Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2008 med helårsprognos"

Transkript

1 Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad... 7 Kultur, folkbildning, natur och fritid... 9 Näringslivsutveckling Internationell samverkan Flerkärniga stadsregionen Landsbygds- och skärgårdsutveckling Primärkommunal samordning Länsbibliotek Politisk organisation Regionförbundets kansli Koncernföretag Ekonomiskt resultat Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bilagor 1) Budgetuppföljning 2) Projektuppföljning 3) Placeringssammanställning

3 3 (30) Inledning Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund och ett kommunalt samverkansorgan med de tretton kommunerna och landstinget i Östergötland som medlemmar. Regionförbundet får i huvudsak sina uppdrag och resurser av medlemmarna. I egenskap av kommunalt samverkansorgan, vilket regleras i en särskild lagstiftning, har Regionförbundet dessutom ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Tre grundläggande mål har lagts fast i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 : - Långsiktig hållbar tillväxt och utveckling - En region i balans - Goda livsvillkor för regionens invånare De grundläggande målen ska nås med hjälp av de sex utvecklingsstrategier som är specificerade i det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundets roll och uppgift är att, förutom egna insatser, ta initiativ till samarbete med andra offentliga och privata aktörer i regionen så att intentionerna i strategierna omsätts i praktisk handling. Regionförbundets organisation och arbetssätt präglas i hög grad av att nå samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Därför måste Regionförbundets olika utvecklingsinitiativ både uppfattas som relevanta och vara sakligt väl underbyggda för att berörda parter ska vilja engagera sig och bidra till att föra saken framåt. Det är grundläggande för Regionförbundets möjligheter att ta rollen som den ledande regionala utvecklingsaktören. Regionförbundets insatser och resultat under perioden De politiska partierna i regionen är eniga om att Östergötland aktivt ska verka för att en regionkommun bildas. Under perioden har Regionförbundet medverkat i ett antal konferenser med representanter från de omkringliggande regionerna där regionfrågan har diskuterats. Det har bl a resulterat i att regionerna Kalmar och Jönköping har visat intresse av att föra en fortsatt och mer fördjupad dialog med Östergötland. Under perioden har den politiska diskussionen på nationell nivå rörande behovet av höghastighetståg varit betydligt mer intensiv än tidigare. Regionförbundet har under en längre tid arbetat hårt för att övertyga regeringsföreträdare, riksdags-

4 4 (30) män, Banverket och näringslivet om nödvändigheten av ökad spårkapacitet i vår del av landet. Det var därför glädjande att Banverket under våren fick regeringens uppdrag att genomföra en utredning om höghastighetståg. Dessutom valde en välrenommerad industrigrupp att göra en egen utredning om hur en utbyggnad av ett höghastighetsnät i södra delarna av Sverige skulle kunna utvecklas och finansieras. Det ökade intresset för höghastighetståg har även resulterat i att Banverket har beslutat att genomföra en förstudie avseende höghastighetsspår för Götalandsbanan - delen Mantorp-Borås via Jönköping. Regionförbundet är en av finansiärerna av denna förstudie. Regionförbundet har under en längre tid i samarbete med kommunerna och berörda branscher arbetat för att modernisera och utveckla den gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningen i regionen. Antalet KY-utbildningar i regionen har vuxit i snabb takt sedan Regionförbundet beslutade att genomföra en särskild satsning. Syftet var att mobilisera och stödja utbildningsanordnare och berörda företag och branscher när det gäller att utveckla nya utbildningsinriktningar och utarbeta ansökningar till KY-myndigheten. Under perioden lade Yrkeshögskoleutredningen sitt slutbetänkande och en ny yrkeshögskola förväntas ersätta de nuvarande KY-utbildningarna hösten Regionförbundet har deltagit i utredningens referensgrupp och har därmed kunnat påverka utformningen av yrkeshögskolan men även placeringen av den nya Yrkeshögskolemyndigheten, som föreslås förläggas i Norrköping. Regionförbundet tog initiativ till att Linköping och Norrköping, förutom de tre storstadsregionerna, skulle ges möjlighet till att delta i det nationella Storstadsprogrammet. Regionförbundet, som är ansvarigt gentemot Nutek för denna satsning i Fjärde storstadsregionen, har med glädje kunnat notera att Linköping och Norrköping inte bara genomför och fullföljer intentionerna i programmet. Båda kommunerna har dessutom tagit tydlig ställning för att samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas även efter projekttiden. I ställningstagandet framgår att övriga kommuner i regionen också ska ges möjlighet att delta i olika samarbetsprojekt. Regionförbundet har under perioden påbörjat ett samarbete med övriga kommuner i regionen, inklusive Tranås, i anslutning till deras arbete med översiktsplaner. Syftet är att berörda kommuner ska få stöd i att identifiera sina roller och utvecklingsmöjligheter då de olika städerna och tätorterna i regionen utvecklar allt intensivare ömsesidiga beroendeförhållanden. Under perioden hamnade Östgötateatern i allvarliga ekonomiska svårigheter. Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Regionförbundet beslutade att höja teaterns anslagsram med 1,7 mkr och att räkna upp det totala anslaget med tre procent årligen de kommande tre åren. Samtidigt beslutade Regionförbundet att genomföra en utredning av teaterns verksamhet och ekonomi för att få en bättre inblick i hur teaterns resurser aktiveras och en bättre kunskap om den ekonomiska riskbilden.

5 5 (30) Några ytterligare insatser och resultat att notera: - Regionförbundet blir medlem i AER (Assembly of European Regions) och i SERN (Sweden Emilia-Romagna Network). Dessutom sluter Regionförbundet ett samarbetsavtal med Sarajevo och förnyar sitt samarbetsavtal med Cesis-regionen i Lettland. - Regionförbundet inrättar ett företagarpris Guldmyran. Avsikten med priset är lyfta fram en företagare som engagerar sig i och bidrar till samhällsutvecklingen. - Regionförbundet beslutar att ingå en regional allians och finansiellt stödja Norrköpings kommuns ansökan om kulturhuvudstad år Regionförbundet beslutar att starta ett regionalt energikontor med finansiellt stöd från medlemmarna och EU-kommissionen. - Regionförbundet får regeringens uppdrag att genomföra en regional systemanalys av nuvarande och framtida behov av kommunikationer och infrastruktur. Analysen ska ingå som ett underlag till den kommande infrastrukturpropositionen och trafikverkens planeringsarbete. Övriga resultat och insatser redovisas under nedanstående verksamhetsområden och tvärgående uppgifter. Kommunikationer Aktiviteter Arbetet under året har i stort sett följt planeringen. Vissa viktigare händelser kan nämnas. Det finns tydliga kopplingar till det arbetssätt som stakats ut i årsbudgeten. Vissa avvikelser kan också noteras, till stor del en följd av oförutsedda händelser. Av årsbudgeten framgår att Vägverket och i förlängningen regeringen ska påverkas i deras arbete med den nationella vägplaneringen. Regeringen har i september månad beslutat att rv 50 i den nya sträckningen ska byggas. De berörda kommunerna har på ett mycket professionellt sätt förhandlat med Vägverket och regionförbundet har parallellt med olika åtgärder stöttat förhandlingsarbetet. En avsiktsförklaring har träffats mellan Söderköpings kommun och Vägverket när det gäller byggande av förbifart och passage över Göta Kanal. Regionförbundet har aktivt stöttat kommunen och även tagit fram ett särskilt dokument för det s k båtlyftet i Söderköping (passagen över kanalen) som beskriver hur koordinering kan ske mellan planerings-, exploaterings- och finansieringsprocesserna. Stråkstudien för rv 51 finns i preliminär version.

6 6 (30) Dubbelspåret Mjölby-Motala har börjat byggas, vilket kommer att göra det möjligt att ansluta Motala till pendeltågsystemet. På samma sätt ska enligt planen nära kontakter finnas med Banverket för att bättre kunna påverka utvecklingen. Enligt planen skulle ett särskilt bolag bildas för Götalandsbanan för att ta fram en förstudie. Efter det att Banverket förklarade sig villig att driva förstudien har berörda regioner (Östergötland, Jönköping och Västra Götaland) tecknat ett samverkansavtal med Banverket om att ta fram studien. Bolagsfrågan är därför inte längre aktuell. Regionförbundet Östsam har parallellt biträtt Banverket med ansökan om EU-bidrag för förstudien. Regionförbundet har tillsammans med Regionförbundet i Sörmland upphandlat en särskild trafikstudie för Ostlänkenstråket. Strukturfondsmedel har beviljats. Arbetet påbörjades före sommaren. Ansökan och förfrågningsunderlaget togs fram av Regionförbundet Östsam. I början av året uppmanade regeringen regionerna att gå ihop och upprätta s k regionala systemanalyser, d v s att diskutera igenom och identifiera kommunikationssamband över länsgränser. Fem regionförbund enades om att göra en sådan gemensam analys för Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Arbetet slutförs i slutet på september med en gemensam redovisning till regeringen. Framtagandet av systemanalysen har krävt en mycket stor arbetsinsats. En särskild överenskommelse har träffats med IT-ansvariga i kommunerna och landstinget (IT-e) om att gruppen under 2008 ska driva IT-frågorna under året. Återkopplingar sker till kansliet och till K 15-gruppen. Under året finns därför ingen särskild resurs inom kansliet som arbetar koncentrerat med IT-frågan. I arbetet med det s k storstadsprojektet Linköping-Norrköping har kollektivtrafikfrågan fått en framträdande roll vilket påverkat arbetsinsatserna från kansliet. Samverkan med landstinget angående kollektivtrafikplaneringen borde ha tydliggjorts i årsbudgeten. Planeringen av resecentrumområdena i Linköping och Norrköping har tagit mer tid än vad som förutsågs. Regionförbundet har deltagit i utredningsverksamhet i en omfattning som inte förutsågs, exempelvis i Statens Institut för KommunikationsAnalys arbete med de nya transportpolitiska målen.

7 7 (30) Måluppfyllelse De planerade aktiviteterna med kompletteringar och avvikelser ligger väl i linje med de uppställda målen för kommunikationer. Den regionala systemanalysen och samverkansavtalet är en del av omvärldsbevakningen. Det påverkar inte heller inriktningen att IT-e har fått en särskild roll. Lärande och arbetsmarknad Aktiviteter Verksamheten följer väl planerna i årsbudgeten. Regionförbundets insatser har starkt fokus kring samordning av gymnasial utbildning; särskilt yrkesutbildning. Regionförbundet har under våren börjat arbeta för samordning av utbildning inom flera yrkesområden. Regionförbundet har med stöd av Myndigheten för skolutveckling också genomfört en regional/nationell konferens om gymnasial yrkesutbildning för många deltagare. Regionförbundet arbetar också för att stimulera utvecklingen av lärlingsutbildningar. Vidare har Regionförbundet anordnat information för hela regionen om regeringens förslag om en ny gymnasieskola samt lämnat ett remissvar på utredningen. Underlag håller på att tas fram för diskussioner om gemensam planering av gymnasieutbudet. Ett förslag om samverkansavtal kring kommunal vuxenutbildning har presenterats för kommunerna och landstinget. Det beräknas vara underskrivet av flertalet kommuner före årsskiftet. Regionförbundet har även informerat om regeringens intentioner att införa en Yrkeshögskola, följt utredningen och lämnat remissvar. Styrgruppen för Teknikcollege Östergötland har påbörjat en diskussion om framtida styrform som ska utmynna i ett förslag om finansiering och styrning före årsskiftet. Vård- och Omsorgscollege Östergötland har arbetat fram en ansökan om certifiering som prövas på nationell nivå. Efter en omfattande dialog med kommunerna är en ny överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland undertecknad av alla berörda parter. En ledningsgrupp har prioriterat målområdena samhällsinformation, likvärdiga riktlinjer för introduktionsersättning samt barn och ungdomars introduktion.

8 8 (30) Regionförbunden i länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Östergötland har inom ramen för strukturfonderna, genomfört en förstudie om kompetensförsörjning där alla kommunerna deltog. Resultatet blev att några kommuner i storregionen nu har gjort en större ansökan om att utveckla kommunernas roll som mäklare av utbildning. Erfarenheter från projektet LikaOlika har lett fram till en ny kraftsamling i regionen i form av förstudien Gagna finansierad med medel från strukturfonderna. Förstudien kommer att resultera i en omfattande ansökan om medel för att utveckla samverkan som gagnar människor som har lång väg till egenförsörjning. Regionförbundet har, tillsammans med det rikstäckande Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS), övertagit ansvaret för den nationella webbsidan för oberoende vägledning, Under hösten ska avtal mellan kommuner och regioner utvecklas för att säkra driften. Regionförbundet stöder fortlöpande ansökningar avseende EU:s utbildningsprogram och antalet beviljade projekt i regionen ökar. Ett samarbete kring elevutbyte har utvecklats mellan Östergötland och Japan. Förberedelser har gjorts för en kurs i Outdoor Education i samarbete mellan Tokai University Group, Landstinget i Östergötland, Linköpings universitet och Regionförbundet Östsam. Kursen ska genomföras i september. I samverkan med EU-kommissionen har Regionförbundet koordinerat ett regionalt firande av EU-dagen den 9 maj med utbildningsfokus. Måluppfyllelse Regionförbundets huvudsakliga roll inom området är att verka som samverkansmotor mellan berörda aktörer. Regionförbundet genomför detta genom att i samförstånd med medlemmarna starta, driva och avveckla projekt/nätverk/arbetsgrupper/partnerskap kring utvecklingsområden som förväntas kunna bidra till en god måluppfyllelse. Regionförbundet säkrar sina resultat genom att kontinuerligt följa upp verksamheten i respektive samverkansorgan. Den politiska arbetsgruppen L 15 gjorde en enkel uppföljning av verksamheten i juni månad. Den visar att verksamheten är på god väg mot målen men har en bit kvar. Inga förslag kom fram om nya arbetsgrupper/projekt eller metoder utan bedömningen var att Regionförbundet arbetar med rätt saker men det tar tid att få många parter till gemensamma överenskommelser. För att kunna uppnå Regionförbundets mål krävs omfattande kunskapande, kommunikation och tillit bland många människor. Därför arbetar Regionförbundet mycket med nätverk, seminarier, workshops och dialog i olika former. Det är mycket tidskrävande men ger resultat på lång sikt. Kanske kan överenskommelser om förändrings- och utvecklingsinsatser mellan många parter gå snabbare

9 9 (30) om arbetsgrupper och nätverk i ökad utsträckning kommunicerar via modern teknik. Det kräver dock en särskild insats för att få alla med i ett förändrat arbetssätt. En relativt liten investering i tid, kompetens och teknik bland regionens politiker och tjänstemän skulle underlätta och öka dialogen - en nödvändig grund för att nå fler regionala överenskommelser. Kultur, folkbildning, natur och fritid Aktiviteter Flera aktiviteter har genomförts för att förstärka arenan för samverkan mellan de verksamma i regionen. Regionförbundet tar initiativ i allt flera frågor för att lyfta fram och synliggöra hela bredden i verksamheten. Ambitionen är att arbeta mer med infrastrukturen som gör det möjligt för utövare att förverkliga sina idéer än med de enskilda produktionsidéerna att vattna jordmånen i stället för på blommorna. Detta är också ett led i viljan att förtydliga den regionala rollen, som ska skilja sig från den lokala. Ett exempel är den lyckosamma starten för arbetet med att samordna scenkonstområdet, där en gemensam marknadsföring av de 32 produktionerna av sommarteater rönt stor uppskattning och knutit arrangörerna närmare varandra. Flera av kulturinstitutionerna signalerar om mer eller mindre akuta problem med att få balans mellan uppdrag och anslag. För Östgötateaterns del har en uppgörelse gjorts mellan huvudmännen som innebär att anslagsnivån höjs med 1,7 miljoner kr redan från Regionförbundets del, 700 tkr, ska tas inom ramen för verksamhetsområdets budget. Det innebär bl a att budgetposten Kulturbryggan, som var avsedd för alla institutionernas arbete med att nå ut i regionen, måste tas i anspråk för att möta teaterns behov. Dialogen mellan huvudmännen och med institutionerna fortsätter. Under första delen av året har omfattande resurser krävts för att starta det mellanregionala strukturfondsprojektet KRUT (KReativ UTveckling). Efter ett positivt beslut från Nutek har Regionförbundet och projektgruppen skapat en projektorganisation, som tillgodoser de formella kraven. Samtidigt har arbetet startat med att genomföra den planerade verksamheten inom projektet. KRUT ingår i ett större sammanhang. Flera nationella aktörer och företrädare för andra regioner visar intresse för vårt arbete. Efter förändringen av principerna för hur bidragen till regional studieförbundsverksamhet ska fördelas, har ÖBF presenterat genomtänkta och ambitiösa beskrivningar av hur de ska arbeta med samordnade utvecklingsprojekt under året.

10 10 (30) Måluppfyllelse Regionförbundet driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för dem som arbetar med att producera, arrangera och tillgängliggöra kultur och natur i Östergötland. Projekten syftar till att öka samverkan mellan de aktiva inom kulturens olika områden. Fr o m 2008 omfattar projekten också scenkonstområdet. För att tillgängliggöra institutionernas verksamhet utanför respektive värdkommun måste diskussionen mellan Regionförbundet och institutionerna med regionala uppdrag fortsätta. Detta är speciellt angeläget då avsedda medel inte kan tas i anspråk. Flera satsningar har påbörjats och genomförts för att ge unga, talangfulla kulturutövare i regionen chansen att fördjupa sitt utövande vilket överensstämmer med målet. Inom filmområdet är unga talanger en prioriterad grupp. Länsbiblioteket driver för andra året berättartävlingen Unga berättare. Östgötamusiken stödjer ungdomsjazzfestivalen och har startat en folkmusikorkester. SON har för andra året samlat unga talanger till en sportlovsorkester. Begreppet den kreativa sektorn är numera allmänt använt som beskrivning av en utvidgad kultursektor, som inbegriper också privat finansierad och ideellt driven kultur. Mycket av utvecklingsarbetet har varit inriktat mot näringslivsområdet, bl a strukturfondsprojektet KRUT som Regionförbundet samordnar. Vårt arbete med att beskriva och utveckla den kreativa ekonomin har uppmärksammats nationellt i flera olika sammanhang. När det gäller målet om att aktörerna med regionala uppdrag ska arbeta medvetet och aktivt med sina målgrupper finns det fortfarande en hel del viktigt arbete kvar att göra. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att de uppsatta målen fungerar som riktningsgivare, att de i många stycken har gett upphov till verksamhet som bidrar till att målen uppfylls men att det också finns mycket mera att göra. Eftersom Regionförbundet inte är ensam uppdragsgivare måste det senare ske genom en utvidgad och vidareutvecklad samverkan med andra. Näringslivsutveckling Aktiviteter Verksamheten har i stort sett följt årsbudgeten. Inom marknadsföringsuppdraget har investeringsfrämjandet legat på en fortsatt låg nivå. Under våren har utredningsarbete påbörjats för att hitta nya inriktningar och arbetsformer.

11 11 (30) Under våren har särskilda satsningar gjorts med inriktning mot att förbättra företagsklimatet i regionen och uppmuntra entreprenörskap. Framtidsforum Östergötland genomfördes med en bra mix av deltagare från privat och offentlig verksamhet. Den första Guldmyran tilldelades Bengt-Åke Bengtsson, Boxholm AB. En SCB-studie nöjd företagarindex har genomförts i regionen. Regionförbundet Östsam tilldelade ett antal utvalda UF-elever stipendier att åka till Emax Sverige i Örebro, ett evenemang för de 225 mest entreprenöriella gymnasisterna i landet. Östgötarna slutade på placeringarna 1, 2 och 3 i affärstävlingen som ägde rum under veckan. Inom storstadsprogrammet (Nutek) görs en satsning på att öka samspelet i det östgötska innovationssystemet, Growlink. Samverkan har tagit ny fart och en ny samarbetsplattform är på väg att utvecklas. En särskild satsning har påbörjats för kunskapsöverföring mellan akademi och företag med särskild inriktning på studenter. Arbete pågår kring etablering av ett regionalt riskkapitalbolag för att stärka kapitalförsörjningssystemet som helhet. Måluppfyllelse Nyföretagandet ser ut att öka även under Almis lånevolymer har ökat och budgetmålet om en ökad utlåningsvolym ser ut att nås. Efterfrågan på såväl affärsrådgivning och finansiering är hög, inom alla branscher och i alla faser av företagandet. De långsiktiga effekterna kan inte bedömas på delårsbasis. Vad gäller besöksnäringen kan hittills noteras att flera av de större besöksmålen ser ut att öka sina besökstal stort. Hittills inrapporterade övernattningar (t o m juni) vittnar om en ökning, dock lägre än önskad. Arbetet med utveckling av innovationssystemet pågår och samspelet mellan aktörerna utvecklas positivt. Sammanfattningsvis följer aktiviteterna inom verksamhetsområdet i stort sett årsbudgeten vad gäller genomförande, kostnader och mål. Internationell samverkan Aktiviteter Vi befinner oss i startfasen av den nya programperioden vilket till stor del styr arbetet. Under perioden har arbetet bl a handlat om att sprida information om de nya territoriella programmen och att delta i idéarbetet i regionen kring komman-

12 12 (30) de projekt. En uppgift har också varit att stödja regionens utsedda politiker i arbetet i övervakningskommittén och styrkommittéer inom Central Baltic. Beredningen anordnade under våren ett seminarium Östergötland och EU med politiker och tjänstemän som målgrupp. Fokus låg på varför det är viktigt med internationellt arbete ur ett politiskt perspektiv. Seminariet arrangerades i samband med EU-minister Cecilia Malmströms besök i Östergötland, som en del i ministerns turné Dialog Europa. Vid årsskiftet påbörjades arbetet inom EU med utformningen av en strategi för Östersjöregionen. En uppgift har varit att följa arbetet och i olika sammanhang informera om strategiarbetet. Brysselkontoret har tillsammans med andra Östersjöregioner arrangerat seminarier i Bryssel kring strategiarbetet. Inom utbildningsområdet har, i linje med årsbudgeten, särskild uppmärksamhet ägnats åt yrkesutbildningar. Arbetet kring dessa frågor har huvudsakligen bedrivits inom ramen för det transnationella LEOPlus-projektet. Under våren har Regionförbundet ansökt om, och beviljats, externa medel för att genomföra en seminarieserie och introduktionskurs i Outdoor Environmental Learning and Health i Tokyo/Sapporo. Regionförbundet samordnar arrangemanget som sker i samverkan med Linköpings universitet och Landstinget. Arrangemanget följs upp med en inbjudan till vidare samarbete med Tokai University group. Ett samarbete har, tillsammans med Östsvenska Handelskammaren, inletts med utvecklingsorganisationen SERDA i Sarajevokantonen i Bosnien. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Regionförbundet och SERDA Arbetet utifrån den kartläggning som gjorts av internationella nätverk och organisationer som kan vara av intresse för Regionförbundet Östsam att delta i (politiska, Östersjöinriktade samt tematiska nätverk/organisationer) har fortsatt. Under våren har beslut fattats om medlemskap i nätverket Sweden Emilia- Romagna Network (SERN). SERN är ett nätverk för att främja samarbetet mellan Sverige och Italien på lokal och regional nivå, och ger möjlighet att utveckla gemensamma projekt inom ett antal fokusområden. Nätverket har 56 medlemmar bestående av kommuner, regioner och organisationer i Sverige och Emilia-Romagna Beslut har också fattats att gå med i organisationen Assembly of European Regions (AER) som är en organisation för drygt 250 regioner från 33 länder. Syftet med AER är att skapa politisk dialog och erfarenhetsutbyte mellan regionerna och att påverka nationella, europeiska och internationella policies.

13 13 (30) Regionförbundet är för närvarande engagerat i tre transnationella projekt, inom områdena Kultur, folkbildning, natur och fritid, Lärande och arbetsmarknad samt Näringslivsutveckling. Under perioden har även en ny ansökan arbetats fram och lämnats in till EU-kommissionen gällande den kreativa sektorn. Förberedelser pågår dessutom för ett projekt med koppling till områdena Flerkärniga stadsregionen och Kommunikationer. Måluppfyllelse Målen för området är långsiktiga. Genom det arbete som genomförts hittills under året har viktiga steg tagits mot att engagera Regionförbundet i för verksamheten stödjande och relevanta projekt. Arbetet har också, i enlighet med målen, inneburit att medlemmar fått stöd i det egna ansökningsarbetet. Engagemanget i internationella organisationer och nätverk bör på sikt bidra till uppfyllandet av målet ökad förståelse och kunskap om den internationella miljö vi lever och arbetar i. Målsättningen att samtliga verksamhetsområden ska vara engagerade i transnationella projekt har goda förutsättningar att återigen vara uppfyllt inom kort. Detta gäller om positiva besked fås gällande de projektansökningar som f n är aktuella. Flerkärniga stadsregionen Aktiviteter Flerkärniga stadsregionen är en tvärgående uppgift som har fokuserat dels på att utveckla samarbetet mellan Linköping och Norrköping, och dels på hur omkringliggande kommuner och tätorter ska positionera sig när de ömsesidiga beroendeförhållandena ökar. Det gäller främst i relation till Linköping och Norrköping, samtidigt som Östergötland tenderar att sammanflätas till en gemensam marknad för arbete, boende och utbildning. Samarbetet mellan Linköping och Norrköping har under perioden bedrivits i projektform och har finansierats av Nutek, Regionförbundet och de båda kommunerna. Regionförbundet är ansvarigt för projektet gentemot Nutek. Under perioden har Linköping och Norrköping följt den verksamhetsplan som utarbetades gemensamt och i samarbete med Regionförbundet. Beslut har tagits om att slå samman kommunernas lönekontor och bilda ett gemensamt kommunalförbund. Kommunernas upphandlingsorganisation och räddningstjänst har utretts med syfte att undersöka om även dessa verksamheter bör läggas i en gemensam organisation. Kommunerna har under perioden dessutom arbetat med en gemensam översiktsplanering, påbörjat ett gemensamt visionsarbete, startat en rad gemensamma utvecklingsprojekt inom de olika förvaltningsområdena och

14 14 (30) påbörjat en diskussion med Landstinget om hur det ökande resandet mellan städerna ska kunna mötas med nya kollektivtrafiklösningar. Kommunstyrelserna har under perioden haft ett gemensamt sammanträde. Det har utvecklats tydliga organisationsformer och beslutsstrukturer för det gemensamma samarbetet. Under perioden har övriga kommuner i Östergötland samt Tranås kommun valt att delta i det översiktliga planeringsarbete som Regionförbundet har initierat. Berörda kommuner har under våren, med kunskapsstöd från Regionförbundet, arbetat med sina s k planeringsförutsättningar. Det ska ses som ett första steg i arbetet med att revidera eller förnya kommunernas egna översiktsplaner. Regionförbundet har lagt upp strukturen för detta arbete samtidigt som kommunerna har kunnat erbjudas statistikstöd och fått tillgång till den omfattande databas som Regionförbundet har införskaffat. Måluppfyllelse Regionförbundet har ställt upp långsiktiga mål för utvecklingen av en flerkärnig stadsregion i Östergötland som förutsätter att berörda kommuner väljer att samarbeta. Den verksamhetsplan som ligger till grund för samarbetet mellan Linköping och Norrköping har i alla sina delar syftet att skapa en utveckling som är beskriven i målen. Under perioden har dessutom övriga kommuner i regionen valt att delta i, och genomföra, en planeringsprocess i samarbete med Regionförbundet med dessa mål som utgångspunkt. Det betyder att grunden har lagts för en utvecklingsprocess som innebär att städer och större orter kommer att knytas närmare varandra. Samtidigt påbörjas en utveckling där deras profiler och egenarter förstärks utifrån att de är ömsesidiga komplement på en gemensam marknad för arbete, boende och utbildning. Landsbygds- och skärgårdsutveckling Aktiviteter Aktiviteterna som beskrivs i årsbudgeten handlar i stor utsträckning om att initiera, eller aktivt stödja av andra startade projekt, som syftar till att utveckla regionens landsbygdsområden i olika avseenden. De områden för projektverksamhet som lyfts fram är utveckling av servicestrukturen inklusive kommunikationer och utveckling av det lokala näringslivet. Regionförbundet har varit en aktiv part i arbetet med att ta till vara de förutsättningar som finns för att genomföra utvecklingsinsatser med stöd av EU:s Landsbygdsprogram. Det är en uttalad målsättning att åtgärder inom området Landsbygds- och skärgårdsutveckling ska bedrivas som delvis EU-finansierade projekt, vilket och i huvudsak blivit fallet.

15 15 (30) Av de prioriterade områdena för projektverksamheten har det lokala näringslivets utveckling blivit väl tillgodosett. Regionförbundet är medfinansiär av ett flertal projekt som syftar till att stärka företagen genom kompetensutveckling på olika nivåer, från basal rådgivning till små och/eller nystartade landsbygdsföretag till kvalificerade utvecklingsinsatser för företag med uttalade tillväxtambitioner. Regionförbundet är också engagerat i flera branschspecifika projekt, bl a kring lokal energiproduktion, livsmedelsförädling och besöksnäring. Inom det prioriterade området utveckling av servicestrukturen har inte utvecklingsprojekt kommit till i den omfattning som vore önskvärd. När det gäller att upprätthålla kommersiell service i landsbygdsområden med litet befolkningsunderlag försvåras detta av att det finns tydliga lönsamhetsproblem för de enskilda företagen, oftast butiker, vilket leder till att servicen tenderar att försämras. De särskilda utvecklingsprojekt som syftar till att gynna skärgårdens utveckling har genomförts enligt planerna. Måluppfyllelse Målen för området tar sin utgångspunkt i en förändring på lång sikt. I det korta tidsperspektiv som ett delårsbokslut omfattar kan konstateras att de åtgärder som beskrivs i årsbudgeten kunnat genomföras så som beskrivits ovan och därmed lämnat ett positivt bidrag till den långsiktiga måluppfyllelsen. Primärkommunal samordning Aktiviteter Den ansökan om utvecklingsstöd från EU till ett regionalt energikontor som slutfördes 2007 har beviljats. Det innebär att projektet har tillförts euro totalt under en treårsperiod. Energikontoret beräknas starta sin verksamhet under januari Inom ramen för regionens KLIMP, klimatinvesteringsprogram, driver Regionförbundet ett eget projekt, klimatkontoret (Klimatcoach Östergötland), som bl a ska ansvara för informations- och folkbildningsinsatserna kring programmet. Projektledaren slutade sin tjänst 30 april 2008 och ny projektledare började sin anställning den 1 september Det har inneburit att någon verksamhet inte bedrivits i projektet under vakanstiden. Den av kommunerna och landstinget gemensamt finansierade länsresursen administrerar både politikernätverket S-13 och ett förvaltningschefsnätverk inom vård- och omsorgsområdet.

16 16 (30) Läns-SLAKO har hittills under 2008 genomfört tre temakonferenser, Äldrefrågor, Folkhälsa och Psykisk ohälsa, den sistnämnda tillsammans med Socialstyrelsen. Ett av Länsstyrelsen finansierat projekt kring implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i kommunernas och landstingets verksamhet startade under våren. Projektet är tillsammans med Skelleftemodellen exempel på Läns-SLAKO:s roll som politisk styrgrupp. Eftersom frågan om det övergripande folkhälsoansvaret ännu inte klarlagts har inte heller revideringen av det folkhälsopolitiska programmet påbörjats. Avsikten är att landstinget och Regionförbundet Östsam under hösten 2008 ska ta ställning i frågan. Måluppfyllelse En samlad bedömning av verksamheten är att den står väl i relation till de planerade aktiviteterna. Inom området miljö och energi råder idag en viss eftersläpning på grund av byte av projektledare. Bedömningen är dock att projektmålen i sin helhet kommer att kunna uppfyllas. Även arbetet inom Läns-SLAKO har utvecklats på ett positivt sätt och kommer att uppfylla de förväntningar som finns på verksamheten. Länsbibliotek I länsbibliotekets uppdrag ingår att stimulera biblioteksutvecklingen i Östergötland så att biblioteken kan spela en aktiv roll i regionens utveckling och ge alla medborgare en jämlik tillgång till medier och biblioteksservice av hög kvalitet. Aktiviteter En regional biblioteksplan för att stärka samarbete och utveckling för biblioteken i Östergötland antogs i februari. Biblioteken i Östergötland har utökat sitt samarbete kring medier i samband med lanseringen av den gemensamma biblioteksportalen. Dessutom samarbetar man kring marknadsföring, utvecklingsarbete och teknik. En fördjupad utredning pågår om ett gemensamt biblioteksdatasystem. Den ska vara klar i november Länsbiblioteket har en bra dialog med kommunernas it-nätverk, IT-e. De bidrog till en lyckad e-kampanj genom att garantera fungerande datorer på biblioteken för bibliotekens nya tjänster. De bidrar också med underlag i den fördjupade utredningen om ett gemensamt biblioteksdatasystem.

17 17 (30) Samarbetet med länsmuseet fortsätter och fler Länsmuseet på biblioteket har invigts under året. Film på bibliotek är ett annat projekt tillsammans med länsmuseet och Film i Öst. Länsbiblioteket samarbetar med andra länsbibliotek om en nationell folkbibliotekswebb, finns i betaversion (www.bibliotek24.se). Länsbiblioteket arbetar för tillgänglighet till litteratur, information och biblioteksservice genom bl a webbplatsen Östgötakultur (www.ostgotakultur.se), Östgötabibliotek (www.ostgotabibliotek.se) och Östgöta Taltidning för synskadade som kommer ut med 44 nummer per år. En studieresa till Finland har genomförts med politiker och tjänstemän från Regionförbundets ledning, bibliotekschefer samt deltagare från projekten Lärmiljöer och IKT-stöd-på-bibliotek. Syftet var att inspireras av Bibliotek10 i Helsingsfors som arbetar både med multimedielab och att minska den digitala kunskapsklyftan, samt av Tammerfors bibliotek och deras it-buss-verksamhet. En förstudie om lärmiljöer på biblioteken i Östergötland pågår och biblioteken har inlett samarbete med studieförbunden för att minska den digitala klyftan. Pågående projekt för att stimulera intresset för att läsa och skriva skönlitteratur är Unga berättare (www.ungaberattare.se), Bokens alla sidor (bok-events med kulturaktörer), Läskonster (tio län i samarbete, Ge mig ett boktips tack, boktips.net (samarbete med Regionbibliotek Västra Götaland). Måluppfyllelse Verksamhet och aktiviteter under året har bidragit till att förbättra tillgången till bibliotekens resurser och service för medborgarna i hela Östergötland. Utvecklingsarbetet kring t ex lokalhistoriska rum, lärmiljöer på bibliotek och biblioteket hemifrån har bidragit till att biblioteken kan spela en aktiv roll i regionens utveckling och till en mer jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice, av hög kvalitet. Den regionala biblioteksplanen har tagits emot väl och biblioteken samarbetar i enlighet med planeringen. Politisk organisation Regionförbundet Östsam har ett indirekt valt fullmäktige som högsta beslutande organ. Under förbundsfullmäktige leds Regionförbundet av en styrelse med ett arbetsutskott. Vid behov kan styrelsen inrätta tillfälliga beredningar och arbetsgrupper. Styrelsen inrättar beredningar när det finns anledning att politiskt penetrera en fråga på djupet. Arbetsgrupperna är baserade på medlemsrepresentation, för att behandla sådana frågor som medlemmarna förfogar över och som kräver deras medverkan och insatser för att de ska kunna lösas.

18 18 (30) Under perioden har förbundsfullmäktige samlats vid ett tillfälle, styrelsen vid tre tillfällen, arbetsutskottet vid tre tillfällen och internationella beredningen vid tre tillfällen. Arbetsgruppen L 15 har haft sex möten och K 15 har haft två möten. Regionförbundets kansli Kansliet leds av regiondirektören med stöd av en planeringsstab och en ekonomiadministrativ stab. Varje verksamhetsområde har en ansvarig samordnare med eget budgetansvar. Regionförbundets olika utvecklingsprojekt samordnas inom respektive verksamhetsområde. Länsbiblioteket tillhör formellt Regionförbundets kansli men har getts sådana arbetsförutsättningar att det i praktiken fungerar som en produktionsenhet inom Regionförbundet. Personal Regionförbundet är en utvecklingsorganisation som ställer höga krav på medarbetarna. Det krävs kompetens inom respektive verksamhetsområden och förmåga att hantera ett stort antal externa relationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Medarbetarna har i de flesta fall ett eget budget- och projektansvar med förhållandevis långt gångna befogenheter. Arbetet innehåller många av de komponenter som kännetecknar en lärande organisation d v s stora möjligheter att ta egna initiativ, att arbeta självständigt, att ta eget ansvar och ingå i sammanhang som sätter samarbetsförmågan på hårda prov. Ytterligare möjligheter till egen förkovran och kompetensutveckling ges i samband med de seminarier och konferenser som Regionförbundet deltar i eller arrangerar. Den administrativa personalen har aktivt deltagit i och styrt utvecklingen av de ekonomiadministrativa system och rutiner som till väsentliga delar är skräddarsydda för Regionförbundets verksamhet. De har därmed haft rika tillfällen till förkovran och kompetensutveckling. Det är dock förhållandevis få personer i organisationen som har enbart administrativa arbetsuppgifter vilket medför en viss sårbarhet. För att motverka detta har en viss överlappning av arbetsuppgifter genomförts för att öka mångkunnigheten. Det har dessutom bidragit till att höja deras kompetens. I de fall när särskilda kompetensinsatser ansetts vara nödvändiga har enskilda medarbetare blivit erbjudna detta. En förhållandevis stor del av Regionförbundets medarbetare är projektanställda. Det är en konsekvens av att olika utvecklingsinsatser inom den offentliga sektorn finansieras och drivs i projektform. Regionförbundet har varit mycket aktivt i att söka och förhållandevis framgångsrikt i att erhålla en sådan extern finansiering. Förutom att det har berett många yngre och välutbildade personer möjlighet

19 19 (30) att arbeta i intressanta utvecklingsprojekt så har det samtidigt gett Regionförbundet nya impulser och bättre möjligheter att genomföra intentionerna i årsbudgeten och andra styrdokument. Regionförbundets kansli inklusive Länsbiblioteket har en jämn könsfördelning. Mot bakgrund av att det har funnits en uttalad vilja att rekrytera yngre och välutbildade personer till de många olika utvecklingsprojekt som Regionförbundet driver så har kansliet en bra sammansatt åldersfördelning. Det finns dessutom en utvecklad medvetenhet om jämställdhetsfrågor eftersom det ingår i Regionförbundets uppdrag att säkerställa att olika insatser kommer både män och kvinnor till del. Under perioden har en jämställdhetsanalys av de olika befattningarnas arbetsinnehåll, kvalifikationskrav och lönenivåer genomförts vilket föranledde vissa justeringar i samband med löneförhandlingarna. Koncernföretag Regionförbundet genomför delar av sina beslutade verksamheter i bolagsform. Dessa bolag är Almi Företagspartner Östergötland AB och Östsvenska Turistrådet AB som båda sorterar under näringslivsområdet, samt Nyköping-Östgötalänken AB under kommunikationsområdet. Almi Företagsparter Östergötland AB Verksamheten följer aktuellt ägardirektiv. Området Affärsutveckling utvecklas positivt, bland annat genom tillskott via ett större EU-projekt. Finansieringsverksamheten ser ut att möta såväl utlånings- som överskottsmål. Bolagets resultat beräknas bli bättre en budgeterat vilket främst förklaras genom obudgeterade projektintäkter samt ökade ränteintäkter. Det ökade rörelseutrymmet har möjliggjort rekryteringar. Nyköping-Östgötalänken AB Arbetets inriktning, utdebitering och bolagets roll gentemot ägarna utgår från aktieägaravtalet och bolagsordningen. Arbetet under 2008 har koncentrerats på samordning av planeringen av resecentrumområdena, att understödja Banverkets arbete med järnvägsutredningen, trafikeringsstudier, finansieringsmöjligheter, marknadsföring samt bred mobilisering och opinionsbildning för Ostlänken. Utifrån detta basarbete kommer under hösten 2008 och våren 2009 ske en kraftsamling för att säkra att fortsatt planering och byggande av Ostlänken i sin helhet ska få stöd i kommande långtidsplan för järnvägen för perioden Bolagets ekonomiska resultat ligger inom budget.

20 20 (30) Ekonomiskt resultat Ekonomiskt utfall Resultatet vid delårsbokslutet är ett underskott på tkr. Resultatet är avhängigt flera faktorer, som framgår vid genomgång av budgetuppföljningen (bilaga 1). På kostnadssidan utgör ersättningar, bidrag och projektmedel till externa organisationer en övergripande del av Regionförbundets verksamhet. Medlen utbetalas på ett för parterna ränteneutralt vis. De projekt Regionförbundet driver som projektägare, har periodiserats vid rapporttillfället och har därmed inte någon resultatpåverkan, annat än i de fall avvikelser konstateras. Projekten redovisas separat i bilaga 2. Under de olika områdena finns medel avsatta för finansiering av projekt, dessa bokas bort efter att beslut fattats. Medlen har tagits i anspråk enligt nedan: Årsbudget Periodutfall Kulturprojektmedel tkr 76 % Projektmedel folkbildning tkr 52 % Natur- och Friluftsråd 900 tkr 23 % Projektmedel näringsliv inkl ospec 941 tkr 61 % Landsbygds- o skärgårdsutveckling tkr 77 % Kommunala regionala utveckl.medel tkr 60 % Totalt tkr 65 % Av tabellen framgår att de ianspråktagna projektmedel nu ligger i linje med en linjär förbrukning från att tidigare under året varit en framtung kostnadspost. I budgeten finns specificerade projektmedel avseende interna projekt uppgående till 7,8 mkr, dessa medel har överförts till projekten vid årets början. Sammantaget innebär detta att det första halvåret belastats med drygt 8 mkr mer än vid en linjär förbrukning. Då dessa kostnader är fastställda i budget kommer helårsutfallet att hållas inom budget. Även interkommunala ersättningar till folkhögskolor utom länet visar på en något högre kostnad efter första halvåret än för tidigare år, vilket kan innebära kostnader över budget (se avsnittet Helårsprognos). För posten Erfarenhetsmässiga överskott (budget tkr) kommer det förväntade utfallet att uppstå under andra poster, som exempelvis ersättningar till folkhögskolor, projektmedel och kansliet.

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( )

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( ) Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834) Inledning Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 2006-06-30. Under

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Styrelsens delårsrapport

Styrelsens delårsrapport -08-23 Styrelsens delårsrapport -01-01 06-30 Verksamhet Infrastrukturfrågorna har haft hög prioritet under våren. De statliga och regionala infrastrukturplanerna ska revideras och ett gemensamt yttrande

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer