TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim Olsson för Villaägarnas Riksförbund Ämnet för kvällen: - Lägre energikostnader - Avskaffa taxeringssystemet - Så gör vi Kom och lyssna och ställ frågor Före Joacims föredrag kommer den formella delen av årsmötet att hållas. Vi bjuder på förtäring. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Styrelsen Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd Joacim = luften Ohlsson mellan logo och linje Häng med på en (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) promenad längs Värtans (Krets undantagsvis versal om läslighet så stränder kräver) - från Näsby Park Region versal rak fet text till Hägernäs. Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Intervju med Täby kommunstyrelses pms 2747 cmyk ordförande Leif pms Gripestam 186 cmyk I de senaste numren av VillaInfo har vi redogjort för de utbyggnadsplaner som finns utarbetade för Täbys expansion under de närmaste decennierna. Vi har även återgivit det remissyttrande som flera villaägareföreningar gemensamt avgav i anslutning till kommunens Översiktsplan för Täby kommun Det samarbete som härvid inleddes mellan olika villaägareföreningar har lett fram till bildandet av en s.k. plangrupp, vare syfte är att behandla gränsöverskridande frågor som berör flera föreningar. Det hela är f.n. i en startfas och kommer att formellt tas upp vid resp. förenings årsmöte under våren. Som en aktivitet i ett sådant samarbete gjorde Per-Axel Liljequist från Täby Villaägareförening och Ulf Lundman från Näsby Fastighetsägareförening ett besök i kommunhuset den 24/2 för följande intervju med kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam: VillaInfo: Kommer Översiktsplanens Stadsalternativ ge från villabebyggelsen avgränsade stadsområden? Gripestam: Ja! Tillväxten av bostäder kommer att hamna på redan hårdgjord mark i Täby C., Roslags Näsby, Arninge och på Galoppfältet. Det är egentligen bara Roslags Näsby, som ligger intill villaområden. Vad som händer 186, i blå Täby 2747 bestäms ytterst av den tillväxt som kommer att pms-färger röd undertexter times ske new i Stockholmsområdet roman fetkursiv i sin helhet under de närmaste decennierna. Täby kommer hur som helst att påverkas och utan en trovärdig vilja och en långsiktig planering förlorar kommunen möjlighet till ökade skatteintäkter och hamnar i bakvatten. Kommer förtätningarna med flerbostadshus i villaområdena att minska? Något totalstopp för flerbostadshus på ledig mark i villa- Fortsättning på sid 2 FOTO: ANDERS KJELLBERG

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby, Vi kallar alla medlemmar i Täby Villaägareförening - och de som vid mötet vill bli medlemmar - till vårt årsmöte den 21 april 2009, kl i Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. Vi har bjudit in Vice Förbundsdirektör Joacim Olsson för Villaägarnas Riksförbund, att hålla ett föredrag om: Lägre energikostnader, avskaffa taxeringssystemet samt att svara på frågor om bl.a. dessa ämnen. Täby står inför stora förändringar de närmaste åren. Först en ombyggnad av Täby C. och därefter ett genomförande av de förslag som finns i Täbys översiktsplan Med anledning av detta har vi haft en intervju med kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam. Vi kommer att presentera en nyhet: Plangruppen som ska bli etablering av en kommunikationskanal mellan Täbys villaägare och kommunledningen. Styrelsen vill att årsmötet tar ställning till denna framtidsorienterade nyhet. Grannsamverkan: Vi rekommenderar alla villaägare att medverka i Grannsamverkan för allas bästa och öka tryggheten. I höst har Villaägarnas Riksförbund kongress. Vi kommer att delta med delegater. Vi önskar få förslag på några viktiga frågor som vi skall driva på kongressen. Kom till årsmötet och ge oss Era synpunkter! Kom gärna med synpunkter även om vilka andra viktiga frågor ni anser att vi i styrelsen bör arbeta med under kommande år. Villaägarna har rikstäckande rabatter och förmåner. Därtill har vi särskilda rabatter hos olika företag i och kring Täby. Listan finns på sista sidan här i Villainfo och på vår hemsida Välkomna till årsmötet! Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/ Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Fortsättning från sid 1 områden är det inte tal om. Det vore att begränsa markägarnas äganderätt. Det är dock viktigt att följa gällande områdesbestämmelser Planerade utbyggnader i Näsbypark, Sågtorp och Roslags Näsby (Näsbypark 73:4, Sågtorp 1 och Maskrosen 1) är ej i konflikt med Stadsalternativet i den nya översiktsplanen. Utbyggnaden i Roslags Näsby kommer att ske väster om järnvägen, där det nuvarande kommunalhuset skall rivas och ersättas med ett nytt och modernare i Täby C. Får gränssnittet mellan utbyggnadsområdena och villaområdena en särskild behandling i detaljplanerna? Ja, det finns alltid Leif Gripestam med. Sedan har vi frihet i Täby att välja förskola och skola. Det kan medföra överbeläggning på något håll och tvärtom. Idag har vi exempelvis överskott på förskoleplatser i Täby C., vilket säkert kommer väl till pass vid utbyggnaden av Täby C. Plangruppen har föreslagit ett informationsutbyte. Har kommunen intresse av att villaföreningarna organiserar en kontinuerlig insamling av synpunkter och förslag från de olika villaområdena? Bildandet av plangruppen är en jättebra idé. Ett tidigt informationsutbyte är av stort värde självklart. Det blir främst Erik Andersson som kommer att stå för kommunens kontakter i framtiden. Plangruppen är välkommen att ta kontakt, så snart de olika föreningarna har enats om arbetssättet. När kan en utvärdering av området Täby C. ske från boendeoch näringslivssynpunkt Räknar man med att Täbybornas köpoch resvanor relativt Täby Centrum skall förändras under byggtiden? Det kommer att dröja innan man kan avgöra hur bra centrat har blivit. Det första som händer är att de underjordiska garagen på södra sidan under den nuvarande stora parkeringsplatsen byggs. Under tiden skall den extra parkeringen på östra sidan utnyttjas plus den kvarvarande norra parkeringen. Bygget är stort och komplicerat. Det är en mycket detaljerad tidplan som styr utbyggnaden. En särskild projektsamordnare har tillsatts. Det sista som tillkommer är bostadsområdet öster om centrat. Det finns stora kommersiella intressen engagerade i ombyggnaden av Täby C. Dessa har ett ekonomiskt intresse av att ombyggnaden sker så smidigt som möjligt för Täby-borna. De har dessutom erfarenheter från liknande ombyggnader på andra håll. Vilka är de aktuella planerna vad gäller utbyggnad av kommunikationer i anslutning till det planerade byggandet enligt översiktsplanen? I den slutgiltiga översiktsplanen kommer de två alternativen snabbtåg (Roslagspilen) och tunnelbana finnas med. Oavsett alternativ kommer Täby Centrum och Arninge att bli huvudpunkter. Tidsaspekten är svår. De sex Nordostkommunerna har delvis egna preferenser, som inte alltid lätt kan förenas. Den statliga nationella planen för finansieringen ger utrymme för kostnader tidigast efter Under mellantiden och fram till dess utbyggnaden är klar, så får Täby-borna hålla tillgodo med Roslagsbanan, förstärkt med dubbelspår. Ett avgörande om vilket alternativ för den spårbundna trafiken som skall gälla skall komma senast till våren Om vi skall få statlig finansiering av ytterligare spårbunden kollektivtrafik till vår del av regionen måste vi visa vår vilja att utvecklas och bygga bostäder för fler invånare. 2 VILLAINFO NR 1 MARS 2009

3 Energideklaration ENERGIDEKLARATION Vilka skall energideklarera? Är energideklaration något som berör småhusägare? Svar: Både ja och nej. För småhusägare gäller fr.o.m. den 1 januari 2009 nämligen att en energideklaration är nödvändig dock endast vid försäljning eller nybyggnad. Deklaration är vidare ej aktuellt för fritidshus och byggnader mindre än 50 kvm. För den som ej har för avsikt att sälja eller bygga nytt kan dock en energideklaration vara av värde om man vill energieffektivisera sitt hus. Energideklarationen skall nämligen innehålla förslag till åtgärder för att minska energikonsumtionen. Energideklarationen gäller f.ö. i 10 år. Det kan nämnas att lagen om energideklaration har tillkommit på ett EU-direktiv och syftar till att minska energianvändningen i byggnader. Denna energi svarar för i stort sett 40% av energianvändningen inom EU. Hur går det till? Husägaren bör först samla in information som behövs för utvärderingen. Man skall ta fram uppgifter på husets energianvändning. Man kan också ta fram ett värde på den uppvärmda arean (över 10 grader) mätt från insidan av ytterväggarna. Om radonmätning har utförts bör handlingar från denna tas fram. När man är klar med nämnda förberedelser kan det vara dags att ta kontakt med en energiexpert. Sådana finns ackrediterade av det fristående organet SWEDAC. Energiexperten upprättar en energideklaration och ser till att energideklarationen registreras hos Boverket. Kostnaden för en deklaration kan ligga på kr. Energideklarationens innehåll I deklarationen skall anges: 1. Byggnadens energiprestanda. 2. Om radonmätning är utförd. 3. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådana fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder. 4. Referensvärden 5. Övrigt Byggnadens energiprestanda är den mängd energi som tillförs byggnaden under ett normalår dividerat med byggnadens golv-area. Mera information Boverkets hemsida Energirådgivningens hemsida Energirådgivningen kan även kontaktas på telefon 08/ , måndag till fredag kl och Har du ASSAs lås 2000Evo? Dessa lås, som är ett av de vanligaste på den svenska marknaden, kan forceras på bara några sekunder. Låset, som installerats sedan 2002 och framåt, kan göras säkrare genom att komplettera det med ett speciellt brytbleck, så kallat L-järn, som kan rekvireras utan kostnad via ASSAs hemsida Efter en principöverenskommelse med Villaägarnas Riksförbund erbjuder nu ASSA även hjälp med installation till alla småhusägare som av olika skäl inte anser sig kunna installera L- järnet, t.ex. handikappade och äldre. Låssmeder i hela Sverige kommer att hjäl- pa till med installationen. Erbjudandet gäller de som köpt sitt lås efter den 1 oktober 2005 och gäller fram till juni månad. Det är inte alla Evo-lås som behöver ett kompletterande skydd. Endast s.k.hakregellås i dörrmiljöer där låskolven är synlig från utsidan av dörren behöver L-järnet. En utförligare information om hur man avgör om låset behöver kompletteras med L-järnet och hur man kan beställa eller montera ett L-järn finns på ASSAs hemsida Insändare Det är viktigt med polisinsatser, grannsamverkan och Trygg i Täby, men jag vill understryka att det behövs civilkurage också. Tyvärr ser jag att det är väldigt få som på en individuell basis vill försöka stoppa nedskräpning, förstörelse och våldsamt beteende. Oftast är det ungdomar (killar) i grupp som vill impa på varandra genom att göra något de andra inte vågar. Det sämsta vi vuxna då kan göra är att ge dem övertaget genom att finna oss i vad som helst. Att en ensamvandrare på en mörk gata inte sätter sig upp mot en ungdomsgrupp får man ha respekt för, men när andra finns i närheten är det väl också tusan om vi inte skulle kunna reagera. Det är i vår brist på reaktion när någon förstör, skräpar ner eller t.ex. spottar i tunnelbanevagnen som vi visar att vi inte bryr oss. Då får vi också leva med följderna. Gunnar Werge, Långkärrsvägen 9, Täby Hör av dig till redaktionen om du har några synpunkter! VILLAINFO NR 1 MARS

4 SMULTRONSTÄLLEN Strandpromenaden längs Värtans stränder En av Täbys största tillgångar vad gäller rekreation och skönhetsupplevelser är promenadstråket längs Värtans stränder, där det även finns stora kultur- och naturvärden. FOTO: ANDERS KJELLBERG Kommunen har märkt upp denna strandpromenad och även satt upp ett antal informationstavlor. Man kan utgå från Näsbyvikens båthamn, där den första informationstavlan finns, vilken upplyser om att Näsbyvikens Båtsällskap har 800 medlemmar och plats för 600 båtar. Nästa anhalt är Näsby Slott, som ursprungligen byggdes på 1600-talet och länge var Täby sockens största egendom. Slottet brann ner till grunden 1897, men byggdes upp igen efter ursprungliga ritningar. Under några decennier fram till 1987 användes slottet och slottsparken för marinens kadettutbildning. Idag bedrivs en konferensverksamhet i slottet. Slottsparken i sig är värd en särskild uppmärksamhet med vackra fontäner, en fransk symmetrisk parkanläggning och en stor fruktträdgård. Den senare anlades av slottsfrun Dora Lamm i början av 1900-talet. Går vi förbi slottet finner vi en grå byggnad, det s.k. stallet, som är från 1600-talet och Täbys näst äldsta byggnad. Söker vi oss vidare kommer vi till en öppning i slottsparkens staket, som leder oss till kärleksstigen en vacker promenadstig nedanför en brant skogsbeklädd bergssluttning med utsikt över Näsbyviken mot Svalnässkogen på andra sidan viken. Vi får sedan gå vidare längs Torpvägen till en kort strandpromenad, där vi kan beundra den fina utsikten mot Bastuholmen i Värtan, fram till en väg, som har det konsekventa namnet Strandpromenaden. Vi följer denna väg fram till Bastuholmsvägen, där en fin strandpromenad leder till Näsaäng. Nu till våren kommer marken där lysa blå av scilla. På sommaren är Näsaäng en välbesökt badplats och där sker även vindsurfing. Från Näsaäng sträcker sig ett promenadstråk längs stranden ända fram till Viggbyholm. Det går förbi Kråkudden, som under talen var Täbys stora badplats med bryggor och hopptorn. Numera finns en brygga kvar, där man kan ta sig ett svalkande dopp under promenaden. Kråkudden ligger något avskiljt och är en fin kontrast till Näsa äng. Området kommer enligt Täbys Naturparksplan bevaras som ett vilt och otuktat naturvårdsområde Vägen leder vidare till Viggbyholms Båthamn. Den stod klar 1970 och var då störst i länet norr om Stockholm. Numera ligger kommunens vikingaskepp, Viking Plym, förtöjt i hamnen. Det byggdes av skeppsredare August Plym till olympiaden i Stockholm 1912 och har gjort färder både till New York och S:t Petersburg. Från båthamnen söker vi oss vidare via Lorensviksparken, där vi har en fin vy över Värtan och kan se Kaknästornet på Gärdet och gamla Gasklockan i Hjorthagen. Via Drak- Börja vid Näsby Slott och förbi Näsaängsbadet där barnen kan leka och Kråkudden, där man badar, 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2009

5 skeppsvägen kommer vi fram till Hägernäsbadet, som nyligen genomgått en restaurering. Därefter har vi ett område vid Hägernäsvikens västra strand, där försvaret från 1919 till slutet av andra världskriget bedrev en verksamhet med sjöflygplan. Fr.o.m fanns där F2 Kungl. Roslagens flygflottilj. År 1974 lades verksamheten ner efter 55 år med flyg- och utbildningsverksamhet - slutpunkten för en epok i Täbys historia. Vi är därmed framme vid ändpunkten för vår strandpromenad - Catalinatorget (namnet efter flygplanet Catalina). Där kan man se de nya husen vid Hägernäs strand. Kvar finns även de gamla flyghangarerna, nu ombyggda till garage. Vi kan dock fortsatta längs Hägernäsvikenoch kommer då till ytterligare ett naturvårdsområde. Om vi hängt med på hela promenaden blir det en vandring på 7 SMULTRONSTÄLLEN km, som också kan avverkas på cykel. Man kan naturligtvis även ta strandpromenaden i omvänd nord-sydlig riktning. När man då kommer till Näsbyvikens båthamn kan man, om man har ork, ta sig vidare till Svalnässkogen, där finns det gula spåret på 6 km genom skogsområden runt Djursholms golfbanan. Per-Axel Liliequist fast på sommaren. Förbi båthamnen och villorna på Lorensviksvägen och avsluta vid Hägernäs Strand. Så varför inte ta en vårpromenad längs Värtan nu till våren. Lyssna på fågelsången och njuta av den blå scillan vid Näsaäng, blomprakten i Näsby Slottspark och utsikten över Värtan! Småhusägare luras på byggfelsförsäkringen Vad är en bygg felsförsäkring? En byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd skall enligt lag finnas när ett småhus uppförs eller byggs till. Det är konsumentens ansvar att se till att sådan försäkring finns. Byggfelsförsäkringen omfattar fel och skador som upptäcks och anmäls efter slutbesiktningen inom 10 år. Färdigställandeskyddet skall täcka extra kostnader för att slutföra bygget om byggbolaget ej klarar att bygga klart. Vad innebär detta för småhusägaren? En lucka i lagen gör att byggbolag kan annullera dessa försäkringar utan husägarens vetskap. I nuvarande konjunkturläge kan det finnas byggbolag som riskerar att gå i konkurs och då frestas att säga upp dessas försäkringar. Detta innebär att byggbolaget får premierna återbetalda och konsumentens skydd försvinner. Småhusägaren får därmed ingen ekonomisk hjälp att bygga klart eller rätta till ett byggfel. Det kan därför vara lämpligt att vid tecknande av byggavtal ta med en passus om att dessa försäkringar ej får sägas upp. Frågan är under behandling Frågan är under behandling av Villaägarnas Riksförbund med krav på en ändring av lagen. Taxeringsvansinne I årets taxering stiger taxeringsvärdena för småhus med 35 % i genomsnitt samtidigt som huspriserna i nuvarande konjunkturläge faller kraftigt. Taxeringsvärdena på mark har också ökat kraftigt. Det påverkar alla som har obebyggda tomter eller håller på att bygga. De betalar fortfarande den gamla fastighetsskatten utan något tak, liksom även de som har så enkla sommarhus att byggnaden inte fått något taxeringsvärde. (Regeringen har dock nyligen aviserat om ett förslag till ändring för småhus) Taxeringen har en del märkliga och besvärliga konsekvenser, som du kan ta del av genom att gå in på www. taxeringsvansinne.se. Om du har drabbats av ett vansinnigt taxeringsvärde mejla då information om detta, så kan du vara med i en tävling om det vansinnigaste taxeringsvärdet VILLAINFO NR 1 MARS

6 GRANNSAMVERKAN Grannsamverkan Är ett av Villaägarnas satsningsområden och i Täby Villaägareförening finns många medlemmar som är aktiva inom Grannsamverkan. Några av styrelsen är med i Grannsamverkan i det område där de bor och en del är också s.k. huvudkontaktombud. Dessutom är en styrelseledamot ordförande i Villaägarnas Arbetsgrupp för Grannsamverkan i ABC-området. Det finns regelbundet inslag om grannsamverkan i tidningen VillaInfo och på hemsidan samt på ABC-områdets hemsida under lokalt, ABC och Grannsamverkan. Trots välutbyggd Grannsamverkan och starkt engagemang hos både Polisen och Villaägarna dubblerades antal inbrott i villor och radhus under 2008, främst under de mörka månaderna. Täby klarade inte det uppsatta målet max. 0,5 inbrott/100 villor, radhus. Inbrottsstatistik från Täby Närpolis, året 2008: Fullbordat inbrott i villa 70 st Fullbordat inbrott i lägenhet 26 st Försök till inbrott i villa 15 st Försök till inbrott i lägenhet 8 st Polisen och vi har under 2008 uppmanat Täbys villaägare upprepade gånger att genomföra följande åtgärder för att minska risken att bli drabbade av inbrott: Starta Grannsamverkan om du inte redan har det. Lys upp hemmet när det skymmer med hjälp av timers och tänd lampor i rummen, inte bara i fönstret. Sätt in fönsterlås och lås om dig när du inte är hemma. Kom ihåg att låsa upp när du kommer hem så att du har fria utrymningsvägar. Tjuvens vanligaste väg in via fönster. Skruva fast dina s.k. fönsterpaket med 3-glasfönster utvändigt. Annars kan tjuven enkelt lyfta ut paketet och kliva in. Märk dina värdeföremål; laptop, kameror, platt TV, smycken och spritflaskor samt fotografera dem. Om tjuven får med sig något vid inbrott, ökar att du får tillbaka dina saker, om du märker dem. Låna märkpenna av Polisen eller ditt försäkringsbolag. Polisen och vi konstaterar att det finns ett antal soffligare som inte ser om sitt hus och medvetet låter bli att genomföra de åtgärder som rekommenderas. Torsdagen den 18:e december 2008 begicks 8 inbrott i Täby där ovanstående åtgärder hade gjort det mycket svårare för tjuven. Täby Villaägareförening kommer att fortsätta att uppmana till fortsatta Grannsamverkans-aktiviteter. Under 2008 har samtliga Villaägareföreningar i Täby och i ABC-området uppmanats att utse en styrelseledamot som skall var ansvarig för Grannsamverkansfrågor inom styrelsen. De flesta lokala villaägareföreningarna i Täby har redan tidigare utsett en sådan person. Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! 6691/01 ISO/TEC (B) A LA CARTE KEBAB HAMBURGARE TUNNBRÖDSRULLE Enhagsvägen 2 vid OKQ8 Tel Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla 150 g burgare Ta med annonsen = köp 2 betala 1! Gäller till 31 maj 85x55 Special VILLAINFO NR 1 MARS 2009 Design Eks-grafia.com

7 TRÄDGÅRDSTIPS Trädgårdskalendern Den här vintern har vädret varit ogynnsamt för våra trädgårdar. Barmark och sträng kyla omväxlande med töväder är inte bra för växterna. Den som varit förutseende har täckt ömtåliga perenner och rabattrosor med granris. När vårsolen börjar locka fram knoppar och blad är granriset också ett bra skydd mot nattfrosten. Men vårsolen lockar också fram odlarglädjen inom oss. Nu är det dags att planera inför våren både inomhus och ute i trädgården. Har du gamla fruktträd och bärbuskar med alltför tätt grenverk kan du föryngra dem genom beskärning. Nya rön säger att man kan beskära sina fruktträd nästan när som helst på året. Men det är lättare nu innan lövsprickningen och inga blad skymmer sikten. Att beskära fruktträd är en hel vetenskap, men lyckligtvis finns det bra böcker att köpa eller så kan man anmäla sig till en kurs. Fruktträd kan också förbättras genom att ympa nya sorter på dem. De nya grenarna bär då större och bättre frukt. Ympkvistarna tar man samtidigt som man beskär träden. Det skall vara unga kvistar, helst förra sommarens nytillväxt, med några fina knoppar på. Man kan också köpa ympkvistar från någon plantskola. Ymparna måste förvaras fuktigt och svalt tills det är dags att ympa in dem på träden. Det gör man när saven stiger, precis innan de börjar knoppas. Att ympa och beskära är faktiskt lätttare än man tror. Andra förberedelser för den kommande sommaren är att så och förkultivera en del växter som har lång startsträcka. Men läs noga på baksidan av fröpåsen! Där står hur tidigt fröet skall sås och när plantorna kan sättas ut. Sådana plantor får en bättre start och tidigare blomning än de som sås direkt på friland. Köp blommande lökväxter om du glömde att plantera lökar i höstas. Botanisera i bokhandeln, kanske får du idéer om hur du kan göra din trädgård ännu vackrare: den där skuggiga, torra och tråkiga plätten bakom huset kanske kan bli en liten oas med bergvallmo, krolliljor och olika funkior. Satsa på ljusspelet i det mörka genom att välja vita eller limegula blommor som lysande blickpunkter. Lila och vit alpklematis vid foten av ett träd med rhododendron i matchande färger kan bli en förtrollande skuggplantering. Är häcken risig och gles nedtill? Beskär den, fyll i eventuelle luckor och plantera t.ex. löjtnantshjärtan, aklejor och kungsängsliljor innanför den. Vill du istället plantera en ny häck finns det mycket att välja på: häggmispel med vackra blomklasar på våren och sprakande höstfärg växer snabbt och blir tät, norsk brudspirea som är som en snödriva om våren, den snabbväxande plymspirean med lysande gräddvita vippor, de städsegröna idegran och thuja och sist men inte minst syrenerna med sina tunga, doftande blomklasar. Drömmer du om ett kryddland är det bra att börja tänka på det redan nu. Flera kryddväxter måste förodlas inomhus och behöver lång tid för att komma igång. Sorter som behöver start inomhus är isop, basilika, citronmeliss, salvia, mejram och koriander. Stora frön sås två och två i torvbriketter eller små krukor med såjord. När de kommit upp sparar man den kraftigaste plantan och klipper bort den svagaste. Små frön strös ut på ytan av en burk med genomvattnad såjord. Täck frösådden med plast. Marie-Louise Löwnertz MANUELL KÖTTDISK I vår köttdisk har vi alltid kvalitetskött från svenska gårdar. SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster. MANUELL FISKDISK I vår fiskdisk har vi alltid ett brett sortiment av fisk och skaldjur. VÄLKOMMEN TILL VÅR LUFTIGA OCH RYMLIGA MATGLÄDJEBUTIK! ÖPPET 9 20 ALLA DAGAR BRA PARKERING I NYRENOVERAT P-HUS HEMKÖRNING FRÅN OCH MED 1/9 LEVERERAR VI HEM TILL DÖRREN FÖR 100 KRONOR Adress: Eskadervägen Täby Telefon: Öppet: Alla dagar 9 till 20 Posttelefonen är bemannad: Måndag till fredag Lördagar Övrig tid kontakta Sabis personal. VILLAINFO NR 1 MARS

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Företag som ger medlemsrabatt: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Flügger Färg HusmanHagberg Sida 1 mäklare villanov:layout Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening Jan Jägholm höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Fastighetsmäklare AB (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Kajkal Markanläggningar Region versal rak fet text Kvalitetsluft AB /74 Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Kvicktvätt Fristående också där flera organisationsdelar Lannebjers Glasmästeri presenteras tillsammans. MäklarCirkeln pms 2747 cmyk Mäklarringen i Täby pms 186 cmyk Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och förmåner som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Villaägarna Medlemsavgift 350 kr för 2009 Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Täby idrottsungdomar och skolklasser Administration: Eila Seel, VILLAINFO NR 1 MARS 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil Grafisk profil Logotypen Logotypen är baserad på en script för att få den att kännas mer moderna samtidigt som det kopplas mer ihop med växtriket och stjälkar. Bladen är ännu ett element som ska göra att

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar Haverdal personliga hus anpassade efter era drömmar Välkommen hem till ditt nya hus Rörvikshus är en mindre och personligare hustillverkare mitt i Småland. Där möbelriket möter trähusriket har vi i 50

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad

Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad 1 (5) Polismyndigheten Ann-Charlotte Karlsson Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad Här kommer information om maj månads tillgreppsbrottslighet i Skärholmens LPo. Anmälda

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök!

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! Villainfo_mar2007.qxp 07-03-13 00.17 Sida 1 Medlemstidning Nr 1 Mars 2007 I detta nummer Ordförandens spalt 2 Årsmöten 2 Grannsamverkan 2 Inspirationsdag i maj Bergvärme 3 Tips om alternativ Notiser 3

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Ekebylletinen. God fortsättning! Bredband-TV. Nr 46 Januari 2015

Ekebylletinen. God fortsättning! Bredband-TV. Nr 46 Januari 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Styrelsen 2015 - Föreningslokal - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilgrupp - Motioner - Hemsidan - Kvarteren - Grannsamverkan - Årsmötet God fortsättning!

Läs mer

FAKTA om våra. tjänster vid plantering och gravskötsel

FAKTA om våra. tjänster vid plantering och gravskötsel FAKTA om våra tjänster vid plantering och gravskötsel 13 Behöver du hjälp med skötsel av gravplatsen? Vi på Borås kyrkogårdar kan hjälpa till att sköta din gravplats. Vi utför bland annat vår-, sommaroch

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

By ggfelsrapporten Q2 2014

By ggfelsrapporten Q2 2014 B y g g fe ls r ap po rt en Q 2 2 0 14 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Nu vaknar trädgården Beskärning Växtval (perenner som inte faller rådjuren i smaken ) Plantering Nigella Trädgård, Camilla Wihlander Nu vaknar Trädgården Aspenäs Villaägarförening februari 2011 Beskärning

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

Enköping-Håbo Trädgårdssällskap samarbetar med Studieförbundet

Enköping-Håbo Trädgårdssällskap samarbetar med Studieförbundet NYHETSBREV Program våren 2013 Vår ordförande, Ulla Hellström har ordet Välkomna till Kalender 5 februari, Medlemskväll i Bålsta 17 mars, Årsmöte, Hjälsta bygdegård 12 april, Bussresa till Nordiska Trädgårdar,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n ö r n s k ö l d s - p a r k e n Bostäder i parkmiljö Granne med Trängens aktivitetsområde, med utblick över Örnsköldsparken i öster och Kilsbergen i väster, bygger ÖBO 45 nya bostäder. Bostäderna består

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om energideklaration för byggnader; SFS 2006:985 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Parkstaden vid Brunnsparken i Örebro. 25 nya radhus. med äganderätt

Parkstaden vid Brunnsparken i Örebro. 25 nya radhus. med äganderätt Parkstaden vid Brunnsparken i Örebro 25 nya radhus med äganderätt Parkstaden Parkstaden Parkstaden vid Brunnsparken i Örebro har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden. Området ca 3 km från Örebro

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer