Funktionsstörningar och smärta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsstörningar och smärta"

Transkript

1 Bondemark et al Funktionsstörningar och smärta Forskning pågår: Malmö Lars Bondemark, Thomas List, EwaCarin Ekberg, Lars Eriksson, Maria Nilner, Arne Petersson, Kerstin Petersson, Åke Tegelberg, Eva Wolf E-post: SAMMANFATTAT Orofaciala funktionsstörningar och smärta är en sammanfattning av kliniska problem och sjukdomar som involverar bett, käkar, tuggmuskulatur, käkleder och omgivande strukturer. Orsakerna är oftast multifaktoriella för de barn, ungdomar och vuxna som drabbas. Godkänt för publicering 18 april 2008 PatientnÄra och evidensbaserad vård Det svenska tandvårdssystemet ger forskarna en unik möjlighet att studera funktionsstörningar och smärta i en lättillgänglig population som genomgår små förändringar över tiden. Såväl nationellt som internationellt finns det få motsvarigheter till vår forskningsmiljö. Forskningsprojekten utgår från frågeställningar i kliniken. Den röda tråden är ett evidensbaserat synsätt, en strävan efter vård på säkrare vetenskaplig grund, en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga underlag tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. tvärvetenskaplig forskning Den tvärvetenskapliga profileringen innebär att nationella och internationella nätverk av forskare har etablerats. Förutom odontologer inom de flesta specialiteter ingår epidemiologer, medicinska radiologer, radiofysiker, psykologer, psykiatriker, neurologer och smärtforskare. Vårt samarbete med Diagnostiskt centrum för bild och funktionsmedicin på universitetssjukhuset mas i Malmö är en ovärderlig tillgång till ultramodern och avancerad utrustning när det gäller diagnostik och behandlingsutvärdering. FORSKARE SOM INGÅR I FORSKNINGSMILJÖN Professorer: Lars Bondemark, Lars Eriksson, Thomas List, Maria Nilner, Arne Petersson, Kerstin Petersson, Åke Tegelberg. Docenter: EwaCarin Ekberg, Eva Lilja-Karlander, Danila Vallon. Odontologie doktorer: Ingalill Feldmann, Thor Henrikson, Ingmarie Nilsson, Bo Sunzell, Eva Wolf. Forskarstuderande: Cecilia Abrahamsson, Mohammad Al-harty, Lillemor Dimberg, Lotta Englesson-Sahlström, Ingela Karlsson, Napat Limchaichana, Håkan Nilsson, Pernilla Larsson, Sofia Petrén, Liselotte Paulsson, Maria Pigg, Gudrun Tynelius-Edman, Anna-Paulina Wiedel. Forskningen syftar till att utveckla strategier för förbättrad diagnostik och förståelse av underliggande smärtmekanismer och därigenom ge vägledning för att utveckla effektivare behandlingsstrategier. Ett annat syfte är att analysera befintliga behandlingsmetoder och patienters upplevelser för att i förlängningen kunna förbättra patientomhändertagandet. Vi arbetar med fem inriktningar: epidemiologi, biologiska mekanismer för smärta, patientupplevelse, diagnostik och behandling. Epidemiologi Ett flertal studier har visat att temporomandibulär dysfunktion (tmd), smärt- och dysfunktionstillstånd lokaliserade till ansikte och käkar, är vanligt hos både vuxna och ungdomar. I ett nyligen genomfört epidemiologiskt projekt som omfattade ungdomar förekom tmd-smärta i 4,2 procent. Tillståndet var signifikant vanligare hos flickor än hos pojkar och ökade med stigande ålder [1]. Smärtan visade ett fluktuerande mönster och flickor hade mest återkommande och ihållande besvär [2]. Smärtans konsekvenser jämfördes också hos ungdomar med tmd-smärta och friska kontroller. Ungdomarna med tmd-smärta hade oftare återkommande smärta på flera ställen i kroppen. Bland dessa hade flickor över lag signifikant högre smärtintensitet än pojkar. Flickorna hade också en högre analgetikakonsumtion och skolfrånvaro, men där var skillnaderna inte signifikanta. Majoriteten av ungdomarna med tmd-smärta hade ett subjektivt behov av behandling [3]. Ett flertal internationella studier i västvärlden, framför allt från Skandinavien och USa, visar att tmd hos vuxna främst förekommer bland åringar. I en undersökning från Saudiarabien fann man att 18 procent av patienterna som sökte till ett odontologiskt specialistcentrum i Mecka hade tmd-smärta. Depressions- och somatiseringspoäng var högre i den Saudiska populationen än vad som vanligen rapporteras i motsvarande kliniska material i västvärlden [4]. Orala funktionsstörningar till följd av för tidig födsel innebär ökad belastning på barnen och stora kostnader för samhället. Det är också i högsta grad oklart hur för tidig födsel påverkar orofacial funktion och morfologi [5]. Från en serie studier 64

2 VETENSKAP & KLINIK TEMA NY FORSKNING MALMÖ IG NÄ NT PA TIE PL A SK Epidemiologi Mekanismer Upplevelse Diagnos Behandling TEN Upplevelse smärta Centralt vid bedömning av orofaciala funktionsstörningar och smärta är att det är individens upplevelse som utvärderas. Den subjektiva upplevelsen återspeglar inte bara biologiska faktorer utan också de psykosociala och kulturella ramar som finns hos individen. Figur 1. Forskningen inom miljön»orofacial funktionsstörning och smärta«utgår från kliniska frågeställningar och inbegriper patientnärhet, evidensbaserad utvärdering och tvärvetenskap. I modellen kan fem inriktningar identifieras: epidemiologi, mekanismer, patientupplevelse, diagnostik och behandling. VE ÄR TV Mekanismer Medan andra långvariga orofaciala smärttillstånd (till exempel tmd) är rikligt dokumenterade finns det få studier som har utvärderat orofaciala neuropatiska smärtor (nervsmärta) som atypisk odontalgia (ao). Patienter med ao har oftast en konstant intensiv smärta lokaliserad till en tand eller en region där en tand har suttit. Svårigheter att avgöra var smärtan kommer ifrån resulterar inte sällan i onödiga odontologiska åtgärder som endodontisk behandling, rotspetskirurgi eller extraktioner. Det uppstår ofta en ond cirkel med mycket vårdsökande hos olika vårdgivare. ao har beskrivits som fantomsmärta i munnen på grund av att symtomen liknar de som beskrivs vid fantomsmärta från extremiteterna. För att identifiera känselstörningar är kvalitativa och kvantitativa undersökningstekniker allmänt vedertagna inom neurologin. Tillsammans med neurologer och smärtforskare har metoderna kunnat anpassas för intraorala förhållanden och en acceptabel tillförlitlighet har påvisats [8]. I en multicenterstudie fann man att cirka 95 procent av ao-patienterna hade olika former av känselstörningar, vilket bekräftar en neuropatisk smärtproblematik [9]. För att kunna behandla ao är det viktigt att inte bara diagnostisera neuropatisk smärta. Man måste också utreda om smärtan primärt utgår från det perifera eller det centrala nervsystemet alternativt om den är en kombination av båda. I en dubbelblind cross-over studie injicerades xylocain och koksaltlösning i det smärtsamma området på ao-patienter, cirka 52 procent av patienterna visade en påtaglig smärtlindring [10]. I en annan studie jämfördes blinkreflexen hos ao-patienter och friska kontroller. Där sågs en förändrad latens av blinkreflexen hos ao-patienterna [11]. Studierna pekar på att centrala mekanismer, så kallad central sensitisering, är involverade, vilket har betydelse för utformningen av patienternas farmakologiska behandling. RA som kartlägger för tidigt födda barn har man hittills sett att barnen har fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och avvikande kraniofacial morfologi jämfört med normalfödda barn [6, 7]. EVIDENSBASERAD I det mångkulturella samhälle vi lever i är det viktigt att förstå hur kulturella aspekter påverkar smärtupplevelsen, till exempel hur man kommunicerar och uttrycker smärtan verbalt eller med kroppsspråket. I en experimentell smärtstudie jämfördes smärttröskeln och tröskeln för smärttolerans hos svenskar samt hos invandrare från mellersta Östern. Studien visade skillnader i smärttolerans men inte när det gällde smärttröskeln. Däremot var skillnaden i smärttolerans större för män än för kvinnor [12]. En väl fungerande orofacial käkfunktion är viktig för individens hälsa och livskvalitet [13]. Tuggsystemet involverar funktioner som att tugga, 65

3 Bondemark et al svälja, äta och gäspa men kan även uttrycka känslor när vi ler, skrattar, skriker och när vi kysser varandra. Med hjälp av en skala som utvecklats kan man mäta tre olika»domäner«hos vuxna: förmågan att tugga, förmågan att gapa samt förmågan att kommunicera och uttrycka känslor. Studien visade att skalan är tillförlitlig och att tmd-patienter har signifikant nedsatt funktion jämfört med friska kontroller inom samtliga tre domäner [14]. För att kunna utvärdera tandreglering är det viktigt att kunna analysera både effekten och upplevelsen av behandlingen ur patientens perspektiv. Med hjälp av intervjuer i fokusgrupper har ett utvärderingsinstrument som omfattar upplevelse, motivation, smärta, obehag och tuggfunktion utvecklats. Studien visade att instrumentet har en god tillförlitlighet och det kan därför rekommenderas vid ortodontisk behandling av barn och ungdomar [15]. Vår kunskap om patienternas känslor och upplevelser i samband med långvarig orofacial smärta är ännu mycket begränsad. Vi har fokuserat speciellt på patienter med svårförklarlig långvarig orofacial smärta eftersom dessa patienter anses vara särskilt svårbehandlade [16]. Den vetenskapliga metod som använts för analys av kvalitativa data är baserad på fenomenologisk filosofi vars huvudsyfte är att klargöra hur individen skapar det som är meningsfullt för henne. Resultaten av djupintervjuer visar att patienterna uttryckte att smärtan genomsyrar hela deras existens, såväl känslomässigt, socialt som praktiskt. I många fall uttryckte de hopplöshet och att de hade förlorat tron på framtiden. Den långvariga smärtan visade sig vara undflyende, svårgripbar och svår att prata om [16]. Bortom smärtan hade patienterna svårt att hantera livet i övrigt. De talade nedvärderande om sig själva och lade mycket skuld på sig själva [17]. Ett ämne som spontant togs upp av alla patienter var negativa erfarenheter av vårdbesök. Patienterna uttryckte ett starkt missnöje med det omhändertagande och bemötande de fått och gav många exempel på bristfällig kommunikation och förståelse som följdes av en känsla av att vara kränkt, missförstådd eller övergiven. Patienterna gjorde motsägelsefulla uttalanden om smärtfrihet i framtiden och uttryckte också ett behov av att bli omhändertagna [18]. Att studera patienter med långvarig orofacial smärta från patientens perspektiv gav en ökad förståelse för att smärta är ett komplext tillstånd som påverkar patientens hela livssituation. Diagnostik Olika diagnostiska kriterier har beskrivits för patienter med funktionsstörningar och smärta från tuggmuskler och käkleder. Det finns ett behov av att likrikta diagnostiken för att lättare kunna göra jämförelser. Det system som används i dag är Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Dysfunction (rdc/tmd) som är publicerat på htm. Avsikten med systemet är att få en internationell standardisering av undersökningsmetoder och diagnoser. Anamnes och klinisk undersökning utgör basen för de olika diagnoserna, men för diagnoser som omfattar käkleden kan även olika bildgivande metoder inkluderas. Bildgivande metoder Magnetkameraundersökning av käklederna ger en uppfattning om käkledsdiskarnas läge och form samt förekomst av ledvätska men kan även visa förändringar i benvävnaden. I en systematisk litteraturöversikt utvärderas det vetenskapliga underlaget för att använda magnetkamera för undersökning av käkleden vid tmd [19] samt för att jämföra kliniska diagnoser med fynden vid magnetkameraundersökning [20]. En systematisk litteraturöversikt har även gjorts för att undersöka det vetenskapliga underlaget för att bedöma överensstämmelsen mellan kliniska diagnoser och fynden vid magnetkameraundersökning [21]. Resultaten visar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna avgöra när patienten har nytta av en magnetkameraundersökning. Kliniska diagnoser är jämfört med fynd vid magnetkameraundersökning motsägelsefulla. I en multicenterstudie vid de odontologiska fakulteterna i Malmö, Köpenhamn och Århus görs en jämförelse mellan kliniska diagnoser, fynd och behandlingsbeslut vid användning av konventionell tomografi av käkleden [22]. Preliminära resultat visar att fynden vid käkledstomografi har liten betydelse för valet av behandlingsbeslut hos patienter med tmd. Atypisk odontalgia (ao) är ett kroniskt smärttillstånd lokaliserat till tänder och käkar där man inte funnit kliniska eller radiologiska tecken på patologiska förändringar. De differentialdiagno- 66

4 TEMA NY FORSKNING MALMÖ ser som är svårast att särskilja från ao är pulpit och symtomatisk apikal periodontit. Magnetkameraundersökning kan ge information om tidiga inflammatoriska förändringar i käkbenet medan volymstomografi (en form av datortomografi) kan visa bendestruktioner tydligare än konventionella röntgenmetoder. Därför har en grupp patienter med ao och en kontrollgrupp med symtomatisk apikal periodontit undersökts med konventionella röntgenmetoder, magnetkamera och volymstomografi. Avsikten är att analysera om det är möjligt att upptäcka förändringar med de avancerade metoderna som inte ses vid konventionell röntgenundersökning. Preliminära resultat visar att magnetkameraundersökning och volymstomografi ger information utöver konventionella röntgenbilder [23]. Behandling I den evidensbaserade utvärderingen ingår behandlings- och kostnadseffektivitet och inte minst utvärdering av patientupplevelser för att i förlängningen kunna förbättra patientomhändertagandet. Inför utvärderingen är det dessutom tillrådligt och viktigt att göra systematiska litteraturöversikter för att till exempel identifiera viktiga kunskapsluckor men också för att implementera kritiskt tänkande och reflektion hos de doktorander som är knutna till projekten. Trots många etablerade behandlingsmetoder kan det i många fall inte med säkerhet avgöras vilka tandregleringsmetoder som är effektivast eller bäst patientanpassade. Dessutom är långtidsstabiliteten av behandlingsutfallen otillräckligt utvärderade [24]. Randomiserade kliniska studier anses vara den säkraste grunden för medicinska beslut men trots detta har förhållandevis få randomiserade studier utförts. Genom en serie randomiserade kontrollerade studier utvärderar vi nu olika metoder för korrigering av korsbett och frontala inverteringar i växelbett, ortodontisk förankring ( jämförelser av osseointegrerade och konventionella ortodontiska förankringssystem), platsanskaffning i tandbågen genom distalförflyttning av överkäksmolarer samt utvärdering av olika retentionsmetoder efter ortodontisk behandling. Resultat som hittills framkommit är att det är mest kostnadseffektivt att behandla korsbett i växelbettet med quad-helixapparatur [25], att distalförflyttning av molarer effektivast utförs med intraoral apparatur [26] samt att ortodontisk förankring effektivast görs med osseointegrerade metoder [27]. Metoderna accepteras också väl av patienter vad gäller smärta och obehag [28]. Förskjutningar av käkledsdiskens läge kan hos enstaka personer ge upphov till nedsatt gapförmåga och uttalad smärta, speciellt vid tuggning. I en randomiserad kontrollerad studie på patienter som haft problem sedan minst tre månader utvärderas effekten av antingen lokalanestesi lagd i anslutning till käkleden (men inte i själva leden) alternativt lokalanestesi och genomspolning av käkleden med fysiologisk koksaltlösning. Preliminära data visar smärtreduktion och förbättring av gapförmågan i båda grupperna utan någon statistisk signifikant skillnad. För att undersöka om resultaten står sig även under längre tid pågår en treårsuppföljning av patienterna. I en randomiserad kontrollerad studie på patienter med tmd-smärta jämförs en resilienskena med en kontrollskena (en gomplatta med klamrar som inte interfererar med ocklusionen). Resultaten visar jämförbara resultat för smärtlindring och följsamhet (compliance) för båda skenorna. För att kontrollera olika bakgrundsfaktorers betydelse för behandlingsresultatet har graden av annan kroppssmärta, allmän hälsa, somatisering, depression och känsla av sammanhang studerats. Inga av dessa faktorer påverkar behandlingsresultatet. En ny bettskena har konstruerats där kostnads- och tidseffektiviteten varit drivande i utvecklingen. En randomiserad kontrollerad studie visar att behandlingsutfallet för den nya skenan är likvärdigt med konventionella bettskenor [29]. Den vanligaste kopplingen mellan sömnstörningar och tandvård är snarkningsproblematik NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT NÄTVERK I forskningsnätverket ingår på nationell nivå Karolinska institutet, Landstinget Jönköping, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västmanland, Landstinget Östergötland, Lunds universitet, Region Skåne, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, Umeå universitet, universitetet i Linköping, Malmö allmänna sjukhus samt Uppsala universitet På internationell nivå deltar universiteten i Amsterdam, Buffalo, Leuven, Minnesota, Neapel, Niigata, Washington, Åbo samt Århus. 67

5 Bondemark et al och sömnapné. Under lång tid har det kunnat visas att sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll ofta i kombination med snarkningar) framgångsrikt behandlats med intraoral apparatur. Man har kunnat bevisa goda behandlingseffekter, positiv inverkan på det kardiovaskulära systemet och individens livskvalitet samt dessutom förbättringar i sovkamratens situation. Forskningsresultaten har inneburit en markant förändring av vårdinriktningen från kirurgisk behandling till mer fysiologisk behandling med intraoral apparatur eller övertrycksandning med så kallad cpap-apparatur. Evidensen är god för båda behandlingsformerna. Kunskapen om sömnstörningarnas konsekvenser ger nya forskningsperspektiv kring läkning av smärtproblematik och sömnstörningar. Det handlar primärt om att kartlägga förekomsten av samvariationer av sömnstörningar vid olika smärttillstånd och att analysera olika smärtlindringsmetoders inverkan på sömnkvaliteten. överföring av forskningsresultat Det är viktigt att föra ut resultat till tandläkare, internationella forskare och allmänheten. Det sker med seminarier och föreläsningar för studenter både på grund- och specialistutbildningsnivå, kursgivning för tandläkare och andra personalkategorier inom tandvården samt vid nationella och internationella kongresser. De senaste tre åren har 50 artiklar publicerats i internationella tidskrifter med»peer-review-system«. Dessutom har tre doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling, fyra masters- och fem halvtidsseminarier inför framtida doktorsavhandlingar presenterats Till allmänheten sprids forskningsresultat genom populärvetenskapliga tidskrifter, dagspress och andra media. referenser 1. Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Prevalence of temporomandibular pain and subsequent dental treatment among 28,899 adolescents. J Orofac Pain 2005; 19: Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Incidence of temporomandibular disorders and pain among adolescents in a Swedish county. J Orofac Pain 2007; 21: Nilsson IM, Drangsholt M, List T. Gender and age perspectives on psychological and behavioral factors in adolescence with TMD pain. Submitted Al-Harthy M, Ekberg EC, Nilner. TMD according to RDC/TMD in Adult Saudi Arabians. International World Congress of Pain, Glasgow Paulsson L, Bondemark L, Söderfeldt B. A systematic review of the consequences of premature birth on palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, and tooth maturity and eruption. Angle Orthod 2004; 74: Paulsson L, Söderfeldt B, Bondemark L. Malocclusion traits and orthodontic treatment needs in prematurely born children. Angle Orthod 2008; 78: Paulsson L, Bondemark L. Craniofacial morphology in prematurely born children. Angle Orthod. In press Pigg M, Baad-Hansen L, Svensson P, List T. Reliability of intraoral quantitative sensory testing (QST). International World Congress of Pain, Glasgow List T, Leijon G, Svensson P. Somatosensory abnormalities in atypical odontalgia: A case-control study. Submitted List T, Svensson T, Helkimo M, Öster M, Leijon G. Effect of local anesthesia on atypical odontalgia - a randomized controlled trial. Pain 2006; 122: Baad-Hansen L, List T, Kaube H, Jensen TS, Svensson P. Blink reflexes in patients with atypical odontalgia and matched healthy controls. Exp Brain Res 2006; 172: Dawson A, Famili A, List T. Comparison of pain and tolerance thresholds between Middle-Easterns and Swedes: A case-control study. The Swedish National Dental Convention, Larsson P, List T, Lundström I, Marcusson A, Ohrbach R. Reliability and validity of Swedish version of the Oral Health Impact Profile. Acta Odontol Scand 2004; 62: Ohrbach R, Larsson P, List T. The Jaw Functional Limitation Scale: Development, reliability, and validity of 8-item and 20-item. Accepted J Orofac Pain Feldmann I, List T, John MT, Bondemark L. Reliability of a questionnaire assessing experiences of adolescents in orthodontic treatment. Angle Orthod 2007; 77: Wolf E. Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives: the clinical view and the patient s experience. (Akademisk avhandling). Malmö: Malmö högskola, Wolf E, Birgerstam P, Nilner M, Petersson K. The nonspecific chronic orofacial pain patients attitude to every-day life. A phenomenological study. The 13th Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul Wolf E, Birgerstam P, Nilner M, Petersson K. Patients experiences of consultations for nonspecific chronic orofacial pain: A phenomenological study. J Orofac Pain 2006; 20: Limchaichana N, Petersson A, Rohlin M. The efficacy of magnetic resonance imaging in the diagnosis of degenerative and inflammatory temporomandibular joint disorders: a systematic literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: Limchaichana N, Nilsson H, Ekberg EC, Nilner M, Petersson A. Clinical diagnoses and MRI findings in patients with TMD pain. J Oral Rehabil 2007; 34: Koh K- J, List T, Petersson A, Rohlin M. Relationship between clinical and magnetic resonance imaging diagnoses and findings in degenerative and inflammatory temporomandibular joint diseases. A systematic literature review. Submitted for publication to J Orofac Pain, Wiese M, Svensson P, Bakke M, List T, Hintze H, Petersson A, Knutsson K, Wenzel A. Association between TMJ symptoms, signs and clinical diagnosis using RDC/TMD and radiographic findings in TMJ tomograms. Accepted for publication in J Orofac Pain, Pigg M, Petersson A, Petersson K, Maly P, List T. A comparative analysis of MRI, CBCT and conventional radiography in patients with intraoral pain conditions. The 13th Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 176, Petrén S, Bondemark L. Correction of unilateral posterior crossbite. A randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: 790.e7 e Bondemark L, Karlsson I. Extraoral vs intraoral appliance for distal movement of maxillary first molars: a randomized controlled trial. Angle Orthod 2005; 75: Feldmann I, Bondemark L. Anchorage capacity of osseointegrated and conventional anchorage systems a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008; 133: 339.e e Feldmann I, List T, Feldmann H, Bondemark L. Pain intensity and discomfort following surgical placement of orthodontic anchoring units and premolar extraction: a randomized controlled trial. Angle Orthod 2007; 77: Nilner M, Ekberg EC, Doepel M, Andersson J, Selovuo K, Le Bell Y. Effectiveness of a prefabricated occlusal appliance in the short term in patients with myofascial pain. J Orofac Pain. Accepted P N A C T 68

6 Greater New York Dental Meeting th Annual Session A PERFECT COMBINATION: THE LARGEST DENTAL CONGRESS/EXHIBITION IN AMERICA AND NEW YORK CITY Attend At No Cost Dentists are admitted without a registration fee if they pre-register. Mark Your Calendar Educational Programs: Friday through Wednesday, November 28 - December 3, 2008 Exhibits: Sunday through Wednesday, November 30 - December 3, 2008 More than 500 Exhibitors Jacob K. Javits Convention Center 11th Avenue between 34-39th Streets (Manhattan) Headquarters Hotel New York Marriott Marquis Hotel Latest Dental Technology & Scienti c Advances More Than 350 Scienti c Programs Seminars, hands-on workshops, essays & table demonstrations as well as specialty and auxiliary programs MEETING DATES: TH on Spanish Language Educational Programs RD International Dental Congress e- Social Programs for the Entire Family Pr EXHIBIT DATES: TH RD NOVEMBER 30 - DECEMBER 3 Re No g Fe istr e ati NOVEMBER 28 - DECEMBER 3 Enjoy New York City at its best during the most festive time of the year! Please send me more information about... Attending the 2008 Greater New York Dental Meeting Participating as a guest host and receiving free CE I speak and am willing to assist international guests. enter language Name Address City, State, Zip/Country Code Telephone Fax or mail this to: Greater New York Dental Meeting or visit our website: for more information. For More Information: Greater New York Dental Meeting 518 Fifth Avenue - Third Floor New York, NY USA Tel: +1 (212) Fax: +1 (212) Website:

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Diagnostiska metoder Några reflektioner Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola DIAGNOS» dia = genom» gnosis = kunskap Genom kunskap konstatera att en sjukdom föreligger samt fastställa

Läs mer

Svaga samband mellan malocklusion och funktion

Svaga samband mellan malocklusion och funktion Egermark et al Svaga samband mellan malocklusion och funktion Inger Egermark Odont dr, docent, avdelningen för ortodonti, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet E-post: i.egermark @telia.com Tomas

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte?

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Indikationer för röntgenundersökningar på barn och ungdomar Karies Olycksfallskador Tandutvecklingsstörningar Parodontala skador

Läs mer

Forskningssamverkan KOF-syd

Forskningssamverkan KOF-syd 2013-09-27 (Dnr. ) 1 (av 7) Forskningssamverkan KOF-syd Projektbeskrivning/information Projektets titel Behandling av enkelsidigt korsbett i växelbettet inom allmän- och specialisttandvård. Studier om

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Curomed Utbildning AB 1 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 9-18/11 2007 Kursgivare: Bo Freyschuss, MD, Överläkare,

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Den äldsta odontologiska specialiteten. Jan Huggare 2009, rev 2012. Tandställningsfel Dental malposition. Bettfel - Malocclusion

Den äldsta odontologiska specialiteten. Jan Huggare 2009, rev 2012. Tandställningsfel Dental malposition. Bettfel - Malocclusion Vad är ortodonti? ORTODONTINS HISTORIA 2009, rev 2012 Den del av odontologin som omfattar ansiktets, käkarnas och bettets normala och anormala utveckling och växt. Diagnostik, behandling och förebyggande

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Smärtmekanismer och samsjuklighet

Smärtmekanismer och samsjuklighet Smärtmekanismer och samsjuklighet Gunilla Brodda Jansen, PBM, specialist Rehabmedicin och Smärtlindring, Docent Karolinska Institutet Långvarig smärta Förekomst av långvariga smärtor 40-65%. Heterogen

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Sjukdomsdefinition Sömnbesvär är ett övergripande begrepp som omfattar flera typer av besvär. I medicinsk litteratur används vanligen termen insomnia, eller på svenska

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Benspatt på häst en litteraturstudie

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Benspatt på häst en litteraturstudie Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2012 Benspatt på häst en litteraturstudie Louise Rohrwacher Strömsholm

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Vad säger lagen? Skapande av nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik

Vad säger lagen? Skapande av nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik Vad säger lagen? Skapande av nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik Pernilla Grundström, Elisabeth Lindström, Cecilia Lundström, Agneta Pihlgren, Ineke Samson

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU SBU:s roll i regional kunskapsstyrning Måns Rosén SBU SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt,

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Placebo och självläkning som

Placebo och självläkning som Placebo och självläkning som friskfaktorer 2011-03-23 Docent Mats Lekander, Stressforskningsinstitutet och Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet Innehåll 1. Exempel på placeboeffekter

Läs mer

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Jeanette Winterling och Harriet Ryblom Patientområde Hematologi Innehåll Vår hematologiklinik Varför starta Journal

Läs mer

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6 Klinisk smärta Karolinska Institutet T 6 Prevalens (%) av total och högintensiv långvarig smärta. A Kvinnor, totalt B Män, totalt C Kvinnor, högintensiv (4-5; 5-gradig skala) D Män, högintensiv (4-5) H.I.

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Göran Dahllöf Institutionen för Odontologiska, avdelningen för ortodonti och pedodonti Barn- och ungdomstandvårdens mål Att skola in patienter till tandvården så

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Malin Lanzinger, sjukgymnast Ulrika Ermedahl Bydairk, psykolog Barn- och ungdomssmärtenheten, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund Vilka

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Bakgrund Ungdomar med långvariga sjukdomar behöver successivt förberedas inför övergången till vuxensjukvården och

Läs mer

Rapport till RMPGs årsberättelse för 2015 gällande smärtrehabilitering

Rapport till RMPGs årsberättelse för 2015 gällande smärtrehabilitering Bilaga Rapport till RMPGs årsberättelse för 2015 gällande smärtrehabilitering Innehåll Förord... 1 Instrumenten som ingår i NRS... 2 Patienter som avslutat MMR 2014 enligt NRS... 2 Smärtans intensitet...

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Man måste vila emellanåt

Man måste vila emellanåt Man måste vila emellanåt Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt Lena Hägglund Institutionen för Omvårdnad och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

BEHANDLINGSREKOMMENDATION

BEHANDLINGSREKOMMENDATION BEHANDLINGSREKOMMENDATION Smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar Syfte Att tandvården i Norrbotten följer nationella riktlinjer för vuxentandvård. Bakgrund Tillstånden medför obehag i

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa EBM: val mellan minst två alternativ Patientens erfarenheter preferenser EBM Professionens beprövade

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär

Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär 5-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Vinnare 2015 Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Barnnefrologiverksamheten, verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Juryns motivering: Bedömarna

Läs mer

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin STADA 25 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 75 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 150 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 225 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 300 mg hårda kapslar 1.6.2015, V 1.3

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Ny diagnostik för de vanligaste temporomandibulära dysfunktionerna för användning i allmäntandvården DC/TMD

Ny diagnostik för de vanligaste temporomandibulära dysfunktionerna för användning i allmäntandvården DC/TMD D IAGNOSTIKK OG BEHANDLINGSPLANLEGGING Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 142 50 Thomas List, EwaCarin Ekberg, Malin Ernberg, Peter Svensson och Per Alstergren Ny diagnostik för de vanligaste temporomandibulära

Läs mer

SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg

SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg 20 % av befolkningen har måttlig till svår långvarig smärta. 20-40 % av besöken i primärvärden är föranledda av smärta, hälften

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer Charlotte Skoglund, M.D., PhD Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet

Läs mer

Hemlösas munhälsa. Lars Frithiof och Patricia De Palma

Hemlösas munhälsa. Lars Frithiof och Patricia De Palma Hemlösas munhälsa Lars Frithiof och Patricia De Palma I samband med en brett upplagd pilotundersökning av 35 hemlösa personer i Stockholm konstaterades att de hemlösas tandhälsa var chockerande dålig.

Läs mer

Definition. Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv. Definition 27.10.2014

Definition. Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv. Definition 27.10.2014 Definition Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv Pernilla Landén Rehabiliteringspsykolog fysioterapeut, kognitiv psykoterapiutbildning 23.10.2014 Definitionen av smärta enligt den Internationella

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Presentation HAD till NRS hemsida -7-4/EP HAD består av 4 frågor som ger

Läs mer

Miniskruvar som förankringsförstärkning randomiserade kliniska studier om förankringskapacitet, patientacceptans och kostnadseffektivitet

Miniskruvar som förankringsförstärkning randomiserade kliniska studier om förankringskapacitet, patientacceptans och kostnadseffektivitet Miniskruvar som förankringsförstärkning randomiserade kliniska studier om förankringskapacitet, patientacceptans och kostnadseffektivitet Projektansvarig: ST-tdl Jan Niels Ganzer, Specialisttandvården

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

Akut och långvarig smärta (JA)

Akut och långvarig smärta (JA) Akut och långvarig smärta (JA) Psykologiska faktorer vid långvarig smärta Gemensam förståelse: Smärta är en individuell upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. Smärta kan klassificeras temporalt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer