Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka"

Transkript

1 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Lars Äng, välkomnade mötesdeltagarna och presenterade GGFs representant Göran Persson och mötesordförande Kenneth Nilsson. Styrelsen och kommittéordföranden presenterades också. Våra nya tränare Karolina och Martin Bohlin hälsades välkomna med en varm applåd och presenterade kort sig själva. Lars redogjorde för klubbens nuläge och framtid. Han berättade om den omvärldsanalys som gjorts av Svenska Golfförbundet. Hur situationen ser ut i vårt distrikt och i vår klubb. De sk hörnpelarna; kansli, bana, restaurang, pro har även detta år varit föremål för granskning och nytänkande; I vårt kansli har en omorganisation gjorts där ekonomifunktionen lagts på en redovisningsbyrå i syfte att spara in på personalkostnader. Fastigheterna och närområdet har diskuterats och resulterat i ett förslag som ingår i investeringsbudget (Förslaget finns dokumenterat som bilaga till Höstmöteshandlingarna). Enligt Masterplanen för banan har vi gjort investeringar i banan för att förbättra ytavrinning på hål 1, 3 och 8. Efter en omfattande rekryteringsprocess med ca 25 sökande har Forsgården beslutat att teckna avtal med Karolina och Martin Bohlin. Träningsupplägg på bredd och spets inom klubbens verksamhet, nybörjarsatsning, lektioner och shop-verksamhet finns med i planerna och tillsammans med styrelsen och kommittéerna kommer verksamheten att detaljplaneras under våren. Styrelsen har stort fokus på de olika medlemskapsformer som erbjuds på klubbar i Sverige och vilka konsekvenser de får för klubbarna och för golfsporten. Triaden-samarbetet med Forsgårdens GK, Kungsbacka GK och Delsjö GK har med vår gemensamma tävling och med greenfee-samarbetet givit våra medlemmar ett värdefullt mervärde och våra organisationer ett lika värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samarbetet med de fem Kungsbackaklubbarna har formaliserats och arbetsgrupper där Ordförande, banchefer och intendenter tillsammans arbetar för effektivisering i bl a inköpsrutiner, samutnyttjande av specialmaskiner, personalpool etc. (Även Vallda har meddelat intresse att ingå i gruppen nästa år) Detta samarbete har också resulterat i en justering av greenfee. Alla klubbar höjer greenfee med 50 kr. (Greenfee på Forsgården har varit oförändrad sedan 2002). 1 (10)

2 1989 öppnade Forsgårdens första 18 hål. Styrelsen vill gärna uppmärksamma detta med en aktivitet i samband med 20-årsjubileet. Forsgården ligger i front för Miljöarbetet i distriktet. Ett trevligt Miljöseminarium (med tävling över 9-hål) hölls i maj med inbjudna från distriktet och Svenska Golfförbundet. Detta uppmärksammades i Svensk Golf. Forsgården är dessutom nominerad till SGA:s miljöpris Forsgårdens Golfklubb bevakar uppmärksamt utvecklingen i golfsverige. Att ha ekonomisk beredskap för en minskad medlemstillströmning genom en god buffert och fortsatt investera enbart med sparade medel. Att ha verksamhetsberedskap genom en tilltro på framtiden och fortsatt satsa på juniorverksamheten och än mer aktivt introducera föräldrar både i golfen och i juniorledarskap. Tre duktiga Forsgårdenjuniorer finns med i Team Göteborg nästa år. Glädjande kan vi se en ny grupp duktiga juniorer på bred frammarsch. Lars Äng redogjorde även för den frågeställning som uppkom vid årsmötet angående ev förändring till ett Årsmöte istället för som idag, Höst- och Årsmöte. Detta skulle vid en förändring kräva ett stadgeändringsbeslut. Lars belyste anledningen till varför två möten behövs. Klubben har ett räkenskapsår januari december. Verksamhetsåret löper under samma period. Detta gör att vi behöver fakturera ut medlemsavgifterna i januari, efter det att Höstmötet tagit beslut om avgifter och budget. Om fakturering sker efter ett årsmöte i mars kommer klubben att hamna i en likviditetsproblematik. Årsmötet måste hållas i mars eftersom Årsredovisning och styrelsens ansvarsfrihet ska godkännas. Det glapp som uppstår från årsskiftet, då en ny styrelse tillträder (efter valen på Höstmötet) och det faktum att den nya styrelsen ska skriva under Årsredovisningen som den förra styrelsen varit ansvarig för, påverkar inte ansvarsbördan. Det är den, under räkenskapsåret sittande styrelsen, som ändå är ansvarig för bokslutet. (Detta enligt Riksidrottsförbundet) Arthur Anderson fick ordet och berättade kort om Torsdagsgängets arbetsinsatser under året personer har träffats under ett antal torsdagar och tillsammans har de med sina arbetstimmar åstadkommit mycket fint för klubben helt ideellt. Årensning, slyröjning, avverkning, eldning och allmänt förhöjande arbeten. Höstmötet gav Torsdagsgänget en varm applåd. Lars Äng förklarade Höstmötet 2008 öppnat och lämnade därefter ordet till vår ordförande i Tävlingskommittén Thomas Claeson för förrättning av prisutdelning. 2 (10)

3 1 Prisutdelning KM och GGF Mästarmöte samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond Thomas Claeson fick, till Höstmötets applåder, symboliskt dela ut blommor och bucklor till årets Klubbmästare; Ann-Charlotte Ryrman och Fabian Sandqvist, då båda tyvärr var förhindrade att deltaga. Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond mottogs av Joakim Carlsson. Joakim är 14 år och spelar på hcp 3,6. Han har två år i rad kvalificerat sig till finalen i Skandia Cup. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 157 st röstberättigade medlemmar. Röstlängden fastställdes. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar. 4 Fastställande av föredragningslista Lars Äng föreslog en förändring i dagordningen, där förslaget under punkten 9.a flyttas upp att behandlas efter punkten 6. Föredragningslistan fastställdes. 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet På valberedningens förslag valdes Kenneth Nilsson till mötesordförande och Jeanette Hallgren till mötessekreterare. 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Bo Dahlström och Morgan Reinler. 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a Styrelsens förslag: Beslut angående disponering och om/tillbyggnad av fastigheter och lokaler. Ingemar Karlsson, ledamot i styrelsen och Fastighetskommitténs kontaktperson redogjorde för nuläge och styrelsens förslag, som i detalj presenterats i etapper och med tidsplan. 3 (10)

4 Förslaget innefattar Gamla maskinhallen, Shopen, Kansliet, Entré/altan: Gamla Maskinhallen, där arbetet påbörjats enligt tidigare styrelsebeslut. Tidigare personalutrymmen skall inredas till konferensrum med entré, toaletter och litet förråd med pentry. I nästa steg ska den del av Gamla Maskinhallen som nu inrymmer bagskåp också bli konferensrum. Bagskåpen flyttas till fd. Juniorrummet beläget i anslutning till övriga bagförråd. Shopen, ska flyttas in i klubbhuset. Det är nuvarande konferensrummet som blir shop och enligt planen ska i denna lokal under våren 09, endast mindre, invändiga justeringar göras. Bl a kommer ett rulljalusi att installeras för att bredda entrén till shopen. I nästa steg kommer shop-lokalen enligt planen att byggas ut mot altanen och utökas med balkongens bredd ut mot vägen. Tävlingsexpeditionen, blir efter viss ombyggnad, den nya shopens kontor/reception och tävlingsledarna får nytt kontor som byggs i samband med shop-utbyggnaden. Tanken är att vi på sikt kommer att kunna samarbeta över gränserna. Att klubben och shopen kan dela på personalkostnader under vissa perioder. Nuvarande tävlingsreception utrustas så att man kan öppna både tidbokning och kassa då inte någon tävling pågår som kräver bemanning med tävlingsledning. Kansliet, förlorar apparatrummet som använts till förrådsutrymme. Kansliet förlorar också ett mötesrum när shopen flyttar in. Sedan lång tid har kansliets utrymmen varit bristfälliga. Data-servrar, telefonväxel och kopieringsmaskin står på den yta som en gång var tänkt som pausutrymme. Förrådsutrymmet är minimalt. Enligt tidigare skrivningar från Arbetsmiljöverket har kansliets brist på pausrum varit föremål för kritik och begäran om åtgärd. I den föreslagna planen får kansliet två extra rum i klubbhusets förlängning av gaveln, fram till balkongens slut. Dessa utrymmen kan då tjäna som mötespausrum och till förvaring av trycksaker, scorekort och banguider som kräver utrymme när de levereras vid säsongens start. Till kansliets tambur kan kopieringsmaskin flyttas och blir på så vis mer lättillgänglig. Nuvarande kontor för reception och receptionsdisken kommer att finnas kvar. Med ovanstående plan för bemanning och service ges vi möjlighet till väsentlig effektivisering av personaltimmar och kompetens. Altanen, så som den ser ut idag är i behov av underhåll. Underlaget är ojämnt och trappan upp till altanen är brant, hal och obekväm att gå i. Trappan slutar rakt ut i vägen. Detta är utgör en fara både för barn (som springer ner för trappan utan att se efter bilar) och äldre personer som ofta med möda tar sig upp och ner för trappan. I den föreslagna planen breddas altanen ut till gränsen för vägen. Den får en bättre, jämnare och snyggare beläggning. Det kommer att finnas plats att sitta 4 (10)

5 och umgås. Både i sol och i skugga. Trappan upp till klubbhuset vinklas parallellt med vägen och görs mer gåvänlig. Tanken är att skapa en sedan länge efterfrågad, naturlig, trivsam mötesplats och en mer välkomnande entré till klubbhuset, där man har kontakt med markplanet och banan. En upprustning av den miljö som är det första och sista intrycket av Forsgården, är också psykologiskt viktigt ur marknadssynpunkt, för både medlemmar och gäster. Gamla Klubbhuset/Shopen, kommer så snart nuvarande pro har flyttat ut, att besiktigas. Därefter tas beslut om husets framtid. Under 2009 kommer huset att fungera som nytt viste för våra juniorer. Planer på en enklare café-verksamhet finns också. Våra restauratörer har uttryckt intresse att sköta en enklare trädgårdsservering där vi kan skapa rumskänsla vid puttingreenen. Under säsongen kommer vi också att fräscha upp fasaden på ett enkelt sätt. Interiört fräschar vi upp väggar och golv så att det känns helt och rent. I anslutning till Gamla Klubbhuset finns också planer på att sätta upp ett skärmtak där bagar kan parkeras. Ingemar Karlsson betonade att ombyggnationen kommer att ske i etapper och att planen är att starta arbeten med tillbyggnad av klubbhuset i oktober. Förutsättningen är att klubben har de ekonomiska resurser vi budgeterat med och att vi kan få den ideella hjälp som behövs för att hålla kostnaderna nere. Vid halvårsskiftet gör styrelsen en ny ekonomisk bedömning om hur projektet ska drivas. Edgar Tobiasson frågade om utrustning t ex hörslinga i de nya möteslokalerna. Ingemar svarade att vi ska ta in rekommendationer om lämplig utrustning. Edgar sa också att han ställer sin kunskap till styrelsens förfogande. Sven Carlsson summerade investeringskostnaden och undrade hur klubbens likviditet ser ut. Ingemar Karlsson bad att få återkomma med den ekonomiska redovisningen i samband med budgetgenomgången med kassören Carina Hägelmark. Doris Hansson ifrågasatte byggnation av altan eftersom hon upplever att restaurangens öppettider är så begränsade att ytterligare sittplatser för mat och dryck är onödiga. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: En altan med sittplatser uppfyller en social funktion och även utan mat och dryck. Ingemar Karlsson bad att få återkomma till diskussioner om de öppettider klubben avtalat med restaurangen vid ett annat tillfälle. 5 (10)

6 Maj-Louise Kuhlin föreslog att intendenten ska flytta fram, närmare receptionen för att synas bättre och bli mer tillgänglig för våra medlemmar och gäster. Många medlemmar vet, enligt Kuhlin, inte vem som är vår intendent. Ingemar uttryckte att han inte uppfattar Intendentens påstådda brist på synlighet eller tillgänglighet för medlemmar och gäster som något problem. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Intendentens kontor ligger 4 steg från receptionen. Glaspartier gör att intendenten alltid har visuell kontakt med personer som kommer till receptionen. F.ö. se förklarande text i stycke 7 på denna sida hur kansliet kommer att disponeras. Boris Lidén hade synpunkter på de investeringar klubben har i budget för restaurangen. Bl a det frysrum som kommer att kosta klubben 130 tkr. Lidén undrade hur klubben ska få tillbaka dessa pengar och ifrågasatte varför klubben ska förse restaurangen med utrustning när de har så stor extern försäljning. Höstmötet frågade om hyresintäkterna från restaurangen. Carina Hägelmark svarade: drygt 200 tkr. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Investeringarna för restaurangen grundas även detta på ett myndighetskrav då nuvarande frys är starkt underdimensionerad. Kommunens Miljö- och hälsa har haft påpekanden om detta. Som fastighetsägare och hyresvärd har klubben ansvar för att den fasta utrustningen möjliggör den för lokalen avsedda verksamheten. Morgan Reinler begärde ordet och ställde sig kritisk till en utbyggnad av kansliet då en tjänst försvinner. Han undrade också om shopens samarbete med klubben vad gäller tidbokning och greenfee inte gör att vi kan inrätta kontor i nuvarande reception och på så vis frigöra nuvarande intendentens kontor till lager och pausrum. Ingemar Karlsson svarade att receptionen inte kommer att byggas om och att den flexibilitet vi eftersträvar med ett framtida sk servicecenter inte kan stänga den funktion som receptionen ändå kommer att ha. Eftersom ekonomin kommer att skötas av en extern resurs på plats ca 12 timmar per vecka kan vi inte ta bort ytterligare en arbetsplats. Ekonomiresursens arbete får utföras där ledig plats finns. Exempelvis då deltidsanställda personer inte är på plats eller i receptionens kontor under lågsäsong. Ingemar påminde också om att skapandet av ytor för pausrum och för lager/förvaring i kansliet är ett minimikrav från myndigheterna och det är en enkel och effektiv lösning enligt den redovisade tillbyggnaden. Pierre Reinler menade att restaurangen en trappa upp är ett bra pausrum. Ingemar Karlsson svarade att restaurangen ej är ett alternativ som pausrum. Det finns normer för hur ett pausrum ska lokaliseras med närhet till pentryenhet för att ge personal möjlighet att bereda och intaga mat och dryck. 6 (10)

7 Evert Andersson undrade om Gamla Klubbhuset är K-märkt. Arthur Anderson svarade att så ej är fallet. Marianne Persson förtydligade att det finns ett muntligt avtal med fastighetsägaren Gåsevadholms Fideikomiss (från 1993), om tillåtelse att riva fastigheten. Bo Dahlström begärde ordet och delgav Höstmötet sin synpunkter. Han menade att upprustningen av gamla maskinhallen och att flytten av shop till klubbhuset är bra och att den inre ombyggnaden av klubbhuset därmed är nödvändig.han ställde sig kritisk till utbyggnad av kansliet och till att bygga altan. Han menade att befintlig balkong en trappa upp fyller den föreslagna altanens funktion om samarbetet med restaurangen förbättras vad gäller öppethållande och städning. Han menade också att vi behöver en uppställningsplats för bagar. Kenneth Nilsson sammanfattade synpunkterna på öppettider och skötselfrågor att ta med till en diskussion i ett annat forum. Från Höstmötes hördes därefter andra ståndpunkter; Att skapa en naturlig plats där man kan träffas och umgås har varit efterfrågat i många år. Ett lyft för klubbhuset som gynnar den viktiga klubbkänslan! Carina Hägelmark, kassör som till sin hjälp med ekonomin haft Ingrid Andersson, fick ordet och redogjorde för klubbens prognos och budget enligt Höstmöteshandlingarna. Klubbens likviditet är god. Vi har per 31 oktober en kassa på 6 mkr som både täcker de planerade investeringarna och beredskap för ev ytterligare återbetalningar av medlemslån. De medlemslån vi ska betala tillbaka under nästa år uppgår till 1,7 mkr. De nya lån vi får in blir ca 800 tkr. Differensen 900 tkr och består till stor del av passiva och greenfeemedlemmar som väljer att gå ur klubben. Denna utbetalning har vi beredskap för. När vi införde greenfeemedlemskap (som ersätts av ny aktiv medlem) avsatte vi pengar som stått på ett inlåningskonto till bra ränta. I övrigt ligger resultaträkningens intäkter 312 tkr lägre än budgeterat. Differensen består i uteblivna intäkter för nya juniormedlemmar, för ett tapp på greenfee och på sponsorintäkterna, som visserligen var högre än 2007, inte klarade budgeterade nivåer. Beträffande greenfeeintäkterna har vi i år arbetat med Viasat och Open fairway, där vi fått marknadsföring, men fått betala med rabatterad greenfee. Det är glädjande att se att vi fortsatt har ett stort intresse från gästspelare att besöka Forsgården. Förutom en intäktsökning mot budget på några kommittéer ligger vi totalt i fas mot budget Intäktsbudgeten för 2009 har vi med viss försiktighet lagt på motsvarande nivå för prognos På kostnadssidan har vi en prognos 2008 som är i paritet med årets budget. De kostnadsökningar på el och drivmedel som drabbat driftskostnaderna under året har parerats med besparingar. Kostnadsbudget för 2009 är neddragen ca 500 tkr mot förväntat resultat 2008 och hamnar på motsvarande kostnadsnivå för års förväntade resultat efter avskrivningar är 89 tkr. I budget för 2009 ligger ett netto efter avskrivningar på 340 tkr. 7 (10)

8 Styrelsen föreslår inga höjda medlemsavgifter. Investeringar ska göras med sparade vinstmedel enligt prioriteringsplan. I klubbens balans och likviditet finns utrymme för 2009 års investeringsbudget. Bengt Gustavsson undrade hur rekryteringsprocessen ser ut och om vi har någon kö. Carina svarade att det i dag finns vakanser men att rekryteringsprocessen inte är avslutad. Brytpunkten för ny kö är 1 november och där finns ytterligare personer som kan få erbjudande om medlemskap redan i år. Bengt Gustavsson ifrågasatte avsaknad av större investeringar i banan. Arthur Anderson, styrelseledamot och Bankommitténs ordf. berättade att de arbeten som finns i budget är nödvändiga åtgärder som omfattar bunkerrenovering och trädplantering. Vad man saknar i budget är bl a dressmaterial som är nödvändigt för att bibehålla en hög kvalitet. Bengt Gustavsson uttryckte sina åsikter om en skevhet i prioriteringarna. Han menade att banan är det som betyder mest för klubbens anseende, status och konkurrenskraft. Övrigt, runt omkring, har i sig ingen större betydelse om inte banan är bra. Bo Dahlström och Morgan Reinler uttryckte också en önskan om mer resurser till banan, medan Krister Ell ställde sig kritisk till de specialmaskiner man investerat i och som inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Bo Dahlström föreslog att Investeringsbudgeten för banan skulle utökas med 400 tkr. Mötesordförande ställde Bosse Dahlströms förslag om en investeringsbudget för banan på 800 tkr mot styrelsens förslag på 400 tkr. Efter rösträkning 58 röster mot 70 godkändes Bo Dahlströms förslag. 7 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Höstmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på medlemsavgifter, andra avgifter och medlemslån 2009 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes och lades till handlingarna. Styrelsens förslag till intäkts- och kostnadsbudget för 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till investeringsbudget 2009 fastställdes. Styrelsens förslag (enl. 9a) om beslut rörande byggnationerna fastställdes som ett inriktningsbeslut inom ram för lagd investeringsbudget och med en handlingsplan för styrelsen med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. 8 (10)

9 8 Val Margareta Opaas-Björklund, ledamot i Valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: a b c Lars Äng (omval) till klubbens ordförande för en tid av 1 år Arthur Anderson (omval), Ingemar Karlsson (omval) och Mia Eurenius (omval) till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Anders Lindqvist (omval) samt Ingrid Andersson (omval) till suppleanter i nämnd ordning för en tid av 1 år. d e Peter Sjöberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers samt Tomas Blomkvist (omval) till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Jesper Åberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Anders Eliasson (omval) till suppleanter för en tid av 1 år. Till GGF-ombud valdes klubbens ordförande eller den som denne utser i sitt ställe. f På höstmötets förslag valdes till Valberedning fram till Årsmötet. Peter Schroeder, (nyval) ordförande Boris Lidén, (nyval) ledamot Marianne Persson, (nyval) ledamot 9 Fortsatt; Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner b Förfrågan om Forsgårdens intresse att stå värd för Göteborg Masters Marianne Persson fick ordet och redogjorde för hur tävlingen arrangeras. Förfrågan rör Forsgårdens Golfklubb intresse att ställa banan till förfogande under ca 2 veckor och tillsammans med arrangören Golf of Course bidra med en arbetsgrupp som får till uppgift att hitta sponsorer och funktionärer till tävlingen. Margareta Opaas-Björklund undrade om klubben förbinder sig till några kostnader eller måste stå för någon ekonomisk risk om man inte lyckas få med sponsorerna. Marianne Persson svarade att Forsgårdens enda insats är banan som kommer att hållas stängd för medlemmar och gäster under arrangemanget. Gustav Lagergren fick ordet och talade för den positiva publicitet klubben kan få i samband med ett sådant arrangemang. Från Höstmötet hördes fler röster om det positiva i att få ut Forsgårdens namn och den image det skapar. En vädjan även till kommunen att ställa sig bakom och marknadsföra arrangemanget i nationella och internationella sammanhang. Höstmötet biföll förslaget att inleda diskussioner och ställer sig positiv till arrangemanget Göteborg Masters (10)

10 c d Motion från Rolf Henerius beträffande alternativa medlemsformer. Styrelsen tillstyrker förslaget till viss del. Lars Äng förtydligade styrelsens avsikter. Att skapa nya medlemsformer som äventyrar medlemstapp av ordinarie medlemmar och utan att se till de konsekvenser de medför är oansvarigt. Vi har väl avvägda alternativa medlemskap för våra medlemmar. Lars Äng välkomnar alla förslag till styrelsen som gör nya och befintliga medlemskap i Forsgården mer attraktiva. Höstmötet biföll styrelsens ställning Motion från Curt Anderson; önskemål om sittplats i kiosken. Styrelsen har avstyrkt motionen med motiveringen att sittplatserna på sin gamla plats där man inte har uppsikt över 10:ans green ger alltför långa rondtider. Sittplatser med bord har placerats i närheten av 10:ans tee. Höstmötets allmänna uppfattning om korta rondtider som en stor konkurrensfördel och motsatsen (långa rondtider på över 5 timmar) som en stor risk att förlora både medlemmar och greenfeegäster, gjorde att Höstmötet avslog motionen om att återinföra sittplatserna i kiosken. 10 Övriga frågor Banan kommer enligt Arthur Anderson att slopas om till säsongsstarten Mötet avslutas Klubbens ordförande Lars Äng tackade för förnyat förtroende och tackade även Kenneth Nilsson för ordförandeskapet med en blomma. Därefter tackade Kenneth Nilsson samtliga mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat kl. 22:30. Vid protokollet:... Jeanette Hallgren Mötessekreterare Justerat av:.... Kenneth Nilsson Mötesordförande... Morgan Reinler Bo Dahlström 10 (10)

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Årsmötesprotokoll för TK SAAB

Årsmötesprotokoll för TK SAAB Årsmötesprotokoll för TK SAAB Protokoll fört vid TK SAAB:s årsmöte torsdagen 26 mars 2015 i klubbrummet. 1. Mötets öppnande TK SAAB:s vice ordförande Göran Egefalk öppnade årsmötet och hälsade de närvarande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Protokoll Årsmöte Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 26 av dessa var röstberättigade. 1 Mötets öppnande Matts Eriksson

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Protokoll för vid Karlskrona Simsållskaps årsmöte Blad I (3)

Protokoll för vid Karlskrona Simsållskaps årsmöte Blad I (3) Protokoll för vid Karlskrona Simsållskaps årsmöte. 2013-02-12 Blad I (3) Plats och tid Folkets Hus Tisdagenden I2 februari 2013 I Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen till KSS I13:e årsmöte. 2

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer