Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka"

Transkript

1 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Lars Äng, välkomnade mötesdeltagarna och presenterade GGFs representant Göran Persson och mötesordförande Kenneth Nilsson. Styrelsen och kommittéordföranden presenterades också. Våra nya tränare Karolina och Martin Bohlin hälsades välkomna med en varm applåd och presenterade kort sig själva. Lars redogjorde för klubbens nuläge och framtid. Han berättade om den omvärldsanalys som gjorts av Svenska Golfförbundet. Hur situationen ser ut i vårt distrikt och i vår klubb. De sk hörnpelarna; kansli, bana, restaurang, pro har även detta år varit föremål för granskning och nytänkande; I vårt kansli har en omorganisation gjorts där ekonomifunktionen lagts på en redovisningsbyrå i syfte att spara in på personalkostnader. Fastigheterna och närområdet har diskuterats och resulterat i ett förslag som ingår i investeringsbudget (Förslaget finns dokumenterat som bilaga till Höstmöteshandlingarna). Enligt Masterplanen för banan har vi gjort investeringar i banan för att förbättra ytavrinning på hål 1, 3 och 8. Efter en omfattande rekryteringsprocess med ca 25 sökande har Forsgården beslutat att teckna avtal med Karolina och Martin Bohlin. Träningsupplägg på bredd och spets inom klubbens verksamhet, nybörjarsatsning, lektioner och shop-verksamhet finns med i planerna och tillsammans med styrelsen och kommittéerna kommer verksamheten att detaljplaneras under våren. Styrelsen har stort fokus på de olika medlemskapsformer som erbjuds på klubbar i Sverige och vilka konsekvenser de får för klubbarna och för golfsporten. Triaden-samarbetet med Forsgårdens GK, Kungsbacka GK och Delsjö GK har med vår gemensamma tävling och med greenfee-samarbetet givit våra medlemmar ett värdefullt mervärde och våra organisationer ett lika värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samarbetet med de fem Kungsbackaklubbarna har formaliserats och arbetsgrupper där Ordförande, banchefer och intendenter tillsammans arbetar för effektivisering i bl a inköpsrutiner, samutnyttjande av specialmaskiner, personalpool etc. (Även Vallda har meddelat intresse att ingå i gruppen nästa år) Detta samarbete har också resulterat i en justering av greenfee. Alla klubbar höjer greenfee med 50 kr. (Greenfee på Forsgården har varit oförändrad sedan 2002). 1 (10)

2 1989 öppnade Forsgårdens första 18 hål. Styrelsen vill gärna uppmärksamma detta med en aktivitet i samband med 20-årsjubileet. Forsgården ligger i front för Miljöarbetet i distriktet. Ett trevligt Miljöseminarium (med tävling över 9-hål) hölls i maj med inbjudna från distriktet och Svenska Golfförbundet. Detta uppmärksammades i Svensk Golf. Forsgården är dessutom nominerad till SGA:s miljöpris Forsgårdens Golfklubb bevakar uppmärksamt utvecklingen i golfsverige. Att ha ekonomisk beredskap för en minskad medlemstillströmning genom en god buffert och fortsatt investera enbart med sparade medel. Att ha verksamhetsberedskap genom en tilltro på framtiden och fortsatt satsa på juniorverksamheten och än mer aktivt introducera föräldrar både i golfen och i juniorledarskap. Tre duktiga Forsgårdenjuniorer finns med i Team Göteborg nästa år. Glädjande kan vi se en ny grupp duktiga juniorer på bred frammarsch. Lars Äng redogjorde även för den frågeställning som uppkom vid årsmötet angående ev förändring till ett Årsmöte istället för som idag, Höst- och Årsmöte. Detta skulle vid en förändring kräva ett stadgeändringsbeslut. Lars belyste anledningen till varför två möten behövs. Klubben har ett räkenskapsår januari december. Verksamhetsåret löper under samma period. Detta gör att vi behöver fakturera ut medlemsavgifterna i januari, efter det att Höstmötet tagit beslut om avgifter och budget. Om fakturering sker efter ett årsmöte i mars kommer klubben att hamna i en likviditetsproblematik. Årsmötet måste hållas i mars eftersom Årsredovisning och styrelsens ansvarsfrihet ska godkännas. Det glapp som uppstår från årsskiftet, då en ny styrelse tillträder (efter valen på Höstmötet) och det faktum att den nya styrelsen ska skriva under Årsredovisningen som den förra styrelsen varit ansvarig för, påverkar inte ansvarsbördan. Det är den, under räkenskapsåret sittande styrelsen, som ändå är ansvarig för bokslutet. (Detta enligt Riksidrottsförbundet) Arthur Anderson fick ordet och berättade kort om Torsdagsgängets arbetsinsatser under året personer har träffats under ett antal torsdagar och tillsammans har de med sina arbetstimmar åstadkommit mycket fint för klubben helt ideellt. Årensning, slyröjning, avverkning, eldning och allmänt förhöjande arbeten. Höstmötet gav Torsdagsgänget en varm applåd. Lars Äng förklarade Höstmötet 2008 öppnat och lämnade därefter ordet till vår ordförande i Tävlingskommittén Thomas Claeson för förrättning av prisutdelning. 2 (10)

3 1 Prisutdelning KM och GGF Mästarmöte samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond Thomas Claeson fick, till Höstmötets applåder, symboliskt dela ut blommor och bucklor till årets Klubbmästare; Ann-Charlotte Ryrman och Fabian Sandqvist, då båda tyvärr var förhindrade att deltaga. Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond mottogs av Joakim Carlsson. Joakim är 14 år och spelar på hcp 3,6. Han har två år i rad kvalificerat sig till finalen i Skandia Cup. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 157 st röstberättigade medlemmar. Röstlängden fastställdes. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar. 4 Fastställande av föredragningslista Lars Äng föreslog en förändring i dagordningen, där förslaget under punkten 9.a flyttas upp att behandlas efter punkten 6. Föredragningslistan fastställdes. 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet På valberedningens förslag valdes Kenneth Nilsson till mötesordförande och Jeanette Hallgren till mötessekreterare. 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Bo Dahlström och Morgan Reinler. 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a Styrelsens förslag: Beslut angående disponering och om/tillbyggnad av fastigheter och lokaler. Ingemar Karlsson, ledamot i styrelsen och Fastighetskommitténs kontaktperson redogjorde för nuläge och styrelsens förslag, som i detalj presenterats i etapper och med tidsplan. 3 (10)

4 Förslaget innefattar Gamla maskinhallen, Shopen, Kansliet, Entré/altan: Gamla Maskinhallen, där arbetet påbörjats enligt tidigare styrelsebeslut. Tidigare personalutrymmen skall inredas till konferensrum med entré, toaletter och litet förråd med pentry. I nästa steg ska den del av Gamla Maskinhallen som nu inrymmer bagskåp också bli konferensrum. Bagskåpen flyttas till fd. Juniorrummet beläget i anslutning till övriga bagförråd. Shopen, ska flyttas in i klubbhuset. Det är nuvarande konferensrummet som blir shop och enligt planen ska i denna lokal under våren 09, endast mindre, invändiga justeringar göras. Bl a kommer ett rulljalusi att installeras för att bredda entrén till shopen. I nästa steg kommer shop-lokalen enligt planen att byggas ut mot altanen och utökas med balkongens bredd ut mot vägen. Tävlingsexpeditionen, blir efter viss ombyggnad, den nya shopens kontor/reception och tävlingsledarna får nytt kontor som byggs i samband med shop-utbyggnaden. Tanken är att vi på sikt kommer att kunna samarbeta över gränserna. Att klubben och shopen kan dela på personalkostnader under vissa perioder. Nuvarande tävlingsreception utrustas så att man kan öppna både tidbokning och kassa då inte någon tävling pågår som kräver bemanning med tävlingsledning. Kansliet, förlorar apparatrummet som använts till förrådsutrymme. Kansliet förlorar också ett mötesrum när shopen flyttar in. Sedan lång tid har kansliets utrymmen varit bristfälliga. Data-servrar, telefonväxel och kopieringsmaskin står på den yta som en gång var tänkt som pausutrymme. Förrådsutrymmet är minimalt. Enligt tidigare skrivningar från Arbetsmiljöverket har kansliets brist på pausrum varit föremål för kritik och begäran om åtgärd. I den föreslagna planen får kansliet två extra rum i klubbhusets förlängning av gaveln, fram till balkongens slut. Dessa utrymmen kan då tjäna som mötespausrum och till förvaring av trycksaker, scorekort och banguider som kräver utrymme när de levereras vid säsongens start. Till kansliets tambur kan kopieringsmaskin flyttas och blir på så vis mer lättillgänglig. Nuvarande kontor för reception och receptionsdisken kommer att finnas kvar. Med ovanstående plan för bemanning och service ges vi möjlighet till väsentlig effektivisering av personaltimmar och kompetens. Altanen, så som den ser ut idag är i behov av underhåll. Underlaget är ojämnt och trappan upp till altanen är brant, hal och obekväm att gå i. Trappan slutar rakt ut i vägen. Detta är utgör en fara både för barn (som springer ner för trappan utan att se efter bilar) och äldre personer som ofta med möda tar sig upp och ner för trappan. I den föreslagna planen breddas altanen ut till gränsen för vägen. Den får en bättre, jämnare och snyggare beläggning. Det kommer att finnas plats att sitta 4 (10)

5 och umgås. Både i sol och i skugga. Trappan upp till klubbhuset vinklas parallellt med vägen och görs mer gåvänlig. Tanken är att skapa en sedan länge efterfrågad, naturlig, trivsam mötesplats och en mer välkomnande entré till klubbhuset, där man har kontakt med markplanet och banan. En upprustning av den miljö som är det första och sista intrycket av Forsgården, är också psykologiskt viktigt ur marknadssynpunkt, för både medlemmar och gäster. Gamla Klubbhuset/Shopen, kommer så snart nuvarande pro har flyttat ut, att besiktigas. Därefter tas beslut om husets framtid. Under 2009 kommer huset att fungera som nytt viste för våra juniorer. Planer på en enklare café-verksamhet finns också. Våra restauratörer har uttryckt intresse att sköta en enklare trädgårdsservering där vi kan skapa rumskänsla vid puttingreenen. Under säsongen kommer vi också att fräscha upp fasaden på ett enkelt sätt. Interiört fräschar vi upp väggar och golv så att det känns helt och rent. I anslutning till Gamla Klubbhuset finns också planer på att sätta upp ett skärmtak där bagar kan parkeras. Ingemar Karlsson betonade att ombyggnationen kommer att ske i etapper och att planen är att starta arbeten med tillbyggnad av klubbhuset i oktober. Förutsättningen är att klubben har de ekonomiska resurser vi budgeterat med och att vi kan få den ideella hjälp som behövs för att hålla kostnaderna nere. Vid halvårsskiftet gör styrelsen en ny ekonomisk bedömning om hur projektet ska drivas. Edgar Tobiasson frågade om utrustning t ex hörslinga i de nya möteslokalerna. Ingemar svarade att vi ska ta in rekommendationer om lämplig utrustning. Edgar sa också att han ställer sin kunskap till styrelsens förfogande. Sven Carlsson summerade investeringskostnaden och undrade hur klubbens likviditet ser ut. Ingemar Karlsson bad att få återkomma med den ekonomiska redovisningen i samband med budgetgenomgången med kassören Carina Hägelmark. Doris Hansson ifrågasatte byggnation av altan eftersom hon upplever att restaurangens öppettider är så begränsade att ytterligare sittplatser för mat och dryck är onödiga. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: En altan med sittplatser uppfyller en social funktion och även utan mat och dryck. Ingemar Karlsson bad att få återkomma till diskussioner om de öppettider klubben avtalat med restaurangen vid ett annat tillfälle. 5 (10)

6 Maj-Louise Kuhlin föreslog att intendenten ska flytta fram, närmare receptionen för att synas bättre och bli mer tillgänglig för våra medlemmar och gäster. Många medlemmar vet, enligt Kuhlin, inte vem som är vår intendent. Ingemar uttryckte att han inte uppfattar Intendentens påstådda brist på synlighet eller tillgänglighet för medlemmar och gäster som något problem. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Intendentens kontor ligger 4 steg från receptionen. Glaspartier gör att intendenten alltid har visuell kontakt med personer som kommer till receptionen. F.ö. se förklarande text i stycke 7 på denna sida hur kansliet kommer att disponeras. Boris Lidén hade synpunkter på de investeringar klubben har i budget för restaurangen. Bl a det frysrum som kommer att kosta klubben 130 tkr. Lidén undrade hur klubben ska få tillbaka dessa pengar och ifrågasatte varför klubben ska förse restaurangen med utrustning när de har så stor extern försäljning. Höstmötet frågade om hyresintäkterna från restaurangen. Carina Hägelmark svarade: drygt 200 tkr. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Investeringarna för restaurangen grundas även detta på ett myndighetskrav då nuvarande frys är starkt underdimensionerad. Kommunens Miljö- och hälsa har haft påpekanden om detta. Som fastighetsägare och hyresvärd har klubben ansvar för att den fasta utrustningen möjliggör den för lokalen avsedda verksamheten. Morgan Reinler begärde ordet och ställde sig kritisk till en utbyggnad av kansliet då en tjänst försvinner. Han undrade också om shopens samarbete med klubben vad gäller tidbokning och greenfee inte gör att vi kan inrätta kontor i nuvarande reception och på så vis frigöra nuvarande intendentens kontor till lager och pausrum. Ingemar Karlsson svarade att receptionen inte kommer att byggas om och att den flexibilitet vi eftersträvar med ett framtida sk servicecenter inte kan stänga den funktion som receptionen ändå kommer att ha. Eftersom ekonomin kommer att skötas av en extern resurs på plats ca 12 timmar per vecka kan vi inte ta bort ytterligare en arbetsplats. Ekonomiresursens arbete får utföras där ledig plats finns. Exempelvis då deltidsanställda personer inte är på plats eller i receptionens kontor under lågsäsong. Ingemar påminde också om att skapandet av ytor för pausrum och för lager/förvaring i kansliet är ett minimikrav från myndigheterna och det är en enkel och effektiv lösning enligt den redovisade tillbyggnaden. Pierre Reinler menade att restaurangen en trappa upp är ett bra pausrum. Ingemar Karlsson svarade att restaurangen ej är ett alternativ som pausrum. Det finns normer för hur ett pausrum ska lokaliseras med närhet till pentryenhet för att ge personal möjlighet att bereda och intaga mat och dryck. 6 (10)

7 Evert Andersson undrade om Gamla Klubbhuset är K-märkt. Arthur Anderson svarade att så ej är fallet. Marianne Persson förtydligade att det finns ett muntligt avtal med fastighetsägaren Gåsevadholms Fideikomiss (från 1993), om tillåtelse att riva fastigheten. Bo Dahlström begärde ordet och delgav Höstmötet sin synpunkter. Han menade att upprustningen av gamla maskinhallen och att flytten av shop till klubbhuset är bra och att den inre ombyggnaden av klubbhuset därmed är nödvändig.han ställde sig kritisk till utbyggnad av kansliet och till att bygga altan. Han menade att befintlig balkong en trappa upp fyller den föreslagna altanens funktion om samarbetet med restaurangen förbättras vad gäller öppethållande och städning. Han menade också att vi behöver en uppställningsplats för bagar. Kenneth Nilsson sammanfattade synpunkterna på öppettider och skötselfrågor att ta med till en diskussion i ett annat forum. Från Höstmötes hördes därefter andra ståndpunkter; Att skapa en naturlig plats där man kan träffas och umgås har varit efterfrågat i många år. Ett lyft för klubbhuset som gynnar den viktiga klubbkänslan! Carina Hägelmark, kassör som till sin hjälp med ekonomin haft Ingrid Andersson, fick ordet och redogjorde för klubbens prognos och budget enligt Höstmöteshandlingarna. Klubbens likviditet är god. Vi har per 31 oktober en kassa på 6 mkr som både täcker de planerade investeringarna och beredskap för ev ytterligare återbetalningar av medlemslån. De medlemslån vi ska betala tillbaka under nästa år uppgår till 1,7 mkr. De nya lån vi får in blir ca 800 tkr. Differensen 900 tkr och består till stor del av passiva och greenfeemedlemmar som väljer att gå ur klubben. Denna utbetalning har vi beredskap för. När vi införde greenfeemedlemskap (som ersätts av ny aktiv medlem) avsatte vi pengar som stått på ett inlåningskonto till bra ränta. I övrigt ligger resultaträkningens intäkter 312 tkr lägre än budgeterat. Differensen består i uteblivna intäkter för nya juniormedlemmar, för ett tapp på greenfee och på sponsorintäkterna, som visserligen var högre än 2007, inte klarade budgeterade nivåer. Beträffande greenfeeintäkterna har vi i år arbetat med Viasat och Open fairway, där vi fått marknadsföring, men fått betala med rabatterad greenfee. Det är glädjande att se att vi fortsatt har ett stort intresse från gästspelare att besöka Forsgården. Förutom en intäktsökning mot budget på några kommittéer ligger vi totalt i fas mot budget Intäktsbudgeten för 2009 har vi med viss försiktighet lagt på motsvarande nivå för prognos På kostnadssidan har vi en prognos 2008 som är i paritet med årets budget. De kostnadsökningar på el och drivmedel som drabbat driftskostnaderna under året har parerats med besparingar. Kostnadsbudget för 2009 är neddragen ca 500 tkr mot förväntat resultat 2008 och hamnar på motsvarande kostnadsnivå för års förväntade resultat efter avskrivningar är 89 tkr. I budget för 2009 ligger ett netto efter avskrivningar på 340 tkr. 7 (10)

8 Styrelsen föreslår inga höjda medlemsavgifter. Investeringar ska göras med sparade vinstmedel enligt prioriteringsplan. I klubbens balans och likviditet finns utrymme för 2009 års investeringsbudget. Bengt Gustavsson undrade hur rekryteringsprocessen ser ut och om vi har någon kö. Carina svarade att det i dag finns vakanser men att rekryteringsprocessen inte är avslutad. Brytpunkten för ny kö är 1 november och där finns ytterligare personer som kan få erbjudande om medlemskap redan i år. Bengt Gustavsson ifrågasatte avsaknad av större investeringar i banan. Arthur Anderson, styrelseledamot och Bankommitténs ordf. berättade att de arbeten som finns i budget är nödvändiga åtgärder som omfattar bunkerrenovering och trädplantering. Vad man saknar i budget är bl a dressmaterial som är nödvändigt för att bibehålla en hög kvalitet. Bengt Gustavsson uttryckte sina åsikter om en skevhet i prioriteringarna. Han menade att banan är det som betyder mest för klubbens anseende, status och konkurrenskraft. Övrigt, runt omkring, har i sig ingen större betydelse om inte banan är bra. Bo Dahlström och Morgan Reinler uttryckte också en önskan om mer resurser till banan, medan Krister Ell ställde sig kritisk till de specialmaskiner man investerat i och som inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Bo Dahlström föreslog att Investeringsbudgeten för banan skulle utökas med 400 tkr. Mötesordförande ställde Bosse Dahlströms förslag om en investeringsbudget för banan på 800 tkr mot styrelsens förslag på 400 tkr. Efter rösträkning 58 röster mot 70 godkändes Bo Dahlströms förslag. 7 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Höstmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på medlemsavgifter, andra avgifter och medlemslån 2009 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes och lades till handlingarna. Styrelsens förslag till intäkts- och kostnadsbudget för 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till investeringsbudget 2009 fastställdes. Styrelsens förslag (enl. 9a) om beslut rörande byggnationerna fastställdes som ett inriktningsbeslut inom ram för lagd investeringsbudget och med en handlingsplan för styrelsen med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. 8 (10)

9 8 Val Margareta Opaas-Björklund, ledamot i Valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: a b c Lars Äng (omval) till klubbens ordförande för en tid av 1 år Arthur Anderson (omval), Ingemar Karlsson (omval) och Mia Eurenius (omval) till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Anders Lindqvist (omval) samt Ingrid Andersson (omval) till suppleanter i nämnd ordning för en tid av 1 år. d e Peter Sjöberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers samt Tomas Blomkvist (omval) till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Jesper Åberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Anders Eliasson (omval) till suppleanter för en tid av 1 år. Till GGF-ombud valdes klubbens ordförande eller den som denne utser i sitt ställe. f På höstmötets förslag valdes till Valberedning fram till Årsmötet. Peter Schroeder, (nyval) ordförande Boris Lidén, (nyval) ledamot Marianne Persson, (nyval) ledamot 9 Fortsatt; Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner b Förfrågan om Forsgårdens intresse att stå värd för Göteborg Masters Marianne Persson fick ordet och redogjorde för hur tävlingen arrangeras. Förfrågan rör Forsgårdens Golfklubb intresse att ställa banan till förfogande under ca 2 veckor och tillsammans med arrangören Golf of Course bidra med en arbetsgrupp som får till uppgift att hitta sponsorer och funktionärer till tävlingen. Margareta Opaas-Björklund undrade om klubben förbinder sig till några kostnader eller måste stå för någon ekonomisk risk om man inte lyckas få med sponsorerna. Marianne Persson svarade att Forsgårdens enda insats är banan som kommer att hållas stängd för medlemmar och gäster under arrangemanget. Gustav Lagergren fick ordet och talade för den positiva publicitet klubben kan få i samband med ett sådant arrangemang. Från Höstmötet hördes fler röster om det positiva i att få ut Forsgårdens namn och den image det skapar. En vädjan även till kommunen att ställa sig bakom och marknadsföra arrangemanget i nationella och internationella sammanhang. Höstmötet biföll förslaget att inleda diskussioner och ställer sig positiv till arrangemanget Göteborg Masters (10)

10 c d Motion från Rolf Henerius beträffande alternativa medlemsformer. Styrelsen tillstyrker förslaget till viss del. Lars Äng förtydligade styrelsens avsikter. Att skapa nya medlemsformer som äventyrar medlemstapp av ordinarie medlemmar och utan att se till de konsekvenser de medför är oansvarigt. Vi har väl avvägda alternativa medlemskap för våra medlemmar. Lars Äng välkomnar alla förslag till styrelsen som gör nya och befintliga medlemskap i Forsgården mer attraktiva. Höstmötet biföll styrelsens ställning Motion från Curt Anderson; önskemål om sittplats i kiosken. Styrelsen har avstyrkt motionen med motiveringen att sittplatserna på sin gamla plats där man inte har uppsikt över 10:ans green ger alltför långa rondtider. Sittplatser med bord har placerats i närheten av 10:ans tee. Höstmötets allmänna uppfattning om korta rondtider som en stor konkurrensfördel och motsatsen (långa rondtider på över 5 timmar) som en stor risk att förlora både medlemmar och greenfeegäster, gjorde att Höstmötet avslog motionen om att återinföra sittplatserna i kiosken. 10 Övriga frågor Banan kommer enligt Arthur Anderson att slopas om till säsongsstarten Mötet avslutas Klubbens ordförande Lars Äng tackade för förnyat förtroende och tackade även Kenneth Nilsson för ordförandeskapet med en blomma. Därefter tackade Kenneth Nilsson samtliga mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat kl. 22:30. Vid protokollet:... Jeanette Hallgren Mötessekreterare Justerat av:.... Kenneth Nilsson Mötesordförande... Morgan Reinler Bo Dahlström 10 (10)

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer