APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT"

Transkript

1 P PA PAK PAK.1 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Aggregat med pumpar eller kompressorer som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Stativ ska vara utfört för uppställning på horisontalt underlag. Anvisningar för montering ska medfölja leverans av aggregat. Här anges aggregat med pumpar, kompressorer, ventiler, styrutrustning och behållare med mera, sammanbyggda till en enhet hos aggregattillverkaren. AMA föreskriver att aggregat med pumpar och kompressorer med mera som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försedda med lyftöglor eller annan transportanordning. Samråd med berörd projektör om förstärkning av byggnadsdel ovanför aggregat för att möjliggöra lyft och transport av aggregatet. Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation av aggregat samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. Samråd med berörd projektör. under aktuell kod och rubrik krav på CE-märkning eller underlag för CEmärkning. Utrustning med förtillverkat styrsystem För utrustning med pförtillverkat styrsystem bör krav på styrsystemet ställas under aktuell kod och rubrik. Krav från följande koder kan användas som stöd märkning enligt YTB.18 skyltning enligt YTB.28 kontroll enligt YTC.18 injustering enligt YTC.28 bygghandlingar enligt YUC.18 driftinstruktioner enligt YUH.8 underhållsinstruktioner enligt YUK.8. Pumpaggregat och pumpstationer Pumpaggregat och pumpstationer sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. under aktuell kod och rubrik lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer om pumpaggregat/pumpstation ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51 1

2 PAK.11 PAK.12 PAK.2 Pumpaggregat Pumpstationer krav på arrangemang för bränsleförsörjning (motordrivet aggregat) krav på avgasrör avseende ljud och emissioner (motordrivet aggregat). krav på ingående delar i pumpaggregat genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur den ska utföras. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. krav på ingående delar i pumpstation genom hänvisning till aktuella koder och rubriker i AMA. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat sammansatta hos tillverkaren ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Under denna kod och rubrik anges kompletta luftkompressoraggregat med fabriksmonterad utrustning, till exempel påbyggda tryckluftsbehållare och kylare. Luftkompressorer utan påmonterad utrustning anges i avsnitt PKC. korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme där aggregat ska installeras. MATERIAL- OCH VARUKRAV i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris typ av kompressor antal kompressionssteg utförande. Se exempel under matris. Specifikationsmatris RA PAK.2/1. Exempel: PAK.2 Luftkompressoraggregat Luftkompressoraggregat med kolvkompressor för kompression i ett steg. Kompressor ska vara oljesmord. 2

3 PAK.3 PAK.4 PAK.5 krav på ingående komponenter i aggregatet mått på och typ av anslutning krav på luftkvalitet, till exempel oljefri luft luftflöde arbetstryck beräkningstryck krav på tryckluftens fuktighet högsta tillåtna temperatur på tryckluft efter efterkylare insugningstryck (vid avvikelse från atmosfärtryck) om kompressor ska vara i enstegs-, tvåstegs- eller flerstegsutförande sätt för kraftöverföring, direktflänsad, kilremsdrift eller direktkoppling avlastningssystem, ventilavlastning eller automatisk drift krav på lufttorkar, storlek samt daggpunkt hur kompressor ska kylas; vatten- eller luftkylning kvalitet på tillgängligt kylvatten utrustning för styrning av kompressor ljudkrav krav på energiåtervinning och temperaturverkningsgrad lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta om kompressor ska vara försedd med efterkylare och vattenavskiljare monterad av tillverkare och i så fall typ av kylare, vatten- eller luftkylare. Efterkylare och vattenavskiljare som ska monteras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt PM och PS krav på kapslingsklass för elektrisk utrustning startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet om aggregat ska vara försett med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Beakta regler i SS 1949 för säkerhet och användning av stationära kompressorer omgivningstemperatur och luftfuktighet i det utrymme där kompressor ska installeras. Vakuumpumpsaggregat Gaskompressoraggregat Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat MATERIAL- OCH VARUKRAV Aggregat ska vara försett med driftfyllning av köldmedium för enhetsaggregat kompressor enligt avsnitt PKF erforderlig tryckavsäkringsutrustning för köldmediesystem, utformad och dimensionerad enligt Svensk Kylnorm eller SS-EN 378-2:2008+A2:

4 Om tryckavsäkringen utförs med säkerhetsventiler ska dessa vara dubbla och sitta på växelventilställ om tryckkärlen har krav på återkommande besiktning. Föreskriven el-, styr- och övervakningsutrustning som inte ingår i aggregatets standardutförande får placeras i separat apparatskåp, påbyggt eller fristående. Erforderliga elförbindningar mellan aggregat och apparatskåp ska i detta fall utföras av entreprenören. Aggregat ska vara utfört så att angiven miljö och föreskrivna medier inte orsakar korrosion eller annan materialpåverkan som kan skada aggregatets funktion. Utrustningen ska vara utförd för sådan vätskehastighet att erosion inte uppstår. Komponent med anslutning för fläns- eller gängförband ska vara försedd med motfläns och packning respektive koppling. Röranslutningar i aggregat ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smutsoch fuktinträngning till dess aggregatet ansluts till rörsystemet. Isolering av rörledning förlagd utomhus ska utföras med UV-beständig isolervara eller med UVbeständigt ytskikt. Stativ och liknande som inte är utfört av rostfritt eller varmförzinkat stål ska vara grund- och täckmålat. Stativ och liknande ska ha sådan stabilitet att vibrationer som är skadliga för utrustningen inte uppstår. Kontroll Tryck- och täthetskontroll ska utföras. Uppgifter att redovisa Vid kontroll ska följande mätas och dokumenteras kyleffekt tillförd eleffekt förångningstemperatur vid kompressor kondenseringstemperatur vid kompressor in- och utgående köldbärartemperatur in- och utgående kylmedeltemperatur använd kontrollmetod och mätutrustning. UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. MATERIAL- OCH VARUKRAV krav på kyleffekt typ av rör som motflänsen ska anslutas till förångnings- och kondenseringstemperatur mätta vid kompressorn högsta kondenseringstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta utan högtrycksutlösning om utrustning för drift- och felindikering ska ingå och i så fall hur driftsförhållanden, larm och drifthistorik ska redovisas lägsta och högsta omgivningstemperatur vid vilken aggregatet ska kunna arbeta korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras ljudkrav krav på kapslingsklass enligt SS-EN för elektrisk utrustning 4

5 PAK.51 om aggregatet ska vara försett med anordning för kyleffektsreglering och avlastad start startsätt för elmotorer, till exempel Y/D, dellindning, frekvensomformare eller 2-hastighet speciella krav på korrosionsskydd. om aggregatet ska ha inbyggt skydd mot termisk expansion för köldbärarkrets och kylmedelkrets alternativt se till att sådant monteras innanför avstängningsventiler i anslutande rörsystem. typ av köldmedium, typ och data för köldbärare och kylmedel (värmebärare) samt tryckklasser för dessa system under okodad rubrik i avsnitt 55. Alternativt anges motsvarande uppgifter under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt. Kylaggregat och värmepumpar är ofta så komplicerade beträffande komponenter och styr- och övervakningsutrustning att det kan vara motiverat att ange visst fabrikat, typ och storlek med tillägg "eller likvärdigt". Se AFC.21 respektive AFD.21 i AMA AF. Uppgifter att redovisa om entreprenör ska redovisa prestandaangivelser baserade på provning utförd av tillverkare eller oberoende part, till exempel Eurovent eller SP. UTFÖRANDEKRAV Montering Beakta att tillräckliga, väl ventilerade utrymmen finns för montering, underhåll och reparation samt att anordningar för att underlätta transport och lyft finns. tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Montering av vibrationsdämpare för val av vibrationsdämpare typ av aggregat och fundament som ska vibrationsisoleras typ av dämpare (gummi, stålfjäder) antal vibrationsdämpare som ska användas för vibrationsisolering belastning per dämpare (vikt i kilogram för aggregat och fundament delad med antalet vibrationsdämpare) störningsfrekvens (kompressormotorns varvtal rpm/60) krav på lägsta tillåtna isoleringsgrad (större än 70 procent). Kylkompressoraggregat Aggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament oljevärmare, om sådan är erforderlig oljekylare, om sådan är erforderlig termisk isolering av kalla delar förutom kompressor och vätskeavskiljare. Delar som inte isoleras ska vara rostskyddsmålade och täckas av droppfat torkfilter avstängningsventil på utgående vätskeledning för köldmedium synglas med fuktindikator avstängningsventil efter filter och synglas anslutningar för tryckmätare för hög- och lågtryck samt oljetryck vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata 5

6 PAK.511 PAK.512 anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor tillsatskylning av kompressorn, om så fordras elutrustningsäkerhetsbrytare eller motsvarande som förreglar kompressor och kylfläkt. Redovisas med plintschema över utförda eiförbindningar. Kompressorn ska vara inkopplad till säkerhetsbrytare. Styr- och säkerhetsanordningar, oljevärmare och kylfläkt ska vara inkopplade till plintlåda. Armatur som är monterad inom aggregatet ska ha minst samma dimension som anslutande rörledning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor oljeavskiljare vätskeavskiljare i sugledning sugfilter köldmediebehållare med nivåglas, avstängnings- och säkerhetsventiler backventil i vätskeledning före köldmediebehållaren backventil i hetgasledning anordning för upprätthållande av kondenseringstryck tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar ljuddämpare i hetgasledning bälgrör i sug- och hetgasledning lågtrycksdriftpressostat kondensorpressostat fabriksmonterad elutrustning för start och skydd av aggregat. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar köldmediebehållarens volym om stativ ska utföras för placering av två aggregat i höjd om säkerhetsanordning ska ha plintansluten larmkontakt. Om inte annat anges ska larmkontakt utföras som växlande potentialfri kontakt dimension och placering på anslutande rörledning typ av vibrationsdämpare droppfat under kompressor och vätskeavskiljare om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. Beakta att säkerhetsbrytare eller motsvarande inte får användas för start och stopp av aggregat. Kylkompressoraggregat utan kondensor Kylkompressoraggregat med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. typ av vätskekyld kondensor temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 6

7 PAK.513 PAK.514 största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil krav på termisk isolering om plattvärmeväxlare ska ha uttag för kemisk rening. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. typ av luftkyld kondensor temperatur på inkommande luft till kondensor om aggregat ska vara försett med anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid. Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12 och fläktförångare enligt PJC.222 eller luftberörd förångare enligt PJC.223. Här anges så kallat splitaggregat. under aktuell kod och rubrik om rörförbindningar och elförbindningar mellan enheter ska ingå om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.222 eller PJC.223 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av luftkyld kondensor enligt PJC.12 krav på total kyleffekt krav på kännbar kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor hur kondens och tövatten ska tas om hand. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid avfrostningsautomatik för förångare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. PAK.5141 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för klimatkyla PAK.5142 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för kylrum PAK.5143 Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel för frysrum PAK.52 Kylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med kompressor enligt PKF berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering erforderliga styrventiler i köldmediekretsar vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament 7

8 PAK.521 termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar som är utsatta för frysrisk vid utomhusplacering fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i aggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning anordning för att skydda förångare mot frysning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning drifttidsmätare anordning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall utrustning för nivåindikering, nivå- eller synglas i köldmediebehållare eller kondensor ljuddämpande kringbyggnader specialutförande av kondensor för värmeåtervinning termisk isolering av varma delar, till exempel kondensor termometrar i köldbärar- och kylmedelkretsar, separat levererade för montering i rörledning eller påbyggda. under aktuell kod och rubrik typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning om aggregat ska placeras utomhus typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko placering och typ av anslutningar för köldbärare och kylmedel om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp. Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 oljevärmare om sådan fordras oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor torkfilter synglas med fuktindikator anslutningsrör av stål för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare anordning som förhindrar för täta starter anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning sekvensomkopplare eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck hetgasvärmeväxlare för värmeåtervinning 8

9 flödesvakt av differenstrycktyp som ska ingå i aggregat eller vara separat levererad för montering i rörledning eller för påbyggnad. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.21 temperatur på utgående köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida om annat försmutsningsmotstånd än vad som föreskrivs i AMA ska gälla om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5211 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med speciell typ av kondensor enligt PJC.11 typ av frysskyddsmedel koncentration av inblandat frysskyddsmedel temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. PAK.5212 Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som upprätthåller kondenseringstrycket vintertid varvtalsstyrning av kondensorfläkt och styrsätt. för kondensor material i rör, lameller och hölje lamelldelning och lamelltjocklek om kondensorn ska vara utförd för kanalanslutning. PAK.523 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat Aggregat ska vara försett med anordning eller anslutning för avledning av kondensvatten. ändamål med aggregatet, till exempel för datorkyla, klimatkyla, kylrum eller frysrum. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning 9

10 luftvärmare för el, hetvatten, hetgas eller ånga anordning för värmeåtervinning förbrukningsfilter eller rengöringsbart luftfilter samt filterklass inbyggd start- och styrutrustning inbyggd larmutrustning för temperatur, fukt, flöden och manöverfel avfrostningsautomatik för förångare inbyggd hygrostat luftfuktare utrustning för automatisk kondensvattenavdunstning. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF och förångare enligt PJC.22 total kyleffekt torr kyleffekt temperatur på inkommande luft till förångare relativ fuktighet hos inkommande luft till förångare kapacitet på luftfuktare. om aggregat ska ha två eller flera separata köldmediekretsar kanalanslutet in- och utlopp på luftsidan frisugande inlopp och direkt utblåsning genom luftriktare utlopp för nedåtriktad inblåsning i undergolv. externt tryckfall på luftsida vid kanalanslutet aggregat. för luftvärmare värmeeffekt inkommande värmebärartemperatur utgående värmebärartemperatur högsta tillåtna tryckfall för värmares värmebärarsida inkommande lufttemperatur utgående lufttemperatur. Beakta behovet av nödkylning vid till exempel datorkyla. PAK.5231 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. om aggregat ska vara försett med tryck- eller temperaturstyrd vattensparventil för reglering av kondenseringstrycket om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning för kylmedel samt dess dimension. 10

11 PAK.5232 Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor PAK.53 Aggregat ska vara försett med kondensor enligt PJC.12. Värmepumpsaggregat om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande luft till kondensor. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning anordning för frikylning anordning som reglerar kondenseringstrycket. Värmepumpsaggregat ska vara försett med berörings- och klimatskydd vid utomhusplacering termisk isolering av kalla delar mot kondens uppvärmningsanordning för komponenter och rörledningar utsatta för frysrisk vid utomhusplacering säkerhetsbrytare eller motsvarande anordning fabriksmonterad elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner placerad i påbyggt apparatskåp eller på panel i värmepumpsaggregatet kopplingsplintar för inkommande kraft samt för yttre styrning, förregling och övervakning termisk isolering av kondensor erforderliga styrventiler i köldmediekrets vibrationsdämpare mellan stativ och golv eller fundament. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kompressor enligt PKF. om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för automatisk återstart efter spänningsbortfall utrustning för fördröjning av återstart efter spänningsbortfall sekvensomkopplare för kompressorer eller automatisk utjämning av drifttider för kompressorer ljuddämpande kringbyggnader hetgasvärmeväxlare utrustning för automatisk avfrostning, om sådan erfordras termometrar i köld- och värmebärarledning drifttidsmätare avstängningsventiler på kompressorns in- och utlopp sektioneringsventiler för till exempel enkelt torkfilterbyte eller annan serviceåtgärd. värmeeffekt typ och tjocklek på termisk isolering av varma och kalla delar typ av vibrationsdämpare, till exempel matta eller maskinsko om aggregatet ska placeras utomhus om viss elutrustning får eller ska placeras i separat elskåp krav för styrning av värmebärares temperatur, till exempel börvärdeskompensering från uteluft överordnad funktion som säkerställer att värmekällan inte nyttjas till för låg utgående temperatur typ och placering av anslutningar för köldbärare och kylmedel om värmepumpsaggregat ska användas för växelvis kylalstring och värmealstring genom reversering av köldmediekretsen 11

12 PAK.531 tillgängligt utrymme med hänvisning till ritning. Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat Värmepumpsaggregat ska vara försett med oljekylare, om sådan fordras anordning som vid parallelldrift av kompressorer säkerställer rätt oljenivå i alla kompressorer oljevärmare oljetrycksvakt vid trycksmord kompressor anslutningsrör för pressostater och tryckmätare avstängningsventil i anslutningsledning för fast monterad tryckmätare hög- och lågtryckspressostat, kombinerade eller separata anslutningar för tryckmätare på hög- och lågtryckssida torkfilter synglas med fuktindikator anordning som förhindrar för täta starter. under aktuell kod och rubrik om värmepumpsaggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning tryckmätare för hög-, låg- och oljetryck. Fast monterade tryckmätare ska ha avstängningsventiler i anslutningsledningar nivå- eller synglas i köldmediebehållare och kondensor. under aktuell kod och rubrik om aggregat ska ha mer än en köldmediekrets om anslutningsrör för pressostater och tryckmätare får utföras av annat material än stål som föreskrivs i AMA. PAK.5311 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 kondensor enligt PJC.12. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare respektive kondensor om aggregat ska ha inbyggda fläktar för förångare och kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare och kondensor om droppfat och spilledning ska ha elvärme om aggregat ska vara reversibelt. PAK.5312 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.22 12

13 kondensor enligt PJC.11. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. torr temperatur på inkommande luft till förångare våt temperatur på inkommande luft till förångare krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till förångare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för förångare största tillåtna tryckfall på luftsidan för kanalansluten förångare om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.22 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida typ av röranslutning för kylmedel. PAK.5313 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 kondensor enligt PJC.12 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. temperatur på inkommande luft till kondensor krav på kanalanslutning krav på utformning, placering och riktning av öppningar för in- och utgående luft till kondensor om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.12 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida typ av röranslutning för köldbärare om aggregat ska ha inbyggd fläkt för kondensor största tillåtna tryckfall på luftsidan vid kanalansluten kondensor om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. PAK.5314 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och vätskeberörd kondensor Värmepumpsaggregat ska vara försett med förångare enligt PJC.21 13

14 PAK.532 PAK.6 PAK.61 kondensor enligt PJC.11 anordning för att skydda förångare mot frysning. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på kondensors kylmedelsida. Aggregat ska vara dimensionerat för ett försmutsningsmotstånd av lägst 0,0001 m 2 C/W på förångares köldbärarsida. om aggregat ska vara försett med en speciell typ av förångare enligt PJC.21 om aggregat ska vara försett med en speciell typ av kondensor enligt PJC.11 temperatur på inkommande köldbärare köldbärarflöde största tillåtna tryckfall på förångares köldbärarsida försmutsningsmotstånd på förångares köldbärarsida temperatur på inkommande kylmedel kylmedelflöde största tillåtna tryckfall på kondensors kylmedelsida försmutsningsmotstånd på kondensors kylmedelsida, se tabell RA PJC.11/1 typ av röranslutning inklusive dimension för köldbärare och kylmedel om aggregat ska vara försett med flödesvakt för förångare. Värmepumpsaggregat med separat inomhusdel och utomhusdel Kylaggregat och värmepumpsaggregat av absorptionstyp Aggregat ska vara försett med generator för hetvatten eller ånga absorbator av tubpannetyp lösningspump köldmediepump avluftare värmeväxlare mellan varm och kall lösning första fyllning av absorptionsmedel och köldmedium utrustning för automatisk kyleffektreglering med nedregleringsförmåga till högst 10 procent av angiven kyleffekt utrustning som reglerar utspädningsprocessen vid stopp av aggregat säkerhetsutrustning som förhindrar för låg köldmedietemperatur, för låg nivå i förångare, för hög nivå i generator och överbelastning av motor. Vätskekylaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PAK.62 Luftkylaggregat av absorptionstyp 14

15 PAK.63 Värmepumpsaggregat av absorptionstyp om aggregat ska vara försett med någon av följande extra utrustning utrustning för begränsning av ångflöde vid start utrustning för begränsning av lösningens koncentration skydd för undertryck i generator (vid ångdrift) mätare för mätning av lösningstemperatur och densitet. typ av värmekälla. PH PHB PANNOR, BRÄNNARE M M Pannor och brännare ska vara försedda med erforderliga don för montering. Anvisningar för montering ska levereras med panna. Skyltning Skylt ska vara utförd av beständigt material med beständig text och betryggande fastsättning. Skylt ska vara monterad utanpå eventuell ytbeklädnad och vara avläsbar då apparat monterats. Intill tillverkarens skylt ska i aktuella fall finnas plats för besiktningsskylt. Kontroll Panna som utgör del av rörledningssystem ska kontrolleras på samma sätt som anslutande rörledning. Om panna som ingår i rörledningssystem har lägre tryckklass eller beräkningstryck än anslutande rörledningar ska panna kopplas bort vid kontroll av rörledningar. Beakta att tung värmepanna som är försedd med lyftöglor ska kunna bytas ut eller repareras på plats. Byggnadskonstruktion ovanför värmepanna ska i detta fall vara utförd så att panna kan lyftas samt vara försedd med lyftöglor, balk eller liknande. Samråd med berörd projektör. Beakta SIS HB 870 Pannanläggningar Ånga Hetvatten. PANNOR Yt- och skyddsbehandlingar under aktuell kod och rubrik krav på yt- och skyddsbehandling på panna och brännare utförd av tillverkaren. Den del av yt- och skyddsbehandling av pannor, brännare med mera som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt LDV. Kontroll omfattning av kontroll under kapitel Y. Beträffande terminologi för varmvattenpannor gäller SS-EN MATERIAL- OCH VARUKRAV Enheter sammansatta hos tillverkare ska vara funktionskontrollerade och färdiga för anslutning till yttre system. Funktionskontroll ska vara dokumenterad i skriftlig form. Intern elektrisk kabeldragning ska vara utförd så att utifrån kommande kabel för kraftmatning och larm kan kopplas till plint. Skyltning Panna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår 15

16 beräkningstryck beräkningstemperatur högsta tillåtna temperatur på värmebärare avgiven märkeffekt vid avsedda bränslen nominell effekt vattenvolym tillverkningskontroll. Konstruktion Panna ska vara konstruerad och utförd med material och godstjocklek i vattenberörda ytor och med vattencirkulation och rökgasföring så att panna inte utsätts för korrosion i skadlig omfattning vid avsedda driftförhållanden. Panna ska vara försedd med lyftöglor eller annan anordning för transport. Röranslutningar i panna ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning mot smuts- och fuktinträngning till dess pannan ansluts till rörsystemet. Täthet Tillåtet största läckluftsflöde för pannan vid en tryckskillnad av två gånger angivet över- eller undertryck är 0,1 m 3 /s och MW panneffekt. Isolering Panna ska vara så isolerad att yttemperaturen på utsidorna (eldstadsluckor och liknande undantagna) vid märkeffekt och högsta drifttemperatur inte överstiger 35 C vid 20 C omgivningstemperatur. Eldstadslucka och inspektionsöppning ska vara så isolerade att yttemperaturen vid normal drift inte överstiger 70 C. Om yttemperaturen kan överstiga 90 C ska luckan vara försedd med skydd mot ofrivillig beröring. Isolering ska vara beklädd med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Pannornas ovansida ska förses med durkplåt om pannans drift och underhåll så kräver eller om tillförsel av bränsle kan ske uppifrån. Rensning (sotning) Panna ska vara utförd så att rensning kan utföras effektivt genom erforderliga anslutningar och öppningar. Sot och rensningsmedel ska inte kunna fastna eller ansamlas i pannan. Panna avsedd för manuell rensning ska vara försedd med rymliga rensningsöppningar. Erforderliga specialverktyg för rensning ska levereras med panna. Inspektionsöppningar och mätuttag Panna ska vara försedd med inspektionsöppningar. Inspektionsöppningar för olje- och gaseldade pannor ska vara placerade så att kärnlåga och yttre del av låga kan observeras. Panna ska vara försedd med uttag för mätning av rökgasens temperatur, sottal med mera. Uttag ska placeras i rökkanal efter panna enligt SS-EN 304. Panna för fastbränsleeldning ska vara försedd med uttag för mätning av undertryck. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning typgodkännandeintyg (i förekommande fall) typ och beteckning konstruktionsbeskrivning material och ytbehandling, godstjocklek och korrosionstillägg för gods och svetssträng i eldstadsutrymme och konvektionsdel mått vikt för tom panna utrymmesbehov med hänsyn till drift och underhåll anslutningsstosar, placering och dimension 16

17 bränsleslag och bränslekvalitet som pannan är avsedd för samt typ av förbränning, överrespektive underförbränning, samt alternativa bränslen märkeffekt, lägsta tillåtna effekt vid för pannan avsedda bränslen högsta tillåtna tryck högsta tillåtna temperatur högsta och lägsta rökgastemperatur tryckfall genom pannan vid märkeffekt för rökgas och för vatten dimensionerande undertryck i eldstad för självdragspanna lägsta godtagbara vattenkvalitet för panna lägsta tillåtna inlopps- och högsta tillåtna utloppstemperatur. Om värmebärares temperatur i någon del av panna överskrider högsta utloppstemperatur ska även denna temperatur redovisas typ av intern cirkulation lägsta tillåtna temperatur på pannvattnet under drift möjliga rensningsmetoder intyg på tillverkningskontroll uppgift om vilka styr- och säkerhetsanordningar som fordras för panna och avsett bränsle och hur dessa ska vara inställda anvisningar för hur inmurning ska ske, om sådan fordras uppgift om hur pannfundament ska utföras övriga uppgifter om panninstallation som fordras för att avsedd funktion ska erhållas instruktioner för drift och underhåll vid olika bränsleslag samt hur rensning av panna ska ske pannverkningsgrader vid 100 procent och 30 procent av pannas märkeffekt eller enligt DIN eldstadsbelastning = märkeffekt/(verkningsgrad eldstadsvolym). UTFÖRANDEKRAV Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Vid inmurning för brännare ska fog utföras med tjocklek anpassad att ta upp ojämnhet i mursten. Fogmassa ska anpassas till material i mursten. Isolering Anslutningsstos för rökgaskanal på panna ska isoleras så att yttemperaturen på den isolerade kanalens utsida vid pannans märkeffekt inte överstiger 70 C vid 20 C omgivningstemperatur. Isolering ska beklädas med aluminiumplåt, tjocklek minst 1,0 mm, eller med förzinkad och utvändigt målad stålplåt, tjocklek minst 0,8 mm. Mätuttag och inspektionsluckor ska vara åtkomliga. Kontroll För panna som ska sammanfogas på driftstället ska föreskriven kontroll utföras innan pannan isoleras. Kontroll av panna ska utföras med justerad och rensad panna och med föreskriven eldningsutrustning monterad. Kontroll ska utföras vid 100 procents belastning och vid lägsta belastning. Vid flera pannor ska varje panna kontrolleras för sig och samtliga pannor tillsammans. Effektmätning på panna ska utföras genom mätning av flöde och temperaturhöjning. Kontroll av rökgasvärden Rökgas efter panna eldad med eldningsolja Eo1 ska uppfylla krav enligt tabell AMA PHB/1 vid märkeffekt. 17

18 Tabell AMA PHB/1. MATERIAL- OCH VARUKRAV panntyp, till exempel sektionspanna, kombinationspanna, tubpanna, rörpanna vikt typ av bränslen och hantering märkeffekt, lägsta kontinuerliga effekt beräkningstryck högsta tillåtna temperatur tryckfall på rökgas- och vattensida lägsta tillåtna pannvattentemperatur lägsta tillåtna framlednings- och returtemperatur rökgaskanals placering tillgänglig vattenkvalitet hur kylning av fastbränslepanna ska utföras vid spänningsbortfall om panna ska levereras komplett med alla komponenter monterade och internt kopplade vilka komponenter som ska ingå i panna, påbyggda eller inbyggda tekniska data för ingående komponenter krav på komponenter som ska monteras på byggarbetsplatsen under aktuell kod och rubrik i kapitel P och U korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO för utrymme i vilket aggregat ska installeras krav på termisk isolering och ytbeklädnad på komponenter utförd av tillverkaren utöver vad som föreskrivs i AMA. Isolering och ytbeklädnad av panna som ska utföras på byggarbetsplatsen anges under aktuell kod och rubrik i kapitel R. om panna ska vara försedd med fabriksmonterat apparatskåp med elutrustning för start-, styr-, säkerhets- och övervakningsfunktioner. Se kommentarer under SKB.51. Samråd med berörd projektör om ut- och ingående larm externa och interna styrfunktioner gräns mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Konstruktion Täthet över- eller undertryck i eldstad. 18

19 PHB.1 PHB.11 Rensning (sotning) hur panna ska vara utförd för rensning, till exempel manuell rensning vattenrensning ångrensning kulrensning ultraljudsrensning. rensningsintervall. Rökgasvärden högsta tillåtna avgasförlust för sotad panna och vid märkeffekt i de fall andra värden ska gälla än de som redovisas i tabell AMA PHB/1. UTFÖRANDEKRAV Montering tillgängligt utrymme för intransport och uppställning av panna. KONTROLL Värmevattenpannor vad som ska kontrolleras, till exempel verkningsgrad, täthet, rökgas kontrollmetod omfattning hur kontroll ska utföras godkännandekrav krav på funktionsprovning hos tillverkaren samt sätt för redovisning. Kontroll av rökgasvärden krav vid dellastdrift krav på rökgasvärden vid eldning med annat bränsle än eldningsolja Eo1. Värmevattenpannor för fast, flytande eller gasformigt bränsle Värmevattenpannor med högst 500 kw effekt och avsedda för biobränslen ska vara utförda enligt SS-EN 303-5:2012. Kontroll Värmevattenpanna ska vara kontrollerad enligt SS-EN 304. i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris material i rökgasberörda och vattenberörda delar i panna genom hänvisning till aktuell standard bränsleslag typ av vattenvärmare alternativt värmeväxlare om vattenvärmare och värmeväxlare i panna ska vara utbytbara krav på utrustning för sotning krav på sot- och askhantering. om panna med påmonterad oljebrännare ska vara försedd med maximaltermostat med manuell återställning samt drifttermostat. Beakta att termostat ska kunna stoppa brännare oberoende av varandra. 19

20 Elkassetter för värmevattenpannor krav på strömbegränsning och tidsfördröjning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpannor ska ha kapslingsklass lägst IP21. PHB.2 PHB.3 PHB.4 Kombinationspannor Elpatroner eller elkassetter i kombinationspannor ska kunna göras spänningslösa med pannanläggningens huvudströmställare. märkeffekt drifttryck drifttemperatur krav på antal effektsteg samt hur effektstegen ska kopplas in krav på styrsystem om elpanna ska vara försedd med jordfelsbrytare. Beakta att enligt SS bör installation av elvärmeapparater utföras så att dessa efter ett elavbrott kopplas in i tidsfördröjda steg. Anslutning bör ske till styr- och övervakningsutrustning för optimering av energianvändning och komfort att elapparat för vätskeuppvärmning ska ha allpolig elkopplare i den fasta installationen såvida elpannan eller värmepatronen inte innehåller sådan elkopplare att elanslutning av elapparat för vätskeuppvärmning ska utföras så att jämn fördelning erhålls mellan de olika faserna. Samråd med berörd projektör. Hetoljepannor Varmluftspannor Ångpannor MATERIAL- OCH VARUKRAV Skyltning Ångpanna ska vara försedd med skylt som anger tillverkare typ och beteckning tillverkningsnummer tillverkningsår beräkningstryck beräkningstemperatur nominell effekt största ångflöde tillverkningskontroll. MATERIAL- OCH VARUKRAV under aktuell kod och rubrik i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 20

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT P PA PAK PAK.1 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Aggregat med pumpar

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR CollectorF; Artikelnummer: CF0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Q8RK - Q96RK. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT kw KYLEFFEKT 5-76 kw

Q8RK - Q96RK. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT kw KYLEFFEKT 5-76 kw Q8RK - Q96RK vrk00 VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT 6-0 kw KYLEFFEKT 5-76 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RK - Q8RK Q65RK - Q96RK TEL:00-5 0 Q8Rk - Q96Rk vrk00 SERIE:RK grundvattenvärmepump

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW SPECIFIKATION Rev. 2008-05-30 Sida 1/5 Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW Bilden visar även silos för pellets, ingår ej som standard. Pos. 1 Panna: Ariterm

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VK

Qvantum FREKVENS Serie VK VK0 GRUNDVATTENVÄRMEPUMP Qvantum FREKVENS Serie VK Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VK Qvantum QVK - Q65VK Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT 6-7 kw VK0 Serie:VK - kapacitetsreglerad grundvattenvärmepump

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958 Mars 1999:2 %(16,1c7(59,11,1*66

Läs mer

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Planeringsunderlag GE 315 Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor GE 315, effektområde 105-230 kw. Konstruktionstryck 6,0 Bar max 120 o C. Generellt Buderus

Läs mer

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Definitioner och förkortningar...4 2 DRIFT...4

Läs mer

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. Till Byggtjänst 2015-06-30 Denna fil är Svensk Ventilations kommentarer till remissen på AMA VVS&Kyl. Synpunkterna framgår som pdf-kommentarer (anteckningar, färgmarkeringar och strykningar) i denna pdf-fil.

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 570-1200 kw Version 1.01 20070726 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 570-1200 kw. Konstruktionstryck 6,0 bar max

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer