Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27"

Transkript

1 Giltig fr o m: Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27 Giltig fr o m:

2 Giltig fr o m: Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH KVALITETSSYSTEM KVALITETSPOLICY BESKRIVNING AV VÅRT ARBETSSÄTT (KVALITETSMANUAL) LEDNINGENS ANSVAR LEDNINGENS GENOMGÅNG LAGAR OCH ANDRA KRAV FRAMTAGNING OCH UPPFÖLJNING AV KVALITETSMÅL REDOVISANDE DOKUMENT (LEDNINGENS ANSVAR) PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING VÅR ORGANISATION ANSVAR OCH BEFOGENHETER KOMPETENSKRAV PÅ VÅR PERSONAL VÅRT ARBETE MED KOMPETENSUTVECKLING INTRODUKTION AV NYANSTÄLLD PERSONAL MEDARBETARSAMTAL REDOVISANDE DOKUMENT (PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING) KOMMUNIKATION INTERN KOMMUNIKATION EXTERN KOMMUNIKATION REDOVISANDE DOKUMENT (INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION) MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING MARKNADSFÖRING OFFERTHANTERING ORDERMOTTAGNING ÄNDRINGAR I ORDER HANTERING AV REKLAMATIONER OCH KLAGOMÅL FRÅN KUND REDOVISANDE DOKUMENT (MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING) UTHYRNING REDOVISANDE DOKUMENT (UTHYRNING) REKRYTERING REDOVISANDE DOKUMENT (REKRYTERING) OUTSOURCING REDOVISANDE DOKUMENT (OUTSOURCING) KONSULTING REDOVISANDE DOKUMENT (KONSULTING) INKÖP LEVERANTÖRER VÅRA INKÖPSRUTINER MOTTAGNING AV BESTÄLLT GODS VÅR LAGERHANTERING Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 2 av 27 Giltig fr o m:

3 Giltig fr o m: 10.5 REDOVISANDE DOKUMENT (LEVERANTÖRER, INKÖP OCH GODSMOTTAGNING) UPPFÖLJNING AV KVALITETSARBETET PROBLEM SOM KAN PÅVERKA KVALITETSARBETET KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE REDOVISANDE DOKUMENT (UPPFÖLJNING) DOKUMENTSTYRNING STYRNING AV DOKUMENTEN I KVALITETSSYSTEMET REDOVISANDE DOKUMENT LICENSER INFORMATIONSSÄKERHET REDOVISANDE DOKUMENT (DOKUMENTSTYRNING OCH SÄKERHET) PLANERING AV KVALITETSARBETET Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 3 av 27 Giltig fr o m:

4 1. Policy, mål och kvalitetssystem Vi börjar med att ta fram din kvalitetspolicy. Om du redan har en policy kan du kontrollera att den uppfyller kraven listande under 1.1 nedan. Om du inte har någon policy i dagsläget är ett bra tips att gå in på nätet och hämta inspiration. Titta på hur dina konkurrenter eller företag som du ser upp till skriver. Kopiera inte deras policys utan använd det bara som inspiration. Fundera sedan på vad du står för när det gäller kvalitetsområdet. Försök gärna att få dem personliga och säljande, det vill säga ta med dina USP:ar (Unique Selling Point). Kom ihåg att inte göra policyn för lång, utan försök att vara kortfattad. Tänk på att om ditt företag sticker ut hakan t ex skriver att vi skall alltid hålla våra leveranstider, så måste företagets rutiner och mätningar visa det. Det handlar om en balans i formuleringarna. Tips på bra miljö- och kvalitetspolicys finns bl a på följande adresser: Certway.se (kvalitetspolicy som sticker ut hakan och kan leva upp till det) Mätkonsult (bra och säljande kvalitetspolicy) Martinsson.se (säljande miljö- och kvalitetspolicy) Crux.se (tydlig och säljande miljö- och kvalitetspolicy) 1.1 Kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn skall innehålla följande delar: En kortfattad beskrivning av vad ditt företag gör Ett åtagande om att uppfylla krav Ett åtagande om att ständigt förbättra ert kvalitetssystem I policyn skall du också kunna se vilka kvalitetsmål som du skall arbeta med Fyll i er kvalitetspolicy här! 1.2 Beskrivning av Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) I detta avsnitt behöver du enbart anpassa texten där den inte passar in på din verksamhet. Du måste dock anpassa processerna så att de stämmer överrens med din verksamhet samt ange de delar som du friskriver dig ifrån. Vår kvalitetsmanual baseras på ISO 9001:2008. Det omfattar hela [företagets namn] verksamhet på [Ange ort]. Syftet med kvalitetsmanualen är att styra hur vi arbetar så att vi når våra mål, ökar vår lönsamhet och samtidigt får nöjda kunder. Arbetet innebär följande: Företagsledningen planerar verksamheten, det vill säga sätter mål, tilldelar resurser drar riktlinjer som verksamheten skall arbeta efter, planerar vårt tjänsteutförande, förebygger kvalitetsproblem med mera. Denna planering sker vid ledningens genomgång, se avsnitt 2. Personalen genomför sedan sina arbetsuppgifter enligt framtagna riktlinjer Hur detta går till beskrivs i avsnitt 4-8. Uppföljning av att utförda tjänster uppfyller våra kvalitetskrav. Detta görs genom egenkontroll, internrevision, kunduppföljningar samt uppföljning av våra olika processer. Detta beskrivs i avsnitt 2 och 9. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 4 av 27 Giltig fr o m: Giltig fr o m:

5 Giltig fr o m: Brister som upptäcks under uppföljningen skall åtgärdas på så sätt att grundorsaken till det som inträffat undersöks. Därefter vidtas åtgärder för att bristen inte skall inträffa igen, se avsnitt 9. Friskrivningar Följande områden i ISO 9001:2008 omfattas vi inte av: Krav i ISO 9001:2008 Orsak till friskrivning 7.3 Konstruktion och utveckling Vi omfattas inte av detta avsnitt då vi inte utvecklar eller konstruerar i vårt tjänsteutförande 7.6 Behandling av övervaknings och mätutrustning Vi använder inte denna typ av utrustning Kvalitetssystemets dokumentation Följande dokument ingår och beskriver vårt kvalitetssystem: Verksamhetshandboken Vårt arbetssätt. Innehåller mer detaljerad information om verksamhetssystemet bland annat rutinbeskrivningar som är kopplade till företagets olika processer. En fullständig förteckning över ingående dokument finns i verksamhetshandbokens innehållsförteckning (Innehållsförteckning). Mallar, checklistor m m. Till handboken finns också mallar, checklistor m m som skall användas i arbetet. Hänvisning till dessa finns i respektive avsnitt verksamhetshandboken. Redovisande dokument. Dokument som uppstår som ett resultat av att verksamhets-systemet är aktivt och infört i företaget, t ex revisionsrapporter, reklamationsrapporter, protokoll från ledningens genomgång etc. Externt styrande dokument. Det finns även externt styrande dokument som styr verksamheten. Där sådana finns hänvisar vi till dessa till dessa i respektive rutin. Våra processer (flöde) Vi har följande processer inom företaget: Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 5 av 27 Giltig fr o m:

6 Giltig fr o m: Ledningens ansvar(kap 2) Uthyrning (Se kap 6) Krav från kunder och myndigheter Försäljning (Kap 5) Rekrytering (Kap 7) Outsourcing (Kap 8) Nöjda kunder och uppfyllande av myndighetskrav Konsulting (Kap 9) Stödprocesser Inköp (Kap 10) Personal (Kap 3) Kommunikation (Kap 4) Uppföljning (Kap 11) Dokumentstyrning (Kap 12) Vi har följande externt utlagda processer; Ange vilka processer som ni har lagt ut. Exempel på utlagda processer kan vara legotillverkare, ekonomitjänster, IT-tjänster, telefonisttjänster etc. Beskriv vad ni har lagt ut samt hur ni säkerställer kvaliteten på dessa. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 6 av 27 Giltig fr o m:

7 2. Ledningens ansvar I kvalitetssystemets andra kapitel beskrivs företagsledningens ansvar. Hit hör själva navet i kvalitetssystemet Ledningens genomgång, där företagsledningen följer upp företagets kvalitetsarbete och avsätter resurser för det fortsatta arbetet. 2.1 Ledningens genomgång Företagsledningen skall genomföra dokumenterade genomgångar för att följa upp och planera kvalitetsarbetet. Du bör göra detta minst 2 och helst 3-4 ggr/år. Agenda finner du om du följer hyperlänkarna. Anpassa nedanstående text efter hur ni vill arbeta. När det gäller mallen till agendan kan du enbart lägga till punkter, inte ta bort några. Ett tips för dig som vill ha nytta av kvalitetssystemet; integrera ledningens genomgång med ert ordinarie lednings-/styrelsemöte dvs kika igenom agendorna. Du kommer att märka att många punkter tas upp i vid båda mötena. Om du tar till dig att ISO 9001 handlar om hur du driver företaget för att öka lönsamheten, kommer nyttan med kvalitetssystemet att vara ännu större. Ledningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbetet inom företaget, men [2 ggr/år] följs arbetet upp på ett mer formellt sätt via ett ledningsmöte (ledningens genomgång). Sammankallande för ledningsarbetet är [VD], som även ansvarar för att samla in nödvändig information inför mötet samt för att lämna förslag på förbättringar av verksamhetssystemet. Vid ledningens genomgång följs agenda angiven på Agenda ledningens genomgång. 2.2 Lagar och andra krav ISO 9001 ställer krav på att du skall ha kontroll på de bestämmelser och andra krav som ställs på dina produkter/tjänster. Börja med att sammanställa bestämmelserna i ett register. Kom även ihåg ev EUdirektiv, standarder, lokala krav, ev CE-märkning samt eventuella krav från branschorganisationer, kunder etc. Lista dessa i ett redovisande dokument. Exempel på detta finns under redovisande dokument/ lagar och andra kravregister. Anpassa nedanstående text; För att säkerställa vårt åtagande om att följa de krav som ställs ur kvalitetssynpunkt på vår verksamhet och våra produkter, har vi listat de lagar och andra krav som påverkar kvaliteten på vårt arbete; Fyll i de lagar och andra krav som ni omfattas av enligt ovan 2.3 Framtagning och uppföljning av kvalitetsmål Här följer en rutin som beskriver hur kvalitetsmål skall tas fram. Följ denna instruktion när du skall ta fram dina kvalitetsmål. Anpassa också innehållet i rutinen så att det stämmer med din verksamhet. Under mappen redovisande dokument finns exempel på en mall som du kan använda dig av när du tar fram målen och handlingsplanen. Där finns också en fil med exempel på typiska kvalitetsmål. [Företagsledningen] fastställer kvalitetsmålen och handlingsplanerna. Tänk på att målen skall vara Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta, (dvs SMART). Målen skall också delas in i övergripande och detaljerade mål. Målen kan också vara av utredande art. Observera att inte alla mål kan vara det utan max 1 kvalitetsmål. Framtagning av kvalitetsmål Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 7 av 27 Giltig fr o m: Giltig fr o m:

8 Vid framtagning av kvalitetsmål utgår vi ifrån vad vi har åtagit oss i kvalitetspolicyn. Målen skall vara rimliga och mätbara. Som kvalitetsmål räknas även mål av ekonomisk karaktär. Tänk på att det skall finnas en röd tråd mellan kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen; Handlingsplaner kvalitetspolicy kvalitetsmål För att målen skall nås måste handlingsplaner tas fram. Handlingsplanen skall innehålla; aktuella åtgärder för att nå målet tidpunkt på när åtgärden skall vara genomförd ansvarig för åtgärden resurser i mantimmar eller kronor som avsatts för åtgärden Uppföljning av kvalitetsmålen Kvalitetsmålen och handlingsplanerna följs sedan upp vid Ledningens genomgång (se 2.1 Ledningens genomgång). 2.4 Redovisande dokument (ledningens ansvar) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår under respektive rubrik samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel, varav de med svart text måste finnas med: Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Protokoll ledningens genomgång Redovisande dokument/ ledningens genomgång Vem Hur länge (minst 3 år) Register över lagar och andra krav Redovisande dokument/ lagregister Vem Hur länge (minst 3 år) Kvalitetsmål Redovisande dokument/ kvalitetsmål Vem Minst 3 år Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 8 av 27 Giltig fr o m: Giltig fr o m:

9 Giltig fr o m: 3. Personal och kompetensutveckling I tredje kapitlet styrs personalfrågorna upp. 3.1 Vår organisation Rita in din organisation/organisationsschema. Kom ihåg att utse följande: kvalitetssamordnare ledningens representant (måste komma från företaget och vara en chef, kan vara kvalitetssamordnaren) samt minst en internrevisor 3.2 Ansvar och befogenheter Fyll i ansvar och befogenheter för de olika befattningar som finns på företaget. Observera att det även skall ange befogenheter, det vill säga vilka inköpsbefogenheter finns, har någon personal befogenhet att tacka nej till uppdrag, kunder, leverantörer etc. Om du redan har befattningsbeskrivningar hänvisa då till dessa samt ange vem som ansvarar för att uppdatera dem och sprida informationen till aktuell personal. Ange också var du förvarar befattningsbeskrivningar. Kom ihåg att ta fram befattningsbeskrivning för kvalitetssamordnare (alt ledningens representant) samt internrevisor, se exempel i tabellen nedan för hur ansvaret/befogenheterna skall se ut (OBS! du kan lägga till inte ta bort). Om du inte har befattningsbeskrivningar eller liknande, kan du fylla i ansvar och befogenheter enligt följande mall: Befattning Ansvar Befogenheter - Se till att innehållet i kvalitetshandboken Vårt arbetssätt stämmer överens med verkligheten OBS ange vem som innehar befattningen antingen i organisationsschemat eller i befattningsbeskrivningarna! Kvalitetssamordnare / Ledningens representant - Ta fram kvalitetsmål och handlingsplaner samt följa upp dessa tillsammans med ledningsgruppen - Utreda problem samt ta fram förslag på korrigerande åtgärder - Säkerställa att de processer som krävs för kvalitetsarbetet upprättas, införs och underhålls - Rapportera kvalitetsarbetets status samt ge förslag på förbättringar till företagsledningen - Informera personalen om kundkrav samt hur dessa skall om möjligt uppnås - Stoppa leverans om kundens krav inte kan uppfyllas Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 9 av 27 Giltig fr o m:

10 Befattning Ansvar Befogenheter Internrevisor - Utföra interna revisioner och - Ta del av alla uppgifter inom rapportera resultatet till företaget för att kunna revidera kvalitetssamordnaren verksamheten [Befattning] - [Fyll på] - [Fyll på] 3.3 Kompetenskrav på vår personal Fyll i de kompetenskrav som du ställer på din personal. Kom ihåg att ange ev tidbegränsning i behörigheterna t ex heta arbeten. Komplettera gärna i de redan ifyllda kraven. Du kan dock inte ta bort något krav. Befattning All personal Kvalitetssamordnare Internrevisor [Fyll i befattning] Kompetenskrav Grundläggande utbildning i följande: - Vår kvalitetspolicy - Vårt kvalitetssystem - Roller/ansvar i kvalitetssystemet - Kundernas krav Kunskap i följande: - ISO Vårt kvalitetssystem Kunskap i följande: - ISO Vårt kvalitetssystem - Revisionsteknik [Fyll i kompetenskrav] Kom ihåg att du skall kunna visa upp att din personal uppfyller denna kompetens. Detta gör du lättast genom att ta fram en kompetensmatris eller liknande. Exempel på olika typer av kompetenssammanställningar finns i mapp under redovisande dokument. 3.4 Vårt arbete med kompetensutveckling Beskriv hur du arbetar med kompetensutveckling och hur du säkerställer att vissa behörigheter/kompetenskrav inte går ut (t ex heta arbeten som är tidssatta). Beskriv också hur du utvärderar och dokumenterar genomförd kompetensutveckling, dvs sparar du på utbildningsintyg, har du en kompetenstabell som inte uppdaterats förrän du utvärderat att utbildningsinsatsen varit tillräcklig etc. Observera att du skall fylla i denna dokumentation i tabellen under 3.7 Redovisande dokument. 3.5 Introduktion av nyanställd personal Beskriv hur du introducerar nyanställd personal eller personal som fått nya arbetsuppgifter. Om du har en checklista för introduktionen spara då in den under mallar och döp den till Checklista nyanställd personal. Hänvisa och ev länka till denna checklista från denna rutin. Om det är så att personalen skall skriva under introduktionsdokumentet lägger du till detta under 3.7 Redovisande dokument nedan. Om du inte har en checklista överväg då att ta fram en eftersom revisorerna ofta vill se en sådan vid certifieringen. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 10 av 27 Giltig fr o m:

11 3.6 Medarbetarsamtal Redogör för hur du arbetar med medarbetarsamtal. Om du har ett frågeformulär eller liknande vid samtalen bifoga då detta under mappen för mallar samt döp det till t ex Frågeformulär medarbetarsamtal hänvisa och ev länka sedan till detta dokument från denna del av rutinen. Beskriv också vem som ansvarar för samtalen, hur ofta de skall hållas, och hur de skall utföras. 3.7 Redovisande dokument (personal och kompetensutveckling) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel (de med svart text är obligatoriska): Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Utförd utbildning Var (sökväg) Vem Hur länge (minst 3 år) Kompetenssammanställning/ matris Frågeformulär medarbetarsamtal Var (sökväg) Vem Hur länge (minst 3 år) Var (sökväg) Vem Hur länge (minst 3 år) Signerad instruktionschecklista Var (sökväg) Vem Hur länge (minst 3 år) Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 11 av 27 Giltig fr o m:

12 4. Kommunikation I detta avsnitt styrs våra kommunikationsvägar upp både internt och externt: 4.1 Intern kommunikation Beskriv hur ni kommunicerar internt inom företaget, det vill säga ange vilka typer av möten som ni har, vem som är sammankallande, vad som tas upp på respektive möte (om ni har fast agenda länka/hänvisa då till denna) samt om det protokollförs eller inte. Om det protokollförs, för då in det under 4.2 Redovisande dokument. Tänk på att ni måste sprida följande internt inom företaget;! resultat mål! hantering av problem/incidenter (felrapport) Ni kan använda nedanstående tabell som beskrivning av er interna kommunikation. Kommunikationsväg Ansvarig Vad som skall avhandlas Hur ofta Vilken typ t ex måndags-, planerings-, personalmöte etc Vem är sammankallande Vad skall tas upp? Hänvisa/länka till ev fast agenda Hur ofta skall mötet hållas? 4.2 Extern kommunikation Ansvaret för vår externa kommunikation är följande: Intressent Kunder Leverantörer Myndigheter (inkl ev tillsynsmyndighet) Massmedia Certifieringsbolag Ansvarig befattning [Fyll på] [Fyll på] [Fyll på] [Fyll på] [Fyll på] Kommunikation vid leveransförseningar, förstört kundmaterial etc Beskriv hur ni kommunicerar leveransförseningar, förstörd egendom som tillhör kunden m m. Observera att den sistnämnda kommunikationen måste dokumenteras. Se följande exempel där vi utnyttjar felrapporterna: När kundens material/tillbehör har försvunnit, förstörts eller på annat sätt påverkats så att det inte kan användas, skall kunden informeras. Detta skall hanteras som ett problem enligt 11.1 Problem som kan påverka kvalitetsarbetet. Kunden skall så snart som möjligt informeras om leveranstiden inte kan hållas. Hemsida Ansvarig för hemsidan är [ange vem]. På hemsidan skall följande kommuniceras; - Kvalitetspolicyn Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 12 av 27 Giltig fr o m:

13 - Fyll på vad ni vill kommunicera på er hemsida, dvs vilken information vill ni sprida till kunden t ex reklamationshanteringsrutiner, beskrivning produkter/tjänster etc. 4.3 Redovisande dokument (intern och extern kommunikation) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel: Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Protokoll Var (sökväg) Vem Hur länge (minst 3 år) XXX möte Felrapporter Se 11.1 Problem som kan påverka kvalitetsarbetet Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 13 av 27 Giltig fr o m:

14 5. Marknadsföring och försäljning Beskriv hur du arbetar med försäljning. Utgå gärna från nedanstående frågeställningar. Var inte rädd att beskriva lite mer än vad som efterfrågas. I standarden ISO 9001 pratar man om kundanknutna processer. 5.1 Marknadsföring Hur marknadsföringen görs (hemsida, annonser, säljsamtal, marknadsplan etc). Samt vem som ansvarar. 5.2 Offerthantering Beskriv följande: - Vem som ansvarar för att ta fram offerter - Om du utgår från någon prislista vid framtagandet Hänvisa då till denna prislista samt ange vem som ansvarar för denna. - Om och hur du bevakar uteliggande offerter samt vem som ansvarar för detta. - Om du följer upp offerter som avslagits samt vem ansvarar för detta. 5.3 Ordermottagning Beskriv följande: - Hur ni tar emot order, det vill säga som ansvarar för detta - Hur den registreras och så vidare 5.4 Ändringar i order Beskriv följande: - Hur ni hanterar ändringar i order och vem ansvarar? - Hur dokumenteras ändringen? - Hur ni sprider informationen om ändringen till berörd personal 5.5 Hantering av reklamationer och klagomål från kund Beskriv följande: - Hur ni hanterar reklamationer - Vem som ansvarar för hanteringen - Hur reklamationer dokumenteras. Ett tips om ni inte har någon hantering är att använda er av felrapporten enligt 11.1 Problem som kan påverka kvalitetsarbetet. - Följer ni upp reklamationerna på något sätt? Beskriv då detta. 5.6 Redovisande dokument (Marknadsföring och försäljning) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel: Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 14 av 27 Giltig fr o m:

15 Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Uteliggande offerter Var (sökväg) Vem Hur länge Antagna offerter/avtal Var (sökväg) Vem Hur länge Ändringar i order Var (sökväg) Vem Hur länge Dokumentation från reklamationer 11.1 Problem som kan påverka kvalitetsarbetet Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 15 av 27 Giltig fr o m:

16 6. Uthyrning Beskriv hur du arbetar i era uthyrningstjänster. Beskriv flödet i tjänsten från tecknat avtal till slutfört uppdrag. Tänk på att följande skall finnas med; - Hur du planerar uppdragen. - Hur säkerställer du kvaliteten på levererade tjänster? Dokumenteras detta på något sätt? I så fall hur? - Hur säkerställer du att personalens kompetens matchar kundens krav/behov - Vilken information lämnar du till aktuell personal innan de påbörjar arbetet ute hos kund - Hur följer ni upp hur arbetet går ute hos kund? - Hur hanterar ni personal som inte fungerar ute hos kund (sker det enligt reklamationsrutinen eller på annat sätt?) - Finns det någon utrustning kopplad till tjänsten? Hur underhålls i så fall denna? - Hur går faktureringen till? - Övrigt av intresse och vikt för tjänsten. Kundens egendom Du kanske får ta del av kundens egendom t ex produkter, prover, ritningar av olika slag. Kunds material kan även bestå av immateriellt material som t ex information eller liknande. Du skall nu beskriva hur du hanterar detta: det vill säga hur du säkerställer att det inte hamnar i orätta händer, förstörs eller slarvas bort. Ange också hur du skall hantera materialet efter det att du har använt det färdigt, skall det skrotas, lämnas tillbaka, eller hur skall det hanteras? Beskriv också hur du hanterar det om kundens egendom skulle komma bort, se även 4.2 Extern kommunikation. Om egendomen måste underhållas, kalibreras, lagerhållas på visst sätt eller liknande beskriv då också hur du sköter detta. Spårbarhet Om du har krav på spårbarhet på dina tjänster skall du beskriva hur detta går till här. Har du inga sådana krav på dig skall du beskriva hur du hanterar din interna spårbarhet det vill säga hur identifierar du dina order, kunder, uppdrag med mera? 6.1 Redovisande dokument (Uthyrning) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Vilket? Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 16 av 27 Giltig fr o m:

17 7. Rekrytering Beskriv hur du arbetar i era rekryteringstjänster. Beskriv flödet i tjänsten från tecknat avtal till slutfört uppdrag. Tänk på att följande skall finnas med; - Hur du planerar uppdragen. - Hur säkerställer du kvaliteten på levererade tjänster? Dokumenteras detta på något sätt? I så fall hur? - Hur tjänsten utförs - Vilken information lämnar du till den som ansvarar för uppdraget innan de påbörjar rekryteringen - Hur hanterar ni personal som inte fungerar i uppdragen (sker det enligt reklamationsrutinen eller på annat sätt?) - Finns det någon utrustning kopplad till tjänsten? Hur underhålls i så fall denna? - Hur går faktureringen till? - Övrigt av intresse och vikt för tjänsten. Kundens egendom Du kanske får ta del av kundens egendom t ex produkter, prover, ritningar av olika slag. Kunds material kan även bestå av immateriellt material som t ex information eller liknande. Du skall nu beskriva hur du hanterar detta: det vill säga hur du säkerställer att det inte hamnar i orätta händer, förstörs eller slarvas bort. Ange också hur du skall hantera materialet efter det att du har använt det färdigt, skall det skrotas, lämnas tillbaka, eller hur skall det hanteras? Beskriv också hur du hanterar det om kundens egendom skulle komma bort, se även 4.2 Extern kommunikation. Om egendomen måste underhållas, kalibreras, lagerhållas på visst sätt eller liknande beskriv då också hur du sköter detta. Spårbarhet Om du har krav på spårbarhet på dina tjänster skall du beskriva hur detta går till här. Har du inga sådana krav på dig skall du beskriva hur du hanterar din interna spårbarhet det vill säga hur identifierar du dina order, kunder, uppdrag med mera? 7.1 Redovisande dokument (Rekrytering) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Vilket? Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 17 av 27 Giltig fr o m:

18 8. Outsourcing Beskriv hur du arbetar i era outsourcingtjänster. Beskriv flödet i tjänsten från tecknat avtal till slutfört uppdrag. Tänk på att följande skall finnas med; - Hur du planerar uppdragen. - Hur säkerställer du kvaliteten på levererade tjänster? Dokumenteras detta på något sätt? I så fall hur? - Hur säkerställer du att personalens kompetens matchar kundens krav/behov - Vilken information lämnar du till aktuell personal innan de påbörjar arbetet ute hos kund - Hur följer ni upp hur arbetet går ute hos kund? - Hur hanterar ni personal som inte fungerar ute hos kund (sker det enligt reklamationsrutinen eller på annat sätt?) - Finns det någon utrustning kopplad till tjänsten? Hur underhålls i så fall denna? - Hur går faktureringen till? - Övrigt av intresse och vikt för tjänsten. Kundens egendom Du kanske får ta del av kundens egendom t ex produkter, prover, ritningar av olika slag. Kunds material kan även bestå av immateriellt material som t ex information eller liknande. Du skall nu beskriva hur du hanterar detta: det vill säga hur du säkerställer att det inte hamnar i orätta händer, förstörs eller slarvas bort. Ange också hur du skall hantera materialet efter det att du har använt det färdigt, skall det skrotas, lämnas tillbaka, eller hur skall det hanteras? Beskriv också hur du hanterar det om kundens egendom skulle komma bort, se även 4.2 Extern kommunikation. Om egendomen måste underhållas, kalibreras, lagerhållas på visst sätt eller liknande beskriv då också hur du sköter detta. Spårbarhet Om du har krav på spårbarhet på dina tjänster skall du beskriva hur detta går till här. Har du inga sådana krav på dig skall du beskriva hur du hanterar din interna spårbarhet det vill säga hur identifierar du dina order, kunder, uppdrag med mera? 8.1 Redovisande dokument (Outsourcing) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Vilket? Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 18 av 27 Giltig fr o m:

19 9. Konsulting Beskriv hur du arbetar i era konsulttjänster. Beskriv flödet i tjänsten från tecknat avtal till slutfört uppdrag. Tänk på att följande skall finnas med; - Hur du planerar uppdragen. - Hur säkerställer du kvaliteten på levererade tjänster? Dokumenteras detta på något sätt? I så fall hur? - Hur säkerställer du att personalens kompetens matchar kundens krav/behov - Vilken information lämnar du till aktuell personal innan de påbörjar arbetet ute hos kund - Hur följer ni upp hur arbetet går ute hos kund? - Hur hanterar ni personal som inte fungerar ute hos kund (sker det enligt reklamationsrutinen eller på annat sätt?) - Finns det någon utrustning kopplad till tjänsten? Hur underhålls i så fall denna? - Hur går faktureringen till? - Övrigt av intresse och vikt för tjänsten. Kundens egendom Du kanske får ta del av kundens egendom t ex produkter, prover, ritningar av olika slag. Kunds material kan även bestå av immateriellt material som t ex information eller liknande. Du skall nu beskriva hur du hanterar detta: det vill säga hur du säkerställer att det inte hamnar i orätta händer, förstörs eller slarvas bort. Ange också hur du skall hantera materialet efter det att du har använt det färdigt, skall det skrotas, lämnas tillbaka, eller hur skall det hanteras? Beskriv också hur du hanterar det om kundens egendom skulle komma bort, se även 4.2 Extern kommunikation. Om egendomen måste underhållas, kalibreras, lagerhållas på visst sätt eller liknande beskriv då också hur du sköter detta. Spårbarhet Om du har krav på spårbarhet på dina tjänster skall du beskriva hur detta går till här. Har du inga sådana krav på dig skall du beskriva hur du hanterar din interna spårbarhet det vill säga hur identifierar du dina order, kunder, uppdrag med mera? 9.1 Redovisande dokument (Konsulting) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Vilket? Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Var (sökväg) Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 19 av 27 Giltig fr o m:

20 10. Inköp ISO 9001 ställer krav på att du skall bedöma dina leverantörer innan du tar in dem som leverantör. De leverantörer som du redan har skall du dessutom utvärdera med den periodicitet som du anser vara lämpligt. Vi styr upp våra inköp för att undvika inköpsrelaterade problem samt för att arbeta med kompetenta och kunniga leverantörer Leverantörer ISO 9001 ställer krav på att du skall göra följande: - Bedöma dina leverantörer innan du godkänner dem som leverantör - Utvärdera dina befintliga leverantörer - Hur du gör det bestämmer du själv. Standarden ställer bara krav att en av parametrarna skall vara kvalitetsarbete. Ta nu och skriv i hur du hanterar dessa frågor. [NN] ansvarar för bedömningen av nya och utvärderingen av befintliga leverantörer. Leverantörsregister Beskriv vart ni listar era godkända leverantörer. Det finns en finess med att integrera leverantörsregistret med de parametrar som ställs enligt kriterier för nya och befintliga leverantörer. Förslag på hur ett register kan se ut finns i mappen Redovisande dokument/ leverantörer. Nya leverantörer Beskriv hur du gör när du tar in nya leverantörer. Ett vanligt sätt är att lista de parametrar som är intressanta för dig t ex pris, leveranssäkerhet, produkt/tjänst, kvalitets- och miljöarbete (certifiering), referenser, provleveranser etc. Om du utför besök/granskningar hos leverantören innan han/hon antas beskriver du detta. Det viktiga är sedan att beskriva vad som fäller avgörandet för beslutet, dvs är det en sammanvägning av samtliga kriterier eller är det någon som väger extra tungt. Beskriv också hur själva bedömningen dokumenteras. Tips på detta är checklista, registrering i leverantörsregister (under förutsättning att du kan ta bort de inaktuella leverantörerna) m m. Fyll i var dokumentationen förvaras etc under 7.5 Redovisande dokument nedan. OBS att det finns utrymme för detta i protokollet från ledningens genomgång. Befintliga leverantörer Som jag nämnde inledningsvis skall du också utvärdera dina befintliga leverantörer. Hur detta görs bestämmer du. Ett smidigt sätt att göra detta på är att koppla alla problem med leverantörerna till felrapporten. Dvs när du får en felleverans, leveransförsening, trasiga produkter med mera fyller du i en felrapport. På så sätt lyfts problemleverantörer upp. Sedan tas dessa upp vid ledningens genomgång, där beslut fattas vad du skall vidta för åtgärder för respektive problemleverantör. Övriga leverantörer tar du beslut om att de får fortsatt förtroende. Observera att samtliga av dessa beslut skall dokumenteras i protokollet. Du kan också utvärdera dina befintliga leverantörer på samma sätt som dina nya dvs använda samma parametrar för utvärderingen. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 20 av 27 Giltig fr o m:

21 Observera att det är du som väljer hur utvärderingen skall ske. Ta nu och beskriv hur du vill arbeta med detta. Kom ihåg att beskriva hur utvärderingen dokumenteras, och fyll i hanteringen av dokumentationen i 7.5 Redovisande dokument. OBS att det finns plats för detta i protokollet från ledningens genomgång. Kom ihåg att du måste ta ett beslut om alla dina befintliga leverantörer är godkända. Tips, dokumentera i denna rutin att alla leverantörer som var godkända ett visst datum (läs dagens datum) är godkända. Information till våra leverantörer Nu räcker det inte med att bedöma nya och utvärdera befintliga leverantörer. Du måste också säkerställa att de entreprenörer/ leverantörer som arbetar under ditt namn följer dina rutiner. Detta skall du ta och beskriva under nästa avsnitt (8 Tjänsteutförande). Du kan använda dig av nedanstående text eller så beskriver ni redan här hur ni löser detta med underentreprenörernas/ leverantörernas arbete. Samtliga leverantörer som arbetar under vårt namn informeras om de rutiner i kvalitetssystemet som de omfattas av. De skall även informeras om vår kvalitetspolicy Våra inköpsrutiner Beskriv hur du gör inköp. Ett tips kan vara att beskriva vilken miljöhänsyn du tar vid inköp, t ex vi väljer alltid miljömärkta och energisnåla alternativ när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vad som driver inköpen; behov, prognos etc. Detta är ett tips för att du skall få lite miljöprofil på handboken och inget krav. Ex på rutin; Inköp av förbrukningsvaror XX ansvarar för inköp av förbrukningsvaror. Inköp av produkter/råvaror till projekt/lager (Anpassa rubriken så att den passar dig) XX ansvarar för inköp av produkter/råvaror till projekt/lager. Beskriv vilken miljöhänsyn du tar vid inköp, t ex vi väljer alltid miljömärkta och energisnåla alternativ när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vad som driver inköpen; behov, prognos etc Mottagning av beställt gods Beskriv hur du gör godsmottagning. Följande exempel visar hur det kan se ut: Vid leverans av material och utrustning skall följande kontrolleras följande:! Om det finns några uppenbara skador på godset! Om rätt vara och antal har levererats Vid skador på godset eller leverans av felaktiga varor skall reklamationshanteringen ske enligt det avtal som finns med leverantören. Felaktigheter noteras även på en felrapport och hanteras enligt 9.1 Problem som påverka kvalitetsarbetet. Beskriv hur du hanterar godset så att det inte blandas ihop med godkänt gods, dvs märks det med spärrat-lapp, läggs på spärrat-hylla eller liknande Vår lagerhantering Om du har lager beskriv hur ni håller ordning i lagret och gör inventeringar. Om du inte har lager kan du helt radera detta avsnitt. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 21 av 27 Giltig fr o m:

22 10.5 Redovisande dokument (leverantörer, inköp och godsmottagning) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel, varav de med svart text måste vara med: Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Bedömning nya leverantörer Var (sökväg) Vem Till uppdatering Utvärdering av leverantörer Var (sökväg) Vem Hur länge Inköpsorder Var (sökväg) Vem Hur länge Följesedlar Var (sökväg) Vem Hur länge Inventering Var (sökväg) Vem Till uppdatering Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 22 av 27 Giltig fr o m:

23 11. Uppföljning av kvalitetsarbetet I vårt arbete med att ständigt förbättra oss måste vi ta itu med problemen när de uppstår och vidta åtgärder för att problemen inte inträffar igen. Vi måste också granska och följa upp vårt arbete för att vara säker på att vi arbetar effektivt och målmedvetet. I det här avsnittet beskrivs hur arbetet med ständiga förbättringar bedrivs Problem som kan påverka kvalitetsarbetet Det finns alltid saker som gnisslar i maskineriet som innebär att du inte levererar den kvalitet som du skulle vilja eller som gör att du inte arbetar så effektivt som du kan. Därför skall du försöka lyfta upp och vidta åtgärder så att de inte inträffar igen, det vill säga vidta korrigerande åtgärder. Hur du gör dem synliga bestämmer du själv om. Standarderna ställer dock krav på att problemen skall dokumenteras. Du måste med andra ord inte bara dokumentera problemet, utan även grundorsaken till det inträffade samt vidtagna korrigerande åtgärder för att problemet inte inträffar igen. Hur denna dokumentation ser ut väljer du också. Du kan välja att ha en felrapport (kan även kallas avvikelserapport) på intranätet, eller låta trycka upp ett mindre block som personalen har i fickan och kan notera problem som de upptäcker. Du kan också ha felrapporterna i pappersformat, eller ta upp problemen vid ett veckomöte och dokumentera; problem, grundorsak och åtgärd, i protokollet från mötet. Det är du som avgör. Bifogat till detta avsnitt finns en länk till ett exempel på felrapport. Där kan du se hur den ser ut. Har du redan en felrapport (eller avvikelserapport) så använd då den du redan har. Många kallar felrapporterna för avvikelserapporter eftersom standarden pratar om avvikelser. Det finns tjänsteföretag och då främst inom byggbranschen där avvikelser handlar om tilläggsarbeten i sina projekt. Av den anledningen har vi valt att kalla avvikelserapporterna för felrapporter, för att inte avvikelserna skall blandas ihop. Arbetsgången för hanteringen av problemen är att, personalen rapporterar dem, någon hos dig sköter den vidare hanteringen dvs undersöker grundorsaken och vidtar korrigerande åtgärder. Detta hamnar oftast hos kvalitetssamordnaren. Sedan skall detta arbete rapporteras vid ledningens genomgång, se 2.1 Ledningens genomgång. Exempel på rutin. Anpassa den så att den stämmer med hur ni vill arbeta med detta: Problem och incidenter som inträffar och som kan påverka vår kvalitets- eller miljöarbete, skall i första hand åtgärdas direkt för att sedan dokumenteras i Felrapport. Där noteras även redan vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Finns det förslag på hur problemet kan undvikas i framtiden kan även detta noteras på rapporten. Vidare hantering av problem och incidenter Felrapporterna lämnas till [kvalitetssamordnaren] som ansvarar för den vidare hanteringen av problemet, det vill säga utreda grundorsak och vidta korrigerande åtgärder. Ett tips för att komma åt grundorsaken är att ställa frågan varför problemet inträffat 5 gånger, dvs en varför-fråga för varje orsak till problemet som upptäcks. När korrigerande åtgärder är genomförda skall [kvalitetssamordnaren] granska åtgärden för att bedöma om det är tillräcklig. Då släcks avvikelsen genom att [och kvalitetssamordnaren] signerar rapporten. Förbättringsrapporterna och deras åtgärder rapporteras vid ledningens genomgång samt för all personal vid [måndagsmötet], se 2.1 Ledningens genomgång och 4.1 Intern kommunikation. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 23 av 27 Giltig fr o m:

24 Felrapporterna arkiveras enligt 11.6 Redovisande dokument nedan Kundtillfredsställelse Här beskriver du hur du följer upp dina kundes uppfattning och dig och dina tjänster/produkter.. Använder du dig av enkätutskick, telefonuppföljningar eller löpande uppföljningar? Beskriv hur du gör samt hur du dokumenterar resultatet., dvs fyll i under 9.6 Redovisande dokument nedan. Glöm inte att hänvisa till ev mallar för ev enkäter och att resultatet följs upp vid ledningens genomgång och/eller på de möten som du följer upp resultatet på idag. Redogör även för hur du sprider resultatet till all personal Redovisande dokument (uppföljning) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel, varav de med svart text måste finnas med: Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Felrapporter Redovisande dokument/felrapporter Vem Hur länge Resultat kundtillfredsställelse Redovisande dokument/ kundtillfredsställelse Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 24 av 27 Giltig fr o m:

25 12. Dokumentstyrning Det är viktigt att styra upp hanteringen av dokumentationen inom företaget samt att säkerställa att relevant dokumentation/information bevaras. I 12.1 Styrning av dokumenten i kvalitetssystemet Här beskrivs hur dokumenten i din handbok skall hanteras dvs hur dokumenthuvudet skall se ut, vem ansvarar för dokumentationen, samt hur handboken spridas inom företaget. På det sistnämnda väljer du själv om du vill sprida informationen via pärmar eller i digital form. Om du väljer det sistnämnda, kom då ihåg att skydda originalet så att bara den med behörighet kan göra ändringar. Anpassa nedanstående text så att den stämmer överrens med hur ni kommer att styra dokumentationen. [Kvalitetssamordnare] [VD] Granskar, tar fram nya eller ändrar i gamla rutiner. Granskningen omfattar genomgång av att rutinen uppfyller kraven i ISO Ansvarar även för att rätt utgåva finns tillgänglig för all personal. Granskar att framtagna rutiner kan tillämpas praktiskt och är tillämplig samt att eventuella medföljande resursbehov kan tillgodoses. Godkänner dokumenten. Dokumenthuvud Identitet på ingående styrande rutiner i verksamhetshandboken utgörs av det sidhuvud/sidfot som finns i dokumenten. Distribution av verksamhetshandbokens dokument Beskriv om handboken skall vara på företagets intranät eller i pappersform. Om du väljer pappersvarianten kan du fylla i nedanstående tabell: (Ett tips använd er inte av för många pärmar, de är ett elände att hålla uppdaterade) Handbok Förvaringsplats Ansvarig Original Server (sökväg) Vem Pärm nr 1 Var Vem Ändringar i verksamhetshandboken Vårt arbetssätt Ändrat dokument får nytt utgåvenummer. Ändringar markeras med grå bakgrund. Ändring i sidhuvud/sidfot behöver inte markeras. Om ett avsnitt tas bort markeras detta med ett streck i marginalen där avsnittet tidigare låg. Ändringar skall kommuniceras med berörd personal. Kasserade dokument Kasserade dokument sparas inte, om inte annat anges Redovisande dokument Justera följande text om det behövs för att passa ditt företag: Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 25 av 27 Giltig fr o m:

26 Redovisande dokument är dokument som uppstår som ett resultat av att kvalitetssystemet är aktivt och infört i företaget, t ex revisionsrapporter, reklamationsrapporter, protokoll från ledningens genomgång etc. Hur vi hanterar redovisande dokument, dvs förvaring, ansvarig och arkiveringstid, anges i respektive rutinbeskrivning. Ansvarig för respektive redovisande dokument ansvarar även för gallringen av dessa dokument. (se tabellen under 10.5 Redovisande dokument nedan) Företagsledningen ansvarar för att bestämma arkiveringstiden för de olika redovisande dokumenten Licenser Ange vilka programlicenser som vi använder er av Informationssäkerhet Beskriv hur du arbetar med datasäkerhet underhåll/uppdateringar av programvaran, backup-tagning, virusskydd och brandvägg och sekretess Redovisande dokument (dokumentstyrning och säkerhet) Beskriv vilka redovisande dokument som uppstår samt var de förvaras, vem som ansvarar för dem samt hur länge de skall arkiveras. I tabellen finns följande exempel, varav de med svart text måste finnas med: Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid Backup-tagning Var (sökväg) Vem Hur länge Sekretessavtal Var (sökväg) Vem Hur länge Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 26 av 27 Giltig fr o m:

27 13. Planering av kvalitetsarbetet Aktivitet Ansvarig Q1 Q2 Q3 Q4 Ledningens genomgång Uppdatering lagregister Uppföljning kvalitetsmål Kundtillfredsställelse Uppföljning av felrapporter Ange när ni skall bedriva de olika aktiviteterna. Fyll på med när ni planerar era interna möten etc. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 27 av 27 Giltig fr o m:

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Vårt arbetssätt. Helsingborg den 28 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

Vårt arbetssätt. Helsingborg den 28 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Helsingborg den 28 januari 2013 Vårt arbetssätt (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Envir AB Hävertgatan 29 254b42bb Helsingborg SWEDEN www.envirab.com +46 768 94 80

Läs mer

Vårt arbetssätt. Ängelholm den 1 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

Vårt arbetssätt. Ängelholm den 1 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) Ängelholm den 1 januari 2016 Vårt arbetssätt (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001) EcoRetur Helsingborg AB Metallgatan 2C 262 72 Ängelholm SWEDEN www.ecoretur.se +46 768

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012 Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Dok ID: 8530 200 Revision I Ledningssystem Propoints

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Mitutoyo Scandinavia AB

Mitutoyo Scandinavia AB Dokumentnamn/ Idnummer: 1 / 10 Område: Kvalitetsmanual Giltig från: 2012-03-06 Utfärdad av: Per Kedvall Godkänd av: Per-Erik Pilestad Distribuerad den: 2012-03-06 Mitutoyo Scandinavia AB Box 712 S-14 27

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427651, 45811 Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A Revisionskriterium

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

KUNDVERSION. Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö VERKSAMHETSHANDBOK

KUNDVERSION. Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö VERKSAMHETSHANDBOK KUNDVERSION VERKSAMHETSHANDBOK Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö www.elektrov.se info@elektrov.se Elektroverkstaden Kent Andersson

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen.

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen. CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Ledning 011 Kvalitetsgruppen 9001 Företag: MOTORSPORT AB Revisionen genomförd av: Andersson Datum: 011-09-8 Har skickat/mailat infylld checklista Replik X 111003 Process:

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

DATUM: 120227 VERSION: 33 SID: 1/6 VOB SYD AB RÄTTIGHETERNA FÖRBEHÅLLS

DATUM: 120227 VERSION: 33 SID: 1/6 VOB SYD AB RÄTTIGHETERNA FÖRBEHÅLLS Kvalitetsmanual I kvalitetsmanualen ingår: 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Översikt 4. Övriga aktiviteter förknippade med kvalitetssystemet 5. Styrning och beskrivning av ansvar 6. Systemets återställningsförmåga

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Syftet är att de specificerade dokumenten skall styras enligt de krav som anges i ISOstandarden

Syftet är att de specificerade dokumenten skall styras enligt de krav som anges i ISOstandarden Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer