Konsekvenser gällande brandskydd och arbetsmiljö på kommunens servicehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser gällande brandskydd och arbetsmiljö på kommunens servicehus"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Konsekvenser gällande brandskydd och arbetsmiljö på kommunens servicehus Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att från Huge beställa en förstudie gällande ombyggnation av Stuvstagårdens servicehus. Eller Äldreomsorgsnämnden beslutar att succesivt omvandla kommunens tre servicehus till mellanboende för äldre. Sammanfattning Mot bakgrund av den brandöversyn som Huge tillsammans med Firetech har gjort av kommunens servicehus, samt den inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort på Stuvstagårdens servicehus, har förvaltningen utrett möjliga konsekvenser och alternativ. I utredningen har förvaltningen funnit att mycket stora ombyggnationer är nödvändiga för att kunna fortsätta bedriva verksamheten servicehus i kommunen. På samtliga tre servicehus kommer det bli nödvändigt med totala ombyggnationer av planlösningar, vilket sannolikt kan innebära mindre och färre lägenheter. Ett alternativ till dessa ombyggnationer skulle kunna vara att kommunen omvandlar servicehusen till mellanboenden. Dessa skulle inte ha samma krav gällande badrum och brandskydd som ett servicehus, och därför inte behöva byggas om. Förvaltningen föreslår nämnden två beslut som ställs mot varandra. Om kommunen ska fortsätta driva servicehus behöver en förstudie genomföras på Stuvstagården för att få fram en kostnads- och tidsuppskattning. Alternativet till detta är att servicehusen omvandlas till mellanboenden för äldre. Beskrivning av ärendet Huge har tillsammans med konsultfirman Firetech listat brister i brandskyddet på kommunens servicehus. Detta behandlades under 2015 i ärendet ÄN-2015/550. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (4) Förutom ett antal mindre brister och fel som Huge själva åtgärdar, finns ett problem med att ett större antal boende inte kan ta sig ut av egen kraft i händelse av brand. Totalt beräknas minst 90 av 140 boende behöva hjälp för att ta sig ut vid brand. Under vintern 2015/16 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av badrummen på Stuvstagårdens servicehus och fann att dessa är för små. Såväl storleken på dörren, samt avstånd från toalett till handfat och vägg, är för små och måste åtgärdas. Arbetsmiljöverket har underrättat förvaltningen och Huge att man överväger ett förbud mot verksamheten servicehus om dessa problem inte åtgärdas. Kommunens två övriga servicehus har inte besökts av Arbetsmiljöverket, men bedöms ha samma problem gällande badrummen som Stuvstagården, vilket konstaterats efter mätningar på plats. Förvaltningen har under vintern och våren 2016 genomfört en utredning av alternativ och konsekvenser utifrån ovan nämnda förhållanden. Det står klart att stora ombyggnationer kommer bli nödvändiga på Stuvstagården för att nå upp till rätt standard. Då problemen med badrummen återfinns även på Serenaden i Skogås och på Sjödalens servicehus, kommer även dessa behöva genomgå omfattande ombyggnationer. De ombyggnationer som blir nödvändiga innebär att badrummen måste byggas ut, vilket i sin tur medför att yta tas från såväl övriga delar av lägenheterna, som allmänna utrymmen. Det kommer bli nödvändigt med en total ombyggnad av planlösningarna på servicehusen, och resultatet kan sannolikt innebära såväl mindre som färre lägenheter. Gällande åtgärder kring brandskyddet finns i dag tre alternativ. Alternativ 1 innebär att de boende som inte kan ta sig ut av egen kraft flyttar till ett vård- och omsorgsboende. För att genomföra detta krävs dock medgivande från de berörda boende, alternativt att hyresavtalen sägs upp med anledning av att den nuvarande situationen strider mot gällande lagstiftning. Alternativ 2 innebär att kommunen låter installera sprinklers och ett automatiskt brand- och utrymningslarm i samtliga lägenheter. Detta skulle vara ett möjligt alternativ då man kan hävda att byggnadernas ålder och befintliga skick bör tas i beaktande. För detta alternativ krävs dock ett godkännande från Brandförsvaret och kommunens natur- och byggnadsnämnd. Alternativ 3 innebär att man bygger om, alternativt bygger nya, trapphus för att svara mot kraven på två utrymningsvägar. Detta tillsammans med ovan nämnda badrumsrenoveringar kommer att innebära en närmast total ombyggnad av servicehusen.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (4) Ett alternativ till samtliga ovan nämnda ombyggnationer är att kommunen gör om servicehusen till mellanboende eller liknande boendeform. De äldre skulle då bo i vanliga lägenheter, utan de högre krav på brandskydd och arbetsmiljö i badrummen som gäller för servicehusen. Samtidigt skulle de gemensamma lokaler som finns i servicehusen kunna bevaras och användas av de boende, och de som har behov av hjälp i vardagen kan beviljas hemtjänst. Skulle kommunen gå vidare med en ombyggnation av servicehusen, bör Stuvstagården prioriteras på grund av det varsel om förbud som föreligger. Det är här viktigt att tydliggöra de olika konsekvenser som detta kommer innebära. Kostnaderna är för höga för att kunna uppskattas. Dessa måste tas fram genom en förstudie som kommunen kan beställa från Huge. Denna beräknas kosta kronor, och kan ta två till fyra månader att genomföra. Utöver de kostnader som förstudien kan redovisa, tillkommer ekonomiska konsekvenser för tillfällig ut- och återflytt av de boende på servicehuset. Dessa måste under en lång tid evakueras till ett alternativt boende. I dag finns inte heller några lediga platser på något annat boende i kommunen, och det går knappast att finna tillräckligt antal platser någonstans i länet. Det planerade boendet Bildhuggaren i Snättringe beräknas börja byggas under andra kvartalet 2017, men något datum för driftstart finns ännu inte. En evakuering kommer få konsekvenser för de boende, i form av stress och en påfrestande flytt. Detta kan i sin tur leda till ökade kostnader för extra bemanning och ett högre vårdbehov hos de äldre, såväl under som efter flytten. Vissa har behov av särskild fysisk miljö i form av taklyftar och särskilda sängar. För att sådant ska kunna garanteras på det tillfälliga boendet behöver dessa behov utredas noggrant. Förvaltningens överväganden Då det står klart att verksamheten servicehus inte längre kan bedrivas om inte omfattande ombyggnationer genomförs, anser förvaltningen det nödvändigt att föreslå nämnden två beslut som ställs mot varandra. Om en ombyggnation ska genomföras måste en förstudie gällande Stuvstagården beställas från Huge. Förstudien måste presentera tydliga kostnadsuppskattningar och tidplaner som gör det möjligt att fatta beslut kring eventuella ombyggnationer. Vidare måste förstudien innehålla en lösning för såväl badrummen som brandskyddet, och visa på konsekvenser för andra verksamheter i byggnaderna. Förstudien behöver tydliggöra vilka för- och nackdelar som finns med att bygga om endast de delar av byggnaderna som innehåller servicehusen, jämfört med en total ombyggnad av hela byggnaderna. Förstudien måste redovisa hur den har tagit hänsyn till de konsekvenser och utmaningar som förvaltningen tagit upp i sin utredning.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (4) Det alternativ som finns till de större ombyggnationer som är nödvändiga för att fortsätta bedriva verksamheten servicehus, är att kommunen omvandlar samtliga servicehus till mellanboenden för äldre. Detta innebär lägenheter där varken mat, service eller omvårdnad ingår. Däremot finns gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter och möjlighet till insats genom hemtjänst. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Utredningsrapport

5 Servicehus Konsekvenser gällande brandskydd och arbetsmiljö HANDLÄGGARE,, 30 maj 2016

6 Innehållsförteckning Beskrivning av nuläge 3 Analys och tolkning 4 Slutsatser och rekommendationer 6

7 Beskrivning av nuläge Huge och Firetech engineering 1 har genomfört en översyn av kommunens lokaler och inom ramarna för detta sett över brandskyddet på kommunens tre servicehus. I arbetet har viss kontakt med kommunstyrelsens förvaltning funnits. Under 2015 gjordes en utredning (ÄN-2015/550) som visade på problem kring brandskyddet i förhållande till de boende på servicehusen. Äldreomsorgsnämnden tog därefter ett beslut om att avskaffa kvarboendeprincipen i Huddinge kommun, genom en ändring i riktlinjerna för äldreomsorgsnämnden (HKF7530), genom att ta bort följande formulering i paragraf : Den som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende ska kunna bo kvar så länge den önskar. Som redan beskrivits i ärendet ÄN-2015/550, gjorde Huge vissa anmärkningar kring brandskyddet på kommunens tre servicehus. Dessa anmärkningar var av olika slag, som det är viktigt att skilja på. Den ena typen av anmärkningar som gjordes, gällde faktiska brister i brandskyddet och listas här nedan. Det är dock viktigt att påpeka att dessa brister med brandskyddet är små och kommer åtgärdas av Huge. På servicehuset i Stuvsta handlade det om branddörrar och en dörr till ett soprum som inte gick att stänga eller låsa, brandcellsgränser och tätningar som var trasiga, samt ett ventilationsrör som gick genom en brandcell. Det saknades också brandinstruktioner, en utrymningsväg var låst och kunde endast öppnas med kort och kod, vissa skyltar var för små eller trasiga. I Sjödalen var bristerna liknande, med trasiga eller ej täta brandcellsgränser och tätningar, avsaknad av vägledande markeringar, avsaknad av skyltar till handbrandsläckare och på en plats saknades själva släckaren, stor springa under en dörr, en brandcellsdörr som saknade brandteknisk klass, dörrar som saknade dörrstängare, blockerade utrymningsvägar, en dörr som saknade handtag, en annan dörr som krävde tvåhandsfattning för att öppnas, en dörr till angränsande fastighet vars funktion inte är klarlagd, samt ett saknat anläggarintyg för brandoch utrymningslarmet. På Serenadens servicehus hade man också problem med tätningar och trasiga brandcellsgränser, dörrar som saknar brandteknisk klass, anläggarintyg som saknas för brand- och utrymningslarm, utrymningsplanen uppfyllde inte svensk standard (SS-2875), dörrstängare saknades, spisvakter och timers i kök saknades, och det saknades driftkort för ventilationssystemet och ventilationsbrandskyddet. Dessa brister är visserligen allvarliga, men som ovan nämnts relativt enkla att åtgärda, vilket Huge också kommer göra. Betydligt allvarligare var den andra typ av anmärkning som gjordes på samtliga servicehus, och som gällde möjligheten för boende att sätta sig själva i säkerhet vid brand. Enligt den verksamhetsklass som gäller för servicehus (verksamhetsklass 5B), ska för ett fullgott brandskydd, samtliga boende vid en brand kunna ta sig ut från lägenheten och huset, för att sätta sig själva i säkerhet. Vid en uppskattning av de boendes fysiska status, kom utredningen fram till att majoriteten av de boende på servicehusen (minst 90 av totalt 140 boende) inte kan ta sig ut ur lägenheten och huset av egen kraft. Denna uppskattning gjordes enligt verksamhetsklassens kriterier som avser personer med fysisk eller psykisk 1 Firetech engineering är ett konsultföretag inom brandsäkerhet. 3

8 sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens eller som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. Dessutom uppmärksammas i Huges brandöversyn att det på servicehusen saknas två, av varandra oberoende, utrymningsvägar per bostad med krav på maximalt gångavstånd på 45 meter samt maximalt 10 meters gångavstånd till raka trappor. Arbetsmiljöverkets inspektioner Den 3 november 2015 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Stuvstagårdens servicehus, där man konstaterade att badrummen i lägenheterna inte har ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter på var sida om toalettstolen. Dessutom är dörröppningarna endast cirka 0,8 meter breda, istället för de 0,9 meter som krävs för att rullstolar och liknande ska kunna passera. Den 23 mars meddelades fastighetsägaren Huge att Arbetsmiljöverket mot bakgrund av ovanstående överväger att besluta om ett förbud [ ] avseende upplåtelse av er fastighet på Segerminnesvägen 1 c i Huddinge för bedrivande av omsorg i äldreboende. Samma dag meddelades också Stuvstagården, men med följande formulering: Vi avser att från och med den 1 januari 2018 förbjuda er att utföra omvårdnadsarbete på de boendes toaletter/ hygienutrymmen vid Stuvsta Servicehus och Seniorcentrum om ni inte uppfyller följande villkor. Även om underrättelsen till kommunen begränsar sig till att tala om omvårdnadsarbete i badrummen, har Arbetsmiljöverket alltså samtidigt meddelat fastighetsägaren att man inte längre får upplåta lokalerna till kommunen för bedrivande av verksamheten servicehus, om åtgärderna inte genomförs. Förvaltningen förväntas yttra sig i ärendet senast den 27 maj Ett eventuellt förbud mot att utföra arbete i dessa badrum kan om åtgärder inte genomförs träda i kraft den 1 januari I november 2015 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Sjödalens servicehus. Under denna inspektion har inte badrummen stått i fokus, utan enbart det systematiska arbetet med arbetsmiljöfrågor. Efter att förvaltningen besökt och genomfört egna mätningar på Sjödalens och Serenadens servicehus, står det dock klart att inte heller badrummen på dessa servicehus uppfyller gällande krav på utrymme mellan toalett vägg, handfat eller liknande. Detsamma gäller dörröppningarna som inte uppfyller de nödvändiga 0,9 meter som krävs. De boende Ett problem i dagsläget är att många av de boende i praktiken har nått en fysisk status och ett vårdbehov som inte kan tillgodoses genom att bo på servicehus. Med anledning av detta har en förändring gjorts i hyresavtalen för lägenheterna i servicehusen. I och med undertecknandet av hyresavtal, godkänner den nye hyresgästen att denne vid händelse av förändrat vårdbehov, förflyttas till äldreboende. Ett annat, mindre problem är att kriterierna för plats på servicehus sedan länge enbart varit att den äldre ska vara bostadslös. Detta har inneburit att ett fåtal äldre beviljats plats på servicehus, trots att de inte har någon insats från kommunen. Konsekvensen blir då att kommunen går miste om ersättningar och avgifter för dessa boende. Det är dock oklart hur många boende detta faktiskt gäller. Analys och tolkning Det finns flera aspekter att beakta i ärendet. Utgångspunkten i det tidigare ärendet (ÄN-2015/550) var att äldreomsorgens riktlinjer behövde skrivas om för att man 4

9 skulle kunna flytta de boende. I det ärendet talades om att avskaffa kvarboendeprincipen. I detta finns aspekter som är viktiga att förtydliga. När det gäller den så kallade kvarboendeprincipen, så innebär denna att en person ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende, alternativt få flytta till ett särskilt boende i sitt närområde. Många kommuner har utökat principen till att även omfatta rätten att aldrig behöva flytta från ett särskilt boende där man blivit beviljad plats. Om denna utökning verkligen kan anses innebära en utökning av kvarboendeprincipen eller om det snarare är så att dessa kommuner har skapat en egen extrakvarboendeprincip är ej fastställt och rättsläget är oklart. När det gäller frågan vad som står i äldreomsorgens riktlinjer, behöver man förhålla sig till den ordalydelse som återfinns i dessa riktlinjer. Denna lyder, Den som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende ska kunna bo kvar så länge den önskar. I riktlinjerna förklaras (paragraf ) att med särskilt boende avses servicehus, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Någon definition av begreppet vårdoch omsorgsboende finns dock inte och det framgår inte någonstans att särskilt boende är att likställa med vård- och omsorgsboende. Den enda lydelsen som eventuellt skulle kunna ge någon vägledning är den som beviljas särskilt boende kan önska vilket vård- och omsorgsboende han eller hon vill flytta till. Det är dock långt ifrån tydligt och lydelsen motsägs dessutom av den text som den enskilde erhåller i bifallsbeslut och utredning. De beslut som fattas avseende särskilt boende är servicehus, vård- och omsorgsboende samt vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Detta innebär att formuleringen den som flyttar till ett vård- och omsorgsboende ska kunna bo kvar så länge den önskar enbart tar sikte på vård- och omsorgsboende samt vård- och omsorgsboende med demensinriktning (ålderdomshem, sjukhem och demensboenden). Om Huddinge kommun förvägrar personer på servicehus att bo kvar där så länge som de önskar bryter man alltså inte mot riktlinjerna. Det är också viktigt att nämna att en princip inte är att likställa med en formell rättsregel som exempelvis genererar en rättighet. Om Huddinge kommun skulle flytta boende personer från servicehusen, innebär detta alltså heller inget brott mot någon lag. När det gäller kvarboendeprincipen i Huddinge avseende servicehus, så kan denna sägas vara icke-existerande. Mot bakgrund av såväl den genomförda brandöversynen, som Arbetsmiljöverkets inspektion, står det klart att omfattande ombyggnationer blir nödvändiga på samtliga tre servicehus, om verksamhetsformen servicehus ska kunna bedrivas. I det fall ombyggnationerna genomförs, behöver de boende på servicehusen under en längre tid flyttas till ett annat boende. I dagsläget finns inga lediga platser för detta 2, och det är alltså ett problem som måste lösas. Om man väljer att inte genomföra de nödvändiga ombyggnationerna, måste verksamhetsinriktningen ändras, alternativt verksamheten avslutas. Detta innebär att man inte längre bedriver servicehus i de aktuella fastigheterna. För att inte behöva göra några ombyggnationer, måste verksamhetsinriktningen ändras till en nivå motsvarande vanliga bostäder. Ett alternativ skulle då kunna vara att bygga om servicehusen till någon form av mellanboende. En annan möjlighet om man 22 I april 2016 står 77 personer i kö till särskilt boende. 5

10 väljer att inte genomföra ombyggnationerna, är att de boende vars vårdbehov är för stora, flyttas till vård- och omsorgsboende. Slutsatser och rekommendationer Ombyggnation av badrum Någon prisbild är inte möjlig för Huge att ge, då arbetet är för stort och komplext. För detta krävs en förstudie och närmare utredning, som kommunen beställer. Det är viktigt att tydliggöra omfattningen av det arbete som krävs, och hur de olika delarna hänger ihop. Om kommunen bestämmer sig för att renovera badrummen på servicehusen, till de mått som arbetsmiljöverket kräver, kommer det att innebära mycket stora ingrepp i husen. I de flesta fall kommer det inte vara möjligt att enbart flytta ett handfat eller en toalettstol. Det kommer krävas att man flyttar väggar för att skapa större badrum. Denna nya yta måste tas från såväl övriga delar av lägenheten, till exempel från luftschakt, kök, klädkammare, som allmänna utrymmen. En renovering av samtliga badrum kommer i detta fall innebära en total ombyggnad av planlösningarna på servicehusen, och kan sannolikt komma att innebära såväl mindre som färre lägenheter. Utflyttning av personer med stort vårdbehov Avseende åtgärder för brandskyddet finns idag tre alternativ. Det första alternativet är att kommunen avtalar med de personer som inte bedöms kunna bo kvar på servicehusen, att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Detta innebär i dagsläget 90 av totalt 140 boende. För att kunna genomföra detta alternativ krävs att dessa personer frivilligt flyttar, alternativt att förvaltningen argumenterar för att den nuvarande situationen är i strid med gällande lagstiftning. Även om detta alternativ genomförs, måste badrummen åtgärdas enligt Arbetsmiljöverkets underrättelse. Dessutom måste tillräckligt antal platser på annat boende hittas för dessa personer, vilket kan bli mycket svårt inom Stockholms län. Installation av sprinklers och automatiskt larm Det andra alternativet kring brandskydden är att man installerar sprinklers i lägenheterna och ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Denna lösning åtgärdar inte bristen på två, av varandra oberoende utrymningsvägar, som Firetech och Huge anmärkte på i sin brandskyddsöversyn. Däremot finns möjligheten att hävda att det är en rimlig åtgärd, med tanke på byggnadernas ålder och befintliga skick. För att detta ska vara möjligt krävs då ett godkännande från Brandförsvaret och natur- och byggnadsnämnden, då man inte når upp till brandskyddskraven för verksamhetsklass 5B. Ombyggnation av trapphus Det tredje alternativet innebär att man bygger om, eller bygger nya trapphus för att möta de brandskyddskrav som ställs för verksamheten. Detta tillsammans med de badrumsrenoveringar som blir nödvändiga, innebär i praktiken en total ombyggnad av samtliga tre servicehus. Konsekvenser Om man väljer att bygga om servicehusen, bör detta göras i etapper. Detta för att undvika att samtliga 140 personer måste placeras tillfälligt på annan plats under 6

11 ombyggnadstiden. Rimligen bör servicehuset i Stuvsta prioriteras, mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets anmärkningar på badrummen. Det är dock viktigt att känna till de konsekvenser som en ombyggnad av denna storlek kommer innebära. De boendes hälsotillstånd måste alltid vara i fokus. En ombyggnad kan komma att innebära oro och otrygghet hos de boende, men också hos anhöriga. Ett ökat behov av stöd för de boende är en trolig konsekvens, liksom en höjd beredskap gällande larm. Detta innebär i sin tur att bemanningen måste stärkas upp, vilket kommer få ekonomiska konsekvenser. Detta gäller också i högsta grad själva utflyttningen och återflyttningen. För många av de boende kommer dessa processer att vara påfrestande och kan också leda till ett ökat vårdbehov under och efter ombyggnadstiden. Många boende har särskilda behov av anpassad fysisk miljö, så som taklyftar och särskilda sängar. Detta måste också kunna garanteras på det tillfälliga boendet under ombyggnadstiden. Här kommer en ekonomisk bedömning att bli nödvändig, för att avgöra om dessa måste flyttas eller om man bör hyra nytt på plats. Då tidplanen för det nya äldreboendet Bildhuggaren i Snättringe anger att detta kan börja byggas andra kvartalet 2017, är det nödvändigt att finna ett annat alternativ. En lösning för det tillfälliga boendet är att kommunen upphandlar platser på ett äldreboende i eller i närheten av Huddinge. Dock råder det stora oklarheter kring möjligheter att finna tillräckligt många lediga platser någonstans i Stockholms län. Vid genomförande av ombyggnad och flytt av boende finns alltså många saker att tänka på. Det kommer vara nödvändigt med utförlig information till såväl boende som anhöriga kring bakgrund till flytten samt hur boendefrågan kommer lösas för varje enskild individ. Det är också viktigt att kunna erbjuda flera olika alternativ under ombyggnadstiden, för att anpassa sig till de boendes skiftande behov. Här kan det bli nödvändigt att titta på möjligheterna till inhysning på de två servicehus som för stunden inte byggs om, såväl som privata alternativ och även möjligheter hos andra kommuner. En mer djupgående konsekvensanalys kommer vara nödvändig, där särskild hänsyn tas till boende med psykisk ohälsa. Ett alternativ till samtliga ovan beskrivna åtgärder är att man väljer att göra om servicehusen till så kallade mellanboenden. Detta innebär i praktiken att man tillhandahåller vanliga lägenheter, men behåller de gemensamma utrymmen som finns i byggnaderna. För de äldre som är i behov av insats, kan då hemtjänst vara en möjlighet. Då man inte längre varken bedriver servicehus eller vård- och omsorgsboende, skulle kraven på brandskydd vara lägre och inte behöva åtgärdas. Badrummen skulle heller inte behöva byggas om, då kraven inte avser badrum i vanlig lägenhet. Utredningens förslag är därför att en förstudie av Stuvstagården utförs av Huge efter beställning av kommunen, där en anpassad lösning av hela servicehuset presenteras där både badrummen och brandskyddsfrågorna åtgärdas. Då såväl Stuvstagården som de övriga två servicehusen innehåller andra verksamhetstyper (äldreboende, demensboende, personer med LSS-beslut) behöver också detta tas med i förstudien. Man behöver tydliggöra vilka för- och nackdelar som finns med att bygga om endast servicehusen, jämfört med en total ombyggnad av husen. Förstudien behöver innehålla tydliga kostnadsuppskattningar som gör det möjligt att fatta beslut huruvida kommunen ska gå vidare med ombyggnationer eller inte. 7

12 Förstudien behöver vidare innehålla tydliga tidplaner, nedbrutna på månadsnivå för att möjliggöra att förvaltningen planerar en eventuell ut- och inflyttning av boende på bästa sätt. Förstudien behöver också på ett tydligt sätt redovisa hur den har tagit hänsyn till de konsekvenser och utmaningar förvaltningen ser för de boende vid en ombyggnation. Kostnaden för en sådan förstudie uppskattas av Huge till kronor och beräknas ta 2-4 månader att genomföra. Bedömer nämnden att denna förstudie inte bör genomföras, är utredningens förslag att man använder sig av alternativet med omvandling till mellanboende. 8

Konsekvenserna av genomförd inventering enligt systematiskt brandskyddsarbete avseende servicehusen i Huddinge kommun

Konsekvenserna av genomförd inventering enligt systematiskt brandskyddsarbete avseende servicehusen i Huddinge kommun SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-10-15 AN-2015/550.732 1 (7) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Konsekvenserna av genomförd inventering

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 AN 2015/602 1 (2) HANDLÄGGARE 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) -- Socialnämnden Dnr Son /1 Ersättningslokal för Almens äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Viksjös äldreboende ersätter Almens äldreboende från inflyttningsdatum,

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 SN 2015/3405 1 (2) HANDLÄGGARE Siv Jönsson 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Ersättning för verksamhet

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013. Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg

Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013. Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013 Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg Brand i vårdboende. Vad hände? Varför? Hur undviks något liknande?? Foto: Räddningstjänsten Norrtälje

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bakgrund och syfte Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Byggnation servicebostad kvarter Brandstegen

Byggnation servicebostad kvarter Brandstegen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-07-27 SN-2016/2134.329 1 (6) HANDLÄGGARE Christer Lobéus Tel 08-535 378 70 Christer.Lobeus@huddinge.se Socialnämnden Byggnation servicebostad kvarter Brandstegen

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på motion.

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på motion. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-08-15 SN-2016/1674.172 1 (3) HANDLÄGGARE Judith Berntsson Judith.Berntsson@huddinge.se Socialnämnden Svar på motion väckt av Martin Nigals (SD), Sven Pernils

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende 2016-03-24 1 (5) Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende Kriterier för trygghetsboende Fastighetsägare får ej diskriminera vid tecknande av hyresavtal utifrån till exempel etnicitet, religion,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN SID 1(9) Anvisning för tillfällig övernattning Avsnitt 1-7 i detta dokument utgör anvisningar för tillfällig övernattning. Därefter följer bilagorna som utgör stöd till berörda parter vid en tillfällig

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende

Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende ENSKEDE-ÅRSTA STADSDELSFÖRVALTNING UTFÖRARAVDELNINGEN ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDER SID 1 (5) 2007-01-11 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08 508 14 542 Till Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsnämnd Ombyggnad

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdagen den 13 december 2016, klockan 17:00 Plats Balingsholm, Balingsnäsvägen 27, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Val av

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Befintligt brandskydd

Befintligt brandskydd Blombacka Byggnaden 6 våningar. 35 lägenheter. Restaurang för boende i bottenplan. Centralt trapphus. På varje våningsplan leder två korridorer ut från trapphuset till lägenheterna. Uppfördes 1992 som

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Blad 10 11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Beslut 1. Stadsdelsnämnden beslutar att stänga 28 lägenheter i Vintertullens servicehus och 29 lägenheter i Vintertullens vård-

Läs mer

stadsdelsförvaltning

stadsdelsförvaltning Södermalms Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-07 Handläggare Christina Amundberg Telefon: 08 508 130 44 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-04-23 Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar Krav på systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av brand- och utrymningsskyddet är aktuellt både för den egna verksamheten som Regionservice

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler Innehållsförteckning 1. spolicy 2. Beskrivning av brandskydd 3. Information kring brandskyddsregler 4. Kontroll och underhåll av brandskydd 5. Checklista 6. Ansvarsfördelning 7. Byggnads-, brandskydds-

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer