DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor"

Transkript

1 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor

2 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD

3 Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största och snabbast växande förbunden inom SACO. Historien om Jusek Från Statsvetenskapliga Intresseföreningen, Sveriges Yngre Juristers Förening och Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation utvecklades mot slutet av fyrtiotalet nya akademikerförbund. Dessa fick namnen Stadsvetenskapliga Intresseförbundet 1943, Sveriges Samhällsvetareförbund 1956, Sveriges Juristförbund 1947 och Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO På initiativ av Sveriges Samhällsvetareförbund upptogs i början av 1968 överläggningar med Sveriges Juristförbund om facklig samverkan. Bakom fanns ett tryck från SACO, som ansåg att flera av de mindre förbunden borde samverka eller fusionera för att kunna möta framtidens krav. Därför bildades JUS För att tydligt markera att ekonomerna som en av flera samhällsvetaregrupper tillhörde och alltid tillhört JUS rekryteringsområde ändrade man 1979 namn till JUSEK ändrade man denna förkortning till nuvarande egennamnet Jusek. Mer information om Juseks historia finns i skriften Historien om Jusek som kan beställas från Juseks kansli. Hur blir man medlem i Jusek? Medlem kan den bli som avlagt juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, personalvetenskaplig eller annan samhällsvetenskaplig examen på högskolenivå, minst 120 poäng inom juridik, ekonomi, system-, personal- eller samhällsvetenskap även om personen inte avlagt examen. Den som inte har minst 120 högskolepoäng inom ovanstående områden kan ansöka om dispens. Dispens kan beviljas om personen i fråga har arbetsuppgifter som normalt innehas av personer med examen inom Juseks rekryteringsområden. De som beviljas dispens kan både vara personer som inte har 120 högskolepoäng inom våra utbildningsgrupper och personer som har en högskoleutbildning motsvarande 120 poäng men inom andra områden. Som medlem antas även studenter vid universitet eller högskola som avser att ta någon av ovan nämnda examina. DIN ROLL SOM LOKALOMBUD 3

4 Arbetstagarorganisationer Jusek ingår i SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 26 självständiga förbund. Det som förenar de 26 SACO-förbunden är att medlemmarna har högskoleutbildning. Organisationen agerar i samhällspolitiska frågor med ett helhetsperspektiv. Medlemsförbunden samverkar med SACO i samhällspolitiska frågor men agerar själva direkt eller i samverkan med andra förbund i det partsrelaterade arbetet med arbetsgivarna i frågor om till exempel löner, pensioner och övriga anställningsvillkor. Den fackliga verksamheten bedrivs såväl centralt som regionalt och lokalt. Den övervägande delen av den fackliga verksamheten sker i fackförbundens regi och utövas av fackliga förtroendemän och centrala ombudsmän på det lokala, regionala och centrala planet. Endast de övergripande och gemensamma frågorna handläggs av SACO. SACO-råd SACO-rådets främsta uppgift är att stärka och förbättra samverkan mellan SACO-förbunden och stärka samarbetet med arbetsgivaren. SACO-rådet består av ledamöter utsedda av förbunden inom rådets verksamhetsområde. Rådet handlägger gemensamma och övergripande frågor som de enskilda förbunden delegerar. Rådet hanterar även tvärfackliga kontakter och stärker samhörigheten mellan förbunden lokalt och utgör forum för diskussion. Det lokala samverkansavtalet reglerar SACO-rådets roll. Akademikeralliansen Jusek ingår även i Akademikeralliansen som är en förhandlingsorganisation bestående av 19 SACO-förbund inom den kommunala sektorn. Akademikeralliansen förhandlar och sluter avtal med sin motpart Sveriges kommuner och landsting (SKL). Läkarförbundet, SSR och LR ingår inte i samarbetet. SSR samverkar istället med SKTF. Arbetstagarorganisationer LO arbetare TCO tjänstemän SACO akademiker 18 medlemsförbund 18 medlemsförbund 26 medlemsförbund 4 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD

5 Arbetsgivarorganisationer Den kommunala sektorn På arbetsgivarsidan finns en rad organisationer. Dessa är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), Pacta och Svenska kyrkans församlingsförbund Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL är både intresseorganisation och arbetsgivarorganisation och tar tillvara kommunernas och landstingens intressen, främjar deras samverkan och tillhandahåller dem service och rådgivning. Pacta Pacta är en arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och kommunala bolag. Pacta är nära lierat med SKL och tillämpar samma kollektivavtal som SKL. Svenska kyrkans församlingsförbund Svenska kyrkans församlingsförbund är arbetsgivare- och serviceorganisation för Svenska kyrkans samtliga församlingar och samfälligheter. Förbundets uppgift är att teckna kollektivavtal för Svenska kyrkan, följa och ta initiativ i frågor som berör medlemmarna, bistå med service och rådgivning samt ge utbildning och information inom bland annat personaladministration, ekonomi, juridik, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. KFS KFS är en arbetsgivarorganisation som har till syfte att ge de kommunala företagen en bättre arbetsgivarservice och för att möta det ökande behovet av verksamhetsanpassade och konkurrenskraftiga avtal för det växande antalet kommunala företag. Modellen visar de olika arbetsgivarorganisationerna inom kommunal sektor. Arbetsgivare Arbetsgivarorganisationer Arbetstagarorganisation Kommunala bolag KFS, Pacta Jusek Kommuner SKL Jusek Landsting SKL Jusek Församlingarna Svenska kyrkans och stiften församlingsförbund Jusek DIN ROLL SOM LOKALOMBUD 5

6 Juseks organisation SACO Jusek Sektion Sektion Kommunala sektionen Kansliet (offentliga förhandlingsavdelningen) Sektionsstyrelsen Lokalombud Lokalombud Jusekförening Jusekmedlem Jusekmedlem Jusekmedlem Jusekmedlem 6 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD

7 Sektioner Juseks medlemmar tillhör någon av förbundets 22 sektioner. Sektionerna är indelade efter bransch-, sektor- eller yrkestillhörighet. Sektionens styrelse väljs direkt av medlemmarna och dess uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen. En av dessa sektioner är den kommunala sektionen där medlemmarna återfinns inom kommuner, landsting, kommunala bolag och svenska kyrkan (församlingarna och stiften). Den kommunala sektionen utgör ca 13% av Juseks totala medlemsantal. Lokalombud Inom kommunala sektionen finns drygt 300 lokalombud. För att förbundet ska kunna hålla ihop den lokala verksamheten och få gehör för sina idéer fungerar lokalombuden som ambassadörer för förbundet. Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Tyngdpunkten i kollektivavtalen förskjuts alltmer till förhandlingar på det lokala planet och därför är ett fungerande samspel mellan förbundet och den lokala organisationen nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Val av lokalombud Lokalombudet utses av Juseks medlemmar på arbetsplatsen (som kan vara till exempel kommun, landsting eller mindre enhet). Anmälan om nytt lokalombud sker till Juseks kansli som därefter anmäler till arbetsgivaren. På vissa arbetsplatser i landet finns en Jusekförening där de förtroendevalda väljs vid årsmötet och föreningen uppdaterar då antalet lokalombud hos aktuell arbetsgivare. På ett fåtal arbetsplatser har Jusek endast en medlem. I dessa fall går det alldeles utmärkt att själv anmäla sitt intresse att vara lokalombud till Juseks kansli. På detta sätt får du tillgång till den information som går ut till våra lokalombud och du får dessutom möjligheten att själv vara med och förhandla på din arbetsplats. Hur regleras lokalombudets roll? Som förtroendevald i Jusek omfattas du av förtroendemannalagen (FML) så fort din arbetsgivare underrättats om det fackliga uppdraget. Du kan då företräda Juseks medlemmar på din arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Arbetsgivaren får inte hindra dig att utföra ditt uppdrag. Den facklige förtroendemannen har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget, dock efter en skälighetsbedömning. I kollektivavtal om facklig förtroendeman (AFF76/LAFF76) bedöms denna tid efter måttet: fyra timmar per medlem och år. Underlag för en facklig förtroendeman på heltid kräver alltså ett medlemsunderlag på ungefär 500 medlemmar. Huvuddelen av våra arbetsplatser är dock relativt små med få medlemmar och där kan det vara svårt att ta ut någon facklig tid. Om du är anmäld som lokalombud får du gå Juseks grund- och fortsättningskurser utan löneavdrag. Glöm inte bort att du behöver vara ledig för facklig utbildning. Ledighetens omfattning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen. DIN ROLL SOM LOKALOMBUD 7

8 Din roll som lokalombud Kontakt med Juseks kansli Vidarebefordra information från förbundskansliet ut till din arbetsplats. Vid behov beställa aktuell medlemsförteckning från Jusek, något som är aktuellt inför löneförhandlingar. Få hjälp och råd i de olika situationer som uppstår i din roll som lokalombud. Löpande informera kansliet angående byte och nyval av lokalombud. Delta i de grundkurser och fortsättningskurser som Jusek anordnar för lokala företrädare. Jusek anordnar en grundkurs för lokala företrädare varje vår och en fortsättningskurs varje höst. Kontakt med arbetsgivaren Företräda medlemmarna i löneförhandlingar. Delta i MBL-förhandlingar i samverkan med arbetsgivaren, ofta inom ramen för SACO-rådet. Förberedelse inför förhandling eller information om förhandling på till exempel arbetsplatsträff eller dylikt. Tänk på att aldrig ingå kollektivavtal eller andra avtal med arbetsgivaren utan att kontakta din ombudsman på kansliet. Kontakt med medlemmen Utgöra länken mellan medlemmarna och förbundskansliet. Utgöra länken mellan arbetsgivare och medlem och vidarebefordra information till medlemmarna om denna inte är belagd med tystnadsplikt. Informera medlemmarna om grundläggande förutsättningar inför årets löneöversyn. Kontakta medlemmarna, i förekommande fall, beträffande val av löneförhandlingsmodell (lönesamtal eller traditionell förhandling). Begära in underlag från medlemmarna vid traditionell löneförhandling. Utgöra länk till kansliet för, i normalfallet, vidarebefordran av enskilda ärenden. Medlemmen kan få första hjälpen av dig för att sedan slussas vidare till en ombudsman. Ta inte på dig större ansvar än du har kunskap för. Rekrytera medlemmar Verka för medlemsrekrytering till förbunden. Se till att alltid ha aktuellt rekryteringsmaterial. Detta finns att beställa från Juseks kansli. Delta med facklig information vid informationsdagar för nyrekryterade om sådana aktiviteter förekommer hos er. Hälsa nyanställda välkomna och informera vad Jusek och SACO står för, samt varför facklig anslutning är värdefullt. 8 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD

9 Jusekförening En Jusekförening kan bildas om det finns flera Jusekmedlemmar på arbetsplatsen. Fördelarna med en förening är bland annat att: Medlemmarnas inflytande stärks (vid ett årsmöte kan man exempelvis avsätta ett ombud som inte har medlemmarnas förtroende). Föreningen stärker lokalombudets roll. Det finns någon att diskutera idéer och frågor med. Det blir mer stabilitet i det lokala fackliga arbetet. Om någon vill avgå ur styrelsen finns kunskapen kvar hos de övriga ledamöterna. Föreningen blir en mer jämbördig part med andra fackliga organisationer på arbetsplatsen, vilket innebär att förbundet får allmänt mer inflytande lokalt. Föreningen kan ta på sig att förhandla för medlemmarna även i svårare ärenden, t.ex. vid omorganisationer eller individärenden. Rådgör gärna med din ombudsman. Vid bildandet av lokalförening kan Juseks kansli bistå med exempel på stadgar för Jusekföreningar, men ingenting hindrar att föreningen själv skriver sina stadgar. Det som åtminstone bör ingå är föreningens uppgifter, styrelsens storlek, tidpunkt för ordinarie årsmöte, kallelseordning, hur val av styrelse går till och när styrelsen är beslutför. Sambandet mellan samverkansavtal och MBL Medbestämmandelagen, MBL, är en lag som reglerar medbestämmande- och samverkansförhandlingarna på din arbetsplats. MBL är den rättsliga grunden för ett samverkansavtal. Ett samverkansavtal innefattar förbundsgemensamma frågor som medbestämmandefrågor, arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Detta avtal sluts mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. Samverkan bygger främst på en dialog och ömsesidig respekt och syftet är att komma överens. Istället för att sitta i traditionella fackliga MBL-förhandlingar, där arbetsgivaren vid oenighet till sist ändå har beslutanderätten, är syftet med ett samverkansavtal att parterna i samverkansgrupper ska komma överens med arbetsgivaren. Inget hindrar emellertid att en svårlöst fråga hänskjuts till reguljära MBL-förhandlingar trots att ett lokalt samverkansavtal finns. Förbundsspecifika frågor förhandlas dock på traditionellt vis via reguljära MBLförhandlingar.! På nästa sida hittar du några tips på hur du skall få en väl fungerande facklig verksamhet på din arbetsplats. DIN ROLL SOM LOKALOMBUD 9

10 Tipsruta! Här följer några praktiska råd avsedda att vara till din hjälp för att du skall få en väl fungerande facklig verksamhet på din arbetsplats. Skapa e-postgrupper i din dator på olika nivåer för att underlätta snabba informationsutskick till dina medlemmar. Etablera en god kontakt med lokalombuden från andra förbund. Detta kan vara en styrka om du är ensamt lokalombud från Jusek. För att du skall ha en uppdaterad medlemsförteckning kan du, utöver att begära medlemslista från kansliet, följa upp felmeddelanden du får vid dina e-postutskick så du vet om någon bytt arbetsplats eller slutat. Meddela även kansliet om ändringen. Anmäl gärna i förväg varje år till arbetsgivaren vilka som vill gå fackliga utbildningar. Det kan då vara lättare att få ledigt när det är dags att åka på kursen. Skriv brev till nyanställda och hälsa dem välkomna. Berätta om Juseks verksamhet på din arbetsplats. Vilka som nyrekryterats kan du få reda på via personalavdelningen, personaltidning, anslagstavla eller pressrelease på intranätet. När lokalstyrelseledamot eller lokalombud avgår kan det vara bra att ha någon typ av mentorsystem för att lära upp nya facklig företrädare. Den avgående företrädaren kan ställa upp med praktiska råd och erfarenheter. Om det finns en Jusekförening hos dig kan det vara bra att uppställa som mål att alla ledamöter bör gå lokalombudsutbildningen. Detta för att stärka återväxten och för att på ett bra sätt kunna stödja varandra med aktuella fackliga kunskaper. Efter avslutad löneöversyn kan det vara bra att sända ut en enkät om hur årets löneöversyn upplevts av medlemmarna. 10 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD

11 Läs vidare Nedan finns adresser till olika webbtjänster där du hittar mer information som underlättar ditt fackliga arbete. På Juseks webbtjänst hittar du all den information du behöver för att fungera i rollen som lokalombud. För att hitta specifik information för den kommunala verksamheten loggar du in på medlemssidorna samt väljer min sektion i vänstermenyn. Där hittar du aktuell information, kommunala avtal, sektionens förhandlare med arbetsfördelning och sektionsstyrelsen. På webbtjänsten finns också speciella sidor för förtroendevalda där du hittar information om aktuella avtal, lönestatistik, rekryteringsstöd, facklig utbildning, informationsoch rådgivningsmaterial och mycket mer. Du kan också ringa Juseks kansli, (växel), för hjälp och information. Fler webbadresser Lagtext och förarbeten SACO AEA (a-kassan) Arbetsmiljöverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Om våra pensioner, KPA Socialförsäkringar o.d. Sveriges kommuner och landsting KFS Svenska kyrkans församlingsförbund Sverige Direkt DIN ROLL SOM LOKALOMBUD 11

12 Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.vi är medlemmar i SACO och är partipolitiskt obundna.vi är ett av de största förbunden för akademiker i Sverige och våra medlemmar finns på många olika arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Du kan vara medlem i Jusek som medarbetare, chef, egenföretagare och student.vi är ditt stöd genom hela karriären. Jusek stärker medlemmarnas konkurrenskraft.vi träffar kollektivavtal, företräder dig i konflikter med arbetsgivaren och ger dig verktygen att själv påverka din lön, dina anställningsvillkor och din karriär. Jusek strävar alltid efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt.våra medlemmar ska jobba i effektiva och professionella verksamheter som ger möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerlig kompetensutveckling. I en effektiv verksamhet sätts lönen nära medarbetaren. Cheferna måste ha tydligt mandat i lönesamtalet. Lönen ska grunda sig på ansvar, kompetens och prestation. Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. Befattningsdiskriminering och osakliga löneskillnader hör inte hemma i någon verksamhet. FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post: Tryckt i oktober 2005

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation 3 februari 2015 Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation för Jusek 2 (22) Sammanfattning av förslaget: Dagens 19 sektioner ersätts med fyra branschsektioner stat, kommunal, privat

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer