Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen och 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009"

Transkript

1 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

2 Sammanfattning Regeringen beslutade den 12 juni 2008 att anslå kr till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Vidare erhöll rådet kr för fortsatta insatser år kr av anslaget har fördelats till lokala projekt. Folkbildningsrådet har använt kr till administration, erfarenhetsutbyte och spridning av resultat. Totalt inkom 62 ansökningar, varav 34 från folkhögskolor, 27 från studieförbund samt 1 från annan organisation, med ett sammanlagt belopp på drygt 18 mkr. Åtta studieförbundsprojekt och nio folkhögskoleprojekt (6 rörelse- respektive 3 landstingsfolkhögskolor) har beviljats medel (bilaga 1). Vid urvalet gjorde Folkbildningsrådets styrelse följande prioriteringar: Projekt som riktar sig till kvinnor som har invandrat. Erfarenheter av målgruppen och /eller verksamhetsområdet. Samarbete med andra aktörer eller nätverk. Utvecklingsarbete som är möjligt att tillämpa för andra folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet konstaterar att de 17 projekten som erhålligt medel inom ramen för satsningen mycket väl svarar upp mot de förväntningar som ställdes såväl internt som externt. Förutom konkreta resultat i form av nystartade företag, anställningar och fortsatta studier har verksamten bidragit till ökat självförtroende och ett minskat utanförskap hos deltagarna. Deltagarna tycker över lag att de stärkt sin självbild och blivit inspirerad att prova nya saker. Deltagarna har genom projekten fått grundläggande utbildning och utvecklat sin samarbetsförmåga. Flera av deltagarna utvecklade under kursen en syn på sig själva som möjliga självförsörjare och familjeförsörjare. I rapporten presenteras konkreta exempel på hur folkhögskolor och studieförbund har medverkat till målet att grundläggande demokratiska värden uppnås som alla människors lika värde och jämställdhet. Arbetet med dessa frågor utgör ett av motiven för statens stöd till folkbildningen enligt 2006 års folkbildningsproposition Lära, växa, förändra (2005/06:192). Sammanställning av samliga projekt redovisas i bilaga 2. 2 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

3 Innehåll Jämställdhetsinsatser inom folkbildning 2008 och Målgrupp/deltagare 4 Arbetsmetoder 4 Erfarenhetsutbyte 5 Resultat 5 Fortsättning 6 Bedömning 6 Bilaga 1 Fördelning av projektmedel 7 Bilaga 2 Förteckning över projekt som erhållit medel 8 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

4 Jämställdhetsinsatser inom folkbildning 2008 och 2009 Målgrupp/deltagare Insatserna skulle enligt regeringsbeslutet koncentreras till ett fåtal pilotprojekt som bedömdes ha goda förutsättningar att nå de identifierade målgrupperna, t ex genom att aktörerna redan hade erfarenhet av området. Vid fördelning av projektmedel prioriterade Folkbildningsrådet projekt som riktade sig till kvinnor som invandrat. Folkbildningsrådet konstaterar att de 17 projekten som erhålligt medel inom ramen för satsningen mycket väl har svar upp mot de förväntningar som ställdes såväl internt som externt. Projekten har samlat kvinnor i olika åldrar med olika bakgrunder och kompetenser. Totalt har ca 260 personer fullföljt utbildningarna på folkhögskola och i studieförbund. Inom projektet har man också nått många därutöver via informationsmöten och inspirationsföreläsningar. Deltagarnas bakgrund är varierande. Flera hade innan de kom med i projektet varit långtidsarbetslösa, arbetslösa eller sjukskrivna. En del har angett att de känt utanförskap på grund av sin situation. Kvinnorna i projekten har sina rötter/bakgrund i många olika länder som: Etiopien, Eritrea, Irak, Ryssland, Kongo, Colombia, Holland, Kina, Polen, Rumänien, Schweiz, Turkiet och Tyskland, Burundi, Cuba, Libanon, Somalia, Tunisien Iran, Afghanistan, Nigeria, Nicaragua, Bosnien, Grekland, Italien, Armenien, Azerbajdzjan, Lettland, Thailand, Kosovo, Vietnam och Sverige. Arbetsmetoder Aktiviteterna har i hög grad varit deltagarstyrda. Inom projekten har verksamheten i huvudsak fokuserats till två områden: - Utifrån den enskilde deltagaren har man arbetat med hur denne kan stärka sin eget självförtroende och hur man arbetar med sin egen självbild. Målet har varit att ge deltagarna den kunskap och det självförtroende som behövs för att kunna starta egen verksamhet i Sverige. Verksamhetens innehåll har utformas tillsammans med deltagarna med mål att utveckla kunskaper, erfarenheter och nätverk för att öka möjligheten till självförsörjning, entreprenöriellt tänkande, ökat deltagande i samhället och deltagarnas kommunikativa förmåga. - Att vara ett komplement till redan befintliga organisationer inom området och genom studiebesök och utbildningsträffar visat hur deltagarna kan se dessa som resurser när de vill starta och driva företag. Vidare har stöd och rådgivning getts igenom informellt nätverk med exempelvis erfarna entreprenörer. Inom projekten har man haft en rad olika samarbetspartners som kommunen, näringslivet, banker, försäkringsbolag, Exportrådet, Nutek, Etablera och Coompanion. Kurserna har exempelvis innefattat utbildning i entreprenörskap och grundläggande utbildning i ekonomi och bokföring. Fokus har legat på de enskilda deltagarnas möjligheter. Inom utbildningen har man bland annat studerat företagsformer, grupprocesser, konflikthantering, etik och moral, omvärldsorientering, marknadsföring, data och nätverksskapande. Fokus har legat i att deltagarna ska öka sitt ansvarstagande och sin självständighet. Även praktiska moment och studiebesök har genomförts. Innehållet har avpassats utifrån vilka behov deltagarna haft och i vilken fas de befunnit sig i. 4 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

5 Deltagarna har fått möjlighet att få sina idéer prövade och konkretiserade i praktiska övningar om: kunder, konkurrenter, pris, lagar/regler, ekonomi och finansiering osv. Att få deltagarna att känna sig för och testa sin affärsidé har varit en viktig del i flera projektet. Att få bilda sig uppfattning om hur man bedriver affärsverksamheter har varit ett genomgående tema. Deltagarna har fått grundläggande utbildning om vilka regler och förutsättningar som finns i det svenska systemet för företagare, hur man startar eget företag och hur marknaden fungerar. Erfarenhetsutbyte Under projekttiden har Folkbildningsrådet via kontinuerligt lämnat information om projekten. De 17 projektledarna har även fått information genom en särskild konferens i det interna konferenssystemet på Folkbildningsnätet. I mars 2009 genomförde Folkbildningsrådet projektledarträff med introduktionsutbildning för de 17 projektledarna. Under dagen gavs också tillfällen till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. I samband med Folkbildningsrådets nationella folkbildningskonferens Allas lika värde folkbildningen och den gemensamma värdegrunden genomfördes två inspirationsseminarier på temat Kvinnligt entreprenörskap en väg till jämställdhet? Konferensen samlade totalt 300 deltagare från folkhögskolor och studieförbund. I mars 2010 kommer två konferenser för folkhögskolor och en konferens för studieförbunden att arrangeras. Vid dessa kommer informations- och inspirationsseminarier att arrangeras på temat. Resultat Deltagarnas är mycket nöjda. De har utökat sitt nätverk, skaffat sig nya erfarenheter och tillgodogjort sig kunskaper som ökar deras möjlighet att starta företag i framtiden. Tyngdpunkten i projekten har varit att ge deltagarna en förståelse och kunskap om entreprenörskap och företagande, såväl som stärkt självbild, en tro på sig själva och sina möjligheter och chansen till självförverkligande. Flera av deltagarna utvecklade under kursen/cirkeln en syn på sig själva som möjliga självförsörjare och familjeförsörjare. Deltagarnas olika behov har varierat och därför har resultatet varierat mellan deltagarna. Verksamheten har bidragit till att bryta passivitet och gett möjlighet att ta kontroll över sin situation. Responsen från deltagarna är att de lärt sig att fokusera på en sak i taget för att nå sina mål. Deltagarna upplever att de fått hjälp att gå vidare med de idéer de tidigare haft, ett bredare kontaktnät, fått kunskaper för att starta ett företag och fått inspiration av de andra deltagarna. Vidare att de nått bättre självinsikt, fått energi, inspiration och acceptans. Genom projekten har ett antal kvinnor etablerat företag.. Intresset för företagande och framförallt att starta eget har ökat. En del av kvinnorna behöver lite mer tid och har valt att finnas kvar i folkbildningsverksamhet då de ännu inte är redo att starta eget. Exempel på hur deltagarna har gått vidare är kooperativ, anställning, egna företag eller studier. Vissa behöver avsluta sin gymnasieutbildning eller skaffa sig en yrkesutbildning innan de tar nästa steg. Det finns exempel på deltagare som valt att fortsätta på allmän kurs på folkhögskolan. Bland dem som startat egna verksamheter under eller efter kursen finner vi verksamheter som frisör, matförsäljning, städservice, textiltryckeri, grafik- och layoutverksamhet, klädaffär och massör. I några projekt kommer deltagarna att gå vidare till annan skräddarsydd utbildning inom folkhögskola och studieförbund. Ett exempel är åtta deltagare som tillsammans med kursledaren kommer att fortsätta sitt arbete med affärsplaner inom en projektledarutbildning. Deltagarna tycker över lag att de stärkt sin självbild och blivit inspirerade att prova nya saker. De har fått vägledning hur man kan utveckla sina idéer i Sverige och de har nu ett större nätverk. Deltagarna har genom projekten fått grundläggande utbildning och utvecklat sin samarbetsförmåga. I flera projekt har nätverk skapats där kvinnorna kan stödja, tipsa och samarbeta kring entreprenörskap. Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

6 Fortsättning Gemensamt för alla 17 projekt är att man aktivt söker vägar att fortsätta verksamheten och jobbar med en rad olika strategier Några exempel: Ett av projekten arbetar vidare med en större projektansökan som ska presenteras för kommunen, landstinget samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De ledare som utbildats inom projektet kommer att fortsätta vara ledare inom studieförbundet. Flera av deltagarna i projektet kommer att fortsätta i ordinarie studiecirklar. En planerad serie av föreläsningar i marknadsföring och data men framförallt med fokus på personlig coachning. Bedömning Folkbildningsrådets bedömning är att de redovisade projekten har svarat väl mot syftet med insatsen. Förutom konkreta resultat i form av nystartade företag, anställningar och fortsatta studier har verksamheten bidragit till ökat självförtroende och ett minskat utanförskap hos deltagarna. Ett problem som nämns från flera håll är svårigheten för deltagarna att finansiera sitt deltagande i projektet. Flera har fått avslag för att delta och samtidigt behålla sitt ekonomiska stöd från det offentliga (sjukförsäkring, försörjningsstöd, arbetslöshetsförsäkring). Endast vissa aktiviteter inom projekten har berättigat till studiemedel, nämligen de som anordnats i form av reguljära folkhögskolekurser. Deltagarnas försörjning behöver beaktas inför kommande satsningar av detta slag. Kursen Utveckla dig själv och din idé som en projektdel i den allmänna linjen och en kurs i Textilt entreprenörskap som ett led att utveckla företag kring kreativ näring. Cirkelverksamhet i form av starta-eget samt svenska för invandrare. En samarbetsgrupp bestående av folkhögskolan, frivillighetsorganisationer, Coompanion samt kommunen har bildats under perioden. Förhoppningen är att ha utbildningar och kurser för långtidsarbetslösa på folkhögskolan. Och man har ambitionen att projekt som detta blir ett permanent inslag på folkhögskolan. 6 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

7 Bilaga 1 Fördelning av projektmedel Projektnamn Sökande Beviljat Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap SV Region Södra Mellansverige kr Engagerad och stolt Studieförbundet Bilda kr MINOO ABF Förbundet kr Studiefrämjandet i Umeåregionen kr Studieförbund, omgång kr QEN - Kvinnors entreprenörskap och nätverk Litorina folkhögskola kr Kvinnligt entreprenörskap Västerbergs folkhögskola kr Let`s do it - nytt kvinnligt entreprenörskap Kista folkhögskola, filial till Sjöviks fhsk kr Malmö Idéfabrik Malmö folkhögskola kr Folkhögskola, omgång kr Idéverkstan - Östra Norrbotten SV Region Norrbotten kr Girlpower ABF Norrtälje kr Sahan Medborgarskolan region Öst kr Entreprenörsskolan Folkuniversitetet kr Studieförbund, omgång kr Almas kvinnopuls Alma folkhögskola kr Empowerment För företagsamma kvinnor Vindelns folkhögskola kr Kvinnor bildar socialt bemanningsföretag Södertörns folkhögskola kr Hanna Kvinnofolkhögskolan kr Bildning i företagsamhet Åsa folkhögskola kr Folkhögskola, omgång kr Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

8 Bilaga 2 Förteckning över projekt som erhållit medel Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap, SV Region Södra Mellansverige Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap vill stimulera och motivera kvinnor med olika kulturell bakgrund och/eller utan formell utbildning att starta upp egen verksamhet och på så sätt integreras i samhället och arbetslivet. Projektets övergripande målsättning är att utveckla och använda en metod som främjar ökat självförtroende och en god livsstil samt stimulerar till eget ansvar att starta upp verksamhet, ta anställning eller gå vidare till högre utbildning. Projektet har också som mål att kvinnor mer aktiva i beslutsprocesser genom att utarbeta och använda en metod som stimulerar till eget agerande och reflektion. Kontaktperson: Engagerad och stolt, Studieförbundet Bilda Projektets övergripande syfte är att utveckla metoder som fångar upp enskilda kvinnors drivkraft och engagemang, för att därigenom bidra till att utveckla kvinnligt entreprenörskap och kvinnors möjlighet att ta makt över sin egen livssituation. Entreprenörskapet kan ta sig uttryck både som engagemang inom ideell sektor, i att man bildar sociala företag eller att man startar traditionella företag. Målgruppen är kvinnor inom de ortodoxa invandrarkyrkorna. Stärkt identitet hänger samman med kvinnors möjlighet att ta makt över sin egen livssituation. Den religiösa identiteten är viktig bland dessa kvinnor och äger en potential att frigöra det egna initiativet. Att utveckla ett eget entreprenörskap och ta större plats och i samhället skapar möjligheter att öka kvinnornas egenmakt. Kontaktperson: MINOO, ABF Förbundet Syftet med projektet är att - som ett led i jämställdhetsarbetet - skapa bättre förutsättningar för kvinnor i Rinkeby med omnejd. Projektet ska leda till att kvinnorna på sikt ska kunna försörja sig själva och samtidigt öka det lokala företagandet. Målgruppen för projektet är kvinnor med migrationsbakgrund som är intresserade av eget företagande. En andra målgrupp är kvinnor som redan driver företag men behöver utvecklingsstöd. Målet är att kvinnor ska våga ta steget att starta eget och att etablera ett nätverk med resurspersoner som kan ge stöd till kvinnligt företagande i Stockholms västerorter. Kontaktperson: Studiefrämjandet i Umeåregionen Målet är att ge kvinnor i Umeåregionen i kommunerna Umeå, Vännäs och Bjurholm en plattform för utveckling av entreprenörskap på jämställda villkor. Syftet med projektet är att hitta en hållbar metod för utveckling av kvinnligt entreprenörskap. Kontaktperson: QEN - Kvinnors entreprenörskap och nätverk, Litorina folkhögskola Syftet med projektet är att deltagarna ska se möjligheter i att starta egna affärsverksamheter. Deltagarna ska stärka sitt självförtroende och se styrkan i de olika kulturer de möter i projektet. De ska utveckla förmågan att söka jobb, våga ta för sig mer och få sina idéer testade. Målet är att starta en egen verksamhet. Kontaktperson: 8 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

9 Kvinnligt entreprenörskap, Västerbergs folkhögskola Projektet vill tillvarata och utveckla individens resurser för att göra det möjligt för den deltagande att hitta nya möjligheter att försörja sig själv. Utbildningen består av gruppträffar på skolan men även individuella arbeten. Under projektet deltar även gästpedagoger inom exempelvis miljötänkande, omvärldsanalys och marknadsföring. Kontaktperson: Let`s do it - nytt kvinnligt entreprenörskap, Kista folkhögskola, filial till Sjöviks folkhögskola Projektet riktar sig till nya potentiella entreprenörer bland eftersatta nysvenska kvinnor. Projektet ska vara en väg till egen försörjning och stärkt egenmakt bland lågutbildade och arbetslösa men ambitiösa kvinnor som har utländsk bakgrund. Syftet med projektet är att invandrarkvinnor som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden ska få möjligheter att starta egna företag i exempelvis form av ett mikroföretag. Kontaktperson: Malmö Idéfabrik, Malmö folkhögskola Idén med Malmö idéfabrik är att skapa en ny unik lärande miljö för kvinnor som vill förverkliga sina idéer. Vi vill odla entreprenörskapet som en kreativ talang och livsstil och genom programmet skapa en positiv attitydförändring till entreprenörskap och möjligheterna det ger. Kontaktperson: Idéverkstan - Östra Norrbotten, SV Region Norrbotten Idéverkstan vill skapa möjligheter för kvinnor på landsbygden att under inspirerande former i grupp och individuellt få kunskaper, verktyg och insikter om idé- och produktutveckling. På det sättet ska deltagarna formulera realistiska idéer till mål och planer för eget företagande. Kontaktperson: Girlpower, ABF Norrtälje Girlpower vill stötta och utveckla kvinnligt företagande som det helt eller delvis ska gå att leva på. Vi vill också stärka kvinnors ställning i samhället i samarbete med männen. Vi vill också öka samarbetet och samordningen mellan olika myndigheter och förändring i attityden till kvinnors initiativ och utvecklingsstrategier. Kontaktperson: Sahan, Medborgarskolan region Öst Sahan vill starta ett kooperativ drivet av kvinnor som stödjer kvinnors nätverkande och småföretagande. Vi vill stärka kvinnligt entreprenörskap bland invandrade kvinnor boende i Nyköpings kommun. Vi siktar på att kooperativet ska ha mellan 15 och 30 medlemmar. Var och en får en coach när de startar som ska stödja och uppmuntra. De medlemmar som kommer vidare med sina företagarambitioner får när de respektive affärsplan är klar en mentor för det fortsatta arbetet. Alla som får igång sin firma eller får en anställning kommer sedan att bli mentor för andra medlemmar i kooperativet. Kontaktperson: Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

10 Entreprenörsskolan, Folkuniversitetet Syftet med projektet är att använda folkbildningens pedagogik och arbetssätt för att få fler intresserade av entreprenörskap, få fler att våga och bli motiverade att starta eget. Vi lägger till Folkuniversitetets syn på kunskaps och bildningsarbete som växt fram i nära samarbete med den akademiska världen och som fokuserar på att ta fram och sprida aktuell forskningsinformation genom föreläsningar inom områden som är aktuella för entreprenörer och blivande entreprenörer. Metoden är studiecirklar, föreläsningar, coachning och bolagsbolaget. Alla delarna erbjuds kostnadsfritt. Kontaktperson: Almas kvinnopuls, Alma folkhögskola Almas kvinnopuls vill främja kvinnors entreprenörskap i Södertälje kommun som har en hög andel nysvenska medborgare. Arbetet kommer särskilt att fokusera på att utveckla ideell föreningsverksamhet, kooperativt företagande, socialt företagande och privat företagande. Vi vill sammankoppla kvinnors egna initiativ med etablerade lokala och regionala aktörer för att få strukturer till en mer hållbar utveckling. Kontaktperson: Empowerment För företagsamma kvinnor, Vindelns folkhögskola Empowerment För företagsamma kvinnor vill integrera kvinnor i arbetsliv och samhälle. Vi vill erbjuda en praktisk utbildning som stödjer egenmakt, innovationer och kvinnligt entreprenörskap i nära samverkan med företagsorganisationer, olika nätverk (sociala nätverk, invandrarorganisationer m.m.) och offentlig verksamhet. Målet för oss är att verksamheten blir permanent vid Vindelns folkhögskola i samarbete med dessa aktörer. Målgruppen för projektet är kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, kvinnor med låg utbildning och kvinnor med annan etnisk bakgrund. Kontaktperson: Kvinnor bildar socialt bemanningsföretag, Södertörns folkhögskola Syftet med vårt projekt är att i första hand skapa en struktur med bemanningsföretaget inom den sociala ekonomin vilket bildas av sex entreprenörer. Detta ska leda till jobb för ca 30 arbetslösa kvinnor. Vårt fokus är entreprenörskap genom socialt företagande. Vi arbetar med värdegrunder för socialt företagande och ska därefter arbeta med processen att starta sociala företag. Kontaktperson: Hanna, Kvinnofolkhögskola Vi vill uppmuntra, motivera och stödja invandrade kvinnor med kort utbildning att hitta lämpliga sysselsättningsmöjligheter genom att använda de erfarenheter och kompetenser de redan besitter. Målet är att deltagarna ska kunna försörja sig själva på det de är bra på. Kontaktperson: Bildning i företagsamhet, Åsa folkhögskola Syftet med detta projekt är att bygga på de unika mångkulturella kunskaper och erfarenheter som invandrarkvinnor redan har. Idén är att bygga vidare på deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Vi vill utveckla dem genom att lära ut produktionsprocesser, kvalitet, försäljning, distribution och regelverk m.m. Kvinnorna ska få möjlighet att uttrycka eller utöva sin kultur och sina traditioner för att använda detta till egen försörjning. Kontaktperson: 10 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

11 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

12 Folkbildningsrådet Box , Stockholm Tel: , fax Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Projektet Stödstruktur för socialt företagande

Projektet Stödstruktur för socialt företagande PROJEKTBESKRIVNING 10-11-15 Projektet Stödstruktur för socialt företagande 1. Uppdrag Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar till att utreda en projektidé

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb 1 Innehåll Inledning 3 Varför startade Jobbtorg Stockholm Merit? 4 Mål med Merit 7 Arbete med jämställdhet och tillgänglighet 11 Förberedande utbildning

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp PM Datum April, 2014 EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP 28 MARS EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer