Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby Villaförenings årsmöte var i år förlagt till Täby Park Hotel och ett stort antal medlemmar hade mött upp. Årsmötet inleddes med en serie föredrag om Täbys kommunikationer. Inbjudna som föredragshållare var Henrik Block, konsult inom tågkommunikation, Malin Gibrand (konsultföretaget Trivector) med ansvar för en förstudie om en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, Shula Gladnikoff, som är samordnare för Nordostkommunerna och kommunstyrelsens ordförande i Täby Leif Gripestam. Först ut var Henrik Block, som framhöll att en utbyggnad av kommunikationerna i Nordostsektorn är nödvändig med hänsyn till den förestående befolkningsökningen. Här är Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje Kommunstyrelsens ordförande i Täby Leif (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Gripestam (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text på vissa sträckor, inköp av nya fordon och upprustning av befintliga, kapacitetsförstärkning på Stockholm Östra Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar samt omfattande åtgärder för ökad presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Föredragshållarna från vänster: kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam, Nordostkommunernas samordnare Shula Gladnikoff, konsulten inom tågkommunikation Henrik Block och utredaren om Arlandabanan Malin Gibrant cmyk cmyk en utbyggnad av Roslagsbanan enda alternativet. En sådan utbyggnad kan anpassas till de olika byggnadsetapperna och finns redan i utgångsläget. En utbyggnad av en tunnelbana ger ej samma fördelar. Den är dessutom dyrare och är varken tids- eller lokalmässigt anpassad för den framtida expansionen i Täby. Roslagsbanan är idag i stort sett upprustad till modern standard pms-färger och bör kunna röd 186, ge blå en 2747 snabb och kostnadseffektiv undertexter times kapacitet new roman minst fetkursiv fram till år 2030.Nu kan någon säga att Roslagsbanan är en smalspårig järnväg, men smalspåriga järnvägar förekommer runt om i världen. Hela Japans järnvägsnät (förutom expresstågens) är smalspårigt. De investeringar som är planerade är bl.a. en utbyggnad till dubbelspår Ordförandens spalt 2 Täby Villaägareförenings årsmöte 3 Centralparken 3 Svensk bostadsmarknad - några reflektioner 4 Hantverksjobb 4 Grannsamverkansbil - nu i Täby 5 Kompetenta råd - kostnadsfritt 6 Släpp in JAS i din trädgård 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare! Nu har vi haft årsmöte och en intressant föredragning om Roslagsbanans föreslagna utbyggnad till Arlanda. Läs artikel om det i tidningen. Nu är det äntligen sommar efter en lång vinter. Uppvärmningen av våra villor har blivit en därför ökad utgift. El, ved, eller olja, bergvärme, luft/luft värmepump och luft/vatten värmepump samt pellets pannor etc. de olika uppvärmningsslagen har elpatron som fyller i när pumparna inte räcker till eller drivs med el dvs. att utan el fungerar inte uppvärmningen. I hemmet så har man kyl och frysskåp, el- spis, mikro, vattenkokare etc. därutöver dammsugare och köksberedningsmaskiner. Tvättmaskin och torktumlare samt även varmvattenberedare. Man laddar sina mobiler, rakapparater, har typ el- tandborstar. TV och datorer. Belysningen är helt och hållet el. I sitt förråd, garage har man borrmaskiner, och olika andra slag av eldrivna apparater. Muskelkraft ersätts av elkraft i allt större utsträckning. Man har ingen kontroll på hur mycket el det går åt. Det är bara att betala räkningarna. Något som kommer är ju eldrivna bilar. Detta är ännu så länge bara på ett tidigt stadium men de har börjat rulla. Ja till och med eldrivna båtar. Vad jag vill komma till är att vi inte kan vara utan el även om vi försöker minska elförbrukningen genom olika åtgärder så kan vi inte vara utan den i ett modernt samhälle. Samhället blir väldigt sårbart. Vad gör vi om det blir ett större haveri av elnätet? Hur kan man minska sitt elberoende och riskerna om något händer med elnätet? Tål att tänka på! Bernt Karlsson Fortsättning från sid 1 trafiksäkerhet och mot buller. Utbyggnaden beräknas ge en 80 % kapacitetsökning, minst 10-minuterstrafik på de flesta stationerna, kortare restid med större punktlighet och bättre komfort. Det senare genom insteg i plan med perrongen, rymligare inredning och luftkonditionering. Tvärförbindelse Roslagsbanan Arlanda Malin Gibrant redogjorde för en nyligen genomförd utredning om en tvärförbindelse Roslagen Arlanda, vilken utförts på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting. Man har i utredningen inventerat förutsättningarna för utbyggnaden med hänsyn till befolkning, arbetsplatser, infrastruktur och miljö. Tre spåralternativ och tre bussalternativ har studerats. En tvärförbindelse ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och binder samman de regionala stadskärnona Täby C/Arninge med Arlanda/Märsta. Vidare förbättras tillgängligheten i stråket Uppsala-Stockholm Nord- Stockholm Nordost och den centrala stadskärnan. Vid en samlad bedömning kom man fram till att ny infrastruktur ger ingrepp i det unika historiska landskapet och är ej samhällsekonomiskt lönsamt. Den leder till höga investeringskostnader för en spårförbindelse och höga driftskostnader för d:o buss. I en samlad bedömning kom man fram till att vid en utveckling på kort sikt är en fortsatt satsning på buss i enlighet med Stomnätsstrategin för Stockholms län att föredra. När det gäller utveckling på lång sikt bör man avvakta resultat från de studier som är på gång. Shula Gladnikoff informerade om att Stockholm Nordost omfattar kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. En gemensam målsättning för dessa kommuner är en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Man anser att en vanlig buss på linjen Täby Centrum Arninge- Arlanda ej är tillräckligt attraktiv som kollektivtrafik och ej kan värva tillräckligt antal bilister. En motsvarande snabbuss (Bus Rapid Transit) kräver delvis nybyggda vägar och bedöms som orealistiskt även om det kan värva många bilister. En utbyggnad av Roslagsbanan ger störst restidsvinst för resenärerna och flest som inte tar bilen. Dessutom har man anknytning till Roslagsbanan i övrigt från Östra Station upptill Kårsta och Åkersberga. I utredningen om Roslagsbanan till Arlanda har beräkning gjorts för arbetsresenärer men ej för flygresenärer och länsöverskridande resenärer (Uppsala). Innerstadsbor kan även välja Roslagsbanan, vilket dock ger minskande intäkter för A-train, SJ och SL. Fördelen med en Arlandabana är att man får en ny bytespunkt vid Arlanda både till flyg och tåg. Dessutom fås en ny attraktiv kollektivtrafikkoppling Stockholm Nordost Uppsala. Vad skulle en tågbana till Arlanda betyda för resenärerna jämfört med alternativet utan bana? För resenärer från Täby skulle restiden nästan halveras (från 59 till 33 minuter) jämfört med alternativet utan bana. För Vallentuanborna blir det en vinst på 19 minuter och för Mörbyborna på 9 minuter. En avgrening av Roslagsbanan till Arlanda bedöms ge den största nyttan vad gäller: Tillkommande fördelar genom tydligare koppling mellan Nord ost och Arlanda/Märsta-Uppsala. Attraktiva restider, i vissa relationer en kortare restid än med bil. Värvande av flest nya bilister till kollektivtrafiken. Sannolikt bästa lönsamheten Långsiktigt strukturerande och dynamiska effekter. Många stora offentliga projekt är ofta samhällsekonomiskt olönsamma, men för en bana Täby- Arlanda finns flera fördelar: Relativt kort sträcka Relativt låg investeringskostnad Låg investering i vagnar och depå, då befintliga resurser kan utnyttjas Låga driftkostnader Stora restidseffekter Stora struktureffekter. 2 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

3 Leif Gripestam informerade om att Landstingets trafiknämnd i mars tog beslut om Roslagsbanans utveckling ett viktigt beslut för Nordostsektorns utbyggnad. Han betonade härvid att enda möjligheten att få en till de förestående utbyggnaderna i Täby anpassad kommunikation för Täbys invånare är en utbyggnad av Roslagsbanan, där en upprustning redan pågår. Det andra alternativet med en utbyggnad av en tunnelbana är mycket dyrt. Man får räkna med ca 1 miljard kr per km. Vidare tar det lång tid att bygga en tunnelbana och är tidsmässigt osäkert med hänsyn till eventuella överklaganden. Tunnelbanan torde därför bli aktuellt först efter Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Till ordförande omvaldes Bernt Karlsson. Ulf Carleson, Anders Jagraeus, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård valdes för en tid av två år. Vid förra årsmötet 2012 valdes Peter Dartland, Patrik Ernby och Per-Axel Liljequist för en tid av två år varför de kvarstår till årsmötet Till ordinarie revisor valdes Tonny Thoweman och till ersättare Claes Gillberg. Till sammankallande i valberedningen valdes Ulf Lundman och styrelsen ålades att ta fram namn på ytterligare valberedare under hand. Efter omröstning var en majoritet av årsmötet för en oförändrad föreningsavgift, det vill säga 55 kr av de totalt 405 kr som betalas till förbundet. Bland övriga frågor som behandlades kan nämnas plangruppens arbete, information om den vidare utbyggnaden av fiberkabelnät, bygglovsfrågor samt styrelsens kanaler för information till medlemmarna. Plangruppen är en informell samarbetsgrupp, som är öppen för alla villaägareföreningar i Täby och arbetar med övergripande frågor, vilka ju blivit högst aktuella genom den pågående och förestående utbyggnaden av Täby. Centralparken Parken delas i två hälfter av Centralvägen med passage under vägen. Det finns två lekplatser, en i varje parkdel. Intill den södra lekplatsen finns det även en trafikplats, vars syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad och stimulerande miljö. Centralparken skall i år rustas upp till en stadspark med högt rekreationsvärde och ett varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter, Detta innebär att två lekplatser kommer att byggas om och kompletteras. Parkens planteringar kommer att ses över liksom gångvägar, entre er och aktivitetsytor. Möbler och utrustning byts ut och kompletteras för att motsvara dagens krav på tillgänglighet. Ny belysning ska förbättra tryggheten och bidra till en trivsammare park. Centralparken är numera även ett skulpturstråk med en rad skulpturer utförda av CENTRALPARKEN Centralparken ligger i södra delen av Täby och där finns ett allmänt bad (Norskogsbadet), tennisplan, bouleplan, lekplatser och blomsterrabatter. Intill Norskogsbadet finns även en omfattande rododendronplantering Skulpturen "Ensam". konstnären Carl-Gustav Ekberg, där skulpturerna har tankeväckande namn såsom Ensam, Livskraft, Harmoni, Utsikt och Medvind. Kulturstråket har möjliggjorts genom en donation från familjen af Jochnick. På sikt kommer Centralparken enligt nuvarande planer att ingå i en grön kil, som sträcker sig från Stora Värtan och Näsbyviken via Centralparken och därifrån genom en passage över eller under E18 till ett grönområde inom det utbyggda Galoppsfältsområdet samt vidare till Stolpaskogen. Inte minst nu när rododendronen börjar att blomma kan det vara värt med ett besök i Centralparken! Rododendronparken ligger som nämnts intill Norskogsbadet. Där finns även skulpturen Ensam, som nog gärna ser ett besök. Per-Axel Liljequist 10 L Röd slamfärg förstärkt med linolja! (349:-) 199: VILLAINFO NR 2 JUNI

4 BOSTADSMARKNADEN Svensk bostadsmarknad några reflektioner Om man åker runt i Stockholms innerstad eller dess förorter kan man överallt se skyltar och banderoller med texter som Kontor att hyra, Lagerlokaler lediga, Verkstadslokaler att hyra etc. Men har ni någon gång sett en skylt med texten: Hyreslägenhet att hyra. Knappast under de senaste 50 åren. Det hela beror på att bostadsmarknaden är inlåst i Stockholm med dess förorter till följd av hyresregleringen, som genomfördes på 1960-talet och hade lovvärda ambitioner med bruksvärdesprincipen m.m., vilken skulle förhindra ockerhyror. Detta är dock inte det enda problemet med den svenska bostadsmarknaden. Byggandet av nya hus ligger på en mycket låg nivå. Sverige har samma nivå på bostadsbyggandet som våra nordiska grannländer trots att vi har en i stort sett dubbelt så stor befolkning som respektive grannland. Dessutom har vi en förhållandevis hög invandring. Byggandet i Sverige är också i otakt med demografin. För ca 10 år sedan hade vi en årlig befolkningsökning med personer i landet mot idag personer, men bostadsbyggandet ligger på ungefär samma nivå som för 10 år sedan. Detta gäller inte minst för förhållandena i Stockholmsområdet, där antalet invånare per bostad ökat under de senaste åren medan motsvarande för resten av landet uppvisar en minskning. Detta drabbar inte minst våra ungdomar, som har mycket svårt att hitta en bostad. Sverige har vidare vad gäller byggmarknaden mycket gemensamt med de länder vid Medelhavet med stora ekonomiska problem (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) såsom kraftig prisuppgång och skulduppbyggnad. Däremot har vi ej haft motsvarande nyproduktion som i nämnda länder, vilket gör att riskerna för en ekonomisk kollaps är minimal. Här har den låga bostadsproduktionen varit en frälsare i Sverige. Ovanpå detta har vi en oligopolmarknad med några dominerande storföretag. Detta bäddar för en utbredning av världens största sjukdom korruption! Vidare blir det en god jordmån för svarta marknader! Villaägareförbundet har under de senaste decennierna drivit några stora frågor. En var villabeskattningen, där man lyckades bidra till en framgångsrik lösning dock finns fortfarande risker för ett återtåg. En annan fråga har varit energimarknaden med en oligopolsituation bland leverantörerna och en prissättning baserad på marginalkostnaderna. Mot bakgrund av detta föreslår Täby Villaägareförening att förbundet tar sig an bostadsmarknaden som sådan och driver denna fråga vidare mot politikerna, som inte förefaller att vilja engagera sig med risk för att tappa väljare. Det finns dock möjligheter att genomföra en förändring. Det har man visat i Finland, där man genomfört en avveckling av hyresregleringen med början 1992 med viss framgång. Kan man genomföra det också i Sverige kanske man i en framtid kommer att se skyltar också i Stockholms innerstad, där det står: Hyreslägenheter lediga. Per-Axel Liljequist, Hantverksjobb Under de senaste åren har vi givit flera tips och anvisningar om hur man anlitar hantverkare och genomför större eller mindre arbeten på sitt hus. Vi har här gjort en sammanfattning av detta - något som vi hoppas kan vara till nytta för Täbys villaägare. Vid större arbeten bör man utarbeta en skriftlig beskrivning av uppdraget. Vid behov kan det i sådana fall vara värt att inledningsvis ha kontakt med en konsult och en advokat. Enklaste formen för upphandling av byggare är numera via sajten Brabyggare, som vi beskrev i förra numret av VillaInfo. Sajten ägs till större delen av Villaägarna, som svarar för att anslutna företag har kreditvärdig- het och ej är svartlistade. Även om du inte vill låta din upphandling gå via Brabyggare kan det ändå vara värt att gå in på sajten. Där kan du genom att klicka på Råd och tips få nyttig information om hur man upphandlar hantverkare samt budgeterar och planerar byggprojekt. Vidare finns avtalsmallar och information om villkoren för rotavdrag m.m. Några allmänna regler är att man ej skall vara tidsnöd, kontrollera att F-skattsedel finns, upprätta skriftliga avtal och söka närvara personligen vid arbetets genomförande. I avtalets betalningsplan bör högst 90% betalas ut under pågående arbete och resterande 10% efter slutfört arbete. Ange att du är medlem i Villaägarna, så att offerterna ges med beaktande av våra medlemsrabatter. För vissa arbeten finns det möjlighet att få bidrag och stöd. Information om detta kan fås från Boverket, tel , se. Som medlem i Villaägarna kan du också ringa Villaägarnas medlemsservice för byggnadsteknisk rådgivning, tel Per-Axel Liljequist 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

5 Grannsamverkansbil nu i Täby I förra numret av VillaInfo informerade vi om att utvecklingsgruppen inom Grannsamverkan arbetade på att genomföra ett försök med grannsamverkansbil. Vi kan nu meddela att projektet redan är igång sedan början av maj med en försöksverksamhet under perioden maj-oktober. Från vänster Bo Hammerin samordnare i Trygg i Täby, Stickan Edholm Täbypolisen, Toyotas Platschef i Täby Anders Holmqvist, Lasse Björkman arbetsgruppen inom Grannsamverkan. Det hela sker i ett samarbete med Närpolisen och kommunens verksamhet Trygg i Täby. Målet är att minska antalet bostadsinbrott, där GSV-bilen är en förstärkning. I projektet medverkar också följande tre företag som sponsorer: Toyota, NCC och Stockholms Kommunförsäkringar. Toyota svarar för GSV-bilen, som är en modernt utrustad hybridbil. Hur går det till? GSV-bilen skall röra sig i våra bostadsområden och vara synlig där något händer eller där inbrottsrisk föreligger. I de kommundelar där bilen kör runt kan den avskräcka brottslingar från Du köper din klippo hos... Priser från 3.900:- att fullfölja inbrott. Förarna kan göra observationer om misstänkta personer och misstänkta bilar. Allt rapporteras till polisen tillsammans med tips och spaningsunderlag från de boende. Likaså vidarebefordras uppgifter om skadegörelse, övergivna bilar, klotter och annat. Förarna kan via mobiltelefon larma polisen och eventuellt även fotografera i akuta situationer. Vad är syftet? GSV-bilen skall tillsammans med andra åtgärder sänka antalet bostadsinbrott i Täby. De flesta inbrotten sker i Täbys villaområden. GSV-bilen skall därför synas på vägarna i villaområdena, vid parkeringsplatser och vid infarterna till E18. Den skall stanna då och då och inhämta information från de boende. Folk som visar intresse skall informeras om projektet och om Grannsamverkan. Tider och bemanning Bilen skall under provperioden (maj-oktober) rulla dagtid GRANNSAMVERKAN varje vardag i veckan med två förare, som tillsammans kör ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Närpolisen anger heta områden och var bilen i första hand bör köra. Under passen noteras observationer och händelser i en rapport. Observationsrapporterna samlas i en pärm och gås igenom varje morgon hos polisen. Dessutom skall en granskning och utvärdering av rapporteringen ske var tionde dag. Kontakter Närpolisen i Täby: Stickan Edholm, tfn , Trygg i Täby: Bo Hammerin, tfn Utvecklingsgruppen inom GSV: Lasse Björkman tfn Är du intresserad att medverka som bilförare? Anmäl då till Lasse Björkman. Per-Axel Liljequist, Stenläggning, trädgårdsanläggning och byggnadsarbeten. Renoverings- och snickeriarbeten inom- och utomhus SATSA PÅ EN HELMATT FASAD! NYHET! Nu finns Demidekk Ultimate även som elegant helmatt! Satsa på en färg som får ditt hus att se nymålat ut längre än du anar! Välkommen! Skog - Trädgård - Verkstad Bryggare Bergs väg Enebyberg Tel Täby: ObS! Vi har flyttat till Fogdevägen 4 (bakom Ica Stop). Tel: Öppet: Vard Lör Sön Täby Färg & Tapet VILLAINFO NR 2 JUNI

6 KOMMUNENS KOSTNADER Kompetenta råd - kostnadsfritt Villaägarna och Täbykretsen av Villaägarna Villa-/Egnahemsägare har nytta av att - vid behov - veta vart de vänder sig för att få kompetent konsumentinformation, och däri genom så långt möjligt förebygga problem. Någon timme satsad på förebyggande kan spara en massa pengar/ tid för att, ofta utan rimligt resultat, försöka få ersättning för en inträffad skada! Var därför hygglig mot Dig själv: Följ tipsen nedan - innan Du fat tar viktiga beslut! I åtskilli ga frågor kontaktar man - som medlem förstås de ans tällda på Villaägarna i Sollentuna. Telefon, mail och fax är då vanliga vägar. Man kan också leta på förbundets hemsida ef ter information/råd och det spar ofta tid att börja sö ka där. På Ditt medlemskort står nödvändiga kontaktuppgifter. Täbykretsen - Din lokalförening har egen hemsida. (Adres sen dit anges alltid längst ned till höger på sista sidan - i redaktions rutan.) Där finns bl a en del konsumentinformation, och Du kan ladda ner detta och tidigare VillaInfo-nummer med informativa artiklar. Samhälleliga aktörer för sakkunnig, personlig information Över till samhälleliga aktörer som kostnadsfritt ger sakkunnig, person- Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil lig konsumentinformation. Via länk på vår hemsida når täbyborna www. energiradgivningen.se/kommun/t - som är den regionala energirådgivningens täbysida. Där kan energiråd fås från regionens energi-/klimatrådgivare. Telefon: Svarstid: 9 12, Via hemsidan nås information enligt följande från samhälleliga aktörer: El, gas och fjärrvärme. Konsumenternas energimarknads byrå. (Telefon: Vardagar 9 12.) Bank och försäkring. Konsumenternas Bank- och finans byrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. (Telefon: , vardagar 9 12.) TV, telefoni och bredband. Telekområdgivarna (Konsumenternas tele- TV & Internetbyrå). (Telefon: , vardagar 9 12.) Fiber till villan viktigt val är en arti kel, publicerad i SvD Näringsliv , där Telekområd givarna informerar. Den kan laddas ned t ex för att sedan skrivas ut från www. Ingen ordning i datorn? Lugn. Jag kommer till dig. Sandrine Llombart "Personlig datorassistent" Kostnad fri diagnos och offert Tel: Telefontid: 09:00-15:00 svd.se/naringsliv/digitalt/fiber-tillvillan-viktigt-val_ svd I spalten Visste Du att i nr frågade jag om Du som läser VillaInfo kände till att Täby sedan flera år inte erbjuder sina medborgare kommunal konsumentvägledning*. Jag fråga de hur läsarna ser på detta. Ditt svar är fortfarande intressant. Ty konsumentvägledarna är ännu ett utmärkt exempel på sam hälleliga aktörer som kostnadsfritt ger sakkunnig, personlig konsumentinformation. Och Täby har sannerligen råd med tjänsten! Kan Stockholm liksom Sollentuna, Solna och andra norrkommuner så kan vi i Täby. Maila till nu, och säg Din mening! (Det är värt att påpeka att 9 av 10 bor i kommuner som har konsumentvägledning ) Samhälleliga aktörer - Sakkunnig, ej personlig information Konsumentverket ger ej konsumentråd. Men innehåller för den som har dator information på en mängd boendeanknutna områden, från Konsumentverket och Boverket. (Myndigheternas egna sajter se resp är också värda besök, givetvis beroende på vilken sorts frågor man söker svar på.) Ej heller ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som prövar konsumenters tvister med näringsidkare - ger konsumentråd. På finns dock en hel del nyttig information, bl a om en del principiellt viktiga ARN-beslut. Sverker Thorslund *) Kommunen konstaterar: I Täby har vi ingen konsumentråd givare för kostnadsfri konsumentvägledning. Här följer där för lite tips på vart du kan vända dig. Från Ekonomisk-hjalp-och-stod/Konsumentradgivning. VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

7 Det händer något när många trädgårdsägare får en sekatör eller grensax i handen. Det kan ibland se ut som en ren huggsexa i trädgården. Nu gäller det att komma ihåg att man måste inte beskära sina träd och buskar. Det är ingen som gör det i naturen. OM du ska beskära så ska du se beskärningen som en omvårdnad av trädet. För att du ska få finare och större frukt, eller att korsande grenar som skaver ska tas bort. Det gäller också att välja rätt tidpunkt. Varje sort har sin bästa beskärningstidpunkt. De flesta träd mår bäst av att beskäras under sommaren, i juli-augusti-september, dvs JAS-månaderna. JAS-perioden är också bästa period för träd som blöder om man beskär dem på vintern, som körsbär, plommon och avenbok. Andra beskärs bäst efter blomningen, vilket i regel gäller för de vårblommande buskarna. Att vi brukar beskära under vintern kommer sig av att trädgårdsmästarna förr då hade mindre att göra. JAS erbjuder istället arbete under milda sommardagar, betydligt trevligare än kalla vinterdagar. Varför beskär man? Främst för att släppa in ljus och luft i trädets krona. Frukten blir av bättre kvalitet och trädet torkar snabbare upp efter regn och därmed minskar även olika sjukdomsangrepp. Det görs också för att det inte ska bli för tungt för trädet, ibland kan de växa så att det blir obalans, trädet lutar för mycket. Prydnadsträd och buskar beskärs ibland också för att få en vackrare form. Men unga, nyplanterade träd ska du inte beskära. Körsbär är också ett träd som mycket sällan ska beskäras, liksom päron, plommon, och magnolia. Måste du beskära en magnolia så är JAS-månaderna bäst. Och kom ihåg, beskär du för mycket och för ofta kan trädet bli stressat. Därför är det bäst att ta det lugnt. Men frukten då? Javisst kan det Det är dags att ta in JAS i din trädgård. Visserligen är vi Täbybor vana vid inflygande plan till Arlanda men JAS i detta fall handlar inte om flygplan utan om beskärning av träd och buskar. JAS står för månaderna Juli, Augusti, September. skära i hjärtat när du klipper bort grenar med frukt och bär på, men handen på hjärtat, brukar du hinna ta vara på allt? Korta in: Grenar som växer för långt åt ena sidan bör man korta in. I dessa fall gäller det att vara extra försiktig, för sätter du sågen direkt i en lång tjock grens växtpunkt mot stammen så kommer den garanterat att gå av på ett sådant sätt att den fläker upp ett stort sår i trädet. Stora grenar tar man bort bit för bit. Jobba dig sakta inåt. Grenar som stör ska också kortas in eller tas bort, dvs. de som river en i huvudet när man går förbi med gräsklipparen eller de som går in över grannens tomt eller ut över gatan. Försök att ta bort skrymmande grenar innan de får en diameter på 10 cm, annars blir det för stora sårytor för trädet. Dessutom bör man aldrig använda sårförslutningsmedel, det gynnar rötsvampar. Trädet läker bäst sina sår på egen hand. Döda eller skadade grenar: De ska bort liksom alla grenar som korsar, gnager mot varandra. Svaga skott som växer mitt inne i kronan kommer aldrig att få någon chans så de ska också bort. TRÄDGÅRDSTIPS Släpp in JAS i din trädgård! Text och foto: Kerstin Engstrand Fläkt gren. Hur snitten ska läggas är det svåraste av allt. När man tittar i beskärningsböcker ser allt så självklart ut. Att snittet ska läggas utåtriktat. Inga snitt ska läggas så nära, så att det snuddar vid närmaste knopp, inte heller så att det läggs för långt ifrån så att en tapp bildas. Inga hatthängare, det vill säga stumpar som oftast bli inkörsportar för svampinfektioner, ska finnas. Så kallad Japansåg. Verktygen En grundinvestering i form av ett set med en bra sekatör, en grensax, samt en grensåg lönar sig i längden. Redskapen ska vara vassa så att snittytorna blir rena. Slöa verktyg ger fläkskador. Och är lättare att slinta med. Sekatör: När du använder sekatören, håll den rätt så att du inte klipper dig i fingret! En bra sekatör klarar grenar av ca 2 centimeters tjocklek. Om sekatören har mothåll eller likt en sax två skärande eggar spelar ingen roll, bara den är vass. Grensax: Ska ha utväxling (som ökar klippkraften) och ju längre handtag på grensaxen desto större kraft får du. Den klarar, beroende på storlek, grenar som är 3-5,5 cm tjocka. Beskäringssåg: Ska vara en med s.k. japansk tandning. Den är smal och gör att man lätt kommer åt även där det är som risigast. Med en sådan sågar man enbart dragande, Det vill säga när man drar den emot sig. När man för den framåt blir den slö och det är bra, det blir inga fula snittytor. En stadig stege är också ett måste om träden är höga. Samt bra handskar. VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening SOMMARERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Släpkärra ändrad adress Fristående används om logon är så liten (<45 mm) Behöver att text du blir oläslig tillfälligtvis (<9pt). en släpkärra? Föreningen Fristående också tillhandahåller där flera organisationsdelar en sådan för sina presenteras medlemmar tillsammans. på adress enligt nedan. Du kan boka in på mejl-adressen: pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Nice Garden Stores Bryggare Bergs väg 5 Tel: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Blomsterlandet Ella Trädgård Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Du får låna kärran gratis i 3 timmar. Därefter är kostnaden 100 kr för de första 12 timmarna och Norrortsmäklarna annons 200 kr för villainfo upptill 24 mars timmar. 13:Layout Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Trädfällarlaget Trädvårdscenter Täby Bad & Värme Täby Bil- & Båtradio AB SMAJL.SE Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Allt från original Gå in på för att se till färdig trycksak! alla våra rabatter och erbjudanden som Broschyrer - Kuvert - Visitkort du som medlem kan ta del av. Tidningar - Årsredovisningar m.m. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Tel Fax Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Sverker Thorslund, Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO NR 2 JUNI 2013

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

NR2 2012. Kellfri ska fördubbla. Nya tag i Lidköping. För och om företagare i Skaraborg

NR2 2012. Kellfri ska fördubbla. Nya tag i Lidköping. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR2 2012 Kellfri ska fördubbla omsättningen - igen Lorentzon styr energin Nya tag i Lidköping Företagarens Appar www.citroen se Ledare 3 JOBB&AFFÄRER -1-2012 Skaraborg

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10 Karlstad sida: 6 Åmål - Säffle sida: 14 Kristinehamn sida: 10 Arrangemang sid 4 Rabatter sid 16 Söka info på nätet. sid 8 Medlemskort sid 19 Anlita hantverkare sid 18 Medlemsblad 2010-2 Medlemsnytta =

Läs mer

SÄSONG för. Så skapar du en grön oas Din bostadsrätt 1. På ålderns höst Hur är det att flytta som gammal? semestern Smarta tips för bostadsbyten

SÄSONG för. Så skapar du en grön oas Din bostadsrätt 1. På ålderns höst Hur är det att flytta som gammal? semestern Smarta tips för bostadsbyten För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2009 www.sbc.se SÄSONG för BALKONG! Dags för nytt kök? Undvik trassel med hantverkare och leverantörer På ålderns höst Hur är det att

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer