Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn"

Transkript

1 Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND VÅR NUMMER 2013 Seminarier Boka in nu Se sidan 10 Läkemedel 2012 Se sidan 6-7 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Se sidan 3 Faryngotonsilliter i öppenvård Se sidan 4-5 Läkemedel till barn Läs mer på sidan 8 Sök på Drugline Se sidan 7 Singulair som generika Se sidan 9 Är diklofenak farligt? Se sidan 9 ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 APRIL 2013

2 från ordföranden Lokala mål och regeringsmål! Mellansvenskt läkemedelsforum har genomförts för femte gången, se referat på sidan 2. Det är regionens största årligen återkommande medicinska fortbildning, som nästa år återkommer till Västerås. Boka redan nu in den 5 6 februari 2014 i kalendern. Planeringen är i full gång och detaljerat kongressprogram kommer till hösten. Samverkan mellan läkemedelskommittéerna i vår virtuella region utvecklas mer och mer. Senare under året kommer en gemensam rekommendationslista för barn, som är en vidareutveckling av den lista Uppsala haft sedan tidigare (se vidare sidan 8). Ett regionalt arbete om klok läkemedelsanvändning till de mest sjuka äldre kommer också att resultera i rekommendationer under året. Diabetesgrupperna arbetar vidare med målet att behandlingsrekommendationerna skall vara lika i hela regionen till nästa års basläkemedelslista. Årets kioskvältare på läkemedelsfronten de nya perorala antikoagulantia föranleder ett brett seminarium med både nationell och lokal expertis. Reservera eftermiddagen den 12 september! Då får vi veta mer om plats i terapiarsenalen för de tre nya preparaten dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis). Kan de förbättra behandlingen av flimmerpatienterna i Västmanland? Kan vi minska strokeförekomsten med effektiv profylax? Hur klarar man akuta operationer? Dessa och många andra frågor tas upp och det blir tillfälle att diskutera hur alla dessa patienter skall skötas i vårt landsting framöver. En angelägenhet för såväl familjeläkare som sjukhusspecialister. Vi strävar vidare mot nationella och lokala mål inom läkemedelsområdet. Under det övergripande målet om en bra, säker och evidensbaserad läkemedelsanvändning blir det alltfler regeringsbollar att springa på. Äldremålet har justerats något, i år har man lagt till en indikator om minskad förskrivning av NSAID; och tagit bort målet om interaktioner. Antibiotikamålet har varit alltför tufft och därför justerats ner i år räcker det att ha minskat förskrivningen, vilket väl alla borde klara. Vi ser hittills en marginell minskning i Västmanland men vi ligger dessvärre i nationell jämförelse väldigt dåligt till. Tillsammans med Strama ökar vi därför ansträngningarna, med information men också med att uppmuntra vårdcentralerna till uppföljning på förskrivarnivå. En lokal diskussion kolleger emellan om hur man använder antibiotika kan vara en bra metod för att vi skall komma närmare nationella riktlinjer för infektionsbehandling. Det finns också lokala mål och ambitioner, baserade på vår förskrivningsuppföljning, evidens och viljan att förbättra behandlingen. Några saker att tänka på: - Många infektioner läker lika bra utan antibiotika - Okomplicerad cystit behandlas inte med kinoloner. Snabb resistensutveckling och miljömässigt negativt. - Undvik om möjligt NSAID till äldre patienter - När NSAID behövs, välj i första hand naproxen (se sid 9) - Tramadol har ofta tveksam effekt men många negativa sidor. Undvik helst preparatet. - I de flesta fall räcker atorvastatin som fettsänkare. Crestor är sällan indicerat. Med hopp om en varmare vår och inte så svåra vårallergier! INGE ERIKSSON Ordförande, Läkemedelskommittén i Västmanland 2

3 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebro-regionen arrangerade för femte året i rad Mellansvenskt läkemedelsforum. Det genomfördes den 6 7 februari, den här gången i Örebro. Årets forum samlade omkring 450 deltagare från de sju landstingen och har därmed etablerats som en av regionens stora återkommande fortbildningsinsatser. Resan till Örebro för våra västmanländska deltagare ordnades denna gång av Läkemedelskommittén med gemensam buss från Västerås via Köping. Som vanligt är arrangemanget helt fritt från läkemedelsindustrin och finansieras av deltagande landsting genom deltagaravgifter och bidrag från läkemedelskommittéerna. Ämnesvalet är brett, för att ge så många som möjligt bättre kunskap och beslutsunderlag i det vardagliga patientmötet. Den växande äldre befolkningen motiverar återkommande inslag i den här typen av arrangemang. Här belystes centrala områden, som behandling av smärta och hjärtsvikt hos de gamla, kryddat med instruktiva patientfall ur en familjeläkares vardag. Christian Rücks rubrik 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter lovade gott och för den som är nyfiken på vad lösningen är rekommenderas föreläsningsbilderna som finns på forums hemsida (se nedan). Infektionsblocket hade ett blandat och matnyttigt innehåll. Särskilt uppskattat var nog Anja Rosdahls gnistrande inblick i vardagskliniken, då hon i en interaktiv session gav en levande bild av importerade infektioner, som är viktiga att tänka på, såväl för familjeläkaren som på infektionskliniken. Karl Arnberg från TLV höll en utmanande föreläsning om det svenska subventionssystemet för läkemedel under rubriken Varför har inte alla godkända läkemedel förmån? Ett aktuellt och alltmer brännande ämne, när mängder av dyra och många gånger effektiva läkemedel står för dörren. Karl bemannade också TLV:s monter under pauserna och gav därigenom rikliga möjligheter för deltagarna till en direktdialog med myndigheten. Många fick sina frågor besvarade där. Traditionsenligt hölls på kvällen en bankett, där deltagarna fick möjlighet att under lättsamma former lära känna varandra och utbyta erfarenheter över landstingsgränserna. Läkemedelsforum är resultatet av ett mycket gott samarbete mellan regionens läkemedelskommittéer. Detta samarbete tar sig allt fler uttryck under forum fick vi höra om samarbetet mellan expertgrupperna för diabetes samt det pågående arbetet med regionala rekommendationer för en rimlig och säker behandling av de mest sjuka äldre. Läkemedelsforum har hittills växlat mellan Örebro och Västerås. Nästa år är det Västerås tur och vi träffas då på ACC den 5 6 februari. Markera redan nu dessa datum i kalendern. Två intressanta och berikande dagar utlovas! Länk: Presentationer

4 Faryngotonsilliter i öppenvård SAMMANFATTNING Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till faryngotonsillit, framför allt om patienten har samtidig snuva och hosta. CRP och LPK saknar värde i diagnostiken av okomplicerad faryngotonsillit. Klinisk bedömning och undersökning av läkare skall alltid föregå beslut om snabbtest för påvisande av GAS i svalget. Snabbtest eller odling ska bara utföras om det finns en stark klinisk misstanke om GAS-orsakad faryngotonsillit och om man bedömer att patienten har nytta av penicillinbehandling. Indikation för GAS-test föreligger om 3 centorkriterier. Hos barn 3 år är halsinfektion orsakad av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos bör övervägas. Vid kraftig allmänpåverkan bör patienten remitteras till sjukhus oavsett resultat av snabbtest. Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet anordnade i september 2012 en workshop som utmynnade i uppdaterade behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit i öppenvård. Dessa presenterades i Information från läkemedelsverket nr 6/2012. Bakgrund Traditionellt har faryngotonsilliter orsakade av misstänkt eller verifierad Grupp A Streptokockinfektion nästan alltid behandlats, framför allt för att förebygga immunologiska komplikationer som akut reumatisk feber och glomerulonefrit. Dessa komplikationer är emellertid sällsynta i Sverige idag. Olika länders behandlingsrekommendationer divergerar, och flera länder med låg eller nästan ingen förekomst av reumatisk feber betraktar streptokocktonsillit som ett självläkande tillstånd. Behandlingsvinsten med antibiotika är förhållandevis liten. Oberoende om antibiotika sätts in blir flertalet av patienter med faryngotonsillit och samtidig växt av GAS symtomfria inom en vecka. Ett antal placebokontrollerade studier visar att antibiotika förkortar symtomdurationen vid faryngotonsillit med 1-2,5 dygn om GAS påvisats och patienten samtidigt uppfyller minst tre centorkriterier (se faktaruta 1.) Symtomtiden förkortades < 1 dygn om patienter med enbart halsont inkluderades även om GAS påvisades. Diagnostik Svalgodling är referensmetodik för att påvisa GAS, men har begränsad nytta i klinisk vardag. Olika snabbtester har god sensitivitet och specificitet under förutsättning att provet tagits på korrekt sätt. Provtagningspinnen pressas mot tonsillytorna och förs uppåt och nedåt på båda tonsillerna, utan att vidröra tunga eller uvula. Asymtomatiskt bärarskap av GAS har i studier hos barn < 18 år legat mellan 3-30%, i utbrottssituationer kan det ligga ännu högre. Asymtomatiska bärare behandlas i normalfallet inte. All provtagning för GAS skall föregås av klinisk undersökning och bedömning av läkare. I den bedömningen tas hänsyn till centorkriterierna. Patienter med 3 centorkriterier och positivt snabbtest för GAS bedöms sedan utefter om de förväntas ha mer nytta än nackdelar av antibiotikabehandling. Många läkare oavsett specialitet stöter på patienter med denna frågeställning och en stor andel av dessa patienter behandlas med antibiotika CENTORKRITERIER - Feber >38,5 grader - Ömmande käkvinkeladeniter - Beläggning på tonsiller * - Frånvaro av hosta * hos barn 3-6 år räcker inflammerade tonsiller för poäng 4

5 Behandling GAS är den absolut vanligaste bakteriella orsaken till faryngotonsillit och all empirisk antibiotikabehandling, i den mån det är aktuellt, inriktas mot denna. Penicillinresistens hos GAS är inte beskriven någonstans i världen, varför PcV är och förblir rekommenderat förstahandsval. Behandlingen bör fortgå i tio dagar för att minska risken för recidiv. Recidiv definieras som återinsjuknande inom 10 dagar, och sker hos <10%. Vid äkta penicillinallergi och recidivtonsillit rekommenderas i första hand klindamycin och i andra hand cefadroxil. Både dessa substanser har en större ekologisk påverkan än penicillin. Cefadroxil riskerar att selektera fram ESBL-bildande bakterier i tarmfloran, och både cefadroxil och klindamycin har större risk att orsaka Clostridium difficile-diarré. ANTIBIOTIKA OCH REKOMMENDERADE DOSERINGSREGIMER PRIMÄRINFEKTION RECIDIV Penicillin V Vuxna: 1 g x 3 i tio dagar Barn: 12,5 mg/kg x 3 i tio dagar Klindamycin Vuxna: 300 mg x 3 i tio dagar Barn: 5 mg/kg x 3 i tio dagar VID PENICILLINALLERGI Klindamycin Vuxna: 300 mg x 3 i tio dagar Barn: 5 mg/kg x 3 i tio dagar ALTERNATIVT Cefadroxil om inte typ 1 allergi föreligger Vuxna: 500mg x 2 i tio dagar Barn: 15 mg/kg x 2 i tio dagar Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsorsakerna inom svensk primärvård och beräknas generera besök årligen. Många läkare oavsett specialitet stöter på patienter med denna frågeställning och en stor andel av dessa patienter behandlas med antibiotika. Läkemedelsverkets skrift kan varmt rekommenderas alla kollegor verksamma inom såväl öppen- som slutenvård. JESPER ERICSSON Överläkare Infektion Stramaläkare slutenvård Länk: Referens: Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård- ny rekommendation. Information från läkemedelsverket nr

6 Läkemedel 2012 Totalkostnaden för humanläkemedel inkluderande alla försäljningssätt (recept, rekvisition, egenvård) uppgick 2012 till 931 miljoner kronor i Västmanland. En minskning med 12,4 miljoner jämfört med Egenvårdsläkemedel såldes på apotek till en summa av 90 miljoner kronor under 2012 i Västmanland, kostnaden för egenvårdsläkemedel försålda utanför apotek ligger på ca 16 miljoner kronor. Landstingets förmånskostnad för receptförskrivna läkemedel har minskat från 538 miljoner kronor 2011, till 495 miljoner kronor 2012, en minskning med 43 miljoner kronor! Totalkostnaden i slutenvården har i stället ökat med 15 miljoner kronor. Minskningen av förmånskostnaden beror främst på att flera stora preparat tappat sitt patent, och nu finns som generika. Det handlar om Zyprexa, Lipitor, Atacand, Seroquel samt acetylkolinesterashämmarna för behandling av alzheimer. Förmånskostnaden för dessa preparat har minskat med drygt 20 miljoner kronor, medan volymen snarare ökar. TLVs arbete med bland annat genomgång av antiepileptika och smärtstillande preparat har också bidragit till sänkta priser på bland annat Lamictal, Neurontin och OxyContin. Från januari 2012 har ändringar i högkostnadsskyddet införts, som medför att patienterna får betala något mer för sina läkemedel, även det bidrar till sänkta kostnader för landstinget. Ytterligare en anledning till att kostnaderna för läkemedelsförmånen minskat, är att vissa preparat förts över från receptförskrivning till slutenvårdsrekvisition. Det gäller till exempel Tysabri, för behandling av MS. Det syns också på den ökade kostnaden för slutenvården. Den preparatgrupp som ökar mest i kostnad är TNF-alfa hämmare, där också det preparat som ökar allra mest finns med; adalimumab (Humira). Även kostnaden för antikoagulantia ökar, vilket främst ses på förskrivningssidan. Här har vi flera nya preparat på väg in, bland annat Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban) och Brilique (tikagrelor). I slutenvården är det främst kostnaden för Tysabri, Mabthera och Remicade som ökar, detta är till största delen en följd av att de under 2012 rekvirerades till slutenvården, i stället för att förskrivas på recept. CARINA WESTBERG Informationsapotekare >>> i topp läkemedelsgrupper ATC-5 Förmånskostnad Miljoner kr Västmanland A TNFalfa preparat ex Humira B Adrenergika o övr medel ex Symbicort C Hemofilipreparat ex Refacto D Övriga antiepileptika ex Lyrica, lamotrigin E Psykostimulantia ex Concerta F Insuliner o analoger ex Lantus G Statiner ex atorvastatin H Interferoner I Insuliner o analoger ex NovoRapid J Proteinkinashämmare ex Glivec 10 0 A B C D E F G H I J 6

7 >>> L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / APRIL 2013 Totalkostnad Läkemedel Västmanland Egenvård Rekvisiton 200 Förskrivning patientavg Förskrivning Förmån Sök dina svar på Drugline Drugline är en evidensbaserad databas som innehåller frågor och svar handlagda på de regionala läkemedelsinformationscentralerna i Sverige samt i Odense (Danmark) och Åbo (Finland). Den finns nu tillgänglig för alla att söka i. Drugline har funnits sedan 1984 och innehåller idag drygt dokument. Drugline innehåller svar på både svenska och engelska vilket man måste ta hänsyn till när sökningar görs. I stort sett alla dokument som lagts in i Drugline ligger kvar vilket gör att det är viktigt att titta på frågedatum för att bedöma hur aktuell informationen är. Till de vanligaste kategorierna hör biverknings-, interaktionsoch graviditetsfrågor. Språk och innehåll är anpassat för sjukvårdspersonal men även allmänheten har möjlighet att söka i databasen. Projektet med att göra databasen tillgänglig har drivits av Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Swedish institute for drug informatics. Några frågor som fått svar: Finns det någon maxdos på melatonin? Kan patienter som behandlas med klomipramin, förskrivas adrenalin mot anafylaxi? Finns fotosensitivitet rapporterat som biverkan för Diflucan och/eller mirtazapin? För att hitta svaren kan du logga in på Drugline. Gå in på Om du inte använt Drugline förut, registrerar du dig först med användarnamn, mailadress, och ett lösenord. Länk: Drugline 7

8 BARN Rekommenderade läkemedel för barn Läkemedelsbehandling till barn är en alltmer uppmärksammad fråga, senast på årets Läkemedelsriksdag som arrangeras av flera myndigheter i samverkan. Många läkemedel saknar dokumentation för barn men ges ändå. Doseringen är då inte självklar och det kan finnas icke uppmärksammade säkerhetsproblem. Dessutom saknas ofta beredningar som gör läkemedlen attraktiva för barn. Bland annat dessa frågor diskuterades på Läkemedelsriksdagen och förbättringar är på gång både i Sverige och internationellt. Nya regler inom EU gör att läkemedel som skall registreras i fortsättningen skall ha dokumentation även för barn, såvida det inte gäller preparat som enbart används till vuxna. Äldre preparat som tappat sitt patent kommer däremot även fortsättningsvis att vara ett problem i detta avseende. I Uppsala har man sedan länge haft en särskild rekommendationslista för barn, som komplement till den vanliga listan. I samband med uppdatering av listan under den gångna vintern har regionens läkemedelskommittéer med hjälp av lokal barnexpertis granskat listan för att kunna använda den i hela regionen. Den slutliga finputsningen pågår, varefter vi kommer att trycka upp en Västmanlandsvariant av listan. De flesta rekommendationerna är gemensamma för hela regionen, men vissa lokala anpassningar kommer att finnas. Den kommande rekommendationslistan för barn är ytterligare ett exempel på det goda samarbete som utvecklats mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebro-regionen. Här riktar vi ett särskilt tack till Karl Kappinen vid barnkliniken, som koordinerat den lokala granskningen av listan. INGE ERIKSSON Ordförande Läkemedelskommittén Länk: Läkemedelsverket om Läkemedelsriksdagen Baslistor i Västmanland Rekommenderade läkemedel för barn Bild på broschyrens Många läkemedel saknar dokumentation för framsida barn men ges ändå (ordnas av Ingela) 1 8

9 Singulair som generika skriv Montelukast Från mars månad finns generika till Singulair tillgänglig, dessa är alla utbytbara, vilket innebär att apoteken expedierar den fabrikant som för tillfället är vald till periodens vara. Redan nu finns många generikafabrikanter tillgängliga, och konkurrensen är stor, vilket pressar priserna. En förpackning med montelukastgenerika 10 mg, 98/100 tabletter av periodens vara kostar drygt 100 kronor, att jämföra med originalet Singulair som kostar drygt 1000 kronor. Tuggtabletter på 4 respektive 5 mg finns också som generika, även för dessa ligger priset för en 100-förpackning på drygt 100 kronor. Dosgranulatet på 4 mg marknadsförs av färre generikafabrikanter, här är prisskillnaden inte lika stor gentemot originalet, men priset på generika ligger ändå 40 % lägre. I Västmanland förskrevs Singulair för totalt 2,3 miljoner under 2012, varav 1,9 miljoner betalades av landstinget. Om priserna ligger kvar på nuvarande nivå, innebär det minskade kostnader på minst 1,5 miljoner. När du förskriver Singulair till patient byt till Montelukast (generikafabrkat) på receptet. Om nuvarande prisskillnader kvarstår i ett halvår, kommer troligen Singulair att tappa sin förmån. En produkt utanför förmånssystemet är inte heller utbytbar, vilket innebär att apoteken inte får byta till periodens vara, utan måste hänvisa kunden/patienten tillbaka till vården. Singulair Montelukast Är diklofenak farligt? 2004 drogs rofecoxib (Vioxx) in på grund av oväntade allvarliga hjärt/kärl-biverkningar. Sedan dess har mycket uppmärksamhet riktats mot NSAID och deras möjliga negativa kardiovaskulära effekter. Det finns nu klar evidens för att även icke selektiva NSAID har negativa effekter på hjärtkärlsystemet med kärlkonstriktion, hypertoni och vätskeretention. Flera studier har visat att det föreligger skillnader mellan de icke selektiva preparaten. Metaanalyser av både randomiserade studier och av stora observationsstudier talar starkt för att diklonenak är mer belastat än naproxen. Bland annat visade en stor dansk populationsstudie (1) ökad risk för hjärtinfarkt/död hos de som tagit diklofenak medan de som tagit naproxen inte hade någon ökad risk. Även för patienter med allvarlig kranskärlssjukdom (2) samt patienter med kronisk hjärtsvikt (3) var diklofenak sämre än naproxen när det gäller hjärtkärlbiverkningar. En stor metaanalys från 2011 (4) visade en Relativ Risk (RR) för kardiovaskulär död på 3,98 för diklofenak jämfört med naproxen, som erhöll samma RR som placebo. Riskökningen kan ses även vid så korta behandlingstider som en vecka, enligt en dansk populationsstudie från 2011 (5). Att diklofenak dessutom förorsakat miljöproblem och utrotat stora delar av de asiatiska gamarna är en annan aspekt, som kanske inte är det första argumentet i vårt preparatval. Vi har tagit bort diklofenak ur årets basläkemedelslista och förordar i första hand naproxen. Några råd vid förskrivning av NSAID: Var återhållsam med förskrivning av NSAID till patienter över 75 år (minskad förskrivning är en av årets indikatorer i äldreöverenskommelsen). Undvik om möjligt NSAID till patienter med känd kardiovaskulär sjuklighet eller nedsatt njurfunktion. Om NSAID behövs, välj i första hand naproxen i lägsta möjliga dos. Naproxen 1000 mg/dygn bedöms ekvivalent med diklofenak 150 mg/dygn. INGE ERIKSSON Sammankallande smärtgruppen Länk: Referenslista 9

10 BOKA IN! Läkemedelskommitténs lunchseminarier Läkemedelskommittén bjuder in till lunchseminarium tre gånger vår och höst. Vi håller till i Spisrummet, på Västerås sjukhus, och vid vissa tillfällen erbjuder vi också en repris i Köping. KOMMANDE DATUM I VÅR ÄR 18 april Västerås - Sofia Dettmann överläkare Medicinkliniken talar om Syrgasbehandling 21 maj Västerås - Birgitta Olofsson, överläkare Infektion om sår DATUM TILL HÖSTEN 24 september Västerås 24 oktober Västerås Inbjudan 26 november Västerås Boka gärna in datumen redan nu, lunchen börjar Inbjudan går ut per mail, med uppgifter om anmälan någon vecka före varje tillfälle. Vi tar gärna emot förslag på ämnen och föreläsare. Skicka dina förslag till Välkommen! Vad gör vi med NOAK? Några svar på dina frågor kan du få 12 september Läkemedelskommittén och Familjeläkarnas fortbildningsprogram Bladet bjuder in till ett seminarium om Nya Orala AntiKoagulantia (NOAK). Alla som har intresse i frågan är välkomna. Bland annat kommer Paul Hjemdahl, professor och överläkare från Karolinska universitetssjukhuset, dessutom ska våra lokala experter berätta hur vi hanterar införandet av NOAK i Västmanland. Vilka patienter ställs in på Waran och vilka får NOAK? Ska man ge NOAK som alternativ till ASA vid strokeprofylax? Har du andra frågor, ta med och och var med i diskussionen. Boka datum och tid Dag: 12 september Tid: Plats: Vårdskolans aula Inbjudan med fullständigt program och uppgifter om anmälan skickas ut före sommaren. hänt sen sist Socialstyrelsen Läkemedelsstatistik 2012 Läkemedelsverket Uppföljning av behandling med centralstimulantia vid ADHD. (Ökad förskrivning till barn och ungdom, men även vuxna, ligger till grund för den intensifierade säkerhetsuppföljningen, samt att man planerar framtagandet av kunskapsdokument om ADHD-behandling.) TLV Regeringen inrättar glesbygdsstöd för apotek. Ansökan om bidrag sker till TLV, apotek med låg omsättning, och långt från närmsta apotek (minst 20 km) har rätt att söka. Janusinfo Information om graviditet och amning, sökbart på hemsidan och syns i Janusfönstret. REDAKTIONSKOMMITTE: Carina Westberg, Inge Eriksson, Ingela Gerdland REDAKTÖR: Carina Westberg, Västmanlands sjukhus, Västerås TELEFON: E-POST:

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården.

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården. Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård ny rekommendation och anordnade den 19 20 september 2012 ett expertmöte där nedanstående rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit utarbetades.

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 ( 5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Adjungerade: Kjell Gunnarsson Ewa Hellberg Solveig Johansson Fredin Kjell Jansson ordförande

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

6. Lista Påminnelser för patienter sena till provtagning Lista Påminnelser för patienter sena till kreatininprovtagning och PK(INR) provtagning

6. Lista Påminnelser för patienter sena till provtagning Lista Påminnelser för patienter sena till kreatininprovtagning och PK(INR) provtagning RELEASEPROTOKOLL 2.8.0 2014 Ändringar i Doseringsprogrammet 1. Centerinställning En ny centerinställning är skapad på Sidan Administrera vårdenhet under: Inställningarpatientkontakt: Standardmeddelande

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Årskontroll ska ske med utvärdering av effekt, kvarstående behov relaterat till biverkningar och blödningsrisk.

Årskontroll ska ske med utvärdering av effekt, kvarstående behov relaterat till biverkningar och blödningsrisk. nr 2 2013 Nya orala antikoagulantia NOAK Fiona Skogh ny informationsläkare sid 3 Sedan ett par år befinner vi oss i en ny situation där antalet preparat med indikationen antikoagulation ökat. Från att

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Läkemedelsbulletinen. Antibotikamålet SOMMAR NUMMER 2011. - mot 250 recept per tusen invånare

Läkemedelsbulletinen. Antibotikamålet SOMMAR NUMMER 2011. - mot 250 recept per tusen invånare Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk SOMMAR NUMMER 2011 Antibotikamålet - mot 250 recept per tusen invånare Fördubblad fluorförskrivning efter informationsinsats.

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Handläggning av Faryngotonsilliter

Handläggning av Faryngotonsilliter Rekommendationer Läkemedelsverket anordnade i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRA- MA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens)

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Innehåll Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Startsidan... 8 Lista kreatininuppföljningar att hantera... 8 Lista

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Lathunden är uppdaterad 2015

Lathunden är uppdaterad 2015 ST-dag Allmänmedicin Norra Latin, 2015-03-26 Strokeprofylax vid förmaksflimmer (FF) Klokt råd 2015 Nya antikoagulantiarekommendationer vid förmaksflimmer Paul Hjemdahl Ordförande, Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 3/2 2015 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Familjeläkare Elisabet Ekman Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn Luftvägsinfektioner hos förskolebarn handläggning i öppenvård Kortversion Innehåll Innehåll 2 Om denna skrift 3 Infektioner 4 Normalflora 5 Riskfaktorer för luftvägsinfektion 5 Förkylning 6 Konjunktivit

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn Luftvägsinfektioner hos förskolebarn handläggning i öppenvård Kortversion Innehåll Innehåll 2 Om denna skrift 3 Infektioner 4 Normalflora 5 Riskfaktorer för luftvägsinfektion 5 Förkylning 6 Konjunktivit

Läs mer