APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT"

Transkript

1 P PA PAK PAK.1 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Aggregat med pumpar eller kompressorer som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Stativ ska vara utfört för uppställning på horisontalt underlag. Anvisningar för montering ska medfölja leverans av aggregat. Här anges aggregat med pumpar, kompressorer, ventiler, styrutrustning och behållare med mera, sammanbyggda till en enhet hos aggregattillverkaren. AMA föreskriver att aggregat med pumpar och kompressorer med mera som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Samråd med berörd projektör om förstärkning av byggnadsdel ovanför aggregat för att möjliggöra lyft och transport av aggregatet. Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation av aggregat samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. Samråd med berörd projektör. under aktuell kod och rubrik krav på CE-märkning eller underlag för CEmärkning. Utrustning med förtillverkat styrsystem För utrustning med pförtillverkat styrsystem bör krav på styrsystemet ställas under aktuell kod och rubrik. Krav från följande koder kan användas som stöd märkning enligt YTB.18 skyltning enligt YTB.28 kontroll enligt YTC.18 injustering enligt YTC.28 bygghandlingar enligt YUC.18 driftinstruktioner enligt YUH.8 underhållsinstruktioner enligt YUK.8. Pumpaggregat och pumpstationer Pumpaggregat och pumpstationer sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. under aktuell kod och rubrik lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer om pumpaggregat/pumpstation ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51 1

2 PAK.11 PAK.12 PAK.2 Pumpaggregat Pumpstationer krav på arrangemang för bränsleförsörjning (motordrivet aggregat) krav på avgasrör avseende ljud och emissioner (motordrivet aggregat). krav på ingående delar i pumpaggregat genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur den ska utföras. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. krav på ingående delar i pumpstation genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Under denna kod och rubrik anges kompletta luftkompressoraggregat med fabriksmonterad utrustning, till exempel påbyggda tryckluftsbehållare och kylare. Luftkompressorer utan påmonterad utrustning anges i avsnitt PKC. korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras. MATERIAL- OCH VARUKRAV i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris typ av kompressor antal kompressionssteg utförande. Se exempel under matris. Specifikationsmatris RA PAK.2/1. Exempel: PAK.2 Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat med kolvkompressor för kompression i ett steg. Kompressor ska vara oljesmord. 2

3 PAK.3 PAK.4 PAK.5 krav på ingående komponenter i aggregatet mått på och typ av anslutning krav på luftkvalitet, till exempel oljefri luft luftflöde arbetstryck beräkningstryck krav på tryckluftens fuktighet högsta tillåtna temperatur på tryckluft efter efterkylare insugningstryck (vid avvikelse från atmosfärtryck) om kompressor ska vara i enstegs-, tvåstegs- eller flerstegsutförande sätt för kraftöverföring, direktflänsad, kilremsdrift eller direktkoppling avlastningssystem, ventilavlastning eller automatisk drift krav på lufttorkar, storlek samt daggpunkt hur kompressor ska kylas; vatten- eller luftkylning kvalitet på tillgängligt kylvatten utrustning för styrning av kompressor ljudkrav krav på energiåtervinning och temperaturverkningsgrad lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta om kompressor ska vara försedd med efterkylare och vattenavskiljare monterad av tillverkare och i så fall typ av kylare, vatten- eller luftkylare. Efterkylare och vattenavskiljare som ska monteras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt PM och PS krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet om aggregat ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Beakta regler i SS 1949 för säkerhet och användning av stationära kompressorer omgivningstemperatur och luftfuktighet i det utrymme där kompressor ska installeras. Vakuumpumpsaggregat Gaskompressoraggregat Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat MATERIAL- OCH VARUKRAV Aggregat ska vara försett med driftfyllning av köldmedium för enhetsaggregat kompressor enligt avsnitt PKF erforderlig tryckavsäkringsutrustning för köldmediesystem, utformad och dimensionerad enligt Svensk Kylnorm eller SS-EN 378-2:2008+A2:

4 Om tryckavsäkringen utförs med säkerhetsventiler ska dessa vara dubbla och sitta på växelventilställ om tryckkärlen har krav på återkommande besiktning. Föreskriven el-, styr- och övervakningsutrustning som inte ingår i aggregatets standardutförande får placeras i separat apparatskåp, påbyggt eller fristående. Erforderliga elförbindningar mellan aggregat och apparatskåp ska i detta fall utföras av entreprenören. Aggregat ska vara utfört så att angiven miljö och föreskrivna medier inte orsakar korrosion eller annan materialpåverkan som kan skada aggregatets funktion. Utrustningen ska vara utförd för sådan vätskehastighet att erosion inte uppstår. Komponent med anslutning för fläns- eller gängförband ska vara försedd med motfläns och packning respektive koppling. Röranslutningar i aggregat ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smutsoch fuktinträngning till dess aggregatet ansluts till rörsystemet. Isolering av rörledning förlagd utomhus ska utföras med UV-beständig isolervara eller med UVbeständigt ytskikt. Stativ och liknande som inte är utfört av rostfritt eller varmförzinkat stål ska vara grund- och täckmålat. Stativ och liknande ska ha sådan stabilitet att vibrationer som är skadliga för utrustningen inte uppstår. Kontroll Tryck- och täthetskontroll ska utföras. Uppgifter att redovisa Vid kontroll ska följande mätas och dokumenteras kyleffekt tillförd eleffekt förångningstemperatur vid kompressor kondenseringstemperatur vid kompressor in- och utgående köldbärartemperatur in- och utgående kylmedeltemperatur använd kontrollmetod och mätutrustning. UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. MATERIAL- OCH VARUKRAV krav på kyleffekt typ av rör som motflänsen ska anslutas till förångnings- och kondenseringstemperatur mätta vid kompressorn högsta kondenseringstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta utan högtrycksutlösning om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur driftsförhållanden, larm och drifthistorik ska redovisas lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass enligt SS-EN för elektrisk utrustning 4

5 PAK.51 om aggregatet ska vara försett med anordning för kyleffektsreglering och avlastad start startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet speciella krav på korrosionsskydd. om aggregatet ska ha inbyggt skydd mot termisk expansion för köldbärarkrets och kylmedelkrets alternativt se till att sådant monteras innanför avstängningsventiler i anslutande rörsystem. typ av köldmedium, typ och data för köldbärare och kylmedel (värmebärare) samt tryckklasser för dessa system under okodad rubrik i avsnitt 55. Alternativt anges motsvarande uppgifter under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt. Kylaggregat och värmepumpar är ofta så komplicerade beträffande komponenter och styr- och övervakningsutrustning att det kan vara motiverat att ange visst fabrikat, typ och storlek med tillägg "eller likvärdigt". Se AFC.21 respektive AFD.21 i AMA AF. Uppgifter att redovisa om entreprenör ska redovisa prestandaangivelser baserade på provning utförd av tillverkare eller oberoende part, till exempel Eurovent eller SP. UTFÖRANDEKRAV Montering Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Montering av vibrationsdämpare för val av vibrationsdämpare typ av aggregat och fundament som ska vibrationsisoleras typ av dämpare (gummi, stålfjäder) antal vibrationsdämpare som ska användas för vibrationsisolering belastning per dämpare (vikt i kilogram för aggregat och fundament delad med antalet vibrationsdämpare) störningsfrekvens (kompressormotorns varvtal rpm/60) krav på lägsta tillåtna isoleringsgrad (större än 70 procent). Kylkompressoraggregat Aggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament oljevärmare, om sådan är erforderlig oljekylare, om sådan är erforderlig termisk isolering av kalla delar förutom kompressor och vätskeavskiljare. Delar som inte isoleras ska vara rostskyddsmålade och täckas av droppfat torkfilter avstängningsventil på utgående vätskeledning för köldmedium synglas med fuktindikator avstängningsventil efter filter och synglas anslutningar för tryckmätare för hög- och lågtryck samt oljetryck vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata 5

6 PAK.511 PAK.512 anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor tillsatskylning av kompressorn, om så fordras elutrustningsäkerhetsbrytare eller motsvarande som förreglar kompressor och kylfläkt. Redovisas med plintschema över utförda eiförbindningar. Kompressorn ska vara inkopplad till säkerhetsbrytare. Styr- och säkerhetsanordningar, oljevärmare och kylfläkt ska vara inkopplade till plintlåda. Armatur som är monterad inom aggregatet ska ha minst samma dimension som anslutande rörledning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor oljeavskiljare vätskeavskiljare i sugledning sugfilter köldmediebehållare med nivåglas, avstängnings- och säkerhetsventiler backventil i vätskeledning före köldmediebehållaren backventil i hetgasledning anordning för upprätthållande av kondenseringstryck tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar ljuddämpare i hetgasledning bälgrör i sug- och hetgasledning lågtrycksdriftpressostat kondensorpressostat fabriksmonterad elutrustning för start och skydd av aggregat. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar köldmediebehållarens volym om stativ ska utföras för placering av två aggregat i höjd om säkerhetsanordning ska ha plintansluten larmkontakt. Om inte annat anges ska larmkontakt utföras som växlande potentialfri kontakt dimension och placering på anslutande rörledning typ av vibrationsdämpare droppfat under kompressor och vätskeavskiljare om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. Beakta att säkerhetsbrytare eller motsvarande inte får användas för start och stopp av aggregat. Kylkompressoraggregat utan kondensor Kylkompressoraggregat med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. typ av vätskekyld kondensor temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 6

7 PAK.513 PAK.514 största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil krav på termisk isolering om plattvärmeväxlare ska ha uttag för kemisk rening. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. typ av luftkyld kondensor temperatur på inkommande luft till kondensor om aggregat ska vara försett med anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12 och fläktförångare enligt PJC.222 eller luftberörd förångare enligt PJC.223. Här anges så kallat splitaggregat. under aktuell kod och rubrik om rörförbindningar och elförbindningar mellan enheter ska ingå om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.222 eller PJC.223 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av luftkyld kondensor enligt PJC.12 krav på total kyleffekt krav på kännbar kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor hur kondens och tövatten ska tas om hand. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid avfrostningsautomatik för förångare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. PAK.5141 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för klimatkyla PAK.5142 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för kylrum PAK.5143 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för frysrum PAK.52 Kylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med kompressor enligt PKF berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering erforderliga styrventiler i köldmediekretsar vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament 7

8 PAK.521 termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar som är utsatta för frysrisk vid utomhusplacering fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i aggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning anordning för att skydda förångare mot frysning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning drifttidsmätare anordning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall utrustning för nivåindikering, nivå- eller synglas i köldmediebehållare eller kondensor ljuddämpande kringbyggnader specialutförande av kondensor för värmeåtervinning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor termometrar i köldbärar- och kylmedelkretsar, separat levererade för montering i rörledning eller påbyggda. under aktuell kod och rubrik typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning om aggregat ska placeras utomhus typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko placering och typ av anslutningar för köldbärare och kylmedel om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp. Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 oljevärmare om sådan fordras oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor torkfilter synglas med fuktindikator anslutningsrör av stål för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare anordning som förhindrar för täta starter anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning sekvensomkopplare eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck hetgasvärmeväxlare för värmeåtervinning 8

9 flödesvakt av differenstrycktyp som ska ingå i aggregat eller vara separat levererad för montering i rörledning eller för påbyggnad. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.21 temperatur på utgående köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida om annat försmutsningsmotstånd än vad som föreskrivs i AMA ska gälla om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5211 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med speciell typ av kondensor enligt PJC.11 typ av frysskyddsmedel koncentration av inblandat frysskyddsmedel temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. PAK.5212 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid varvtalsstyrning av kondensorfläkt och styrsätt. för kondensor material i rör, lameller och hölje lamelldelning och lamelltjocklek om kondensorn ska vara utförd för kanalanslutning. PAK.523 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med anordning eller anslutning för avledning av kondensvatten. ändamål med aggregatet, till exempel för datorkyla, klimatkyla, kylrum eller frysrum. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning 9

10 luftvärmare för el, hetvatten, hetgas eller ånga anordning för värmeåtervinning förbrukningsfilter eller rengöringsbart luftfilter samt filterklass inbyggd start- och styrutrustning inbyggd larmutrustning för temperatur, fukt, flöden och manöverfel avfrostningsautomatik för förångare inbyggd hygrostat luftfuktare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.22 total kyleffekt torr kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare kapacitet på luftfuktare. om aggregat ska ha två eller flera separata köldmediekretsar kanalanslutet in- och utlopp på luftsidan frisugande inlopp och direkt utblåsning genom luftriktare utlopp för nedåtriktad inblåsning i undergolv. externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. för luftvärmare värmeeffekt inkommande värmebärartemperatur utgående värmebärartemperatur högsta tillåtna tryckfall för värmares värmebärarsida inkommande lufttemperatur utgående lufttemperatur. Beakta behovet av nödkylning vid till exempel datorkyla. PAK.5231 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil för reglering av kondenseringstrycket om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. 10

11 PAK.5232 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor PAK.53 Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. Värmepumpsaggregat om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som reglerar kondenseringstrycket. Värmepumpsaggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar utsatta för frysrisk vid utomhusplacering säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i värmepumpsaggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning termisk isolering av kondensor erforderliga styrventiler i köldmediekrets vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall sekvensomkopplare för kompressorer eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer ljuddämpande kringbyggnader hetgasvärmeväxlare utrustning för automatisk avfrostning, om sådan erfordras termometrar i köld- och värmebärarledning drifttidsmätare avstängningsventiler på kompressorns in- och utlopp sektioneringsventiler för till exempel enkelt torkfilterbyte eller annan serviceåtgärd. värmeeffekt typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko om aggregatet ska placeras utomhus om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp krav för styrning av värmebärares temperatur, till exempel börvärdeskompensering från uteluft överordnad funktion som säkerställer att värmekällan inte nyttjas till för låg utgående temperatur typ och placering av anslutningar för köldbärare och kylmedel om värmepumpsaggregat ska användas för växelvis kylalstring och värmealstring genom reversering av köldmediekretsen 11

12 PAK.531 tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat Värmepumpsaggregat ska vara försett med oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljevärmare oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata anslutningar för tryckmätare på hög- och lågtryckssida torkfilter synglas med fuktindikator anordning som förhindrar för täta starter. under aktuell kod och rubrik om värmepumpsaggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar nivå- eller synglas i köldmediebehållare och kondensor. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5311 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 kondensor enligt PJC.12. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare respektive kondensor om aggregat ska ha inbyggda fläktar för förångare och kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare och kondensor om droppfat och spilledning ska ha elvärme om aggregat ska vara reversibelt. PAK.5312 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 12

13 kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för förångare största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida typ av röranslutning för kylmedel. PAK.5313 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 kondensor enligt PJC.12 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till kondensor om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida typ av röranslutning för köldbärare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan vid kanalansluten kondensor om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. PAK.5314 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 13

14 PAK.532 PAK.6 PAK.61 kondensor enligt PJC.11 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning inklusive dimension för köldbärare och kylmedel om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. Värmepumpsaggregat med separat inomhusdel och utomhusdel Kylaggregat och värmepumpsaggregat av absorptionstyp Aggregat ska vara försett med generator för hetvatten eller ånga absorbator av tubpannetyp lösningspump köldmediepump avluftare värmeväxlare mellan varm och kall lösning första fyllning av absorptionsmedel och köldmedium utrustning för automatisk kyleffektreglering med nedregleringsförmåga till högst 10 procent av angiven kyleffekt utrustning som reglerar utspädningsprocessen vid stopp av aggregat säkerhetsutrustning som förhindrar för låg köldmedietemperatur, för låg nivå i förångare, för hög nivå i generator och överbelastning av motor. Vätskekylaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PAK.62 Luftkylaggregat av absorptionstyp 14

15 PAK.63 Värmepumpsaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PH PHB PANNOR, BRÄNNARE M M Pannor och brännare ska vara försedda med erforderliga don för montering. Anvisningar för montering ska levereras med panna. Skyltning Skylt ska vara utförd av beständigt material med beständig text och betryggande fastsättning. Skylt ska vara monterad utanpå eventuell ytbeklädnad och vara avläsbar då apparat monterats. Intill tillverkarens skylt ska i aktuella fall finnas plats för besiktningsskylt. Kontroll Panna som utgör del av rörledningssystem ska kontrolleras på samma sätt som anslutande rörledning. Om panna som ingår i rörledningssystem har lägre tryckklass eller beräkningstryck än anslutande rörledningar ska panna kopplas bort vid kontroll av rörledningar. Beakta att tung värmepanna som är försedd med lyftöglor ska kunna bytas ut eller repareras på plats. Byggnadskonstruktion ovanför värmepanna ska i detta fall vara utförd så att panna kan lyftas samt vara försedd med lyftöglor, balk eller liknande. Samråd med berörd projektör. Beakta SIS HB 870 Pannanläggningar Ånga Hetvatten. PANNOR Yt- och skyddsbehandlingar under aktuell kod och rubrik krav på yt- och skyddsbehandling på panna och brännare utförd av tillverkaren. Den del av yt- och skyddsbehandling av pannor, brännare med mera som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt LDV. Kontroll omfattning av kontroll under kapitel Y. Beträffande terminologi för varmvattenpannor gäller SS-EN MATERIAL- OCH VARUKRAV Enheter sammansatta hos tillverkare ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Skyltning Panna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår 15

16 beräkningstryck beräkningstemperatur högsta tillåtna temperatur på värmebärare avgiven märkeffekt vid avsedda bränslen nominell effekt vattenvolym tillverkningskontroll. Konstruktion Panna ska vara konstruerad och utförd med material och godstjocklek i vattenberörda ytor och med vattencirkulation och rökgasföring så att panna inte utsätts för korrosion i skadlig omfattning vid avsedda driftförhållanden. Panna ska vara försedd med lyftöglor eller annan anordning för transport. Röranslutningar i panna ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smuts- och fuktinträngning till dess pannan ansluts till rörsystemet. Täthet Tillåtet största läckluftsflöde för pannan vid en tryckskillnad av två gånger angivet över- eller undertryck är 0,1 m 3 /s och MW panneffekt. Isolering Panna ska vara så isolerad att yttemperaturen på utsidorna (eldstadsluckor och liknande undantagna) vid märkeffekt och högsta drifttemperatur inte överstiger 35 C vid 20 C omgivningstemperatur. Eldstadslucka och inspektionsöppning ska vara så isolerade att yttemperaturen vid normal drift inte överstiger 70 C. Om yttemperaturen kan överstiga 90 C ska luckan vara försedd med skydd mot ofrivillig beröring. Isolering ska vara beklädd med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Pannornas ovansida ska förses med durkplåt om pannans drift och underhåll så kräver eller om tillförsel av bränsle kan ske uppifrån. Rensning (sotning) Panna ska vara utförd så att rensning kan utföras effektivt genom erforderliga anslutningar och öppningar. Sot och rensningsmedel ska inte kunna fastna eller ansamlas i pannan. Panna avsedd för manuell rensning ska vara försedd med rymliga rensningsöppningar. Erforderliga specialverktyg för rensning ska levereras med panna. Inspektionsöppningar och mätuttag Panna ska vara försedd med inspektionsöppningar. Inspektionsöppningar för olje- och gaseldade pannor ska vara placerade så att kärnlåga och yttre del av låga kan observeras. Panna ska vara försedd med uttag för mätning av rökgasens temperatur, sottal med mera. Uttag ska placeras i rökkanal efter panna enligt SS-EN 304. Panna för fastbränsleeldning ska vara försedd med uttag för mätning av undertryck. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning typgodkännandeintyg (i förekommande fall) typ och beteckning konstruktionsbeskrivning material och ytbehandling, godstjocklek och korrosionstillägg för gods och svetssträng i eldstadsutrymme och konvektionsdel mått vikt för tom panna utrymmesbehov med hänsyn till drift och underhåll anslutningsstosar, placering och dimension 16

17 bränsleslag och bränslekvalitet som pannan är avsedd för samt typ av förbränning, överrespektive underförbränning, samt alternativa bränslen märkeffekt, lägsta tillåtna effekt vid för pannan avsedda bränslen högsta tillåtna tryck högsta tillåtna temperatur högsta och lägsta rökgastemperatur tryckfall genom pannan vid märkeffekt för rökgas och för vatten dimensionerande undertryck i eldstad för självdragspanna lägsta godtagbara vattenkvalitet för panna lägsta tillåtna inlopps- och högsta tillåtna utloppstemperatur. Om värmebärares temperatur i någon del av panna överskrider högsta utloppstemperatur ska även denna temperatur redovisas typ av intern cirkulation lägsta tillåtna temperatur på pannvattnet under drift möjliga rensningsmetoder intyg på tillverkningskontroll uppgift om vilka styr- och säkerhetsanordningar som fordras för panna och avsett bränsle och hur dessa ska vara inställda anvisningar för hur inmurning ska ske, om sådan fordras uppgift om hur pannfundament ska utföras övriga uppgifter om panninstallation som fordras för att avsedd funktion ska erhållas instruktioner för drift och underhåll vid olika bränsleslag samt hur rensning av panna ska ske pannverkningsgrader vid 100 procent och 30 procent av pannas märkeffekt eller enligt DIN eldstadsbelastning = märkeffekt/(verkningsgrad eldstadsvolym). UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Vid inmurning för brännare ska fog utföras med tjocklek anpassad att ta upp ojämnhet i mursten. Fogmassa ska anpassas till material i mursten. Isolering Anslutningsstos för rökgaskanal på panna ska isoleras så att yttemperaturen på den isolerade kanalens utsida vid pannans märkeffekt inte överstiger 70 C vid 20 C omgivningstemperatur. Isolering ska beklädas med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller med förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Mätuttag och inspektionsluckor ska vara åtkomliga. Kontroll För panna som ska sammanfogas på driftstället ska föreskriven kontroll utföras innan pannan isoleras. Kontroll av panna ska utföras med justerad och rensad panna och med föreskriven eldningsutrustning monterad. Kontroll ska utföras vid 100 procents belastning och vid lägsta belastning. Vid flera pannor ska varje panna kontrolleras för sig och samtliga pannor tillsammans. Effektmätning på panna ska utföras genom mätning av flöde och temperaturhöjning. Kontroll av rökgasvärden Rökgas efter panna eldad med eldningsolja Eo1 ska uppfylla krav enligt tabell AMA PHB/1 vid märkeffekt. 17

18 Tabell AMA PHB/1. MATERIAL- OCH VARUKRAV panntyp, till exempel sektionspanna, kombinationspanna, tubpanna, rörpanna vikt typ av bränslen och hantering märkeffekt, lägsta kontinuerliga effekt beräkningstryck högsta tillåtna temperatur tryckfall på rökgas- och vattensida lägsta tillåtna pannvattentemperatur lägsta tillåtna framlednings- och returtemperatur rökgaskanals placering tillgänglig vattenkvalitet hur kylning av fastbränslepanna ska utföras vid spänningsbortfall om panna ska levereras komplett med alla komponenter monterade och internt kopplade vilka komponenter som ska ingå i panna, påbyggda eller inbyggda tekniska data för ingående komponenter krav på komponenter som ska monteras på byggarbetsplatsen under aktuell kod och rubrik i kapitel P och U korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras krav på termisk isolering och ytbeklädnad på komponenter utförd av tillverkaren utöver vad som föreskrivs i AMA. Isolering och ytbeklädnad av panna som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i kapitel R. om panna ska vara försedd med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Konstruktion Täthet över- eller undertryck i eldstad. 18

19 PHB.1 PHB.11 Rensning (sotning) hur panna ska vara utförd för rensning, till exempel manuell rensning vattenrensning ångrensning kulrensning ultraljudsrensning. rensningsintervall. Rökgasvärden högsta tillåtna avgasförlust för sotad panna och vid märkeffekt i de fall andra värden ska gälla än de som redovisas i tabell AMA PHB/1. UTFÖRANDEKRAV Montering tillgängligt utrymme för intransport och uppställning av panna. KONTROLL Värmevattenpannor vad som ska kontrolleras, till exempel verkningsgrad, täthet, rökgas kontrollmetod omfattning hur kontroll ska utföras godkännandekrav krav på funktionsprovning hos tillverkaren samt sätt för redovisning. Kontroll av rökgasvärden krav vid dellastdrift krav på rökgasvärden vid eldning med annat bränsle än eldningsolja Eo1. Värmevattenpannor för fast, flytande eller gasformigt bränsle Värmevattenpannor med högst 500 kw effekt och avsedda för biobränslen ska vara utförda enligt SS-EN 303-5:2012. Kontroll Värmevattenpanna ska vara kontrollerad enligt SS-EN 304. i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris material i rökgasberörda och vattenberörda delar i panna genom hänvisning till aktuell standard bränsleslag typ av vattenvärmare alternativt värmeväxlare om vattenvärmare och värmeväxlare i panna ska vara utbytbara krav på utrustning för sotning krav på sot- och askhantering. om panna med påmonterad oljebrännare ska vara försedd med maximaltermostat med manuell återställning samt drifttermostat. Beakta att termostat ska kunna stoppa brännare oberoende av varandra. 19

20 Elkassetter för värmevattenpannor krav på strömbegränsning och tidsfördröjning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpannor ska ha kapslingsklass lägst IP21. PHB.2 PHB.3 PHB.4 Kombinationspannor Elpatroner eller elkassetter i kombinationspannor ska kunna göras spänningslösa med pannanläggningens huvudströmställare. märkeffekt drifttryck drifttemperatur krav på antal effektsteg samt hur effektstegen ska kopplas in krav på styrsystem om elpanna ska vara försedd med jordfelsbrytare. Beakta att enligt SS bör installation av elvärmeapparater utföras så att dessa efter ett elavbrott kopplas in i tidsfördröjda steg. Anslutning bör ske till styr- och övervakningsutrustning för optimering av energianvändning och komfort att elapparat för vätskeuppvärmning ska ha allpolig elkopplare i den fasta installationen såvida elpannan eller värmepatronen inte innehåller sådan elkopplare att elanslutning av elapparat för vätskeuppvärmning ska utföras så att jämn fördelning erhålls mellan de olika faserna. Samråd med berörd projektör. Hetoljepannor Varmluftspannor Ångpannor MATERIAL- OCH VARUKRAV Skyltning Ångpanna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår beräkningstryck beräkningstemperatur nominell effekt största ångflöde tillverkningskontroll. MATERIAL- OCH VARUKRAV under aktuell kod och rubrik i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 20

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide. Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3

Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide. Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3 Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning Enviquattro Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3 Enviquattro sid 4

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 1 2005 Tryckavsäkring Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg 0. Förord Förord Denna

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer