1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens"

Transkript

1 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 1 av 4 1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens ansvar 1.1 Bakgrund och syfte Robustus Wear Components AB har som affärsidé att producera maskinkomponenter på lego samt att leverera tjänster och produkter inom, området hårdmetall och polykristalin diamant (PCD) och andra hårdmaterial, i överensstämmelse med kundernas krav och förväntningar och samtidigt vara så lönsamt att en långsiktig överlevnad tryggas. Syftet med denna kvalitetshandbok är att presentera företagets kvalitetsledningssystem för berörda parter såsom kunder, personal, leverantörer och myndigheter. 1.2 Omfattning Det kvalitetsledningssystem som utvecklats vid Robustus Wear Components AB och som beskrivs i denna handbok överensstämmer med kraven i SS - EN ISO 9001:2008. Handboken omfattar handboktext och rutinbeskrivningar som SS - EN ISO 9001:2008 ställer krav på. All dokumentation i kvalitetshandboken samt de dokument som handboken hänvisar till finns lagrat på företagets server samt utskriven i pärm. Robustus exkluderar konstruktion och utveckling (krav 7.3 enligt ISO 9001:2008) från handboken eftersom Robustus inte bedriver sådan verksamhet. Dokument rörande av ledningen satta mål samlas in budgetårsvis och förvaras i företagspärmen i arkivrummet. Övriga kundrelaterade kvalitetsdokument lagras på företagets server. 1.3 Tillämpning Kvalitetsledningssystemet, som fastställdes av företagets VD, , gäller generellt för Robustus Wear Components AB:s verksamhet i Örebro. I avtalssituationer ska kvalitetsledningssystemet ge tilltro till att tjänsterna kommer att överensstämma med kraven genom att ge tillräckliga bevis på företagets produktions-, leverans- och serviceförmåga. 1.4 Övergripande ansvar och befogenheter Företagets VD har det övergripande ansvaret för att kvalitetsledningssystemet uppfyller ovan angivna krav, att det är fastställt och tillämpas enligt de rutiner som redovisas i kvalitetshandboken. Det operativa ansvaret för företagets kvalitetsledningssystem samt att det förvaltas på rätt sätt och vidareutvecklas, har delegerats till företagets kvalitetsansvarig. 1.5 Företagsledningens ansvar Företagsledningen för Robustus har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Respektive chef ansvarar för att kvalitetspolicyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden Datasäkerhet Kvalitetsledningssystemets datafiler är skrivskyddade, endast VD och Kvalitetsansvarig har full åtkomst. Back-up-rutin beskrivs i QM

2 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 2 av Kvalitetspolicy för företaget På Robustus Wear Components AB arbetar vi ständigt med att skapa högre värde för våra kunder och andra intressenter. Vi ser kundens krav som lägstanivå och att överträffa deras förväntningar som en självklar riktlinje. Detta förutsätter att vi levererar produkter och service utan fel, i rätt tid och till rätt antal. Utöver intressenters krav ska vi även efterleva gällande lagar och förordningar. Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet. Vår väg dit är: Kvalitetsutveckling som fokus i vår långsiktliga strategi såväl som i den dagliga verksamheten. Alltid vara lyhörd och identifiera kundens behov och önskemål. Kontinuerlig mäta kundnöjdhet och ta lärdom av resultatet. Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas och delta i kvalitetsarbetet. Medarbetarskap som präglas av nollfelstänkande och engagemang. Alltid söka rotorsaken till problem och använda förebyggande åtgärder. Ett effektivt och processorienterat verksamhetssystem som ständigt ska förbättras. Skapa goda och säkra relationer med leverantörer där win/win situation råder. Robustus Wear components ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt standarden ISO 9001: Företagets kvalitetsmål: Företagsledningen formulerar varje år kvalitetsmål i samband med budgetarbetet för de viktigaste delarna av verksamhetens inriktning. Dessa kvalitetsmål dokumenteras i företagspärmen som fastställs i samband med budgetårsskiftet, se QM 2.3

3 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 3 av Företagets organisation Organisations plan Syfte Att beskriva och utveckla organisationen, ansvar och befogenheter samt resurser i harmoni med affärsidén, kvalitetspolicyn och förändringar av marknadssituationen Omfattning Funktioner och personer som leder, utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten Beskrivning Företagets relativa litenhet gör att de flesta rollerna delas mellan olika anställda. En person som huvudsakligen är anställd för en funktion kan vidare om beläggningssituationen eller liknande kräver det, rycka in i andra delar av organisationen. Vid frånvaro, ojämn beläggning eller produktionsstörningar fördelar VD eller av VD delegerad person arbetsuppgifter för att möta den aktuella situationen.

4 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 4 av 4 Det är varje anställds ansvar: Att inhämta information som saknas för att fullgöra det egna arbetet. Att hålla rent och snyggt runt omkring sig. Att genomföra den egna arbetsinsatsen i rätt tid och på sådant sätt att den uppfyller föreliggande krav. Att vidta åtgärder för att ritningar, instruktioner, komponenter, artiklar och produkter som avviker från ställda krav inte av misstag förs vidare i förädlingskedjan. Att rapportera brister som påverkar kvalitén. Varje år i samband med budgetarbetet sker en översyn av organisationen och dess bemanning med hänsyn till marknadssituationen, internt effektiviseringsarbete och lönsamhetskrav. Den aktuella bemanningen, kompetensbeskrivning samt befattningslista med tillhörande beskrivning av ansvar, befogenheter, kompetenskrav samt nuvarande kompetensnivå för respektive befattning och deras inbördes samarbetsförhållanden redovisas i personalpärmen. Uppdatering av organisationsplanen sker vid behov. Dessa dokument förvaras i personalpärmen i företagets arkivrum. Årligen genomförs inför och i samband med budgetarbetet en behovsinventering och åtgärdsplanering. Detta för att säkerställa att kompetensen är i harmoni med Robustus Wear Components AB affärsidé, kompetenskrav samt för att uppfylla kundkraven Kompetensutveckling Kompetensutveckling sker vid behov och när verksamheten tillåter. En gång per år och anställd äger ett utvecklingssamtal rum. Medarbetarsamtal utgår ifrån QC 1.1 och samtalet noteras på QB 1.1. Händelseförloppet där kompetenshöjande åtgärder vidtas dokumenteras på blankett (utvärdering utbildning). Uppföljning sker inom 4 månader. Dokument som verifierar erhållen kompetens förvaras, tillsammans med respektive medarbetares kompetensbeskrivning, befattningslista, medarbetarsamtal i personalpärmen. VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls. 1.9 Företagsledningens genomgång Ledningsgruppen har regelbundna möten ( minst 4 ggr/år). Företagsledningen fastställer en agenda inför respektive möte. Systemets lämplighet diskuteras 1 gång per år i samband med ledningens genomgång. VD tillsammans med kvalitetsansvarig utser revisorer för interna kvalitetsrevisioner. Revisorer utses utifrån deras erfarenhet i företaget samt kompetensnivån avseende kvalitetsledningssystem (se QR 9.2). SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 5, , 8.5.1

5 Upprättad vid medarbetarsamtal den: Avser perioden: Medarbetare: Medarbetarsamtal Följande överenskommelser har träffats under medarbetarsamtalet: Chef: Medarbetare: Bilaga QB 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

6 Checklista för medarbetarsamtal Följande områden är viktiga att samtala om under medarbetarsamtalet och är exempel på hur samtalet kan utformas. De kan ses som ett instrument för att säkerställa att medarbetare och chef har samma förutsättningar till förberedelser, att båda har möjlighet att i slutet av samtalet stämma av att alla punkter berörts och att alla får lika innehåll i samtalet. Innehåll: Återkoppling Hur har året varit Vad sades vid förra samtalet Har uppsatta personliga mål/individuella utvecklingsplaner uppnåtts Verksamhetens mål Mål för verksamheten och för arbetet Konkreta mål som ska uppnås under den kommande planeringstiden Hur ska man arbeta för att klara det Arbetsuppgifter Arbetets innehåll Vad går bra/inte bra Ansvar och befogenheter Prioriteringar Vad kan förändras/förbättras Arbetsinsats Arbetsmiljö-jämställdhet Arbetsklimat och trivsel Arbetsledning Kommunikation, samarbete och relationer Upplevd delaktighet och inflytande över arbete och organisation Jämställdhetsarbetet Kompetensutveckling Inventering av kompetens och ambitioner Behov av utveckling Möjligheter för nya arbetsuppgifter Möjligheter till utbildning/ utveckling/kompetenshöjning Framtiden Framtidsvisioner Förväntningar Vad gör medarbetaren om t.ex. 5 år Avslutning - detta är vi överens om Avstämning att alla punkter berörts Överenskommelse om innehåll i ev. minnesanteckningar Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

7 Kom överens om t.ex. om någon skall informeras i efterhand, tex i syfte att ändra en Arbetsrutin. Ömsesidig reflektion över samtalet - blev resultatet av samtalet det som chef och medarbetare förväntade sig? Denna eftertanke hjälper till att göra nästa medarbetarsamtal ännu bättre. Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

8 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 1 av 3 2 Kvalitetsledningssystemet 2.1 Kvalitetsledningssystemets uppbyggnad Företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i SS - EN ISO 9001:2008 enligt huvudflödet nedan. Kapitelindelningen följer i stort en order från förfrågan till genomförande och uppföljning. Kapitel 1-2, som är av övergripande natur inleder manualen och kapitel 9, som beskriver hur företagsledningen följer upp, styr och förbättrar totalkvaliteten på tillhandahållna tjänster avslutar manualen. Robustus Wear Components AB:s kvalitetsledningssystem består av en dokumenterad och av VD fastställd kvalitetsmanual. Dokumenterade checklistor, instruktioner, blanketter och verifikatmallar för viktiga kundrelaterade aktiviteter, som ingått i order till kund, återfinns på kontor. De arkiveras (enligt rutin 2.2.4) i orderpärmar för respektive order. Av kunder tillhandahållna dokument hanteras som egna.

9 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 2 av Dokumentstyrning Allmänt Företaget har upprättat och underhåller rutiner för styrning av kvalitetsledningssystemets dokument antingen på papper eller finns tillgängliga som datafiler. Dokument i kvalitetshandboken benämns QM för manualtext och QR för rutinbeskrivningar om de redovisas som separata bilagor till manualtexten. Dokument i kvalitetshandboken som benämns QC, står för checklistor och instruktioner samt QB för blanketter och verifikatmallar. Dessa dokument sifferbetecknas enligt samma princip som QM- och QR-dokument Upprättande, granskande och godkännande av dokument i kvalitetshandboken. Alla medarbetare kan ta initiativ till och ge förslag till nya dokument i kvalitetshandboken. Ansvarig medarbetare för berört verksamhetsområde, kvalitetsansvarige och VD granskar sedan dokumentet och VD fastställer det genom signatur och datum. Ny eller påtagligt förändrad rutin, blankett, mall ges nytt utgåvenummer och dokumenteras skrivskyddad på server Registrering och spridning av dokument. Robustus har upprättat en dokumentförteckning över styrande och redovisande dokument, QB 2.1 respektive QB 2.2. Dokumentförteckningarna uppdateras kontinuerligt med nya eller ändrade dokument. Kvalitetshandbokens samtliga dokument finns tillgängliga på företagets server och kan skrivas ut Registrering och arkivering av verifikat. I normalfallet följs svensk bokföringslag vad gäller redovisande dokument, (verifikat) med arkivering i 10 år. Dessa förvaras i avsedd pärm samt i Monitor/server Back-up-rutin

10 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kvalitetsledningssystemet Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 2 Manual Peter Ehrenheim Sida 3 av 3 Robustus använder sig av ett automatiskt backup system som administreras av företagets IT leverantör. Förstahands backupen sker dagligen mellan två servrar i huset. Andrahands backup sker dagligen mellan Robustus och leverantörens data center vilket har hög skyddsklass 2.3 Kvalitetsplanering Robustus ledningsgrupp granskar kontinuerligt, i samband med ledningsmöten, företagets kvalitetsprestanda, och vidtar löpande korrigerande åtgärder. Minst en gång per år görs ledningens genomgång då resultatet av interna kvalitetsrevisioner utgör ledningens beslutsunderlag angående förbättringar av systemet. Kvalitetsplaner dokumenteras i företagspärmen. 2.4 Produktidentifikation och spårbarhet Produkter som Robustus producerar spåras genom vårt MRP system Monitor. Produkten ska kunna följas från ankomst till utleverans. Kundgods tilldelas en etikett med löpnummer, vid ankomst (se QR 6.1). Dessa förfaranden ska säkerställa produkternas spårbarhet genom processen inom Robustus. 2.5 Dokument tillhandahållna av kund Dokument/elektronisk information eller ritningar som tillhandahålls av kund i samband med order påförs ordernummer och utskriftsdatum av administratör som förvarar denna information i datorn/mapp eller i enlighet med annan överenskommelse med kund. Ritningar stämplas med hänvisning till bokad order. 2.6 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att kvalitetsledningssystemet är upprättat och kvalitetsansvarige för att det fungerar på fastställt sätt. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kap. 4, 7.5.3, 7.5.4

11 Styrande dokument Beteckning Utg. Namn Förvaras i QM 1 2 Företagsledningens ansvar Kvalitetshandbok QC Checklista för medarbetarsamtal Kvalitetshandbok QM 2 2 Kvalitetsledningssystemet Kvalitetshandbok QB Styrande dokument Kvalitetshandbok QB Redovisande dokument Kvalitetshandbok QM 3 3 Marknadsföring Kvalitetshandbok QR Rutin marknadsföring Kvalitetshandbok QM 4 2 Offertförfrågan/beställning Kvalitetshandbok QR Rutin offert - order Kvalitetshandbok QR Rutin Beredning Kvalitethandbok QM 5 2 Tillverkning Kvalitetshandbok QR Rutin tillverkning Kvalitetshandbok QR Rutin underhåll lokal och maskiner Kvalitetshandbok QR Rutin hantering mätdon Kvalitetshandbok QM 6 3 Lager och distribution Kvalitetshandbok QR Rutin inkommande gods och distribution Kvalitetshandbok QM 7 4 Inköp Kvalitetshandbok QR Rutin inköp Kvalitetshandbok QR Rutin leverantörsbedömning Kvalitetshandbok QM 8 1 Fakturering Kvalitetshandbok QR Rutin fakturering Kvalitetshandbok QM 9 1 Förbättringsprogram Kvalitetshandbok QR Rutin avvikelsehantering Kvalitetshandbok QR Rutin interna kvalitetsrevisioner Kvalitetshandbok QR Rutin ständigt förbättringsarbete Kvalitetshandbok QR Rutin för kundmätningar Kvalitetshandbok Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

12 Beteckning Utg. Namn Förvaras i Packningsrutiner Befattningslistor Kvalitetsmål Kompetenskrav Offertmall Kundenkät Back-up-band kontroll Utbildning utvärdering Packpärm/lager Personalpärm/Intranät Företagspärm Företagspärm Monitor Server Server Server Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

13 Redovisande dokument Beteckning Utg. Namn Förvaras i QM 0 Innehållsförteckning Kvalitetshandbok QB Blankett medarbetarsamtal Personalpärm QB Styrande dokument Kvalitetshandbok QB Redovisande dokument Kvalitetshandbok QB Avvikelserapport Avvikelser/förbättringar QB Revisionsrapport Avvikelser/förbättringar QB Sammanställning avvikelse/ Avvikelser/förbättringar förbättringsrapport QB Avvikelse/förbättringsrapport Avvikelser/förbättringar Kundnöjdhetsundersökning Utbildning utvärdering Utbildning anställda Nuvarande kompetens Dagordning ledningsmöten Protokoll från ledningsmöte Back-up-band kontroll Leverantör/kund pärm Personalpärm Personalpärm Personalpärm Server Server Företagspärm Bilaga QB 2.2 Utgåva 1 J. Seiko Godkänd av:

14 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Marknadsföring Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 3 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 3 Marknadsföring 3.1 Syfte Att erhålla nya uppdragsgivare eller nya uppdrag hos tidigare kända uppdragsgivare. 3.2 Omfattning Rutinen börjar med en marknadsstrategi fastställd av ledningen och avslutas med att ett kundbehov är väckt. 3.3 Beskrivning Robustus Wear Components AB har en dokumenterad rutin för marknadsföring se QR 3.1. I aktivitetsplanen redovisas marknadsföringsaktiviteter. 3.4 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls och marknadschefen för det operativa arbetet.

15 Marknadsföring Rutin QR 3.1 utgåva 1 J.Seiko Godkänd av:

16 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Offertförfrågan, order, Jimmy Seiko reklamation Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 4 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 2 4 Förfrågan, offert, order, reklamation 4.1 Syfte Att uppmärksamma kunden på att en förfrågan/beställning har mottagits. 4.2 Omfattning Rutinen börjar med att förfrågan/beställning inkommer och avslutas med att offertgivningen fullföljs eller order påbörjas. 4.3 Beskrivning Normalt inkommer två typer av köpsignaler: Förfrågningar och Beställningar. Förfrågningar behandlas av offertställare. I normalfallet bifogar kund ritning, i övriga fall kan Robustus erbjuda ritningskonsultation, detta sker ur Robustus synvinkel externt. Beställningar bokas omgående och kontroll mot aktuell beläggning samt ledtider fastlägger rimligt leveransdatum Offertförfrågan Initialt förs en dialog med kund som ska ge svar på produktens användningsområde, funktion samt miljön den ska användas i. På så sätt kan Robustus avgöra hur kundens kända samt underförstådda krav är ställda. Vid offertförfrågan bekräftas åtagandet och en offertgenomgång utförs. Samtliga uppgifter som kompletterar offerering noteras i mall i Monitor. Mallen för offertställande finns tillgänglig i Monitor (se QR 4.1). Samtliga dokument som tillhör offertarbetet, sparas i pappersform minst 30 dagar från offertgivningen, sedan arkiveras offerten i Monitor Beställningar Vid beställning kontrolleras order mot given offert. I de fall kund saknar ritning skickar Robustus, tillsammans med orderbekräftelse, senast kända ritning för verifiering. Vid order på ny artikel skall beredning slutföras ( se QR 4.2 ) samt en teknisk genomgång hållas med närvaro av berörda operatörer samt produktionschef och teknisk chef Reklamationer Vid ev. reklamation skall avvikelserapport skrivas av kvalitetsansvarige. Produktionschefen och/eller VD följer upp och löser problemet med kunden. Se rutinbeskrivning i QR Ansvar och befogenheter VD och Chefen Teknik/Marknad ansvarar för att denna rutin fungerar enligt beskrivning.

17 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Offertförfrågan, order, Jimmy Seiko reklamation Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 4 Manual Peter Ehrenheim Sidan 2 av 2 Referenser SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 7.1, 7.2

18 Rutin för förfrågan, offert, order och reklamation. Bilaga QR 4.1 utgåva 3 J.Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

19 Rutin för beredning Syfte Beskriva rutinen för beredning av en produkt för tillverkning Omfattning Denna rutin omfattar krav och instruktioner för hur en artikel skall registreras och in-beredas i Robustus tillverknings och administrationssystem Rutin Beredningen genomförs och dokumenteras i företagets MPS system, Monitor. Beredningen skall lista material, alla tillverknings operationer samt eventuella operationslegon. För köpt material skall följande anges: specifikation ( material, rätt enhet, kvalitet - om så krävs med kopplat dokument ) pris, ledtid samt leverantör / leverantörskod. Köpt material läggs i varugrupp 200 råmaterial. För tillverkat material skall material eventuell artikel struktur, operationstider, maskingrupper samt tillverknings instruktioner anges (där så krävs) aktuell ritning skall alltid finnas kopplat till beredningen. Ritning kopplad till beredning betraktas som original dokument. Revisions nummer på ritning skall anges i beredningen. För operations legon skall specifikation, leverantör, pris och ledtid anges. En ny artikel som inte är godkänd för produktion skall ha artikel status 1 eller 2. Innan ordererkännande på ny artikel skall beredningen granskas av Produktionschef, Teknikchef och berörd operatör när denna granskning är klar skall artikeln ges status 4. Planerings parametrar skall anges K för köpartikel, T för artikel utan kundprognos och L för artikel med kundprognos. För prognos artiklar ( L ) används partiformningsregel P med lämpligt antal dagar (minst 60). Säkerhetstid på 10 dagar anges för alla T och L artiklar. EOK och årsvolym skall beräknas / anges. Pris och kundkod skall anges för alla sålda artiklar Ansvar och befogenheter Beredning kan utföras av flera befattningshavare på företaget men Chefen Teknik och Marknad ansvarar för att beredningar genomförs och för dess kvalitet. Bilaga QR 2.2 Utgåva 1 J. Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

20 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 5 Tillverkning och underhåll Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 5 Huvuddokument Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 5 Tillverkning och underhåll 5.1 Syfte Att säkerställa att tillverkningen sker under planerade och styrda förhållanden. Det innebär att processer som påverkar kvaliteten förbereds, planeras, övervakas och styrs så att produkterna säkert uppfyller specifikationerna. Målet är att på förhand vara säker på att tillverkningsprocessen kommer att producera produkter som uppfyller kravspecifikationen. 5.2 Omfattning Kvalitetsstyrningen under tillverkningen omfattar och berör: Alla tillverkningsoperationer, arbetsmetoder och processer som påverkar produkten. Underhåll och användning av utrustning och maskiner som har betydelse för produktens kvalitet. Tillverkningskontroll för att verifiera uppnådda resultat och ge underlag för styrning av processer och tillverkningsoperationer. Avvikande produkter märks och tas ur tillverkningsprocessen så snart fel upptäcks. Produkter placeras på plats angiven spärrat gods. 5.3 Rutinbeskrivning Robustus Wear Components AB har upprättat och vidmakthåller rutiner för: Styrning och övervakning samt kvalitetskontroll av tillverkningen enligt bilaga QR 5.1. Underhåll av maskiner och lokaler enligt bilaga QR 5.2. Underhåll och kalibrering av mätdon enligt bilaga QR Ansvar och befogenheter Rutin QR 5.1 ansvarar Produktionschef för dess funktion. Produktionschef eller av VD/ Produktionschef utsedd personal ansvarar för att rutinerna enligt bilagorna QR 5.2, 5.3 och 5.4 följs på avsett sätt. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.6

21 Rutiner för tillverkning 5.1 Produktionsflöde Server (i) VT tittar i sin körlista och tar ut order, beredning samt ritning från Monitor (ii) VT hämtar CNCprogram från server. Ev. mätprotokoll skapas (i) Alternativ : VT får ut tillverknings dokument från tillverkningschefen (iii) Tar fram utrustning t ex. fixturer, mätdon, verktyg m.m. Nytt tempo Färdig produkt till avsändning lager angiven plats för godkända artiklar VT startar produktion. Moment (i) (iii) skall utföras I god tid innan tillverkningsstart VT kontrollmäter och korrigerar kontinuerligt. Avvikande produkter märks. VT rapporterar godkända detaljer avrapporteras i Monitor /TRT Monitor Operation avslutas Avvikande produkter till angiven plats: Spärrat gods Ev.synpunkter på beredning, dokument till produktionsledn. Bilaga QR 5.1 utgåva 2 J.Seiko Godkänd av: Peter Ehrenheim

22 Rutiner för underhåll av maskiner och lokaler Syfte Beskriva rutinen för förebyggande underhåll och reparationer av maskinpark Omfattning Denna rutin omfattar planering och genomförande av förebyggande underhåll samt utförande av reparationer Rutin Lokaler: I samband med arbetsmiljörond 4 ggr per år dokumenteras vilket underhålls som krävs i lokalerna. Föreslagen åtgärd följs upp på nästföljande rond. Protokollen sparas i pärm på verkstadskontoret. Anläggnings system: Utrustningar som kompressorer, kylaggregat, lyftanordningar har alla individuella underhålls planer som förvaras i pärmar på verkstads kontoret. Underhålls protokoll förvaras i respektive pärm: Tillverknings maskiner: Underhålls planen anslås på respektive maskin. Underhålls protokollen förvaras i pärmar på verkstadskontoret Ansvar och befogenheter Produktionschefen ansvarar för att underhållsrutinerna fungerar och ges tillräcklig prioritet. Bilaga QR 5.2 Utgåva 4 G.Frost Godkänd av: Peter Ehrenheim

23 Kvalitetsansvarig, nedan kallad KA, ansvarar för samtliga rutiner enligt detta dokument QR 5.3 efterlevs. Mätdon förvaras samt hanteras i ett tempererat mätrum. Rutiner för hantering av mätdon Gruppering, märkning och registrering I detta dokument QR 5.3 punkterna tom innefattar begreppet mätdon även mätmaskiner, mätmikroskop och planskivor. Mätdon grupperas i kalibreringsintervall och märks med ID-löpnummer. Mätdon registreras i mätdonsregister på server. Kalibreringsintervall fastställs för varje mätdonsgrupp enligt bok handhavande och kalibrering mätdon (VI Industriutveckling). Tillåten avvikelse fastställs enligt leverantörens rekommendationer. Ej kalibreringspliktiga mätdon märks men registreras ej Anskaffning av nya mätdon Vid behov av nya mätdon handläggs anskaffningen av KA. KA upphandlar enligt inköpsrutin. Efter leverans sparas certifikat från tillverkare i pärm Kalibreringsbevis certifikat mätdon vilken förvaras i mätrum Underhåll av mätdon KA ansvarar för att de underhållsåtgärder (både förebyggande och korrigerande) som leverantören rekommenderat genomförs. Statusen på alla mätdon registreras i mätdonsregistret. För att icke godkända mätdon ej skall komma till användning förvaras dessa i ett låst skåp i mätrummet. KA kontrollerar om korrigerande åtgärder skall vidtas eller om mätdonet skall kasseras. Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko godkänd av:

24 5.3.4 Kalibrering Intern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet 0,01mm. Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller. Kalibrering utförs, i tempererat mätrum, av KA eller av denne utsedd person. Kalibrering sker efter fastställda metoder enligt bok handhavande och kalibrering mätdon (VI Industriutveckling). Kalibreringsresultat införs i uppmätningsprotokoll. (blanketter finns på server för varje mätdonstyp). Färdiga uppmätningsprotokoll förvaras i uppmärkta pärmar i mätrummet. Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret Extern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet < 0,01mm. Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller. KA skickar i väg mätdonet till av Swedac ackrediterat mätlabaratorium för kalibrering. Där så är lämpligt sker extern kalibrering hos Robustus av Swedac ackrediterat mätlab. Kalibreringsprotokoll förvaras i pärm Kalibreringsbevis certifikat mätdon. Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret. Not. Samtliga protokoll och certifikat förvaras i pärmar samt databaserat mätdonsregister som återfinns i mätrummet. En lista (från Swedac) över mätdonens märkning är anslagen i anslutning till mätrummet och personalen är medveten kring färg- och siffer-systemets funktion beträffande kalibreringsintervall. Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko godkänd av:

25 Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Lager och distribution Jimmy Seiko Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 6 Manual Peter Ehrenheim Sidan 1 av 1 6 Lager och distribution 6.1 Syfte Denna rutin syftar till att säkerställa att hantering, lagring, packning och leverans av gods fungerar i av Robustus Wear Components AB och kundernas specificerade krav. 6.2 Omfattning Rutinen omfattar godsmottagning, ankomstkontroll, lagring, hantering av kundorder, packning och leverans till kund. 6.3 Beskrivning Godsmottagning-, ankomstkontroll- och lagrings- rutinerna beskrivs i bilaga QR 6.1. På ankommande gods utförs kontroller. Allt anländande gods packas upp och kontrolleras sedan gentemot inköpsorder och följesedel. Om artikeln ar markerad i Monitor systemet att ankomst kontrolleras, utförs kontroll enligt artikelns instruktion i systemet. Avvikelser noteras och dokumenteras i Monitor Rutiner för packning till kund beskrivs i packpärm som förvaras vid packbänken. 6.4 Ansvar och befogenheter VD ansvarar för att hela lagerhanteringsprocessen fungerar enligt ovanstående rutiner. Koordinator ansvarar för att ovanstående rutiner följs. Respektive verkstadstekniker svarar för frisläppande av den produkt man förädlat. Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 7.5.5

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Papperskopia gäller till och med

Papperskopia gäller till och med Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Emma Bergström 2014-03-18 7 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27 Giltig fr o m: Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27 Giltig fr o m: 2011-04-04 Giltig fr o m: Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH KVALITETSSYSTEM...

Läs mer

Mitutoyo Scandinavia AB

Mitutoyo Scandinavia AB Dokumentnamn/ Idnummer: 1 / 10 Område: Kvalitetsmanual Giltig från: 2012-03-06 Utfärdad av: Per Kedvall Godkänd av: Per-Erik Pilestad Distribuerad den: 2012-03-06 Mitutoyo Scandinavia AB Box 712 S-14 27

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000.

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas affärsidé Vår utgångspunkt är att miljöfrågor är av sammansatt natur och inbegriper de flesta områden i samhällsstrukturen.

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05

GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05 GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05 Denna branschöverenskommelse är en kravspecifikation på riktlinjer för bilverkstäder som servar och reparerar person- och transportbilar upp till 3,5 ton, samt personbilar

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19

KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19 KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19 000619, Kvalitetshandbok, J.W 1(16) Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar Sida Inledning 3 - affärsidé Kvalitetspolicy 4 - målstyrning Organisation 5 Kvalitetssystem

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012 Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Dok ID: 8530 200 Revision I Ledningssystem Propoints

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Kvalitets- och miljöhandbok

Kvalitets- och miljöhandbok 1(14) Kvalitets- och miljöhandbok 2(14) 1. Inledning 3 2. Totalinstallation AB 4 3. Kvalitetssystem 7 4. Anbud 10 5. Beställning och genomförande av uppdrag 11 6. Upphandling av leverantörer 13 7. Administration,

Läs mer

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsgruppen... 4 Kvalitets och miljögruppen... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning...

Läs mer

Vårt arbetssätt. Helsingborg den 28 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

Vårt arbetssätt. Helsingborg den 28 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Helsingborg den 28 januari 2013 Vårt arbetssätt (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Envir AB Hävertgatan 29 254b42bb Helsingborg SWEDEN www.envirab.com +46 768 94 80

Läs mer

Kvalitetssystem. Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278. Innehåll;

Kvalitetssystem. Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278. Innehåll; Kvalitetssystem Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278 Innehåll; 1. Företagsledningens ansvar 2. Kvalitetssystem 3. Kontraktsgranskning 4. Dokumentstyrning 5. Inköp 6. Produkter tillhandahållna av beställare

Läs mer

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10 1 (10) Revisionen omfattar Certifikat: 5264 O Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB Kontaktperson och telefonnr: (070-300 05 37) Revisionspersonal: Revisionens

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Vårt arbetssätt. Ängelholm den 1 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

Vårt arbetssätt. Ängelholm den 1 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Ängelholm den 1 januari 2016 Vårt arbetssätt (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) EcoRetur Helsingborg AB Metallgatan 2C 262 72 Ängelholm SWEDEN www.ecoretur.se +46 768

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer