Delårsbokslut per med helårsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos"

Transkript

1 PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos

2 PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 5 Regionförbundet Östsams uppgifter... 7 Planeringsuppdragen... 7 Verksamhetsområden... 7 Kommunikationer... 8 Genomförda aktiviteter... 8 Måluppfyllelse Lärande och arbetsmarknad Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Kultur, folkbildning, natur och fritid Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Näringslivsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Internationell samverkan Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Landsbygds- och skärgårdsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Flerkärniga stadsregionen Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Primärkommunal samordning Genomförda aktiviteter Bedömning Länsbibliotek Östergötland Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Regionförbundet Östsams politiska organisation Regionförbundet Östsams kansli Personal... 26

3 PRELIMINÄR VERSION 3 (30) Ekonomiskt resultat Ekonomiskt utfall Helårsprognos Extern finansiering Finansiella mål Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Budgetuppföljning Projektuppföljning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

4 PRELIMINÄR VERSION 4 (30) Inledning Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund och ett kommunalt samverkansorgan med de tretton kommunerna och landstinget i Östergötland som medlemmar. Regionförbundet får i huvudsak sina uppdrag och resurser av medlemmarna. I egenskap av kommunalt samverkansorgan, vilket regleras i en särskild lagstiftning, har Regionförbundet dessutom ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Regionförbundet Östsams övergripande mål och uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Östergötland. Det är en sammansatt uppgift inte minst mot bakgrund av att Regionförbundet måste verka tillsammans med en rad offentliga och privata aktörer för att kunna föra arbetet framåt. Regionförbundets organisation och arbetssätt präglas i hög grad av att nå samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Därför måste Regionförbundets olika utvecklingsinitiativ både uppfattas som relevanta och vara sakligt väl underbyggda för att berörda parter ska vilja engagera sig och bidra till att föra saken framåt. Några viktiga händelser under perioden Ansvarskommittén lägger sitt slutbetänkande och Regionförbundet tar initiativ till en samordning av medlemmarnas remissarbete. En avsiktsförklaring om Citybanans finansiering och utbyggnad undertecknas av staten och regionerna runt Stockholm inklusive Östergötland. I avsiktsförklaringen regleras bl a att staten ska tillsätta en förhandlingsperson för att utveckla en s k OPS-lösning för Ostlänken. Avsiktsförklaringen ska utgöra underlag i de förhandlingar som ska föras med statens förhandlingsman under hösten Regeringen beslutar att byggnationen av Citybanan ska starta vilket är av avgörande betydelse för att Ostlänken så småningom kommer att byggas. Ban- och Vägverket lämnar förslag till regeringen på reviderade planer för perioden I deras förslag ligger utbyggnaden E22 mellan Norrköping och Söderköping kvar i planen liksom en bro över Motalaviken, den s k Skepparpinan. Både Skepparpinan och Ostlänken föreslås också som lämpliga objekt för en s k OPS-lösning.

5 PRELIMINÄR VERSION 5 (30) Kommunstyrelserna i Linköping och Norrköping har ett gemensamt sammanträde för att manifestera starten av Storstadsprogrammet. Regeringen beslutar att tillsätta ett partnerskap för Östra Mellansverige med en majoritet av politiker. Partnerskapets uppgift blir att avgöra vilka projekt som ska få del av de resurser som EU:s regionala fond och Europeiska socialfonden tillhandahåller. Regionförbundet inrättar en internationell beredning. De sex insatsprogrammen som utgör en precisering av det regionala utvecklingsprogrammet och av vilka åtgärder som regionen prioriterar de kommande 5-7 åren färdigställs och lämnas ut på remiss till ett stort antal offentliga och privata aktörer. Regeringen tillsätter två utredningar som direkt berör Regionförbundets arbete. Den ena utredningen ska lämna ett förslag på en ny nationell organisation för eftergymnasiala yrkesutbildningen och den andra har till uppgift att utreda förutsättningarna för att införa en s k friskolemodell för den kommunala vuxenutbildningen. Regionförbundet inbjuds att delta i båda utredningarna referensgrupper. Regionförbundets femåriga konstprojekt Visioner vid vatten avslutas. Projektet har bl a lett till ett antal mycket uppskattade fasta konstinstallationer längs Göta kanal. Regionförbundets insatser och resultat under perioden Kommunerna och landstinget i Östergötland har givit Regionförbundet Östsam i uppgift att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Staten har förstärkt denna roll genom överlämna ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen och för delar av de statliga regionala utvecklingsmedlen. Östgötaregionens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är aldrig ett resultat av en enskild aktör. Regionens utveckling är däremot i hög grad beroende av hur väl offentliga och privata aktörer samspelar. I det sammanhanget är Regionförbundets uppgift att dels definiera vilka prioriteringar som bör göras inom olika områden dels medverka till att Regionförbundets medlemmar och andra offentliga aktörer samverkar för att infria intentionerna i den regionala utvecklingsplanen. Regionförbundet har tagit en rad initiativ och genomfört insatser där ett flertal olika aktörer har involverats. Några tydliga exempel är Regionförbundets arbete med Ostlänken, Norrköpingspaketet, eftergymnasiala yrkesutbildningar, den

6 PRELIMINÄR VERSION 6 (30) kreativa sektorn inom kulturområdet och marknadsföring av regionen där både offentliga och privata aktörer förutom medlemmarna har valt att engagera sig i. Resultatet har blivit att Ostlänken alltmer närmar sig ett slutgiltigt beslut om utbyggnad och att insatserna i Norrköpingspaketet har blivit ett allt intressantare objekt för både Väg- och Banverket inte minst mot bakgrund av det integrerade arbetssätt mellan olika transportslag som Regionförbundet har medverkat till. Regionförbundets initiativ att bilda ett KY-råd med olika branschföreträdare har inte bara fått stå modell för hela landet utan har också resulterat till en snabb expansion om än otillräcklig i förhållande till det stora behovet av s k kvalificerade yrkesutbildningar i Östergötland. Den kreativa sektorn är samlingsnamnet av det växande och alltmer betydelsefulla resursområde som hänger samman med de större kulturella och andra evenemang som regionen producerar. Regionförbundet har inte bara kartlagt detta resursområde utan har också analyserat vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som regionen har inom denna sektor. Tillsammans med berörda aktörer har Regionförbundet börjat utveckla en plattform med syfte att ge denna sektor större utvecklingsmöjligheter. Regionförbundet har också engagerat sig i marknadsföringen av regionen vilket har skett i samarbete med marknadsbolagen i Linköping och Norrköping. En av de större insatserna som förbereddes var regionens medverkan i Almedalsveckan. En av de viktigaste insatserna som Regionförbundet är initiativtagare till är att Linköping och Norrköping blev en del av det nationella Storstadsprogrammet som Nutek finansierar. En ökad integration av Linköping och Norrköping som t ex innebär att arbetsmarknaden flätas samman utgör en stor tillväxtpotential för hela Östgötaregionen. Under denna period har samarbete mellan båda kommunerna framskridit på ett sådant sätt att det inger stora förhoppningar om att båda städerna kommer att samarbeta inom alltfler områden. Genom att Regionförbundet har lyckats utveckla ett konstruktivt samarbete med ett stort antal lokala, regionala, nationella och internationella aktörer för att genomföra intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 så har regionen samtidigt givits allt bättre förutsättningar till en positiv ekonomisk, social och kulturell utveckling. När det gäller Regionförbundets övriga insatser och resultat redovisas detta under varje verksamhetsområde.

7 PRELIMINÄR VERSION 7 (30) Regionförbundet Östsams uppgifter Planeringsuppdragen Regionförbundet har i egenskap av kommunalt samverkansorgan erhållit ett antal statliga planeringsuppdrag: Regionalt utvecklingsprogram (RUP) Ett övergripande politisk styrdokument som ska vara sakligt väl underbyggt och som ska ange vilka områden som regionen prioriterar för att skapa en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling. Under perioden har Regionförbundet lämnat ut sex olika insatsprogram på remiss. Syftet med insatsprogrammen är att på medellång sikt precisera de olika insatser som planeras genomföras för att uppfylla intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen Länstransportplan (LTP) Ett politiskt styrdokument som i huvudsak ska prioritera väginvesteringar i det regionala vägnätet (de nationella vägarna som E4, E22 och väg 50 berörs inte). Regionalt tillväxtprogram (RTP) Ett politiskt styrdokument som ska precisera regionens åtgärder för att stimulera innovationer, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag samt för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det Regionala tillväxtprogrammet antogs av regionfullmäktige 2003, Länstransportplanen 2004 medan det Regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 antogs av regionfullmäktige under verksamhetsåret Verksamhetsområden Regionförbundet Östsam har medlemmarnas uppdrag att verka inom fyra verksamhetsområden: Kommunikationer Lärande och arbetsmarknad Kultur, folkbildning, fritid och natur Näringslivsutveckling

8 PRELIMINÄR VERSION 8 (30) Dessutom har Regionförbundet tre tvärgående uppgifter vars syfte är att betona de olika geografiska kontexter inom vilka ovanstående verksamhetsområden arbetar: Internationellt samarbete Landsbygds- och skärgårdsutveckling Den flerkärniga stadsregionen Ett särskilt uppdrag och en serviceuppgift har Regionförbundet fått av primärkommunerna: Primärkommunal samordning Redovisningen nedan utgår från aktiviteterna i årsbudget 2007 som tar avstamp i Regionförbundets treårsplan Kommunikationer Ansvar och beslutmandat för åtgärder och anläggningar inom transport- och kommunikationsområdet är fördelat på många aktörer. Det regionala beslutsmandatet berör endast kollektivtrafiken samt prioritering av vägar som ingår i den regionala vägplanen (LTP). Det innebär att mycket arbete lagts ner på att upprätthålla bra kontakter med andra ansvariga inom verksamhetsområdet. Genomförda aktiviteter Prioriteringar Arbetet under verksamhetsåret har varit intensivt under första halvåret. Det sammanhänger inte minst med de tidtabeller som lagts fast när det gäller översyn av nationella planer, förberedelser för ny planeringsomgång för vägar och järnvägar, särskild utredningsverksamhet samt Citybaneförhandlingarna. Förankring Arbetet inom den politiska arbetsgruppen K 15 har mycket viktigt för förankringen av det fortlöpande arbetet och inför beredningar och beslut i AU och styrelsen. Samverkan med andra viktiga aktörer har skett kontinuerligt i samband med arbetet med olika utvecklingsprojekt, seminarier, centrala arbetsgrupper etc. Vägar Arbetet med förbifart Svärtinge har hållit tidtabellen. Styrelsen har lämnat sin syn på Vägverkets förslag till revideringen av gällande nationella vägplan , förordat rv 50 som OPS-projekt samt förberett för regionens ställnings

9 PRELIMINÄR VERSION 9 (30) tagande till Vägverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Stråkstudie för rv 51 har påbörjats med berörda kommuner och regionförbund. Järnvägar Arbetet med dubbelspåret Mjölby- Motala har följts upp. Mycket kraft har lagts ner på samarbetet omkring Ostlänken, inte minst kopplade till avsiktsförklaringen om citybanan i Stockholm och för att lansera Ostlänken som ett OPSprojekt. Styrelsen har lämnat sin syn på Banverkets förslag till revideringen av gällande nationella järnvägplan , förordat Ostlänken som OPS-projekt samt förberett för regionens ställningstagande till Banverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Regionförbundet har också varit en mycket aktiv part och finansiär i arbetet med idéstudie för Götalandsbanan. Kollektivtrafik Det fortgående arbetet med kollektivtrafiken för regionen har bedrivits som planerat. Projektet Framtidens kollektivtrafik har slutförts. Det har bl a fungerat som underlag för arbetet med det s k Storstadsprojektet som delfinansieras av Nutek och där kollektivtrafiken är en nyckelfråga. Det har även funnits en stark koppling till arbetet med kollektivtrafikfrågor i det s k Defris-projektet som bedrivits med stöd av EU-medel. Flyg Under halvåret har inga särskilda projekt bedrivits. Utvecklingen inom flygsektorn har följts upp kontinuerligt, inklusive statliga förhandlingspersonens arbete. Flygresandet har ökat på båda civilflygplatserna i länet. Hamn Arbetet med Norrköpingspaketet har fortsatt som planerat. Arbetet med att få in Norrköpingspaketet i EU- ansökan har följts upp. Likaså har en uppföljning skett, kopplad till Norrköpingspaketet, av den pågående statliga hamnstrategiutredningen och kombiterminalutredningen som ska presenteras samtidigt under oktober månad. Samtal har förts med utredaren för båda dessa utredningar. IT Arbetet under första halvåret har till övervägande del kretsat omkring samverkan och kompletterande fiberutbyggnad, möjligheterna till ännu bättre täckningsgrad samt inte minst om möjligheterna för kommunerna att bättre dra nytta av ITinfrastrukturen i sina verksamheter.

10 PRELIMINÄR VERSION 10 (30) Uppdrag Regionförbundet har haft VD-funktion (ca 25 procent) samt skött administrativa och samordningsfunktioner (15 procent) år Nyköping-Östgötalänken AB. Det intensiva arbetet med Bo Holmbergs utredningsuppdrag som upphörde vid årsskiftet övergick till ett intensivt arbete kopplat till Citybaneförhandlingarna samt trafikverkens arbete med att ta fram tänkbara järnvägsprojekt för OPS. Projekt Regionförbundet har deltagit som en part i arbetet inom Ostlänkenbolaget samt i arbetet med framtagande av idéskift för Götalandsbanan. Dessutom har Framtidens kollektivtrafik slutrapporterats och stråkstudien för rv 51 påbörjats med Regionförbundet som sammankallande. Måluppfyllelse Resonemangen som förts i exempelvis regionens remissvar på regeringens förslag till revidering av de nationella planerna för väg och järnväg ligger helt i linje med de uppställda målen. Agerandet när det gäller kollektivtrafik och hamn harmonierar mycket väl med dessa mål. Arbetet med att fortlöpande följa flygets utveckling har också skett med utgångspunkt från de i målen uppräknade tre perspektiven. Största svårigheterna har varit att i målens anda och riktning åstadkomma konkreta åtgärder inom IT-sektorn, bl a på grund av svårigheterna att etablera den nödvändiga frivilliga samverkan. Den sammanfattande bedömningen är att arbetet inom verksamhetsområdet har bedrivits i god samklang med de tre målen. Lärande och arbetsmarknad Verksamheten syftar till att stödja en utveckling av strukturer på lokal och regional nivå som stöder både individens och arbetsmarknadens behov av kompetens. Genomförda aktiviteter L 15 regional politisk arbetsgrupp för samverkan År 2007 inleddes en ny politisk mandatperiod vilket innebar många nya personer i L 15. En politiker från Tranås kommun har deltagit regelbundet i nätverkets möten. Kansliet har fokuserat på att överföra kunskap från arbetet under förra mandatperioden. Mycket kraft har lagts på att utveckla samspelet mellan kommunernas verksamheter utifrån de regionala målen för området. Chefsgruppen har i samverkan med kansliet förberett varje möte i L 15. Under våren 2007 har överenskommelser mellan kommunerna gjorts kring bl a ansökan om riksintag för friskvårdsprogrammet i Valdemarsvik, kvalitetsredovisningar,

11 PRELIMINÄR VERSION 11 (30) skrivelse till utbildningsdepartementet om likvärdig ersättning till kommunala och fristående gymnasieutbildningar samt regionrekrytering av specialutformat flygtekniskt program i Linköping. Samverkan kring gymnasieutbildning Regionförbundet har vid flera möten i L 15 och i chefsgruppen belyst behoven av ökad samverkan kring utbudet, inriktningar, lokalisering, kvalitet och kostnader. Många diskussioner och seminarier med branschföreträdare har lett till att kommunerna nu är överens om att utveckla samverkan mellan privata och offentliga utbildningsanordnare samt branschföreträdare. Kansliet har fått i uppdrag att föreslå hur arbetet ska organiseras och finansieras. Arbetet inom Teknikcollege Östergötland, TCÖ samt Vård- och Omsorgscollege Östergötland har organiserats i var sin styrgrupp. TCÖ:s styrgrupp är sammansatt av representanter från arbetslivet samt privata och offentliga utbildningsanordnare. Deltagande aktörer finansierar utvecklingsarbetet i samverkan med Regionförbundet. Båda projekten deltar aktivt inom respektive utvecklingsgrupper på den nationella nivån. Regionförbundets satsning på att förändra de studerandes könsbundna val har varit svår att få igång p g a att styrgrupperna inte kunnat avsätta tid för aktiviteter. Regionförbundet kommer därför i första hand att rikta sina insatser till en mer operativ målgrupp. Regionförbundets insatser kring lärlingsutbildning har bidragit till ökat intresse att starta lärlingsutbildningar i kommunerna, att utveckla metoder för handledning och att samverka med arbetslivet. Regionförbundet ansvarar för ett regionalt nätverk kring lärlingsutbildning. Kommunerna önskar fortsatt stöd till nätverket för att utveckla lärlingsutbildningar. Regionförbundet har inte haft några aktiviteter avseende gymnasiesärskolan p g a viss otydlighet om styrningen från nationell nivå. Samverkan kring vuxnas lärande Regionförbundet har efter ansökan beviljats kr från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, för att stimulera utvecklingen av kommunernas roll som mäklare av vuxenutbildning. En projektledare har rekryterats och arbetar tillsammans med företrädare för kommunerna och andra regioner i landet. Seminarier, utbildningar och nätverksmöten har genomförts. Ett viktigt resultat är att L 15 är överens om att arbeta fram en gemensam regional strategi för vuxnas lärande och att revidera nuvarande avtal mellan kommunerna avseende kommunal vuxenutbildning. För att genomföra detta har en process planerats och arbetsgrupper med kommunala tjänstemän bildats. Arbetsgruppernas huvuduppgift är att ta fram förslag på hur samverkan kring utbildningsutbudet kan

12 PRELIMINÄR VERSION 12 (30) utvecklas. Tranås deltar i arbetet. Förutom detta har en tjänsteman på Regionförbundets kansli deltagit i en referensgrupp till den nationella utredningen om fristående vuxenutbildning. Projekt som stöder området vuxnas lärande Eftergymnasiala yrkesutbildningar, EGY Målet att arbeta fram sex nya utbildningar är nått med råge. Den 5 september kommer regionens aktörer att ansöka om drygt tio nya KY-utbildningar. Nya modeller för utbildningar har tagits fram i bred samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom bl a transport- och industrisektorn. Någon överenskommelse om eftergymnasiala yrkesutbildningar i kommunal regi har inte gått att få fram men processen som beskrivits ovan kan förhoppningsvis få ett sådant resultat. Koordinatorn deltar aktivt i arbete på nationell nivå kring framtidens eftergymnasiala yrkesutbildning. Samordning av introduktion för flyktingar och andra invandrare Samordnaren har bl a koordinerat arbetsgrupperna för det regionala samverkansarbetet och insatserna i delprojekten Yrkesbanken, ett metodprojekt för synliggörande av nyanländas kompetens, samt Hälsofrämjande introduktion, anställningen av s k hälsokommunikatörer är en huvuddel. Vidare har ett antal seminarier anordnats, en informationsbroschyr har tagits fram inom ramen för projektet Files, inlett ett fördjupat samarbete med Länsstyrelsen och beställt en utvärdering av hela projektet. Många insatser görs för nyanlända men erfarenheterna visar att det generellt sett finns behov av vidare utvecklingsinsatser inom bl a kartläggning och validering av kompetens samt utökade möjligheter till kombinerade insatser i form av exempelvis påbyggnadsutbildning och praktik i samband med språkundervisning. Framförallt behövs en ökad samordning både lokalt och regionalt utifrån en helhetssyn. Projekt som stöder lärande på alla nivåer Flexibel vägledning 24SJU Regionförbundet har inbjudit till åtta dagar med kompetensutveckling kring nya metoder för studievägledning. Dessutom har Regionförbundet utbildat nio vägledare som fr o m den 1 maj bemannar tjänsten Vagledningsinfo.se. Regionförbundet driver också ett nätverk för vägledare i regionen. En utvärdering har beställts som kommer att vara underlag för överenskommelser mellan kommunerna att fortsätta utveckla vägledningsfunktionen. Resurser från flera finansiärer har samverkat och gjort det möjligt att genomföra satsningen. Elektroniska informationstjänster Regionförbundet har i samverkan med andra regioner och CFL utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att elektroniskt samla informationen om allt kursutbud för vuxna. Verktyget innehåller en sökmotor som kommer att öka

13 PRELIMINÄR VERSION 13 (30) möjligheterna för den enskilde att hitta rätt utbildning och samtidigt ge en överblick av utbudet lokalt, regionalt och nationellt. Mycket tid har lagts på att informera om verktyget som kommer i skarpt läge hösten En prototyp för ett webbaserat verktyg för samverkan skola arbetsliv kan testköras hösten 2007 och spridas LikaOlika Partnerskapet har haft ett möte per månad och börjat diskussioner om framtida gemensamma satsningar för att resultaten ska tas till vara i respektive organisationen. Arbetsmarknadsministern är intresserad av att ta del av LikaOlikas resultat och kommer att delta i LikaOlikas slutkonferens i november. De 16 delprojekten har påbörjat sin avslutningsprocess med syftet att föra in goda resultat i ordinarie verksamhet. Den transnationella delen i projektet har bl a gett möjlighet för politiker och tjänstemän i regionen att göra ett studiebesök till Frankrike och tre till Skottland. Deliver Projektet har genomfört en studieresa till Skottland, haft en avslutningskonferens och gjort en avslutande rapportering av resultaten. Måluppfyllelse Tyngdpunkten i Regionförbundets verksamhet ligger i att stimulera berörda huvudmän att verka i riktning mot de regionala målen. Beskrivningen ovan visar att arbetet i varje projekt, varje nätverk/partnerskap bidrar till att målen uppfylls. Beskrivningen visar också att verksamheten mycket väl följer riktlinjerna i årsbudget Kansliets erfarenheter av verksamheterna inom området är att Regionförbundet framöver bör planera för att arbeta än mera i helhetsperspektiv och i samverkan över verksamhetsområdena. Detta beror dels på ett ökat tryck på alla utbildningsanordnare, privata som offentliga, att snabbare anpassa utbudet till efterfrågan från arbetslivet och individen. Dels beror det på att alltfler insatser kräver helhetssyn och samspel mellan flera verksamhetsområden. Exempel är introduktionen för nyanlända, kommunernas roll avseende vuxenutbildning och stöd för att utveckla entreprenörskap. Kultur, folkbildning, natur och fritid Det externa arbetet har påverkats av att det är en ny mandatperiod. Kulturinstitutionerna har fått nya styrelser och i flera fall också nya chefer, vilket gjort att en del av kontinuiteten förlorats. Regionförbundet Östsams styrmodell har dock efter hand som året gått vunnit allt större förståelse.

14 PRELIMINÄR VERSION 14 (30) Inom verksamhetsområdet har en tydligare grupp etablerats vilket underlättar ett mer utvecklingsinriktat arbetssätt. Arbetet i gruppen innebär att vi kan inspirera varandra och förstärka de arbetsområden som prioriteras. Den stora satsningen 2007 är att introducera och få acceptans för synsättet att kulturen är motorn i en växande kreativ sektor. Detta är också utgångspunkten för det föreslagna regionala insatsprogrammet Kultur Genomförda aktiviteter Regionala uppdrag Flertalet regionala uppdrag, som Regionförbundet ger olika utförare, är knutna till detta verksamhetsområde. Fortfarande sköts förvaltningsdelen med mycket små resurser, men ändå effektivt. Under våren har de regionala uppdragen följts upp. Det mesta fungerar utmärkt, och på de punkter där det inte gör det har signaler getts till styrelsen om behovet av åtgärder. För de stora institutionerna finns rutiner för hur överenskommelser skrivs och hur resultaten följs upp. Byte av styrelser och chefer har gjort att några av institutionerna har lämnat redovisningar, som inte är så innehållsrika som de borde vara. Detta togs upp vid uppföljningsdialogerna. Det finns fortfarande några uppdrag, som saknar skrivna överenskommelser, även om de blir färre och färre till antalet. Samråd och samverkan De stora kulturaktörerna Byte av personer i styrelser och ledningar har gjort att nätverksbygget fått börja om från början. Nu har kontakterna etablerats, och det har genomförts ett större första möte mellan institutionerna och huvudmännen. En fortsatt dialog är planerad till hösten. Genom KulturKraft-projektet pågår arbetet med att skapa en gemensam arena för kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän. Två lyckade seminarier har genomförts, och två nya är inplanerade till hösten. Kulturproducenter och lokala arrangörer Trots påtryckningar är det svårt att se några konkreta tecken på samverkan kring hur de offentligt finansierade kulturproducenterna ska få en gemensam, samlad struktur för sitt samarbete med de lokala arrangörerna. Ett initiativ har tagits från några av institutionerna att ordna en s k thinktank under hösten, där frågor om framtida struktur och samverkansformer kan diskuteras. Stiftelsen Framtidens kultur är tillfrågad om att leda en sådan process.

15 PRELIMINÄR VERSION 15 (30) Nätverk inom verksamhetsområdet Svårigheten är att få acceptans för att de institutioner som har regionala uppdrag inte bara har ansvar för sin egen verksamhet, utan också ett ansvar för att samverkan i regionen inom respektive område fungerar. Länsbiblioteket har haft den samordnande rollen så länge att den är självklar. Kulturarv Östergötland håller efter tio år på att få sin roll accepterad. Alla kommuner arbetar med de lokala kulturarvsplanerna, men har kommit olika långt. Arbetet fungerar bra, och kopplingen mellan den regionala samordnaren och kommunföreträdarna fungerar utmärkt. För de lokala historiska rummen har Länsbiblioteket utarbetat en utvecklingsplan, som kommer att påskynda arbetet. Inom området konst och form har en regional samordnare börjat arbeta, med stor framgång efter kort tid. En s k lokal mötesplats för konst- och formområdet håller nu på att växa fram med Linköping som bas. Filmområdet haltar, måste hitta en tydligare fysisk plattform för att kunna utvecklas vidare, men sköter under tiden vissa aktiviteter bra. Scenkonstområdet saknar regional samordnare, och därför kan bara punktinsatser göras. Ändå har scenkonstområdet de största institutionerna. För naturområdet har den nya mandatperioden startat bra. Byte av politiskt ansvariga är avklarat och fungerande arbetsformer har hittats för det nya Naturoch friluftsrådet. Projekt och projektstöd Den stora satsningen under 2007 är förberedelserna för ett flerårigt projekt som syftar till att synliggöra och utveckla den kreativa sektorn. Projektet har en nationell del hemmahörande i det nätverk av regioner som bildas i vår strukturfondsregion Östra Mellansverige. Det finns också en transnationell del som bygger på ett samarbete med 5-7 europeiska regioner i ett s k Interreg-projekt. I projektform drivs också några verksamheter, som ligger nära den operativa delen av Regionförbundets arbete. Syftet är inte att Regionförbundet ska börja producera kultur i konkurrens med dem som får regionala kulturuppdrag, utan att hitta de funktioner som ingen annan än en regional samverkansorganisation kan ha. Det handlar om att ta initiativ till nätverk inom valda områden, att hitta kopplingar mellan kulturområdet och andra samhällsområden och om att utveckla en regional strategi för hur verksamhetsområdet ska vara en resurs i det övergripande regionala utvecklingsarbetet. De områden som vi arbetar aktivt med själva är kulturarv, bibliotek, natur, konst/form och film. Ytterligare ett eget projekt handlar om att skapa ett nätverk runt kulturområdet mellan företrädare för regionens kommuner och verksamma inom kulturområdet.

16 PRELIMINÄR VERSION 16 (30) Verksamhetsområdet disponerar projektmedel, som kan användas till utvecklingsinriktade projekt för kultur, folkbildning och natur. Hur bidrag beviljats redovisas fortlöpande till styrelsen. Utredningsuppdrag Som en följd av budgetdiskussioner och verksamhetsuppföljningar har en beställning gjorts av en utredning om de regionala bidragen till studieförbunden. Utredningen kommer att slutföras under hösten Redan hösten 2006 beställdes en utvärdering av den regionala film- och medieverksamheten. Detta utredningsuppdrag slutredovisades i början av detta år. Resultatet blev två mycket väl genomarbetade rapporter, som både gav stöd åt den satsning som gjorts på den kreativa sektorn och som gav förslag till hur den regionala filmverksamheten ska hanteras 2008 och framåt. Måluppfyllelse Den samlade bedömningen av verksamhetsområdet är att det arbets- och resultatmässigt varit ett bra första halvår. Mycket beror det på att vi har kunnat skapa en liten grupp inom kansliet, som arbetar med att samla och utveckla verksamhetsområdet. De tydliga ambitionerna och den ökade närvaron har gjort att vi också utåt uppfattas som en tydligare aktör än tidigare. Det finns en regional roll, som inte någon av de enskilda institutionerna kan ta. Nu har vi från Regionförbundet börjat ta den, vilket också är vår uppgift, och då börjar det hända positiva saker. Det haltar ännu så länge på scenkonstområdet, där finansieringen av samordnarfunktionen i ett sent skede ströks ur budgeten för 2007, men som återkommer som förslag i budget Näringslivsutveckling Regionförbundet Östsam verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer, som ur olika perspektiv, arbetar med att utveckla regionens näringsliv. Samarbetet ska utvecklas inom regionen såväl som med nationella aktörer och myndigheter. Regionförbundet Östsam ska också initiera och delta i specifika utvecklingsprocesser som stärker regionens relativa styrkor i termer av industriella och forskningsmässiga samarbeten. Genomförda aktiviteter Företagande och innovation Regionförbundet tillhandahåller rådgivning och finansiering till små och medelstora företag genom det delägda utvecklingsbolaget ALMI Företagspartner AB,

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer