Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn"

Transkript

1 Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND VÅR NUMMER 2013 Seminarier Boka in nu Se sidan 10 Läkemedel 2012 Se sidan 6-7 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Se sidan 3 Faryngotonsilliter i öppenvård Se sidan 4-5 Läkemedel till barn Läs mer på sidan 8 Sök på Drugline Se sidan 7 Singulair som generika Se sidan 9 Är diklofenak farligt? Se sidan 9 ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 APRIL 2013

2 från ordföranden Lokala mål och regeringsmål! Mellansvenskt läkemedelsforum har genomförts för femte gången, se referat på sidan 2. Det är regionens största årligen återkommande medicinska fortbildning, som nästa år återkommer till Västerås. Boka redan nu in den 5 6 februari 2014 i kalendern. Planeringen är i full gång och detaljerat kongressprogram kommer till hösten. Samverkan mellan läkemedelskommittéerna i vår virtuella region utvecklas mer och mer. Senare under året kommer en gemensam rekommendationslista för barn, som är en vidareutveckling av den lista Uppsala haft sedan tidigare (se vidare sidan 8). Ett regionalt arbete om klok läkemedelsanvändning till de mest sjuka äldre kommer också att resultera i rekommendationer under året. Diabetesgrupperna arbetar vidare med målet att behandlingsrekommendationerna skall vara lika i hela regionen till nästa års basläkemedelslista. Årets kioskvältare på läkemedelsfronten de nya perorala antikoagulantia föranleder ett brett seminarium med både nationell och lokal expertis. Reservera eftermiddagen den 12 september! Då får vi veta mer om plats i terapiarsenalen för de tre nya preparaten dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis). Kan de förbättra behandlingen av flimmerpatienterna i Västmanland? Kan vi minska strokeförekomsten med effektiv profylax? Hur klarar man akuta operationer? Dessa och många andra frågor tas upp och det blir tillfälle att diskutera hur alla dessa patienter skall skötas i vårt landsting framöver. En angelägenhet för såväl familjeläkare som sjukhusspecialister. Vi strävar vidare mot nationella och lokala mål inom läkemedelsområdet. Under det övergripande målet om en bra, säker och evidensbaserad läkemedelsanvändning blir det alltfler regeringsbollar att springa på. Äldremålet har justerats något, i år har man lagt till en indikator om minskad förskrivning av NSAID; och tagit bort målet om interaktioner. Antibiotikamålet har varit alltför tufft och därför justerats ner i år räcker det att ha minskat förskrivningen, vilket väl alla borde klara. Vi ser hittills en marginell minskning i Västmanland men vi ligger dessvärre i nationell jämförelse väldigt dåligt till. Tillsammans med Strama ökar vi därför ansträngningarna, med information men också med att uppmuntra vårdcentralerna till uppföljning på förskrivarnivå. En lokal diskussion kolleger emellan om hur man använder antibiotika kan vara en bra metod för att vi skall komma närmare nationella riktlinjer för infektionsbehandling. Det finns också lokala mål och ambitioner, baserade på vår förskrivningsuppföljning, evidens och viljan att förbättra behandlingen. Några saker att tänka på: - Många infektioner läker lika bra utan antibiotika - Okomplicerad cystit behandlas inte med kinoloner. Snabb resistensutveckling och miljömässigt negativt. - Undvik om möjligt NSAID till äldre patienter - När NSAID behövs, välj i första hand naproxen (se sid 9) - Tramadol har ofta tveksam effekt men många negativa sidor. Undvik helst preparatet. - I de flesta fall räcker atorvastatin som fettsänkare. Crestor är sällan indicerat. Med hopp om en varmare vår och inte så svåra vårallergier! INGE ERIKSSON Ordförande, Läkemedelskommittén i Västmanland 2

3 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebro-regionen arrangerade för femte året i rad Mellansvenskt läkemedelsforum. Det genomfördes den 6 7 februari, den här gången i Örebro. Årets forum samlade omkring 450 deltagare från de sju landstingen och har därmed etablerats som en av regionens stora återkommande fortbildningsinsatser. Resan till Örebro för våra västmanländska deltagare ordnades denna gång av Läkemedelskommittén med gemensam buss från Västerås via Köping. Som vanligt är arrangemanget helt fritt från läkemedelsindustrin och finansieras av deltagande landsting genom deltagaravgifter och bidrag från läkemedelskommittéerna. Ämnesvalet är brett, för att ge så många som möjligt bättre kunskap och beslutsunderlag i det vardagliga patientmötet. Den växande äldre befolkningen motiverar återkommande inslag i den här typen av arrangemang. Här belystes centrala områden, som behandling av smärta och hjärtsvikt hos de gamla, kryddat med instruktiva patientfall ur en familjeläkares vardag. Christian Rücks rubrik 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter lovade gott och för den som är nyfiken på vad lösningen är rekommenderas föreläsningsbilderna som finns på forums hemsida (se nedan). Infektionsblocket hade ett blandat och matnyttigt innehåll. Särskilt uppskattat var nog Anja Rosdahls gnistrande inblick i vardagskliniken, då hon i en interaktiv session gav en levande bild av importerade infektioner, som är viktiga att tänka på, såväl för familjeläkaren som på infektionskliniken. Karl Arnberg från TLV höll en utmanande föreläsning om det svenska subventionssystemet för läkemedel under rubriken Varför har inte alla godkända läkemedel förmån? Ett aktuellt och alltmer brännande ämne, när mängder av dyra och många gånger effektiva läkemedel står för dörren. Karl bemannade också TLV:s monter under pauserna och gav därigenom rikliga möjligheter för deltagarna till en direktdialog med myndigheten. Många fick sina frågor besvarade där. Traditionsenligt hölls på kvällen en bankett, där deltagarna fick möjlighet att under lättsamma former lära känna varandra och utbyta erfarenheter över landstingsgränserna. Läkemedelsforum är resultatet av ett mycket gott samarbete mellan regionens läkemedelskommittéer. Detta samarbete tar sig allt fler uttryck under forum fick vi höra om samarbetet mellan expertgrupperna för diabetes samt det pågående arbetet med regionala rekommendationer för en rimlig och säker behandling av de mest sjuka äldre. Läkemedelsforum har hittills växlat mellan Örebro och Västerås. Nästa år är det Västerås tur och vi träffas då på ACC den 5 6 februari. Markera redan nu dessa datum i kalendern. Två intressanta och berikande dagar utlovas! Länk: Presentationer

4 Faryngotonsilliter i öppenvård SAMMANFATTNING Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till faryngotonsillit, framför allt om patienten har samtidig snuva och hosta. CRP och LPK saknar värde i diagnostiken av okomplicerad faryngotonsillit. Klinisk bedömning och undersökning av läkare skall alltid föregå beslut om snabbtest för påvisande av GAS i svalget. Snabbtest eller odling ska bara utföras om det finns en stark klinisk misstanke om GAS-orsakad faryngotonsillit och om man bedömer att patienten har nytta av penicillinbehandling. Indikation för GAS-test föreligger om 3 centorkriterier. Hos barn 3 år är halsinfektion orsakad av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos bör övervägas. Vid kraftig allmänpåverkan bör patienten remitteras till sjukhus oavsett resultat av snabbtest. Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet anordnade i september 2012 en workshop som utmynnade i uppdaterade behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit i öppenvård. Dessa presenterades i Information från läkemedelsverket nr 6/2012. Bakgrund Traditionellt har faryngotonsilliter orsakade av misstänkt eller verifierad Grupp A Streptokockinfektion nästan alltid behandlats, framför allt för att förebygga immunologiska komplikationer som akut reumatisk feber och glomerulonefrit. Dessa komplikationer är emellertid sällsynta i Sverige idag. Olika länders behandlingsrekommendationer divergerar, och flera länder med låg eller nästan ingen förekomst av reumatisk feber betraktar streptokocktonsillit som ett självläkande tillstånd. Behandlingsvinsten med antibiotika är förhållandevis liten. Oberoende om antibiotika sätts in blir flertalet av patienter med faryngotonsillit och samtidig växt av GAS symtomfria inom en vecka. Ett antal placebokontrollerade studier visar att antibiotika förkortar symtomdurationen vid faryngotonsillit med 1-2,5 dygn om GAS påvisats och patienten samtidigt uppfyller minst tre centorkriterier (se faktaruta 1.) Symtomtiden förkortades < 1 dygn om patienter med enbart halsont inkluderades även om GAS påvisades. Diagnostik Svalgodling är referensmetodik för att påvisa GAS, men har begränsad nytta i klinisk vardag. Olika snabbtester har god sensitivitet och specificitet under förutsättning att provet tagits på korrekt sätt. Provtagningspinnen pressas mot tonsillytorna och förs uppåt och nedåt på båda tonsillerna, utan att vidröra tunga eller uvula. Asymtomatiskt bärarskap av GAS har i studier hos barn < 18 år legat mellan 3-30%, i utbrottssituationer kan det ligga ännu högre. Asymtomatiska bärare behandlas i normalfallet inte. All provtagning för GAS skall föregås av klinisk undersökning och bedömning av läkare. I den bedömningen tas hänsyn till centorkriterierna. Patienter med 3 centorkriterier och positivt snabbtest för GAS bedöms sedan utefter om de förväntas ha mer nytta än nackdelar av antibiotikabehandling. Många läkare oavsett specialitet stöter på patienter med denna frågeställning och en stor andel av dessa patienter behandlas med antibiotika CENTORKRITERIER - Feber >38,5 grader - Ömmande käkvinkeladeniter - Beläggning på tonsiller * - Frånvaro av hosta * hos barn 3-6 år räcker inflammerade tonsiller för poäng 4

5 Behandling GAS är den absolut vanligaste bakteriella orsaken till faryngotonsillit och all empirisk antibiotikabehandling, i den mån det är aktuellt, inriktas mot denna. Penicillinresistens hos GAS är inte beskriven någonstans i världen, varför PcV är och förblir rekommenderat förstahandsval. Behandlingen bör fortgå i tio dagar för att minska risken för recidiv. Recidiv definieras som återinsjuknande inom 10 dagar, och sker hos <10%. Vid äkta penicillinallergi och recidivtonsillit rekommenderas i första hand klindamycin och i andra hand cefadroxil. Både dessa substanser har en större ekologisk påverkan än penicillin. Cefadroxil riskerar att selektera fram ESBL-bildande bakterier i tarmfloran, och både cefadroxil och klindamycin har större risk att orsaka Clostridium difficile-diarré. ANTIBIOTIKA OCH REKOMMENDERADE DOSERINGSREGIMER PRIMÄRINFEKTION RECIDIV Penicillin V Vuxna: 1 g x 3 i tio dagar Barn: 12,5 mg/kg x 3 i tio dagar Klindamycin Vuxna: 300 mg x 3 i tio dagar Barn: 5 mg/kg x 3 i tio dagar VID PENICILLINALLERGI Klindamycin Vuxna: 300 mg x 3 i tio dagar Barn: 5 mg/kg x 3 i tio dagar ALTERNATIVT Cefadroxil om inte typ 1 allergi föreligger Vuxna: 500mg x 2 i tio dagar Barn: 15 mg/kg x 2 i tio dagar Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsorsakerna inom svensk primärvård och beräknas generera besök årligen. Många läkare oavsett specialitet stöter på patienter med denna frågeställning och en stor andel av dessa patienter behandlas med antibiotika. Läkemedelsverkets skrift kan varmt rekommenderas alla kollegor verksamma inom såväl öppen- som slutenvård. JESPER ERICSSON Överläkare Infektion Stramaläkare slutenvård Länk: Referens: Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård- ny rekommendation. Information från läkemedelsverket nr

6 Läkemedel 2012 Totalkostnaden för humanläkemedel inkluderande alla försäljningssätt (recept, rekvisition, egenvård) uppgick 2012 till 931 miljoner kronor i Västmanland. En minskning med 12,4 miljoner jämfört med Egenvårdsläkemedel såldes på apotek till en summa av 90 miljoner kronor under 2012 i Västmanland, kostnaden för egenvårdsläkemedel försålda utanför apotek ligger på ca 16 miljoner kronor. Landstingets förmånskostnad för receptförskrivna läkemedel har minskat från 538 miljoner kronor 2011, till 495 miljoner kronor 2012, en minskning med 43 miljoner kronor! Totalkostnaden i slutenvården har i stället ökat med 15 miljoner kronor. Minskningen av förmånskostnaden beror främst på att flera stora preparat tappat sitt patent, och nu finns som generika. Det handlar om Zyprexa, Lipitor, Atacand, Seroquel samt acetylkolinesterashämmarna för behandling av alzheimer. Förmånskostnaden för dessa preparat har minskat med drygt 20 miljoner kronor, medan volymen snarare ökar. TLVs arbete med bland annat genomgång av antiepileptika och smärtstillande preparat har också bidragit till sänkta priser på bland annat Lamictal, Neurontin och OxyContin. Från januari 2012 har ändringar i högkostnadsskyddet införts, som medför att patienterna får betala något mer för sina läkemedel, även det bidrar till sänkta kostnader för landstinget. Ytterligare en anledning till att kostnaderna för läkemedelsförmånen minskat, är att vissa preparat förts över från receptförskrivning till slutenvårdsrekvisition. Det gäller till exempel Tysabri, för behandling av MS. Det syns också på den ökade kostnaden för slutenvården. Den preparatgrupp som ökar mest i kostnad är TNF-alfa hämmare, där också det preparat som ökar allra mest finns med; adalimumab (Humira). Även kostnaden för antikoagulantia ökar, vilket främst ses på förskrivningssidan. Här har vi flera nya preparat på väg in, bland annat Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban) och Brilique (tikagrelor). I slutenvården är det främst kostnaden för Tysabri, Mabthera och Remicade som ökar, detta är till största delen en följd av att de under 2012 rekvirerades till slutenvården, i stället för att förskrivas på recept. CARINA WESTBERG Informationsapotekare >>> i topp läkemedelsgrupper ATC-5 Förmånskostnad Miljoner kr Västmanland A TNFalfa preparat ex Humira B Adrenergika o övr medel ex Symbicort C Hemofilipreparat ex Refacto D Övriga antiepileptika ex Lyrica, lamotrigin E Psykostimulantia ex Concerta F Insuliner o analoger ex Lantus G Statiner ex atorvastatin H Interferoner I Insuliner o analoger ex NovoRapid J Proteinkinashämmare ex Glivec 10 0 A B C D E F G H I J 6

7 >>> L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / APRIL 2013 Totalkostnad Läkemedel Västmanland Egenvård Rekvisiton 200 Förskrivning patientavg Förskrivning Förmån Sök dina svar på Drugline Drugline är en evidensbaserad databas som innehåller frågor och svar handlagda på de regionala läkemedelsinformationscentralerna i Sverige samt i Odense (Danmark) och Åbo (Finland). Den finns nu tillgänglig för alla att söka i. Drugline har funnits sedan 1984 och innehåller idag drygt dokument. Drugline innehåller svar på både svenska och engelska vilket man måste ta hänsyn till när sökningar görs. I stort sett alla dokument som lagts in i Drugline ligger kvar vilket gör att det är viktigt att titta på frågedatum för att bedöma hur aktuell informationen är. Till de vanligaste kategorierna hör biverknings-, interaktionsoch graviditetsfrågor. Språk och innehåll är anpassat för sjukvårdspersonal men även allmänheten har möjlighet att söka i databasen. Projektet med att göra databasen tillgänglig har drivits av Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Swedish institute for drug informatics. Några frågor som fått svar: Finns det någon maxdos på melatonin? Kan patienter som behandlas med klomipramin, förskrivas adrenalin mot anafylaxi? Finns fotosensitivitet rapporterat som biverkan för Diflucan och/eller mirtazapin? För att hitta svaren kan du logga in på Drugline. Gå in på Om du inte använt Drugline förut, registrerar du dig först med användarnamn, mailadress, och ett lösenord. Länk: Drugline 7

8 BARN Rekommenderade läkemedel för barn Läkemedelsbehandling till barn är en alltmer uppmärksammad fråga, senast på årets Läkemedelsriksdag som arrangeras av flera myndigheter i samverkan. Många läkemedel saknar dokumentation för barn men ges ändå. Doseringen är då inte självklar och det kan finnas icke uppmärksammade säkerhetsproblem. Dessutom saknas ofta beredningar som gör läkemedlen attraktiva för barn. Bland annat dessa frågor diskuterades på Läkemedelsriksdagen och förbättringar är på gång både i Sverige och internationellt. Nya regler inom EU gör att läkemedel som skall registreras i fortsättningen skall ha dokumentation även för barn, såvida det inte gäller preparat som enbart används till vuxna. Äldre preparat som tappat sitt patent kommer däremot även fortsättningsvis att vara ett problem i detta avseende. I Uppsala har man sedan länge haft en särskild rekommendationslista för barn, som komplement till den vanliga listan. I samband med uppdatering av listan under den gångna vintern har regionens läkemedelskommittéer med hjälp av lokal barnexpertis granskat listan för att kunna använda den i hela regionen. Den slutliga finputsningen pågår, varefter vi kommer att trycka upp en Västmanlandsvariant av listan. De flesta rekommendationerna är gemensamma för hela regionen, men vissa lokala anpassningar kommer att finnas. Den kommande rekommendationslistan för barn är ytterligare ett exempel på det goda samarbete som utvecklats mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebro-regionen. Här riktar vi ett särskilt tack till Karl Kappinen vid barnkliniken, som koordinerat den lokala granskningen av listan. INGE ERIKSSON Ordförande Läkemedelskommittén Länk: Läkemedelsverket om Läkemedelsriksdagen Baslistor i Västmanland Rekommenderade läkemedel för barn Bild på broschyrens Många läkemedel saknar dokumentation för framsida barn men ges ändå (ordnas av Ingela) 1 8

9 Singulair som generika skriv Montelukast Från mars månad finns generika till Singulair tillgänglig, dessa är alla utbytbara, vilket innebär att apoteken expedierar den fabrikant som för tillfället är vald till periodens vara. Redan nu finns många generikafabrikanter tillgängliga, och konkurrensen är stor, vilket pressar priserna. En förpackning med montelukastgenerika 10 mg, 98/100 tabletter av periodens vara kostar drygt 100 kronor, att jämföra med originalet Singulair som kostar drygt 1000 kronor. Tuggtabletter på 4 respektive 5 mg finns också som generika, även för dessa ligger priset för en 100-förpackning på drygt 100 kronor. Dosgranulatet på 4 mg marknadsförs av färre generikafabrikanter, här är prisskillnaden inte lika stor gentemot originalet, men priset på generika ligger ändå 40 % lägre. I Västmanland förskrevs Singulair för totalt 2,3 miljoner under 2012, varav 1,9 miljoner betalades av landstinget. Om priserna ligger kvar på nuvarande nivå, innebär det minskade kostnader på minst 1,5 miljoner. När du förskriver Singulair till patient byt till Montelukast (generikafabrkat) på receptet. Om nuvarande prisskillnader kvarstår i ett halvår, kommer troligen Singulair att tappa sin förmån. En produkt utanför förmånssystemet är inte heller utbytbar, vilket innebär att apoteken inte får byta till periodens vara, utan måste hänvisa kunden/patienten tillbaka till vården. Singulair Montelukast Är diklofenak farligt? 2004 drogs rofecoxib (Vioxx) in på grund av oväntade allvarliga hjärt/kärl-biverkningar. Sedan dess har mycket uppmärksamhet riktats mot NSAID och deras möjliga negativa kardiovaskulära effekter. Det finns nu klar evidens för att även icke selektiva NSAID har negativa effekter på hjärtkärlsystemet med kärlkonstriktion, hypertoni och vätskeretention. Flera studier har visat att det föreligger skillnader mellan de icke selektiva preparaten. Metaanalyser av både randomiserade studier och av stora observationsstudier talar starkt för att diklonenak är mer belastat än naproxen. Bland annat visade en stor dansk populationsstudie (1) ökad risk för hjärtinfarkt/död hos de som tagit diklofenak medan de som tagit naproxen inte hade någon ökad risk. Även för patienter med allvarlig kranskärlssjukdom (2) samt patienter med kronisk hjärtsvikt (3) var diklofenak sämre än naproxen när det gäller hjärtkärlbiverkningar. En stor metaanalys från 2011 (4) visade en Relativ Risk (RR) för kardiovaskulär död på 3,98 för diklofenak jämfört med naproxen, som erhöll samma RR som placebo. Riskökningen kan ses även vid så korta behandlingstider som en vecka, enligt en dansk populationsstudie från 2011 (5). Att diklofenak dessutom förorsakat miljöproblem och utrotat stora delar av de asiatiska gamarna är en annan aspekt, som kanske inte är det första argumentet i vårt preparatval. Vi har tagit bort diklofenak ur årets basläkemedelslista och förordar i första hand naproxen. Några råd vid förskrivning av NSAID: Var återhållsam med förskrivning av NSAID till patienter över 75 år (minskad förskrivning är en av årets indikatorer i äldreöverenskommelsen). Undvik om möjligt NSAID till patienter med känd kardiovaskulär sjuklighet eller nedsatt njurfunktion. Om NSAID behövs, välj i första hand naproxen i lägsta möjliga dos. Naproxen 1000 mg/dygn bedöms ekvivalent med diklofenak 150 mg/dygn. INGE ERIKSSON Sammankallande smärtgruppen Länk: Referenslista 9

10 BOKA IN! Läkemedelskommitténs lunchseminarier Läkemedelskommittén bjuder in till lunchseminarium tre gånger vår och höst. Vi håller till i Spisrummet, på Västerås sjukhus, och vid vissa tillfällen erbjuder vi också en repris i Köping. KOMMANDE DATUM I VÅR ÄR 18 april Västerås - Sofia Dettmann överläkare Medicinkliniken talar om Syrgasbehandling 21 maj Västerås - Birgitta Olofsson, överläkare Infektion om sår DATUM TILL HÖSTEN 24 september Västerås 24 oktober Västerås Inbjudan 26 november Västerås Boka gärna in datumen redan nu, lunchen börjar Inbjudan går ut per mail, med uppgifter om anmälan någon vecka före varje tillfälle. Vi tar gärna emot förslag på ämnen och föreläsare. Skicka dina förslag till Välkommen! Vad gör vi med NOAK? Några svar på dina frågor kan du få 12 september Läkemedelskommittén och Familjeläkarnas fortbildningsprogram Bladet bjuder in till ett seminarium om Nya Orala AntiKoagulantia (NOAK). Alla som har intresse i frågan är välkomna. Bland annat kommer Paul Hjemdahl, professor och överläkare från Karolinska universitetssjukhuset, dessutom ska våra lokala experter berätta hur vi hanterar införandet av NOAK i Västmanland. Vilka patienter ställs in på Waran och vilka får NOAK? Ska man ge NOAK som alternativ till ASA vid strokeprofylax? Har du andra frågor, ta med och och var med i diskussionen. Boka datum och tid Dag: 12 september Tid: Plats: Vårdskolans aula Inbjudan med fullständigt program och uppgifter om anmälan skickas ut före sommaren. hänt sen sist Socialstyrelsen Läkemedelsstatistik 2012 Läkemedelsverket Uppföljning av behandling med centralstimulantia vid ADHD. (Ökad förskrivning till barn och ungdom, men även vuxna, ligger till grund för den intensifierade säkerhetsuppföljningen, samt att man planerar framtagandet av kunskapsdokument om ADHD-behandling.) TLV Regeringen inrättar glesbygdsstöd för apotek. Ansökan om bidrag sker till TLV, apotek med låg omsättning, och långt från närmsta apotek (minst 20 km) har rätt att söka. Janusinfo Information om graviditet och amning, sökbart på hemsidan och syns i Janusfönstret. REDAKTIONSKOMMITTE: Carina Westberg, Inge Eriksson, Ingela Gerdland REDAKTÖR: Carina Westberg, Västmanlands sjukhus, Västerås TELEFON: E-POST:

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Snabbkursen! Antibiotika Vanlig bakterie Antibiotika resistent Antibiotikaresistens

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral

Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral Gustav Eklund, ST-läkare Eriksbergs vårdcentral gustav.eklund@regionuppsala.se Handledare Allmänläkare, docent Malin André FFoU-enheten, Primärvården,

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-11-07 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit 2013-11-20 Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Akut mediaotit (AOM) Den vanligaste bakteriella infektionen

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral David Envall ST-läkare Sävja VC Handledare: Malin André Sammanfattning Bakgrund Läkemedelsverket har rekommendationer om hur man ska handlägga tonsilliter i öppenvården.

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården.

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården. Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård ny rekommendation och anordnade den 19 20 september 2012 ett expertmöte där nedanstående rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit utarbetades.

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns Läkemedelskommitté Rekommendationer

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund 3-4 % av den totala vuxna befolkningen beräknas ha förmaksflimmer. Prevalensen ökar med ökande ålder med en övervikt för män. I intervallet 60

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor för insjuknande i venös tromboembolism

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar Bryssel den 16 november 2016 Tidiane Diao Bakgrund: Mellan 2015 och 2020 går dem flesta patenten på biologiska läkemedel (inom reumatologin) ut och i samband med detta

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, hjärtsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Vad ska jag prata om En del om förmaksflimmer Lite mindre om stroke Ganska mycket om varför det

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA December 2013 Nr 2 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Influensa Särskild vaccinationsinsats mot polio Tetanus Reviderade smittskyddsblad - hiv Folkhälsomyndighet 2014 Säsongsinfluensan

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Presenterades 9 mars 2011 Besluten träder i kraft den 1 maj 2011 Bakgrund TLV inledde en omprövning

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation Mål och mått Slutenvården 2013 Rekapitulation Övriga??? Strukturmål kan vara att Den antibiotikaansvarige läkaren avsätter (X tid) för arbetet med att utföra åtagandena enligt uppdragsbeskrivningen om

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015 Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon

Läs mer

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS 1 Warfarin och NOAK hur följs de bäst? Hur kan vi fortsatt vara världsledande? avseende behandlingskvalitet

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Läkemedelsbulletinen. Resistenta bakterier. Mjukgörande krämer. Ordinerad Fysisk Aktivitet. God jul och Gott Nytt År

Läkemedelsbulletinen. Resistenta bakterier. Mjukgörande krämer. Ordinerad Fysisk Aktivitet. God jul och Gott Nytt År Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk Resistenta bakterier Kan vi behandla patienter med svåra infektioner om tio år? God jul och Gott Nytt År Mjukgörande krämer

Läs mer

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat Patientuppföljning på AKmottagningen nya eller gamla preparat Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det

Läs mer

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL Dokumentbeteckning: Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 Datum: 2015-06-10 Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer