Täby Villaägareförenings

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby Villaägareförenings"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes med föredrag av Leif Gripestam och Erik Andersson, ordförande i resp. Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden i Täby. Referat av föredragen redovisas nedan. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Wahlund. Verksamhetsberättelsen för 2009 presenterades. Ekonomin för föreningen är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet beslutade om att höja medlemsavgiftenför 2011 med 5 kr till 380 kr/år, vilket är i paritet med förbundets avgift. Vid årsmötet informerades om att ett antal arbetsgrupper kommer att bildas. F.n. finns förslag till följande arbetsgrupper: Gripsvallsutbyggnaden, trafikfrågor, fjärrvärme och flygbuller. Anmälningar om intresse för deltagande i någon arbetsgrupp kan sändas till Peter Dartland, mejladress: Meddela gärna redaktionen om du har förslag på arbetsgrupper på mejl-adress: Under årsmötet informerades även om den nyligen startade försöksverksamheten med tillhandahållande av släpkärra. Framtidens Täby Referat av Leif Gripestams och Erik Anderssons föredrag vid årsmötet. Verksamhetsidén för Täby kommun är att med medborgarna och företagarna i centrum erbjuda bästa utbud av offentligt finansierade tjänster med hög kvalitet till lägsta kostnad. Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar tillväxt och erbjuder valfrihet, Typsnitt Times bold italic gemen trygghet och en välutvecklad stadsmiljö i nära höjd kontakt = luften mellan med naturen. logo och linje för krets och förening (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Ökning till (Krets 80 undantagsvis 000 invånare versal om läslighet så kräver) Välbesökt energiafton Region versal rak fet text Energi är en viktig fråga för För att klara den förväntade expansionen, som dagens villaägare. Det var därför mm) många som mött upp för att Fristående i och för används sig ej är om någon logon målsättning utan att text en blir konsekvens oläslig (<9pt). av Stock- är så liten (<45 lyssna på Björn Armand från holmsområdets Fristående utveckling, också där flera måste organisationsdelar fler flerbostadshus presenteras byggas. tillsammans. Härvid skall behoven för åldersgruppen 20 till 35 år om pms små 2747 lägenheter beaktas. cmyk Vidare skall pms en 186 byggnation för cmyk äld res behov göra det möjligt att frigöra bostäder för barnfamiljer. Byggnation mot ökad stadsmässighet Detta kan ske genom en förtätning av bebyggelsen i goda kollektivtrafiklägen och i den regionala kärnan samt genom pms-färger att öka röd andelen 186, blå 2747 flerbostadshus och undertexter stadsradhus. times new Samtidigt roman fetkursiv skall det offentliga rummet gestaltas med omsorg. Vid expansionen skall man sträva efter en arkitektur som är nyskapande och särskiljande. Kommunikationer Planerade eller diskuterade utbyggnader och förändringar: En pendeltågslinje (den s.k. Roslagspilen) mellan Stockholm och Täby med stationer i Täby C och Arninge C byggs En fortsatt upprustning av Roslagsbanan med fyra avgångar per timme på merparten av tågens stationer. Roslagsbanan förlängs till Arlanda. En ny station på Roslagsbanan mellan Kragsta och Täby Kyrkby byggs. Verka för 6 körfält på E18. Bygga nya och bättre avfarter från E18 i Viggbyholm och Roslags Näsby. Verka för fler tvärförbindelser med buss. Energirådgivningen. I år är det valår 4 Inför valet har vi ställt ett antal frågor till de partier som finns representerade i Täby kommunfullmäktige. Smultronställen 6 Inför badsäsongen har vi denna gång beskrivit sjöarna i Täby både badsjöar och upplevelsesjöar. Insändare 7 Kontakt med läsekretsen är mycket väsentligt. Därför ser vi med glädje att vi denna gång kan ägna en sida åt insändare, där bl.a. Erik Andersson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden har en del synpunkter på artiklar i föregående nummer av VillaInfo.

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Valet den 19 september 2010 närmar sig snabbt. Styrelsen i Täby Villaägareförening har startat en artikelserie med bl.a. hur de olika partiernas politiska program ser ut inför valet som vi presenterar till större delen i detta nummer av VillaInfo. I detta nummer har vi därför ställt 5 av totalt 8 frågor. I nästa nummer strax före valet kommer resterande 3 frågor till de politiska partierna i Täby. Vi uppmanar alla villaägare att sätta sig in i de olika partiernas svar och rösta därefter. Vi kommer under mandatperioden att då och då följa upp hur de olika partierna lever upp till sina svar. Vi kommer aktivt att driva viktiga frågor som berör Täbys villaägare. Vi vill också ge dig som villaboende en möjlighet att säga din mening. Tala om vad du tycker är bra eller dåligt i Täby. Om du har idéer om vad som kan och bör ske i Täby under de kommande åren, så berätta det och låt andra få ta del av dina tankar i VillaInfo. Vi är intresserade av synpunkter från alla våra läsare och medlemmar unga som gamla. Skicka ditt bidrag till mejl-adress: Utöver att bevaka partierna och politiken i Täby kommer vi givetvis att fortsätta med tidigare verksamheter som tidningen VillaInfo, Grannsamverkan och speciella arrangemang. En viktig fråga, där varje medlem kan medverka, är rekryteringen av nya medlemmar. Under förra året fick vi över 500 nya medlemmar och totala antalet medlemmar i Täby Villaägareförening var vid årsskiftet Vi önskar alla en skön avkopplande sommarsemester, men glöm inte att komma med era synpunkter till oss så snart som möjligt. Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Den allmänna strategin för kollektivtrafiken är att skapa en ny spårbunden kollektivtrafik som är i drift före år Detta bör leda till ett ökat antal kollektivresor. Vidare krävs en ny station vid Arninge, nya busslinjer på Norrortsleden och en förlängning av Roslagsbanans Vallentunagren till Arlanda. Ett resecentrum vid Arninge finns även med i planeringen. Ökning av antalet arbetsplatser Arbetsmarknaden skall inriktas mot mera tjänsteintensiva verksamheter, vilket innebär att beredskap skapas för att bygga fler kontor inom kommunen. Utvecklingen av nya arbetsplatser skall ske i samarbete med det lokala näringslivet. Just nu! Ett års fri service. Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader och värna om miljön samtidigt som du drar nytta av det förmånliga ROTavdraget. Just nu bjuder vi dessutom på ett års fri service om du beställer en värmepump av oss före årsskiftet. Välj en totalleverantör när du investerar i en värmepumpanläggning. Vi projekterar, borrar, installerar och genomför all service. Allt för att du skall bli en av våra tusentals nöjda kunder. Ring oss redan idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig på: Norrort/Västerort: Söderort: Södertälje: Halva Täby grönt Det gäller bl.a. att bevara Storstockholms gröna kilar och därvid utveckla svaga avsnitt. Vidare att skapa en sammanhängande och tydlig grönstruktur med variationsrika gröna gångstråk och utveckla den gröna halvan av Täby för att främja invånarnas livskvalitet, hälsa och rekreation. En målsättning är att Täbyborna skall ha tillgång till parker och natur på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen och att större strövområden skall finnas i närområdet. Täbys skogar skall skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Långsiktigt hållbar utveckling Några målsättningar vid utbyggnaden av Täby: Främja resurssnåla utbyggnader Skapa energisystem med god resurshushållning, förnyelsebara bränslen och minskad klimatpåverkan. Bygga så att kollektivtrafikresandet uppmuntras och främjas. Främja social hållbarhet och följa upp utvecklingen på folkhälsoområdet. Byggande och markanvändning kan medverka till att god vattenstatus uppnås i våra sjöar och vattendrag. Diskussion Efter föredraget fanns det möjlighet att ställa frågor. För villaägarna är ju utbyggnader i närområdet väsentliga. Av den anledningen fick naturligtvis utbyggnaden av Gripsvall ett stort utrymme. En fråga ställdes också om de byggnader och lokaler som utnyttjades av Sjökrigsskolan på sin tid. Denna fråga ligger dock utanför kommunens kontroll. Den ökade trafiken på Täbyvägen efter Norrortsledens tillkomst var också uppe liksom bostadsbehovet för unga familjer kontra för pensionärer. Investera i en värmepump så spar du energi EnergiKomfort Mälardalens största leverantör av värme annons, Mitt i.indd TÄBY DANDERYDS LÅS AB VÅR KUNSKAP ER SÄKERHET Låssystem Nycklar El- och kodlås Montering av lås Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv Danderyd tel fax SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND 2 VILLAINFO NR 2 JUNI 2010 Täbykretsen av Villaägarna / Villainfo Annons 115x40 mm

3 Välbesökt energiafton Den 6 maj hölls vår energiafton, till vilken vi inbjudit Björn Armand från Energirådgivningen att informera om olika uppvärmningsalternativ m.m. Energirådgivningen stöds av 27 kommuner i Stockholm med förorter. Information om energifrågor kan fås dagligen kostnadsfritt från Energirådgivningen på telefon nr Vidare finns en förnämlig hemsida där man kan hämta mer information, bl.a. om bidrag och rotavdrag. Armand behandlade bl.a. hus med direktverkande eluppvärmning. Dessa hus byggdes i stor utsträckning under 1970/80-talet. De har i allmänhet en energiförbruknking på kwh/år. För sådana hus finns fyra alternativ för att få ned värmekostnaderna: pelletskamin, braskamin, luft-luftvärmepump och konvertering till vattenburet värmesystem. Till det senare kan man ansluta värmepump, pelletspanna och solpaneler. Såväl pellets som braskamin kräver vissa manuella insatser. Man måste vara eldare. Luft-luftvärmepump har fördelen med en enkel installation och relativt bra lönsamhet. Nackdel kan vara buller och att det krävs en kompletterande värmetillsats vid kall väderlek. Konvertering till vattenburen värme kan kosta kr/radiator och är därför normalt ett kostsammare alternativ för hus med direktverkande eluppvärmning Har man vattenburen värme finns fyra alternativ: pelletspanna med biobränsle, fjärrvärme, värmepump och solpaneler. Pellets har berörts ovan. Fjärrvärme är bara aktuellt om sådant värmesystem är framdraget. Vid bergvärme får man ej borra närmare än 10 m från tomtgräns och tillstånd krävs. Borrhålet bör vara så djupt att 90% av värmebehovet tillgodoses. Luftvattenvärmepump är ett annat alternativ, som medför mindre investering än bergvärme eftersom inga borrhål ENERGI krävs. Alternativet ger dock mindre värmetillskott än bergvärme, speciellt vid kall väderlek. Dessutom finns även här risk för buller. Det går inte att få konverteringsbidrag för installation av luft-vattenvärmepump. Solvärme kan ge varmvatten och ett visst värmetillskott under april september. Sparar ca 400 kwh/kvm yta och år. Det är dock svårt att räkna hem även med ett statligt bidrag på upptill kr. 1. Var extra vaksam närmaste kilometern runt ditt hem, inte bara när du är hemma 2. Ring eller 112 om du ser något "skumt". Ring en gång för mycket. 3. Prata med dina grannar om vem som är hemma och vem som är bortrest. Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel VILLAINFO NR 2 JUNI

4 Frågor till partierna Inför valet har vi ställt ett antal villaägarnära frågor till de partier som finns representerade i Täby Kommunfullmäktige. Vi hoppas att kunna återkomma med ytterligare frågor i nästa nummer. Vill ditt parti att vi i villaområdena i Täby ska ha en blandad bebyggelse med både småhus och flerbostadshus i samma kvarter? Vill ditt parti att kommunens villaområden ska förtätas i trafiknära lägen, oavsett om detta förändrar områdets karaktär av villaområde? Moderaterna i Täby kommer inte att acceptera att villatomter slås samman och ersätts med stora flerfamiljshus som riskerar att förstöra villakaraktären. Däremot anser vi att det är möjligt att förtäta invid de olika kommundelarnas centra. Ja, om det är i utkanten av ett villaområde och att karaktären av området inte förändras väsentligt. Exempelvis kan det vara en fördel att bygga flerfamiljshus som skydd för buller invid större vägar. Det beror helt på vilket område vi pratar om och vad detaljplanerna medger. Som regel går det inte att ändra ett villaområdes karaktär och det är inte meningen heller. Nej, vi skall inte förändra villaområdenas karaktär. Varje område i Täby vittnar om den tidsepok det tillkommit och det är en rikedom för hela Täbys karaktär. Vill ditt parti att Gripsvallsområdet ska behållas som reservmark till dess de nya bostäderna i Täby C. och Arninge färdigställts? Hur vill ditt parti att kommunens fastigheter och anläggningar skall upprustas? I västra Täby saknas det lägenheter för dem som vill kunna bo kvar i området men som vill flytta från sin villa. När området blir fullt utbyggt avgörs till stor del av den framtida och efterlängtade flytten av kraftledningen som går igenom Skarpäng. Vi anser att kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett professionellt sätt. Under senare tid har det reserverats medel för framtida underhåll i kommunens fastigheter och anläggningar. Det är kanske det sista villaområdet vi kan utveckla i Täby och då får det inte bli fel! Men kommunen har behov av nya bostäder av olika slag unde de närmaste åren. Gripsvall bör bli något som är minst lika bra som Skarpäng och Ella Park men som visar att det är ett område från 2010-talet. Det finns ett eftersläpande underhållsbehov och vi hoppas att detta ska kunna åtgärdas så snart det går. På vilket sätt vill ditt parti öka informationen från kommunen till invånarna i Täby? Vi anser att information till kommuninvånarna är en av de viktigaste frågorna i en demokrati. Vi kommer fortsätta med att arbeta med information via hemsida, lokaltidning och lokala möten. Ungefär som idag: webben och informationsblad i lokaltidningen 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

5 I etablerade områden ska det inte byggas flerbostadshus, möjligen om huset både vad avser höjd och fasadutformning smälter mycket väl in i befintlig bebyggelse och trafik- och parkeringsfrågorna kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Där det är möjligt och passar in. Täby skall fortsätta att växa, men utvecklingen ska ske samtidigt som vår särart värnas. Ja, dock måste detta göras varsamt så att inte villor och höga flerbostadshus blandas. Ja, vi tycker inte att det är fel att spränga in mindre flerbostadshus i villamiljöer. En förutsättning är givetvis att dessa hus är villaliknande så att de smälter in i den befintliga miljön. Bra exempel på detta finns intill Viggbyholms station och i Ellagård. Nej, om villaområden kan förtätas ska det göras med bibehållen karaktär. Nya hus ska passa in i den aktuella miljön. Svårt att svara på utan att veta område. Se vårt svar på frågan ovan. Ja, varsamt. Olika bostadsområden har olika kvaliteter som det är viktigt att försöka bevara, men vi är inte rigida. Vi har ex. inte avvisat bebyggelse i det berömda kvarteret Maskrosen i Roslags Näsby, men anser att vi i så fall ska bygga så att det smälter in i miljön. Se frågan ovan. Vi har avvisat den aktuella planeringen för Gripsvall och förordar en mycket lägre grad av exploatering och bebyggelse huvudsakligen i områdets östra delar nära befintliga vägar. Vi kan mycket väl tänka oss att senarelägga Gripsvall, men det är svårt att ge exakta utfästelser i tid. Vi vill inte bygga i Gripsvall! Skogsområdet Gripsvall är idag obruten skogsmark i Rösjökilen. Täbycentern anser att grönkilarnas viktiga natur- och kulturvärden måste skyddas. Norra och västra delen av planområdet med nuvarande vandringsled den så kallade Skogsslingan får inte exploateras. Hela Rösjökilens natur måste bevaras. Vi bejakar planen för Gripsvall, med ett tydligt undantag. Det västra kvarteret bör inte byggas eftersom det kommer att skapa en barriär mot den gröna lungan i Mörtsjö/Käringsjöområdet. När det gäller byggstart har vi inte tagit ställning, men kan inte se att det brådskar. Behovet är runt en miljard kr. Kapitalförstöring kan aldrig accepteras. En långsiktig plan behövs där ca hälften av kommunens tillgångar (ca 640 mkr) hos två kapitalförvaltare utgör en grundplåt. Täbybornas pengar ska inte samlas på hög med riskexponering. Många fastigheter har akut behov av upprustning, bl a Täbybadet, Tibbleteatern och Tibblehallen. Vi vill på bästa möjliga sätt ta till vara våra fastigheter. Det kan ibland visa sig att det kostar mer med en upprustning än att bygga nytt. I så fall måste man ta ställning till detta. Så att funktionerna kan behållas och förbättras. Vi vill verka för att kommunens fastigheter och anläggningar energieffektiviseras och miljöanpassas, som en del i ledet att bli klimatneutrala. Detta är kommunens sorgebarn. Den moderata ledningen har genom uppskjutna investeringar i kommunens fastigheter ägnat sig åt rena kapitalförstöringen. Nu är läget så akut att miljöförvaltningen och brandförsvaret gått in med förelägganden. I första hand genom en förbättrad hemsida, som hålls ständigt aktuell med länkar till olika specialområden. Vi ser också gärna skriftlig, saklig och pedagogisk information till samtliga hushåll någon gång per år. Demokrati är både ett sätt att styra och samtidigt en vilja att inbjuda alla att delta och påverka. Vi tycker att medborgardialogen måste öka. Detta kan göras med bl a medborgarforum, utvecklad hemsida och öppna sammanträden där det är möjligt. Redovisning av vad de politiska partierna anser i kontroversiella frågor via kommunens hemsida. Fler lokala opinionsundersökningar och lokala folkomröstningar i för Täbyborna viktiga frågor. Vi skulle även vilja öppna upp de politiska nämndsammanträdena VILLAINFO NR 2 JUNI

6 SMULTRONSTÄLLEN Sjöar och badställen i Täby I Täby finns flera badsjöar och sjöar för upplevelse och rekreation. Här har vi tagit upp detta och även upprustningen av Vallentunasjön. Av Per-Axel Liljequist Badställen Längs Stora Värtans stränder finns flera bad: Näsa Äng i förlängningen av Centralvägen och intilliggande Kråkudden. Vidare har vi Hägernäsbadet och längs Värtans stränder finns även klippor, från vilka de mera avancerade kan ta sig ett dopp. Rönningesjön har två badställen, ett på östra sidan vid friluftsgården Skavlöten. På västra sidan i Gribbylund finns Ängsholmsbadet, som har miljöutmärkelsen Blå Flagg för god badkvalitet samt en ren och säker badplats m.m. Vid Ullnasjön finns ett badställe intill slalombacken. Sedan finns det ett bad utanför Täby kommuns gränser, där dock mest Täby-bor badar, nämligen Rösjöbadet i förlängningen av Rösjövägen, men inom Sollentuna kommuns gränser. Vallentunasjön är en kraftigt övergödd sjö och räknas till en av stockholmsområdets förnämsta fågelsjöar. Badställe finns, men vid algblomning bör man iaktta försiktighet Vy från Mörtsjön som ligger nära Skarpäng. Upplevelsesjöar Utöver badsjöar finns tre små Täby- Gullsjön är en liten fin sjö som är väl värd ett besök. sjöar, som kan ge en upplevelse. Käringsjön är en av dem och ligger i västra delen av Täby och kan nås från en naturentré vid Sollentunavägen liksom Mörtsjön. Käringsjön ligger i Täbys tystaste område och är omgiven av myrmarker med pors, skvattram och hjortron. Mörtsjön är också omgiven av kärrmarker och där har den sällsynta sumpviolen två av sina få växtplatser i landet. FOTO: ANDERS KJELLBERG FOTO: PER-AXEL LILLJEQUIST Gullsjön är en grund liten skogssjö och ligger vid foten av Täbys högsta punkt Löttingekullen. Mörtsjön och Käringsjön ligger inom ett Natura 2000 område. Även markerna norr om Gullsjön är klassade som Natura 2000 område. Natura 2000 är ett nätverk av EUs mest skyddsvärda naturområden. Syftet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Projekt för förbättring av Täbys sjöar EU har tagit fram ett vattendirektiv för större yt- och grundvatten i Europa. Inom ramen för det har den svenska vattenmyndigheten gjort en klassificering av miljötillståndet för de svenska vatten som berörs. Dessa har med hänsyn till miljötillståndet fått klassning i följande skala: röd, orange, gul, grön och blå, där röd är sämst och blå bäst. För vår del har Vallentunasjön och Stora Värtan klassats som tillhörande den näst sämsta kategorin (orange), medan Ullnasjön är gul. Klassning för de mindre sjöarna är ej aktuell. Ambitionen är att sjöarna skall uppnå graden grön (god) till Täby och Vallentuna kommun har därför startat ett projekt under våren för att upprusta Vallentunasjön. Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 9 Mkr. Vallentunasjöns rening beräknas vara klar till 2012 och därefter följer ett motsvarande arbete tillsammans med Österåkers kommun för reningen av Ullnasjön. Stora Värtan är ett större projekt med tillsammans 5 kommuner inblandade. 6 VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

7 INSÄNDARE Kommentarer till artiklarna om byggandet i Täby i Villainfo, nr 1 mars Erik Andersson Moderaterna i Täby värnar om och vill bevara karaktären i våra villaområden. Det är särskilt viktigt nu då den nya översiktsplanen föreslår främst förtätning av de centrala delarna av Täby som Täby Centrum, Galoppen och Roslags-Näsby stationsområde. Den korrekta bilden av expansionsplanerna av Täby är att samtliga partier i kommunfullmäktige var överens om den gemensamma visionen för Stockholm Nordost när den antogs. Visionen är inarbetad i den nya översiktsplanen för Täby där den även konkretiseras i form av en mark och vattenanvändningskarta. I den framgår det att ny bebyggelse skall koncentreras till de centrala delarna av Täby och i Arninge och Gripsvall. Det står beskrivet att expansionstakten för Täby överskrider resten av stockholmsregionen och det är en felaktig upplysning. I själva verket kommer samtliga kommuner i Stockholm FOTO: OLOF HOLDAR Nordost förutom Danderyd planeras växa mycket kraftigare än Täby fram till Det står även angivet att Gripsvall strider mot intentionerna i den nya översiktsplanen. Även det är en felaktig beskrivning. Utbyggnadsprojektet finns med i den nya översiktsplanen och det fanns till och med i den gamla översiktsplanen från När det gäller besluten om kvarteret Maskrosen var inledningsvis Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna överens om i Täby fastighets AB att ge rätt till Besqab Projektutveckling AB att förvärva fastigheten inom en treårs period. Mot den bakgrunden vill jag djupt beklaga den felaktiga formuleringen att Maskrosen vore ett projekt som pådrivits av ett politiskt envälde. Dessutom röstade Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna för ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna ansåg att det vore bättre att bygga hyresrätter och Folkpartiet ansåg att det skulle byggas äldrebostäder i hyresrätt på platsen. Erik Andersson (M) Kommunalråd / Ordförande stadsbyggnadsnämnden Tandvård för hela familjen Vi på Dentalkompaniet utför förutom traditionell tandvård, tandimplantat och estetisk tandvård, m.m. Tandvårdsrädda bemöts med extra förståelse BOKA TID PÅ Du kan läsa mer om oss på Till min stora förvåning skriver Erik Lindblom och Ulf Lundman om överexpansion i Täby och påstår att de exklusiva bostadsrätter som byggts på Drakskeppsvägen i Södra Viggbyholm har skadat kvarteret. Detta måste vara ett misstag för dessa hus är något av de snyggaste som byggts i Täby. Bygg mera i denna stil för det är många villaägare i kommunen som vill bo så här. Lennarth Svensson Drakskeppsvägen 34L Såg till min bestörtning i VillaInfo nr 1/2010 om utbyggnadsplanerna i Gripsvall. Vad är detta? Jag har inte hört talats om det förrän igår! Jag är i högsta grad berörd. Jag bor mycket nära på Aprilvägen och rör mig ofta i intilliggande skogsområde. Gripsvallsutbyggnaden är fullständigt oacceptabel Per-Anders Åstrand Jag bor i ett hus i Roslags-Näsby och blir uppriktigt besviken på hur politiker har agerat och hanterat frågan om utbyggnaden av området där jag bor med min familj. Jag vill med detta mail tacka Er för att Ni tar/ väcker debatten Björn Wallgren Sandbrovägen I Näsbypark ska 300 lägenheter byggas år vid Centralparken, där det nu ligger industrilokaler. Vi som bor i närheten skulle hellre se att man rev de befintliga lagerlokalerna och utökade grönområdet med Centralparken. Hela Galoppfältet ska ju bebyggas. Om man tittar på kartan över det tänkta Täby så blir det inte mycket grönområden kvar i kommunen. Ska Täby stan på landet bli en innerstadsliknande kommun? Lotta Alpdotter, Gökvägen 25 Till det ovanstående kan sägas att sedan ca 1 år finns etablerat en s.k. plangrupp, som består av representanter för olika villaägareföreningar i Täby. Denna grupp har fortlöpande kontakter med de ansvariga inom kommunen. Den information som detta utbyte ger är det meningen att bl.a. förmedla via denna tidning VillaInfo till Täbys villaägare. Vi hoppas därmed att de informationsmissar, som ovanstående insändare vittnar om skall framgent kunna undvikas och att Täbys villaägare därmed blir en aktiv part i kommunens utbyggnad. Red. anm. Har du synpunkter på några artiklar eller annat, ta gärna kontakt på mail: VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Bygga uterum! Rum för ett nytt liv Hagbyvägen Täby Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 375 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer