drivs med el dvs. att utan el fungerar inte uppvärmningen. I hemmet så har man kyl och frysskåp, el- spis, mikro, vattenkokare etc. därutöver dammsugare och köksberedningsmaskiner. Tvättmaskin och torktumlare samt även varmvattenberedare. Man laddar sina mobiler, rakapparater, har typ el- tandborstar. TV och datorer. Belysningen är helt och hållet el. I sitt förråd, garage har man borrmaskiner, och olika andra slag av eldrivna apparater. Muskelkraft ersätts av elkraft i allt större utsträckning. Man har ingen kontroll på hur mycket el det går åt. Det är bara att betala räkningarna. Något som kommer är ju eldrivna bilar. Detta är ännu så länge bara på ett tidigt stadium men de har börjat rulla. Ja till och med eldrivna båtar. Vad jag vill komma till är att vi inte kan vara utan el även om vi försöker minska elförbrukningen genom olika åtgärder så kan vi inte vara utan den i ett modernt samhälle. Samhället blir väldigt sårbart. Vad gör vi om det blir ett större haveri av elnätet? Hur kan man minska sitt elberoende och riskerna om något händer med elnätet? Tål att tänka på! Bernt Karlsson Fortsättning från sid 1 trafiksäkerhet och mot buller. Utbyggnaden beräknas ge en 80 % kapacitetsökning, minst 10-minuterstrafik på de flesta stationerna, kortare restid med större punktlighet och bättre komfort. Det senare genom insteg i plan med perrongen, rymligare inredning och luftkonditionering. Tvärförbindelse Roslagsbanan Arlanda Malin Gibrant redogjorde för en nyligen genomförd utredning om en tvärförbindelse Roslagen Arlanda, vilken utförts på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting. Man har i utredningen inventerat förutsättningarna för utbyggnaden med hänsyn till befolkning, arbetsplatser, infrastruktur och miljö. Tre spåralternativ och tre bussalternativ har studerats. En tvärförbindelse ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och binder samman de regionala stadskärnona Täby C/Arninge med Arlanda/Märsta. Vidare förbättras tillgängligheten i stråket Uppsala-Stockholm Nord- Stockholm Nordost och den centrala stadskärnan. Vid en samlad bedömning kom man fram till att ny infrastruktur ger ingrepp i det unika historiska landskapet och är ej samhällsekonomiskt lönsamt. Den leder till höga investeringskostnader för en spårförbindelse och höga driftskostnader för d:o buss. I en samlad bedömning kom man fram till att vid en utveckling på kort sikt är en fortsatt satsning på buss i enlighet med Stomnätsstrategin för Stockholms län att föredra. När det gäller utveckling på lång sikt bör man avvakta resultat från de studier som är på gång. Shula Gladnikoff informerade om att Stockholm Nordost omfattar kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. En gemensam målsättning för dessa kommuner är en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Man anser att en vanlig buss på linjen Täby Centrum Arninge- Arlanda ej är tillräckligt attraktiv som kollektivtrafik och ej kan värva tillräckligt antal bilister. En motsvarande snabbuss (Bus Rapid Transit) kräver delvis nybyggda vägar och bedöms som orealistiskt även om det kan värva många bilister. En utbyggnad av Roslagsbanan ger störst restidsvinst för resenärerna och flest som inte tar bilen. Dessutom har man anknytning till Roslagsbanan i övrigt från Östra Station upptill Kårsta och Åkersberga. I utredningen om Roslagsbanan till Arlanda har beräkning gjorts för arbetsresenärer men ej för flygresenärer och länsöverskridande resenärer (Uppsala). Innerstadsbor kan även välja Roslagsbanan, vilket dock ger minskande intäkter för A-train, SJ och SL. Fördelen med en Arlandabana är att man får en ny bytespunkt vid Arlanda både till flyg och tåg. Dessutom fås en ny attraktiv kollektivtrafikkoppling Stockholm Nordost Uppsala. Vad skulle en tågbana till Arlanda betyda för resenärerna jämfört med alternativet utan bana? För resenärer från Täby skulle restiden nästan halveras (från 59 till 33 minuter) jämfört med alternativet utan bana. För Vallentuanborna blir det en vinst på 19 minuter och för Mörbyborna på 9 minuter. En avgrening av Roslagsbanan till Arlanda bedöms ge den största nyttan vad gäller: Tillkommande fördelar genom tydligare koppling mellan Nord ost och Arlanda/Märsta-Uppsala. Attraktiva restider, i vissa relationer en kortare restid än med bil. Värvande av flest nya bilister till kollektivtrafiken. Sannolikt bästa lönsamheten Långsiktigt strukturerande och dynamiska effekter. Många stora offentliga projekt är ofta samhällsekonomiskt olönsamma, men för en bana Täby- Arlanda finns flera fördelar: Relativt kort sträcka Relativt låg investeringskostnad Låg investering i vagnar och depå, då befintliga resurser kan utnyttjas Låga driftkostnader Stora restidseffekter Stora struktureffekter. 2 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

3 Leif Gripestam informerade om att Landstingets trafiknämnd i mars tog beslut om Roslagsbanans utveckling ett viktigt beslut för Nordostsektorns utbyggnad. Han betonade härvid att enda möjligheten att få en till de förestående utbyggnaderna i Täby anpassad kommunikation för Täbys invånare är en utbyggnad av Roslagsbanan, där en upprustning redan pågår. Det andra alternativet med en utbyggnad av en tunnelbana är mycket dyrt. Man får räkna med ca 1 miljard kr per km. Vidare tar det lång tid att bygga en tunnelbana och är tidsmässigt osäkert med hänsyn till eventuella överklaganden. Tunnelbanan torde därför bli aktuellt först efter Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Till ordförande omvaldes Bernt Karlsson. Ulf Carleson, Anders Jagraeus, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård valdes för en tid av två år. Vid förra årsmötet 2012 valdes Peter Dartland, Patrik Ernby och Per-Axel Liljequist för en tid av två år varför de kvarstår till årsmötet Till ordinarie revisor valdes Tonny Thoweman och till ersättare Claes Gillberg. Till sammankallande i valberedningen valdes Ulf Lundman och styrelsen ålades att ta fram namn på ytterligare valberedare under hand. Efter omröstning var en majoritet av årsmötet för en oförändrad föreningsavgift, det vill säga 55 kr av de totalt 405 kr som betalas till förbundet. Bland övriga frågor som behandlades kan nämnas plangruppens arbete, information om den vidare utbyggnaden av fiberkabelnät, bygglovsfrågor samt styrelsens kanaler för information till medlemmarna. Plangruppen är en informell samarbetsgrupp, som är öppen för alla villaägareföreningar i Täby och arbetar med övergripande frågor, vilka ju blivit högst aktuella genom den pågående och förestående utbyggnaden av Täby. Centralparken Parken delas i två hälfter av Centralvägen med passage under vägen. Det finns två lekplatser, en i varje parkdel. Intill den södra lekplatsen finns det även en trafikplats, vars syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad och stimulerande miljö. Centralparken skall i år rustas upp till en stadspark med högt rekreationsvärde och ett varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter, Detta innebär att två lekplatser kommer att byggas om och kompletteras. Parkens planteringar kommer att ses över liksom gångvägar, entre er och aktivitetsytor. Möbler och utrustning byts ut och kompletteras för att motsvara dagens krav på tillgänglighet. Ny belysning ska förbättra tryggheten och bidra till en trivsammare park. Centralparken är numera även ett skulpturstråk med en rad skulpturer utförda av CENTRALPARKEN Centralparken ligger i södra delen av Täby och där finns ett allmänt bad (Norskogsbadet), tennisplan, bouleplan, lekplatser och blomsterrabatter. Intill Norskogsbadet finns även en omfattande rododendronplantering Skulpturen "Ensam". konstnären Carl-Gustav Ekberg, där skulpturerna har tankeväckande namn såsom Ensam, Livskraft, Harmoni, Utsikt och Medvind. Kulturstråket har möjliggjorts genom en donation från familjen af Jochnick. På sikt kommer Centralparken enligt nuvarande planer att ingå i en grön kil, som sträcker sig från Stora Värtan och Näsbyviken via Centralparken och därifrån genom en passage över eller under E18 till ett grönområde inom det utbyggda Galoppsfältsområdet samt vidare till Stolpaskogen. Inte minst nu när rododendronen börjar att blomma kan det vara värt med ett besök i Centralparken! Rododendronparken ligger som nämnts intill Norskogsbadet. Där finns även skulpturen Ensam, som nog gärna ser ett besök. Per-Axel Liljequist 10 L Röd slamfärg förstärkt med linolja! (349:-) 199: VILLAINFO NR 2 JUNI

4 BOSTADSMARKNADEN Svensk bostadsmarknad några reflektioner Om man åker runt i Stockholms innerstad eller dess förorter kan man överallt se skyltar och banderoller med texter som Kontor att hyra, Lagerlokaler lediga, Verkstadslokaler att hyra etc. Men har ni någon gång sett en skylt med texten: Hyreslägenhet att hyra. Knappast under de senaste 50 åren. Det hela beror på att bostadsmarknaden är inlåst i Stockholm med dess förorter till följd av hyresregleringen, som genomfördes på 1960-talet och hade lovvärda ambitioner med bruksvärdesprincipen m.m., vilken skulle förhindra ockerhyror. Detta är dock inte det enda problemet med den svenska bostadsmarknaden. Byggandet av nya hus ligger på en mycket låg nivå. Sverige har samma nivå på bostadsbyggandet som våra nordiska grannländer trots att vi har en i stort sett dubbelt så stor befolkning som respektive grannland. Dessutom har vi en förhållandevis hög invandring. Byggandet i Sverige är också i otakt med demografin. För ca 10 år sedan hade vi en årlig befolkningsökning med personer i landet mot idag personer, men bostadsbyggandet ligger på ungefär samma nivå som för 10 år sedan. Detta gäller inte minst för förhållandena i Stockholmsområdet, där antalet invånare per bostad ökat under de senaste åren medan motsvarande för resten av landet uppvisar en minskning. Detta drabbar inte minst våra ungdomar, som har mycket svårt att hitta en bostad. Sverige har vidare vad gäller byggmarknaden mycket gemensamt med de länder vid Medelhavet med stora ekonomiska problem (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) såsom kraftig prisuppgång och skulduppbyggnad. Däremot har vi ej haft motsvarande nyproduktion som i nämnda länder, vilket gör att riskerna för en ekonomisk kollaps är minimal. Här har den låga bostadsproduktionen varit en frälsare i Sverige. Ovanpå detta har vi en oligopolmarknad med några dominerande storföretag. Detta bäddar för en utbredning av världens största sjukdom korruption! Vidare blir det en god jordmån för svarta marknader! Villaägareförbundet har under de senaste decennierna drivit några stora frågor. En var villabeskattningen, där man lyckades bidra till en framgångsrik lösning dock finns fortfarande risker för ett återtåg. En annan fråga har varit energimarknaden med en oligopolsituation bland leverantörerna och en prissättning baserad på marginalkostnaderna. Mot bakgrund av detta föreslår Täby Villaägareförening att förbundet tar sig an bostadsmarknaden som sådan och driver denna fråga vidare mot politikerna, som inte förefaller att vilja engagera sig med risk för att tappa väljare. Det finns dock möjligheter att genomföra en förändring. Det har man visat i Finland, där man genomfört en avveckling av hyresregleringen med början 1992 med viss framgång. Kan man genomföra det också i Sverige kanske man i en framtid kommer att se skyltar också i Stockholms innerstad, där det står: Hyreslägenheter lediga. Per-Axel Liljequist, Hantverksjobb Under de senaste åren har vi givit flera tips och anvisningar om hur man anlitar hantverkare och genomför större eller mindre arbeten på sitt hus. Vi har här gjort en sammanfattning av detta - något som vi hoppas kan vara till nytta för Täbys villaägare. Vid större arbeten bör man utarbeta en skriftlig beskrivning av uppdraget. Vid behov kan det i sådana fall vara värt att inledningsvis ha kontakt med en konsult och en advokat. Enklaste formen för upphandling av byggare är numera via sajten Brabyggare, som vi beskrev i förra numret av VillaInfo. Sajten ägs till större delen av Villaägarna, som svarar för att anslutna företag har kreditvärdig- het och ej är svartlistade. Även om du inte vill låta din upphandling gå via Brabyggare kan det ändå vara värt att gå in på sajten. Där kan du genom att klicka på Råd och tips få nyttig information om hur man upphandlar hantverkare samt budgeterar och planerar byggprojekt. Vidare finns avtalsmallar och information om villkoren för rotavdrag m.m. Några allmänna regler är att man ej skall vara tidsnöd, kontrollera att F-skattsedel finns, upprätta skriftliga avtal och söka närvara personligen vid arbetets genomförande. I avtalets betalningsplan bör högst 90% betalas ut under pågående arbete och resterande 10% efter slutfört arbete. Ange att du är medlem i Villaägarna, så att offerterna ges med beaktande av våra medlemsrabatter. För vissa arbeten finns det möjlighet att få bidrag och stöd. Information om detta kan fås från Boverket, tel , se. Som medlem i Villaägarna kan du också ringa Villaägarnas medlemsservice för byggnadsteknisk rådgivning, tel Per-Axel Liljequist 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

5 Grannsamverkansbil nu i Täby I förra numret av VillaInfo informerade vi om att utvecklingsgruppen inom Grannsamverkan arbetade på att genomföra ett försök med grannsamverkansbil. Vi kan nu meddela att projektet redan är igång sedan början av maj med en försöksverksamhet under perioden maj-oktober. Från vänster Bo Hammerin samordnare i Trygg i Täby, Stickan Edholm Täbypolisen, Toyotas Platschef i Täby Anders Holmqvist, Lasse Björkman arbetsgruppen inom Grannsamverkan. Det hela sker i ett samarbete med Närpolisen och kommunens verksamhet Trygg i Täby. Målet är att minska antalet bostadsinbrott, där GSV-bilen är en förstärkning. I projektet medverkar också följande tre företag som sponsorer: Toyota, NCC och Stockholms Kommunförsäkringar. Toyota svarar för GSV-bilen, som är en modernt utrustad hybridbil. Hur går det till? GSV-bilen skall röra sig i våra bostadsområden och vara synlig där något händer eller där inbrottsrisk föreligger. I de kommundelar där bilen kör runt kan den avskräcka brottslingar från Du köper din klippo hos... Priser från 3.900:- att fullfölja inbrott. Förarna kan göra observationer om misstänkta personer och misstänkta bilar. Allt rapporteras till polisen tillsammans med tips och spaningsunderlag från de boende. Likaså vidarebefordras uppgifter om skadegörelse, övergivna bilar, klotter och annat. Förarna kan via mobiltelefon larma polisen och eventuellt även fotografera i akuta situationer. Vad är syftet? GSV-bilen skall tillsammans med andra åtgärder sänka antalet bostadsinbrott i Täby. De flesta inbrotten sker i Täbys villaområden. GSV-bilen skall därför synas på vägarna i villaområdena, vid parkeringsplatser och vid infarterna till E18. Den skall stanna då och då och inhämta information från de boende. Folk som visar intresse skall informeras om projektet och om Grannsamverkan. Tider och bemanning Bilen skall under provperioden (maj-oktober) rulla dagtid GRANNSAMVERKAN varje vardag i veckan med två förare, som tillsammans kör ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Närpolisen anger heta områden och var bilen i första hand bör köra. Under passen noteras observationer och händelser i en rapport. Observationsrapporterna samlas i en pärm och gås igenom varje morgon hos polisen. Dessutom skall en granskning och utvärdering av rapporteringen ske var tionde dag. Kontakter Närpolisen i Täby: Stickan Edholm, tfn , Trygg i Täby: Bo Hammerin, tfn Utvecklingsgruppen inom GSV: Lasse Björkman tfn Är du intresserad att medverka som bilförare? Anmäl då till Lasse Björkman. Per-Axel Liljequist, Stenläggning, trädgårdsanläggning och byggnadsarbeten. Renoverings- och snickeriarbeten inom- och utomhus SATSA PÅ EN HELMATT FASAD! NYHET! Nu finns Demidekk Ultimate även som elegant helmatt! Satsa på en färg som får ditt hus att se nymålat ut längre än du anar! Välkommen! Skog - Trädgård - Verkstad Bryggare Bergs väg Enebyberg Tel Täby: ObS! Vi har flyttat till Fogdevägen 4 (bakom Ica Stop). Tel: Öppet: Vard Lör Sön Täby Färg & Tapet VILLAINFO NR 2 JUNI

6 KOMMUNENS KOSTNADER Kompetenta råd - kostnadsfritt Villaägarna och Täbykretsen av Villaägarna Villa-/Egnahemsägare har nytta av att - vid behov - veta vart de vänder sig för att få kompetent konsumentinformation, och däri genom så långt möjligt förebygga problem. Någon timme satsad på förebyggande kan spara en massa pengar/ tid för att, ofta utan rimligt resultat, försöka få ersättning för en inträffad skada! Var därför hygglig mot Dig själv: Följ tipsen nedan - innan Du fat tar viktiga beslut! I åtskilli ga frågor kontaktar man - som medlem förstås de ans tällda på Villaägarna i Sollentuna. Telefon, mail och fax är då vanliga vägar. Man kan också leta på förbundets hemsida ef ter information/råd och det spar ofta tid att börja sö ka där. På Ditt medlemskort står nödvändiga kontaktuppgifter. Täbykretsen - Din lokalförening har egen hemsida. (Adres sen dit anges alltid längst ned till höger på sista sidan - i redaktions rutan.) Där finns bl a en del konsumentinformation, och Du kan ladda ner detta och tidigare VillaInfo-nummer med informativa artiklar. Samhälleliga aktörer för sakkunnig, personlig information Över till samhälleliga aktörer som kostnadsfritt ger sakkunnig, person- Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil lig konsumentinformation. Via länk på vår hemsida når täbyborna www. energiradgivningen.se/kommun/t - som är den regionala energirådgivningens täbysida. Där kan energiråd fås från regionens energi-/klimatrådgivare. Telefon: Svarstid: 9 12, Via hemsidan nås information enligt följande från samhälleliga aktörer: El, gas och fjärrvärme. Konsumenternas energimarknads byrå. (Telefon: Vardagar 9 12.) Bank och försäkring. Konsumenternas Bank- och finans byrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. (Telefon: , vardagar 9 12.) TV, telefoni och bredband. Telekområdgivarna (Konsumenternas tele- TV & Internetbyrå). (Telefon: , vardagar 9 12.) Fiber till villan viktigt val är en arti kel, publicerad i SvD Näringsliv , där Telekområd givarna informerar. Den kan laddas ned t ex för att sedan skrivas ut från www. Ingen ordning i datorn? Lugn. Jag kommer till dig. Sandrine Llombart "Personlig datorassistent" Kostnad fri diagnos och offert Tel: Telefontid: 09:00-15:00 svd.se/naringsliv/digitalt/fiber-tillvillan-viktigt-val_ svd I spalten Visste Du att i nr frågade jag om Du som läser VillaInfo kände till att Täby sedan flera år inte erbjuder sina medborgare kommunal konsumentvägledning*. Jag fråga de hur läsarna ser på detta. Ditt svar är fortfarande intressant. Ty konsumentvägledarna är ännu ett utmärkt exempel på sam hälleliga aktörer som kostnadsfritt ger sakkunnig, personlig konsumentinformation. Och Täby har sannerligen råd med tjänsten! Kan Stockholm liksom Sollentuna, Solna och andra norrkommuner så kan vi i Täby. Maila till nu, och säg Din mening! (Det är värt att påpeka att 9 av 10 bor i kommuner som har konsumentvägledning ) Samhälleliga aktörer - Sakkunnig, ej personlig information Konsumentverket ger ej konsumentråd. Men innehåller för den som har dator information på en mängd boendeanknutna områden, från Konsumentverket och Boverket. (Myndigheternas egna sajter se resp är också värda besök, givetvis beroende på vilken sorts frågor man söker svar på.) Ej heller ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som prövar konsumenters tvister med näringsidkare - ger konsumentråd. På finns dock en hel del nyttig information, bl a om en del principiellt viktiga ARN-beslut. Sverker Thorslund *) Kommunen konstaterar: I Täby har vi ingen konsumentråd givare för kostnadsfri konsumentvägledning. Här följer där för lite tips på vart du kan vända dig. Från Ekonomisk-hjalp-och-stod/Konsumentradgivning. VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

7 Det händer något när många trädgårdsägare får en sekatör eller grensax i handen. Det kan ibland se ut som en ren huggsexa i trädgården. Nu gäller det att komma ihåg att man måste inte beskära sina träd och buskar. Det är ingen som gör det i naturen. OM du ska beskära så ska du se beskärningen som en omvårdnad av trädet. För att du ska få finare och större frukt, eller att korsande grenar som skaver ska tas bort. Det gäller också att välja rätt tidpunkt. Varje sort har sin bästa beskärningstidpunkt. De flesta träd mår bäst av att beskäras under sommaren, i juli-augusti-september, dvs JAS-månaderna. JAS-perioden är också bästa period för träd som blöder om man beskär dem på vintern, som körsbär, plommon och avenbok. Andra beskärs bäst efter blomningen, vilket i regel gäller för de vårblommande buskarna. Att vi brukar beskära under vintern kommer sig av att trädgårdsmästarna förr då hade mindre att göra. JAS erbjuder istället arbete under milda sommardagar, betydligt trevligare än kalla vinterdagar. Varför beskär man? Främst för att släppa in ljus och luft i trädets krona. Frukten blir av bättre kvalitet och trädet torkar snabbare upp efter regn och därmed minskar även olika sjukdomsangrepp. Det görs också för att det inte ska bli för tungt för trädet, ibland kan de växa så att det blir obalans, trädet lutar för mycket. Prydnadsträd och buskar beskärs ibland också för att få en vackrare form. Men unga, nyplanterade träd ska du inte beskära. Körsbär är också ett träd som mycket sällan ska beskäras, liksom päron, plommon, och magnolia. Måste du beskära en magnolia så är JAS-månaderna bäst. Och kom ihåg, beskär du för mycket och för ofta kan trädet bli stressat. Därför är det bäst att ta det lugnt. Men frukten då? Javisst kan det Det är dags att ta in JAS i din trädgård. Visserligen är vi Täbybor vana vid inflygande plan till Arlanda men JAS i detta fall handlar inte om flygplan utan om beskärning av träd och buskar. JAS står för månaderna Juli, Augusti, September. skära i hjärtat när du klipper bort grenar med frukt och bär på, men handen på hjärtat, brukar du hinna ta vara på allt? Korta in: Grenar som växer för långt åt ena sidan bör man korta in. I dessa fall gäller det att vara extra försiktig, för sätter du sågen direkt i en lång tjock grens växtpunkt mot stammen så kommer den garanterat att gå av på ett sådant sätt att den fläker upp ett stort sår i trädet. Stora grenar tar man bort bit för bit. Jobba dig sakta inåt. Grenar som stör ska också kortas in eller tas bort, dvs. de som river en i huvudet när man går förbi med gräsklipparen eller de som går in över grannens tomt eller ut över gatan. Försök att ta bort skrymmande grenar innan de får en diameter på 10 cm, annars blir det för stora sårytor för trädet. Dessutom bör man aldrig använda sårförslutningsmedel, det gynnar rötsvampar. Trädet läker bäst sina sår på egen hand. Döda eller skadade grenar: De ska bort liksom alla grenar som korsar, gnager mot varandra. Svaga skott som växer mitt inne i kronan kommer aldrig att få någon chans så de ska också bort. TRÄDGÅRDSTIPS Släpp in JAS i din trädgård! Text och foto: Kerstin Engstrand Fläkt gren. Hur snitten ska läggas är det svåraste av allt. När man tittar i beskärningsböcker ser allt så självklart ut. Att snittet ska läggas utåtriktat. Inga snitt ska läggas så nära, så att det snuddar vid närmaste knopp, inte heller så att det läggs för långt ifrån så att en tapp bildas. Inga hatthängare, det vill säga stumpar som oftast bli inkörsportar för svampinfektioner, ska finnas. Så kallad Japansåg. Verktygen En grundinvestering i form av ett set med en bra sekatör, en grensax, samt en grensåg lönar sig i längden. Redskapen ska vara vassa så att snittytorna blir rena. Slöa verktyg ger fläkskador. Och är lättare att slinta med. Sekatör: När du använder sekatören, håll den rätt så att du inte klipper dig i fingret! En bra sekatör klarar grenar av ca 2 centimeters tjocklek. Om sekatören har mothåll eller likt en sax två skärande eggar spelar ingen roll, bara den är vass. Grensax: Ska ha utväxling (som ökar klippkraften) och ju längre handtag på grensaxen desto större kraft får du. Den klarar, beroende på storlek, grenar som är 3-5,5 cm tjocka. Beskäringssåg: Ska vara en med s.k. japansk tandning. Den är smal och gör att man lätt kommer åt även där det är som risigast. Med en sådan sågar man enbart dragande, Det vill säga när man drar den emot sig. När man för den framåt blir den slö och det är bra, det blir inga fula snittytor. En stadig stege är också ett måste om träden är höga. Samt bra handskar. VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening SOMMARERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Släpkärra ändrad adress Fristående används om logon är så liten (<45 mm) Behöver att text du blir oläslig tillfälligtvis (<9pt). en släpkärra? Föreningen Fristående också tillhandahåller där flera organisationsdelar en sådan för sina presenteras medlemmar tillsammans. på adress enligt nedan. Du kan boka in på mejl-adressen: pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Nice Garden Stores Bryggare Bergs väg 5 Tel: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Blomsterlandet Ella Trädgård Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Du får låna kärran gratis i 3 timmar. Därefter är kostnaden 100 kr för de första 12 timmarna och Norrortsmäklarna annons 200 kr för villainfo upptill 24 mars timmar. 13:Layout Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Trädfällarlaget Trädvårdscenter Täby Bad & Värme Täby Bil- & Båtradio AB SMAJL.SE Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Allt från original Gå in på för att se till färdig trycksak! alla våra rabatter och erbjudanden som Broschyrer - Kuvert - Visitkort du som medlem kan ta del av. Tidningar - Årsredovisningar m.m. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Tel Fax Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Sverker Thorslund, Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2011 Styrelse 2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ord. Ledamot Suppleant Suppleant Peter Jagerwall Torsten Scott Gunilla Rödin Tobias Holmbäck Peter Moback Selma

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET

BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET VÄLKOMMEN TILL BRUNNBY PARK I Brunnby Park bor du behagligt och lugnt i natursköna omgivningar. Parkmiljön med uppväxt grönska, träd som blommar om våren och de bevarade stengärdsgårdarna

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline v1.1 logotyp Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN symboler c55

Läs mer

6 rums rymlig villa med pool.

6 rums rymlig villa med pool. Objektbeskrivning 6 rums rymlig villa med pool. Åkervägen 18, Håknäs, Nordmaling Boarea: 140 m 2 (biarea 57m 2 ) Tomtarea: 2037 m 2 Utgångspris: 835 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 504. Använd

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Alpvägen 10. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Alpvägen 10. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Sundbyberg Storlek 1.0 rum / 28.7 m² Område Mariehäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Insynsskyddad etta med optimal

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Bergsrådsvägen 33 Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Gatuadress Bergsrådsvägen 33 enligt överenskommelse Eftertraktad 4:a! Välplanerad hörnlägenhet

Läs mer