Funktionsstörningar och smärta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsstörningar och smärta"

Transkript

1 Bondemark et al Funktionsstörningar och smärta Forskning pågår: Malmö Lars Bondemark, Thomas List, EwaCarin Ekberg, Lars Eriksson, Maria Nilner, Arne Petersson, Kerstin Petersson, Åke Tegelberg, Eva Wolf E-post: SAMMANFATTAT Orofaciala funktionsstörningar och smärta är en sammanfattning av kliniska problem och sjukdomar som involverar bett, käkar, tuggmuskulatur, käkleder och omgivande strukturer. Orsakerna är oftast multifaktoriella för de barn, ungdomar och vuxna som drabbas. Godkänt för publicering 18 april 2008 PatientnÄra och evidensbaserad vård Det svenska tandvårdssystemet ger forskarna en unik möjlighet att studera funktionsstörningar och smärta i en lättillgänglig population som genomgår små förändringar över tiden. Såväl nationellt som internationellt finns det få motsvarigheter till vår forskningsmiljö. Forskningsprojekten utgår från frågeställningar i kliniken. Den röda tråden är ett evidensbaserat synsätt, en strävan efter vård på säkrare vetenskaplig grund, en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga underlag tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. tvärvetenskaplig forskning Den tvärvetenskapliga profileringen innebär att nationella och internationella nätverk av forskare har etablerats. Förutom odontologer inom de flesta specialiteter ingår epidemiologer, medicinska radiologer, radiofysiker, psykologer, psykiatriker, neurologer och smärtforskare. Vårt samarbete med Diagnostiskt centrum för bild och funktionsmedicin på universitetssjukhuset mas i Malmö är en ovärderlig tillgång till ultramodern och avancerad utrustning när det gäller diagnostik och behandlingsutvärdering. FORSKARE SOM INGÅR I FORSKNINGSMILJÖN Professorer: Lars Bondemark, Lars Eriksson, Thomas List, Maria Nilner, Arne Petersson, Kerstin Petersson, Åke Tegelberg. Docenter: EwaCarin Ekberg, Eva Lilja-Karlander, Danila Vallon. Odontologie doktorer: Ingalill Feldmann, Thor Henrikson, Ingmarie Nilsson, Bo Sunzell, Eva Wolf. Forskarstuderande: Cecilia Abrahamsson, Mohammad Al-harty, Lillemor Dimberg, Lotta Englesson-Sahlström, Ingela Karlsson, Napat Limchaichana, Håkan Nilsson, Pernilla Larsson, Sofia Petrén, Liselotte Paulsson, Maria Pigg, Gudrun Tynelius-Edman, Anna-Paulina Wiedel. Forskningen syftar till att utveckla strategier för förbättrad diagnostik och förståelse av underliggande smärtmekanismer och därigenom ge vägledning för att utveckla effektivare behandlingsstrategier. Ett annat syfte är att analysera befintliga behandlingsmetoder och patienters upplevelser för att i förlängningen kunna förbättra patientomhändertagandet. Vi arbetar med fem inriktningar: epidemiologi, biologiska mekanismer för smärta, patientupplevelse, diagnostik och behandling. Epidemiologi Ett flertal studier har visat att temporomandibulär dysfunktion (tmd), smärt- och dysfunktionstillstånd lokaliserade till ansikte och käkar, är vanligt hos både vuxna och ungdomar. I ett nyligen genomfört epidemiologiskt projekt som omfattade ungdomar förekom tmd-smärta i 4,2 procent. Tillståndet var signifikant vanligare hos flickor än hos pojkar och ökade med stigande ålder [1]. Smärtan visade ett fluktuerande mönster och flickor hade mest återkommande och ihållande besvär [2]. Smärtans konsekvenser jämfördes också hos ungdomar med tmd-smärta och friska kontroller. Ungdomarna med tmd-smärta hade oftare återkommande smärta på flera ställen i kroppen. Bland dessa hade flickor över lag signifikant högre smärtintensitet än pojkar. Flickorna hade också en högre analgetikakonsumtion och skolfrånvaro, men där var skillnaderna inte signifikanta. Majoriteten av ungdomarna med tmd-smärta hade ett subjektivt behov av behandling [3]. Ett flertal internationella studier i västvärlden, framför allt från Skandinavien och USa, visar att tmd hos vuxna främst förekommer bland åringar. I en undersökning från Saudiarabien fann man att 18 procent av patienterna som sökte till ett odontologiskt specialistcentrum i Mecka hade tmd-smärta. Depressions- och somatiseringspoäng var högre i den Saudiska populationen än vad som vanligen rapporteras i motsvarande kliniska material i västvärlden [4]. Orala funktionsstörningar till följd av för tidig födsel innebär ökad belastning på barnen och stora kostnader för samhället. Det är också i högsta grad oklart hur för tidig födsel påverkar orofacial funktion och morfologi [5]. Från en serie studier 64

2 VETENSKAP & KLINIK TEMA NY FORSKNING MALMÖ IG NÄ NT PA TIE PL A SK Epidemiologi Mekanismer Upplevelse Diagnos Behandling TEN Upplevelse smärta Centralt vid bedömning av orofaciala funktionsstörningar och smärta är att det är individens upplevelse som utvärderas. Den subjektiva upplevelsen återspeglar inte bara biologiska faktorer utan också de psykosociala och kulturella ramar som finns hos individen. Figur 1. Forskningen inom miljön»orofacial funktionsstörning och smärta«utgår från kliniska frågeställningar och inbegriper patientnärhet, evidensbaserad utvärdering och tvärvetenskap. I modellen kan fem inriktningar identifieras: epidemiologi, mekanismer, patientupplevelse, diagnostik och behandling. VE ÄR TV Mekanismer Medan andra långvariga orofaciala smärttillstånd (till exempel tmd) är rikligt dokumenterade finns det få studier som har utvärderat orofaciala neuropatiska smärtor (nervsmärta) som atypisk odontalgia (ao). Patienter med ao har oftast en konstant intensiv smärta lokaliserad till en tand eller en region där en tand har suttit. Svårigheter att avgöra var smärtan kommer ifrån resulterar inte sällan i onödiga odontologiska åtgärder som endodontisk behandling, rotspetskirurgi eller extraktioner. Det uppstår ofta en ond cirkel med mycket vårdsökande hos olika vårdgivare. ao har beskrivits som fantomsmärta i munnen på grund av att symtomen liknar de som beskrivs vid fantomsmärta från extremiteterna. För att identifiera känselstörningar är kvalitativa och kvantitativa undersökningstekniker allmänt vedertagna inom neurologin. Tillsammans med neurologer och smärtforskare har metoderna kunnat anpassas för intraorala förhållanden och en acceptabel tillförlitlighet har påvisats [8]. I en multicenterstudie fann man att cirka 95 procent av ao-patienterna hade olika former av känselstörningar, vilket bekräftar en neuropatisk smärtproblematik [9]. För att kunna behandla ao är det viktigt att inte bara diagnostisera neuropatisk smärta. Man måste också utreda om smärtan primärt utgår från det perifera eller det centrala nervsystemet alternativt om den är en kombination av båda. I en dubbelblind cross-over studie injicerades xylocain och koksaltlösning i det smärtsamma området på ao-patienter, cirka 52 procent av patienterna visade en påtaglig smärtlindring [10]. I en annan studie jämfördes blinkreflexen hos ao-patienter och friska kontroller. Där sågs en förändrad latens av blinkreflexen hos ao-patienterna [11]. Studierna pekar på att centrala mekanismer, så kallad central sensitisering, är involverade, vilket har betydelse för utformningen av patienternas farmakologiska behandling. RA som kartlägger för tidigt födda barn har man hittills sett att barnen har fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och avvikande kraniofacial morfologi jämfört med normalfödda barn [6, 7]. EVIDENSBASERAD I det mångkulturella samhälle vi lever i är det viktigt att förstå hur kulturella aspekter påverkar smärtupplevelsen, till exempel hur man kommunicerar och uttrycker smärtan verbalt eller med kroppsspråket. I en experimentell smärtstudie jämfördes smärttröskeln och tröskeln för smärttolerans hos svenskar samt hos invandrare från mellersta Östern. Studien visade skillnader i smärttolerans men inte när det gällde smärttröskeln. Däremot var skillnaden i smärttolerans större för män än för kvinnor [12]. En väl fungerande orofacial käkfunktion är viktig för individens hälsa och livskvalitet [13]. Tuggsystemet involverar funktioner som att tugga, 65

3 Bondemark et al svälja, äta och gäspa men kan även uttrycka känslor när vi ler, skrattar, skriker och när vi kysser varandra. Med hjälp av en skala som utvecklats kan man mäta tre olika»domäner«hos vuxna: förmågan att tugga, förmågan att gapa samt förmågan att kommunicera och uttrycka känslor. Studien visade att skalan är tillförlitlig och att tmd-patienter har signifikant nedsatt funktion jämfört med friska kontroller inom samtliga tre domäner [14]. För att kunna utvärdera tandreglering är det viktigt att kunna analysera både effekten och upplevelsen av behandlingen ur patientens perspektiv. Med hjälp av intervjuer i fokusgrupper har ett utvärderingsinstrument som omfattar upplevelse, motivation, smärta, obehag och tuggfunktion utvecklats. Studien visade att instrumentet har en god tillförlitlighet och det kan därför rekommenderas vid ortodontisk behandling av barn och ungdomar [15]. Vår kunskap om patienternas känslor och upplevelser i samband med långvarig orofacial smärta är ännu mycket begränsad. Vi har fokuserat speciellt på patienter med svårförklarlig långvarig orofacial smärta eftersom dessa patienter anses vara särskilt svårbehandlade [16]. Den vetenskapliga metod som använts för analys av kvalitativa data är baserad på fenomenologisk filosofi vars huvudsyfte är att klargöra hur individen skapar det som är meningsfullt för henne. Resultaten av djupintervjuer visar att patienterna uttryckte att smärtan genomsyrar hela deras existens, såväl känslomässigt, socialt som praktiskt. I många fall uttryckte de hopplöshet och att de hade förlorat tron på framtiden. Den långvariga smärtan visade sig vara undflyende, svårgripbar och svår att prata om [16]. Bortom smärtan hade patienterna svårt att hantera livet i övrigt. De talade nedvärderande om sig själva och lade mycket skuld på sig själva [17]. Ett ämne som spontant togs upp av alla patienter var negativa erfarenheter av vårdbesök. Patienterna uttryckte ett starkt missnöje med det omhändertagande och bemötande de fått och gav många exempel på bristfällig kommunikation och förståelse som följdes av en känsla av att vara kränkt, missförstådd eller övergiven. Patienterna gjorde motsägelsefulla uttalanden om smärtfrihet i framtiden och uttryckte också ett behov av att bli omhändertagna [18]. Att studera patienter med långvarig orofacial smärta från patientens perspektiv gav en ökad förståelse för att smärta är ett komplext tillstånd som påverkar patientens hela livssituation. Diagnostik Olika diagnostiska kriterier har beskrivits för patienter med funktionsstörningar och smärta från tuggmuskler och käkleder. Det finns ett behov av att likrikta diagnostiken för att lättare kunna göra jämförelser. Det system som används i dag är Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Dysfunction (rdc/tmd) som är publicerat på htm. Avsikten med systemet är att få en internationell standardisering av undersökningsmetoder och diagnoser. Anamnes och klinisk undersökning utgör basen för de olika diagnoserna, men för diagnoser som omfattar käkleden kan även olika bildgivande metoder inkluderas. Bildgivande metoder Magnetkameraundersökning av käklederna ger en uppfattning om käkledsdiskarnas läge och form samt förekomst av ledvätska men kan även visa förändringar i benvävnaden. I en systematisk litteraturöversikt utvärderas det vetenskapliga underlaget för att använda magnetkamera för undersökning av käkleden vid tmd [19] samt för att jämföra kliniska diagnoser med fynden vid magnetkameraundersökning [20]. En systematisk litteraturöversikt har även gjorts för att undersöka det vetenskapliga underlaget för att bedöma överensstämmelsen mellan kliniska diagnoser och fynden vid magnetkameraundersökning [21]. Resultaten visar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna avgöra när patienten har nytta av en magnetkameraundersökning. Kliniska diagnoser är jämfört med fynd vid magnetkameraundersökning motsägelsefulla. I en multicenterstudie vid de odontologiska fakulteterna i Malmö, Köpenhamn och Århus görs en jämförelse mellan kliniska diagnoser, fynd och behandlingsbeslut vid användning av konventionell tomografi av käkleden [22]. Preliminära resultat visar att fynden vid käkledstomografi har liten betydelse för valet av behandlingsbeslut hos patienter med tmd. Atypisk odontalgia (ao) är ett kroniskt smärttillstånd lokaliserat till tänder och käkar där man inte funnit kliniska eller radiologiska tecken på patologiska förändringar. De differentialdiagno- 66

4 TEMA NY FORSKNING MALMÖ ser som är svårast att särskilja från ao är pulpit och symtomatisk apikal periodontit. Magnetkameraundersökning kan ge information om tidiga inflammatoriska förändringar i käkbenet medan volymstomografi (en form av datortomografi) kan visa bendestruktioner tydligare än konventionella röntgenmetoder. Därför har en grupp patienter med ao och en kontrollgrupp med symtomatisk apikal periodontit undersökts med konventionella röntgenmetoder, magnetkamera och volymstomografi. Avsikten är att analysera om det är möjligt att upptäcka förändringar med de avancerade metoderna som inte ses vid konventionell röntgenundersökning. Preliminära resultat visar att magnetkameraundersökning och volymstomografi ger information utöver konventionella röntgenbilder [23]. Behandling I den evidensbaserade utvärderingen ingår behandlings- och kostnadseffektivitet och inte minst utvärdering av patientupplevelser för att i förlängningen kunna förbättra patientomhändertagandet. Inför utvärderingen är det dessutom tillrådligt och viktigt att göra systematiska litteraturöversikter för att till exempel identifiera viktiga kunskapsluckor men också för att implementera kritiskt tänkande och reflektion hos de doktorander som är knutna till projekten. Trots många etablerade behandlingsmetoder kan det i många fall inte med säkerhet avgöras vilka tandregleringsmetoder som är effektivast eller bäst patientanpassade. Dessutom är långtidsstabiliteten av behandlingsutfallen otillräckligt utvärderade [24]. Randomiserade kliniska studier anses vara den säkraste grunden för medicinska beslut men trots detta har förhållandevis få randomiserade studier utförts. Genom en serie randomiserade kontrollerade studier utvärderar vi nu olika metoder för korrigering av korsbett och frontala inverteringar i växelbett, ortodontisk förankring ( jämförelser av osseointegrerade och konventionella ortodontiska förankringssystem), platsanskaffning i tandbågen genom distalförflyttning av överkäksmolarer samt utvärdering av olika retentionsmetoder efter ortodontisk behandling. Resultat som hittills framkommit är att det är mest kostnadseffektivt att behandla korsbett i växelbettet med quad-helixapparatur [25], att distalförflyttning av molarer effektivast utförs med intraoral apparatur [26] samt att ortodontisk förankring effektivast görs med osseointegrerade metoder [27]. Metoderna accepteras också väl av patienter vad gäller smärta och obehag [28]. Förskjutningar av käkledsdiskens läge kan hos enstaka personer ge upphov till nedsatt gapförmåga och uttalad smärta, speciellt vid tuggning. I en randomiserad kontrollerad studie på patienter som haft problem sedan minst tre månader utvärderas effekten av antingen lokalanestesi lagd i anslutning till käkleden (men inte i själva leden) alternativt lokalanestesi och genomspolning av käkleden med fysiologisk koksaltlösning. Preliminära data visar smärtreduktion och förbättring av gapförmågan i båda grupperna utan någon statistisk signifikant skillnad. För att undersöka om resultaten står sig även under längre tid pågår en treårsuppföljning av patienterna. I en randomiserad kontrollerad studie på patienter med tmd-smärta jämförs en resilienskena med en kontrollskena (en gomplatta med klamrar som inte interfererar med ocklusionen). Resultaten visar jämförbara resultat för smärtlindring och följsamhet (compliance) för båda skenorna. För att kontrollera olika bakgrundsfaktorers betydelse för behandlingsresultatet har graden av annan kroppssmärta, allmän hälsa, somatisering, depression och känsla av sammanhang studerats. Inga av dessa faktorer påverkar behandlingsresultatet. En ny bettskena har konstruerats där kostnads- och tidseffektiviteten varit drivande i utvecklingen. En randomiserad kontrollerad studie visar att behandlingsutfallet för den nya skenan är likvärdigt med konventionella bettskenor [29]. Den vanligaste kopplingen mellan sömnstörningar och tandvård är snarkningsproblematik NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT NÄTVERK I forskningsnätverket ingår på nationell nivå Karolinska institutet, Landstinget Jönköping, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västmanland, Landstinget Östergötland, Lunds universitet, Region Skåne, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, Umeå universitet, universitetet i Linköping, Malmö allmänna sjukhus samt Uppsala universitet På internationell nivå deltar universiteten i Amsterdam, Buffalo, Leuven, Minnesota, Neapel, Niigata, Washington, Åbo samt Århus. 67

5 Bondemark et al och sömnapné. Under lång tid har det kunnat visas att sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll ofta i kombination med snarkningar) framgångsrikt behandlats med intraoral apparatur. Man har kunnat bevisa goda behandlingseffekter, positiv inverkan på det kardiovaskulära systemet och individens livskvalitet samt dessutom förbättringar i sovkamratens situation. Forskningsresultaten har inneburit en markant förändring av vårdinriktningen från kirurgisk behandling till mer fysiologisk behandling med intraoral apparatur eller övertrycksandning med så kallad cpap-apparatur. Evidensen är god för båda behandlingsformerna. Kunskapen om sömnstörningarnas konsekvenser ger nya forskningsperspektiv kring läkning av smärtproblematik och sömnstörningar. Det handlar primärt om att kartlägga förekomsten av samvariationer av sömnstörningar vid olika smärttillstånd och att analysera olika smärtlindringsmetoders inverkan på sömnkvaliteten. överföring av forskningsresultat Det är viktigt att föra ut resultat till tandläkare, internationella forskare och allmänheten. Det sker med seminarier och föreläsningar för studenter både på grund- och specialistutbildningsnivå, kursgivning för tandläkare och andra personalkategorier inom tandvården samt vid nationella och internationella kongresser. De senaste tre åren har 50 artiklar publicerats i internationella tidskrifter med»peer-review-system«. Dessutom har tre doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling, fyra masters- och fem halvtidsseminarier inför framtida doktorsavhandlingar presenterats Till allmänheten sprids forskningsresultat genom populärvetenskapliga tidskrifter, dagspress och andra media. referenser 1. Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Prevalence of temporomandibular pain and subsequent dental treatment among 28,899 adolescents. J Orofac Pain 2005; 19: Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Incidence of temporomandibular disorders and pain among adolescents in a Swedish county. J Orofac Pain 2007; 21: Nilsson IM, Drangsholt M, List T. Gender and age perspectives on psychological and behavioral factors in adolescence with TMD pain. Submitted Al-Harthy M, Ekberg EC, Nilner. TMD according to RDC/TMD in Adult Saudi Arabians. International World Congress of Pain, Glasgow Paulsson L, Bondemark L, Söderfeldt B. A systematic review of the consequences of premature birth on palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, and tooth maturity and eruption. Angle Orthod 2004; 74: Paulsson L, Söderfeldt B, Bondemark L. Malocclusion traits and orthodontic treatment needs in prematurely born children. Angle Orthod 2008; 78: Paulsson L, Bondemark L. Craniofacial morphology in prematurely born children. Angle Orthod. In press Pigg M, Baad-Hansen L, Svensson P, List T. Reliability of intraoral quantitative sensory testing (QST). International World Congress of Pain, Glasgow List T, Leijon G, Svensson P. Somatosensory abnormalities in atypical odontalgia: A case-control study. Submitted List T, Svensson T, Helkimo M, Öster M, Leijon G. Effect of local anesthesia on atypical odontalgia - a randomized controlled trial. Pain 2006; 122: Baad-Hansen L, List T, Kaube H, Jensen TS, Svensson P. Blink reflexes in patients with atypical odontalgia and matched healthy controls. Exp Brain Res 2006; 172: Dawson A, Famili A, List T. Comparison of pain and tolerance thresholds between Middle-Easterns and Swedes: A case-control study. The Swedish National Dental Convention, Larsson P, List T, Lundström I, Marcusson A, Ohrbach R. Reliability and validity of Swedish version of the Oral Health Impact Profile. Acta Odontol Scand 2004; 62: Ohrbach R, Larsson P, List T. The Jaw Functional Limitation Scale: Development, reliability, and validity of 8-item and 20-item. Accepted J Orofac Pain Feldmann I, List T, John MT, Bondemark L. Reliability of a questionnaire assessing experiences of adolescents in orthodontic treatment. Angle Orthod 2007; 77: Wolf E. Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives: the clinical view and the patient s experience. (Akademisk avhandling). Malmö: Malmö högskola, Wolf E, Birgerstam P, Nilner M, Petersson K. The nonspecific chronic orofacial pain patients attitude to every-day life. A phenomenological study. The 13th Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul Wolf E, Birgerstam P, Nilner M, Petersson K. Patients experiences of consultations for nonspecific chronic orofacial pain: A phenomenological study. J Orofac Pain 2006; 20: Limchaichana N, Petersson A, Rohlin M. The efficacy of magnetic resonance imaging in the diagnosis of degenerative and inflammatory temporomandibular joint disorders: a systematic literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: Limchaichana N, Nilsson H, Ekberg EC, Nilner M, Petersson A. Clinical diagnoses and MRI findings in patients with TMD pain. J Oral Rehabil 2007; 34: Koh K- J, List T, Petersson A, Rohlin M. Relationship between clinical and magnetic resonance imaging diagnoses and findings in degenerative and inflammatory temporomandibular joint diseases. A systematic literature review. Submitted for publication to J Orofac Pain, Wiese M, Svensson P, Bakke M, List T, Hintze H, Petersson A, Knutsson K, Wenzel A. Association between TMJ symptoms, signs and clinical diagnosis using RDC/TMD and radiographic findings in TMJ tomograms. Accepted for publication in J Orofac Pain, Pigg M, Petersson A, Petersson K, Maly P, List T. A comparative analysis of MRI, CBCT and conventional radiography in patients with intraoral pain conditions. The 13th Congress of the European Society of Endodontology, Istanbul Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 176, Petrén S, Bondemark L. Correction of unilateral posterior crossbite. A randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: 790.e7 e Bondemark L, Karlsson I. Extraoral vs intraoral appliance for distal movement of maxillary first molars: a randomized controlled trial. Angle Orthod 2005; 75: Feldmann I, Bondemark L. Anchorage capacity of osseointegrated and conventional anchorage systems a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008; 133: 339.e e Feldmann I, List T, Feldmann H, Bondemark L. Pain intensity and discomfort following surgical placement of orthodontic anchoring units and premolar extraction: a randomized controlled trial. Angle Orthod 2007; 77: Nilner M, Ekberg EC, Doepel M, Andersson J, Selovuo K, Le Bell Y. Effectiveness of a prefabricated occlusal appliance in the short term in patients with myofascial pain. J Orofac Pain. Accepted P N A C T 68

6 Greater New York Dental Meeting th Annual Session A PERFECT COMBINATION: THE LARGEST DENTAL CONGRESS/EXHIBITION IN AMERICA AND NEW YORK CITY Attend At No Cost Dentists are admitted without a registration fee if they pre-register. Mark Your Calendar Educational Programs: Friday through Wednesday, November 28 - December 3, 2008 Exhibits: Sunday through Wednesday, November 30 - December 3, 2008 More than 500 Exhibitors Jacob K. Javits Convention Center 11th Avenue between 34-39th Streets (Manhattan) Headquarters Hotel New York Marriott Marquis Hotel Latest Dental Technology & Scienti c Advances More Than 350 Scienti c Programs Seminars, hands-on workshops, essays & table demonstrations as well as specialty and auxiliary programs MEETING DATES: TH on Spanish Language Educational Programs RD International Dental Congress e- Social Programs for the Entire Family Pr EXHIBIT DATES: TH RD NOVEMBER 30 - DECEMBER 3 Re No g Fe istr e ati NOVEMBER 28 - DECEMBER 3 Enjoy New York City at its best during the most festive time of the year! Please send me more information about... Attending the 2008 Greater New York Dental Meeting Participating as a guest host and receiving free CE I speak and am willing to assist international guests. enter language Name Address City, State, Zip/Country Code Telephone Fax or mail this to: Greater New York Dental Meeting or visit our website: for more information. For More Information: Greater New York Dental Meeting 518 Fifth Avenue - Third Floor New York, NY USA Tel: +1 (212) Fax: +1 (212) Website:

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Smärtmekanismer och samsjuklighet

Smärtmekanismer och samsjuklighet Smärtmekanismer och samsjuklighet Gunilla Brodda Jansen, PBM, specialist Rehabmedicin och Smärtlindring, Docent Karolinska Institutet Långvarig smärta Förekomst av långvariga smärtor 40-65%. Heterogen

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Göran Dahllöf Institutionen för Odontologiska, avdelningen för ortodonti och pedodonti Barn- och ungdomstandvårdens mål Att skola in patienter till tandvården så

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion List och Tegelberg Accepterad för publicering den 25 april 2001 Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion Thomas List och Åke Tegelberg Vid sidan om karies, trauma

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Kronisk smärta i Region Skåne

Kronisk smärta i Region Skåne Upplägg (60 min!) Kronisk smärta i Region Skåne Per Alstergren Docent, övertandläkare Universitetslektor Vad är smärta? Hur mycket smärta finns det? DiagnosGk Behandling Malmö högskola Orofaciala smärtenheten

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar

Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar Odontologisk diagnostik och radiologi Boel Kullendorff Övertandläkare Odontologisk röntgendiagnostik Odontologisk ÖNH-diagnostik omfattar Odontologisk ÖNH diagnostik

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

SMÄRTSKATTNING OCH ICKE-FARMAKOLOGISKA BEHANDLINGSSTRATEGIER UNDER PEDIATRISK POSTOPERATIV VÅRD

SMÄRTSKATTNING OCH ICKE-FARMAKOLOGISKA BEHANDLINGSSTRATEGIER UNDER PEDIATRISK POSTOPERATIV VÅRD SMÄRTSKATTNING OCH ICKE-FARMAKOLOGISKA BEHANDLINGSSTRATEGIER UNDER PEDIATRISK POSTOPERATIV VÅRD STEFAN NILSSON, FILOSOFIE DOKTOR OMVÅRDNAD, LEKTOR, BARNSJUKSKÖTERSKA Serious games och musikmedicin Miljö

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Diagnostik av käksmärta

Diagnostik av käksmärta Del av den nordiska artikelserien Diagnostik och terapiplanering. Översiktsartikel, accepterad för publicering 25 november 2014. Diagnostik av käksmärta Ungefär 10 15 procent av populationen besväras av

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Vad är smärta? T5 Intro 2014-11-18. Orofacial smärta och käkfunktion (OSK) Vad undervisar vi om? Framför allt kronisk smärta

Vad är smärta? T5 Intro 2014-11-18. Orofacial smärta och käkfunktion (OSK) Vad undervisar vi om? Framför allt kronisk smärta Vad undervisar vi om? Orofacial smärta och käkfunktion (OSK) Professor, övertandläkare Tuggsystemets normala funktioner och de sjukdomar som kan drabba det dvs Orofaciala smärttillstånd och käkfunktionsstörningar

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Modern krishantering:

Modern krishantering: Modern krishantering: Flexibilitet, ledarskap och stärkta egna resurser Magnus Brolin leg psykolog, leg psykoterapeut Per Calleberg leg psykolog, biolog Mikael Westrell socionom, leg psykoterapeut Kollektiva

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Rutiner. över det delningen.

Rutiner. över det delningen. 19: Ortodonti Den ortodontiska vården skötss i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Det är viktigt att det görs en kontroll av bettutvecklingen i samband med dee regelbundna revisionsundersökningarna

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär

Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär -6- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall.

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Nyckelord: kariesdiagnostik, röntgen, risker, barn, adolecens, strålning Röntgendiagnostik

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Evidensbaserad ortodonti

Evidensbaserad ortodonti Evidensbaserad ortodonti ken hansen og bengt mohlin Hur har ortodontivården utvecklats? Ortodontivården i Skandinavien har under senare decennier kraftigt ökat i omfattning. I en svensk studie som publicerades

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Diagnostik Undersökning Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Undersökning Objektiva symtom Klinisk undersökning Perkussionsömhet

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Emma Mc Cormick Magdalena Sjöwall Handledare: Per Alstergren Examensarbete (15 hp) Tandläkarprogrammet

Läs mer

Läs om sub-klassificeringsmodeller :

Läs om sub-klassificeringsmodeller : Läs om sub-klassificeringsmodeller : O Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar En systematisk översikt av vetenskapliga studier Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dental erosion hos barn och ungdomar Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dagens agenda Vad är dental erosion? Är det vanligt förekommande?

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Diagnostisk avbildning i gränslandet mellan odontologi och medicin.

Diagnostisk avbildning i gränslandet mellan odontologi och medicin. Diagnostisk avbildning i gränslandet mellan odontologi och medicin. Jakten på roten till det onda. Diagnostik Odontologisk Radiologi / Dentomaxillofacial Radiology Officiell specialitet i Sverige sedan

Läs mer

Tidig kariesutveckling

Tidig kariesutveckling Karies utveckling och omfattning hos barn i förskoleåldern Margaret Grindefjord Eastmaninstitutet Folktandvården i Stockholm Seminarium i Hamar 3 oktober 23 Karies epidemiologi Tidig kariesutveckling Prevalens

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY Tord Forsner En enkel ekvation? information=implementering information+utbildning+resurser=implementering Hur sprider vi

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Seminar i barnetannpleie

Seminar i barnetannpleie Seminar i barnetannpleie Hamar 30 oktober 2003 Lill-Kari Wendt Journalutdrag Pojke, invandrarbakgrund, född 1998 Fördelning av kariesskador vid 5 års ålder Daganteckningar 990201 1-års inf. Barn nr 1.

Läs mer