Beskattning av elbilar och laddhybrider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av elbilar och laddhybrider"

Transkript

1 Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates På uppdrag av Bil Sweden

2 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett vanligt inslag i trafiken om 10 till 15 år. Sannolikt blir det frågan om fordon som helt eller delvis tar sin ström från nätet, dvs. batteribilar och laddhybrider (plug-in hybrider). När detta sker uppkommer frågan om hur sådana fordon bör beskattas. Syftet med denna rapport, som beställts av Bil Sweden för presentation under Almedalsveckan i Visby sommaren 2009, är att analysera om Sveriges nuvarande beskattning av hushållsel kan sägas täcka den samhällsekonomiska marginalkostnad som är förknippad med drift av eldrivna personbilar. 2. Vägtrafikens marginalkostnader Vägtrafikens samhällsekonomiska marginalkostnad består av två komponenter; de direkta kostnaderna för fordonet, som av naturliga skäl ägaren vanligen står för, och indirekta effekter i form av t.ex. vägslitage, risk för att andra trafikanter råkar ut för en olycka samt miljöpåverkan i olika former. De senare betecknas ofta som externa kostnader och ett syfte med beskattningen av vägtrafiken kan vara att internalisera dem, dvs. tvinga fordonens ägare att ta ansvar för dem. Det kan delvis ske genom tekniska krav som minskar trafikens påverkan på omgivningen, men det är sällan så att man med tekniska förbättringar kan nedbringa kostnaden till noll. Resterande externaliteter måste därför internaliseras genom skatter eller avgifter så att trafiken inte övervältar någon kostnad på resten av samhället. Bland ekonomer är den förhärskande uppfattningen att trafikens kostnadsansvar bör avse dess kortsiktiga marginaleffekter. Med detta menas den samhällsekonomiska kostnad som uppstår när ett fordon framförs ytterligare en kilometer. Det innebär att man vid en beräkning av kostnaden tar med alla negativa effekter på omgivningen, inklusive kostnaden för att åtgärda det vägslitage som en ytterligare fordonskilometer ger upphov till. Däremot tar man inte hänsyn vägsystemets fasta kostnader, alltså investeringar i ny kapacitet eller underhållskostnader av sådan typ att de är trafikoberoende. Effekter på ekonomin till följd av ökad trängsel brukar däremot ses som en del av den kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaden. För att kunna bedöma om olika typer av fordon genom befintlig beskattning betalar sina marginalkostnader kan man jämföra summan av deras olika externa effekter med skatten på de drivmedel som förbrukas samt beträffande olyckor de trafikförsäkringspremier som erlagts. Fordonsägarens utgifter för fasta (trafikoberoende) skatter tas inte med på intäktssidan. För personbilar finns i Sverige en sådan skatt, fordonsskatten (vägtrafikskatten). Statens intäkt av denna skatt kan ses som ett bidrag till finansieringen av vägsystemets fasta kostnader. 3. Nuvarande beskattning av el I Sverige beskattas hushållsel och el som används inom servicenäringarna med 28,2 öre per kwh i större delen av landet. Samtliga kommuner i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt nio kommuner i andra skogslän åtnjuter dock lägre skatt, för närvarande 18,6 öre per kwh. Dessa nivåer kan jämföras med bensinskatten som 2009 motsvarar till 63 öre räknat per kwh och skatten på diesel för fordonsbruk som för miljöklass 1 uppgår till 44 öre per kwh. 1

3 Skatten på el har ett fiskalt motiv och det finns inga beräkningar som visar att dagens skattenivå skulle motsvara samhälleliga kostnader för negativa effekter som produktion och distribution av el ger upphov till. Trots att även bensin- och dieselskatten ursprungligen infördes av fiskala skäl görs ofta jämförelser mellan intäkten av dessa skatter och de externa kostnader som vägtrafiken ger upphov till. Den avgörande frågan beträffande eldrift är således om skatten på el är tillräckligt hög för att motsvara de externa effekter som drift av elfordon orsakar. 4. Olika kostnadsslag Framtidens personbilar kommer att bli energisnåla i sitt grundutförande till följd av ansträngningar att reducera vikt samt rull- och luftmotstånd. Snittförbrukningen för elbilar kan förmodas hamna i intervallet kwh per 100 km beroende på bilens storlek. Det innebär att en bilpark av nuvarande svensk storlek (4.2 miljoner fordon) vid en genomsnittlig årlig körsträcka på mil skulle kräva tillförsel av ca 10 TWh el om alla personbilar drivs med el. Därtill kommer laddnings- och urladdningsförluster samt kupévärme vintertid på kanske totalt 2 TWh. I praktiken kommer det emellertid knappast bli så. Även på lång sikt kommer det troligen att finnas lätta fordon som inte drivs med el. 4.1 Växthusgaser Bilarnas påverkan på miljö och klimat beror på hur den tillförda elektriciteten producerats. Den marginella elproduktionen sker i kolkraftverk i större delen av världen och trots elbilarnas låga energiförluster blir utsläppen av koldioxid från de fossileldade kraftverken aningen större räknat per fordonskilometer än om de istället hade använt diesel (Kågeson, 2006). En koppling till utsläpp från koleldade kraftverk finns också för Sveriges del, trots att vi själva saknar sådan kraftproduktion. I ett läge där vi skulle kunna vara en nettoexportör av koldioxidfri el innebär ökad inhemsk efterfrågan på elektricitet att vi kan sälja mindre till grannländerna och att deras utfasning av kolkraft därför tar längre tid. Detta samband gäller oavsett vad elen används till. Den gäller alltså även eldriven tågtrafik. Situationen räddas emellertid av att EU satt ett tak för de tillåtna utsläppen från kraftindustrin och vissa andra energikrävande verksamheter som ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Detta utsläppstak, som är gemensamt för alla de 27 medlemsländerna, kommer att sänkas med minst 21 procent mellan 2005 och Det innebär att efterfrågan på el för nya ändamål inte kan öka utsläppen. Den kan bara medverka till att priset på utsläppsrätter stiger när konkurrensen om det tillåtna utrymmet skärps. Varje enskilt medlemsland kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för utsläppen från verksamheter som inte ligger under taket för EU ETS. Dit hör vägtrafikens förbrukning av fossila drivmedel som diesel och bensin. När bilister övergår från diesel eller bensin till eldrift så byter följaktligen vägtrafikens koldioxidutsläpp från den icke-handlande sektorn till handelsektorn. 2

4 Till följd av detta internaliseras klimatkostnaden av eldrift. De kraftverk som levererar strömmen måste köpa utsläppsrätter om de använder fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Det innebär att skatten på el inte behöver användas för att täcka fordonens klimatkostnad. 4.2 Övriga avgasemissioner Elbilar ger inte upphov till direkta avgasemissioner. De utsläpp som kan förekomma i produktionsledet internaliseras genom skatter och avgifter på kraftverkens utsläpp. Inom EU finns gränsvärden för hur mycket partiklar, svavel och kväveoxider som stora förbränningsanläggningar får släppa ut. De skärps successivt. Sverige har infört skatter eller avgifter på de utsläpp av svavel och kväveoxider från kraftverk och andra större förbränningsanläggningar som fortfarande tillåts. Kärnkraftverk tvingas fondera en avgift som ska täcka avfallskostnaderna och skrotningen av reaktorerna när de tjänat ut. Dessutom är kärnkraftverken belagda med en särskild produktionsavgift. Kärnkraftverkens försäkringsansvar täcker dock inte hela risken av en stor reaktorolycka. De kostnader för internaliseringen som uppstår i produktionsledet söker kraftbolagen övervältra på sina kunder. Elen blir därmed dyrare än vad den skulle ha varit om de externa effekterna inte hade internaliserats. Eftersom kraftverkens miljöpåverkan internaliseras i produktionsledet kan man konstatera att det inte finns någon extern kostnad kvar som behöver internaliseras i konsumentledet. SIKA (Statens Institut for Kommunikationsanalys) tillämpar samma begränsning av vägtrafikens kostnadsansvar när det gäller effekter av användning av diesel och bensin. Raffinaderiernas utsläpp och övriga miljöpåverkan ses inte som ett direkt ansvar för de slutliga konsumenterna av petroleumbaserade drivmedel. 4.3 Buller Elbilen ger upphov till väsentligt mindre buller än andra fordon, i synnerhet i stadstrafik där flertalet av de potentiellt störda finns. Beträffande buller som orsakas av kontakt mellan däck och vägbana finns dock ingen skillnad mellan elbilar och fordon som drivs av konventionella motorer. Detta buller dominerar dock först i hastigheter över ca 50 km i timmen. Eftersom bara en mindre del av tätortstrafiken sker vid högre hastigheter blir kostnaden för elbilarnas tätortsbuller liten. Utanför tätorterna där hastigheten vanligen är högre berörs relativt få individer av vägbullret. SIKA (2007) uppskattar marginalkostnaden för buller från bensin- och dieseldrivna personbilar till 1 öre per fordonskilometer på landsbygden och 8 öre i tätortstrafik. Även om alla fordon vore eldrivna skulle visst buller uppstå även vid låg hastighet genom däckens friktion mot vägbanan. Det förefaller dock osannolikt att kostnaden skulle motsvara mer än en fjärdedel av den kostnad som uppstår hos bilar med förbränningsmotorer. Den genomsnittliga bullerkostnad för landsvägs- och tätortstrafik som eldrivna personbilar orsakar torde därför knappast överstiga 1.5 öre per fordonskilometer. 4.4 Vägslitage Personbilarnas står för en mycket liten del av det trafikberoende vägslitaget. Slitage och deformation orsakad av lätta fordon uppgår till mindre än 1 öre per fordonskilometer enligt SIKA (2007) som väljer att i sitt sammanfattande förslag om kostnadsansvaret sätta dem till noll. Möjligen kan den utbredda användningen av dubbdäck, som påtagligt bidrar till slitaget, 3

5 tala för att även personbilarna bör åsättas en kostnad för vägslitage. I nedanstående sammanfattning anges kostnaden därför till 0.5 öre per fordonskilometer. 4.5 Risk för trafikolyckor Den externa olyckskostnaden är den risk och den förväntade kostnad som trafikanter utsätter andra människor för och som trafikanten inte räknar med och anpassar sig efter. Elbilar kan förväntas ge upphov till ungefär samma olyckskostnader som konventionella fordon av samma storlek. SIKA (2007) anger den externa marginalkostnaden för personbilar till 14 öre per fordonskilometer på landsbygden och 25 öre i tätorter i 2004 års penningvärde och med de då gällande skattningarna av kostnaderna för döda samt svårt och lätt skadade (ASEK 3). Sedan dess har kostnaden per döds- och skadefall räknats upp i ASEK 4 (SIKA, 2008b) samtidigt som risken per fordonskilometer minskat. Eftersom olyckskostnaderna utgör den helt dominerande delen av elbilarnas marginalkostnad finns det skäl att granska dem och den bakomliggande beräkningsmetoden. SIKA:s beräkning av marginalkostnaden baseras på den då gällande officiella värderingen av dödsfall och trafikskador (ASEK 3) som i tabell 1 jämförs med den nya värderingen (ASEK 4). I materiella kostnader ingår sjukvård och rehabilitering, egendomsskador, administrationskostnader samt nettoproduktionsbortfall. Tabell 1. Värdering per faktiskt inträffade vägtrafikolyckor, tusen kronor. ASEK 3 (2001) ASEK 4 (2008) Dödsfall Varav: - Riskvärdering Materiella kostnader Svårt skadad Varav: - Riskvärdering Materiella kostnader Lindrigt skadad Varav: - Riskvärdering Materiella kostnader Som framgår av tabellen består merparten av den totala kostnaden av en värdering av risken för dödsfall och skador. Den baseras på medborgarnas uppfattning (enligt olika undersökningar) om värdet att undvika ett statistiskt dödsfall eller en skada. En viktig fråga i detta sammanhang är vilken del av risken som kan anses vara internaliserad genom trafikantens beslut att resa med ett visst färdmedel. SIKA har inte kunnat besvara denna fråga och redovisar heller inte hur den hanterats i 2007 års beräkning av kostnadsansvaret. Den ansvariga tjänstemannen kan på förfrågan inte förklara hur den beräkningen utförts som ledde till slutsatsen att marginalkostnaden per fordonskilometer uppgår till 14 respektive 25 öre för landsbygds- och tätortstrafik. I ASEK 4 anger SIKA (2008b) att man i brist på underlag bör anta 4

6 att hela kostnaden är extern. Detta kan emellertid inte vara rimligt i ett sammanhang där värderingen ska användas för att fastställa trafikens kostnadsansvar. SIKA (2008b) säger att olyckskostnaden är intern om den beaktas av individerna i deras val av väg och färdmedel. Med sådan definition blir den egna risken av att ge sig ut i trafiken intern. Vad som återstår av risken för andra trafikanter som i normalfallet måste betraktas som icke-internaliserad liksom de materiella kostnader som egna och andras skador kan medföra för samhället i stort. På aggregerad nivå kan man utan större svårighet beräkna dessa kostnader och det är svårt att se varför SIKA inte redovisar en sådan beräkning. Att fastställa den marginella risken för olika miljöer och skiftande tidpunkter är däremot mycket komplicerat. I många fall ökar risken för dödsfall och allvarliga skador vid ökad trafik, men ibland minskar den (t.ex. i trängsel). För frågan om personbilstrafikens kostnadsansvar bör det emellertid räcka att söka beräkna den genomsnittliga marginalkostnadseffekten. Ett sådant försök redovisas i tabell 2. Beräkningarna utgår från värderingarna i ASEK 4 samt SIKA:s statistisk över vägtrafikskadorna Den senare föreligger som Exel-fil men täcker beträffande fördelning på inblandade trafikelement bara dödade och svårt skadade (tabell 6). Därför utelämnas lindrigt skadade i den följande detaljerade beräkningen. Den tillgängliga SIKA-tabellen redovisar inte hur många som dött eller skadats i respektive fordon i samband med kollisioner. Här antas därför att alla dödsfall och skador i kollisioner mellan personbilar och tunga fordon drabbat dem som färdats i personbilarna. År 2001 var risken att dödas 14 gånger större i personbilen än i lastbilen vid kollisioner dem emellan (SIKA, 2002). För olyckor där bilar kolliderat med motorcyklar, mopeder och cyklar antas tvärtom att inga bilister omkommit eller skadats. Denna förenkling torde inte leda till någon allvarlig missvisning. Vid kollisioner mellan personbilar antas halva risken vara intern. Slutligen antas att den materiella kostnaden, oavsett vem som befanns ansvarig för den enskilda olyckan, ska belasta respektive fordonsslag. Beträffande oskyddade trafikanter påförs dock i tabell 2 bilisterna även denna del. Det nyss sagda innebär att den materiella kostnaden som avser bilister ska internaliseras även med avseende på effekter av singelolyckor och kollisioner med tunga fordon. Tabell 2. Olycksrelaterade kostnader som bör täckas av personbilarnas kostnadsansvar. Miljoner kronor. Typ Antal Kostnad per skada Summa Mkr Dödsfall - riskvärdering Personbil-personbil (halva antalet) Personbil-motorcykel Personbil-moped Personbil-cykel Personbil-gående Delsumma Svårt skadade - riskvärdering Personbil-personbil (halva antalet) Personbil-motorcykel Personbil-moped

7 Personbil-cykel Personbil-gående Delsumma Dödsfall materiella kostnader Personbil singel Personbil-personbil Personbil-lastbil Personbil-buss 4 5 Personbil-traktor 2 3 Personbil-cykel Personbil-gående Personbil-djur 4 5 Personbil-övrigt 2 3 Delsumma 367 Svårt skadade materiella kostnader Personbil singel Personbil-personbil Personbil-lastbil Personbil-buss Personbil-traktor 10 7 Personbil-cykel Personbil-gående Personbil-djur Personbil-övrigt 8 5 Delsumma Total kostnad Den totalsumma som framkommer i tabell 2 utgör med säkerhet en underskattning eftersom lätta personskador inte medtagits och någon uppräkning av antalet svårt skadade för trolig underrapportering inte skett. SIKA (2007) använder för svårt skadade faktorn 1.5 för att täcka mörkertalet. Om samma faktor används här ökar totalkostnaden med miljoner kronor till miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för lätta skador, troligen i storleksordningen miljoner, baserat på värderingen i ASEK 4 samt ett antagande om ca 10 gånger fler lätta än svåra skador. Det skulle i så fall innebära en totalkostnad i storleksordningen 14 miljarder kronor. En del av denna kostnad är redan internaliserad genom försäkringspremier och den skatt på trafikförsäkringspremierna som trafikanterna betalar. Sverige började 2008 beskatta trafikförsäkringen i syfte att tvinga vägtrafiken at betala en större del av samhällets kostnader för trafikolyckorna. Skatten uppgår till 32 procent av den intjänade premien för trafikförsäkringen. Enligt Skatteverket uppgick intäkten under första halvåret till 1.5 miljarder kronor, varför årsintäkten kan antas bli ca 3 miljarder. Det torde innebära att de beskattade premierna på helårsbasis bör ha uppgått till ca 9 miljarder kronor. Dessa intäkter avser dock alla typer av skatte- och försäkringsskyldiga fordon. Eftersom personbilarna dominerar fordonsflottan (men betalar lägre premier än lastbilar, bussar och motorcyklar) kanske man kan våga dra slutsatsen att minst tre fjärdedelar av summan avser dem. En försiktig slutsats blir i så fall att försäkringssystemet bidrar med minst 9 miljarder kronor till täckande av bilismens olyckskostnader. Det skulle i så fall innebära att den genomsnittliga kortsiktiga marginalkostnaden 6

8 till ca 65 procent internaliseras genom trafikförsäkringen och skatten på premierna. Denna del av beräkningen är dock mycket ungefärlig. Kvar att internalisera är ca 5 miljarder. Utslaget på personbilar som enligt mätaravläsningar år 2008 bedöms ha haft en genomsnittlig körsträcka på km (= totalt ca 65 mdr fkm) blir den icke-internaliserade kostnaden ca 7.7 öre per fordonskilometer. 4.6 Kostnader och intäkter Genom att elbilarna till följd sin låga förbrukning inte kommer att betala särskilt mycket skatt, innebär de ovan nämnda förhållandena att den nuvarande elkonsumtionsskatten är för låg för att täcka alla samhällsekonomiska kostnader som dessa fordon kan förväntas ge upphov till. Detta framgår av sammanfattningen i tabell 3 som visar att kvoten mellan skatt och kostnad per fordonskilometer kan förväntas bli ca Skatten skulle behöva höjas till 65 öre per kwh för att kvoten ska bli 1.0. Tabell 3. Elbilars samhällsekonomiska kostnad och beskattning. Kostnadsslag Marginalkostnad öre per km Klimatpåverkan 0 Avgasemissioner 0 Buller 1.5 Vägslitage 0.5 Trafikolyckor (netto efter trafikförsäkringspremier och 7.7 skatt på dessa premier) Summa 9.7 Nuvarande elskatt per km vid 0.15 kwh per km # 4.2 Kvot mellan skatt och kostnad 0.43 # För genomsnittlig elbil inom intervallet kwh per fordonskilometer. Elbilarnas kostnader domineras som synes av olycksrisk och skador. Den framtida utvecklingen på trafiksäkerhetsområdet blir således avgörande för underskottets storlek. Fortsatt utveckling av fordon och vägsystem kan förmodas minska riskerna ytterligare (särskilt räknat per fordonskilometer) och förbättrad trafikövervakning skulle i kombination med skärpta påföljder för hastighetsöverträdelser och rattonykterhet kunna pressa ned olyckstalen ytterligare. Det officiella målet är att antalet omkomna år 2020 ska vara färre än 220. Kanske bör man också beakta att en liten grupp bilister och motorcyklister står för nästan halva av risken genom att vägra följa lagar och bestämmelser. För att korrigera deras beteenden och åstadkomma en rättvis internalisering av de externa olyckseffekterna vore det kanske bättre att ytterligare beskatta försäkringspremierna än att höja skatten på el för alla konsumenter. En statlig utredning arbetar för närvarande med frågan om ett utvidgat försäkringsansvar. En ytterligare möjlighet ligger i att differentiera premierna för förarnas faktiska beteenden. Konceptet pay-as-you-drive prövas nu av en del europeiska försäkringsbolag. Att mer än fördubbla elskatten för att täcka samhällets kostnader för eldriven trafik förefaller mindre lämpligt eftersom det innebär att konsumenter som förbrukar el för andra ändamål 7

9 tvingas betala samma höga skatt trots att deras konsumtion inte ger upphov till några externa effekter. 4.7 Utfall vid jämförelse med andra miljöbilar Det kan vara relevant att jämföra utfallet för elbilar med det kostnadsansvar som de facto gäller i Sverige för personbilar som använder icke-fossila drivmedel, främst etanol och biogas. Dessa drivmedel är för närvarande befriade från både energi- och koldioxidskatt. SIKA (2007) uppskattar den externa kostnaden (exklusive koldioxid) för katalysatorförsedda bilar till 44 öre per fordonskilometer i tätort och 17 öre på landsbygden. Genomsnittet blir drygt 28 öre. 1 Men även om de alternativbränsledrivna bensinbilarna skulle ha betalat energiskattedelen av skatten på bensin hade intäkten av 2009 års skatt bara motsvarat 76 procent av de externa kostnader som de enligt SIKA år 2007 gav upphov till vid ett antagande om att den genomsnittliga bränsleförbrukningen är 0.07 per fordonskilometer. Energiskatten för bensinbilar skulle emellertid med viss marginal räcka om man beräknar de externa olyckskostnaderna på det sätt som redovisas i tabell 2 och tar hänsyn till erlagda trafikförsäkringspremier och skatt på dessa. För dieselbilar skulle andelen bli väsentligt lägre. Om de antas dra i genomsnitt liter per km blir energiskatten bara 7.3 öre per km, vilket motsvarar 21 procent av de externa effekterna räknat på SIKA:s sätt (2007). Om de externa olyckskostnaderna beräknas som i tabell 2 täcker energiskatten 28 procent av de externa effekterna. 2 Dock kan man notera att om den svenska koldioxidskatten hade motsvarat priset på utsläppsrätter i EU ETS, ca 25 öre per kg koldioxid, istället för faktiska 103 öre per kg och mellanskillnaden hade överförts till energiskatten så skulle dieselbilen ha täckt ca tre fjärdedelar av sina externa effekter. Att elbilen inte via beskattningen av drivmedlet förmår uppfylla sitt kostnadsansvar beror på att bilen använder väldigt lite energi. Det kan därför vara relevant att jämföra den med konventionella bilar som också är väldigt bränslesnåla. En dieselbil som förbrukar 4 liter per 100 km (= 104 g CO 2 /km) betalar bara 5.3 öre i energiskatt per fordonskilometer, jämfört med genomsnittsbilens 7.3 öre (enligt ovan), och en lika snål bensinbil (94 g CO 2 /km) bara 12.3 öre. För konventionella bilar har myndigheter och politiker valt att bortse från att de snålaste modellerna betalar för lite samtidigt som de stora överbeskattas (i varje fall vid bensindrift). Förklaringen är förmodligen att man av klimatskäl vill premiera snålhet. Kanske borde samma synsätt tillämpas på elbilarna? 5. Beskattning av andra typer av eldriven trafik Från samhällsekonomisk synpunkt bör all eldriven trafik behandlas lika beträffande de externaliteter som de ger upphov till. I Sverige är emellertid tåg, spårvagnar och tunnelbanetrafik befriade från elskatt trots att sådan beskattning förekommer i flertalet länder inom EU. Beträffande lokal kollektivtrafik finns ofta goda skäl att subventionera trafiken eftersom utbudet kan ses som en form av public service obligation. Om inte en del av kostnaden betalades via skattesedeln skulle utbudet bli så glest att många människor som saknar körkort eller bil 1 58% landsbygd och 42% tätort. 2 Man bör dock notera att dieselbilar erlägger högre fordonsskatt än bensinbilar. 8

10 skulle få svårt att ta sig till och från skolan eller arbetet eller att resa till läkare, landläkare mm. Att undanta kollektivtrafiken från drivmedelsbeskattning är dock mindre klokt, eftersom det skulle minska de berörda bolagens incitament att välja energieffektiva lösningar och att utbilda förarna i en bränslesnål körstil (ecodriving). Av dessa skäl har riksdagen vid flera tillfällen avslagit propåer om att befria busstrafiken från dieselskatt. Men trots detta beskattas inte den kollektiva spårtrafiken för sin förbrukning av el. Den som till äventyrs tycker att man bör befria kollektivtrafiken från drivmedelsskatt men inte individuella fordon bör betänka att framtida trafik med balkfordon (spårbilar) kan komma att utformas så att resenärerna förfogar över individuella fordon. Detta utbud skulle i så fall få karaktär av tillfälliga hyrbilar. Det bör dock noteras att den elektrifierade kollektivtrafiken har låga externa kostnader. Liksom för elbilar hanteras klimateffekten inom ramen för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter. Avgasemissioner förekommer inte och olycksrisken är mycket låg. Bullret är sannolikt högre räknat per personkilometer än för elbilar, eftersom tåg ger upphov till betydande buller i kontakten mellan stålhjul och räls. Dessutom förekommer gnissel och skrammel ibland. Tunnelbanetågens buller påverkar dock inte omgivningen så länge spåret är förlagt under jord. Slitaget på räls och övrig infrastruktur kan dock vara betydande. Enligt de av riksdagen fastställda formerna för trafikens kostnadsansvar ska den spårburna trafikens externa kostnader internaliseras genom banavgifter. De nuvarande banavgifterna (exklusive den finansiella avgiften för trafikering av Öresundsbron) täcker inte helt persontrafikens externa effekter (SIKA, 2008a). Svensk tågtrafik har de lägsta banavgifterna inom EU. 6. Återstudseffekten En bil som är billig att köra kommer att användas mer än en bil med högre rörlig kostnad. Elbilarnas låga bränsleförbrukning kommer således att leda till att de årliga körsträckorna blir längre. Denna konsekvens av en övergång till snålare fordon kallas på engelska för the rebound effect (ungefär återstudseffekten) och medför att den totala årliga energianvändningen inte minskar procentuellt lika mycket som den specifika (per km). Det finns ingen enighet inom forskarvärlden om hur stor effekten är. Bedömningarna skiftar mellan 10 och 50 procent. I det förra fallet används 10 procent av de pengar som ägaren får över när bilen drar mindre bränsle till ökad bilkörning, i det senare går hälften av pengarna till detta. Återstudseffekten bör emellertid vara ungefär lika stor som den effekt som ökade bensinpriser får på bilisternas genomsnittliga årliga körsträcka. Priskänsligheten för bensin är relativt väl känd och man vet att ungefär hälften av bilisternas anpassning till ett högre pris tar formen av minskad användning av bilen. För europeiska förhållanden förefaller den långsiktiga priskänsligheten (5 år efter prishöjningen) ligga på ca -0,6. Det innebär att en prishöjning med 10 procent leder till att efterfrågan på bensin sjunker med 6 procent, varav således ca hälften i form av kortare årlig körsträcka. I konsekvens med detta borde inte återstudseffekten vara högre än 30 procent. 9

11 Vid kraftigt sjunkande rörlig kostnad är återstudseffekten sannolikt betydligt mindre än 30 procent, eftersom bilens användning inte bara styrs av drivmedelskostnaden. Tid är en annan begränsande faktor. Även om den rörliga kostnaden för att använda bilen skulle närma sig noll, kommer inte människor att använda all sin tid till bilkörning. Tvärtom visar forskning att den tid människor använder till förflyttning har förblivit nästan konstant sedan industrialismens genombrott trots att kostnaden för att resa minskat över tid (Schafer och Victor, 1997). Det är rimligen också så att återstudseffekten minskar med stigande inkomst. Den kommer alltså att vara lägre om 20 år än vad den är idag. Människor använder sina stigande inkomster för att resa längre men de gör det genom att köpa hastighet, dvs. de använder i växande utsträckning snabba transportslag som flyg och höghastighetståg. Existensen av en återstudseffekt är förstås inget skäl att sluta sträva efter lägre förbrukning per km. Men effekten måste beaktas i beräkningar av utfallet på den faktiska förbrukningen. Att det blir billigare att använda bilen bör ses som en välfärdsvinst, men i storstäder som plågas av köer kan den trafikökning som blir följden av återstudseffekten leda till att trängselavgifterna på sikt behöver höjas. 7. Framtida drivmedelskostnader För en bedömning av återstudseffektens verkliga betydelse måste man också ta hänsyn till de förändringar i drivmedelskostnader räknat per energienhet som kan uppkomma under de närmaste årtiondena. När utsläppstaket i det europeiska handelsystemet successivt sänks blir det nödvändigt att på allvar göra något åt de stora utsläppen av koldioxid i kraftproduktionen. Kraftverken står för närvarande för nästan två tredjedelar av den totala volymen under utsläppstaket. Till en mindre del kan utsläppen reduceras genom utbyggnad av förnybar kraftproduktion, t.ex. vindkraftverk, solkraft, vågkraft samt kraftvärmeverk och kondenskraftverk som helt eller delvis eldas med biomassa. Ökad användning av kärnkraft och naturgas kan också komma att ersätta en del av kolkraften. Vid skifte från stenkol till naturgas halveras emissionen per kwh el. Men samtidigt ökar sannolikt efterfrågan på el trots alla ansträngningar att effektivisera elanvändningen genom åtgärder hos förbrukarna. Flertalet EU-länder har mycket lägre elanvändning per capita än Sverige och därför skulle personbilarnas elektrifiering i större delen av Europa på lång sikt kunna höja efterfrågan på el med procent. Med en sådan utveckling blir det ännu viktigare än tidigare att man lyckas med uppgiften att avskilja koldioxid från koleldade kraftverk och att transportera bort och slutförvara den på ett säkert sätt. Kostnaden för att göra detta i stor skala och även i kraftverk som inte är optimalt belägna uppskattas av olika bedömare kunna komma att hamna mellan 30 och 60 euro per ton CO 2, kanske till och med mer. Vid 40 procents verkningsgrad i det stenkolseldade kraftverket motsvarar detta intervall en merkostnad på öre per kwh. 3 Svenska producenter av fossilfri kraft kommer också att söka ta ut detta pålägg hos sina kunder eftersom alternativet annars är att sälja till utländska konsumenter till det högre priset. En trolig effekt av utsläppshandeln är således att det elpris, inklusive moms, som bilisterna måste 3 Vid en eurokurs på 11,00. 10

Väginfrastrukturens framtida finansiering

Väginfrastrukturens framtida finansiering Vägverket Publikation 2004:154 Väginfrastrukturens framtida finansiering Per Kågeson Nature Associates PM 2004-10-12 Slutlig version Sammanfattning Rapporten handlar om en möjlig omläggning av finansieringen

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Med klimatet i tankarna

Med klimatet i tankarna Med klimatet i tankarna styrmedel för energieffektiva bilar Per Kågeson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:1 Finansdepartementet Förord Ur kaos föds ordning. En likformig europeisk styrning

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Bilaga 1: Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 av Annika Lillemets m. fl. (MP) Flyg med förnuft Det finns enbart en ifrågasatt rapport av Jonas Åkerman som stöder detta. Åkerman är forskare vid avdelningen

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer