TerapiTips. Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! Aktuella utbildningar och evenemang: Mellansvenskt Läkemedelsforum I DETTA NUMMER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TerapiTips. Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! Aktuella utbildningar och evenemang: Mellansvenskt Läkemedelsforum I DETTA NUMMER."

Transkript

1 TerapiTips NR U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! I DETTA NUMMER Melatonin SIDAN 3 Läkemedelskommittén - Vad gör den? SIDAN 4-5 Skillnad i förskrivningen av psykofarmaka till män och kvinnor i Sörmland? SIDAN 6-7 Förskrivning av gynekologiska och urologiska preparat i Sörmland SIDAN 8-9 Kommentar till SBU-rapport om Restless legs och behandling med dopaminerga medel SIDAN 10 Aktuella utbildningar och evenemang: och evenemang: Läkemedelskommittén har arbetat fram en ELLSA-utbildning angående Rapportering av läkemedelsbiverkningar för sjuksköterskor. Denna kan även vara interessant för läkare. Den tar ca 50 minuter. Om du vill genomföra utbildningen så gå in på ellsa.dll.se Mellansvenskt Läkemedelsforum 2-3 februari 2011

2

3 SIDAN 3 NR Melatonin Melatonin bildas i corpus pineale från bland annat serotonin via tryptofan. Halten av melatonin i blodet ökar när det blir mörkt och minskar när det blir ljust. De högsta halterna uppmäts på natten. Melatonin anses viktigt för dygnsrytmen. Melatoninreceptor M1 återfinns i hypothalamus, nucleus suprachiasmaticus och hypofysen. M2 receptorn i retina. Melatonin blev populärt som sömnmedel i USA där det under 1990 talet var ett av de mest sålda naturläkemedlen. I Sverige tillverkade Apoteket under en period på 1990 talet melatonin som kunde förskrivas på licens. Biverkningarna var milda men bra studier saknades. I USA klassades Melatonin som ett naturläkemedel. Då blev det också ointressant för läkemedelsindustrin eftersom det inte var möjligt att patentera ett kroppseget hormon. Sömnproblem är mycket vanliga hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar. Den gängse behandlingen med fentiazinderivat (Theralen och Lergigan) fungerar ofta dåligt och ger trötthet dagen efter. Melatonin började på 1990 talet användas som ett alternativ till andra tyngre läkemedel. Blinda barns sömn kunde normaliseras. Autistiska barn med stora sömnproblem hade ofta nytta av melatonin i en dos på 2-5 mg till natten. Bättre sömnkvalitet och ingen trötthet dagen efter. Biverkningarna var få. Dock saknades bra dokumentation och Läkemedelsverket krävde licens för förskrivning släpptes Circadin en slow releaseberedning av melatonin med indikationen lättare sömnrubbning hos äldre personer 55+. Slowrealese beredningen hade vi från barnläkarhåll önskat få förskriva på licens tidigare men fått avslag från Läkemedelsverket. Nu var det möjligt att förskriva melatonin utan licensförfarande. Circadin fungerade i många fall bra men en del barn och ungdomar ville fortsätta med Melatonin. Självklart ska vi grunda våra åtgärder på erfarenhet och beprövad praxis, helst ska det vara evidensbaserat. När melatonin i USA klassades som naturläkemedel minskade intresset från läkemedelsindustrin. Erfarenheterna av användningen på barn och ungdomar med autism är omfattande och positiva. Få barn uppvisar biverkningar. Behandlingen pågår ofta under lång tid. Aktuella studier stärker också denna uppfattning. I USA hittar man Melatonin i varje välsorterad mataffär på hyllan för vitaminer och kosttillskott. En burk med 100 st 3 mg tabl kostar mellan dollar dvs en kostnad på drygt 1 krona /st. Med licensförskrivning blir Melatonin också rabattberättigat. Circadin anses inte rabattberättigat. Livsstilspreparat med indikationen insomni hos äldre, 55+. Priset är 163 kronor för 21 tabletter à 2 mg motsvarande 7,70 kr/st. I dessa tider har flera föräldrar valt att beställa melatonin via nätet och det anges ha fungerat till ett annat pris än apotekets. Positivt är att landtingets läkemedelskommitté i Meddelandeblad givit anvisningar till subvention av läkemedel utanför förmånen, om det gäller synnerligen angelägna medicinska behov, behandlingsalternativ saknas och användningen bedöms kostnadseffektiv. Koden som ska anges på receptet är U, faktureras DLL. Anders Wallin Överläkare Barn-och ungdomshabilitering Bendz LM, Scates AC. Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Ann Pharmacother Jan;44(1): Epub 2009 Dec 22 Hoebert M, van der Heijden KB, van Geijlswijk IM, Smits MG. Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic sleep onset insomnia. J Pineal Res Aug;47(1):1-7. Epub 2009 May 27

4 NR SIDAN 4 Läkemedelskommittén vad gör den? Inom alla landsting finns sedan 1997, enligt lag, en läkemedelskommitté eller läkemedelsenhet. Uppdrag I vårt landsting jobbar Läkemedelskommittén på uppdrag av landstingsstyrelsen. Läkemedelskommittén ska arbeta för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i länet, både i verksamheter inom landstinget och med privata vårdgivare. Under senare år har även tillkommit uppdrag att värdera läkemedel ur - ett äldreperspektiv - ett miljöperspektiv - värdera alternativa evidensbase Utifrån ett helhetsperspektiv på läkemedelsbehandling, har under senare år även tillkommit icke farmakologisk behandling för ett flertal diagnoser exempelvis TENS vid smärtbehandling, rökstopp, FaR (fysisk aktivitet på recept, KBT) m fl. Dessa behandlingsalternativ beaktas inom respektive terapiområde inför förslag till Reklistan på läkemedel. Expertgrupper (sammanlagt 17 st.) finns inom respektive terapiområde. Varje grupp ska årligen dels ge förslag på och kommentera varför, vilka preparat som ska finnas på Reklistan, dels skriva i Terapitips om nyheter avseende läkemedel inom respektive terapiområde samt att följa förskrivningsutvecklingen. På uppdrag av kommittén ta fram eller revidera redan befintliga vårdprogram. Expertgrupper som jobbar idag; Läkemedelshantering Samarbetsgruppen Äldre och läkemedel STRAMA Vätskor och nutrition Tandvårdskommittén Mag-tarmsjukdomar Endokrinologi/diabetologi Hjärt-kärlsjukdomar Hudsjukdomar Gynekologi och urologi Tumörsjukdomar Smärta/Rörelseorganens sjukdomar Neurologiska sjukdomar Psykiatriska sjukdomar Astma och allergi Ögonsjukdomar SÄRNÄR Reklista ges ut varje år i januari och tas fram av samtliga expertgrupper inom respektive terapiområde. I Expertgruppens uppdrag ingår att se över evidens, ta ställning till kostnadseffektivitet för de rekommenderade läkemedlen och göra en bedömning ur ett äldreperspektiv. Även en miljöaspekt ska ingå i bedömningen! REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Läkemedelsribbor För att uppmuntra er förskrivare ute i verksamheterna att försöka följa Reklistan har inrättats ett antal så kalllade läkemedelsribbor. Innehållet i dessa beslutas av läkemedelskommittén och varierar från år till år. Uppfyller en verksamhet en ribba erhålls en fastställd bonus. I ribborna ingår även en ribba för läkemedelsgenomgångar. Dessa läkemedelsgenomgångar sker i samarbete mellan läkare, vårdpersonal i landsting eller kommun och apotekare. Alla vårdcentraler samt större kliniker erbjuds ett informationstillfälle per termin för presentation av nya Reklistan samt utfall av förra årets ribbor och aktuell ekonomi (våren) samt på hösten en rapport om läge på ribbfronten innevarande år och ekonomi (hösten). Terapitips Ges ut som 6 nummer per år. I denna ska Reklistan kommenteras samt nyheter på läkemedelsfronten som är viktiga för förskrivarna. Meddelandeblad från Läkemedelskommittén kommer då snabb information bör komma ut till förskrivarna. För att spara miljön har vi valt att skickat ut detta elektroniskt till samtliga verksamhetschefer med förhoppning att dessa vidarebefordras till den personal som berörs. Min Hälsa Hushållstidning som kommer ut 3 gånger per år. Varje nummer har ett huvudtema. Kommande teman är diabetes och minnesstörningar. Startkitt Läkemedelskommittén har tagit fram ett startpaket med information som ska underlätta för den nyanställde förskrivaren att följa landstingets behandlingsrekommendationer. Som verksamhetschef anmäler man när man nyanställer och startpaketet skickas direkt. I verksamheter med stafettpersonal ansvarar verksamhetschefen för att ett startpaket finns tillgängligt Utbildningar Läkemedelskommittén deltar alltid i den återkommande AT-introduktionen för nyanställda AT-läkare liksom en utbildning avseende läkemedelsbehandling för äldre. Äldre och läkemedel är en utbildning för att implementera Socialstyrelsens Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som återkommer årligen.

5 SIDAN 5 NR En utbildning i äldrepsykiatri för läkare är under planering efter önskemål om detta från olika verksamheter. Ett seminarium för allmänheten med tema sömn är under planering tillsammans med representanter för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och kommuner. Datum för dessa seminarier är: 12 oktober i Katrineholm, 20 oktober i Eskilstuna och 25 oktober i Nyköping. Beslut från Läkemedelsverket och TLV (tandvårds och läkemedelsförmånsverket) Bevaka beslut från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Information skickas ut via Terapitips och/eller Meddelandeblad. Hemsidan Det har kommit många synpunkter från er ute i verksamheterna avseende svårigheter att på ett enkelt sätt hitta till Läkemedelskommitténs hemsida med tillhörande länkar till Reklistan, Terapitips och vårdprogram mm. En diskussion kring detta har påbörjats med Informationsavdelningen. Ekonomi Läkemedelskommittén ska regelbundet följa och analysera läkemedelskostnaderna i Sörmland och rapportera till landstingsledning och ut tillverksamheterna. Ett arbete pågår med att skapa rapporter i Måttdatabasen som lätt kan ta fram förskrivningsstatistik inom respektive verksamhet. Läkemedelskommittén deltar även i vissa upphandlingar. Omvärldsbevakning Läkemedelskommittén ska inhämta information nationellt och internationellt avseende läkemedelsfrågor. Kommittén ingår i ett nätverk av kommittéer från Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland,Västmanland och Örebro som samverkar. Bl.a. anordnas återkommande Mellansvenskt läkemedelsforum, nu senast i februari i Västerås. På en tillhörande utställning presenterades Läkemedelskommitténs verksamhet. Mellansvenskt läkemedelsforum 2011 går av stapeln i Örebro 2-3 februari. Målsättningen för Läkemedelskommittén är att fortsätta utveckla sitt arbete kring läkemedel i samarbete med er förskrivare för att kunna ge våra patienter en evidensbaserad, kostnadseffektiv, patientsäker behandling där även ett äldre- och miljöperspektiv lagts in i bedömningen. Kontakta oss: Lotta Jakobsson, tel Just nu: Insidan A-Ö JKL-läkemedelskommittén Vi som jobbar i Läkemedelskommittén; Arbetsutskottet: Anders Stjerna, Ordförande Öl, Kardiologsektionen Medicinkliniken MSE Gösta Lööf, sekreterare, apotekare, Landstinget Sörmland Marie Portström, Vice ordförande, informationsläkare, Dl VC Tunafors Marie Ackelman, ÖL Geriatrik/ Rehab, Medicinkliniken KSK Rolf Bodin, Dl, VC Malmköping Inga Karlsson, ekonom Landstinget Ruth Lööf, apotekare, ansvarig för Äldre och läkemedel Lotta Jakobsson, adminsitratör Läkemedelskommittén Övriga ledamöter : Fredrik Ax, apotekare, Läkemedelskommittén Ulla Eurenius, sjuksköterska, HIA MSE Christine Fransson, apotekare Läkemedelskommittén Siw Hansson, Medicinskt ansvarig sköterska Eskilstuna kommun Annika Jansson, Medicinskt ansvarig sköterska Nyköping kommun Tomas Ljungberg, professor. Psykiatriska kliniken NLN, föreståndare FOU-centrum Marina Vestberg Kahlson, distriktssköterska VC Ekensberg Alena Kvorning, privatläkare, Eskilstuna Lennart Persson, Chefsläkare, Landstinget Sörmland Keld Vaegter, distriktsläkare VC Ekensberg.

6 NR SIDAN 6 Finns någon skillnad i förskrivningen av psykofarmaka till män och kvinnor i Landstinget Sörmland? En god och jämlik hälso- och sjukvård förutsätter lika vårdvillkor för alla medborgare, oavsett var man bor, etnisk bakgrund eller kön. I vissa undersökningar har rapporterats, t.ex. vad gäller hjärtsjukvård, att kvinnor i högre utsträckning än män skulle ha behandlats med äldre, och därigenom billigare, läkemedel. För att undersöka hur förhållandena är i Landstinget Sörmland vad gäller förskrivningen av psykiatriska läkemedel gjorde vi en genomgång av öppenvårdsförskrivningen av samtliga läkemedel inom ATC-grupperna N05A (neuroleptika), N05B (lugnande medel/ ataraktika), N05C (sömnmedel och lugnande medel) och N06A (antidepressiva medel) under perioden jan okt Vi studerade speciellt hur höga kostnaderna var för män respektive kvinnor per förskriven dygnsdos. Om kostnaderna per förskriven dygnsdos skulle skilja sig åt mellan män och kvinnor skulle detta tyda på ett icke-könsneutralt förskrivningsmönster. Vår avsikt var, att om detta framkom, gå vidare med våra analyser för att närmare kartlägga vad som i så fall som skulle kunna ligga bakom detta. Totalt sett förskrevs 10,9 miljoner definierade dygnsdoser (DDD) under tidsperioden, till en kostnad av 42,6 miljoner kronor. Detta innebär att i genomsnitt kostade varje DDD psykofarmaka 3,92 kronor. Den totala förskrivningen var större till kvinnor (7,0 miljoner DDD mot 3,9 miljoner DDD för män) liksom att den totala kostnaden var större för psykofarmaka till kvinnor (24,8 miljoner kronor respektive 17,8 miljoner kronor). Sett till totalen var kostnaden per DDD till män något högre än kostnaden per DDD till kvinnor (4,56 kr/ddd mot 3,54 kr/ddd). Detta skulle kunna tyda på att dyrare psykofarmaka hade förskrivits till män. Då man vet att psykisk sjuklighet skiljer sig åt mellan män och kvinnor och att preparat från de olika preparatgrupperna kan vara olika dyra gick vi vidare och analyserade kostnader per DDD inom de olika preparatgrupperna. Resultaten visas nedan i figur 1. Som framgår ur figuren försvinner skillnaderna i kostnad per DDD mellan män och kvinnor när hänsyn tas till förskrivning av de olika preparatgrupperna. Öppenvård-förskrivning till sörmlänningar jan - okt 2009 Figur 1. Kostnaden i kronor per definierad dygnsdos (DDD) för läkemedel inom respektive preparatgrupp förskriven till män och kvinnor.

7 SIDAN 7 NR N05C (lugnande medel/sömnmedel) N06A (antidepressiva medel) Rank Män kvinnor Rank Män Kvinnor 1 zopiklon zopiklon 1 citalopram citalopram 2 propiomazin propiomazin 2 sertralin sertralin 3 zolpidem zolpidem 3 venlafaxin venlafaxin 4 nitrazepam flunitrazepam 4 escitalopram escitalopram 5 flunitrazepam nitrazepam 5 mirtazapin mirtazapin 6 melatonin melatonin 6 paroxetin fluoxetin 7 klometiazol klometiazol 7 fluoxetin paroxetin 8 zaleplon zaleplon 8 amitryptilin amitryptilin 9 triazolam triazolam 9 duloxetin duloxetin 10 Valeriana Valeriana 10 klomipramin klomipramin Tabell 1. De tio mest förskrivna läkemedlen till män respektive kvinnor redovisas. Låg rank anger hög förskrivning. Ett lite annorlunda sätt att illustrera förskrivningsmönster för läkemedel till män respektive kvinnor är att istället redovisa vilka preparat som är de mest använda. Om skillnader i förskrivningsmönster mellan män och kvinnor skulle finnas borde rangordningen mellan preparaten skilja sig åt. Exempel på hur detta ser ut inom de två mest förskrivna preparatgrupperna visas nedan i tabell 1 (lägst rank = högst förskrivning). Som framgår ur tabellen är rangordningen efter hur ofta preparaten används hos män och kvinnor mycket lika. Den enda skillnaden i användandet inom gruppen N05C är att nitrazepam förskrivs oftare till män än flunitrazepam medan förhållandet är det omvända hos kvinnor. Skillnaderna i bakomliggande DDD är dock små och ger i kostnadshänseende ingen påverkan då båda preparaten är mycket billiga. Den enda skillnaden inom gruppen N06A är att paroxetin används oftare än fluoxetin hos män medan det är tvärt om hos kvinnor. Inte heller här ger dock denna lilla skillnad någon påverkan på totalkostnaden eftersom även dessa två preparat är bland de billigaste. Det ser också ut på likartat sätt inom de två andra undersökta preparatgrupperna. Ur tabellen framgår också, intressant nog, att förskrivningen väl följer rekommendationerna i REKLISTAN. Vad gäller sömnmedel är de tre mest förskrivna medlen de som också rekommenderas i REKLISTAN, och efter dessa tre är det ett stort hopp i förskrivning till de övriga. Önskvärt vore dock att förskrivningen av nitrazepam/flunitrazepam kunde minskas ytterligare. Inom gruppen antidepressiva läkemedel (N06A) är de fem mest använda preparaten de som också rekommenderas i REKLISTAN och de två preparaten i topp (citalopram/sertralin) är också de två rekommenderade förstahandsmedlen. Sammanfattningsvis visar vår genomgång av förskrivningsmönster av psykofarmaka i landstinget Sörmland att någon påtaglig skillnad i förskrivning mellan läkemedel till män och kvinnor inte verkar finnas. Tomas Ljungberg Sammankallande i expertgruppen Ruth Lööf Apotekare Daniel Karlsson, Apoteket AB, och Hans Eriksson, FoU-centrum, tackas båda för hjälp med statistikutdrag och statistiska analyser.

8 NR SIDAN 8 Förskrivning av gynekologiska och urologiska preparat i Sörmlands län Helår 2009 jämfört med helår 2008 Totalt har kostnaden för gynekologiska och urologiska preparat minskat med knappt 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar ca 5,5 %. Kostnaden för antikonception har ökat med knappt kr vilket motsvarar en procentuell ökning med ca 3,8 %. När det gäller läkemedel vid klimakteriebesvär ser vi en minskning av kostnaden. Kostnaden för de urologiska medlen har minskat med knappt 1,8 miljoner kronor, d.v.s. ca 8 %. Diagram 1: Förskrivning av antikonceptionella medel i Sörmland Neovletta och Cerazette står för den största förskrivningen och de har båda ökat i förskrivning. Cilest 28 ökar också i förskrivning. Nyförskrivningen av trefasiskt p-piller (Trionetta, Trinordiol) minskar vilket nog kan förklaras av de fördelar som finns med de monofasiska p-pillren. Cerazette samt Yaz, Yasmin och Yasminelle står för den största ökningen i såväl kostnad som förskrivning. Yaz, Yasmin och Yasminelles ökade förskrivning motsvarar i kostnad kronor. Dessa preparat finns inte med på vår REK-lista. Även Antikonceptionella medel förskrivna i Sörmland kostnaden för Mirena ökar, dock saknas DDD i detta fall men det är rimligt att anta att förskrivningen ökat. Depoprovera minskar i förskrivning vilket kan förklaras av att man har uppmanat till restriktivitet framförallt till unga kvinnor då man har sett påverkan på skelettet i form av benskörhet. Helst ska man inte behandla mer än två år med Depo-provera. I enskilda fall får man resonera kring nytta jmf risk vad gäller Depo-provera. Utglesningsschema gäller för kvinnor över 40 år som behandlas med Depo-provera. Se KK:s hemsida under rubriken Preventivmedel. Diagram 2: Förskrivning av medel vid klimakteriebesvär: Estrogener: Kostnaden ligger konstant, endast en blygsam ökning på knappt kr (+0,2 %) noteras. I stort sett har samtliga preparat minskat i såväl DDD som kostnad, enda undantaget är Vagifem som ökar i såväl DDD ( ) som kostnad (+ ca kr) och därmed kompenserar de minskade Medel vid klimakteriebesvär förskrivna i Sörmland Diagram 2: Förskrivning av medel vid klimakteriebesvär. # = preparatet återfinns på Reklistan 2010 kostnaderna för övriga preparat i gruppen. Ovesterin har minskat i förskrivning. Inga data finns på ovesterin som säljs på apoteket utan endast de som förskrivs på recept. Generellt ses en fortsatt minskning av perorala östrogenpreparat. Gestagener i kombination med Estrogener: Kostnaden har minskat med ca kr vilket motsvarar ca 13 %. Majoriteten preparat i gruppen minskar i såväl DDD som kostnad. Diagram 1: Förskrivning av antikonceptionella medel i Sörmland # = preparatet återfinns på Reklistan 2010

9 SIDAN 9 NR Eviana är ett nytt preparat på marknaden. Det lanseras som blödningsfri HRT med ultra lågdos, den lägsta dosen av kombinerat östrogen och gestagen på marknaden idag. Innehåller 0,5 mg E2 (17B-estradiol) + 0,1 mg NETA (norethisterone acetate) per tabl., dvs. 50 % lägre dos E2 och 80 % lägre dos NETA jmf. Activelle (=1 mg E2 + 0, 5 mg NETA). Eviana är avsedd för kontinuerlig kombinationsbehandling. Diagram 3: Förskrivning av urologiska preparat: Kostnaden för de urologiska medlen har minskat med knappt 1,8 miljoner kronor, d.v.s. ca 8 %. Detta förklaras uteslutande av kostnadsminskningen för Xatral OD vars kostnad har minskat med knappt 2,7 miljoner kronor sedan föregående år. Förskrivningen av preparatet har under samma period ökat med ca DDD varför kostnadsminskningen förklaras av sjunkande priser. Även förskrivningen av det billigare generiska preparatet Alfuzosin ökar. Den minskade kostnaden för Xatral OD bedöms också vara en stor del av förklaringen till att kostnaderna för G-gruppen som helhet minskar. Vesicare och Toviaz ökar. Detrusitol SR minskar. Definition DDD (=definierad dygnsdos) DDD för ett läkemedel är den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation. (Källa: läkemedelsverket) Urologiska läkemedel förskrivna i Sörmland Diagram 4: Förskrivning av de urologiska preparaten Diagram 3: Förskrivning av urologiska preparat # = preparatet återfinns på Reklistan 2010 Sammanfattningsvis ser vi en god följsamhet vad gäller aktuell REK-listan och vårt vårdprogram Östrogenbehandling. Detta gäller inte förskrivningen av antikonceptionella preparat där vi varje år ser en ökning av preparaten Yaz, Yasmin och Yasminelle trots att de inte finns på vår REK-lista. Under april 2010 införs nya regler kring subventionen av preventivmedel vilket möjligen kommer att ändra vår inställning till vilka preparat som ska återfinnas på framtida REK-lista. Vi återkommer om subventionsändringen i Terapi tips under Expertgruppen gynekologi och urologi

10 NR SIDAN 10 Kommentar till SBU-rapport om Restless legs och behandling med dopaminerga medel När en patient klagar över obehagliga eller tom smärtsamma känselförnimmelser i benen som framför allt kommer i vila och lindras helt eller delvis av rörelse, för det tanken till restless legs syndrome (RLS). I bilden ingår också ett starkt behov av att röra på benen och att symtomen är värst på kvällar och nattetid. Insomningssvårigheter och nattvandring samt PLM är vanligt förekommande. (PLM står för periodic limb movement och innebär muskelryckningar och bensparkar under sömnen.) Störd nattsömn leder till dagtrötthet och påverkan på vardag och livskvalitet. Man kan dela in RLS i en primär form som ofta är ärftlig och RLS sekundär till annat tillstånd såsom polyneuropati eller järnbrist eller som biverkan av läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar följande: Sekundär RLS Bakomliggande sjukdom eller bristtillstånd skall utredas och behandlas optimalt. Läkemedelsbehandling som kan orsaka RLS ska avslutas eller modifieras. Information om möjligt samband med alkohol, rökning och koffeinintag. Mild RLS I första hand prövas icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Om farmakologisk behandling behövs rekommenderas i första hand intermittent levodopa till kvällen. Måttlig till svår RLS I första hand rekommenderas intermittent eller regelbunden behandling med dopaminagonist (pramipexol, ropinirol eller rotigotine) till kvällen. Det finns också visst stöd för vissa antiepileptika samt i speciella fall opioider. Pramipexol (Sifrol) och ropinirol (Adartrel) har indikation RLS och doseras enligt FASS. Cabergolin (Cabaser) och bromokriptin (Pravidel) är andra dopaminagonister som dock har risk för allvarliga biverkningar och ej räknas som förstahandsmedel vid RLS. Rotigotin (Neupro) har beredningsform som plåster. Subventionen är begränsad. Levodopa har ej registrerad indikation men klinisk erfarenhet finns där dosen mg någon timme före sänggåendet används. SBU-rapport SBU kom i höstas med en rapport där man granskar det vetenskapliga underlaget för behandling med dopaminerga medel vid RLS. Man konstaterar att RLS är ett vanligt problem där 5-10 % av den vuxna befolkningen kan vara drabbad. Av dessa beräknas var fjärde behöva medicinsk behandling vilket skulle röra sig om uppemot personer i Sverige. Man har gått igenom de studier som finns och bedömer att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att dopaminagonister (DA) ger en lindring av symtomen jämfört med placebo vid metaanalyser. Effekterna är bl.a. ökad sömntid, bättre sömnkvalitet och livskvalitet. Samtidigt påpekar man att det i studierna rör sig om kort uppföljningstid och att långtidsbiverkingar är ofullständigt kända vid RLS-behandling. Man bedömer också att det finns visst vetenskapligt stöd för behandling med L-dopa vid PLM. Även där bedöms nytta och risk på lång sikt som inte klarlagda. Det finns få studier avseende levodopa och RLS. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att man ska kunna dra slutsatser om läkemedlens kostnadseffektivitet. SBU framför uppfattningen att RLS sannolikt är underdiagnosticerat och underbehandlat. För dem med måttliga till svåra besvär är DA förstahandsbehandling då dessa preparat ger god lindring. Man varnar dock för indikationsglidning med tanke på bristfälligt kända långtidseffekter. Som vid all farmakologisk terapi ska behandlingen utvärderas och omprövas. För mer information kring diagnostik, utredning och behandling rekommenderas nedanstående källor varmt. Källor: Läkemedelsbehandling av RLS (Information från Läkemedelsverket 3:2009) Dopaminerga medel vid restless legs syndrome (SBU Alert-rapport nr ) Anna-Karin Wärme Expertgruppen för neurologiska sjukdomar

11

12 Dahlströms Tryckeri AB Nyköping, juni 2010.

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sömnstörningar hos barn Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Kunskapsdokument från Läkemedelsverket 2014, under tryckning Arbetsgrupp med barnläkare, allmänläkare, barnpsykiatriker,

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-20 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade Sömnstörningar hos barn Sömnstörningar hos barn och ungdomar Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr Läkemedelsverket expertgrupp sömn Våren 2014 2 dagar internat med experter

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Sömnbesvär - Hur behandla utan piller?

Sömnbesvär - Hur behandla utan piller? Sömnbesvär - Hur behandla utan piller? Allmänläkardagarna 28 Januari 2010, Skövde Marie Söderström Leg psykolog, doktorand Karolinska Institutet www.stressmottagningen.com www.kbtcentralen.se Några frågor

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-03

BESLUT. Datum 2012-05-03 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-03 Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Handbok - omprövningar av läkemedelssubventioner

Handbok - omprövningar av läkemedelssubventioner Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Beslutad 2012-10-15 Version 2.0 Handbok - omprövningar av läkemedelssubventioner 2 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omprövning av läkemedelssubventioner...

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst Detta svar färdigställdes den 27 mars 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom RLS Ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom RLS Ny rekommendation Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom RLS Ny rekommendation Sammanfattning Diagnos Följande symtom är obligatoriska men inte tillräckliga för att ställa diagnosen RLS. Ett starkt behov att röra

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg Företrädare: Anders Bergström SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19

OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19 OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19 Olämpliga listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OLÄMPLIGA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Har du obehag i benen som

Har du obehag i benen som Har du obehag i benen som pirrar bränner sticker bubblar smärtar hettar kryper svider Då kanske du har Willis-Ekbom Disease WED www.wedforbundet.se 1 Willis-Ekbom Disease, WED, kallas även Restless Legs

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 ( 5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Adjungerade: Kjell Gunnarsson Ewa Hellberg Solveig Johansson Fredin Kjell Jansson ordförande

Läs mer

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för våra medlemsgrupper. I denna rapport fokuserar vi på

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer