Delårsbokslut per med helårsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos"

Transkript

1 PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos

2 PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 5 Regionförbundet Östsams uppgifter... 7 Planeringsuppdragen... 7 Verksamhetsområden... 7 Kommunikationer... 8 Genomförda aktiviteter... 8 Måluppfyllelse Lärande och arbetsmarknad Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Kultur, folkbildning, natur och fritid Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Näringslivsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Internationell samverkan Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Landsbygds- och skärgårdsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Flerkärniga stadsregionen Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Primärkommunal samordning Genomförda aktiviteter Bedömning Länsbibliotek Östergötland Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Regionförbundet Östsams politiska organisation Regionförbundet Östsams kansli Personal... 26

3 PRELIMINÄR VERSION 3 (30) Ekonomiskt resultat Ekonomiskt utfall Helårsprognos Extern finansiering Finansiella mål Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Budgetuppföljning Projektuppföljning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

4 PRELIMINÄR VERSION 4 (30) Inledning Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund och ett kommunalt samverkansorgan med de tretton kommunerna och landstinget i Östergötland som medlemmar. Regionförbundet får i huvudsak sina uppdrag och resurser av medlemmarna. I egenskap av kommunalt samverkansorgan, vilket regleras i en särskild lagstiftning, har Regionförbundet dessutom ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Regionförbundet Östsams övergripande mål och uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Östergötland. Det är en sammansatt uppgift inte minst mot bakgrund av att Regionförbundet måste verka tillsammans med en rad offentliga och privata aktörer för att kunna föra arbetet framåt. Regionförbundets organisation och arbetssätt präglas i hög grad av att nå samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Därför måste Regionförbundets olika utvecklingsinitiativ både uppfattas som relevanta och vara sakligt väl underbyggda för att berörda parter ska vilja engagera sig och bidra till att föra saken framåt. Några viktiga händelser under perioden Ansvarskommittén lägger sitt slutbetänkande och Regionförbundet tar initiativ till en samordning av medlemmarnas remissarbete. En avsiktsförklaring om Citybanans finansiering och utbyggnad undertecknas av staten och regionerna runt Stockholm inklusive Östergötland. I avsiktsförklaringen regleras bl a att staten ska tillsätta en förhandlingsperson för att utveckla en s k OPS-lösning för Ostlänken. Avsiktsförklaringen ska utgöra underlag i de förhandlingar som ska föras med statens förhandlingsman under hösten Regeringen beslutar att byggnationen av Citybanan ska starta vilket är av avgörande betydelse för att Ostlänken så småningom kommer att byggas. Ban- och Vägverket lämnar förslag till regeringen på reviderade planer för perioden I deras förslag ligger utbyggnaden E22 mellan Norrköping och Söderköping kvar i planen liksom en bro över Motalaviken, den s k Skepparpinan. Både Skepparpinan och Ostlänken föreslås också som lämpliga objekt för en s k OPS-lösning.

5 PRELIMINÄR VERSION 5 (30) Kommunstyrelserna i Linköping och Norrköping har ett gemensamt sammanträde för att manifestera starten av Storstadsprogrammet. Regeringen beslutar att tillsätta ett partnerskap för Östra Mellansverige med en majoritet av politiker. Partnerskapets uppgift blir att avgöra vilka projekt som ska få del av de resurser som EU:s regionala fond och Europeiska socialfonden tillhandahåller. Regionförbundet inrättar en internationell beredning. De sex insatsprogrammen som utgör en precisering av det regionala utvecklingsprogrammet och av vilka åtgärder som regionen prioriterar de kommande 5-7 åren färdigställs och lämnas ut på remiss till ett stort antal offentliga och privata aktörer. Regeringen tillsätter två utredningar som direkt berör Regionförbundets arbete. Den ena utredningen ska lämna ett förslag på en ny nationell organisation för eftergymnasiala yrkesutbildningen och den andra har till uppgift att utreda förutsättningarna för att införa en s k friskolemodell för den kommunala vuxenutbildningen. Regionförbundet inbjuds att delta i båda utredningarna referensgrupper. Regionförbundets femåriga konstprojekt Visioner vid vatten avslutas. Projektet har bl a lett till ett antal mycket uppskattade fasta konstinstallationer längs Göta kanal. Regionförbundets insatser och resultat under perioden Kommunerna och landstinget i Östergötland har givit Regionförbundet Östsam i uppgift att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Staten har förstärkt denna roll genom överlämna ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen och för delar av de statliga regionala utvecklingsmedlen. Östgötaregionens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är aldrig ett resultat av en enskild aktör. Regionens utveckling är däremot i hög grad beroende av hur väl offentliga och privata aktörer samspelar. I det sammanhanget är Regionförbundets uppgift att dels definiera vilka prioriteringar som bör göras inom olika områden dels medverka till att Regionförbundets medlemmar och andra offentliga aktörer samverkar för att infria intentionerna i den regionala utvecklingsplanen. Regionförbundet har tagit en rad initiativ och genomfört insatser där ett flertal olika aktörer har involverats. Några tydliga exempel är Regionförbundets arbete med Ostlänken, Norrköpingspaketet, eftergymnasiala yrkesutbildningar, den

6 PRELIMINÄR VERSION 6 (30) kreativa sektorn inom kulturområdet och marknadsföring av regionen där både offentliga och privata aktörer förutom medlemmarna har valt att engagera sig i. Resultatet har blivit att Ostlänken alltmer närmar sig ett slutgiltigt beslut om utbyggnad och att insatserna i Norrköpingspaketet har blivit ett allt intressantare objekt för både Väg- och Banverket inte minst mot bakgrund av det integrerade arbetssätt mellan olika transportslag som Regionförbundet har medverkat till. Regionförbundets initiativ att bilda ett KY-råd med olika branschföreträdare har inte bara fått stå modell för hela landet utan har också resulterat till en snabb expansion om än otillräcklig i förhållande till det stora behovet av s k kvalificerade yrkesutbildningar i Östergötland. Den kreativa sektorn är samlingsnamnet av det växande och alltmer betydelsefulla resursområde som hänger samman med de större kulturella och andra evenemang som regionen producerar. Regionförbundet har inte bara kartlagt detta resursområde utan har också analyserat vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som regionen har inom denna sektor. Tillsammans med berörda aktörer har Regionförbundet börjat utveckla en plattform med syfte att ge denna sektor större utvecklingsmöjligheter. Regionförbundet har också engagerat sig i marknadsföringen av regionen vilket har skett i samarbete med marknadsbolagen i Linköping och Norrköping. En av de större insatserna som förbereddes var regionens medverkan i Almedalsveckan. En av de viktigaste insatserna som Regionförbundet är initiativtagare till är att Linköping och Norrköping blev en del av det nationella Storstadsprogrammet som Nutek finansierar. En ökad integration av Linköping och Norrköping som t ex innebär att arbetsmarknaden flätas samman utgör en stor tillväxtpotential för hela Östgötaregionen. Under denna period har samarbete mellan båda kommunerna framskridit på ett sådant sätt att det inger stora förhoppningar om att båda städerna kommer att samarbeta inom alltfler områden. Genom att Regionförbundet har lyckats utveckla ett konstruktivt samarbete med ett stort antal lokala, regionala, nationella och internationella aktörer för att genomföra intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 så har regionen samtidigt givits allt bättre förutsättningar till en positiv ekonomisk, social och kulturell utveckling. När det gäller Regionförbundets övriga insatser och resultat redovisas detta under varje verksamhetsområde.

7 PRELIMINÄR VERSION 7 (30) Regionförbundet Östsams uppgifter Planeringsuppdragen Regionförbundet har i egenskap av kommunalt samverkansorgan erhållit ett antal statliga planeringsuppdrag: Regionalt utvecklingsprogram (RUP) Ett övergripande politisk styrdokument som ska vara sakligt väl underbyggt och som ska ange vilka områden som regionen prioriterar för att skapa en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling. Under perioden har Regionförbundet lämnat ut sex olika insatsprogram på remiss. Syftet med insatsprogrammen är att på medellång sikt precisera de olika insatser som planeras genomföras för att uppfylla intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen Länstransportplan (LTP) Ett politiskt styrdokument som i huvudsak ska prioritera väginvesteringar i det regionala vägnätet (de nationella vägarna som E4, E22 och väg 50 berörs inte). Regionalt tillväxtprogram (RTP) Ett politiskt styrdokument som ska precisera regionens åtgärder för att stimulera innovationer, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag samt för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det Regionala tillväxtprogrammet antogs av regionfullmäktige 2003, Länstransportplanen 2004 medan det Regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 antogs av regionfullmäktige under verksamhetsåret Verksamhetsområden Regionförbundet Östsam har medlemmarnas uppdrag att verka inom fyra verksamhetsområden: Kommunikationer Lärande och arbetsmarknad Kultur, folkbildning, fritid och natur Näringslivsutveckling

8 PRELIMINÄR VERSION 8 (30) Dessutom har Regionförbundet tre tvärgående uppgifter vars syfte är att betona de olika geografiska kontexter inom vilka ovanstående verksamhetsområden arbetar: Internationellt samarbete Landsbygds- och skärgårdsutveckling Den flerkärniga stadsregionen Ett särskilt uppdrag och en serviceuppgift har Regionförbundet fått av primärkommunerna: Primärkommunal samordning Redovisningen nedan utgår från aktiviteterna i årsbudget 2007 som tar avstamp i Regionförbundets treårsplan Kommunikationer Ansvar och beslutmandat för åtgärder och anläggningar inom transport- och kommunikationsområdet är fördelat på många aktörer. Det regionala beslutsmandatet berör endast kollektivtrafiken samt prioritering av vägar som ingår i den regionala vägplanen (LTP). Det innebär att mycket arbete lagts ner på att upprätthålla bra kontakter med andra ansvariga inom verksamhetsområdet. Genomförda aktiviteter Prioriteringar Arbetet under verksamhetsåret har varit intensivt under första halvåret. Det sammanhänger inte minst med de tidtabeller som lagts fast när det gäller översyn av nationella planer, förberedelser för ny planeringsomgång för vägar och järnvägar, särskild utredningsverksamhet samt Citybaneförhandlingarna. Förankring Arbetet inom den politiska arbetsgruppen K 15 har mycket viktigt för förankringen av det fortlöpande arbetet och inför beredningar och beslut i AU och styrelsen. Samverkan med andra viktiga aktörer har skett kontinuerligt i samband med arbetet med olika utvecklingsprojekt, seminarier, centrala arbetsgrupper etc. Vägar Arbetet med förbifart Svärtinge har hållit tidtabellen. Styrelsen har lämnat sin syn på Vägverkets förslag till revideringen av gällande nationella vägplan , förordat rv 50 som OPS-projekt samt förberett för regionens ställnings

9 PRELIMINÄR VERSION 9 (30) tagande till Vägverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Stråkstudie för rv 51 har påbörjats med berörda kommuner och regionförbund. Järnvägar Arbetet med dubbelspåret Mjölby- Motala har följts upp. Mycket kraft har lagts ner på samarbetet omkring Ostlänken, inte minst kopplade till avsiktsförklaringen om citybanan i Stockholm och för att lansera Ostlänken som ett OPSprojekt. Styrelsen har lämnat sin syn på Banverkets förslag till revideringen av gällande nationella järnvägplan , förordat Ostlänken som OPS-projekt samt förberett för regionens ställningstagande till Banverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Regionförbundet har också varit en mycket aktiv part och finansiär i arbetet med idéstudie för Götalandsbanan. Kollektivtrafik Det fortgående arbetet med kollektivtrafiken för regionen har bedrivits som planerat. Projektet Framtidens kollektivtrafik har slutförts. Det har bl a fungerat som underlag för arbetet med det s k Storstadsprojektet som delfinansieras av Nutek och där kollektivtrafiken är en nyckelfråga. Det har även funnits en stark koppling till arbetet med kollektivtrafikfrågor i det s k Defris-projektet som bedrivits med stöd av EU-medel. Flyg Under halvåret har inga särskilda projekt bedrivits. Utvecklingen inom flygsektorn har följts upp kontinuerligt, inklusive statliga förhandlingspersonens arbete. Flygresandet har ökat på båda civilflygplatserna i länet. Hamn Arbetet med Norrköpingspaketet har fortsatt som planerat. Arbetet med att få in Norrköpingspaketet i EU- ansökan har följts upp. Likaså har en uppföljning skett, kopplad till Norrköpingspaketet, av den pågående statliga hamnstrategiutredningen och kombiterminalutredningen som ska presenteras samtidigt under oktober månad. Samtal har förts med utredaren för båda dessa utredningar. IT Arbetet under första halvåret har till övervägande del kretsat omkring samverkan och kompletterande fiberutbyggnad, möjligheterna till ännu bättre täckningsgrad samt inte minst om möjligheterna för kommunerna att bättre dra nytta av ITinfrastrukturen i sina verksamheter.

10 PRELIMINÄR VERSION 10 (30) Uppdrag Regionförbundet har haft VD-funktion (ca 25 procent) samt skött administrativa och samordningsfunktioner (15 procent) år Nyköping-Östgötalänken AB. Det intensiva arbetet med Bo Holmbergs utredningsuppdrag som upphörde vid årsskiftet övergick till ett intensivt arbete kopplat till Citybaneförhandlingarna samt trafikverkens arbete med att ta fram tänkbara järnvägsprojekt för OPS. Projekt Regionförbundet har deltagit som en part i arbetet inom Ostlänkenbolaget samt i arbetet med framtagande av idéskift för Götalandsbanan. Dessutom har Framtidens kollektivtrafik slutrapporterats och stråkstudien för rv 51 påbörjats med Regionförbundet som sammankallande. Måluppfyllelse Resonemangen som förts i exempelvis regionens remissvar på regeringens förslag till revidering av de nationella planerna för väg och järnväg ligger helt i linje med de uppställda målen. Agerandet när det gäller kollektivtrafik och hamn harmonierar mycket väl med dessa mål. Arbetet med att fortlöpande följa flygets utveckling har också skett med utgångspunkt från de i målen uppräknade tre perspektiven. Största svårigheterna har varit att i målens anda och riktning åstadkomma konkreta åtgärder inom IT-sektorn, bl a på grund av svårigheterna att etablera den nödvändiga frivilliga samverkan. Den sammanfattande bedömningen är att arbetet inom verksamhetsområdet har bedrivits i god samklang med de tre målen. Lärande och arbetsmarknad Verksamheten syftar till att stödja en utveckling av strukturer på lokal och regional nivå som stöder både individens och arbetsmarknadens behov av kompetens. Genomförda aktiviteter L 15 regional politisk arbetsgrupp för samverkan År 2007 inleddes en ny politisk mandatperiod vilket innebar många nya personer i L 15. En politiker från Tranås kommun har deltagit regelbundet i nätverkets möten. Kansliet har fokuserat på att överföra kunskap från arbetet under förra mandatperioden. Mycket kraft har lagts på att utveckla samspelet mellan kommunernas verksamheter utifrån de regionala målen för området. Chefsgruppen har i samverkan med kansliet förberett varje möte i L 15. Under våren 2007 har överenskommelser mellan kommunerna gjorts kring bl a ansökan om riksintag för friskvårdsprogrammet i Valdemarsvik, kvalitetsredovisningar,

11 PRELIMINÄR VERSION 11 (30) skrivelse till utbildningsdepartementet om likvärdig ersättning till kommunala och fristående gymnasieutbildningar samt regionrekrytering av specialutformat flygtekniskt program i Linköping. Samverkan kring gymnasieutbildning Regionförbundet har vid flera möten i L 15 och i chefsgruppen belyst behoven av ökad samverkan kring utbudet, inriktningar, lokalisering, kvalitet och kostnader. Många diskussioner och seminarier med branschföreträdare har lett till att kommunerna nu är överens om att utveckla samverkan mellan privata och offentliga utbildningsanordnare samt branschföreträdare. Kansliet har fått i uppdrag att föreslå hur arbetet ska organiseras och finansieras. Arbetet inom Teknikcollege Östergötland, TCÖ samt Vård- och Omsorgscollege Östergötland har organiserats i var sin styrgrupp. TCÖ:s styrgrupp är sammansatt av representanter från arbetslivet samt privata och offentliga utbildningsanordnare. Deltagande aktörer finansierar utvecklingsarbetet i samverkan med Regionförbundet. Båda projekten deltar aktivt inom respektive utvecklingsgrupper på den nationella nivån. Regionförbundets satsning på att förändra de studerandes könsbundna val har varit svår att få igång p g a att styrgrupperna inte kunnat avsätta tid för aktiviteter. Regionförbundet kommer därför i första hand att rikta sina insatser till en mer operativ målgrupp. Regionförbundets insatser kring lärlingsutbildning har bidragit till ökat intresse att starta lärlingsutbildningar i kommunerna, att utveckla metoder för handledning och att samverka med arbetslivet. Regionförbundet ansvarar för ett regionalt nätverk kring lärlingsutbildning. Kommunerna önskar fortsatt stöd till nätverket för att utveckla lärlingsutbildningar. Regionförbundet har inte haft några aktiviteter avseende gymnasiesärskolan p g a viss otydlighet om styrningen från nationell nivå. Samverkan kring vuxnas lärande Regionförbundet har efter ansökan beviljats kr från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, för att stimulera utvecklingen av kommunernas roll som mäklare av vuxenutbildning. En projektledare har rekryterats och arbetar tillsammans med företrädare för kommunerna och andra regioner i landet. Seminarier, utbildningar och nätverksmöten har genomförts. Ett viktigt resultat är att L 15 är överens om att arbeta fram en gemensam regional strategi för vuxnas lärande och att revidera nuvarande avtal mellan kommunerna avseende kommunal vuxenutbildning. För att genomföra detta har en process planerats och arbetsgrupper med kommunala tjänstemän bildats. Arbetsgruppernas huvuduppgift är att ta fram förslag på hur samverkan kring utbildningsutbudet kan

12 PRELIMINÄR VERSION 12 (30) utvecklas. Tranås deltar i arbetet. Förutom detta har en tjänsteman på Regionförbundets kansli deltagit i en referensgrupp till den nationella utredningen om fristående vuxenutbildning. Projekt som stöder området vuxnas lärande Eftergymnasiala yrkesutbildningar, EGY Målet att arbeta fram sex nya utbildningar är nått med råge. Den 5 september kommer regionens aktörer att ansöka om drygt tio nya KY-utbildningar. Nya modeller för utbildningar har tagits fram i bred samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom bl a transport- och industrisektorn. Någon överenskommelse om eftergymnasiala yrkesutbildningar i kommunal regi har inte gått att få fram men processen som beskrivits ovan kan förhoppningsvis få ett sådant resultat. Koordinatorn deltar aktivt i arbete på nationell nivå kring framtidens eftergymnasiala yrkesutbildning. Samordning av introduktion för flyktingar och andra invandrare Samordnaren har bl a koordinerat arbetsgrupperna för det regionala samverkansarbetet och insatserna i delprojekten Yrkesbanken, ett metodprojekt för synliggörande av nyanländas kompetens, samt Hälsofrämjande introduktion, anställningen av s k hälsokommunikatörer är en huvuddel. Vidare har ett antal seminarier anordnats, en informationsbroschyr har tagits fram inom ramen för projektet Files, inlett ett fördjupat samarbete med Länsstyrelsen och beställt en utvärdering av hela projektet. Många insatser görs för nyanlända men erfarenheterna visar att det generellt sett finns behov av vidare utvecklingsinsatser inom bl a kartläggning och validering av kompetens samt utökade möjligheter till kombinerade insatser i form av exempelvis påbyggnadsutbildning och praktik i samband med språkundervisning. Framförallt behövs en ökad samordning både lokalt och regionalt utifrån en helhetssyn. Projekt som stöder lärande på alla nivåer Flexibel vägledning 24SJU Regionförbundet har inbjudit till åtta dagar med kompetensutveckling kring nya metoder för studievägledning. Dessutom har Regionförbundet utbildat nio vägledare som fr o m den 1 maj bemannar tjänsten Vagledningsinfo.se. Regionförbundet driver också ett nätverk för vägledare i regionen. En utvärdering har beställts som kommer att vara underlag för överenskommelser mellan kommunerna att fortsätta utveckla vägledningsfunktionen. Resurser från flera finansiärer har samverkat och gjort det möjligt att genomföra satsningen. Elektroniska informationstjänster Regionförbundet har i samverkan med andra regioner och CFL utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att elektroniskt samla informationen om allt kursutbud för vuxna. Verktyget innehåller en sökmotor som kommer att öka

13 PRELIMINÄR VERSION 13 (30) möjligheterna för den enskilde att hitta rätt utbildning och samtidigt ge en överblick av utbudet lokalt, regionalt och nationellt. Mycket tid har lagts på att informera om verktyget som kommer i skarpt läge hösten En prototyp för ett webbaserat verktyg för samverkan skola arbetsliv kan testköras hösten 2007 och spridas LikaOlika Partnerskapet har haft ett möte per månad och börjat diskussioner om framtida gemensamma satsningar för att resultaten ska tas till vara i respektive organisationen. Arbetsmarknadsministern är intresserad av att ta del av LikaOlikas resultat och kommer att delta i LikaOlikas slutkonferens i november. De 16 delprojekten har påbörjat sin avslutningsprocess med syftet att föra in goda resultat i ordinarie verksamhet. Den transnationella delen i projektet har bl a gett möjlighet för politiker och tjänstemän i regionen att göra ett studiebesök till Frankrike och tre till Skottland. Deliver Projektet har genomfört en studieresa till Skottland, haft en avslutningskonferens och gjort en avslutande rapportering av resultaten. Måluppfyllelse Tyngdpunkten i Regionförbundets verksamhet ligger i att stimulera berörda huvudmän att verka i riktning mot de regionala målen. Beskrivningen ovan visar att arbetet i varje projekt, varje nätverk/partnerskap bidrar till att målen uppfylls. Beskrivningen visar också att verksamheten mycket väl följer riktlinjerna i årsbudget Kansliets erfarenheter av verksamheterna inom området är att Regionförbundet framöver bör planera för att arbeta än mera i helhetsperspektiv och i samverkan över verksamhetsområdena. Detta beror dels på ett ökat tryck på alla utbildningsanordnare, privata som offentliga, att snabbare anpassa utbudet till efterfrågan från arbetslivet och individen. Dels beror det på att alltfler insatser kräver helhetssyn och samspel mellan flera verksamhetsområden. Exempel är introduktionen för nyanlända, kommunernas roll avseende vuxenutbildning och stöd för att utveckla entreprenörskap. Kultur, folkbildning, natur och fritid Det externa arbetet har påverkats av att det är en ny mandatperiod. Kulturinstitutionerna har fått nya styrelser och i flera fall också nya chefer, vilket gjort att en del av kontinuiteten förlorats. Regionförbundet Östsams styrmodell har dock efter hand som året gått vunnit allt större förståelse.

14 PRELIMINÄR VERSION 14 (30) Inom verksamhetsområdet har en tydligare grupp etablerats vilket underlättar ett mer utvecklingsinriktat arbetssätt. Arbetet i gruppen innebär att vi kan inspirera varandra och förstärka de arbetsområden som prioriteras. Den stora satsningen 2007 är att introducera och få acceptans för synsättet att kulturen är motorn i en växande kreativ sektor. Detta är också utgångspunkten för det föreslagna regionala insatsprogrammet Kultur Genomförda aktiviteter Regionala uppdrag Flertalet regionala uppdrag, som Regionförbundet ger olika utförare, är knutna till detta verksamhetsområde. Fortfarande sköts förvaltningsdelen med mycket små resurser, men ändå effektivt. Under våren har de regionala uppdragen följts upp. Det mesta fungerar utmärkt, och på de punkter där det inte gör det har signaler getts till styrelsen om behovet av åtgärder. För de stora institutionerna finns rutiner för hur överenskommelser skrivs och hur resultaten följs upp. Byte av styrelser och chefer har gjort att några av institutionerna har lämnat redovisningar, som inte är så innehållsrika som de borde vara. Detta togs upp vid uppföljningsdialogerna. Det finns fortfarande några uppdrag, som saknar skrivna överenskommelser, även om de blir färre och färre till antalet. Samråd och samverkan De stora kulturaktörerna Byte av personer i styrelser och ledningar har gjort att nätverksbygget fått börja om från början. Nu har kontakterna etablerats, och det har genomförts ett större första möte mellan institutionerna och huvudmännen. En fortsatt dialog är planerad till hösten. Genom KulturKraft-projektet pågår arbetet med att skapa en gemensam arena för kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän. Två lyckade seminarier har genomförts, och två nya är inplanerade till hösten. Kulturproducenter och lokala arrangörer Trots påtryckningar är det svårt att se några konkreta tecken på samverkan kring hur de offentligt finansierade kulturproducenterna ska få en gemensam, samlad struktur för sitt samarbete med de lokala arrangörerna. Ett initiativ har tagits från några av institutionerna att ordna en s k thinktank under hösten, där frågor om framtida struktur och samverkansformer kan diskuteras. Stiftelsen Framtidens kultur är tillfrågad om att leda en sådan process.

15 PRELIMINÄR VERSION 15 (30) Nätverk inom verksamhetsområdet Svårigheten är att få acceptans för att de institutioner som har regionala uppdrag inte bara har ansvar för sin egen verksamhet, utan också ett ansvar för att samverkan i regionen inom respektive område fungerar. Länsbiblioteket har haft den samordnande rollen så länge att den är självklar. Kulturarv Östergötland håller efter tio år på att få sin roll accepterad. Alla kommuner arbetar med de lokala kulturarvsplanerna, men har kommit olika långt. Arbetet fungerar bra, och kopplingen mellan den regionala samordnaren och kommunföreträdarna fungerar utmärkt. För de lokala historiska rummen har Länsbiblioteket utarbetat en utvecklingsplan, som kommer att påskynda arbetet. Inom området konst och form har en regional samordnare börjat arbeta, med stor framgång efter kort tid. En s k lokal mötesplats för konst- och formområdet håller nu på att växa fram med Linköping som bas. Filmområdet haltar, måste hitta en tydligare fysisk plattform för att kunna utvecklas vidare, men sköter under tiden vissa aktiviteter bra. Scenkonstområdet saknar regional samordnare, och därför kan bara punktinsatser göras. Ändå har scenkonstområdet de största institutionerna. För naturområdet har den nya mandatperioden startat bra. Byte av politiskt ansvariga är avklarat och fungerande arbetsformer har hittats för det nya Naturoch friluftsrådet. Projekt och projektstöd Den stora satsningen under 2007 är förberedelserna för ett flerårigt projekt som syftar till att synliggöra och utveckla den kreativa sektorn. Projektet har en nationell del hemmahörande i det nätverk av regioner som bildas i vår strukturfondsregion Östra Mellansverige. Det finns också en transnationell del som bygger på ett samarbete med 5-7 europeiska regioner i ett s k Interreg-projekt. I projektform drivs också några verksamheter, som ligger nära den operativa delen av Regionförbundets arbete. Syftet är inte att Regionförbundet ska börja producera kultur i konkurrens med dem som får regionala kulturuppdrag, utan att hitta de funktioner som ingen annan än en regional samverkansorganisation kan ha. Det handlar om att ta initiativ till nätverk inom valda områden, att hitta kopplingar mellan kulturområdet och andra samhällsområden och om att utveckla en regional strategi för hur verksamhetsområdet ska vara en resurs i det övergripande regionala utvecklingsarbetet. De områden som vi arbetar aktivt med själva är kulturarv, bibliotek, natur, konst/form och film. Ytterligare ett eget projekt handlar om att skapa ett nätverk runt kulturområdet mellan företrädare för regionens kommuner och verksamma inom kulturområdet.

16 PRELIMINÄR VERSION 16 (30) Verksamhetsområdet disponerar projektmedel, som kan användas till utvecklingsinriktade projekt för kultur, folkbildning och natur. Hur bidrag beviljats redovisas fortlöpande till styrelsen. Utredningsuppdrag Som en följd av budgetdiskussioner och verksamhetsuppföljningar har en beställning gjorts av en utredning om de regionala bidragen till studieförbunden. Utredningen kommer att slutföras under hösten Redan hösten 2006 beställdes en utvärdering av den regionala film- och medieverksamheten. Detta utredningsuppdrag slutredovisades i början av detta år. Resultatet blev två mycket väl genomarbetade rapporter, som både gav stöd åt den satsning som gjorts på den kreativa sektorn och som gav förslag till hur den regionala filmverksamheten ska hanteras 2008 och framåt. Måluppfyllelse Den samlade bedömningen av verksamhetsområdet är att det arbets- och resultatmässigt varit ett bra första halvår. Mycket beror det på att vi har kunnat skapa en liten grupp inom kansliet, som arbetar med att samla och utveckla verksamhetsområdet. De tydliga ambitionerna och den ökade närvaron har gjort att vi också utåt uppfattas som en tydligare aktör än tidigare. Det finns en regional roll, som inte någon av de enskilda institutionerna kan ta. Nu har vi från Regionförbundet börjat ta den, vilket också är vår uppgift, och då börjar det hända positiva saker. Det haltar ännu så länge på scenkonstområdet, där finansieringen av samordnarfunktionen i ett sent skede ströks ur budgeten för 2007, men som återkommer som förslag i budget Näringslivsutveckling Regionförbundet Östsam verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer, som ur olika perspektiv, arbetar med att utveckla regionens näringsliv. Samarbetet ska utvecklas inom regionen såväl som med nationella aktörer och myndigheter. Regionförbundet Östsam ska också initiera och delta i specifika utvecklingsprocesser som stärker regionens relativa styrkor i termer av industriella och forskningsmässiga samarbeten. Genomförda aktiviteter Företagande och innovation Regionförbundet tillhandahåller rådgivning och finansiering till små och medelstora företag genom det delägda utvecklingsbolaget ALMI Företagspartner AB,

17 PRELIMINÄR VERSION 17 (30) med syfte att bidra till fler nya företag samt fler växande företag i regionen. ALMI ska också tillsammans med andra parter tillhandahålla särskilda finansiella stöd riktade till innovatörer. ALMI har vid halvårsskiftet lånat ut mer än budgeterat och ser goda möjligheter att överträffa budgetmålet på 65 miljoner kr för året. Intresset är stort för rådgivning och under första halvåret har ca kundkontakter tagits vilket också lett till 85 coaching-uppdrag vilket ligger i linje med årsplanerna. Målsättningen är att ALMIs verksamhet ska leda till att kunderna har bättre tillväxt och utveckling än jämförbara företag. Överlevnadsgraden hos nya företag som är kunder hos ALMI Östergötland är 60 procent att jämföra med 47 procent i en kontrollgrupp. Avkastningen på totalt kapital har hos kundföretagen ökat från 2 till 9 procent under perioden Att jämföra med hela ALMIkoncernens kundföretag som ökat avkastningen under samma period från 5,5 till 6,5 procent. Regionförbundet bidrar till insatser riktade till invandrare med särskilda behov av stöd i samband med företagsstart tillhandahålls via organisationen IFS. Denna har under 2007 integrerats i ALMI. Regionförbundet Östsam tillhandahåller genom verksamhetsbidrag till Östgöta Coop Center rådgivning vid start av nykooperativ verksamhet. För att stimulera fler ungdomar att på sikt starta egna företag genomför Regionförbundet entreprenörskapsinsatser i skolan via organisationerna FramtidsFrön (grundskolan) och Ung Företagsamhet (gymnasieskolan). Attraktivitet och lyskraft Regional marknadsföring Under året har ett projekt startats tillsammans mellan Regionförbundet och marknadsbolagen i Linköping och Norrköping med syfte att marknadsföra Fjärde Storstadsregionen. En projektledare är anställd för att leda arbetet. Under våren har en marknadsplan utarbetats och ett antal aktiviteter har genomförts/planeras bl a under Almedalsveckan på Gotland. Östsvenska turistrådet Regionförbundet Östsam arbetar genom del helägda bolaget Östsvenska Turistrådet AB med marknadsföring av regionen som besöksområde i syfte att utveckla turismen och ge besöksnäringen i regionen bättre arbetsförutsättningar. Under första halvåret har ett flertal aktiviteter inom området genomförts framgångsrikt både inom marknadsföring och affärsutveckling.

18 PRELIMINÄR VERSION 18 (30) Kunskapsöverföring och profilsatsningar Regionförbundet har under året medverkat till att Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) startats vid Linköpings universitet. Syftet är att stärka kopplingen mellan små och medelstora företag och universitets resurser genom att få in frågeställningar drivna av små och medelstora företag till universitetet och att anpassar forskningsresultat (t ex metoder och verktyg) till små och medelstora företag och återför dem till företagen. En centrumledare finns på plats och aktiviteter med bl a projektarbeten på företag är igång. Under våren har också Regionförbundet medverkat till att ett nätverk formaliserats mellan de olika aktörerna i regionen som på olika sätt arbetar med utveckling av kunskapsintensiva företagsidéer kallat Growlink. Syftet är att öka effektiviteten i systemet och förbättra service till de personer som kontaktar nätverksaktörerna. Linköpings universitet har tillsatt en nätverkskoordinator och arbetet kommer att få ytterligare form under hösten. Måluppfyllelse Under första halvåret nyregistrerades företag i Östergötland att jämföra med samma period En ökning med 8,2 procent att jämföra med riket där ökningen ligger på 9,9 procent. Östergötland har haft en av sina bästa turistsomrar någonsin Nästan alla sevärdheter och arrangemang i länet visar ökade besökssiffror. De största attraktionerna, särskilt Kolmårdens Djurpark och Göta kanal visar särskilt stor tillväxt. Samtidigt rapporterar nästa alla andra östgötska attraktioner ökning av besökarantalet på över 10 procent, i några fall en ökning på närmare eller över 20 procent. Nettoflyttning till Östergötland jan-jun 2007 var 622 pers. Motsvarande siffra 2006 var 245 pers. För övriga indikatorer finns ingen tillförlitligt statistik för halvåret varför dessa kommer att redovisas på helårsbasis. Gjorda avstämningar från verksamheterna första halvåret pekar dock mot att målen kommer att uppfyllas, verksamheten fortsätter därför planenligt under andra halvåret. Internationell samverkan Fr o m verksamhetsåret 2007 arbetar området Internationell samverkan med den organisation som beslutades Det innebär att det vid kansliet finns tjänster för samordning inom områdena näringsliv och skola/utbildning. Den 1 januari 2007 knöts East Sweden Brysselkontoret och Baltic Network till Regionförbundets organisation.

19 PRELIMINÄR VERSION 19 (30) Under 2007 tillsattes en tillfällig internationell beredning med syfte att diskutera övergripande strategiska frågor som rör Regionförbundets internationella verksamhet. Genomförda aktiviteter När det gäller projektverksamheten så har Regionförbundet beviljats medel för att delta i ett EU-projekt inom området hälsa och ett nordiskt forskningsprojekt inom kulturområdet. Regionförbundet har gått med som partner i ett forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling tillsammans med Linköpings universitet där finansieringsbeslut väntas under hösten Under perioden har Regionförbundet börjat arbeta aktivt för att lämna in en ansökan till Interreg IV C med fokus på kreativa sektorn, samt en ansökan om etablerandet av ett regionalt energikontor. Regionförbundet Östsam samverkar regionalt genom Östergötlands EU-nätverk och Regionförbundet deltar också i den regionala arbetsgrupp som bildats för att planera regionens arbete med Sveriges ordförandeskap i EU Regionförbundet koordinerar from ett regionalt partnerskap, som är en del av ett transnationellt EU-projekt. Projektet ett Leonardo da Vinci-projekt direktfinansierat av EU-kommissionen syftar ytterst till att öka mobiliteten för unga yrkesstuderande och lärlingar. Regionala delmål är ökat samarbete och förbättrad erfarenhetsspridning inom regionen när det gäller utlandsförlagd praktik. Regionförbundet har planerat, och i samverkan med Internationella Programkontoret genomfört, en utbildningsdag för ansökare av Leonardo da Vinci-medel för praktik och utbyten. I samverkan med EU-kommissionen har Regionförbundet koordinerat ett regionalt firande av EU-dagen 9 maj där utbildningsfrågor stod i fokus. Regionförbundet har arrangerat ett flertal informationstillfällen där möjligheter att hitta extern finansiering för internationella aktiviteter och projekt samt fortbildning för skolpersonal belysts. Regionförbundets Östersjöbevakning genom Baltic Network har haft prioritet på att följa utvecklingen av och informera om EU:s nya territoriella samarbetsprogram i området som kommer att beröra Östergötland. Ett antal regionala och lokala projektidéer har börjat bearbetas. Baltic Network har också på konsultuppdrag koordinerat en Culture 2000-ansökan samt förberedelser för en externfinansierad projektidékonferens Norrköping - Riga.

20 PRELIMINÄR VERSION 20 (30) East Sweden Brysselkontoret har fortsatt att utveckla sin informations- och kontaktskapande verksamhet. Genom Brysselkontoret har ett stort antal östgötska besökare som sökt kunskap på plats i Bryssel fått ett stöd att nå rätt institutioner och personer. Måluppfyllelse Arbetet under 2007 präglas i hög grad av att en ny programperiod inletts. Det har under perioden bl a inneburit att Regionförbundet genom olika informationsinsatser och utbildningsinsatser lämnat stöd till Regionförbundets medlemmar och andra aktörer i regionen under perioden. När det gäller Regionförbundets egna engagemang så pågår, som berörts ovan, arbetet med riggning av projekt. Samtidigt har arbetet inom bl a Defris-projektet avslutats under perioden. Sammantaget har aktivitetsnivån kring EU-relaterade projekt varit hög. Genom att företrädare för Regionförbundet aktivt deltagit i programarbete har resultaten kunnat påverkas i en för regionen gynnsam riktning. Sammantaget kan konstateras att verksamheten under den period som delårsbokslutet avser fungerat väl med en hög grad av måluppfyllelse. Landsbygds- och skärgårdsutveckling Arbetet inom den tvärgående uppgiften Landsbygds- och skärgårdsutveckling har under perioden bedrivits enligt planerna så som de beskrivs i årsbudget I de delar verksamheten är kopplad till EU-relaterade utvecklingsprogram har det varit en period med minskad aktivitet då föregående programperiod avslutades 2006 och verksamhet grundad på den nya periodens program endast delvis kommit igång under perioden. Genomförda aktiviteter Mål 2 Södra Sverige Huvuddelen av de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för Mål 2 Södra Sverige avslutades under Några projekt, där Regionförbundet är medfinansiär, har fått möjlighet att arbeta vidare även under en del av Leader+ Programperioden för Leader+ avslutades i och med 2006, men med en nedtrappning som kan pågå t o m Regionförbundet har under den gångna programperioden bidragit till genomförandet av Leder-områdenas utvecklingsaktiviteter och ett mindre stöd utgår också under Förberedelser för programperioden Kansliet har under perioden deltagit i arbetet med den regionala genomförandestrategin för det nationella, delvis EU-finansierade, Landsbygdsprogrammet.

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer