Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2008 med helårsprognos"

Transkript

1 Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad... 7 Kultur, folkbildning, natur och fritid... 9 Näringslivsutveckling Internationell samverkan Flerkärniga stadsregionen Landsbygds- och skärgårdsutveckling Primärkommunal samordning Länsbibliotek Politisk organisation Regionförbundets kansli Koncernföretag Ekonomiskt resultat Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bilagor 1) Budgetuppföljning 2) Projektuppföljning 3) Placeringssammanställning

3 3 (30) Inledning Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund och ett kommunalt samverkansorgan med de tretton kommunerna och landstinget i Östergötland som medlemmar. Regionförbundet får i huvudsak sina uppdrag och resurser av medlemmarna. I egenskap av kommunalt samverkansorgan, vilket regleras i en särskild lagstiftning, har Regionförbundet dessutom ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Tre grundläggande mål har lagts fast i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 : - Långsiktig hållbar tillväxt och utveckling - En region i balans - Goda livsvillkor för regionens invånare De grundläggande målen ska nås med hjälp av de sex utvecklingsstrategier som är specificerade i det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundets roll och uppgift är att, förutom egna insatser, ta initiativ till samarbete med andra offentliga och privata aktörer i regionen så att intentionerna i strategierna omsätts i praktisk handling. Regionförbundets organisation och arbetssätt präglas i hög grad av att nå samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Därför måste Regionförbundets olika utvecklingsinitiativ både uppfattas som relevanta och vara sakligt väl underbyggda för att berörda parter ska vilja engagera sig och bidra till att föra saken framåt. Det är grundläggande för Regionförbundets möjligheter att ta rollen som den ledande regionala utvecklingsaktören. Regionförbundets insatser och resultat under perioden De politiska partierna i regionen är eniga om att Östergötland aktivt ska verka för att en regionkommun bildas. Under perioden har Regionförbundet medverkat i ett antal konferenser med representanter från de omkringliggande regionerna där regionfrågan har diskuterats. Det har bl a resulterat i att regionerna Kalmar och Jönköping har visat intresse av att föra en fortsatt och mer fördjupad dialog med Östergötland. Under perioden har den politiska diskussionen på nationell nivå rörande behovet av höghastighetståg varit betydligt mer intensiv än tidigare. Regionförbundet har under en längre tid arbetat hårt för att övertyga regeringsföreträdare, riksdags-

4 4 (30) män, Banverket och näringslivet om nödvändigheten av ökad spårkapacitet i vår del av landet. Det var därför glädjande att Banverket under våren fick regeringens uppdrag att genomföra en utredning om höghastighetståg. Dessutom valde en välrenommerad industrigrupp att göra en egen utredning om hur en utbyggnad av ett höghastighetsnät i södra delarna av Sverige skulle kunna utvecklas och finansieras. Det ökade intresset för höghastighetståg har även resulterat i att Banverket har beslutat att genomföra en förstudie avseende höghastighetsspår för Götalandsbanan - delen Mantorp-Borås via Jönköping. Regionförbundet är en av finansiärerna av denna förstudie. Regionförbundet har under en längre tid i samarbete med kommunerna och berörda branscher arbetat för att modernisera och utveckla den gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningen i regionen. Antalet KY-utbildningar i regionen har vuxit i snabb takt sedan Regionförbundet beslutade att genomföra en särskild satsning. Syftet var att mobilisera och stödja utbildningsanordnare och berörda företag och branscher när det gäller att utveckla nya utbildningsinriktningar och utarbeta ansökningar till KY-myndigheten. Under perioden lade Yrkeshögskoleutredningen sitt slutbetänkande och en ny yrkeshögskola förväntas ersätta de nuvarande KY-utbildningarna hösten Regionförbundet har deltagit i utredningens referensgrupp och har därmed kunnat påverka utformningen av yrkeshögskolan men även placeringen av den nya Yrkeshögskolemyndigheten, som föreslås förläggas i Norrköping. Regionförbundet tog initiativ till att Linköping och Norrköping, förutom de tre storstadsregionerna, skulle ges möjlighet till att delta i det nationella Storstadsprogrammet. Regionförbundet, som är ansvarigt gentemot Nutek för denna satsning i Fjärde storstadsregionen, har med glädje kunnat notera att Linköping och Norrköping inte bara genomför och fullföljer intentionerna i programmet. Båda kommunerna har dessutom tagit tydlig ställning för att samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas även efter projekttiden. I ställningstagandet framgår att övriga kommuner i regionen också ska ges möjlighet att delta i olika samarbetsprojekt. Regionförbundet har under perioden påbörjat ett samarbete med övriga kommuner i regionen, inklusive Tranås, i anslutning till deras arbete med översiktsplaner. Syftet är att berörda kommuner ska få stöd i att identifiera sina roller och utvecklingsmöjligheter då de olika städerna och tätorterna i regionen utvecklar allt intensivare ömsesidiga beroendeförhållanden. Under perioden hamnade Östgötateatern i allvarliga ekonomiska svårigheter. Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Regionförbundet beslutade att höja teaterns anslagsram med 1,7 mkr och att räkna upp det totala anslaget med tre procent årligen de kommande tre åren. Samtidigt beslutade Regionförbundet att genomföra en utredning av teaterns verksamhet och ekonomi för att få en bättre inblick i hur teaterns resurser aktiveras och en bättre kunskap om den ekonomiska riskbilden.

5 5 (30) Några ytterligare insatser och resultat att notera: - Regionförbundet blir medlem i AER (Assembly of European Regions) och i SERN (Sweden Emilia-Romagna Network). Dessutom sluter Regionförbundet ett samarbetsavtal med Sarajevo och förnyar sitt samarbetsavtal med Cesis-regionen i Lettland. - Regionförbundet inrättar ett företagarpris Guldmyran. Avsikten med priset är lyfta fram en företagare som engagerar sig i och bidrar till samhällsutvecklingen. - Regionförbundet beslutar att ingå en regional allians och finansiellt stödja Norrköpings kommuns ansökan om kulturhuvudstad år Regionförbundet beslutar att starta ett regionalt energikontor med finansiellt stöd från medlemmarna och EU-kommissionen. - Regionförbundet får regeringens uppdrag att genomföra en regional systemanalys av nuvarande och framtida behov av kommunikationer och infrastruktur. Analysen ska ingå som ett underlag till den kommande infrastrukturpropositionen och trafikverkens planeringsarbete. Övriga resultat och insatser redovisas under nedanstående verksamhetsområden och tvärgående uppgifter. Kommunikationer Aktiviteter Arbetet under året har i stort sett följt planeringen. Vissa viktigare händelser kan nämnas. Det finns tydliga kopplingar till det arbetssätt som stakats ut i årsbudgeten. Vissa avvikelser kan också noteras, till stor del en följd av oförutsedda händelser. Av årsbudgeten framgår att Vägverket och i förlängningen regeringen ska påverkas i deras arbete med den nationella vägplaneringen. Regeringen har i september månad beslutat att rv 50 i den nya sträckningen ska byggas. De berörda kommunerna har på ett mycket professionellt sätt förhandlat med Vägverket och regionförbundet har parallellt med olika åtgärder stöttat förhandlingsarbetet. En avsiktsförklaring har träffats mellan Söderköpings kommun och Vägverket när det gäller byggande av förbifart och passage över Göta Kanal. Regionförbundet har aktivt stöttat kommunen och även tagit fram ett särskilt dokument för det s k båtlyftet i Söderköping (passagen över kanalen) som beskriver hur koordinering kan ske mellan planerings-, exploaterings- och finansieringsprocesserna. Stråkstudien för rv 51 finns i preliminär version.

6 6 (30) Dubbelspåret Mjölby-Motala har börjat byggas, vilket kommer att göra det möjligt att ansluta Motala till pendeltågsystemet. På samma sätt ska enligt planen nära kontakter finnas med Banverket för att bättre kunna påverka utvecklingen. Enligt planen skulle ett särskilt bolag bildas för Götalandsbanan för att ta fram en förstudie. Efter det att Banverket förklarade sig villig att driva förstudien har berörda regioner (Östergötland, Jönköping och Västra Götaland) tecknat ett samverkansavtal med Banverket om att ta fram studien. Bolagsfrågan är därför inte längre aktuell. Regionförbundet Östsam har parallellt biträtt Banverket med ansökan om EU-bidrag för förstudien. Regionförbundet har tillsammans med Regionförbundet i Sörmland upphandlat en särskild trafikstudie för Ostlänkenstråket. Strukturfondsmedel har beviljats. Arbetet påbörjades före sommaren. Ansökan och förfrågningsunderlaget togs fram av Regionförbundet Östsam. I början av året uppmanade regeringen regionerna att gå ihop och upprätta s k regionala systemanalyser, d v s att diskutera igenom och identifiera kommunikationssamband över länsgränser. Fem regionförbund enades om att göra en sådan gemensam analys för Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Arbetet slutförs i slutet på september med en gemensam redovisning till regeringen. Framtagandet av systemanalysen har krävt en mycket stor arbetsinsats. En särskild överenskommelse har träffats med IT-ansvariga i kommunerna och landstinget (IT-e) om att gruppen under 2008 ska driva IT-frågorna under året. Återkopplingar sker till kansliet och till K 15-gruppen. Under året finns därför ingen särskild resurs inom kansliet som arbetar koncentrerat med IT-frågan. I arbetet med det s k storstadsprojektet Linköping-Norrköping har kollektivtrafikfrågan fått en framträdande roll vilket påverkat arbetsinsatserna från kansliet. Samverkan med landstinget angående kollektivtrafikplaneringen borde ha tydliggjorts i årsbudgeten. Planeringen av resecentrumområdena i Linköping och Norrköping har tagit mer tid än vad som förutsågs. Regionförbundet har deltagit i utredningsverksamhet i en omfattning som inte förutsågs, exempelvis i Statens Institut för KommunikationsAnalys arbete med de nya transportpolitiska målen.

7 7 (30) Måluppfyllelse De planerade aktiviteterna med kompletteringar och avvikelser ligger väl i linje med de uppställda målen för kommunikationer. Den regionala systemanalysen och samverkansavtalet är en del av omvärldsbevakningen. Det påverkar inte heller inriktningen att IT-e har fått en särskild roll. Lärande och arbetsmarknad Aktiviteter Verksamheten följer väl planerna i årsbudgeten. Regionförbundets insatser har starkt fokus kring samordning av gymnasial utbildning; särskilt yrkesutbildning. Regionförbundet har under våren börjat arbeta för samordning av utbildning inom flera yrkesområden. Regionförbundet har med stöd av Myndigheten för skolutveckling också genomfört en regional/nationell konferens om gymnasial yrkesutbildning för många deltagare. Regionförbundet arbetar också för att stimulera utvecklingen av lärlingsutbildningar. Vidare har Regionförbundet anordnat information för hela regionen om regeringens förslag om en ny gymnasieskola samt lämnat ett remissvar på utredningen. Underlag håller på att tas fram för diskussioner om gemensam planering av gymnasieutbudet. Ett förslag om samverkansavtal kring kommunal vuxenutbildning har presenterats för kommunerna och landstinget. Det beräknas vara underskrivet av flertalet kommuner före årsskiftet. Regionförbundet har även informerat om regeringens intentioner att införa en Yrkeshögskola, följt utredningen och lämnat remissvar. Styrgruppen för Teknikcollege Östergötland har påbörjat en diskussion om framtida styrform som ska utmynna i ett förslag om finansiering och styrning före årsskiftet. Vård- och Omsorgscollege Östergötland har arbetat fram en ansökan om certifiering som prövas på nationell nivå. Efter en omfattande dialog med kommunerna är en ny överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland undertecknad av alla berörda parter. En ledningsgrupp har prioriterat målområdena samhällsinformation, likvärdiga riktlinjer för introduktionsersättning samt barn och ungdomars introduktion.

8 8 (30) Regionförbunden i länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Östergötland har inom ramen för strukturfonderna, genomfört en förstudie om kompetensförsörjning där alla kommunerna deltog. Resultatet blev att några kommuner i storregionen nu har gjort en större ansökan om att utveckla kommunernas roll som mäklare av utbildning. Erfarenheter från projektet LikaOlika har lett fram till en ny kraftsamling i regionen i form av förstudien Gagna finansierad med medel från strukturfonderna. Förstudien kommer att resultera i en omfattande ansökan om medel för att utveckla samverkan som gagnar människor som har lång väg till egenförsörjning. Regionförbundet har, tillsammans med det rikstäckande Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS), övertagit ansvaret för den nationella webbsidan för oberoende vägledning, Under hösten ska avtal mellan kommuner och regioner utvecklas för att säkra driften. Regionförbundet stöder fortlöpande ansökningar avseende EU:s utbildningsprogram och antalet beviljade projekt i regionen ökar. Ett samarbete kring elevutbyte har utvecklats mellan Östergötland och Japan. Förberedelser har gjorts för en kurs i Outdoor Education i samarbete mellan Tokai University Group, Landstinget i Östergötland, Linköpings universitet och Regionförbundet Östsam. Kursen ska genomföras i september. I samverkan med EU-kommissionen har Regionförbundet koordinerat ett regionalt firande av EU-dagen den 9 maj med utbildningsfokus. Måluppfyllelse Regionförbundets huvudsakliga roll inom området är att verka som samverkansmotor mellan berörda aktörer. Regionförbundet genomför detta genom att i samförstånd med medlemmarna starta, driva och avveckla projekt/nätverk/arbetsgrupper/partnerskap kring utvecklingsområden som förväntas kunna bidra till en god måluppfyllelse. Regionförbundet säkrar sina resultat genom att kontinuerligt följa upp verksamheten i respektive samverkansorgan. Den politiska arbetsgruppen L 15 gjorde en enkel uppföljning av verksamheten i juni månad. Den visar att verksamheten är på god väg mot målen men har en bit kvar. Inga förslag kom fram om nya arbetsgrupper/projekt eller metoder utan bedömningen var att Regionförbundet arbetar med rätt saker men det tar tid att få många parter till gemensamma överenskommelser. För att kunna uppnå Regionförbundets mål krävs omfattande kunskapande, kommunikation och tillit bland många människor. Därför arbetar Regionförbundet mycket med nätverk, seminarier, workshops och dialog i olika former. Det är mycket tidskrävande men ger resultat på lång sikt. Kanske kan överenskommelser om förändrings- och utvecklingsinsatser mellan många parter gå snabbare

9 9 (30) om arbetsgrupper och nätverk i ökad utsträckning kommunicerar via modern teknik. Det kräver dock en särskild insats för att få alla med i ett förändrat arbetssätt. En relativt liten investering i tid, kompetens och teknik bland regionens politiker och tjänstemän skulle underlätta och öka dialogen - en nödvändig grund för att nå fler regionala överenskommelser. Kultur, folkbildning, natur och fritid Aktiviteter Flera aktiviteter har genomförts för att förstärka arenan för samverkan mellan de verksamma i regionen. Regionförbundet tar initiativ i allt flera frågor för att lyfta fram och synliggöra hela bredden i verksamheten. Ambitionen är att arbeta mer med infrastrukturen som gör det möjligt för utövare att förverkliga sina idéer än med de enskilda produktionsidéerna att vattna jordmånen i stället för på blommorna. Detta är också ett led i viljan att förtydliga den regionala rollen, som ska skilja sig från den lokala. Ett exempel är den lyckosamma starten för arbetet med att samordna scenkonstområdet, där en gemensam marknadsföring av de 32 produktionerna av sommarteater rönt stor uppskattning och knutit arrangörerna närmare varandra. Flera av kulturinstitutionerna signalerar om mer eller mindre akuta problem med att få balans mellan uppdrag och anslag. För Östgötateaterns del har en uppgörelse gjorts mellan huvudmännen som innebär att anslagsnivån höjs med 1,7 miljoner kr redan från Regionförbundets del, 700 tkr, ska tas inom ramen för verksamhetsområdets budget. Det innebär bl a att budgetposten Kulturbryggan, som var avsedd för alla institutionernas arbete med att nå ut i regionen, måste tas i anspråk för att möta teaterns behov. Dialogen mellan huvudmännen och med institutionerna fortsätter. Under första delen av året har omfattande resurser krävts för att starta det mellanregionala strukturfondsprojektet KRUT (KReativ UTveckling). Efter ett positivt beslut från Nutek har Regionförbundet och projektgruppen skapat en projektorganisation, som tillgodoser de formella kraven. Samtidigt har arbetet startat med att genomföra den planerade verksamheten inom projektet. KRUT ingår i ett större sammanhang. Flera nationella aktörer och företrädare för andra regioner visar intresse för vårt arbete. Efter förändringen av principerna för hur bidragen till regional studieförbundsverksamhet ska fördelas, har ÖBF presenterat genomtänkta och ambitiösa beskrivningar av hur de ska arbeta med samordnade utvecklingsprojekt under året.

10 10 (30) Måluppfyllelse Regionförbundet driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för dem som arbetar med att producera, arrangera och tillgängliggöra kultur och natur i Östergötland. Projekten syftar till att öka samverkan mellan de aktiva inom kulturens olika områden. Fr o m 2008 omfattar projekten också scenkonstområdet. För att tillgängliggöra institutionernas verksamhet utanför respektive värdkommun måste diskussionen mellan Regionförbundet och institutionerna med regionala uppdrag fortsätta. Detta är speciellt angeläget då avsedda medel inte kan tas i anspråk. Flera satsningar har påbörjats och genomförts för att ge unga, talangfulla kulturutövare i regionen chansen att fördjupa sitt utövande vilket överensstämmer med målet. Inom filmområdet är unga talanger en prioriterad grupp. Länsbiblioteket driver för andra året berättartävlingen Unga berättare. Östgötamusiken stödjer ungdomsjazzfestivalen och har startat en folkmusikorkester. SON har för andra året samlat unga talanger till en sportlovsorkester. Begreppet den kreativa sektorn är numera allmänt använt som beskrivning av en utvidgad kultursektor, som inbegriper också privat finansierad och ideellt driven kultur. Mycket av utvecklingsarbetet har varit inriktat mot näringslivsområdet, bl a strukturfondsprojektet KRUT som Regionförbundet samordnar. Vårt arbete med att beskriva och utveckla den kreativa ekonomin har uppmärksammats nationellt i flera olika sammanhang. När det gäller målet om att aktörerna med regionala uppdrag ska arbeta medvetet och aktivt med sina målgrupper finns det fortfarande en hel del viktigt arbete kvar att göra. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att de uppsatta målen fungerar som riktningsgivare, att de i många stycken har gett upphov till verksamhet som bidrar till att målen uppfylls men att det också finns mycket mera att göra. Eftersom Regionförbundet inte är ensam uppdragsgivare måste det senare ske genom en utvidgad och vidareutvecklad samverkan med andra. Näringslivsutveckling Aktiviteter Verksamheten har i stort sett följt årsbudgeten. Inom marknadsföringsuppdraget har investeringsfrämjandet legat på en fortsatt låg nivå. Under våren har utredningsarbete påbörjats för att hitta nya inriktningar och arbetsformer.

11 11 (30) Under våren har särskilda satsningar gjorts med inriktning mot att förbättra företagsklimatet i regionen och uppmuntra entreprenörskap. Framtidsforum Östergötland genomfördes med en bra mix av deltagare från privat och offentlig verksamhet. Den första Guldmyran tilldelades Bengt-Åke Bengtsson, Boxholm AB. En SCB-studie nöjd företagarindex har genomförts i regionen. Regionförbundet Östsam tilldelade ett antal utvalda UF-elever stipendier att åka till Emax Sverige i Örebro, ett evenemang för de 225 mest entreprenöriella gymnasisterna i landet. Östgötarna slutade på placeringarna 1, 2 och 3 i affärstävlingen som ägde rum under veckan. Inom storstadsprogrammet (Nutek) görs en satsning på att öka samspelet i det östgötska innovationssystemet, Growlink. Samverkan har tagit ny fart och en ny samarbetsplattform är på väg att utvecklas. En särskild satsning har påbörjats för kunskapsöverföring mellan akademi och företag med särskild inriktning på studenter. Arbete pågår kring etablering av ett regionalt riskkapitalbolag för att stärka kapitalförsörjningssystemet som helhet. Måluppfyllelse Nyföretagandet ser ut att öka även under Almis lånevolymer har ökat och budgetmålet om en ökad utlåningsvolym ser ut att nås. Efterfrågan på såväl affärsrådgivning och finansiering är hög, inom alla branscher och i alla faser av företagandet. De långsiktiga effekterna kan inte bedömas på delårsbasis. Vad gäller besöksnäringen kan hittills noteras att flera av de större besöksmålen ser ut att öka sina besökstal stort. Hittills inrapporterade övernattningar (t o m juni) vittnar om en ökning, dock lägre än önskad. Arbetet med utveckling av innovationssystemet pågår och samspelet mellan aktörerna utvecklas positivt. Sammanfattningsvis följer aktiviteterna inom verksamhetsområdet i stort sett årsbudgeten vad gäller genomförande, kostnader och mål. Internationell samverkan Aktiviteter Vi befinner oss i startfasen av den nya programperioden vilket till stor del styr arbetet. Under perioden har arbetet bl a handlat om att sprida information om de nya territoriella programmen och att delta i idéarbetet i regionen kring komman-

12 12 (30) de projekt. En uppgift har också varit att stödja regionens utsedda politiker i arbetet i övervakningskommittén och styrkommittéer inom Central Baltic. Beredningen anordnade under våren ett seminarium Östergötland och EU med politiker och tjänstemän som målgrupp. Fokus låg på varför det är viktigt med internationellt arbete ur ett politiskt perspektiv. Seminariet arrangerades i samband med EU-minister Cecilia Malmströms besök i Östergötland, som en del i ministerns turné Dialog Europa. Vid årsskiftet påbörjades arbetet inom EU med utformningen av en strategi för Östersjöregionen. En uppgift har varit att följa arbetet och i olika sammanhang informera om strategiarbetet. Brysselkontoret har tillsammans med andra Östersjöregioner arrangerat seminarier i Bryssel kring strategiarbetet. Inom utbildningsområdet har, i linje med årsbudgeten, särskild uppmärksamhet ägnats åt yrkesutbildningar. Arbetet kring dessa frågor har huvudsakligen bedrivits inom ramen för det transnationella LEOPlus-projektet. Under våren har Regionförbundet ansökt om, och beviljats, externa medel för att genomföra en seminarieserie och introduktionskurs i Outdoor Environmental Learning and Health i Tokyo/Sapporo. Regionförbundet samordnar arrangemanget som sker i samverkan med Linköpings universitet och Landstinget. Arrangemanget följs upp med en inbjudan till vidare samarbete med Tokai University group. Ett samarbete har, tillsammans med Östsvenska Handelskammaren, inletts med utvecklingsorganisationen SERDA i Sarajevokantonen i Bosnien. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Regionförbundet och SERDA Arbetet utifrån den kartläggning som gjorts av internationella nätverk och organisationer som kan vara av intresse för Regionförbundet Östsam att delta i (politiska, Östersjöinriktade samt tematiska nätverk/organisationer) har fortsatt. Under våren har beslut fattats om medlemskap i nätverket Sweden Emilia- Romagna Network (SERN). SERN är ett nätverk för att främja samarbetet mellan Sverige och Italien på lokal och regional nivå, och ger möjlighet att utveckla gemensamma projekt inom ett antal fokusområden. Nätverket har 56 medlemmar bestående av kommuner, regioner och organisationer i Sverige och Emilia-Romagna Beslut har också fattats att gå med i organisationen Assembly of European Regions (AER) som är en organisation för drygt 250 regioner från 33 länder. Syftet med AER är att skapa politisk dialog och erfarenhetsutbyte mellan regionerna och att påverka nationella, europeiska och internationella policies.

13 13 (30) Regionförbundet är för närvarande engagerat i tre transnationella projekt, inom områdena Kultur, folkbildning, natur och fritid, Lärande och arbetsmarknad samt Näringslivsutveckling. Under perioden har även en ny ansökan arbetats fram och lämnats in till EU-kommissionen gällande den kreativa sektorn. Förberedelser pågår dessutom för ett projekt med koppling till områdena Flerkärniga stadsregionen och Kommunikationer. Måluppfyllelse Målen för området är långsiktiga. Genom det arbete som genomförts hittills under året har viktiga steg tagits mot att engagera Regionförbundet i för verksamheten stödjande och relevanta projekt. Arbetet har också, i enlighet med målen, inneburit att medlemmar fått stöd i det egna ansökningsarbetet. Engagemanget i internationella organisationer och nätverk bör på sikt bidra till uppfyllandet av målet ökad förståelse och kunskap om den internationella miljö vi lever och arbetar i. Målsättningen att samtliga verksamhetsområden ska vara engagerade i transnationella projekt har goda förutsättningar att återigen vara uppfyllt inom kort. Detta gäller om positiva besked fås gällande de projektansökningar som f n är aktuella. Flerkärniga stadsregionen Aktiviteter Flerkärniga stadsregionen är en tvärgående uppgift som har fokuserat dels på att utveckla samarbetet mellan Linköping och Norrköping, och dels på hur omkringliggande kommuner och tätorter ska positionera sig när de ömsesidiga beroendeförhållandena ökar. Det gäller främst i relation till Linköping och Norrköping, samtidigt som Östergötland tenderar att sammanflätas till en gemensam marknad för arbete, boende och utbildning. Samarbetet mellan Linköping och Norrköping har under perioden bedrivits i projektform och har finansierats av Nutek, Regionförbundet och de båda kommunerna. Regionförbundet är ansvarigt för projektet gentemot Nutek. Under perioden har Linköping och Norrköping följt den verksamhetsplan som utarbetades gemensamt och i samarbete med Regionförbundet. Beslut har tagits om att slå samman kommunernas lönekontor och bilda ett gemensamt kommunalförbund. Kommunernas upphandlingsorganisation och räddningstjänst har utretts med syfte att undersöka om även dessa verksamheter bör läggas i en gemensam organisation. Kommunerna har under perioden dessutom arbetat med en gemensam översiktsplanering, påbörjat ett gemensamt visionsarbete, startat en rad gemensamma utvecklingsprojekt inom de olika förvaltningsområdena och

14 14 (30) påbörjat en diskussion med Landstinget om hur det ökande resandet mellan städerna ska kunna mötas med nya kollektivtrafiklösningar. Kommunstyrelserna har under perioden haft ett gemensamt sammanträde. Det har utvecklats tydliga organisationsformer och beslutsstrukturer för det gemensamma samarbetet. Under perioden har övriga kommuner i Östergötland samt Tranås kommun valt att delta i det översiktliga planeringsarbete som Regionförbundet har initierat. Berörda kommuner har under våren, med kunskapsstöd från Regionförbundet, arbetat med sina s k planeringsförutsättningar. Det ska ses som ett första steg i arbetet med att revidera eller förnya kommunernas egna översiktsplaner. Regionförbundet har lagt upp strukturen för detta arbete samtidigt som kommunerna har kunnat erbjudas statistikstöd och fått tillgång till den omfattande databas som Regionförbundet har införskaffat. Måluppfyllelse Regionförbundet har ställt upp långsiktiga mål för utvecklingen av en flerkärnig stadsregion i Östergötland som förutsätter att berörda kommuner väljer att samarbeta. Den verksamhetsplan som ligger till grund för samarbetet mellan Linköping och Norrköping har i alla sina delar syftet att skapa en utveckling som är beskriven i målen. Under perioden har dessutom övriga kommuner i regionen valt att delta i, och genomföra, en planeringsprocess i samarbete med Regionförbundet med dessa mål som utgångspunkt. Det betyder att grunden har lagts för en utvecklingsprocess som innebär att städer och större orter kommer att knytas närmare varandra. Samtidigt påbörjas en utveckling där deras profiler och egenarter förstärks utifrån att de är ömsesidiga komplement på en gemensam marknad för arbete, boende och utbildning. Landsbygds- och skärgårdsutveckling Aktiviteter Aktiviteterna som beskrivs i årsbudgeten handlar i stor utsträckning om att initiera, eller aktivt stödja av andra startade projekt, som syftar till att utveckla regionens landsbygdsområden i olika avseenden. De områden för projektverksamhet som lyfts fram är utveckling av servicestrukturen inklusive kommunikationer och utveckling av det lokala näringslivet. Regionförbundet har varit en aktiv part i arbetet med att ta till vara de förutsättningar som finns för att genomföra utvecklingsinsatser med stöd av EU:s Landsbygdsprogram. Det är en uttalad målsättning att åtgärder inom området Landsbygds- och skärgårdsutveckling ska bedrivas som delvis EU-finansierade projekt, vilket och i huvudsak blivit fallet.

15 15 (30) Av de prioriterade områdena för projektverksamheten har det lokala näringslivets utveckling blivit väl tillgodosett. Regionförbundet är medfinansiär av ett flertal projekt som syftar till att stärka företagen genom kompetensutveckling på olika nivåer, från basal rådgivning till små och/eller nystartade landsbygdsföretag till kvalificerade utvecklingsinsatser för företag med uttalade tillväxtambitioner. Regionförbundet är också engagerat i flera branschspecifika projekt, bl a kring lokal energiproduktion, livsmedelsförädling och besöksnäring. Inom det prioriterade området utveckling av servicestrukturen har inte utvecklingsprojekt kommit till i den omfattning som vore önskvärd. När det gäller att upprätthålla kommersiell service i landsbygdsområden med litet befolkningsunderlag försvåras detta av att det finns tydliga lönsamhetsproblem för de enskilda företagen, oftast butiker, vilket leder till att servicen tenderar att försämras. De särskilda utvecklingsprojekt som syftar till att gynna skärgårdens utveckling har genomförts enligt planerna. Måluppfyllelse Målen för området tar sin utgångspunkt i en förändring på lång sikt. I det korta tidsperspektiv som ett delårsbokslut omfattar kan konstateras att de åtgärder som beskrivs i årsbudgeten kunnat genomföras så som beskrivits ovan och därmed lämnat ett positivt bidrag till den långsiktiga måluppfyllelsen. Primärkommunal samordning Aktiviteter Den ansökan om utvecklingsstöd från EU till ett regionalt energikontor som slutfördes 2007 har beviljats. Det innebär att projektet har tillförts euro totalt under en treårsperiod. Energikontoret beräknas starta sin verksamhet under januari Inom ramen för regionens KLIMP, klimatinvesteringsprogram, driver Regionförbundet ett eget projekt, klimatkontoret (Klimatcoach Östergötland), som bl a ska ansvara för informations- och folkbildningsinsatserna kring programmet. Projektledaren slutade sin tjänst 30 april 2008 och ny projektledare började sin anställning den 1 september Det har inneburit att någon verksamhet inte bedrivits i projektet under vakanstiden. Den av kommunerna och landstinget gemensamt finansierade länsresursen administrerar både politikernätverket S-13 och ett förvaltningschefsnätverk inom vård- och omsorgsområdet.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Årsberättelse 2008 Innehåll Vår ordförande om 2008...3 Årets händelser och verksamhet...4 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Exempel på vår intressebevakning...11 Kurs- och konferensverksamheten...13

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer