Delårsbokslut per med helårsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos"

Transkript

1 PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos

2 PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 5 Regionförbundet Östsams uppgifter... 7 Planeringsuppdragen... 7 Verksamhetsområden... 7 Kommunikationer... 8 Genomförda aktiviteter... 8 Måluppfyllelse Lärande och arbetsmarknad Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Kultur, folkbildning, natur och fritid Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Näringslivsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Internationell samverkan Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Landsbygds- och skärgårdsutveckling Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Flerkärniga stadsregionen Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Primärkommunal samordning Genomförda aktiviteter Bedömning Länsbibliotek Östergötland Genomförda aktiviteter Måluppfyllelse Regionförbundet Östsams politiska organisation Regionförbundet Östsams kansli Personal... 26

3 PRELIMINÄR VERSION 3 (30) Ekonomiskt resultat Ekonomiskt utfall Helårsprognos Extern finansiering Finansiella mål Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Budgetuppföljning Projektuppföljning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

4 PRELIMINÄR VERSION 4 (30) Inledning Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund och ett kommunalt samverkansorgan med de tretton kommunerna och landstinget i Östergötland som medlemmar. Regionförbundet får i huvudsak sina uppdrag och resurser av medlemmarna. I egenskap av kommunalt samverkansorgan, vilket regleras i en särskild lagstiftning, har Regionförbundet dessutom ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Regionförbundet Östsams övergripande mål och uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Östergötland. Det är en sammansatt uppgift inte minst mot bakgrund av att Regionförbundet måste verka tillsammans med en rad offentliga och privata aktörer för att kunna föra arbetet framåt. Regionförbundets organisation och arbetssätt präglas i hög grad av att nå samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Därför måste Regionförbundets olika utvecklingsinitiativ både uppfattas som relevanta och vara sakligt väl underbyggda för att berörda parter ska vilja engagera sig och bidra till att föra saken framåt. Några viktiga händelser under perioden Ansvarskommittén lägger sitt slutbetänkande och Regionförbundet tar initiativ till en samordning av medlemmarnas remissarbete. En avsiktsförklaring om Citybanans finansiering och utbyggnad undertecknas av staten och regionerna runt Stockholm inklusive Östergötland. I avsiktsförklaringen regleras bl a att staten ska tillsätta en förhandlingsperson för att utveckla en s k OPS-lösning för Ostlänken. Avsiktsförklaringen ska utgöra underlag i de förhandlingar som ska föras med statens förhandlingsman under hösten Regeringen beslutar att byggnationen av Citybanan ska starta vilket är av avgörande betydelse för att Ostlänken så småningom kommer att byggas. Ban- och Vägverket lämnar förslag till regeringen på reviderade planer för perioden I deras förslag ligger utbyggnaden E22 mellan Norrköping och Söderköping kvar i planen liksom en bro över Motalaviken, den s k Skepparpinan. Både Skepparpinan och Ostlänken föreslås också som lämpliga objekt för en s k OPS-lösning.

5 PRELIMINÄR VERSION 5 (30) Kommunstyrelserna i Linköping och Norrköping har ett gemensamt sammanträde för att manifestera starten av Storstadsprogrammet. Regeringen beslutar att tillsätta ett partnerskap för Östra Mellansverige med en majoritet av politiker. Partnerskapets uppgift blir att avgöra vilka projekt som ska få del av de resurser som EU:s regionala fond och Europeiska socialfonden tillhandahåller. Regionförbundet inrättar en internationell beredning. De sex insatsprogrammen som utgör en precisering av det regionala utvecklingsprogrammet och av vilka åtgärder som regionen prioriterar de kommande 5-7 åren färdigställs och lämnas ut på remiss till ett stort antal offentliga och privata aktörer. Regeringen tillsätter två utredningar som direkt berör Regionförbundets arbete. Den ena utredningen ska lämna ett förslag på en ny nationell organisation för eftergymnasiala yrkesutbildningen och den andra har till uppgift att utreda förutsättningarna för att införa en s k friskolemodell för den kommunala vuxenutbildningen. Regionförbundet inbjuds att delta i båda utredningarna referensgrupper. Regionförbundets femåriga konstprojekt Visioner vid vatten avslutas. Projektet har bl a lett till ett antal mycket uppskattade fasta konstinstallationer längs Göta kanal. Regionförbundets insatser och resultat under perioden Kommunerna och landstinget i Östergötland har givit Regionförbundet Östsam i uppgift att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Staten har förstärkt denna roll genom överlämna ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen och för delar av de statliga regionala utvecklingsmedlen. Östgötaregionens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är aldrig ett resultat av en enskild aktör. Regionens utveckling är däremot i hög grad beroende av hur väl offentliga och privata aktörer samspelar. I det sammanhanget är Regionförbundets uppgift att dels definiera vilka prioriteringar som bör göras inom olika områden dels medverka till att Regionförbundets medlemmar och andra offentliga aktörer samverkar för att infria intentionerna i den regionala utvecklingsplanen. Regionförbundet har tagit en rad initiativ och genomfört insatser där ett flertal olika aktörer har involverats. Några tydliga exempel är Regionförbundets arbete med Ostlänken, Norrköpingspaketet, eftergymnasiala yrkesutbildningar, den

6 PRELIMINÄR VERSION 6 (30) kreativa sektorn inom kulturområdet och marknadsföring av regionen där både offentliga och privata aktörer förutom medlemmarna har valt att engagera sig i. Resultatet har blivit att Ostlänken alltmer närmar sig ett slutgiltigt beslut om utbyggnad och att insatserna i Norrköpingspaketet har blivit ett allt intressantare objekt för både Väg- och Banverket inte minst mot bakgrund av det integrerade arbetssätt mellan olika transportslag som Regionförbundet har medverkat till. Regionförbundets initiativ att bilda ett KY-råd med olika branschföreträdare har inte bara fått stå modell för hela landet utan har också resulterat till en snabb expansion om än otillräcklig i förhållande till det stora behovet av s k kvalificerade yrkesutbildningar i Östergötland. Den kreativa sektorn är samlingsnamnet av det växande och alltmer betydelsefulla resursområde som hänger samman med de större kulturella och andra evenemang som regionen producerar. Regionförbundet har inte bara kartlagt detta resursområde utan har också analyserat vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som regionen har inom denna sektor. Tillsammans med berörda aktörer har Regionförbundet börjat utveckla en plattform med syfte att ge denna sektor större utvecklingsmöjligheter. Regionförbundet har också engagerat sig i marknadsföringen av regionen vilket har skett i samarbete med marknadsbolagen i Linköping och Norrköping. En av de större insatserna som förbereddes var regionens medverkan i Almedalsveckan. En av de viktigaste insatserna som Regionförbundet är initiativtagare till är att Linköping och Norrköping blev en del av det nationella Storstadsprogrammet som Nutek finansierar. En ökad integration av Linköping och Norrköping som t ex innebär att arbetsmarknaden flätas samman utgör en stor tillväxtpotential för hela Östgötaregionen. Under denna period har samarbete mellan båda kommunerna framskridit på ett sådant sätt att det inger stora förhoppningar om att båda städerna kommer att samarbeta inom alltfler områden. Genom att Regionförbundet har lyckats utveckla ett konstruktivt samarbete med ett stort antal lokala, regionala, nationella och internationella aktörer för att genomföra intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 så har regionen samtidigt givits allt bättre förutsättningar till en positiv ekonomisk, social och kulturell utveckling. När det gäller Regionförbundets övriga insatser och resultat redovisas detta under varje verksamhetsområde.

7 PRELIMINÄR VERSION 7 (30) Regionförbundet Östsams uppgifter Planeringsuppdragen Regionförbundet har i egenskap av kommunalt samverkansorgan erhållit ett antal statliga planeringsuppdrag: Regionalt utvecklingsprogram (RUP) Ett övergripande politisk styrdokument som ska vara sakligt väl underbyggt och som ska ange vilka områden som regionen prioriterar för att skapa en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling. Under perioden har Regionförbundet lämnat ut sex olika insatsprogram på remiss. Syftet med insatsprogrammen är att på medellång sikt precisera de olika insatser som planeras genomföras för att uppfylla intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen Länstransportplan (LTP) Ett politiskt styrdokument som i huvudsak ska prioritera väginvesteringar i det regionala vägnätet (de nationella vägarna som E4, E22 och väg 50 berörs inte). Regionalt tillväxtprogram (RTP) Ett politiskt styrdokument som ska precisera regionens åtgärder för att stimulera innovationer, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag samt för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det Regionala tillväxtprogrammet antogs av regionfullmäktige 2003, Länstransportplanen 2004 medan det Regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 antogs av regionfullmäktige under verksamhetsåret Verksamhetsområden Regionförbundet Östsam har medlemmarnas uppdrag att verka inom fyra verksamhetsområden: Kommunikationer Lärande och arbetsmarknad Kultur, folkbildning, fritid och natur Näringslivsutveckling

8 PRELIMINÄR VERSION 8 (30) Dessutom har Regionförbundet tre tvärgående uppgifter vars syfte är att betona de olika geografiska kontexter inom vilka ovanstående verksamhetsområden arbetar: Internationellt samarbete Landsbygds- och skärgårdsutveckling Den flerkärniga stadsregionen Ett särskilt uppdrag och en serviceuppgift har Regionförbundet fått av primärkommunerna: Primärkommunal samordning Redovisningen nedan utgår från aktiviteterna i årsbudget 2007 som tar avstamp i Regionförbundets treårsplan Kommunikationer Ansvar och beslutmandat för åtgärder och anläggningar inom transport- och kommunikationsområdet är fördelat på många aktörer. Det regionala beslutsmandatet berör endast kollektivtrafiken samt prioritering av vägar som ingår i den regionala vägplanen (LTP). Det innebär att mycket arbete lagts ner på att upprätthålla bra kontakter med andra ansvariga inom verksamhetsområdet. Genomförda aktiviteter Prioriteringar Arbetet under verksamhetsåret har varit intensivt under första halvåret. Det sammanhänger inte minst med de tidtabeller som lagts fast när det gäller översyn av nationella planer, förberedelser för ny planeringsomgång för vägar och järnvägar, särskild utredningsverksamhet samt Citybaneförhandlingarna. Förankring Arbetet inom den politiska arbetsgruppen K 15 har mycket viktigt för förankringen av det fortlöpande arbetet och inför beredningar och beslut i AU och styrelsen. Samverkan med andra viktiga aktörer har skett kontinuerligt i samband med arbetet med olika utvecklingsprojekt, seminarier, centrala arbetsgrupper etc. Vägar Arbetet med förbifart Svärtinge har hållit tidtabellen. Styrelsen har lämnat sin syn på Vägverkets förslag till revideringen av gällande nationella vägplan , förordat rv 50 som OPS-projekt samt förberett för regionens ställnings

9 PRELIMINÄR VERSION 9 (30) tagande till Vägverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Stråkstudie för rv 51 har påbörjats med berörda kommuner och regionförbund. Järnvägar Arbetet med dubbelspåret Mjölby- Motala har följts upp. Mycket kraft har lagts ner på samarbetet omkring Ostlänken, inte minst kopplade till avsiktsförklaringen om citybanan i Stockholm och för att lansera Ostlänken som ett OPSprojekt. Styrelsen har lämnat sin syn på Banverkets förslag till revideringen av gällande nationella järnvägplan , förordat Ostlänken som OPS-projekt samt förberett för regionens ställningstagande till Banverkets förslag till inriktning av arbetet med nästa planeringsomgång Regionförbundet har också varit en mycket aktiv part och finansiär i arbetet med idéstudie för Götalandsbanan. Kollektivtrafik Det fortgående arbetet med kollektivtrafiken för regionen har bedrivits som planerat. Projektet Framtidens kollektivtrafik har slutförts. Det har bl a fungerat som underlag för arbetet med det s k Storstadsprojektet som delfinansieras av Nutek och där kollektivtrafiken är en nyckelfråga. Det har även funnits en stark koppling till arbetet med kollektivtrafikfrågor i det s k Defris-projektet som bedrivits med stöd av EU-medel. Flyg Under halvåret har inga särskilda projekt bedrivits. Utvecklingen inom flygsektorn har följts upp kontinuerligt, inklusive statliga förhandlingspersonens arbete. Flygresandet har ökat på båda civilflygplatserna i länet. Hamn Arbetet med Norrköpingspaketet har fortsatt som planerat. Arbetet med att få in Norrköpingspaketet i EU- ansökan har följts upp. Likaså har en uppföljning skett, kopplad till Norrköpingspaketet, av den pågående statliga hamnstrategiutredningen och kombiterminalutredningen som ska presenteras samtidigt under oktober månad. Samtal har förts med utredaren för båda dessa utredningar. IT Arbetet under första halvåret har till övervägande del kretsat omkring samverkan och kompletterande fiberutbyggnad, möjligheterna till ännu bättre täckningsgrad samt inte minst om möjligheterna för kommunerna att bättre dra nytta av ITinfrastrukturen i sina verksamheter.

10 PRELIMINÄR VERSION 10 (30) Uppdrag Regionförbundet har haft VD-funktion (ca 25 procent) samt skött administrativa och samordningsfunktioner (15 procent) år Nyköping-Östgötalänken AB. Det intensiva arbetet med Bo Holmbergs utredningsuppdrag som upphörde vid årsskiftet övergick till ett intensivt arbete kopplat till Citybaneförhandlingarna samt trafikverkens arbete med att ta fram tänkbara järnvägsprojekt för OPS. Projekt Regionförbundet har deltagit som en part i arbetet inom Ostlänkenbolaget samt i arbetet med framtagande av idéskift för Götalandsbanan. Dessutom har Framtidens kollektivtrafik slutrapporterats och stråkstudien för rv 51 påbörjats med Regionförbundet som sammankallande. Måluppfyllelse Resonemangen som förts i exempelvis regionens remissvar på regeringens förslag till revidering av de nationella planerna för väg och järnväg ligger helt i linje med de uppställda målen. Agerandet när det gäller kollektivtrafik och hamn harmonierar mycket väl med dessa mål. Arbetet med att fortlöpande följa flygets utveckling har också skett med utgångspunkt från de i målen uppräknade tre perspektiven. Största svårigheterna har varit att i målens anda och riktning åstadkomma konkreta åtgärder inom IT-sektorn, bl a på grund av svårigheterna att etablera den nödvändiga frivilliga samverkan. Den sammanfattande bedömningen är att arbetet inom verksamhetsområdet har bedrivits i god samklang med de tre målen. Lärande och arbetsmarknad Verksamheten syftar till att stödja en utveckling av strukturer på lokal och regional nivå som stöder både individens och arbetsmarknadens behov av kompetens. Genomförda aktiviteter L 15 regional politisk arbetsgrupp för samverkan År 2007 inleddes en ny politisk mandatperiod vilket innebar många nya personer i L 15. En politiker från Tranås kommun har deltagit regelbundet i nätverkets möten. Kansliet har fokuserat på att överföra kunskap från arbetet under förra mandatperioden. Mycket kraft har lagts på att utveckla samspelet mellan kommunernas verksamheter utifrån de regionala målen för området. Chefsgruppen har i samverkan med kansliet förberett varje möte i L 15. Under våren 2007 har överenskommelser mellan kommunerna gjorts kring bl a ansökan om riksintag för friskvårdsprogrammet i Valdemarsvik, kvalitetsredovisningar,

11 PRELIMINÄR VERSION 11 (30) skrivelse till utbildningsdepartementet om likvärdig ersättning till kommunala och fristående gymnasieutbildningar samt regionrekrytering av specialutformat flygtekniskt program i Linköping. Samverkan kring gymnasieutbildning Regionförbundet har vid flera möten i L 15 och i chefsgruppen belyst behoven av ökad samverkan kring utbudet, inriktningar, lokalisering, kvalitet och kostnader. Många diskussioner och seminarier med branschföreträdare har lett till att kommunerna nu är överens om att utveckla samverkan mellan privata och offentliga utbildningsanordnare samt branschföreträdare. Kansliet har fått i uppdrag att föreslå hur arbetet ska organiseras och finansieras. Arbetet inom Teknikcollege Östergötland, TCÖ samt Vård- och Omsorgscollege Östergötland har organiserats i var sin styrgrupp. TCÖ:s styrgrupp är sammansatt av representanter från arbetslivet samt privata och offentliga utbildningsanordnare. Deltagande aktörer finansierar utvecklingsarbetet i samverkan med Regionförbundet. Båda projekten deltar aktivt inom respektive utvecklingsgrupper på den nationella nivån. Regionförbundets satsning på att förändra de studerandes könsbundna val har varit svår att få igång p g a att styrgrupperna inte kunnat avsätta tid för aktiviteter. Regionförbundet kommer därför i första hand att rikta sina insatser till en mer operativ målgrupp. Regionförbundets insatser kring lärlingsutbildning har bidragit till ökat intresse att starta lärlingsutbildningar i kommunerna, att utveckla metoder för handledning och att samverka med arbetslivet. Regionförbundet ansvarar för ett regionalt nätverk kring lärlingsutbildning. Kommunerna önskar fortsatt stöd till nätverket för att utveckla lärlingsutbildningar. Regionförbundet har inte haft några aktiviteter avseende gymnasiesärskolan p g a viss otydlighet om styrningen från nationell nivå. Samverkan kring vuxnas lärande Regionförbundet har efter ansökan beviljats kr från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, för att stimulera utvecklingen av kommunernas roll som mäklare av vuxenutbildning. En projektledare har rekryterats och arbetar tillsammans med företrädare för kommunerna och andra regioner i landet. Seminarier, utbildningar och nätverksmöten har genomförts. Ett viktigt resultat är att L 15 är överens om att arbeta fram en gemensam regional strategi för vuxnas lärande och att revidera nuvarande avtal mellan kommunerna avseende kommunal vuxenutbildning. För att genomföra detta har en process planerats och arbetsgrupper med kommunala tjänstemän bildats. Arbetsgruppernas huvuduppgift är att ta fram förslag på hur samverkan kring utbildningsutbudet kan

12 PRELIMINÄR VERSION 12 (30) utvecklas. Tranås deltar i arbetet. Förutom detta har en tjänsteman på Regionförbundets kansli deltagit i en referensgrupp till den nationella utredningen om fristående vuxenutbildning. Projekt som stöder området vuxnas lärande Eftergymnasiala yrkesutbildningar, EGY Målet att arbeta fram sex nya utbildningar är nått med råge. Den 5 september kommer regionens aktörer att ansöka om drygt tio nya KY-utbildningar. Nya modeller för utbildningar har tagits fram i bred samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom bl a transport- och industrisektorn. Någon överenskommelse om eftergymnasiala yrkesutbildningar i kommunal regi har inte gått att få fram men processen som beskrivits ovan kan förhoppningsvis få ett sådant resultat. Koordinatorn deltar aktivt i arbete på nationell nivå kring framtidens eftergymnasiala yrkesutbildning. Samordning av introduktion för flyktingar och andra invandrare Samordnaren har bl a koordinerat arbetsgrupperna för det regionala samverkansarbetet och insatserna i delprojekten Yrkesbanken, ett metodprojekt för synliggörande av nyanländas kompetens, samt Hälsofrämjande introduktion, anställningen av s k hälsokommunikatörer är en huvuddel. Vidare har ett antal seminarier anordnats, en informationsbroschyr har tagits fram inom ramen för projektet Files, inlett ett fördjupat samarbete med Länsstyrelsen och beställt en utvärdering av hela projektet. Många insatser görs för nyanlända men erfarenheterna visar att det generellt sett finns behov av vidare utvecklingsinsatser inom bl a kartläggning och validering av kompetens samt utökade möjligheter till kombinerade insatser i form av exempelvis påbyggnadsutbildning och praktik i samband med språkundervisning. Framförallt behövs en ökad samordning både lokalt och regionalt utifrån en helhetssyn. Projekt som stöder lärande på alla nivåer Flexibel vägledning 24SJU Regionförbundet har inbjudit till åtta dagar med kompetensutveckling kring nya metoder för studievägledning. Dessutom har Regionförbundet utbildat nio vägledare som fr o m den 1 maj bemannar tjänsten Vagledningsinfo.se. Regionförbundet driver också ett nätverk för vägledare i regionen. En utvärdering har beställts som kommer att vara underlag för överenskommelser mellan kommunerna att fortsätta utveckla vägledningsfunktionen. Resurser från flera finansiärer har samverkat och gjort det möjligt att genomföra satsningen. Elektroniska informationstjänster Regionförbundet har i samverkan med andra regioner och CFL utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att elektroniskt samla informationen om allt kursutbud för vuxna. Verktyget innehåller en sökmotor som kommer att öka

13 PRELIMINÄR VERSION 13 (30) möjligheterna för den enskilde att hitta rätt utbildning och samtidigt ge en överblick av utbudet lokalt, regionalt och nationellt. Mycket tid har lagts på att informera om verktyget som kommer i skarpt läge hösten En prototyp för ett webbaserat verktyg för samverkan skola arbetsliv kan testköras hösten 2007 och spridas LikaOlika Partnerskapet har haft ett möte per månad och börjat diskussioner om framtida gemensamma satsningar för att resultaten ska tas till vara i respektive organisationen. Arbetsmarknadsministern är intresserad av att ta del av LikaOlikas resultat och kommer att delta i LikaOlikas slutkonferens i november. De 16 delprojekten har påbörjat sin avslutningsprocess med syftet att föra in goda resultat i ordinarie verksamhet. Den transnationella delen i projektet har bl a gett möjlighet för politiker och tjänstemän i regionen att göra ett studiebesök till Frankrike och tre till Skottland. Deliver Projektet har genomfört en studieresa till Skottland, haft en avslutningskonferens och gjort en avslutande rapportering av resultaten. Måluppfyllelse Tyngdpunkten i Regionförbundets verksamhet ligger i att stimulera berörda huvudmän att verka i riktning mot de regionala målen. Beskrivningen ovan visar att arbetet i varje projekt, varje nätverk/partnerskap bidrar till att målen uppfylls. Beskrivningen visar också att verksamheten mycket väl följer riktlinjerna i årsbudget Kansliets erfarenheter av verksamheterna inom området är att Regionförbundet framöver bör planera för att arbeta än mera i helhetsperspektiv och i samverkan över verksamhetsområdena. Detta beror dels på ett ökat tryck på alla utbildningsanordnare, privata som offentliga, att snabbare anpassa utbudet till efterfrågan från arbetslivet och individen. Dels beror det på att alltfler insatser kräver helhetssyn och samspel mellan flera verksamhetsområden. Exempel är introduktionen för nyanlända, kommunernas roll avseende vuxenutbildning och stöd för att utveckla entreprenörskap. Kultur, folkbildning, natur och fritid Det externa arbetet har påverkats av att det är en ny mandatperiod. Kulturinstitutionerna har fått nya styrelser och i flera fall också nya chefer, vilket gjort att en del av kontinuiteten förlorats. Regionförbundet Östsams styrmodell har dock efter hand som året gått vunnit allt större förståelse.

14 PRELIMINÄR VERSION 14 (30) Inom verksamhetsområdet har en tydligare grupp etablerats vilket underlättar ett mer utvecklingsinriktat arbetssätt. Arbetet i gruppen innebär att vi kan inspirera varandra och förstärka de arbetsområden som prioriteras. Den stora satsningen 2007 är att introducera och få acceptans för synsättet att kulturen är motorn i en växande kreativ sektor. Detta är också utgångspunkten för det föreslagna regionala insatsprogrammet Kultur Genomförda aktiviteter Regionala uppdrag Flertalet regionala uppdrag, som Regionförbundet ger olika utförare, är knutna till detta verksamhetsområde. Fortfarande sköts förvaltningsdelen med mycket små resurser, men ändå effektivt. Under våren har de regionala uppdragen följts upp. Det mesta fungerar utmärkt, och på de punkter där det inte gör det har signaler getts till styrelsen om behovet av åtgärder. För de stora institutionerna finns rutiner för hur överenskommelser skrivs och hur resultaten följs upp. Byte av styrelser och chefer har gjort att några av institutionerna har lämnat redovisningar, som inte är så innehållsrika som de borde vara. Detta togs upp vid uppföljningsdialogerna. Det finns fortfarande några uppdrag, som saknar skrivna överenskommelser, även om de blir färre och färre till antalet. Samråd och samverkan De stora kulturaktörerna Byte av personer i styrelser och ledningar har gjort att nätverksbygget fått börja om från början. Nu har kontakterna etablerats, och det har genomförts ett större första möte mellan institutionerna och huvudmännen. En fortsatt dialog är planerad till hösten. Genom KulturKraft-projektet pågår arbetet med att skapa en gemensam arena för kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän. Två lyckade seminarier har genomförts, och två nya är inplanerade till hösten. Kulturproducenter och lokala arrangörer Trots påtryckningar är det svårt att se några konkreta tecken på samverkan kring hur de offentligt finansierade kulturproducenterna ska få en gemensam, samlad struktur för sitt samarbete med de lokala arrangörerna. Ett initiativ har tagits från några av institutionerna att ordna en s k thinktank under hösten, där frågor om framtida struktur och samverkansformer kan diskuteras. Stiftelsen Framtidens kultur är tillfrågad om att leda en sådan process.

15 PRELIMINÄR VERSION 15 (30) Nätverk inom verksamhetsområdet Svårigheten är att få acceptans för att de institutioner som har regionala uppdrag inte bara har ansvar för sin egen verksamhet, utan också ett ansvar för att samverkan i regionen inom respektive område fungerar. Länsbiblioteket har haft den samordnande rollen så länge att den är självklar. Kulturarv Östergötland håller efter tio år på att få sin roll accepterad. Alla kommuner arbetar med de lokala kulturarvsplanerna, men har kommit olika långt. Arbetet fungerar bra, och kopplingen mellan den regionala samordnaren och kommunföreträdarna fungerar utmärkt. För de lokala historiska rummen har Länsbiblioteket utarbetat en utvecklingsplan, som kommer att påskynda arbetet. Inom området konst och form har en regional samordnare börjat arbeta, med stor framgång efter kort tid. En s k lokal mötesplats för konst- och formområdet håller nu på att växa fram med Linköping som bas. Filmområdet haltar, måste hitta en tydligare fysisk plattform för att kunna utvecklas vidare, men sköter under tiden vissa aktiviteter bra. Scenkonstområdet saknar regional samordnare, och därför kan bara punktinsatser göras. Ändå har scenkonstområdet de största institutionerna. För naturområdet har den nya mandatperioden startat bra. Byte av politiskt ansvariga är avklarat och fungerande arbetsformer har hittats för det nya Naturoch friluftsrådet. Projekt och projektstöd Den stora satsningen under 2007 är förberedelserna för ett flerårigt projekt som syftar till att synliggöra och utveckla den kreativa sektorn. Projektet har en nationell del hemmahörande i det nätverk av regioner som bildas i vår strukturfondsregion Östra Mellansverige. Det finns också en transnationell del som bygger på ett samarbete med 5-7 europeiska regioner i ett s k Interreg-projekt. I projektform drivs också några verksamheter, som ligger nära den operativa delen av Regionförbundets arbete. Syftet är inte att Regionförbundet ska börja producera kultur i konkurrens med dem som får regionala kulturuppdrag, utan att hitta de funktioner som ingen annan än en regional samverkansorganisation kan ha. Det handlar om att ta initiativ till nätverk inom valda områden, att hitta kopplingar mellan kulturområdet och andra samhällsområden och om att utveckla en regional strategi för hur verksamhetsområdet ska vara en resurs i det övergripande regionala utvecklingsarbetet. De områden som vi arbetar aktivt med själva är kulturarv, bibliotek, natur, konst/form och film. Ytterligare ett eget projekt handlar om att skapa ett nätverk runt kulturområdet mellan företrädare för regionens kommuner och verksamma inom kulturområdet.

16 PRELIMINÄR VERSION 16 (30) Verksamhetsområdet disponerar projektmedel, som kan användas till utvecklingsinriktade projekt för kultur, folkbildning och natur. Hur bidrag beviljats redovisas fortlöpande till styrelsen. Utredningsuppdrag Som en följd av budgetdiskussioner och verksamhetsuppföljningar har en beställning gjorts av en utredning om de regionala bidragen till studieförbunden. Utredningen kommer att slutföras under hösten Redan hösten 2006 beställdes en utvärdering av den regionala film- och medieverksamheten. Detta utredningsuppdrag slutredovisades i början av detta år. Resultatet blev två mycket väl genomarbetade rapporter, som både gav stöd åt den satsning som gjorts på den kreativa sektorn och som gav förslag till hur den regionala filmverksamheten ska hanteras 2008 och framåt. Måluppfyllelse Den samlade bedömningen av verksamhetsområdet är att det arbets- och resultatmässigt varit ett bra första halvår. Mycket beror det på att vi har kunnat skapa en liten grupp inom kansliet, som arbetar med att samla och utveckla verksamhetsområdet. De tydliga ambitionerna och den ökade närvaron har gjort att vi också utåt uppfattas som en tydligare aktör än tidigare. Det finns en regional roll, som inte någon av de enskilda institutionerna kan ta. Nu har vi från Regionförbundet börjat ta den, vilket också är vår uppgift, och då börjar det hända positiva saker. Det haltar ännu så länge på scenkonstområdet, där finansieringen av samordnarfunktionen i ett sent skede ströks ur budgeten för 2007, men som återkommer som förslag i budget Näringslivsutveckling Regionförbundet Östsam verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer, som ur olika perspektiv, arbetar med att utveckla regionens näringsliv. Samarbetet ska utvecklas inom regionen såväl som med nationella aktörer och myndigheter. Regionförbundet Östsam ska också initiera och delta i specifika utvecklingsprocesser som stärker regionens relativa styrkor i termer av industriella och forskningsmässiga samarbeten. Genomförda aktiviteter Företagande och innovation Regionförbundet tillhandahåller rådgivning och finansiering till små och medelstora företag genom det delägda utvecklingsbolaget ALMI Företagspartner AB,

17 PRELIMINÄR VERSION 17 (30) med syfte att bidra till fler nya företag samt fler växande företag i regionen. ALMI ska också tillsammans med andra parter tillhandahålla särskilda finansiella stöd riktade till innovatörer. ALMI har vid halvårsskiftet lånat ut mer än budgeterat och ser goda möjligheter att överträffa budgetmålet på 65 miljoner kr för året. Intresset är stort för rådgivning och under första halvåret har ca kundkontakter tagits vilket också lett till 85 coaching-uppdrag vilket ligger i linje med årsplanerna. Målsättningen är att ALMIs verksamhet ska leda till att kunderna har bättre tillväxt och utveckling än jämförbara företag. Överlevnadsgraden hos nya företag som är kunder hos ALMI Östergötland är 60 procent att jämföra med 47 procent i en kontrollgrupp. Avkastningen på totalt kapital har hos kundföretagen ökat från 2 till 9 procent under perioden Att jämföra med hela ALMIkoncernens kundföretag som ökat avkastningen under samma period från 5,5 till 6,5 procent. Regionförbundet bidrar till insatser riktade till invandrare med särskilda behov av stöd i samband med företagsstart tillhandahålls via organisationen IFS. Denna har under 2007 integrerats i ALMI. Regionförbundet Östsam tillhandahåller genom verksamhetsbidrag till Östgöta Coop Center rådgivning vid start av nykooperativ verksamhet. För att stimulera fler ungdomar att på sikt starta egna företag genomför Regionförbundet entreprenörskapsinsatser i skolan via organisationerna FramtidsFrön (grundskolan) och Ung Företagsamhet (gymnasieskolan). Attraktivitet och lyskraft Regional marknadsföring Under året har ett projekt startats tillsammans mellan Regionförbundet och marknadsbolagen i Linköping och Norrköping med syfte att marknadsföra Fjärde Storstadsregionen. En projektledare är anställd för att leda arbetet. Under våren har en marknadsplan utarbetats och ett antal aktiviteter har genomförts/planeras bl a under Almedalsveckan på Gotland. Östsvenska turistrådet Regionförbundet Östsam arbetar genom del helägda bolaget Östsvenska Turistrådet AB med marknadsföring av regionen som besöksområde i syfte att utveckla turismen och ge besöksnäringen i regionen bättre arbetsförutsättningar. Under första halvåret har ett flertal aktiviteter inom området genomförts framgångsrikt både inom marknadsföring och affärsutveckling.

18 PRELIMINÄR VERSION 18 (30) Kunskapsöverföring och profilsatsningar Regionförbundet har under året medverkat till att Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) startats vid Linköpings universitet. Syftet är att stärka kopplingen mellan små och medelstora företag och universitets resurser genom att få in frågeställningar drivna av små och medelstora företag till universitetet och att anpassar forskningsresultat (t ex metoder och verktyg) till små och medelstora företag och återför dem till företagen. En centrumledare finns på plats och aktiviteter med bl a projektarbeten på företag är igång. Under våren har också Regionförbundet medverkat till att ett nätverk formaliserats mellan de olika aktörerna i regionen som på olika sätt arbetar med utveckling av kunskapsintensiva företagsidéer kallat Growlink. Syftet är att öka effektiviteten i systemet och förbättra service till de personer som kontaktar nätverksaktörerna. Linköpings universitet har tillsatt en nätverkskoordinator och arbetet kommer att få ytterligare form under hösten. Måluppfyllelse Under första halvåret nyregistrerades företag i Östergötland att jämföra med samma period En ökning med 8,2 procent att jämföra med riket där ökningen ligger på 9,9 procent. Östergötland har haft en av sina bästa turistsomrar någonsin Nästan alla sevärdheter och arrangemang i länet visar ökade besökssiffror. De största attraktionerna, särskilt Kolmårdens Djurpark och Göta kanal visar särskilt stor tillväxt. Samtidigt rapporterar nästa alla andra östgötska attraktioner ökning av besökarantalet på över 10 procent, i några fall en ökning på närmare eller över 20 procent. Nettoflyttning till Östergötland jan-jun 2007 var 622 pers. Motsvarande siffra 2006 var 245 pers. För övriga indikatorer finns ingen tillförlitligt statistik för halvåret varför dessa kommer att redovisas på helårsbasis. Gjorda avstämningar från verksamheterna första halvåret pekar dock mot att målen kommer att uppfyllas, verksamheten fortsätter därför planenligt under andra halvåret. Internationell samverkan Fr o m verksamhetsåret 2007 arbetar området Internationell samverkan med den organisation som beslutades Det innebär att det vid kansliet finns tjänster för samordning inom områdena näringsliv och skola/utbildning. Den 1 januari 2007 knöts East Sweden Brysselkontoret och Baltic Network till Regionförbundets organisation.

19 PRELIMINÄR VERSION 19 (30) Under 2007 tillsattes en tillfällig internationell beredning med syfte att diskutera övergripande strategiska frågor som rör Regionförbundets internationella verksamhet. Genomförda aktiviteter När det gäller projektverksamheten så har Regionförbundet beviljats medel för att delta i ett EU-projekt inom området hälsa och ett nordiskt forskningsprojekt inom kulturområdet. Regionförbundet har gått med som partner i ett forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling tillsammans med Linköpings universitet där finansieringsbeslut väntas under hösten Under perioden har Regionförbundet börjat arbeta aktivt för att lämna in en ansökan till Interreg IV C med fokus på kreativa sektorn, samt en ansökan om etablerandet av ett regionalt energikontor. Regionförbundet Östsam samverkar regionalt genom Östergötlands EU-nätverk och Regionförbundet deltar också i den regionala arbetsgrupp som bildats för att planera regionens arbete med Sveriges ordförandeskap i EU Regionförbundet koordinerar from ett regionalt partnerskap, som är en del av ett transnationellt EU-projekt. Projektet ett Leonardo da Vinci-projekt direktfinansierat av EU-kommissionen syftar ytterst till att öka mobiliteten för unga yrkesstuderande och lärlingar. Regionala delmål är ökat samarbete och förbättrad erfarenhetsspridning inom regionen när det gäller utlandsförlagd praktik. Regionförbundet har planerat, och i samverkan med Internationella Programkontoret genomfört, en utbildningsdag för ansökare av Leonardo da Vinci-medel för praktik och utbyten. I samverkan med EU-kommissionen har Regionförbundet koordinerat ett regionalt firande av EU-dagen 9 maj där utbildningsfrågor stod i fokus. Regionförbundet har arrangerat ett flertal informationstillfällen där möjligheter att hitta extern finansiering för internationella aktiviteter och projekt samt fortbildning för skolpersonal belysts. Regionförbundets Östersjöbevakning genom Baltic Network har haft prioritet på att följa utvecklingen av och informera om EU:s nya territoriella samarbetsprogram i området som kommer att beröra Östergötland. Ett antal regionala och lokala projektidéer har börjat bearbetas. Baltic Network har också på konsultuppdrag koordinerat en Culture 2000-ansökan samt förberedelser för en externfinansierad projektidékonferens Norrköping - Riga.

20 PRELIMINÄR VERSION 20 (30) East Sweden Brysselkontoret har fortsatt att utveckla sin informations- och kontaktskapande verksamhet. Genom Brysselkontoret har ett stort antal östgötska besökare som sökt kunskap på plats i Bryssel fått ett stöd att nå rätt institutioner och personer. Måluppfyllelse Arbetet under 2007 präglas i hög grad av att en ny programperiod inletts. Det har under perioden bl a inneburit att Regionförbundet genom olika informationsinsatser och utbildningsinsatser lämnat stöd till Regionförbundets medlemmar och andra aktörer i regionen under perioden. När det gäller Regionförbundets egna engagemang så pågår, som berörts ovan, arbetet med riggning av projekt. Samtidigt har arbetet inom bl a Defris-projektet avslutats under perioden. Sammantaget har aktivitetsnivån kring EU-relaterade projekt varit hög. Genom att företrädare för Regionförbundet aktivt deltagit i programarbete har resultaten kunnat påverkas i en för regionen gynnsam riktning. Sammantaget kan konstateras att verksamheten under den period som delårsbokslutet avser fungerat väl med en hög grad av måluppfyllelse. Landsbygds- och skärgårdsutveckling Arbetet inom den tvärgående uppgiften Landsbygds- och skärgårdsutveckling har under perioden bedrivits enligt planerna så som de beskrivs i årsbudget I de delar verksamheten är kopplad till EU-relaterade utvecklingsprogram har det varit en period med minskad aktivitet då föregående programperiod avslutades 2006 och verksamhet grundad på den nya periodens program endast delvis kommit igång under perioden. Genomförda aktiviteter Mål 2 Södra Sverige Huvuddelen av de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för Mål 2 Södra Sverige avslutades under Några projekt, där Regionförbundet är medfinansiär, har fått möjlighet att arbeta vidare även under en del av Leader+ Programperioden för Leader+ avslutades i och med 2006, men med en nedtrappning som kan pågå t o m Regionförbundet har under den gångna programperioden bidragit till genomförandet av Leder-områdenas utvecklingsaktiviteter och ett mindre stöd utgår också under Förberedelser för programperioden Kansliet har under perioden deltagit i arbetet med den regionala genomförandestrategin för det nationella, delvis EU-finansierade, Landsbygdsprogrammet.

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer