Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen och 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009"

Transkript

1 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

2 Sammanfattning Regeringen beslutade den 12 juni 2008 att anslå kr till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Vidare erhöll rådet kr för fortsatta insatser år kr av anslaget har fördelats till lokala projekt. Folkbildningsrådet har använt kr till administration, erfarenhetsutbyte och spridning av resultat. Totalt inkom 62 ansökningar, varav 34 från folkhögskolor, 27 från studieförbund samt 1 från annan organisation, med ett sammanlagt belopp på drygt 18 mkr. Åtta studieförbundsprojekt och nio folkhögskoleprojekt (6 rörelse- respektive 3 landstingsfolkhögskolor) har beviljats medel (bilaga 1). Vid urvalet gjorde Folkbildningsrådets styrelse följande prioriteringar: Projekt som riktar sig till kvinnor som har invandrat. Erfarenheter av målgruppen och /eller verksamhetsområdet. Samarbete med andra aktörer eller nätverk. Utvecklingsarbete som är möjligt att tillämpa för andra folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet konstaterar att de 17 projekten som erhålligt medel inom ramen för satsningen mycket väl svarar upp mot de förväntningar som ställdes såväl internt som externt. Förutom konkreta resultat i form av nystartade företag, anställningar och fortsatta studier har verksamten bidragit till ökat självförtroende och ett minskat utanförskap hos deltagarna. Deltagarna tycker över lag att de stärkt sin självbild och blivit inspirerad att prova nya saker. Deltagarna har genom projekten fått grundläggande utbildning och utvecklat sin samarbetsförmåga. Flera av deltagarna utvecklade under kursen en syn på sig själva som möjliga självförsörjare och familjeförsörjare. I rapporten presenteras konkreta exempel på hur folkhögskolor och studieförbund har medverkat till målet att grundläggande demokratiska värden uppnås som alla människors lika värde och jämställdhet. Arbetet med dessa frågor utgör ett av motiven för statens stöd till folkbildningen enligt 2006 års folkbildningsproposition Lära, växa, förändra (2005/06:192). Sammanställning av samliga projekt redovisas i bilaga 2. 2 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

3 Innehåll Jämställdhetsinsatser inom folkbildning 2008 och Målgrupp/deltagare 4 Arbetsmetoder 4 Erfarenhetsutbyte 5 Resultat 5 Fortsättning 6 Bedömning 6 Bilaga 1 Fördelning av projektmedel 7 Bilaga 2 Förteckning över projekt som erhållit medel 8 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

4 Jämställdhetsinsatser inom folkbildning 2008 och 2009 Målgrupp/deltagare Insatserna skulle enligt regeringsbeslutet koncentreras till ett fåtal pilotprojekt som bedömdes ha goda förutsättningar att nå de identifierade målgrupperna, t ex genom att aktörerna redan hade erfarenhet av området. Vid fördelning av projektmedel prioriterade Folkbildningsrådet projekt som riktade sig till kvinnor som invandrat. Folkbildningsrådet konstaterar att de 17 projekten som erhålligt medel inom ramen för satsningen mycket väl har svar upp mot de förväntningar som ställdes såväl internt som externt. Projekten har samlat kvinnor i olika åldrar med olika bakgrunder och kompetenser. Totalt har ca 260 personer fullföljt utbildningarna på folkhögskola och i studieförbund. Inom projektet har man också nått många därutöver via informationsmöten och inspirationsföreläsningar. Deltagarnas bakgrund är varierande. Flera hade innan de kom med i projektet varit långtidsarbetslösa, arbetslösa eller sjukskrivna. En del har angett att de känt utanförskap på grund av sin situation. Kvinnorna i projekten har sina rötter/bakgrund i många olika länder som: Etiopien, Eritrea, Irak, Ryssland, Kongo, Colombia, Holland, Kina, Polen, Rumänien, Schweiz, Turkiet och Tyskland, Burundi, Cuba, Libanon, Somalia, Tunisien Iran, Afghanistan, Nigeria, Nicaragua, Bosnien, Grekland, Italien, Armenien, Azerbajdzjan, Lettland, Thailand, Kosovo, Vietnam och Sverige. Arbetsmetoder Aktiviteterna har i hög grad varit deltagarstyrda. Inom projekten har verksamheten i huvudsak fokuserats till två områden: - Utifrån den enskilde deltagaren har man arbetat med hur denne kan stärka sin eget självförtroende och hur man arbetar med sin egen självbild. Målet har varit att ge deltagarna den kunskap och det självförtroende som behövs för att kunna starta egen verksamhet i Sverige. Verksamhetens innehåll har utformas tillsammans med deltagarna med mål att utveckla kunskaper, erfarenheter och nätverk för att öka möjligheten till självförsörjning, entreprenöriellt tänkande, ökat deltagande i samhället och deltagarnas kommunikativa förmåga. - Att vara ett komplement till redan befintliga organisationer inom området och genom studiebesök och utbildningsträffar visat hur deltagarna kan se dessa som resurser när de vill starta och driva företag. Vidare har stöd och rådgivning getts igenom informellt nätverk med exempelvis erfarna entreprenörer. Inom projekten har man haft en rad olika samarbetspartners som kommunen, näringslivet, banker, försäkringsbolag, Exportrådet, Nutek, Etablera och Coompanion. Kurserna har exempelvis innefattat utbildning i entreprenörskap och grundläggande utbildning i ekonomi och bokföring. Fokus har legat på de enskilda deltagarnas möjligheter. Inom utbildningen har man bland annat studerat företagsformer, grupprocesser, konflikthantering, etik och moral, omvärldsorientering, marknadsföring, data och nätverksskapande. Fokus har legat i att deltagarna ska öka sitt ansvarstagande och sin självständighet. Även praktiska moment och studiebesök har genomförts. Innehållet har avpassats utifrån vilka behov deltagarna haft och i vilken fas de befunnit sig i. 4 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

5 Deltagarna har fått möjlighet att få sina idéer prövade och konkretiserade i praktiska övningar om: kunder, konkurrenter, pris, lagar/regler, ekonomi och finansiering osv. Att få deltagarna att känna sig för och testa sin affärsidé har varit en viktig del i flera projektet. Att få bilda sig uppfattning om hur man bedriver affärsverksamheter har varit ett genomgående tema. Deltagarna har fått grundläggande utbildning om vilka regler och förutsättningar som finns i det svenska systemet för företagare, hur man startar eget företag och hur marknaden fungerar. Erfarenhetsutbyte Under projekttiden har Folkbildningsrådet via kontinuerligt lämnat information om projekten. De 17 projektledarna har även fått information genom en särskild konferens i det interna konferenssystemet på Folkbildningsnätet. I mars 2009 genomförde Folkbildningsrådet projektledarträff med introduktionsutbildning för de 17 projektledarna. Under dagen gavs också tillfällen till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. I samband med Folkbildningsrådets nationella folkbildningskonferens Allas lika värde folkbildningen och den gemensamma värdegrunden genomfördes två inspirationsseminarier på temat Kvinnligt entreprenörskap en väg till jämställdhet? Konferensen samlade totalt 300 deltagare från folkhögskolor och studieförbund. I mars 2010 kommer två konferenser för folkhögskolor och en konferens för studieförbunden att arrangeras. Vid dessa kommer informations- och inspirationsseminarier att arrangeras på temat. Resultat Deltagarnas är mycket nöjda. De har utökat sitt nätverk, skaffat sig nya erfarenheter och tillgodogjort sig kunskaper som ökar deras möjlighet att starta företag i framtiden. Tyngdpunkten i projekten har varit att ge deltagarna en förståelse och kunskap om entreprenörskap och företagande, såväl som stärkt självbild, en tro på sig själva och sina möjligheter och chansen till självförverkligande. Flera av deltagarna utvecklade under kursen/cirkeln en syn på sig själva som möjliga självförsörjare och familjeförsörjare. Deltagarnas olika behov har varierat och därför har resultatet varierat mellan deltagarna. Verksamheten har bidragit till att bryta passivitet och gett möjlighet att ta kontroll över sin situation. Responsen från deltagarna är att de lärt sig att fokusera på en sak i taget för att nå sina mål. Deltagarna upplever att de fått hjälp att gå vidare med de idéer de tidigare haft, ett bredare kontaktnät, fått kunskaper för att starta ett företag och fått inspiration av de andra deltagarna. Vidare att de nått bättre självinsikt, fått energi, inspiration och acceptans. Genom projekten har ett antal kvinnor etablerat företag.. Intresset för företagande och framförallt att starta eget har ökat. En del av kvinnorna behöver lite mer tid och har valt att finnas kvar i folkbildningsverksamhet då de ännu inte är redo att starta eget. Exempel på hur deltagarna har gått vidare är kooperativ, anställning, egna företag eller studier. Vissa behöver avsluta sin gymnasieutbildning eller skaffa sig en yrkesutbildning innan de tar nästa steg. Det finns exempel på deltagare som valt att fortsätta på allmän kurs på folkhögskolan. Bland dem som startat egna verksamheter under eller efter kursen finner vi verksamheter som frisör, matförsäljning, städservice, textiltryckeri, grafik- och layoutverksamhet, klädaffär och massör. I några projekt kommer deltagarna att gå vidare till annan skräddarsydd utbildning inom folkhögskola och studieförbund. Ett exempel är åtta deltagare som tillsammans med kursledaren kommer att fortsätta sitt arbete med affärsplaner inom en projektledarutbildning. Deltagarna tycker över lag att de stärkt sin självbild och blivit inspirerade att prova nya saker. De har fått vägledning hur man kan utveckla sina idéer i Sverige och de har nu ett större nätverk. Deltagarna har genom projekten fått grundläggande utbildning och utvecklat sin samarbetsförmåga. I flera projekt har nätverk skapats där kvinnorna kan stödja, tipsa och samarbeta kring entreprenörskap. Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

6 Fortsättning Gemensamt för alla 17 projekt är att man aktivt söker vägar att fortsätta verksamheten och jobbar med en rad olika strategier Några exempel: Ett av projekten arbetar vidare med en större projektansökan som ska presenteras för kommunen, landstinget samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De ledare som utbildats inom projektet kommer att fortsätta vara ledare inom studieförbundet. Flera av deltagarna i projektet kommer att fortsätta i ordinarie studiecirklar. En planerad serie av föreläsningar i marknadsföring och data men framförallt med fokus på personlig coachning. Bedömning Folkbildningsrådets bedömning är att de redovisade projekten har svarat väl mot syftet med insatsen. Förutom konkreta resultat i form av nystartade företag, anställningar och fortsatta studier har verksamheten bidragit till ökat självförtroende och ett minskat utanförskap hos deltagarna. Ett problem som nämns från flera håll är svårigheten för deltagarna att finansiera sitt deltagande i projektet. Flera har fått avslag för att delta och samtidigt behålla sitt ekonomiska stöd från det offentliga (sjukförsäkring, försörjningsstöd, arbetslöshetsförsäkring). Endast vissa aktiviteter inom projekten har berättigat till studiemedel, nämligen de som anordnats i form av reguljära folkhögskolekurser. Deltagarnas försörjning behöver beaktas inför kommande satsningar av detta slag. Kursen Utveckla dig själv och din idé som en projektdel i den allmänna linjen och en kurs i Textilt entreprenörskap som ett led att utveckla företag kring kreativ näring. Cirkelverksamhet i form av starta-eget samt svenska för invandrare. En samarbetsgrupp bestående av folkhögskolan, frivillighetsorganisationer, Coompanion samt kommunen har bildats under perioden. Förhoppningen är att ha utbildningar och kurser för långtidsarbetslösa på folkhögskolan. Och man har ambitionen att projekt som detta blir ett permanent inslag på folkhögskolan. 6 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

7 Bilaga 1 Fördelning av projektmedel Projektnamn Sökande Beviljat Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap SV Region Södra Mellansverige kr Engagerad och stolt Studieförbundet Bilda kr MINOO ABF Förbundet kr Studiefrämjandet i Umeåregionen kr Studieförbund, omgång kr QEN - Kvinnors entreprenörskap och nätverk Litorina folkhögskola kr Kvinnligt entreprenörskap Västerbergs folkhögskola kr Let`s do it - nytt kvinnligt entreprenörskap Kista folkhögskola, filial till Sjöviks fhsk kr Malmö Idéfabrik Malmö folkhögskola kr Folkhögskola, omgång kr Idéverkstan - Östra Norrbotten SV Region Norrbotten kr Girlpower ABF Norrtälje kr Sahan Medborgarskolan region Öst kr Entreprenörsskolan Folkuniversitetet kr Studieförbund, omgång kr Almas kvinnopuls Alma folkhögskola kr Empowerment För företagsamma kvinnor Vindelns folkhögskola kr Kvinnor bildar socialt bemanningsföretag Södertörns folkhögskola kr Hanna Kvinnofolkhögskolan kr Bildning i företagsamhet Åsa folkhögskola kr Folkhögskola, omgång kr Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

8 Bilaga 2 Förteckning över projekt som erhållit medel Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap, SV Region Södra Mellansverige Kvinnligt mångkulturellt entreprenörskap vill stimulera och motivera kvinnor med olika kulturell bakgrund och/eller utan formell utbildning att starta upp egen verksamhet och på så sätt integreras i samhället och arbetslivet. Projektets övergripande målsättning är att utveckla och använda en metod som främjar ökat självförtroende och en god livsstil samt stimulerar till eget ansvar att starta upp verksamhet, ta anställning eller gå vidare till högre utbildning. Projektet har också som mål att kvinnor mer aktiva i beslutsprocesser genom att utarbeta och använda en metod som stimulerar till eget agerande och reflektion. Kontaktperson: Engagerad och stolt, Studieförbundet Bilda Projektets övergripande syfte är att utveckla metoder som fångar upp enskilda kvinnors drivkraft och engagemang, för att därigenom bidra till att utveckla kvinnligt entreprenörskap och kvinnors möjlighet att ta makt över sin egen livssituation. Entreprenörskapet kan ta sig uttryck både som engagemang inom ideell sektor, i att man bildar sociala företag eller att man startar traditionella företag. Målgruppen är kvinnor inom de ortodoxa invandrarkyrkorna. Stärkt identitet hänger samman med kvinnors möjlighet att ta makt över sin egen livssituation. Den religiösa identiteten är viktig bland dessa kvinnor och äger en potential att frigöra det egna initiativet. Att utveckla ett eget entreprenörskap och ta större plats och i samhället skapar möjligheter att öka kvinnornas egenmakt. Kontaktperson: MINOO, ABF Förbundet Syftet med projektet är att - som ett led i jämställdhetsarbetet - skapa bättre förutsättningar för kvinnor i Rinkeby med omnejd. Projektet ska leda till att kvinnorna på sikt ska kunna försörja sig själva och samtidigt öka det lokala företagandet. Målgruppen för projektet är kvinnor med migrationsbakgrund som är intresserade av eget företagande. En andra målgrupp är kvinnor som redan driver företag men behöver utvecklingsstöd. Målet är att kvinnor ska våga ta steget att starta eget och att etablera ett nätverk med resurspersoner som kan ge stöd till kvinnligt företagande i Stockholms västerorter. Kontaktperson: Studiefrämjandet i Umeåregionen Målet är att ge kvinnor i Umeåregionen i kommunerna Umeå, Vännäs och Bjurholm en plattform för utveckling av entreprenörskap på jämställda villkor. Syftet med projektet är att hitta en hållbar metod för utveckling av kvinnligt entreprenörskap. Kontaktperson: QEN - Kvinnors entreprenörskap och nätverk, Litorina folkhögskola Syftet med projektet är att deltagarna ska se möjligheter i att starta egna affärsverksamheter. Deltagarna ska stärka sitt självförtroende och se styrkan i de olika kulturer de möter i projektet. De ska utveckla förmågan att söka jobb, våga ta för sig mer och få sina idéer testade. Målet är att starta en egen verksamhet. Kontaktperson: 8 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

9 Kvinnligt entreprenörskap, Västerbergs folkhögskola Projektet vill tillvarata och utveckla individens resurser för att göra det möjligt för den deltagande att hitta nya möjligheter att försörja sig själv. Utbildningen består av gruppträffar på skolan men även individuella arbeten. Under projektet deltar även gästpedagoger inom exempelvis miljötänkande, omvärldsanalys och marknadsföring. Kontaktperson: Let`s do it - nytt kvinnligt entreprenörskap, Kista folkhögskola, filial till Sjöviks folkhögskola Projektet riktar sig till nya potentiella entreprenörer bland eftersatta nysvenska kvinnor. Projektet ska vara en väg till egen försörjning och stärkt egenmakt bland lågutbildade och arbetslösa men ambitiösa kvinnor som har utländsk bakgrund. Syftet med projektet är att invandrarkvinnor som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden ska få möjligheter att starta egna företag i exempelvis form av ett mikroföretag. Kontaktperson: Malmö Idéfabrik, Malmö folkhögskola Idén med Malmö idéfabrik är att skapa en ny unik lärande miljö för kvinnor som vill förverkliga sina idéer. Vi vill odla entreprenörskapet som en kreativ talang och livsstil och genom programmet skapa en positiv attitydförändring till entreprenörskap och möjligheterna det ger. Kontaktperson: Idéverkstan - Östra Norrbotten, SV Region Norrbotten Idéverkstan vill skapa möjligheter för kvinnor på landsbygden att under inspirerande former i grupp och individuellt få kunskaper, verktyg och insikter om idé- och produktutveckling. På det sättet ska deltagarna formulera realistiska idéer till mål och planer för eget företagande. Kontaktperson: Girlpower, ABF Norrtälje Girlpower vill stötta och utveckla kvinnligt företagande som det helt eller delvis ska gå att leva på. Vi vill också stärka kvinnors ställning i samhället i samarbete med männen. Vi vill också öka samarbetet och samordningen mellan olika myndigheter och förändring i attityden till kvinnors initiativ och utvecklingsstrategier. Kontaktperson: Sahan, Medborgarskolan region Öst Sahan vill starta ett kooperativ drivet av kvinnor som stödjer kvinnors nätverkande och småföretagande. Vi vill stärka kvinnligt entreprenörskap bland invandrade kvinnor boende i Nyköpings kommun. Vi siktar på att kooperativet ska ha mellan 15 och 30 medlemmar. Var och en får en coach när de startar som ska stödja och uppmuntra. De medlemmar som kommer vidare med sina företagarambitioner får när de respektive affärsplan är klar en mentor för det fortsatta arbetet. Alla som får igång sin firma eller får en anställning kommer sedan att bli mentor för andra medlemmar i kooperativet. Kontaktperson: Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

10 Entreprenörsskolan, Folkuniversitetet Syftet med projektet är att använda folkbildningens pedagogik och arbetssätt för att få fler intresserade av entreprenörskap, få fler att våga och bli motiverade att starta eget. Vi lägger till Folkuniversitetets syn på kunskaps och bildningsarbete som växt fram i nära samarbete med den akademiska världen och som fokuserar på att ta fram och sprida aktuell forskningsinformation genom föreläsningar inom områden som är aktuella för entreprenörer och blivande entreprenörer. Metoden är studiecirklar, föreläsningar, coachning och bolagsbolaget. Alla delarna erbjuds kostnadsfritt. Kontaktperson: Almas kvinnopuls, Alma folkhögskola Almas kvinnopuls vill främja kvinnors entreprenörskap i Södertälje kommun som har en hög andel nysvenska medborgare. Arbetet kommer särskilt att fokusera på att utveckla ideell föreningsverksamhet, kooperativt företagande, socialt företagande och privat företagande. Vi vill sammankoppla kvinnors egna initiativ med etablerade lokala och regionala aktörer för att få strukturer till en mer hållbar utveckling. Kontaktperson: Empowerment För företagsamma kvinnor, Vindelns folkhögskola Empowerment För företagsamma kvinnor vill integrera kvinnor i arbetsliv och samhälle. Vi vill erbjuda en praktisk utbildning som stödjer egenmakt, innovationer och kvinnligt entreprenörskap i nära samverkan med företagsorganisationer, olika nätverk (sociala nätverk, invandrarorganisationer m.m.) och offentlig verksamhet. Målet för oss är att verksamheten blir permanent vid Vindelns folkhögskola i samarbete med dessa aktörer. Målgruppen för projektet är kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, kvinnor med låg utbildning och kvinnor med annan etnisk bakgrund. Kontaktperson: Kvinnor bildar socialt bemanningsföretag, Södertörns folkhögskola Syftet med vårt projekt är att i första hand skapa en struktur med bemanningsföretaget inom den sociala ekonomin vilket bildas av sex entreprenörer. Detta ska leda till jobb för ca 30 arbetslösa kvinnor. Vårt fokus är entreprenörskap genom socialt företagande. Vi arbetar med värdegrunder för socialt företagande och ska därefter arbeta med processen att starta sociala företag. Kontaktperson: Hanna, Kvinnofolkhögskola Vi vill uppmuntra, motivera och stödja invandrade kvinnor med kort utbildning att hitta lämpliga sysselsättningsmöjligheter genom att använda de erfarenheter och kompetenser de redan besitter. Målet är att deltagarna ska kunna försörja sig själva på det de är bra på. Kontaktperson: Bildning i företagsamhet, Åsa folkhögskola Syftet med detta projekt är att bygga på de unika mångkulturella kunskaper och erfarenheter som invandrarkvinnor redan har. Idén är att bygga vidare på deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Vi vill utveckla dem genom att lära ut produktionsprocesser, kvalitet, försäljning, distribution och regelverk m.m. Kvinnorna ska få möjlighet att uttrycka eller utöva sin kultur och sina traditioner för att använda detta till egen försörjning. Kontaktperson: 10 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

11 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och

12 Folkbildningsrådet Box , Stockholm Tel: , fax Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2010 Sammanfattning Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att anslå 7 mkr till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Till studieförbund och folkhögskolor Dnr 162, 2012, 090 2012-09-20 Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Bakgrund I folkbildningspropositionen, SOU 2005/06: 192, skriver

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Jämställdhetsinsatser med särskild inriktning på romska kvinnor Slutrapport till regeringen

Jämställdhetsinsatser med särskild inriktning på romska kvinnor Slutrapport till regeringen Jämställdhetsinsatser med särskild inriktning på romska kvinnor 2013 Slutrapport till regeringen Sammanfattning Regeringen beslutade i september 2013 att avsätta 1 000 000 kronor för en jämställdhetsinsats

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö Bakgrund Generellt sjunkande sysselsättning och en ökande arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor Lågt arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2014

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2014 Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2014 www.folkbildningsradet.se Sammanfattning Regeringen beslutade i mars 2014 att avsätta 1 miljon kronor för att folkhögskolor och studieförbund ska stärka kunskaperna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Substral -hos oss har du möjlighet att växa Bakgrund Studieförbundet Vuxenskolan har sedan drygt 50 år verkat i folkbildningens tjänst med verksamheter

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Projektet Stödstruktur för socialt företagande

Projektet Stödstruktur för socialt företagande PROJEKTBESKRIVNING 10-11-15 Projektet Stödstruktur för socialt företagande 1. Uppdrag Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar till att utreda en projektidé

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Rebecka Forssell Malmö högskola, 2009 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Delrapport 1 - Stegen Utvärderingsuppdraget Malmö högskola har av Finsam Malmö

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer