1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens"

Transkript

1 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 1 av 4 1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens ansvar 1.1 Bakgrund och syfte Robustus Wear Components AB har som affärsidé att producera maskinkomponenter på lego samt att leverera tjänster och produkter inom, området hårdmetall och polykristalin diamant (PCD) och andra hårdmaterial, i överensstämmelse med kundernas krav och förväntningar och samtidigt vara så lönsamt att en långsiktig överlevnad tryggas. Syftet med denna kvalitetshandbok är att presentera företagets kvalitetsledningssystem för berörda parter såsom kunder, personal, leverantörer och myndigheter. 1.2 Omfattning Det kvalitetsledningssystem som utvecklats vid Robustus Wear Components AB och som beskrivs i denna handbok överensstämmer med kraven i SS - EN ISO 9001:2008. Handboken omfattar handboktext och rutinbeskrivningar som SS - EN ISO 9001:2008 ställer krav på. All dokumentation i kvalitetshandboken samt de dokument som handboken hänvisar till finns lagrat på företagets server samt utskriven i pärm. Robustus exkluderar konstruktion och utveckling (krav 7.3 enligt ISO 9001:2008) från handboken eftersom Robustus inte bedriver sådan verksamhet. Dokument rörande av ledningen satta mål samlas in budgetårsvis och förvaras i företagspärmen i arkivrummet. Övriga kundrelaterade kvalitetsdokument lagras på företagets server. 1.3 Tillämpning Kvalitetsledningssystemet, som fastställdes av företagets VD, , gäller generellt för Robustus Wear Components AB:s verksamhet i Örebro. I avtalssituationer ska kvalitetsledningssystemet ge tilltro till att tjänsterna kommer att överensstämma med kraven genom att ge tillräckliga bevis på företagets produktions-, leverans- och serviceförmåga. 1.4 Övergripande ansvar och befogenheter Företagets VD har det övergripande ansvaret för att kvalitetsledningssystemet uppfyller ovan angivna krav, att det är fastställt och tillämpas enligt de rutiner som redovisas i kvalitetshandboken. Det operativa ansvaret för företagets kvalitetsledningssystem samt att det förvaltas på rätt sätt och vidareutvecklas, har delegerats till företagets kvalitetsansvarig. 1.5 Företagsledningens ansvar Företagsledningen för Robustus har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Respektive chef ansvarar för att kvalitetspolicyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden Datasäkerhet Kvalitetsledningssystemets datafiler är skrivskyddade, endast VD och Kvalitetsansvarig har full åtkomst. Back-up-rutin beskrivs i QM

2 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 2 av Kvalitetspolicy för företaget På Robustus Wear Components AB arbetar vi ständigt med att skapa högre värde för våra kunder och andra intressenter. Vi ser kundens krav som lägstanivå och att överträffa deras förväntningar som en självklar riktlinje. Detta förutsätter att vi levererar produkter och service utan fel, i rätt tid och till rätt antal. Utöver intressenters krav ska vi även efterleva gällande lagar och förordningar. Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet. Vår väg dit är: Kvalitetsutveckling som fokus i vår långsiktliga strategi såväl som i den dagliga verksamheten. Alltid vara lyhörd och identifiera kundens behov och önskemål. Kontinuerlig mäta kundnöjdhet och ta lärdom av resultatet. Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas och delta i kvalitetsarbetet. Medarbetarskap som präglas av nollfelstänkande och engagemang. Alltid söka rotorsaken till problem och använda förebyggande åtgärder. Ett effektivt och processorienterat verksamhetssystem som ständigt ska förbättras. Skapa goda och säkra relationer med leverantörer där win/win situation råder. Robustus Wear components ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt standarden ISO 9001: Företagets kvalitetsmål: Företagsledningen formulerar varje år kvalitetsmål i samband med budgetarbetet för de viktigaste delarna av verksamhetens inriktning. Dessa kvalitetsmål dokumenteras i företagspärmen som fastställs i samband med budgetårsskiftet, se QM 2.3

3 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 3 av Företagets organisation Organisations plan Syfte Att beskriva och utveckla organisationen, ansvar och befogenheter samt resurser i harmoni med affärsidén, kvalitetspolicyn och förändringar av marknadssituationen Omfattning Funktioner och personer som leder, utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten Beskrivning Företagets relativa litenhet gör att de flesta rollerna delas mellan olika anställda. En person som huvudsakligen är anställd för en funktion kan vidare om beläggningssituationen eller liknande kräver det, rycka in i andra delar av organisationen. Vid frånvaro, ojämn beläggning eller produktionsstörningar fördelar VD eller av VD delegerad person arbetsuppgifter för att möta den aktuella situationen.

4 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 4 av 4 Det är varje anställds ansvar: Att inhämta information som saknas för att fullgöra det egna arbetet. Att hålla rent och snyggt runt omkring sig. Att genomföra den egna arbetsinsatsen i rätt tid och på sådant sätt att den uppfyller föreliggande krav. Att vidta åtgärder för att ritningar, instruktioner, komponenter, artiklar och produkter som avviker från ställda krav inte av misstag förs vidare i förädlingskedjan. Att rapportera brister som påverkar kvalitén. Varje år i samband med budgetarbetet sker en översyn av organisationen och dess bemanning med hänsyn till marknadssituationen, internt effektiviseringsarbete och lönsamhetskrav. Den aktuella bemanningen, kompetensbeskrivning samt befattningslista med tillhörande beskrivning av ansvar, befogenheter, kompetenskrav samt nuvarande kompetensnivå för respektive befattning och deras inbördes samarbetsförhållanden redovisas i personalpärmen. Uppdatering av organisationsplanen sker vid behov. Dessa dokument förvaras i personalpärmen i företagets arkivrum. Årligen genomförs inför och i samband med budgetarbetet en behovsinventering och åtgärdsplanering. Detta för att säkerställa att kompetensen är i harmoni med Robustus Wear Components AB affärsidé, kompetenskrav samt för att uppfylla kundkraven Kompetensutveckling Kompetensutveckling sker vid behov och när verksamheten tillåter. En gång per år och anställd äger ett utvecklingssamtal rum. Medarbetarsamtal utgår ifrån QC 1.1 och samtalet noteras på QB 1.1. Händelseförloppet där kompetenshöjande åtgärder vidtas dokumenteras på blankett (utvärdering utbildning). Uppföljning sker inom 4 månader. Dokument som verifierar erhållen kompetens förvaras, tillsammans med respektive medarbetares kompetensbeskrivning, befattningslista, medarbetarsamtal i personalpärmen. VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls. 1.9 Företagsledningens genomgång Ledningsgruppen har regelbundna möten ( minst 4 ggr/år). Företagsledningen fastställer en agenda inför respektive möte. Systemets lämplighet diskuteras 1 gång per år i samband med ledningens genomgång. VD tillsammans med kvalitetsansvarig utser revisorer för interna kvalitetsrevisioner. Revisorer utses utifrån deras erfarenhet i företaget samt kompetensnivån avseende kvalitetsledningssystem (se QR 9.2). SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 5, , 8.5.1

5 Upprättad vid medarbetarsamtal den: Avser perioden: Medarbetare: Medarbetarsamtal Följande överenskommelser har träffats under medarbetarsamtalet: Chef: Medarbetare: Bilaga QB 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

6 Checklista för medarbetarsamtal Följande områden är viktiga att samtala om under medarbetarsamtalet och är exempel på hur samtalet kan utformas. De kan ses som ett instrument för att säkerställa att medarbetare och chef har samma förutsättningar till förberedelser, att båda har möjlighet att i slutet av samtalet stämma av att alla punkter berörts och att alla får lika innehåll i samtalet. Innehåll: Återkoppling Hur har året varit Vad sades vid förra samtalet Har uppsatta personliga mål/individuella utvecklingsplaner uppnåtts Verksamhetens mål Mål för verksamheten och för arbetet Konkreta mål som ska uppnås under den kommande planeringstiden Hur ska man arbeta för att klara det Arbetsuppgifter Arbetets innehåll Vad går bra/inte bra Ansvar och befogenheter Prioriteringar Vad kan förändras/förbättras Arbetsinsats Arbetsmiljö-jämställdhet Arbetsklimat och trivsel Arbetsledning Kommunikation, samarbete och relationer Upplevd delaktighet och inflytande över arbete och organisation Jämställdhetsarbetet Kompetensutveckling Inventering av kompetens och ambitioner Behov av utveckling Möjligheter för nya arbetsuppgifter Möjligheter till utbildning/ utveckling/kompetenshöjning Framtiden Framtidsvisioner Förväntningar Vad gör medarbetaren om t.ex. 5 år Avslutning - detta är vi överens om Avstämning att alla punkter berörts Överenskommelse om innehåll i ev. minnesanteckningar Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

7 Kom överens om t.ex. om någon skall informeras i efterhand, tex i syfte att ändra en Arbetsrutin. Ömsesidig reflektion över samtalet - blev resultatet av samtalet det som chef och medarbetare förväntade sig? Denna eftertanke hjälper till att göra nästa medarbetarsamtal ännu bättre. Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

8 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 1 av 3 2 Kvalitetsledningssystemet 2.1 Kvalitetsledningssystemets uppbyggnad Företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i SS - EN ISO 9001:2008 enligt huvudflödet nedan. Kapitelindelningen följer i stort en order från förfrågan till genomförande och uppföljning. Kapitel 1-2, som är av övergripande natur inleder manualen och kapitel 9, som beskriver hur företagsledningen följer upp, styr och förbättrar totalkvaliteten på tillhandahållna tjänster avslutar manualen. Robustus Wear Components AB:s kvalitetsledningssystem består av en dokumenterad och av VD fastställd kvalitetsmanual. Dokumenterade checklistor, instruktioner, blanketter och verifikatmallar för viktiga kundrelaterade aktiviteter, som ingått i order till kund, återfinns på kontor. De arkiveras (enligt rutin 2.2.4) i orderpärmar för respektive order. Av kunder tillhandahållna dokument hanteras som egna.

9 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 2 av Dokumentstyrning Allmänt Företaget har upprättat och underhåller rutiner för styrning av kvalitetsledningssystemets dokument antingen på papper eller finns tillgängliga som datafiler. Dokument i kvalitetshandboken benämns QM för manualtext och QR för rutinbeskrivningar om de redovisas som separata bilagor till manualtexten. Dokument i kvalitetshandboken som benämns QC, står för checklistor och instruktioner samt QB för blanketter och verifikatmallar. Dessa dokument sifferbetecknas enligt samma princip som QM- och QR-dokument Upprättande, granskande och godkännande av dokument i kvalitetshandboken. Alla medarbetare kan ta initiativ till och ge förslag till nya dokument i kvalitetshandboken. Ansvarig medarbetare för berört verksamhetsområde, kvalitetsansvarige och VD granskar sedan dokumentet och VD fastställer det genom signatur och datum. Ny eller påtagligt förändrad rutin, blankett, mall ges nytt utgåvenummer och dokumenteras skrivskyddad på server Registrering och spridning av dokument. Robustus har upprättat en dokumentförteckning över styrande och redovisande dokument, QB 2.1 respektive QB 2.2. Dokumentförteckningarna uppdateras kontinuerligt med nya eller ändrade dokument. Kvalitetshandbokens samtliga dokument finns tillgängliga på företagets server och kan skrivas ut Registrering och arkivering av verifikat. I normalfallet följs svensk bokföringslag vad gäller redovisande dokument, (verifikat) med arkivering i 10 år. Dessa förvaras i avsedd pärm samt i Monitor/server Back-up-rutin

10 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 3 av 3 Robustus använder sig av ett automatiskt backup system som administreras av företagets IT leverantör. Förstahands backupen sker dagligen mellan två servrar i huset. Andrahands backup sker dagligen mellan Robustus och leverantörens data center vilket har hög skyddsklass 2.3 Kvalitetsplanering Robustus ledningsgrupp granskar kontinuerligt, i samband med ledningsmöten, företagets kvalitetsprestanda, och vidtar löpande korrigerande åtgärder. Minst en gång per år görs ledningens genomgång då resultatet av interna kvalitetsrevisioner utgör ledningens beslutsunderlag angående förbättringar av systemet. Kvalitetsplaner dokumenteras i företagspärmen. 2.4 Produktidentifikation och spårbarhet Produkter som Robustus producerar spåras genom vårt MRP system Monitor. Produkten ska kunna följas från ankomst till utleverans. Kundgods tilldelas en etikett med löpnummer, vid ankomst (se QR 6.1). Dessa förfaranden ska säkerställa produkternas spårbarhet genom processen inom Robustus. 2.5 Dokument tillhandahållna av kund Dokument/elektronisk information eller ritningar som tillhandahålls av kund i samband med order påförs ordernummer och utskriftsdatum av administratör som förvarar denna information i datorn/mapp eller i enlighet med annan överenskommelse med kund. Ritningar stämplas med hänvisning till bokad order. 2.6 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att kvalitetsledningssystemet är upprättat och kvalitetsansvarige för att det fungerar på fastställt sätt. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kap. 4, 7.5.3, 7.5.4

11 Styrande dokument Beteckning Utg. Namn Förvaras i QM 1 2 Företagsledningens ansvar Kvalitetshandbok QC Checklista för medarbetarsamtal Kvalitetshandbok QM 2 2 Kvalitetsledningssystemet Kvalitetshandbok QB Styrande dokument Kvalitetshandbok QB Redovisande dokument Kvalitetshandbok QM 3 3 Marknadsföring Kvalitetshandbok QR Rutin marknadsföring Kvalitetshandbok QM 4 2 Offertförfrågan/beställning Kvalitetshandbok QR Rutin offert - order Kvalitetshandbok QR Rutin Beredning Kvalitethandbok QM 5 2 Tillverkning Kvalitetshandbok QR Rutin tillverkning Kvalitetshandbok QR Rutin underhåll lokal och maskiner Kvalitetshandbok QR Rutin hantering mätdon Kvalitetshandbok QM 6 3 Lager och distribution Kvalitetshandbok QR Rutin inkommande gods och distribution Kvalitetshandbok QM 7 4 Inköp Kvalitetshandbok QR Rutin inköp Kvalitetshandbok QR Rutin leverantörsbedömning Kvalitetshandbok QM 8 1 Fakturering Kvalitetshandbok QR Rutin fakturering Kvalitetshandbok QM 9 1 Förbättringsprogram Kvalitetshandbok QR Rutin avvikelsehantering Kvalitetshandbok QR Rutin interna kvalitetsrevisioner Kvalitetshandbok QR Rutin ständigt förbättringsarbete Kvalitetshandbok QR Rutin för kundmätningar Kvalitetshandbok Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

12 Beteckning Utg. Namn Förvaras i Packningsrutiner Befattningslistor Kvalitetsmål Kompetenskrav Offertmall Kundenkät Back-up-band kontroll Utbildning utvärdering Packpärm/lager Personalpärm/Intranät Företagspärm Företagspärm Monitor Server Server Server Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

13 Redovisande dokument Beteckning Utg. Namn Förvaras i QM 0 Innehållsförteckning Kvalitetshandbok QB Blankett medarbetarsamtal Personalpärm QB Styrande dokument Kvalitetshandbok QB Redovisande dokument Kvalitetshandbok QB Avvikelserapport Avvikelser/förbättringar QB Revisionsrapport Avvikelser/förbättringar QB Sammanställning avvikelse/ Avvikelser/förbättringar förbättringsrapport QB Avvikelse/förbättringsrapport Avvikelser/förbättringar Kundnöjdhetsundersökning Utbildning utvärdering Utbildning anställda Nuvarande kompetens Dagordning ledningsmöten Protokoll från ledningsmöte Back-up-band kontroll Leverantör/kund pärm Personalpärm Personalpärm Personalpärm Server Server Företagspärm Bilaga QB 2.2 Utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

14 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Marknadsföring Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 3 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 3 Marknadsföring 3.1 Syfte Att erhålla nya uppdragsgivare eller nya uppdrag hos tidigare kända uppdragsgivare. 3.2 Omfattning Rutinen börjar med en marknadsstrategi fastställd av ledningen och avslutas med att ett kundbehov är väckt. 3.3 Beskrivning Robustus Wear Components AB har en dokumenterad rutin för marknadsföring se QR 3.1. I aktivitetsplanen redovisas marknadsföringsaktiviteter. 3.4 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls och marknadschefen för det operativa arbetet.

15 Marknadsföring Rutin QR 3.1 utgåva 1 J.Seiko Godkänd av:

16 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Offertförfrågan, order, Jimmy Seiko reklamation Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 4 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 2 4 Förfrågan, offert, order, reklamation 4.1 Syfte Att uppmärksamma kunden på att en förfrågan/beställning har mottagits. 4.2 Omfattning Rutinen börjar med att förfrågan/beställning inkommer och avslutas med att offertgivningen fullföljs eller order påbörjas. 4.3 Beskrivning Normalt inkommer två typer av köpsignaler: Förfrågningar och Beställningar. Förfrågningar behandlas av offertställare. I normalfallet bifogar kund ritning, i övriga fall kan Robustus erbjuda ritningskonsultation, detta sker ur Robustus synvinkel externt. Beställningar bokas omgående och kontroll mot aktuell beläggning samt ledtider fastlägger rimligt leveransdatum Offertförfrågan Initialt förs en dialog med kund som ska ge svar på produktens användningsområde, funktion samt miljön den ska användas i. På så sätt kan Robustus avgöra hur kundens kända samt underförstådda krav är ställda. Vid offertförfrågan bekräftas åtagandet och en offertgenomgång utförs. Samtliga uppgifter som kompletterar offerering noteras i mall i Monitor. Mallen för offertställande finns tillgänglig i Monitor (se QR 4.1). Samtliga dokument som tillhör offertarbetet, sparas i pappersform minst 30 dagar från offertgivningen, sedan arkiveras offerten i Monitor Beställningar Vid beställning kontrolleras order mot given offert. I de fall kund saknar ritning skickar Robustus, tillsammans med orderbekräftelse, senast kända ritning för verifiering. Vid order på ny artikel skall beredning slutföras ( se QR 4.2 ) samt en teknisk genomgång hållas med närvaro av berörda operatörer samt produktionschef och teknisk chef Reklamationer Vid ev. reklamation skall avvikelserapport skrivas av kvalitetsansvarige. Produktionschefen och/eller VD följer upp och löser problemet med kunden. Se rutinbeskrivning i QR Ansvar och befogenheter VD och Chefen Teknik/Marknad ansvarar för att denna rutin fungerar enligt beskrivning.

17 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Offertförfrågan, order, Jimmy Seiko reklamation Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 4 Manual Peter Ehrenheim Sidan 2 av 2 Referenser SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 7.1, 7.2

18 Rutin för förfrågan, offert, order och reklamation. Bilaga QR 4.1 utgåva 3 J.Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

19 Rutin för beredning Syfte Beskriva rutinen för beredning av en produkt för tillverkning Omfattning Denna rutin omfattar krav och instruktioner för hur en artikel skall registreras och in-beredas i Robustus tillverknings och administrationssystem Rutin Beredningen genomförs och dokumenteras i företagets MPS system, Monitor. Beredningen skall lista material, alla tillverknings operationer samt eventuella operationslegon. För köpt material skall följande anges: specifikation ( material, rätt enhet, kvalitet - om så krävs med kopplat dokument ) pris, ledtid samt leverantör / leverantörskod. Köpt material läggs i varugrupp 200 råmaterial. För tillverkat material skall material eventuell artikel struktur, operationstider, maskingrupper samt tillverknings instruktioner anges (där så krävs) aktuell ritning skall alltid finnas kopplat till beredningen. Ritning kopplad till beredning betraktas som original dokument. Revisions nummer på ritning skall anges i beredningen. För operations legon skall specifikation, leverantör, pris och ledtid anges. En ny artikel som inte är godkänd för produktion skall ha artikel status 1 eller 2. Innan ordererkännande på ny artikel skall beredningen granskas av Produktionschef, Teknikchef och berörd operatör när denna granskning är klar skall artikeln ges status 4. Planerings parametrar skall anges K för köpartikel, T för artikel utan kundprognos och L för artikel med kundprognos. För prognos artiklar ( L ) används partiformningsregel P med lämpligt antal dagar (minst 60). Säkerhetstid på 10 dagar anges för alla T och L artiklar. EOK och årsvolym skall beräknas / anges. Pris och kundkod skall anges för alla sålda artiklar Ansvar och befogenheter Beredning kan utföras av flera befattningshavare på företaget men Chefen Teknik och Marknad ansvarar för att beredningar genomförs och för dess kvalitet. Bilaga QR 2.2 Utgåva 1 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

20 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 5 Tillverkning och underhåll Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 5 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 5 Tillverkning och underhåll 5.1 Syfte Att säkerställa att tillverkningen sker under planerade och styrda förhållanden. Det innebär att processer som påverkar kvaliteten förbereds, planeras, övervakas och styrs så att produkterna säkert uppfyller specifikationerna. Målet är att på förhand vara säker på att tillverkningsprocessen kommer att producera produkter som uppfyller kravspecifikationen. 5.2 Omfattning Kvalitetsstyrningen under tillverkningen omfattar och berör: Alla tillverkningsoperationer, arbetsmetoder och processer som påverkar produkten. Underhåll och användning av utrustning och maskiner som har betydelse för produktens kvalitet. Tillverkningskontroll för att verifiera uppnådda resultat och ge underlag för styrning av processer och tillverkningsoperationer. Avvikande produkter märks och tas ur tillverkningsprocessen så snart fel upptäcks. Produkter placeras på plats angiven spärrat gods. 5.3 Rutinbeskrivning Robustus Wear Components AB har upprättat och vidmakthåller rutiner för: Styrning och övervakning samt kvalitetskontroll av tillverkningen enligt bilaga QR 5.1. Underhåll av maskiner och lokaler enligt bilaga QR 5.2. Underhåll och kalibrering av mätdon enligt bilaga QR Ansvar och befogenheter Rutin QR 5.1 ansvarar Produktionschef för dess funktion. Produktionschef eller av VD/ Produktionschef utsedd personal ansvarar för att rutinerna enligt bilagorna QR 5.2, 5.3 och 5.4 följs på avsett sätt. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.6

21 Rutiner för tillverkning 5.1 Produktionsflöde Server (i) VT tittar i sin körlista och tar ut order, beredning samt ritning från Monitor (ii) VT hämtar CNCprogram från server. Ev. mätprotokoll skapas (i) Alternativ : VT får ut tillverknings dokument från tillverkningschefen (iii) Tar fram utrustning t ex. fixturer, mätdon, verktyg m.m. Nytt tempo Färdig produkt till avsändning lager angiven plats för godkända artiklar VT startar produktion. Moment (i) (iii) skall utföras I god tid innan tillverkningsstart VT kontrollmäter och korrigerar kontinuerligt. Avvikande produkter märks. VT rapporterar godkända detaljer avrapporteras i Monitor /TRT Monitor Operation avslutas Avvikande produkter till angiven plats: Spärrat gods Ev.synpunkter på beredning, dokument till produktionsledn. Bilaga QR 5.1 utgåva 2 J.Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

22 Rutiner för underhåll av maskiner och lokaler Syfte Beskriva rutinen för förebyggande underhåll och reparationer av maskinpark Omfattning Denna rutin omfattar planering och genomförande av förebyggande underhåll samt utförande av reparationer Rutin Lokaler: I samband med arbetsmiljörond 4 ggr per år dokumenteras vilket underhålls som krävs i lokalerna. Föreslagen åtgärd följs upp på nästföljande rond. Protokollen sparas i pärm på verkstadskontoret. Anläggnings system: Utrustningar som kompressorer, kylaggregat, lyftanordningar har alla individuella underhålls planer som förvaras i pärmar på verkstads kontoret. Underhålls protokoll förvaras i respektive pärm: Tillverknings maskiner: Underhålls planen anslås på respektive maskin. Underhålls protokollen förvaras i pärmar på verkstadskontoret Ansvar och befogenheter Produktionschefen ansvarar för att underhållsrutinerna fungerar och ges tillräcklig prioritet. Bilaga QR 5.2 Utgåva 4 G.Frost Godkänd av: Peter Ehrenheim

23 Kvalitetsansvarig, nedan kallad KA, ansvarar för samtliga rutiner enligt detta dokument QR 5.3 efterlevs. Mätdon förvaras samt hanteras i ett tempererat mätrum. Rutiner för hantering av mätdon Gruppering, märkning och registrering I detta dokument QR 5.3 punkterna tom innefattar begreppet mätdon även mätmaskiner, mätmikroskop och planskivor. Mätdon grupperas i kalibreringsintervall och märks med ID-löpnummer. Mätdon registreras i mätdonsregister på server. Kalibreringsintervall fastställs för varje mätdonsgrupp enligt bok handhavande och kalibrering mätdon (VI Industriutveckling). Tillåten avvikelse fastställs enligt leverantörens rekommendationer. Ej kalibreringspliktiga mätdon märks men registreras ej Anskaffning av nya mätdon Vid behov av nya mätdon handläggs anskaffningen av KA. KA upphandlar enligt inköpsrutin. Efter leverans sparas certifikat från tillverkare i pärm Kalibreringsbevis certifikat mätdon vilken förvaras i mätrum Underhåll av mätdon KA ansvarar för att de underhållsåtgärder (både förebyggande och korrigerande) som leverantören rekommenderat genomförs. Statusen på alla mätdon registreras i mätdonsregistret. För att icke godkända mätdon ej skall komma till användning förvaras dessa i ett låst skåp i mätrummet. KA kontrollerar om korrigerande åtgärder skall vidtas eller om mätdonet skall kasseras. Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko godkänd av:

24 5.3.4 Kalibrering Intern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet 0,01mm. Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller. Kalibrering utförs, i tempererat mätrum, av KA eller av denne utsedd person. Kalibrering sker efter fastställda metoder enligt bok handhavande och kalibrering mätdon (VI Industriutveckling). Kalibreringsresultat införs i uppmätningsprotokoll. (blanketter finns på server för varje mätdonstyp). Färdiga uppmätningsprotokoll förvaras i uppmärkta pärmar i mätrummet. Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret Extern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet < 0,01mm. Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller. KA skickar i väg mätdonet till av Swedac ackrediterat mätlabaratorium för kalibrering. Där så är lämpligt sker extern kalibrering hos Robustus av Swedac ackrediterat mätlab. Kalibreringsprotokoll förvaras i pärm Kalibreringsbevis certifikat mätdon. Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret. Not. Samtliga protokoll och certifikat förvaras i pärmar samt databaserat mätdonsregister som återfinns i mätrummet. En lista (från Swedac) över mätdonens märkning är anslagen i anslutning till mätrummet och personalen är medveten kring färg- och siffer-systemets funktion beträffande kalibreringsintervall. Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko godkänd av:

25 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Lager och distribution Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 6 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 6 Lager och distribution 6.1 Syfte Denna rutin syftar till att säkerställa att hantering, lagring, packning och leverans av gods fungerar i av Robustus Wear Components AB och kundernas specificerade krav. 6.2 Omfattning Rutinen omfattar godsmottagning, ankomstkontroll, lagring, hantering av kundorder, packning och leverans till kund. 6.3 Beskrivning Godsmottagning-, ankomstkontroll- och lagrings- rutinerna beskrivs i bilaga QR 6.1. På ankommande gods utförs kontroller. Allt anländande gods packas upp och kontrolleras sedan gentemot inköpsorder och följesedel. Om artikeln ar markerad i Monitor systemet att ankomst kontrolleras, utförs kontroll enligt artikelns instruktion i systemet. Avvikelser noteras och dokumenteras i Monitor Rutiner för packning till kund beskrivs i packpärm som förvaras vid packbänken. 6.4 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att hela lagerhanteringsprocessen fungerar enligt ovanstående rutiner. Koordinator ansvarar för att ovanstående rutiner följs. Respektive verkstadstekniker svarar för frisläppande av den produkt man förädlat. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 7.5.5

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Projektrapport Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Linn Farhadi, Sandra Rodin, Sara Ehrs, Lina Thebo, Per Wikström, Roa Salman FBD 2010/5 Abstract Forum for Biopreparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen Att leverera bearbetning till ProfilGruppen 0 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN 1. Inledning ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER Kvalitetshandboken 1.1. Curas historia Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 1.1. Curas historia 1.2. Curas organisation 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.4. Struktur och ansvar för

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer