Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010"

Transkript

1 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben står inför en svår likviditetssituation, då drygt 200 medlemmar har begärt sitt utträde ur klubben och rekrytering av nya medlemmar är mycket låg. Medlemmar som begär utträde har enligt klubbens stadgar rätt att få sitt lån återbetalt inom 12 månader. Mängden utträden har eskalerat under september och oktober månad. Styrelsen har därför snabbt, tvingats lägga ett förslag om konvertering från lån till spelrätter. Ett informationsmöte för alla medlemmar har hållits på Kungsbacka Teater den 1 december. Klubben har tagit hjälp i processen av Anders Hammarström (Svensk Golfutveckling). Styrelsen kommer att fortsätta arbeta med alla frågor, förslag och scenarier vid nästa styrelsemöte den 13 december. En sammanställning av allt presentationsmaterial samt Frågor och svar om spelrätter finns på klubbens hemsida. Beslut i frågan om spelrätter kommer att tas på ett Extra medlemsmöte den 20 januari på Kungsbacka Teater. Pigge Lindén betonade att styrelsen arbetar för klubbens bästa, liksom för medlemmarnas bästa och för Forsgårdens framtid. Pigge Lindén förklarade Höstmötet 2010 öppnat och lämnade därefter ordet till ordförande i Tävlingskommittén Margareta Jaldeborg för förrättning av prisutdelning. 1 Prisutdelning KM och GGF Mästarmöte samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond Margareta Jaldeborg fick, till Höstmötets applåder dela ut blommor och bucklor till årets Klubbmästare; Caroline Melander och Oskar Nyström. Oskar befinner sig i USA (Golfcollege) och kunde inte själv närvara. Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond mottogs av Fredrik Svärd och Sofia Wendel. Göran Persson (GGF) fick ordet och överlämnade priset för seger i GGF Mästarmöte till Caroline Melander. Caroline är den enda som vunnit GGF Mästarmöte tre gånger! 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 171 st röstberättigade medlemmar och 1 icke röstberättigad. Röstlängden fastställdes. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar. 1 (6)

2 4 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes. 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet På valberedningens förslag valdes Ralph Håkansson till mötesordförande och Jeanette Hallgren till mötessekreterare. Ralph Håkansson tackade för förtroendet och inledde mötet med en kort beskrivning av nuläget för golfen i Sverige. Han redogjorde för problematiken i att fastställa budget för 2011 då den är avhängig styrelsens förslag om konvertering från medlemslån till spelrätter. Inte heller avgifter eller verksamhetsplan kan fastställas då dessa inte är finansierade. 7 i sin helhet måste återupptas och fastställas på det Extra medlemsmötet som kommer att hållas den 20 januari. 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Marianne Wallin och Anders Corderfeldt. 7 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Alla frågor som rör avgifter, lån, verksamheter och budget bordlades till Extra medlemsmöte 20 januari. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsplan gicks igenom. Vid punkten Organisation fick Pigge Lindén ordet och vädjade till medlemmarna om ökat ideellt engagemang för att stärka hela klubbens organisation. Ett gott exempel är det arbete Torsdagsgänget gör på banan. Arthur Anderson berättade kort om detta gäng som nu består av 64 personer. Under 2010 har de träffats 26 gånger och arbetat timmar med förbättringar på och kring banan. Höstmötet gav Torsdagsgänget en stor applåd. Margareta Andersson ifrågasatte Tävlingskommitténs verksamhetsplan och önskar en utvärdering av antalet tävlingar när klubbens ekonomiska situation ser ut som den gör. 2 (6)

3 Björn Öhman, ordförande i Marknadskommittén begärde ordet och välkomnade hjälp, tips och förslag för att stärka klubbens arbete med att hitta, vårda och aktivera samarbetspartners och sponsorer. 8 Val Peter Schroeder, ordförande i Valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: a b Pigge Lindén (omvall) till klubbens ordförande för en tid av 1 år Arthur Anderson (omval), Ingemar Karlsson (omval) och Cecilia Ekvall (nyval) till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. c d e f Ingrid Andersson (omval) samt Thomas Setterberg (omval) till suppleanter, i nämnd ordning för en tid av 1 år. Tomas Blomkvist (omval) till ordinarie revisor för en tid av 1 år. Claes I Andersson (nyval) till suppleant för en tid av 1 år. Till GGF-ombud valdes klubbens ordförande eller den som denne utser i sitt ställe. På höstmötets förslag valdes till Valberedning för en tid av 1 år. Peter Schroeder, (omval) ordförande Birgitta Friberg, (nyval) ledamot Marianne Persson, (omval) ledamot 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Daniel Johanssons motion i tre delar rörande snabbare spel med starttider för endast 2-bollar, medlemskap utan lån och differentierad greenfee. Krister Ell ifrågasatte möjligheten att genomföra tider med endast 2-bollar praktiskt. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ytterligare utreda förslaget. Övriga frågor bifölls i enlighet med styrelsens förslag. Rune Mattssons motion om utökat samarbete med Kungsbacka GK rörande fritt spel på varandras banor, om samordning av tävlingsprogram samt samordning av banskötsel och administration. Krister Ljungberg och Rune Mattsson uttryckte vikten av ökat medlemsvärde, inte minst om förslaget om spelrätter går igenom. Att Forsgårdens medlemmar spelar fritt på Kungsbacka GK och tvärtom menar man är ett bra mervärde. Styrelseledamot Lennart Löfberg förklarar styrelsens ställningstagande i frågan om fritt spel och lägger stor vikt vid tillgänglighet på den egna banan. Fritt spel skulle gynna Kungsbacka GK:s medlemmar eftersom de har problem med trängsel på banan, då de har långt fler medlemmar än Forsgården. Fritt spel för Kungsbacka GK:s medlemmar skulle öka spelfrekvensen på vår bana därmed också ske på bekostnad av möjligheter till andra greenfee- 3 (6)

4 intäkter. Det är dessutom Kungsbacka GK som tagit initiativ till att sänka greenfee-rabatten till 30% från 50% som vi tidigare haft i vårt samarbete. Höstmötet biföll, i frågan om fritt spel, i enlighet med styrelsens förslag. I frågan om utökat samarbete med Kungsbacka GK vad gäller tävlingsprogram och samordning av banskötsel och administration biföll Höstmötet styrelsens förslag om att utreda ytterligare samordning med Kungsbacka GK. 10 Övriga frågor Morgan Reinler ställde frågor om banans status i nuläget med snö, kyla och skiftande temperaturer. Han frågade också om medlemmarna på något vis kan vara behjälpliga om insatser som t ex skottning av greener blir aktuella. Klubbens banchef Mattias Jöckert, förklarade att nuläget för våra greener är goda. Greenerna har lagom djup tjäle, torr yta och ett skyddande lätt snölager. Han berättade också om de seminarier som kontinuerligt hålls om invintring och vinterskötsel för greenkeepers runt om i landet. Man har kommunikation och rådgivning mellan kollegor och bankonsulenter. Mattias förklarade att gräsets främsta fiende är is och ihållande sträng kyla. Det är inte heller bra om snön tinar och blir tung och snabbt därpå fryser. Att lufta och göra hål i isen har inte visat sig ge positiv effekt. Vi använder all kunskap och samlad erfarenhet för att ge gräset (det levande materialet) de bästa förutsättningar för att klara vintern. Mattias avslutade med att tacka Morgan för hans engagemang. Pigge Lindén fick ordet och tackade mötesordförande Ralph Håkansson för ordförandeskapet med en blomma. Avgående styrelseledamot och ordförande i Junior- och Elitkommittén Mia Eurenius (ej närvarnade) tackades för sina insatser. Avgående ordförande i Medlemskommittén Mikael Jeppsson (ej närvarande) tackades också han för sitt arbete. Avgående ordförande i Marknadskommittén Kenneth Arkdal (ej närvarande) tackades för sitt engagemang. Avgående ledamot i Bankommittén Bernt Ekström tackades för sitt drygt 20- åriga engagemang och fick varma applåder, blomma och en vacker tavla. Bengt Gustafsson fick ordet och presenterade det arbete delar av Bankommittén gjort i projektet Facelift Forsgården där en rad önskvärda åtgärder på banan listats. Efter en analys av banan och klubben; styrka, svagheter, möjligheter och hot, har man utarbetat ett förslag som man överlämnat till styrelsen och som ska vara ett levande dokument. Gustavsson menar att banan underprioriterats i många år och att vi nu har en bana som medlemmarna till stor del har att ansvara för. Ansvar i den mening att man som medlem har möjlighet att engagera sig, påverka och rösta. Nu har vi möjlighet att välja väg in i framtiden. Vår bana är vår viktigaste produkt. 4 (6)

5 Under punkten Övriga frågor fortsatte mötet med fokus på förslaget om spelrätter. Medlemmarna fick chansen att ställa frågor och komma med ytterligare förslag. Bosse Dahlström fick ordet och undrade om vi fått några reaktioner från medlemmar efter informationsmötet onsdag den 1 december. Jeanette Hallgren svarade att vi under dagarna efter mötet har tagit emot samtal från ungefär 10 personer som överväger eller redan har tagit tillbaka sin begäran om utträde. Rolf Henerius undrade varför styrelsen föreslagit alla medlemmar 1 spelrätt plus ett värdebevis på en halv (att skänka eller sälja). Lennart Löfberg förklarade att man tagit hänsyn till hur många aktiva seniorer vi har plats för utan att riskera problem med tillgängligheten. Man har då kommit fram till att förslaget innebär en bra nivå för Forsgården. Vid en snabb handuppräckning (enbart för en kontroll av höstmötets åsikt) konstaterades en 50/50 uppdelning i värdebevis motsvarande en halv kontra en hel spelrätt. Sven Andersson menade att risken är liten att vi får för många medlemmar, om varje nuvarande medlem får ytterligare 1 hel spelrätt. Bernt Ekström berättade att han var delaktig i att utforma de första stadgarna för Forsgårdens Golfklubb och att man där uttryckligen skrev in att en medlem som begär utträde inte får tillbaka sitt lån förrän en ny medlem kommer in med nytt lån. Denna formulering fick man inte ha enligt SGF och därför ersattes den med regeln att medlem som begär utträde har rätt till återbetalning inom 12 månader. Detta har nu visat sig ödesdigert för vår liksom för många andra klubbar. I frågan om en halv eller en hel spelrätt extra drog Bernt paralleller med en annan klubb i Göteborgsdistriktet som gav varje medlem en extra spelrätt vid konvertering. Resultatet blev en överdimensionerad marknad för klubbens spelrätter och priserna blev låga. Bernt menade att en halv spelrätt för varje medlem att sälja eller överlåta är bra. Mervärden för medlemmen borde vara detsamma som mervärdet för klubben som helhet. Att ha en vision för framtiden och att arbeta aktivt för ett framgångsrikt samarbete med företag och sponsorer är också mycket viktigt. Bengt Svensson fick ordet och hade argument för att ändra i det lagda förslaget om konvertering till spelrätter. Bengt menar att den mest rättvisa lösningen är att alla medlemmar involveras i ett ackord. Även de som under 2010 begärt sitt utträde. Ett 25% ackord att utbetala kontant skulle innebära en utbetalning på ca 6,5 mkr. Därtill skulle varje medlem få en spelrätt. Vår balansräkning visar att vi inte har några externa lån, men värden i bl a fastigheter som ligger på egen mark, menar Bengt att vi skulle kunna belåna våra fastigheter. All försäljning av spelrätter skulle därefter skötas från klubben. Lennart Löfberg fick ordet och förklarade att de banker styrelsen kontaktat inte är intresserade av att låna ut pengar för att lösa ett systemfel. Golfklubbar anses som en riskbransch och marknadsvärdet på våra fastigheter är inte högt. 5 (6)

6 En frivillig konvertering och ett ackord med de som vill lämna klubben anses som den bästa vägen att gå. Ett extern lån och de räntekostnader med amorteringar som följer kan äventyra klubbens framtid. De externa lån banken inte ställer sig lika negativ till är de som finansierar investeringar som ökar klubbens värde. Frågan uppkom var gränsen går för tvingande ackord. Detta ska kontrolleras. Thomas Persson undrade om valmöjligheten för frivilligt ackord för alla medlemmar finns på den JA/NEJ-blankett som skickats ut. Pigge Lindén svarade att denna blankett endast ska ge en svar på hur många som avsäger sig konvertering till spelrätter och vilka som är positiva. Förslaget som sådant och detaljer runt konverteringen kommer att röstas fram på Extra medlemsmötet 20 januari. PA Hainer föreslog för styrelsen att djupare analysera Bengt Svenssons förslag. 11 Mötet avslutas Klubbens ordförande Pigge Lindén tackade för förtroendet och uttryckte sin målsättning i att fortsätta möta framtiden och ser med tillförsikt på en lösning av klubbens nuvarande situation. Därefter tackade Pigge Lindén samtliga mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet:... Jeanette Hallgren Mötessekreterare Justerat av:.... Ralph Håkansson Mötesordförande... Marianne Wallin Anders Corderfeldt 6 (6)