BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN"

Transkript

1 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation till fossildrivna bilar som tar hänsyn till utsläppen under drivmedlens hela livscykel men samtidigt utgår från de avgasvärden för CO2 som måste mätas och anges för alla bilar som säljs i EU. Etanolbilar bör tillskrivas 60 % av avgasvärdet för CO2 utsläpp/km och biogas 50% av avgasvärdet för CO 2 utsläpp/km. Vi har utgått från LCA värden i EUs antagna förnybarhetsdirektiv som även implementerats i svensk lagstiftning. Våra förslag ligger väl i linje med faktiskt utfall i Sverige de senaste tre åren. Inledning BEHOVET AV ETT NYTT SÄTT ATT RÄKNA Bilars klimatpåverkan har traditionellt mätts som utsläpp av koldioxid ur avgasröret. Även om detta egentligen endast mäter energiförbrukningen så har det varit ett tillräckligt gott närmevärde för att ange klimatpåverkan från fossildrivna bilar. För biobränslen är dock detta sätt helt missledande eftersom den koldioxid som kommer ur avgasröret har hämtats ur atmosfären och därför inte ger upphov till någon klimateffekt. För elbilar är det ännu tydligare eftersom de inte ens har ett avgasrör. De klimatpåverkande utsläppen för biobränslen och el sker istället vid produktion och till liten del vid transport av bränslena. Därför finns det ett behov av ett mer heltäckande och mer rättvisande sätt att beräkna bilarnas klimatpåverkan. Bakgrund KLIMATPÅVERKANS OLIKA DELFAKTORER Klimateffekten från fossildrivna, biobränsledrivna och elbilar beror i huvudsak på tre olika faktorer: Tankningsgrad anger andelen miljöbränsle i relation till andelen vanligt bränsle, dvs. andelen E85 i etanolbilarna respektive andelen fordonsgas i relation till andelen bensin i gasbilarna.

2 SID 2(5) Bränslemix: den blandning av bränsle av olika ursprung och framställningssätt som respektive bränsletyp antas bestå. För E85 handlar det om vilka typer av etanol som antas ingå i E85 samt hur stor andel bensin som E85 i genomsnitt innehåller. För fordonsgas vilken typ av biogas samt förhållandet mellan biogas och naturgas i den fordonsgas som säljs. Energieffektivitet: den sträcka en bil kommer på en viss energimängd, eller omvänt den energimängd som bilen behöver per km. Fossilbilar Biobränslebilar Elbilar Tankningsgrad Viktigaste faktorn Bränslemix Alltid illa, ibland sämre Viktigt Oftast bra i Sverige Energieffektivitet Viktigaste faktorn Också viktigt Viktigaste faktorn OLIKA MILJÖBILSTYPER Fossilbilar kan endast tankas på bensin resp. diesel. Dessa bränslen har en stor klimatpåverkan och vissa oljeråvaror (t.ex. tjärsand) innebär betydligt högre klimatpåverkan än de oljor som hittills använts. Det är därför också viktigt att genom val av vilket bränsle som tankas hålla klimateffekten så låg som möjligt. Bilens energieffektivitet är dock den faktor som påverkar klimatutsläppen mest. Biobränslebilar kan normalt köras på såväl biobränsle som bensin/diesel. Biogasbilar kan också köras på naturgas, som ger aningen mindre klimatpåverkan än bensin, men långt ifrån den minskning som biogas ger. Om bilarna körs på fossila bränslen så uteblir naturligtvis klimatfördelarna med biobränslen. Olika råvaror och produktionsmetoder ger vitt skild klimatpåverkan för biodrivmedel och denna faktor är den avgörande för den totala klimateffekten, förutsatt att bilen tankar biobränsle.. De bra biobränslena medför så liten klimatpåverkan att bilens energieffektivitet är av underordnad betydelse för klimateffekten. Av resurshushållningsskäl är emellertid energianvändningen viktig även för biobränslebilar. Elbilar kan endast laddas med el. Även om klimatpåverkan från den svenska elen varierar stort mellan åren, är den i genomsnitt väldigt liten. Tillsammans med den i de flesta fall inneboende, höga energieffektiviteten hos elbilar ger det en klimatpåverkan på mindre än 50 g CO 2 /km. Laddhybrider körs på el och med nuvarande teknik bensin eller diesel. I framtiden kan även andra bränslen bli aktuella. Bilens kombinerade energieffektivitet för eldrift och bensin/diesel är avgörande för klimatpåverkan. Den speciella körcykeln för laddhybrider ger dock endast ett värde från avgasröret, dvs. endast en del av klimatpåverkan.

3 SID 3(5) Utgångspunkter för en klimatschablon för bilar: En miljöbilsdefinition ska göra det möjligt att ge det minst miljöstörande segmentet av bilar olika typer av förmåner, ett tillvägagångssätt som visat sig mycket effektivt för att förändra den svenska bilparken mot bilar med bättre miljöprestanda För att nå längre behöver den nuvarande miljöbilsdefinitionen skärpas, snart når snittet för nysålda bilar i EU ikapp den nuvarande definitionen. Förmåner för miljöbilar bör relateras till bilens energieffektivitet och till dess klimatpåverkan Vid bedömning av bilens klimatpåverkan bör ta hänsyn till hela livscykeln för drivmedlen som avses Ett pragmatiskt sätt att möjliggöra en uppskattning av bilarnas klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, är att fastslå generella schabloner för svenska förutsättningar. Med dessa kan man räkna ut en relativ klimatfaktor ifrån det uppmätta avgasvärdet. Vid fastläggande av dessa schabloner för klimatpåverkan bör man tillämpa internationellt accepterade och överenskomna principer samma principer som stöds av EU och som nu implementeras i svensk lagstiftning (Förnybartdirektivet). För att ytterligare förenkla bör man bara ha ett värde per biodrivmedelstyp, inkluderat en viss marginal för att utfallet blir sämre än väntat. Antaganden om tankningsgrad bör vara rimliga i relation till utfall och uppskattningar av de verkliga förutsättningarna i Sverige. Detta betraktelsesätt och gällande schablonvärden bör kunna fastläggas för flera år, men samtidigt bör man tydligt förvarna om att en översyn kommer att göras vid viss tidpunkt, då schablonvärden kan komma att ändras med hänsyn till faktiskt utfall i Sverige och till ev. justeringar i det underliggande EU direktivet.

4 SID 4(5) Olika sätt att uppskatta klimatpåverkan Genom att mäta avgasrörsutsläppet av CO2, får man direkt ett värde på bilens energieffektivitet däremot inte på klimatpåverkan. För att kunna räkna fram klimatpåverkan måste man göra antaganden om bränslemix och tankningsgrad. GENOMSNITTLIG VERKLIG PÅVERKAN. Vilken mix av olika råoljor, bioråvaror och elproduktionssätt som används samt i vilken grad biobränslebilar tankar just biobränslen sammanställs i efterskott varje år, dels som en rapportering till bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EC), dels i elstatistiken samt i rapporten Bilindex 1 som sammanställs årligen av Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket i samverkan. Bilindex bygger på mixen av olika biobränslen, andel naturgas i fordonsgasen, typutsläpp från dessa bränslen samt tankningsgraden. Klimatpåverkan från el och från biodrivmedel varierar mellan åren pga. olika mix och det exakta värdet kan inte avgöras förrän ca ett halvår efter årets slut. Även tankningsgraden varierar mellan åren, beroende bla. på tillgång, tillgänglighet och prisbild i relation till fossila alternativ. Detta gör att årliga genomsnittliga utfall inte kan användas som klimatschablon, då vissa bilar i så fall skulle riskera att vara miljöbilar ett år, men inte ett annat och detta inte kan avgöras förrän i efterskott. För el kan ett genomsnitt över flera år användas, men biobränslevärden i bilindex har endast fastställts under några få år samtidigt som biobränslemarknaden växt kraftigt och biobränslen med varierande klimatprestanda har använts. LÄGSTA MÖJLIGA KLIMATNYTTA För fossila bränslen finns det ännu inga siffror som visar hur stora klimatutsläppen blir om exv. tjärsandsolja används. Detta ska börja rapporteras från Förnybartdirektivet (2009/28/EC) fastställer att biobränslen som ska tillgodoräknas för medlemsstaternas uppfyllande av målen om biobränsle i transportsektorn måste minska klimatutsläppen med minst 35 %, från är kravet 50 %. Det betyder i praktiken att endast biobränslen som uppfyller dessa krav kommer att finnas till försäljning eftersom endast dessa kommer att kunna få skattelättnader. Sämsta möjliga scenario blir alltså att bara biodrivmedel som med uppfyller kraven används Enligt studien Livscykelanalys av svenska biodrivmedel 2, minskar de biobränslen som används i Sverige klimatutsläppen med mellan 68 och 148 % (att det i några fall kan bli mer än 100 procent beror på att råvaran släpper ut mer klimatgaser om den inte används till bränsle). Den europeiska elmixen beräknas ge en klimatpåverkan på g CO 2 /kwh medan svensk elmix varierar mellan 20 till 90 g/kwh. Minimivärdet för tankningsgrad är naturligtvis noll, dvs. biobränslebilarna skulle då drivas endast på bensin resp. diesel. Också detta avviker starkt från den svenska verkligheten. 1 Index över nya bilars klimatpåverkan 2 Börjesson.P., 2010, Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, Rapport nr 70, Lunds Universitet

5 SID 5(5) POTENTIELLT HÖGSTA KLIMATNYTTA Om man antar att endast de bästa biobränslena används reduceras klimatpåverkan med % enligt Börjesson 1, eller % enligt typvärdena i Förnybartdirektivet för de biobränslen som används i Sverige. Elstatistiken visar att svensk elmix ligger på mindre än 20 g CO 2 /kwh som bäst. Maximivärdet för tankningsgrad är naturligtvis 100 %, men är svårt att uppnå i praktiken då etanol emellanåt är dyrare än sina fossila motsvarigheter och tankningsinfrastrukturen för biogas inte är utbyggd överallt. Det potentiellt bästa värdet är därför inte helt realistiskt den närmaste tiden. Förslag till möjliga schablonvärden Det enklaste sättet att praktiskt jämställa bedömningen av klimatpåverkan hos biobränslebilar och med fossilbränslebilar vore att fortsätta mäta CO2 utsläpp ur avgasröret, men att reducera värdet med en faktor beroende på bränsle. Precis som dagens tillvägagångssätt, ger det naturligtvis endast ett relativt värde, men detta tillvägagångssätt ger en sannare relation mellan bränslena. För att visa den totala klimatpåverkan skulle fossilbränslebilarnas avgasvärden behöva höjas med en faktor 1,14 1,18 och biobränslebilarnas tankningsgrad sänkas från 100 %. Dessa två parametrar tar på ett ungefär ut varandra och för att förenkla framställningen har vi bortsett från dessa. Våra förslag har också en marginal relativt verkligt utfall de senaste tre åren, vilket visar att faktorerna är rimliga. E85 Biogas Elbilar För E85 föreslår vi att man utgår från Förnybartdirektivets kommande miniminivå på 50 % för etanoldelen i E85. Då skulle utsläppen från en E85 bil reduceras med drygt 40 %, vilket ger en viss marginal till snittvärdet för det verkliga utfallet i bilindex (50 % reduktion). Avgasvärdet ska alltså multipliceras med 0,6. Biogas som i Sverige alltid är gjort av avfall eller jordbruksrester reducerar utsläppen med i snitt 82 %, detta stämmer också med typvärden i Förnybartdirektivet. Under de närmaste åren kommer dock fordonsgasen att innehålla upp till 40 % naturgas. Därför föreslår vi att man använder 60 % av typvärdet i förnybartdirektivet för gasbilar, dvs 50 %, Antar vi att gasbilarna bara tankar fordonsgas överensstämmer reduktionen med snittvärdet i bilindex. Avgasvärdet ska alltså multipliceras med 0,5 För rena elbilar föreslår vi att man i enlighet med Förnybartsdirektivet använder klimatgasvärdena för Svensk elmix. Laddhybrider För laddhybrider föreslår vi att man använder avgasrörsvärdena + klimatgasvärdena för Svensk elmix för den del av körcykeln som använder el.

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer