Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka"

Transkript

1 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Lars Äng, välkomnade mötesdeltagarna och presenterade GGFs representant Göran Persson och mötesordförande Kenneth Nilsson. Styrelsen och kommittéordföranden presenterades också. Våra nya tränare Karolina och Martin Bohlin hälsades välkomna med en varm applåd och presenterade kort sig själva. Lars redogjorde för klubbens nuläge och framtid. Han berättade om den omvärldsanalys som gjorts av Svenska Golfförbundet. Hur situationen ser ut i vårt distrikt och i vår klubb. De sk hörnpelarna; kansli, bana, restaurang, pro har även detta år varit föremål för granskning och nytänkande; I vårt kansli har en omorganisation gjorts där ekonomifunktionen lagts på en redovisningsbyrå i syfte att spara in på personalkostnader. Fastigheterna och närområdet har diskuterats och resulterat i ett förslag som ingår i investeringsbudget (Förslaget finns dokumenterat som bilaga till Höstmöteshandlingarna). Enligt Masterplanen för banan har vi gjort investeringar i banan för att förbättra ytavrinning på hål 1, 3 och 8. Efter en omfattande rekryteringsprocess med ca 25 sökande har Forsgården beslutat att teckna avtal med Karolina och Martin Bohlin. Träningsupplägg på bredd och spets inom klubbens verksamhet, nybörjarsatsning, lektioner och shop-verksamhet finns med i planerna och tillsammans med styrelsen och kommittéerna kommer verksamheten att detaljplaneras under våren. Styrelsen har stort fokus på de olika medlemskapsformer som erbjuds på klubbar i Sverige och vilka konsekvenser de får för klubbarna och för golfsporten. Triaden-samarbetet med Forsgårdens GK, Kungsbacka GK och Delsjö GK har med vår gemensamma tävling och med greenfee-samarbetet givit våra medlemmar ett värdefullt mervärde och våra organisationer ett lika värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samarbetet med de fem Kungsbackaklubbarna har formaliserats och arbetsgrupper där Ordförande, banchefer och intendenter tillsammans arbetar för effektivisering i bl a inköpsrutiner, samutnyttjande av specialmaskiner, personalpool etc. (Även Vallda har meddelat intresse att ingå i gruppen nästa år) Detta samarbete har också resulterat i en justering av greenfee. Alla klubbar höjer greenfee med 50 kr. (Greenfee på Forsgården har varit oförändrad sedan 2002). 1 (10)

2 1989 öppnade Forsgårdens första 18 hål. Styrelsen vill gärna uppmärksamma detta med en aktivitet i samband med 20-årsjubileet. Forsgården ligger i front för Miljöarbetet i distriktet. Ett trevligt Miljöseminarium (med tävling över 9-hål) hölls i maj med inbjudna från distriktet och Svenska Golfförbundet. Detta uppmärksammades i Svensk Golf. Forsgården är dessutom nominerad till SGA:s miljöpris Forsgårdens Golfklubb bevakar uppmärksamt utvecklingen i golfsverige. Att ha ekonomisk beredskap för en minskad medlemstillströmning genom en god buffert och fortsatt investera enbart med sparade medel. Att ha verksamhetsberedskap genom en tilltro på framtiden och fortsatt satsa på juniorverksamheten och än mer aktivt introducera föräldrar både i golfen och i juniorledarskap. Tre duktiga Forsgårdenjuniorer finns med i Team Göteborg nästa år. Glädjande kan vi se en ny grupp duktiga juniorer på bred frammarsch. Lars Äng redogjorde även för den frågeställning som uppkom vid årsmötet angående ev förändring till ett Årsmöte istället för som idag, Höst- och Årsmöte. Detta skulle vid en förändring kräva ett stadgeändringsbeslut. Lars belyste anledningen till varför två möten behövs. Klubben har ett räkenskapsår januari december. Verksamhetsåret löper under samma period. Detta gör att vi behöver fakturera ut medlemsavgifterna i januari, efter det att Höstmötet tagit beslut om avgifter och budget. Om fakturering sker efter ett årsmöte i mars kommer klubben att hamna i en likviditetsproblematik. Årsmötet måste hållas i mars eftersom Årsredovisning och styrelsens ansvarsfrihet ska godkännas. Det glapp som uppstår från årsskiftet, då en ny styrelse tillträder (efter valen på Höstmötet) och det faktum att den nya styrelsen ska skriva under Årsredovisningen som den förra styrelsen varit ansvarig för, påverkar inte ansvarsbördan. Det är den, under räkenskapsåret sittande styrelsen, som ändå är ansvarig för bokslutet. (Detta enligt Riksidrottsförbundet) Arthur Anderson fick ordet och berättade kort om Torsdagsgängets arbetsinsatser under året personer har träffats under ett antal torsdagar och tillsammans har de med sina arbetstimmar åstadkommit mycket fint för klubben helt ideellt. Årensning, slyröjning, avverkning, eldning och allmänt förhöjande arbeten. Höstmötet gav Torsdagsgänget en varm applåd. Lars Äng förklarade Höstmötet 2008 öppnat och lämnade därefter ordet till vår ordförande i Tävlingskommittén Thomas Claeson för förrättning av prisutdelning. 2 (10)

3 1 Prisutdelning KM och GGF Mästarmöte samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond Thomas Claeson fick, till Höstmötets applåder, symboliskt dela ut blommor och bucklor till årets Klubbmästare; Ann-Charlotte Ryrman och Fabian Sandqvist, då båda tyvärr var förhindrade att deltaga. Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond mottogs av Joakim Carlsson. Joakim är 14 år och spelar på hcp 3,6. Han har två år i rad kvalificerat sig till finalen i Skandia Cup. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 157 st röstberättigade medlemmar. Röstlängden fastställdes. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar. 4 Fastställande av föredragningslista Lars Äng föreslog en förändring i dagordningen, där förslaget under punkten 9.a flyttas upp att behandlas efter punkten 6. Föredragningslistan fastställdes. 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet På valberedningens förslag valdes Kenneth Nilsson till mötesordförande och Jeanette Hallgren till mötessekreterare. 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Bo Dahlström och Morgan Reinler. 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a Styrelsens förslag: Beslut angående disponering och om/tillbyggnad av fastigheter och lokaler. Ingemar Karlsson, ledamot i styrelsen och Fastighetskommitténs kontaktperson redogjorde för nuläge och styrelsens förslag, som i detalj presenterats i etapper och med tidsplan. 3 (10)

4 Förslaget innefattar Gamla maskinhallen, Shopen, Kansliet, Entré/altan: Gamla Maskinhallen, där arbetet påbörjats enligt tidigare styrelsebeslut. Tidigare personalutrymmen skall inredas till konferensrum med entré, toaletter och litet förråd med pentry. I nästa steg ska den del av Gamla Maskinhallen som nu inrymmer bagskåp också bli konferensrum. Bagskåpen flyttas till fd. Juniorrummet beläget i anslutning till övriga bagförråd. Shopen, ska flyttas in i klubbhuset. Det är nuvarande konferensrummet som blir shop och enligt planen ska i denna lokal under våren 09, endast mindre, invändiga justeringar göras. Bl a kommer ett rulljalusi att installeras för att bredda entrén till shopen. I nästa steg kommer shop-lokalen enligt planen att byggas ut mot altanen och utökas med balkongens bredd ut mot vägen. Tävlingsexpeditionen, blir efter viss ombyggnad, den nya shopens kontor/reception och tävlingsledarna får nytt kontor som byggs i samband med shop-utbyggnaden. Tanken är att vi på sikt kommer att kunna samarbeta över gränserna. Att klubben och shopen kan dela på personalkostnader under vissa perioder. Nuvarande tävlingsreception utrustas så att man kan öppna både tidbokning och kassa då inte någon tävling pågår som kräver bemanning med tävlingsledning. Kansliet, förlorar apparatrummet som använts till förrådsutrymme. Kansliet förlorar också ett mötesrum när shopen flyttar in. Sedan lång tid har kansliets utrymmen varit bristfälliga. Data-servrar, telefonväxel och kopieringsmaskin står på den yta som en gång var tänkt som pausutrymme. Förrådsutrymmet är minimalt. Enligt tidigare skrivningar från Arbetsmiljöverket har kansliets brist på pausrum varit föremål för kritik och begäran om åtgärd. I den föreslagna planen får kansliet två extra rum i klubbhusets förlängning av gaveln, fram till balkongens slut. Dessa utrymmen kan då tjäna som mötespausrum och till förvaring av trycksaker, scorekort och banguider som kräver utrymme när de levereras vid säsongens start. Till kansliets tambur kan kopieringsmaskin flyttas och blir på så vis mer lättillgänglig. Nuvarande kontor för reception och receptionsdisken kommer att finnas kvar. Med ovanstående plan för bemanning och service ges vi möjlighet till väsentlig effektivisering av personaltimmar och kompetens. Altanen, så som den ser ut idag är i behov av underhåll. Underlaget är ojämnt och trappan upp till altanen är brant, hal och obekväm att gå i. Trappan slutar rakt ut i vägen. Detta är utgör en fara både för barn (som springer ner för trappan utan att se efter bilar) och äldre personer som ofta med möda tar sig upp och ner för trappan. I den föreslagna planen breddas altanen ut till gränsen för vägen. Den får en bättre, jämnare och snyggare beläggning. Det kommer att finnas plats att sitta 4 (10)

5 och umgås. Både i sol och i skugga. Trappan upp till klubbhuset vinklas parallellt med vägen och görs mer gåvänlig. Tanken är att skapa en sedan länge efterfrågad, naturlig, trivsam mötesplats och en mer välkomnande entré till klubbhuset, där man har kontakt med markplanet och banan. En upprustning av den miljö som är det första och sista intrycket av Forsgården, är också psykologiskt viktigt ur marknadssynpunkt, för både medlemmar och gäster. Gamla Klubbhuset/Shopen, kommer så snart nuvarande pro har flyttat ut, att besiktigas. Därefter tas beslut om husets framtid. Under 2009 kommer huset att fungera som nytt viste för våra juniorer. Planer på en enklare café-verksamhet finns också. Våra restauratörer har uttryckt intresse att sköta en enklare trädgårdsservering där vi kan skapa rumskänsla vid puttingreenen. Under säsongen kommer vi också att fräscha upp fasaden på ett enkelt sätt. Interiört fräschar vi upp väggar och golv så att det känns helt och rent. I anslutning till Gamla Klubbhuset finns också planer på att sätta upp ett skärmtak där bagar kan parkeras. Ingemar Karlsson betonade att ombyggnationen kommer att ske i etapper och att planen är att starta arbeten med tillbyggnad av klubbhuset i oktober. Förutsättningen är att klubben har de ekonomiska resurser vi budgeterat med och att vi kan få den ideella hjälp som behövs för att hålla kostnaderna nere. Vid halvårsskiftet gör styrelsen en ny ekonomisk bedömning om hur projektet ska drivas. Edgar Tobiasson frågade om utrustning t ex hörslinga i de nya möteslokalerna. Ingemar svarade att vi ska ta in rekommendationer om lämplig utrustning. Edgar sa också att han ställer sin kunskap till styrelsens förfogande. Sven Carlsson summerade investeringskostnaden och undrade hur klubbens likviditet ser ut. Ingemar Karlsson bad att få återkomma med den ekonomiska redovisningen i samband med budgetgenomgången med kassören Carina Hägelmark. Doris Hansson ifrågasatte byggnation av altan eftersom hon upplever att restaurangens öppettider är så begränsade att ytterligare sittplatser för mat och dryck är onödiga. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: En altan med sittplatser uppfyller en social funktion och även utan mat och dryck. Ingemar Karlsson bad att få återkomma till diskussioner om de öppettider klubben avtalat med restaurangen vid ett annat tillfälle. 5 (10)

6 Maj-Louise Kuhlin föreslog att intendenten ska flytta fram, närmare receptionen för att synas bättre och bli mer tillgänglig för våra medlemmar och gäster. Många medlemmar vet, enligt Kuhlin, inte vem som är vår intendent. Ingemar uttryckte att han inte uppfattar Intendentens påstådda brist på synlighet eller tillgänglighet för medlemmar och gäster som något problem. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Intendentens kontor ligger 4 steg från receptionen. Glaspartier gör att intendenten alltid har visuell kontakt med personer som kommer till receptionen. F.ö. se förklarande text i stycke 7 på denna sida hur kansliet kommer att disponeras. Boris Lidén hade synpunkter på de investeringar klubben har i budget för restaurangen. Bl a det frysrum som kommer att kosta klubben 130 tkr. Lidén undrade hur klubben ska få tillbaka dessa pengar och ifrågasatte varför klubben ska förse restaurangen med utrustning när de har så stor extern försäljning. Höstmötet frågade om hyresintäkterna från restaurangen. Carina Hägelmark svarade: drygt 200 tkr. Förtydligande, ej kommenterat på mötet: Investeringarna för restaurangen grundas även detta på ett myndighetskrav då nuvarande frys är starkt underdimensionerad. Kommunens Miljö- och hälsa har haft påpekanden om detta. Som fastighetsägare och hyresvärd har klubben ansvar för att den fasta utrustningen möjliggör den för lokalen avsedda verksamheten. Morgan Reinler begärde ordet och ställde sig kritisk till en utbyggnad av kansliet då en tjänst försvinner. Han undrade också om shopens samarbete med klubben vad gäller tidbokning och greenfee inte gör att vi kan inrätta kontor i nuvarande reception och på så vis frigöra nuvarande intendentens kontor till lager och pausrum. Ingemar Karlsson svarade att receptionen inte kommer att byggas om och att den flexibilitet vi eftersträvar med ett framtida sk servicecenter inte kan stänga den funktion som receptionen ändå kommer att ha. Eftersom ekonomin kommer att skötas av en extern resurs på plats ca 12 timmar per vecka kan vi inte ta bort ytterligare en arbetsplats. Ekonomiresursens arbete får utföras där ledig plats finns. Exempelvis då deltidsanställda personer inte är på plats eller i receptionens kontor under lågsäsong. Ingemar påminde också om att skapandet av ytor för pausrum och för lager/förvaring i kansliet är ett minimikrav från myndigheterna och det är en enkel och effektiv lösning enligt den redovisade tillbyggnaden. Pierre Reinler menade att restaurangen en trappa upp är ett bra pausrum. Ingemar Karlsson svarade att restaurangen ej är ett alternativ som pausrum. Det finns normer för hur ett pausrum ska lokaliseras med närhet till pentryenhet för att ge personal möjlighet att bereda och intaga mat och dryck. 6 (10)

7 Evert Andersson undrade om Gamla Klubbhuset är K-märkt. Arthur Anderson svarade att så ej är fallet. Marianne Persson förtydligade att det finns ett muntligt avtal med fastighetsägaren Gåsevadholms Fideikomiss (från 1993), om tillåtelse att riva fastigheten. Bo Dahlström begärde ordet och delgav Höstmötet sin synpunkter. Han menade att upprustningen av gamla maskinhallen och att flytten av shop till klubbhuset är bra och att den inre ombyggnaden av klubbhuset därmed är nödvändig.han ställde sig kritisk till utbyggnad av kansliet och till att bygga altan. Han menade att befintlig balkong en trappa upp fyller den föreslagna altanens funktion om samarbetet med restaurangen förbättras vad gäller öppethållande och städning. Han menade också att vi behöver en uppställningsplats för bagar. Kenneth Nilsson sammanfattade synpunkterna på öppettider och skötselfrågor att ta med till en diskussion i ett annat forum. Från Höstmötes hördes därefter andra ståndpunkter; Att skapa en naturlig plats där man kan träffas och umgås har varit efterfrågat i många år. Ett lyft för klubbhuset som gynnar den viktiga klubbkänslan! Carina Hägelmark, kassör som till sin hjälp med ekonomin haft Ingrid Andersson, fick ordet och redogjorde för klubbens prognos och budget enligt Höstmöteshandlingarna. Klubbens likviditet är god. Vi har per 31 oktober en kassa på 6 mkr som både täcker de planerade investeringarna och beredskap för ev ytterligare återbetalningar av medlemslån. De medlemslån vi ska betala tillbaka under nästa år uppgår till 1,7 mkr. De nya lån vi får in blir ca 800 tkr. Differensen 900 tkr och består till stor del av passiva och greenfeemedlemmar som väljer att gå ur klubben. Denna utbetalning har vi beredskap för. När vi införde greenfeemedlemskap (som ersätts av ny aktiv medlem) avsatte vi pengar som stått på ett inlåningskonto till bra ränta. I övrigt ligger resultaträkningens intäkter 312 tkr lägre än budgeterat. Differensen består i uteblivna intäkter för nya juniormedlemmar, för ett tapp på greenfee och på sponsorintäkterna, som visserligen var högre än 2007, inte klarade budgeterade nivåer. Beträffande greenfeeintäkterna har vi i år arbetat med Viasat och Open fairway, där vi fått marknadsföring, men fått betala med rabatterad greenfee. Det är glädjande att se att vi fortsatt har ett stort intresse från gästspelare att besöka Forsgården. Förutom en intäktsökning mot budget på några kommittéer ligger vi totalt i fas mot budget Intäktsbudgeten för 2009 har vi med viss försiktighet lagt på motsvarande nivå för prognos På kostnadssidan har vi en prognos 2008 som är i paritet med årets budget. De kostnadsökningar på el och drivmedel som drabbat driftskostnaderna under året har parerats med besparingar. Kostnadsbudget för 2009 är neddragen ca 500 tkr mot förväntat resultat 2008 och hamnar på motsvarande kostnadsnivå för års förväntade resultat efter avskrivningar är 89 tkr. I budget för 2009 ligger ett netto efter avskrivningar på 340 tkr. 7 (10)

8 Styrelsen föreslår inga höjda medlemsavgifter. Investeringar ska göras med sparade vinstmedel enligt prioriteringsplan. I klubbens balans och likviditet finns utrymme för 2009 års investeringsbudget. Bengt Gustavsson undrade hur rekryteringsprocessen ser ut och om vi har någon kö. Carina svarade att det i dag finns vakanser men att rekryteringsprocessen inte är avslutad. Brytpunkten för ny kö är 1 november och där finns ytterligare personer som kan få erbjudande om medlemskap redan i år. Bengt Gustavsson ifrågasatte avsaknad av större investeringar i banan. Arthur Anderson, styrelseledamot och Bankommitténs ordf. berättade att de arbeten som finns i budget är nödvändiga åtgärder som omfattar bunkerrenovering och trädplantering. Vad man saknar i budget är bl a dressmaterial som är nödvändigt för att bibehålla en hög kvalitet. Bengt Gustavsson uttryckte sina åsikter om en skevhet i prioriteringarna. Han menade att banan är det som betyder mest för klubbens anseende, status och konkurrenskraft. Övrigt, runt omkring, har i sig ingen större betydelse om inte banan är bra. Bo Dahlström och Morgan Reinler uttryckte också en önskan om mer resurser till banan, medan Krister Ell ställde sig kritisk till de specialmaskiner man investerat i och som inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Bo Dahlström föreslog att Investeringsbudgeten för banan skulle utökas med 400 tkr. Mötesordförande ställde Bosse Dahlströms förslag om en investeringsbudget för banan på 800 tkr mot styrelsens förslag på 400 tkr. Efter rösträkning 58 röster mot 70 godkändes Bo Dahlströms förslag. 7 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Höstmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på medlemsavgifter, andra avgifter och medlemslån 2009 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes och lades till handlingarna. Styrelsens förslag till intäkts- och kostnadsbudget för 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till investeringsbudget 2009 fastställdes. Styrelsens förslag (enl. 9a) om beslut rörande byggnationerna fastställdes som ett inriktningsbeslut inom ram för lagd investeringsbudget och med en handlingsplan för styrelsen med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. 8 (10)

9 8 Val Margareta Opaas-Björklund, ledamot i Valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: a b c Lars Äng (omval) till klubbens ordförande för en tid av 1 år Arthur Anderson (omval), Ingemar Karlsson (omval) och Mia Eurenius (omval) till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Anders Lindqvist (omval) samt Ingrid Andersson (omval) till suppleanter i nämnd ordning för en tid av 1 år. d e Peter Sjöberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers samt Tomas Blomkvist (omval) till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Jesper Åberg (omval) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Anders Eliasson (omval) till suppleanter för en tid av 1 år. Till GGF-ombud valdes klubbens ordförande eller den som denne utser i sitt ställe. f På höstmötets förslag valdes till Valberedning fram till Årsmötet. Peter Schroeder, (nyval) ordförande Boris Lidén, (nyval) ledamot Marianne Persson, (nyval) ledamot 9 Fortsatt; Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner b Förfrågan om Forsgårdens intresse att stå värd för Göteborg Masters Marianne Persson fick ordet och redogjorde för hur tävlingen arrangeras. Förfrågan rör Forsgårdens Golfklubb intresse att ställa banan till förfogande under ca 2 veckor och tillsammans med arrangören Golf of Course bidra med en arbetsgrupp som får till uppgift att hitta sponsorer och funktionärer till tävlingen. Margareta Opaas-Björklund undrade om klubben förbinder sig till några kostnader eller måste stå för någon ekonomisk risk om man inte lyckas få med sponsorerna. Marianne Persson svarade att Forsgårdens enda insats är banan som kommer att hållas stängd för medlemmar och gäster under arrangemanget. Gustav Lagergren fick ordet och talade för den positiva publicitet klubben kan få i samband med ett sådant arrangemang. Från Höstmötet hördes fler röster om det positiva i att få ut Forsgårdens namn och den image det skapar. En vädjan även till kommunen att ställa sig bakom och marknadsföra arrangemanget i nationella och internationella sammanhang. Höstmötet biföll förslaget att inleda diskussioner och ställer sig positiv till arrangemanget Göteborg Masters (10)

10 c d Motion från Rolf Henerius beträffande alternativa medlemsformer. Styrelsen tillstyrker förslaget till viss del. Lars Äng förtydligade styrelsens avsikter. Att skapa nya medlemsformer som äventyrar medlemstapp av ordinarie medlemmar och utan att se till de konsekvenser de medför är oansvarigt. Vi har väl avvägda alternativa medlemskap för våra medlemmar. Lars Äng välkomnar alla förslag till styrelsen som gör nya och befintliga medlemskap i Forsgården mer attraktiva. Höstmötet biföll styrelsens ställning Motion från Curt Anderson; önskemål om sittplats i kiosken. Styrelsen har avstyrkt motionen med motiveringen att sittplatserna på sin gamla plats där man inte har uppsikt över 10:ans green ger alltför långa rondtider. Sittplatser med bord har placerats i närheten av 10:ans tee. Höstmötets allmänna uppfattning om korta rondtider som en stor konkurrensfördel och motsatsen (långa rondtider på över 5 timmar) som en stor risk att förlora både medlemmar och greenfeegäster, gjorde att Höstmötet avslog motionen om att återinföra sittplatserna i kiosken. 10 Övriga frågor Banan kommer enligt Arthur Anderson att slopas om till säsongsstarten Mötet avslutas Klubbens ordförande Lars Äng tackade för förnyat förtroende och tackade även Kenneth Nilsson för ordförandeskapet med en blomma. Därefter tackade Kenneth Nilsson samtliga mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat kl. 22:30. Vid protokollet:... Jeanette Hallgren Mötessekreterare Justerat av:.... Kenneth Nilsson Mötesordförande... Morgan Reinler Bo Dahlström 10 (10)

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer