Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in."

Transkript

1 Humanbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tenta C MHU01A SSK09 15 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: G = 70% på respektive delmoment Allmänna anvisningar: Rättningstiden är som längst tre veckor Flervalfrågor utan annat angivet ska ha ett svar o ger 1p Flervalsfrågor med fler än ett svar ger 0p om något felaktigt alternativ anges o 2p vid alla rätt. Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Fredrik Ståhl Telefonnummer:

2 CIRKULATIONSSYSTEMET C1. Flödeshastigheten avtar i kapillären därför att.. A) filtrationen är så omfattande B) trycket är lägre i venerna C) kapillärens sammanlagda diameter är så stor D) diffusionen motverkar osmosen i kapillären C2. Samtliga arteriella blodkärl.. A) har alltid en svag muskelaktivitet i kärlväggen vid viloläge. B) innehåller 2/3 av kroppens blodvolym. C) tar emot inflödet från lymfsystemet. D) saknar laminärt flöde. C3. Vensidan av cirkulationssystemet... A) är parasympatiskt innerverad B) har mindre blod än artärsidan C) har anastosomer D) ansvara förre större delen av den ortostatiska blodtrycksreflexen C4. Blodtryck räknas endast på artärsidan eftersom... A) det bara finns blod på artärsidan B) trycket försvinner i och med filtrationen C) kapillären innehåller så stor blodvolym D) mottrycket från osmosen förtar ventrycket C5. Vid en hastigtförflyttning från liggande till stående läge.. A) kommer ökad parasympatiskt aktivitet öka TPM. B) kommer minskad parasympatiskt aktivitet öka TPM. C) kommer ökad sympatiskt aktivitet öka TPM. D) kommer minskad sympatiskt aktivitet öka TPM. C6. Slagvolym gånger hjärtfrekvens = A) Arteriellt blodtryck B) Totala Perifera Motståndet C) Kapillärt flöde D) Minutvolym C7. Slagvolym utgör skillnaden mellan.. A) arteriellt blodtryck och venöst blodtryck B) systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck C) viloläge och upprätt hållning (ortostatiskt blodtryck) D) enddiastolisk volym och ensystolisk volym C8. Ett dilaterat arteriellt blodkärl.. A) minskar blodtrycket i artärena B) påverkar inte blodtrycket i artärena C) ökar blodtrycket i artärena D) ökar filtrationen i kapillären C9. Vid mätning av blodtryck motsvarar det första ljudet man hör: A) ett laminärt flöde och det systoliska blodtrycket B) ett laminärt flöde och det diastoliska blodtrycket C) ett turbulent flöde och det systoliska blodtrycket D) ett turbulent flöde och det diastoliska blodtrycket 2

3 C10. Vid kraftig fysisk aktivitet kommer.. (flera alternativ kan vara rätt) A) autoregleringen förse matspjälningskanalen med en lokal blodtryckshöjning. B) huden öka sitt blodgenomflöde. C) hjärtat öka sin procentuella andel av blodflödet. D) cirkulationscentrum söka återställa blodtrycket till det normala. E) hjärtfrekvensen till sist motverka en förhöjd slagvolym. F) Skelettmuskler öka sin proportionella andel av blodvolymen. C11. Det artäriella blodtrycket regleras av.. (flera alternativ kan vara rätt) A) Adrenalin B) ANP C) ADH D) ADP E) Aldosteron F) Antikroppar C12. Blodkärlens diameter.. (flera alternativ kan vara rätt) A) är oberoende av det totala perifera motståndet. B) står enbart under sympatisk kontroll. C) kan påverkas av hormon. D) blir mindre vid vila. E) är större på artärsidan än på vensidan. F) är sammanlagt störst i kapillären. C13. Ange det latinska namnet på markerade vener (1-5) och artärer (6-12). (3p) 3

4 NJURAR NJ1. Den färdiga urinens sammansättning.. A) skiljer sig inte nämnvärt från primärurinens sammansättning B) innehåller rikligt med aminosyror och glukos C) innehåller alltid en konstant mängd natrium D) kan innehålla högre halter av vissa ämnen än vad som filtrerats från primärurinen. NJ2. Glomerulusfunktionen.. A) bygger på osmos från glomeruluskapillären till tubuluslumen. B) ger primärurin. C) omfattar inte aminosyror och glukos. D) är styrd av RAAS. NJ3. Tubulusfunktionen innebär bland annat att.. A) sekretion av K ökar normalt i distala tubuli. B) elektorstatiska attraktion från Na återför Cl till blodet. C) Na/K-pumpen medverkar till filtrationen i tubuluslumen. D) Na/K- pumpen pumpar aktivt både Na, Cl och vatten tillbaka till blodet. NJ4. Vilken av följande är den som aktiverar de övriga tre? A) Aldosteron B) Angiotensinogen C) Renin D) ACE NJ5. En ökad frisättning av Aldosteron... A) kommer aktivera reabsorptionen av Kalium (K). B) kommer aktivera reabsorptionen av Natrium (Na) och Kalium (K). C) kommer aktivera sekretionen av vätejoner (H). D) kommer aktivera reabsorptionen av Natrium (Na). NJ6. Hormonet reglerar blodvolym genom att A) ADH, öka reabsorptionen av Na i distala tubuli B) ADH, öka vattengenomsläppligheten i samlingsrören C) ANP, genom att få oss att minska miktionen D) Aldosteron, öka reabsoptionen i proximala tubuli NJ7. Vilken effekt har ökade ANP-nivåer på urinproduktionen? A) minimal B) ökande C) minskande D) ingen alls NJ8. Fettlösliga ämnen i blodet... A) reabsorberas i tubuluslumen genom Na/K-pumpen. B) går ut med urinen i sin helhet. C) aktiverar frisättning av aldosteron. D) görs vattenlösliga i levern. NJ9. Njurarnas glukoströskel innebär att... A) njurarna inte behöver mer än 150 gram glukos per dygn för att fungera B) njurarna inte kan ta emot glukos utan bara förbränner fett C) njurarna inte kan reabsorberar mer än 150 gram glukos per dygn D) njurarna byter glukos mot kalium över en viss tröskelmängd glukos 4

5 NJ10. Vid uttorkning... (flera alternativ kan vara rätt) A) aktiveras RAAS. B) ökar GFR C) minskar normalt frisättningen av ADH. D) minskar frisättningen av ANP. E) kissar vi mindre. F) aktiveras normalt törstcentrum. NJ11. Njurar kontrollen aktivt... (flera alternativ kan vara rätt) A) koncentrationen av erythrocyter (EVF). B) halten vätejoner i blodet. C) halten glukos i blodet. D) halten Na och K i blodet. E) halten alkohol i blodet. F) blodtrycket. NJ12. Följande substanser bidrar till njurarnas reabsorption i distala tubuli och samlingsrör: (flera alternativ kan vara rätt) A) Renin B) ADH C) ADHD D) ANP E) ADP F) Aldosteron G) Kortisol RESPIRATION R1. Placera in följande strukturer på bilden. Larynx, pharynx, esophagus, trachea, bronker, näsmusslor, örontrumpetens mynning och bronkioler (2p) 5

6 R2. Vilket av följande påstående stämmer bäst angående struphuvudet uppbyggnad? Struphuvudet byggs upp av ett antal brosk bl.a... A) Sköldbrosket, ringbrosket, struplocksbrosket (epiglottis) B) Sköldbrosket, ringbrosket, struplocksbrosket (epiglottis) och kannbroske C) Sköldbrosket, ringbrosket, trachea och struplocksbrosket (epiglottis) D) Sköldbrosket, ringbrosket, trachea och hästskoformade broskringar R3. Under inandningen.. A) stiger trycket i pleuraspalten då bröstkorgen utvidgas. B) sjunker atmosfärstrycket i alveolerna då lungorna utvidgas. C) stiger atmosfärstrycket i alveolerna, och luft strömmar in i dem. D) slappnar diafragman och bröstkorgens volym minskar. R4. Lungornas vitalkapacitet är summan av.. A) tidalvolymen och den exspiratoriska reservvolymen. B) tidalvolymen och inandningsvolymen. C) tidalvolymen och den exspiratoriska och inspiratorisk reservvolymen. D) den exspiratoriska och inspiratorisk reservvolymen. R5. I blodet som kommer till lungorna.. A) är syrets partialtryck mindre och koldioxidens partialtryck större än i alveolarluften. B) är syrets och koldioxidens partialtryck lika stora som i alveolarluften. C) är syrets partialtryck större och koldioxidens mindre än i alveolarluften. D) är syrets partialtryck större än i blodet som går ut från lungorna. R6. Surfaktant i alveolerna har till uppgift att.. A) Minska ytspänningen B) Öka ytspänningen C) Bekämpa främmande partiklar en del i vårt ospecifika immunförsvar D) Transportera syrgas R7. I blodet som kommer till lungorna.. A) är koldioxidens partialtryck mindre än i alveolarluften. B) är koldioxidens partialtryck högre än i alveolarluften. C) är koldioxidens partialtryck likadant som går ut från lungorna. D) är koldioxidens partialtryck detsamma som syrets partialtryck R8. Den viktigaste faktor som styr motståndet i andningsvägarna är.. A) Längden på luftvägarna B) Luftens viskositet C) Luftvägens radie D) Temperaturen på luften R9. Vad är den mest markanta fysiologiska effekten av hyperventilering? A) Jag höjer syrenivån i lungan. B) Jag höjer syrenivåerna i blodet. C) Jag sänker mina koldioxidvärden. D) Jag blir sur en acidos. R10. Koldioxid transporteras i blodet på följande sätt: (flera alternativ kan vara rätt) A) Bundet till hemoglobin. B) I leukocyter C) Fritt i plasma D) I forma av bikarbonat. E) I form av carbaminoföreningar. F) På trombocyter 6

7 R11. Hos en patient har följande värden uppmätts: Tidalvolym: 450 ml Andningsfrekvens: 14 andetag / minut Dead space beräknas till: 150 ml. Vilka av nedanstående påstående är förenliga med denna information? (flera alternativ kan vara rätt) A) Minutventilationen blir 6300 ml. B) Den alveolära ventilationen är 4200 ml. C) Minutventilationen blir 4200 ml. D) Den alveolära ventilationen är 6300 ml. E) Om andningsfrekvensen ökar samtidigt som de övriga värdena är oförändrade så ökar minutventilationen. F) Om andningsfrekvensen ökar samtidigt som de övriga värdena är oförändrade så ökar den alveolära ventilationen. G) Om dead space ökar samtidigt som övriga värden är oförändrade så ökar minutventilationen. H) Om dead space ökar samtidigt som övriga värden är oförändrade så ökar den alveolära ventilationen. R12. Beskriv i ett diagram förhållandet mellan syrgastryck och hemoglobinets syremättnad och förklara varför det ser ut som det gör. (3p) 7

8 MATSPJÄLKNING M1. Blodkärl som försörjer tunntarmen finns i.. A) omentet. B) tarmluddet. C) tarmkäxet. D) diafragma M2. I saliven finns.. A) proteinspjälkande enzymer. B) fettspjälkande enzymer. C) cellulosaspjälkande enzymer. D) kolhydratspjälkande enzymer. M3. Det mesta av absorptionen av födoämnen sker i.. A) ventrikeln. B) tolvfingertarmen. C) duodenum, jejunum och ileum. D) colon. M4. Duodenum registrerar INTE.. A) osmolaritet B) ph C) information från n. olfactorius D) fettinnehåll M5. Protein bryts ned av.. A) amylas från munhålan B) pepsin från magsäcken C) trypsin från pancreas D) både alternativ B) och C) M6. Fett transporteras i blodet i form av.. A) miceller. B) lipaser. C) triglycerider. D) kylomikron. M7. Gallan har till uppgift att.. A) finfördela fett i tunntarmen. B) omvandla triglycerider till monoglycerider. C) underlätta för amylaset att spjälka fett. D) göra tunntarmens innehåll surare. M8. Det enteriska nervsystemet.. A) kontrollerar tarmarnas övergripande peristaltik. B) kontrolleras av det parasympatiska nervsystemet C) kontrollerar den lokala peristaltiken runt kymus D) kontroleras av det sympatiska nervsystemet M9. Förhöjda insulinnivåer påverkar INTE.. A) vanliga cellers glukosupptag B) hjärncellers glukosupptag C) levercellers glukoshantering D) muskelcellers glukoshantering 8

9 M10. I absorptionsfasen.. (flera alternativ kan vara rätt) A) stimuleras bildning av glykogen i levern. B) bryts fett ner till triglycerider. C) bildas ny glukos av bl a aminosyror (glukoneogenes). D) lagras fett som triglycerider i fettvävnad. E) utnyttjas glukos som energi i alla vävnader. F) frisätter levern glukos för att höja blodsockret. M11. Vilket av följande påstående om levern är rätt? (flera alternativ kan vara rätt) A) Levern producerar plasmaproteiner B) Levern utsöndra gallfärgämnen C) Levern producerar steroidhormon D) Levern gör många substanser vattenlösliga E) Portådern (vena porta) för blodet från levern. F) Här bildas gallsalter av kolesterol. M12. Följande utsöndras från pancreas: (flera alternativ kan vara rätt) A) pepsinogen B) glukagon C) bikarbonat D) K-vitamin E) gastrin F) lipas G) trypsinogen CELLMETABOLISM CM1. I glykolysen.. A) bryts fett ned till acetyl-coa. B) bryts glukos ned till mjölksyra. C) bryts glukos ned till pyrodruvsyra D) bryts glukos ned till acetyl-coa. CM2. Mjölksyra bildas vid hårt muskelarbete för att.. A) motverka frisättning av bikarbonat i musklerna. B) cellen ska kunna fortsätta ta hand om fria vätejoner. C) bilda pyrodruvsyra i glykolysen. D) cellen ska kunna bilda ADP. CM3. Huvudsyftet med citronsyracykeln är att.. A) att överföra kol till atmosfären i form av koldioxid. B) att återföra syre och väte till atmosfären i form av vatten. C) att bilda ATP D) att överföra väte till Vitamin B 3 (NADH 2 ) CM4. Fett.. A) innehåller lika mycket energi som glukos per viktenhet. B) ombildas alltid till glukos före förbränning i cellmetabolismen. C) ombildas alltid till pyrodruvsyra före förbränning i cellmetabolismen. D) kräver alltid syre för förbränning i cellmetabolismen. 9

10 CM5. Fritt i cytoplasman sker.. A) citronsyracykeln. B) den oxidativa fosforyleringen. C) glykolysen. D) transkription och translation. CM6. Fettsyror kan brytas ned i citronsyracyklen om de först omvandlas till: A) vatten B) glukos C) acetyl-coenzym A D) Vitamin B 3 (NADH + H) CM7. Följande substanser ingår i den oxidativa fosforyleringen: (flera alternativ kan vara rätt) A) ADP B) Pyrodruvsyra C) Acetyl-Coenzym A D) Vitamin B 3 (NADH + H) E) Oxalättiksyra F) Syre G) Fosfat CM8. Syre är nödvändigt för att vi i cellmetabolismen ska kunna bilda: (flera alternativ kan vara rätt) A) ATP B) CO 2 C) H 2 O D) ADP E) Pyrodruvsyra F) Mjölksyra G) Vitamin B 3 (NADH + H) FORTPLANTNING F1. Meiosen syftar till att A) Bilda könsceller B) Fördubbla antalet kromosomer i en cell C) Ersätta skadad vävnad i äggstockar och testiklar D) Bilda östrogen och progesteron F2. Menstruationscyklen avslutas därför att A) nya ägg mognar i äggstockarna. B) Corpus Luteum slutar tillverka FSH C) Corpus Luteum får ingen fortsatt stimuli av FSH D) Östrogen får nivåerna av hämmande LH att stiga F3. Vid början av menstruationscykeln har östrogen.. A) en hämmande effekt på hcg B) en hämmande effekt på endometriets tillväxt C) en hämmande effekt på FSH och LH D) en hämmande effekt på bildning av progesteron 10

11 F4. Vilken av följande kromosomavvikelser ger upphov till Downs syndrom? A) X0 B) XYY C) D) F5. Färgblindhet orsakas av en recessiv gen på X-kromosomen. En man som är färgblind och skaffar barn med en kvinna som inte är bärare av blödarsjuka får.. A) inga blödarsjuka barn B) 25% blödarsjuka barn C) 50% blödarsjuka barn D) 50% blödarsjuka pojkar F6. En gen är normalt recessiv för att den.. A) tillverkar ett protein som inte fungerar B) kodar för en kolhydrat istället för ett protein. C) inte innehåller några aminosyror. D) den inte kan bilda mrna. F7. Vilken typ av mutation uppstår oftast i spermier? A) Förändrat antal kromosomer B) Förändrat antal proteiner C) Förändrat antal ribosomer D) Små förändringar i generna F8. Om en genetisk sjukdom är mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor beror detta sannolikt på att genen som påverkar denna sjukdom A) är muterad B) ligger på en vanlig kromosom C) ligger på X-kromosomen D) ligger på Y-kromosomen F9. Genen för Brun ögonfärg (B) dominerar över blå (b) och ligger inte på X- kromosomen. En människa som har bruna ögon kan ha följande genuppsättning(ar): (flera alternativ kan vara rätt) A) BB B) Bb C) bb D) By E) by F) BX G) bx 11

12 TENTA A (besvaras på baksidan eller separat papper) CELL OCH VÄVNAD CVE1. a) Vad kännetecknar flertalet former av stödjevävnad? (1p) b) Hur påverkar relationen mellan olika ämnen i stödjevävnaden (som exempelvis kollagen) vävnadens egenskaper? Exemplifiera (2p) CVE2. Hur kan DNA:ts genetiska kod som är uppbyggt av de fyra baserna A, T, C och G bestämma vilken ordning aminosyrorna ska ha i ett protein? (3p) CVE3. Ge fyra exempel på vad ett protein kan ha för funktion? (2p) CVE4. Para ihop nedanstående (dra streck emellan): (3p) Överhuden fibrös bindväv rik på vävnadsvätska Underhud flerskiktat plattepitel saknar blodkärl Läderhud lucker fibrös bindväv viktig för temperaturreglering RÖRELSEAPPARATEN I RI1. Vad är en motorisk enhet? (2p) RI2. Vad gör att muskeln förkortas när det sker en kontraktion? (2p) RI3. Ange tre viktiga uppgifter för skelettet? (3p) RI4. Beskriv nervimpulsens koppling till mekaniskt svar i tvärstrimmig muskulatur. (4p) 12

13 RÖRELSEAPPARATEN II RIIB1. Lös följande beniga korsord (6p): EclipseCrossword.com Vågrätt 3. Namn på den översta kotan 5. En krökning på ryggraden med konvexiteten riktad bakåt 6. Trochanter major sitter på detta ben 7. Sternum, costae, manubrium sterni, processus xiphoideus och corpus sterni är alla förknippade med denna latinska benämning på en del av kroppen 9. Den svenska benämningen på en del av bäckenet. Utgörs av tarmbenet, sittbenet och blygdbenet. 10. Skenbenet på latin 11. Radius och ulna ledar proximalt mot detta ben 12. Hjässben, pannben, och tinningben ingår som en del i denna struktur. Lodrätt 1. Binder samman kotkropparna och fungerar som en fjädring 2. Det latinska ordet är columna och består av många små ben. 4. Den svenska benämningen på den del av lårbenet. En vanligt ställe för frakturer, speciellt äldre damer med osteoporos. 8. Vadbenet på latin 13

14 RIIB2 Ange det latinska namnet på markerade muskler nedan. (5p) RIIB3 Rita en synovialled där det klart framgår vad som menas med ett ledhuvud, ledpanna (ledskål), ledbrosk, ledkapsel och synovialhinna. (2,5p) 14

15 TENTA B (besvaras på baksidan eller separat papper) CELLEN VATTEN o ELEKTROLYTER CVE1. Vad är skillnaden mellan en hypoton isoton och hyperton lösning? (3p) CVE2. Varför är cellmembranet genomsläppligt för fettlösliga molekyler men inte vattenlösliga molekyler? (2p) CVE3. Na/K-pumpen är nödvändig för att en cell ska få en vilomembranpotential. Förklara varför det är så. (4p) CVE 4. Vad är skillnaden mellan diffusion och osmos? (2p) NERVSYSTEMET NS1. Förklara hur en nervimpuls uppkommer i ett neuron. Du ska i ditt svar förklara begrepp som t ex vilopotential, depolarisering, hyperpolarisering och aktionspotential. (4p) NS2. Vilka viktiga funktioner styrs av hypothalamus? (2p) NS3. Vad är vagusnerven för typ av nerv och vad är det som utmärker denna nerv? (2p) NS4. Redogör för två funktioner som s k gliaceller kan ha i nervsystemet. (2p) NS5. Vad har följande strukturer i CNS för funktioner? Lillhjärnan (1p) Extrapyramidala systemet (1p) SINNESORGANEN S1. Hörsel sinnet är ett komplicerat system med många anatomiska strukturer inblandade. Redogör för följande strukturers lokalisering (var de finns) och funktioner! a) Trumhinnan (2 p) b) Hårcellerna (2 p) S2. Vad innebär begreppet adaptation när det gäller sinnesorgan? Ge ett praktiskt exempel! (2p) 15

16 S3. Markera de delar som hör till balanssinnet! Felmarkering ger avdrag på denna fråga! (3p) Hörselgången sacculus glaskroppen hammaren cupula hårceller basilarmembranet båggångarna stigbygeln otolitorganen senhinnan hjärnnerv X kalkkristaller runda fönstret kammarvätska S4. Redogör för ljusets väg genom ögats olika anatomiska delar fram till sinnescellerna. Ange också vilka sinnescellerna är och vad har de för olika funktioner och lokalisering! (4p) ENDOKRINOLOGI E1. Många hormon som frisätts från hypofysen regleras genom negativ feedback (negativ återkoppling). Vad menas med detta exemplifiera! (3p) E2. Vad är skillnaden mellan adenohypofysen och neurohypofysen? (2p) E3. Stress får ACTH från hypofysen att påverka hormonproduktion i binjurebarken. Vilket hormon är det som då avsöndras från binjurebarken och vad har det för effekt? (3p) E4. Var produceras parathormon (PTH) och vilken effekt har detta hormon? (3p) E5. Sammanfoga körtel med hormon och funktion (dra gärna streck emellan de olika kolumnerna). (3p) Binjurebark Oxytosin Hjärtfrekvens, metabolism Binjuremärg Melatonin Mjölkutdrivning Bisköldkörtlar Aldosteron Värmeproduktion Neurohypofysen T3 och T4 Sömn Sköldkörteln Parathormon Calcium-metabolism Tallkottkörteln Adrenalin Na/K-pump i nefron 16

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Humanbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tenta B Gsjuk15v 15 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15-04 -29 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5.

Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5. Tentamen i Fysiologi 15 poäng, 5/3 2011. Lärare: Eva Oskarsson, fråga 1-12, 17,5p. Kristina Karlsson, fråga 13-14, 5p. Rolf Pettersson, fråga 15-19, 6p. Birgitta Olsen, fråga 20-23, 1. Eva Funk, fråga

Läs mer

Svar på frågorna i boken

Svar på frågorna i boken Svar på frågorna i boken Block 1 KAPITEL 1 1. Kunskapsområde: Det som finns i naturen, dvs. inte ordnat och skapat av människan, dvs. allt från Universum till död och levande materia. Arbetssätt: Kunskapen

Läs mer

2. Med hjälp av taggar, tjock hud, hår, giftiga och illasmakande ämnen.

2. Med hjälp av taggar, tjock hud, hår, giftiga och illasmakande ämnen. KAPITEL 14 1. Alla kan vara näring för någon annan organism livet innebär äta eller ätas. Vi människor blir sällan uppätna, men drabbas av många olika slags parasiter. Och om man inte kan hålla undan parasiterna

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

PRESTERA. Jlm Roslund

PRESTERA. Jlm Roslund PRESTERA MERA Jlm Roslund Prestera mera Jim Roslund Sponsor www.slimjim.se Fitnessförlaget, Box 70321, 107 23 Stockholm www.fitnessforlaget.se Copyright Jim Roslund och Jason McMillion 2008 Omslagsdesign

Läs mer

Att vara hälsorådgivare

Att vara hälsorådgivare Att vara hälsorådgivare Hälsorådgivare, smaka på ordet, visst låter det bra. Och så är det också meningen att det ska tolkas. Att vara någons rådgivare innebär att man har en betydelsefull funktion, eftersom

Läs mer

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet.

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet. 1 DET MEDICINSKA URVALSPROVET 4.5.013 UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller textmaterial, introduktioner till uppgifterna, urvalsuppgifterna och som bilaga

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP1 09-10 Material Kursexaminator Instuderingsfrågor Stig Karlsson Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdat

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Fosterutvecklingen Förlossningen Det nyfödda barnet Spädbarnsåldern Småbarnsåldern Puberteten

Läs mer

Ursprungligen författat 1991. Reviderat 1994,1997,1999, 2002.

Ursprungligen författat 1991. Reviderat 1994,1997,1999, 2002. Författare är Johan Holmgren, leg. läkare och specialist i allmänmedicin, från Svenska Klätterförbundets medicinska kommitté och representant i UIAA Medical Commission. Ursprungligen författat 1991. Reviderat

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Den åldrande katten The geriatric cat Helene Dahlvid Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 234 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Beckers muskeldystrofi Nyhetsbrev 350

Beckers muskeldystrofi Nyhetsbrev 350 Nyhetsbrev 350 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress in dogs Causes, symptoms and preventive measures Hanna-Mari Petersson Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2008 Studentarbete 158 Institutionen

Läs mer