APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT"

Transkript

1 P PA PAK PAK.1 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Aggregat med pumpar eller kompressorer som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Stativ ska vara utfört för uppställning på horisontalt underlag. Anvisningar för montering ska medfölja leverans av aggregat. Här anges aggregat med pumpar, kompressorer, ventiler, styrutrustning och behållare med mera, sammanbyggda till en enhet hos aggregattillverkaren. AMA föreskriver att aggregat med pumpar och kompressorer med mera som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Samråd med berörd projektör om förstärkning av byggnadsdel ovanför aggregat för att möjliggöra lyft och transport av aggregatet. Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation av aggregat samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. Samråd med berörd projektör. under aktuell kod och rubrik krav på CE-märkning eller underlag för CEmärkning. Utrustning med förtillverkat styrsystem För utrustning med pförtillverkat styrsystem bör krav på styrsystemet ställas under aktuell kod och rubrik. Krav från följande koder kan användas som stöd märkning enligt YTB.18 skyltning enligt YTB.28 kontroll enligt YTC.18 injustering enligt YTC.28 bygghandlingar enligt YUC.18 driftinstruktioner enligt YUH.8 underhållsinstruktioner enligt YUK.8. Pumpaggregat och pumpstationer Pumpaggregat och pumpstationer sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. under aktuell kod och rubrik lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer om pumpaggregat/pumpstation ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51 1

2 PAK.11 PAK.12 PAK.2 Pumpaggregat Pumpstationer krav på arrangemang för bränsleförsörjning (motordrivet aggregat) krav på avgasrör avseende ljud och emissioner (motordrivet aggregat). krav på ingående delar i pumpaggregat genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur den ska utföras. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. krav på ingående delar i pumpstation genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Under denna kod och rubrik anges kompletta luftkompressoraggregat med fabriksmonterad utrustning, till exempel påbyggda tryckluftsbehållare och kylare. Luftkompressorer utan påmonterad utrustning anges i avsnitt PKC. korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras. MATERIAL- OCH VARUKRAV i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris typ av kompressor antal kompressionssteg utförande. Se exempel under matris. Specifikationsmatris RA PAK.2/1. Exempel: PAK.2 Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat med kolvkompressor för kompression i ett steg. Kompressor ska vara oljesmord. 2

3 PAK.3 PAK.4 PAK.5 krav på ingående komponenter i aggregatet mått på och typ av anslutning krav på luftkvalitet, till exempel oljefri luft luftflöde arbetstryck beräkningstryck krav på tryckluftens fuktighet högsta tillåtna temperatur på tryckluft efter efterkylare insugningstryck (vid avvikelse från atmosfärtryck) om kompressor ska vara i enstegs-, tvåstegs- eller flerstegsutförande sätt för kraftöverföring, direktflänsad, kilremsdrift eller direktkoppling avlastningssystem, ventilavlastning eller automatisk drift krav på lufttorkar, storlek samt daggpunkt hur kompressor ska kylas; vatten- eller luftkylning kvalitet på tillgängligt kylvatten utrustning för styrning av kompressor ljudkrav krav på energiåtervinning och temperaturverkningsgrad lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta om kompressor ska vara försedd med efterkylare och vattenavskiljare monterad av tillverkare och i så fall typ av kylare, vatten- eller luftkylare. Efterkylare och vattenavskiljare som ska monteras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt PM och PS krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet om aggregat ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Beakta regler i SS 1949 för säkerhet och användning av stationära kompressorer omgivningstemperatur och luftfuktighet i det utrymme där kompressor ska installeras. Vakuumpumpsaggregat Gaskompressoraggregat Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat MATERIAL- OCH VARUKRAV Aggregat ska vara försett med driftfyllning av köldmedium för enhetsaggregat kompressor enligt avsnitt PKF erforderlig tryckavsäkringsutrustning för köldmediesystem, utformad och dimensionerad enligt Svensk Kylnorm eller SS-EN 378-2:2008+A2:

4 Om tryckavsäkringen utförs med säkerhetsventiler ska dessa vara dubbla och sitta på växelventilställ om tryckkärlen har krav på återkommande besiktning. Föreskriven el-, styr- och övervakningsutrustning som inte ingår i aggregatets standardutförande får placeras i separat apparatskåp, påbyggt eller fristående. Erforderliga elförbindningar mellan aggregat och apparatskåp ska i detta fall utföras av entreprenören. Aggregat ska vara utfört så att angiven miljö och föreskrivna medier inte orsakar korrosion eller annan materialpåverkan som kan skada aggregatets funktion. Utrustningen ska vara utförd för sådan vätskehastighet att erosion inte uppstår. Komponent med anslutning för fläns- eller gängförband ska vara försedd med motfläns och packning respektive koppling. Röranslutningar i aggregat ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smutsoch fuktinträngning till dess aggregatet ansluts till rörsystemet. Isolering av rörledning förlagd utomhus ska utföras med UV-beständig isolervara eller med UVbeständigt ytskikt. Stativ och liknande som inte är utfört av rostfritt eller varmförzinkat stål ska vara grund- och täckmålat. Stativ och liknande ska ha sådan stabilitet att vibrationer som är skadliga för utrustningen inte uppstår. Kontroll Tryck- och täthetskontroll ska utföras. Uppgifter att redovisa Vid kontroll ska följande mätas och dokumenteras kyleffekt tillförd eleffekt förångningstemperatur vid kompressor kondenseringstemperatur vid kompressor in- och utgående köldbärartemperatur in- och utgående kylmedeltemperatur använd kontrollmetod och mätutrustning. UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. MATERIAL- OCH VARUKRAV krav på kyleffekt typ av rör som motflänsen ska anslutas till förångnings- och kondenseringstemperatur mätta vid kompressorn högsta kondenseringstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta utan högtrycksutlösning om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur driftsförhållanden, larm och drifthistorik ska redovisas lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass enligt SS-EN för elektrisk utrustning 4

5 PAK.51 om aggregatet ska vara försett med anordning för kyleffektsreglering och avlastad start startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet speciella krav på korrosionsskydd. om aggregatet ska ha inbyggt skydd mot termisk expansion för köldbärarkrets och kylmedelkrets alternativt se till att sådant monteras innanför avstängningsventiler i anslutande rörsystem. typ av köldmedium, typ och data för köldbärare och kylmedel (värmebärare) samt tryckklasser för dessa system under okodad rubrik i avsnitt 55. Alternativt anges motsvarande uppgifter under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt. Kylaggregat och värmepumpar är ofta så komplicerade beträffande komponenter och styr- och övervakningsutrustning att det kan vara motiverat att ange visst fabrikat, typ och storlek med tillägg "eller likvärdigt". Se AFC.21 respektive AFD.21 i AMA AF. Uppgifter att redovisa om entreprenör ska redovisa prestandaangivelser baserade på provning utförd av tillverkare eller oberoende part, till exempel Eurovent eller SP. UTFÖRANDEKRAV Montering Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Montering av vibrationsdämpare för val av vibrationsdämpare typ av aggregat och fundament som ska vibrationsisoleras typ av dämpare (gummi, stålfjäder) antal vibrationsdämpare som ska användas för vibrationsisolering belastning per dämpare (vikt i kilogram för aggregat och fundament delad med antalet vibrationsdämpare) störningsfrekvens (kompressormotorns varvtal rpm/60) krav på lägsta tillåtna isoleringsgrad (större än 70 procent). Kylkompressoraggregat Aggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament oljevärmare, om sådan är erforderlig oljekylare, om sådan är erforderlig termisk isolering av kalla delar förutom kompressor och vätskeavskiljare. Delar som inte isoleras ska vara rostskyddsmålade och täckas av droppfat torkfilter avstängningsventil på utgående vätskeledning för köldmedium synglas med fuktindikator avstängningsventil efter filter och synglas anslutningar för tryckmätare för hög- och lågtryck samt oljetryck vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata 5

6 PAK.511 PAK.512 anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor tillsatskylning av kompressorn, om så fordras elutrustningsäkerhetsbrytare eller motsvarande som förreglar kompressor och kylfläkt. Redovisas med plintschema över utförda eiförbindningar. Kompressorn ska vara inkopplad till säkerhetsbrytare. Styr- och säkerhetsanordningar, oljevärmare och kylfläkt ska vara inkopplade till plintlåda. Armatur som är monterad inom aggregatet ska ha minst samma dimension som anslutande rörledning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor oljeavskiljare vätskeavskiljare i sugledning sugfilter köldmediebehållare med nivåglas, avstängnings- och säkerhetsventiler backventil i vätskeledning före köldmediebehållaren backventil i hetgasledning anordning för upprätthållande av kondenseringstryck tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar ljuddämpare i hetgasledning bälgrör i sug- och hetgasledning lågtrycksdriftpressostat kondensorpressostat fabriksmonterad elutrustning för start och skydd av aggregat. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar köldmediebehållarens volym om stativ ska utföras för placering av två aggregat i höjd om säkerhetsanordning ska ha plintansluten larmkontakt. Om inte annat anges ska larmkontakt utföras som växlande potentialfri kontakt dimension och placering på anslutande rörledning typ av vibrationsdämpare droppfat under kompressor och vätskeavskiljare om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. Beakta att säkerhetsbrytare eller motsvarande inte får användas för start och stopp av aggregat. Kylkompressoraggregat utan kondensor Kylkompressoraggregat med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. typ av vätskekyld kondensor temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 6

7 PAK.513 PAK.514 största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil krav på termisk isolering om plattvärmeväxlare ska ha uttag för kemisk rening. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. typ av luftkyld kondensor temperatur på inkommande luft till kondensor om aggregat ska vara försett med anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12 och fläktförångare enligt PJC.222 eller luftberörd förångare enligt PJC.223. Här anges så kallat splitaggregat. under aktuell kod och rubrik om rörförbindningar och elförbindningar mellan enheter ska ingå om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.222 eller PJC.223 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av luftkyld kondensor enligt PJC.12 krav på total kyleffekt krav på kännbar kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor hur kondens och tövatten ska tas om hand. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid avfrostningsautomatik för förångare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. PAK.5141 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för klimatkyla PAK.5142 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för kylrum PAK.5143 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för frysrum PAK.52 Kylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med kompressor enligt PKF berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering erforderliga styrventiler i köldmediekretsar vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament 7

8 PAK.521 termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar som är utsatta för frysrisk vid utomhusplacering fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i aggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning anordning för att skydda förångare mot frysning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning drifttidsmätare anordning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall utrustning för nivåindikering, nivå- eller synglas i köldmediebehållare eller kondensor ljuddämpande kringbyggnader specialutförande av kondensor för värmeåtervinning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor termometrar i köldbärar- och kylmedelkretsar, separat levererade för montering i rörledning eller påbyggda. under aktuell kod och rubrik typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning om aggregat ska placeras utomhus typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko placering och typ av anslutningar för köldbärare och kylmedel om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp. Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 oljevärmare om sådan fordras oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor torkfilter synglas med fuktindikator anslutningsrör av stål för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare anordning som förhindrar för täta starter anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning sekvensomkopplare eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck hetgasvärmeväxlare för värmeåtervinning 8

9 flödesvakt av differenstrycktyp som ska ingå i aggregat eller vara separat levererad för montering i rörledning eller för påbyggnad. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.21 temperatur på utgående köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida om annat försmutsningsmotstånd än vad som föreskrivs i AMA ska gälla om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5211 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med speciell typ av kondensor enligt PJC.11 typ av frysskyddsmedel koncentration av inblandat frysskyddsmedel temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. PAK.5212 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid varvtalsstyrning av kondensorfläkt och styrsätt. för kondensor material i rör, lameller och hölje lamelldelning och lamelltjocklek om kondensorn ska vara utförd för kanalanslutning. PAK.523 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med anordning eller anslutning för avledning av kondensvatten. ändamål med aggregatet, till exempel för datorkyla, klimatkyla, kylrum eller frysrum. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning 9

10 luftvärmare för el, hetvatten, hetgas eller ånga anordning för värmeåtervinning förbrukningsfilter eller rengöringsbart luftfilter samt filterklass inbyggd start- och styrutrustning inbyggd larmutrustning för temperatur, fukt, flöden och manöverfel avfrostningsautomatik för förångare inbyggd hygrostat luftfuktare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.22 total kyleffekt torr kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare kapacitet på luftfuktare. om aggregat ska ha två eller flera separata köldmediekretsar kanalanslutet in- och utlopp på luftsidan frisugande inlopp och direkt utblåsning genom luftriktare utlopp för nedåtriktad inblåsning i undergolv. externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. för luftvärmare värmeeffekt inkommande värmebärartemperatur utgående värmebärartemperatur högsta tillåtna tryckfall för värmares värmebärarsida inkommande lufttemperatur utgående lufttemperatur. Beakta behovet av nödkylning vid till exempel datorkyla. PAK.5231 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil för reglering av kondenseringstrycket om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. 10

11 PAK.5232 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor PAK.53 Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. Värmepumpsaggregat om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som reglerar kondenseringstrycket. Värmepumpsaggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar utsatta för frysrisk vid utomhusplacering säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i värmepumpsaggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning termisk isolering av kondensor erforderliga styrventiler i köldmediekrets vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall sekvensomkopplare för kompressorer eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer ljuddämpande kringbyggnader hetgasvärmeväxlare utrustning för automatisk avfrostning, om sådan erfordras termometrar i köld- och värmebärarledning drifttidsmätare avstängningsventiler på kompressorns in- och utlopp sektioneringsventiler för till exempel enkelt torkfilterbyte eller annan serviceåtgärd. värmeeffekt typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko om aggregatet ska placeras utomhus om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp krav för styrning av värmebärares temperatur, till exempel börvärdeskompensering från uteluft överordnad funktion som säkerställer att värmekällan inte nyttjas till för låg utgående temperatur typ och placering av anslutningar för köldbärare och kylmedel om värmepumpsaggregat ska användas för växelvis kylalstring och värmealstring genom reversering av köldmediekretsen 11

12 PAK.531 tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat Värmepumpsaggregat ska vara försett med oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljevärmare oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata anslutningar för tryckmätare på hög- och lågtryckssida torkfilter synglas med fuktindikator anordning som förhindrar för täta starter. under aktuell kod och rubrik om värmepumpsaggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar nivå- eller synglas i köldmediebehållare och kondensor. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5311 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 kondensor enligt PJC.12. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare respektive kondensor om aggregat ska ha inbyggda fläktar för förångare och kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare och kondensor om droppfat och spilledning ska ha elvärme om aggregat ska vara reversibelt. PAK.5312 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 12

13 kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för förångare största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida typ av röranslutning för kylmedel. PAK.5313 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 kondensor enligt PJC.12 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till kondensor om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida typ av röranslutning för köldbärare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan vid kanalansluten kondensor om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. PAK.5314 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 13

14 PAK.532 PAK.6 PAK.61 kondensor enligt PJC.11 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning inklusive dimension för köldbärare och kylmedel om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. Värmepumpsaggregat med separat inomhusdel och utomhusdel Kylaggregat och värmepumpsaggregat av absorptionstyp Aggregat ska vara försett med generator för hetvatten eller ånga absorbator av tubpannetyp lösningspump köldmediepump avluftare värmeväxlare mellan varm och kall lösning första fyllning av absorptionsmedel och köldmedium utrustning för automatisk kyleffektreglering med nedregleringsförmåga till högst 10 procent av angiven kyleffekt utrustning som reglerar utspädningsprocessen vid stopp av aggregat säkerhetsutrustning som förhindrar för låg köldmedietemperatur, för låg nivå i förångare, för hög nivå i generator och överbelastning av motor. Vätskekylaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PAK.62 Luftkylaggregat av absorptionstyp 14

15 PAK.63 Värmepumpsaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PH PHB PANNOR, BRÄNNARE M M Pannor och brännare ska vara försedda med erforderliga don för montering. Anvisningar för montering ska levereras med panna. Skyltning Skylt ska vara utförd av beständigt material med beständig text och betryggande fastsättning. Skylt ska vara monterad utanpå eventuell ytbeklädnad och vara avläsbar då apparat monterats. Intill tillverkarens skylt ska i aktuella fall finnas plats för besiktningsskylt. Kontroll Panna som utgör del av rörledningssystem ska kontrolleras på samma sätt som anslutande rörledning. Om panna som ingår i rörledningssystem har lägre tryckklass eller beräkningstryck än anslutande rörledningar ska panna kopplas bort vid kontroll av rörledningar. Beakta att tung värmepanna som är försedd med lyftöglor ska kunna bytas ut eller repareras på plats. Byggnadskonstruktion ovanför värmepanna ska i detta fall vara utförd så att panna kan lyftas samt vara försedd med lyftöglor, balk eller liknande. Samråd med berörd projektör. Beakta SIS HB 870 Pannanläggningar Ånga Hetvatten. PANNOR Yt- och skyddsbehandlingar under aktuell kod och rubrik krav på yt- och skyddsbehandling på panna och brännare utförd av tillverkaren. Den del av yt- och skyddsbehandling av pannor, brännare med mera som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt LDV. Kontroll omfattning av kontroll under kapitel Y. Beträffande terminologi för varmvattenpannor gäller SS-EN MATERIAL- OCH VARUKRAV Enheter sammansatta hos tillverkare ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Skyltning Panna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår 15

16 beräkningstryck beräkningstemperatur högsta tillåtna temperatur på värmebärare avgiven märkeffekt vid avsedda bränslen nominell effekt vattenvolym tillverkningskontroll. Konstruktion Panna ska vara konstruerad och utförd med material och godstjocklek i vattenberörda ytor och med vattencirkulation och rökgasföring så att panna inte utsätts för korrosion i skadlig omfattning vid avsedda driftförhållanden. Panna ska vara försedd med lyftöglor eller annan anordning för transport. Röranslutningar i panna ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smuts- och fuktinträngning till dess pannan ansluts till rörsystemet. Täthet Tillåtet största läckluftsflöde för pannan vid en tryckskillnad av två gånger angivet över- eller undertryck är 0,1 m 3 /s och MW panneffekt. Isolering Panna ska vara så isolerad att yttemperaturen på utsidorna (eldstadsluckor och liknande undantagna) vid märkeffekt och högsta drifttemperatur inte överstiger 35 C vid 20 C omgivningstemperatur. Eldstadslucka och inspektionsöppning ska vara så isolerade att yttemperaturen vid normal drift inte överstiger 70 C. Om yttemperaturen kan överstiga 90 C ska luckan vara försedd med skydd mot ofrivillig beröring. Isolering ska vara beklädd med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Pannornas ovansida ska förses med durkplåt om pannans drift och underhåll så kräver eller om tillförsel av bränsle kan ske uppifrån. Rensning (sotning) Panna ska vara utförd så att rensning kan utföras effektivt genom erforderliga anslutningar och öppningar. Sot och rensningsmedel ska inte kunna fastna eller ansamlas i pannan. Panna avsedd för manuell rensning ska vara försedd med rymliga rensningsöppningar. Erforderliga specialverktyg för rensning ska levereras med panna. Inspektionsöppningar och mätuttag Panna ska vara försedd med inspektionsöppningar. Inspektionsöppningar för olje- och gaseldade pannor ska vara placerade så att kärnlåga och yttre del av låga kan observeras. Panna ska vara försedd med uttag för mätning av rökgasens temperatur, sottal med mera. Uttag ska placeras i rökkanal efter panna enligt SS-EN 304. Panna för fastbränsleeldning ska vara försedd med uttag för mätning av undertryck. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning typgodkännandeintyg (i förekommande fall) typ och beteckning konstruktionsbeskrivning material och ytbehandling, godstjocklek och korrosionstillägg för gods och svetssträng i eldstadsutrymme och konvektionsdel mått vikt för tom panna utrymmesbehov med hänsyn till drift och underhåll anslutningsstosar, placering och dimension 16

17 bränsleslag och bränslekvalitet som pannan är avsedd för samt typ av förbränning, överrespektive underförbränning, samt alternativa bränslen märkeffekt, lägsta tillåtna effekt vid för pannan avsedda bränslen högsta tillåtna tryck högsta tillåtna temperatur högsta och lägsta rökgastemperatur tryckfall genom pannan vid märkeffekt för rökgas och för vatten dimensionerande undertryck i eldstad för självdragspanna lägsta godtagbara vattenkvalitet för panna lägsta tillåtna inlopps- och högsta tillåtna utloppstemperatur. Om värmebärares temperatur i någon del av panna överskrider högsta utloppstemperatur ska även denna temperatur redovisas typ av intern cirkulation lägsta tillåtna temperatur på pannvattnet under drift möjliga rensningsmetoder intyg på tillverkningskontroll uppgift om vilka styr- och säkerhetsanordningar som fordras för panna och avsett bränsle och hur dessa ska vara inställda anvisningar för hur inmurning ska ske, om sådan fordras uppgift om hur pannfundament ska utföras övriga uppgifter om panninstallation som fordras för att avsedd funktion ska erhållas instruktioner för drift och underhåll vid olika bränsleslag samt hur rensning av panna ska ske pannverkningsgrader vid 100 procent och 30 procent av pannas märkeffekt eller enligt DIN eldstadsbelastning = märkeffekt/(verkningsgrad eldstadsvolym). UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Vid inmurning för brännare ska fog utföras med tjocklek anpassad att ta upp ojämnhet i mursten. Fogmassa ska anpassas till material i mursten. Isolering Anslutningsstos för rökgaskanal på panna ska isoleras så att yttemperaturen på den isolerade kanalens utsida vid pannans märkeffekt inte överstiger 70 C vid 20 C omgivningstemperatur. Isolering ska beklädas med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller med förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Mätuttag och inspektionsluckor ska vara åtkomliga. Kontroll För panna som ska sammanfogas på driftstället ska föreskriven kontroll utföras innan pannan isoleras. Kontroll av panna ska utföras med justerad och rensad panna och med föreskriven eldningsutrustning monterad. Kontroll ska utföras vid 100 procents belastning och vid lägsta belastning. Vid flera pannor ska varje panna kontrolleras för sig och samtliga pannor tillsammans. Effektmätning på panna ska utföras genom mätning av flöde och temperaturhöjning. Kontroll av rökgasvärden Rökgas efter panna eldad med eldningsolja Eo1 ska uppfylla krav enligt tabell AMA PHB/1 vid märkeffekt. 17

18 Tabell AMA PHB/1. MATERIAL- OCH VARUKRAV panntyp, till exempel sektionspanna, kombinationspanna, tubpanna, rörpanna vikt typ av bränslen och hantering märkeffekt, lägsta kontinuerliga effekt beräkningstryck högsta tillåtna temperatur tryckfall på rökgas- och vattensida lägsta tillåtna pannvattentemperatur lägsta tillåtna framlednings- och returtemperatur rökgaskanals placering tillgänglig vattenkvalitet hur kylning av fastbränslepanna ska utföras vid spänningsbortfall om panna ska levereras komplett med alla komponenter monterade och internt kopplade vilka komponenter som ska ingå i panna, påbyggda eller inbyggda tekniska data för ingående komponenter krav på komponenter som ska monteras på byggarbetsplatsen under aktuell kod och rubrik i kapitel P och U korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras krav på termisk isolering och ytbeklädnad på komponenter utförd av tillverkaren utöver vad som föreskrivs i AMA. Isolering och ytbeklädnad av panna som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i kapitel R. om panna ska vara försedd med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Konstruktion Täthet över- eller undertryck i eldstad. 18

19 PHB.1 PHB.11 Rensning (sotning) hur panna ska vara utförd för rensning, till exempel manuell rensning vattenrensning ångrensning kulrensning ultraljudsrensning. rensningsintervall. Rökgasvärden högsta tillåtna avgasförlust för sotad panna och vid märkeffekt i de fall andra värden ska gälla än de som redovisas i tabell AMA PHB/1. UTFÖRANDEKRAV Montering tillgängligt utrymme för intransport och uppställning av panna. KONTROLL Värmevattenpannor vad som ska kontrolleras, till exempel verkningsgrad, täthet, rökgas kontrollmetod omfattning hur kontroll ska utföras godkännandekrav krav på funktionsprovning hos tillverkaren samt sätt för redovisning. Kontroll av rökgasvärden krav vid dellastdrift krav på rökgasvärden vid eldning med annat bränsle än eldningsolja Eo1. Värmevattenpannor för fast, flytande eller gasformigt bränsle Värmevattenpannor med högst 500 kw effekt och avsedda för biobränslen ska vara utförda enligt SS-EN 303-5:2012. Kontroll Värmevattenpanna ska vara kontrollerad enligt SS-EN 304. i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris material i rökgasberörda och vattenberörda delar i panna genom hänvisning till aktuell standard bränsleslag typ av vattenvärmare alternativt värmeväxlare om vattenvärmare och värmeväxlare i panna ska vara utbytbara krav på utrustning för sotning krav på sot- och askhantering. om panna med påmonterad oljebrännare ska vara försedd med maximaltermostat med manuell återställning samt drifttermostat. Beakta att termostat ska kunna stoppa brännare oberoende av varandra. 19

20 Elkassetter för värmevattenpannor krav på strömbegränsning och tidsfördröjning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpannor ska ha kapslingsklass lägst IP21. PHB.2 PHB.3 PHB.4 Kombinationspannor Elpatroner eller elkassetter i kombinationspannor ska kunna göras spänningslösa med pannanläggningens huvudströmställare. märkeffekt drifttryck drifttemperatur krav på antal effektsteg samt hur effektstegen ska kopplas in krav på styrsystem om elpanna ska vara försedd med jordfelsbrytare. Beakta att enligt SS bör installation av elvärmeapparater utföras så att dessa efter ett elavbrott kopplas in i tidsfördröjda steg. Anslutning bör ske till styr- och övervakningsutrustning för optimering av energianvändning och komfort att elapparat för vätskeuppvärmning ska ha allpolig elkopplare i den fasta installationen såvida elpannan eller värmepatronen inte innehåller sådan elkopplare att elanslutning av elapparat för vätskeuppvärmning ska utföras så att jämn fördelning erhålls mellan de olika faserna. Samråd med berörd projektör. Hetoljepannor Varmluftspannor Ångpannor MATERIAL- OCH VARUKRAV Skyltning Ångpanna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår beräkningstryck beräkningstemperatur nominell effekt största ångflöde tillverkningskontroll. MATERIAL- OCH VARUKRAV under aktuell kod och rubrik i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 20

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW SPECIFIKATION Rev. 2008-05-30 Sida 1/5 Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW Bilden visar även silos för pellets, ingår ej som standard. Pos. 1 Panna: Ariterm

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VK

Qvantum FREKVENS Serie VK VK0 GRUNDVATTENVÄRMEPUMP Qvantum FREKVENS Serie VK Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VK Qvantum QVK - Q65VK Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT 6-7 kw VK0 Serie:VK - kapacitetsreglerad grundvattenvärmepump

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RK/2

Qvantum V.I.P. Serie RK/2 RK-0 Grundva envärmepump Qvantum V.I.P. Serie RK/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RK/ - Q8 RK/ Qvantum Q65 RK/ - Q96 RK/ Tillverkad i Sverige RK-0 -stegs economizervärmepump Serie RK/ Qvantum Serie

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Qvantum HIGH POWER. Serie LB. VÄRME EFFEKT 86-166 kw LB1301-HP 1 Q V A N T U M QVANTUM ENERGI AB RINGUGNSGATAN 12 216 16 MALMÖ

Qvantum HIGH POWER. Serie LB. VÄRME EFFEKT 86-166 kw LB1301-HP 1 Q V A N T U M QVANTUM ENERGI AB RINGUGNSGATAN 12 216 16 MALMÖ LB1301-HP 1 Qvantum HIGH POWER Serie LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw 216 16 MALMÖ LB1301-HP 2 Serie LB luft/vatten värmepump med förlustfri avfrostning FUNKTION Qvantum Serie LB, uteluftvärmepump, hämtar värme

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw Q10VL - Q15VL Q25VL - Q65VL KÖLDMEDIUM : R404A ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Serie VL. Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw FREKVENSREGLERAD. Qvantum Q25VL. Qvantum Q32VL - Q65VL. vvl1110 Q V A N T U M

Serie VL. Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw FREKVENSREGLERAD. Qvantum Q25VL. Qvantum Q32VL - Q65VL. vvl1110 Q V A N T U M vvl0 Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw FREKVENSREGLERAD Qvantum Q25VL Qvantum Q32VL - Q65VL vvl0 2 FUNKTION Qvantum Serie VL hämtar värme ur uteluften via ett utomhusplacerat

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW VENCO 1 DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP Performo HW Maserati\Company\Produkter\!!D&S 2002\Vätskekylda VKA\Word\RW+HW 5-38 2006-04-06 VENCO

Läs mer

Konventering till bio-olja i industrin

Konventering till bio-olja i industrin Konventering till bio-olja i industrin Enertech AB TURBOFLAME 3 Mars 2015 Anders Gunnarsson Turboflame 1968 grundades företaget i Malmö av Lars Saedén. Försäljning och service av förbränningsprodukter.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Qvantum HIGH POWER Serie S

Qvantum HIGH POWER Serie S vs1301hp 1 Qvantum HIGH POWER Serie S Qvantum Q106S - Q154S Qvantum Q187S - Q206S vs1301hp 2 HIGH POWER SERIE S Qvantum Serie S är avsedda att klara hela årsenergibehovet av värme och varm vatten, sk mono

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE VV Fastighetsvärmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Värmeeffekt 19-144 kw Kyleffekt 13-101 kw

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip.

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip. PBD SE 1210-3 Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 100P 639148 FIGHTER 100P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 100P

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw Q8RS - Q96RS vrs1010 1 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KÖLDMEDIER : R407C, R404A, R134a Q8RS - Q48RS Q65RS - Q96RS ENERGI AB RINGUGNSGATAN Q8RS

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer