Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl15.05-15.55. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare xx Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, förvaltningschef Inger Lilja, nämndssekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter if' {~ '/. b: Jan-Åke Berg ~~dförande ~ o-;11-o-7 C'~ IngerLilja Nämndssekreterare - r ~,/ / 7 /Ut..c,_ toir:. 7 eu,m/ Ulla Birger~on Justeringsledamot -< c::?'t _ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommtmens anslagstavla i Rådhuset Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Ärende 96 Godkännande av dagordning 97 Ordforandens information 98 Förvaltningschefens information 99 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp l 00 Uppföljning av socialnämndens mål Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer 102 Ekonomisk uppföljning för socialnämndenjanuari t o m februari Vidareutveckling av HVB Lysmaskens verksamhet i enlighet med det nya avtalet med Migrationsverket (15 platser) som trädde i kraft Redovisning av intern kontrollplan 2012 inom socialnämndens ansvarsområde samt uppföljning av 2011 års intern kontroll l 05 Sammanställning av Lex Sarah rapporter Sammanställning av Synpunkter och Klagomål2012 l 07 Inbjudan att söka ersättning for att skapas beredskap och mottagningskapacitet samt for att utveckla samverkan enligt 3 7 forordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 108 Inbjudan att söka ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37 a förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 109 Förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, l O och 13, Karlshamns kommun 11 O Informationsärenden 111 Meddelande, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkä1ma dagordningen med nedanstående revideringar Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Informationspunkten Långsiktig utveckling av Försörjningsstödsgruppen, IFO utgår liksom punkten Rapporter från kontaktpolitikerna.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta infonnationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Ordföranden informerar om att Socialnämndens l. e vice ordförande Britt-Marie Wallin (FP) inte deltar i nämndsarbetet under mars månad 2013 p g a andra åtaganden

5 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om att forvaltningschefen kommer att underteckna ett lokalt samverkansavtal mellan Kriminalvården, arbetsformedlingen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun och karlshamns kommun. Avtalet är ett lokalt komplement till "Arbetsformedlingens och Kriminalvårdens riktlinjer och policy for Kramiverksamheterna. l 00% av deltagarna som genomgår hela programmet forväntas erhålla ett arbete. Dnr SocN att den organisationsforändring som verkställdes l innebär att vuxenhandläggarna bytte enhetstillhörighet till barn- och familjeenheten. Med anledning av detta ändrade enheten namn till Barn- och vuxenenheten då enheten handlade såväl barn- som vuxenärenden återgår fcirvaltningen till den organisationsstruktur som rådde tidigare vilket innebär att enheten återtar sitt tidigare namn, Barn- och familj enheten. ri/ r,~. l?,.

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Föreligger protokoll fråo Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (OSG)

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesmmmet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: Pör SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Ylva Eriksson Christin Floren Stefan Morin Agneta Gårdesten Margareta Svensson Siri Näslund Ingrid Mattsson Anette Ericson Carina Fransson Bodil Fager Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Agneta Gårdesten Ylva Eriksson Margareta Svensson Siri Näslund UP 7/v "

8 Justering Justering äger mm Föregående protokoll Utvecklad vikariehantering inom Omsorgsförvaltningen, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att en ny enhet benämnd Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB) inrättas. Se bilaga- Projektrapport utvecklad vikariehantering inom omsorgsförvaltningen. 3 Arbetstagarpartema har inga synpunkter på forslaget 4 Förhandlingen förklaras avslutad Utvärdering av provanställningar efter 3 respektive 5 månader Under hösten 2012 genomförde omsorgsförvaltningen en rekrytering av vårdpersonalmed tillsvidareanställning med provanställning. Vid provanställning inom Omsorgsförvaltningen ansvarar anställande chef för att uppföljning sker efter 3 respektive 5 månaders tjänstgöring. Vid uppföljning/utvärdering av vårdpersonal ska framtagna bedömningsmallar, se bilaga, användas. Uppföljningarna kommer sedan att ligga till grund för bedömning om huruvida medarbetaren ska erbjudas fortsatt anställning inom Omsorgsförvaltningen.

9 Kommunal anser att samarbetsförmåga/samhörighet ej ska vara på samma bedömningsfråga i bedömningsmallarna utan att de delas upp på två frågor. Kommunal frågar om allting är bra vid uppföljningssamtalet efter tre månader, övergår provanställningen då automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren är överens med Kommunal att dela upp samarbetsförmåga/samhörighet på två frågor i uppföljningsformuläret Beträffande provanställning meddelar arbetsgivaren, att det är sex månaders provanställning som gäller. Bokslut 2012 Förvaltningssamverkansgmppen har delgivits bokslut 2012 dels för Socialnämnden och dels for Omsorgsnämnden. Socialnämndens bokslut 2012 visar ett överskott på l kronor och Omsorgsnämndens bokslut visar ett överskott på kronor. Omsorgsnämnden kommer till bokslutsberedningen, begära en överskottsreglering från bokslut 2012 med kr till2013 års driftbudget till utvecklingsarbetet med sammanhållen vård och omsorg. Omsorgsnämnden har två investeringsprojekt som inte kunnat genomföras som planerat uneler 2012, dels ombyggnad av Björkballa och dels utökat brandskydel vid två särskilda boende. Omsorgsnämnden begär med anlec\ning av detta att kronor överförs till 2013 års investeringsbudget från 2012 års överskott. Till bokslutet har FSG delgivitspatientsäkerhets-och Kvalitetsberättelse för Omsorgsförvaltningen, år Internkontrollplan 2013 för Socialnämnd och Omsorgsnämnd FSG har delgivits intern kontrollplan2013 dels för socialnämnden och dels för omsorgsnämnc\en. Arbetstagarpartema har inga synpunkter på intern kontrollplan 2013.

10 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål, tredje tertialet FSG delges redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden , inom särskilt boende 7 synpunkter/ldagomål, inom LSS stöd och service l synpunkt/klagomål samt inom Individ- och familjeomsorgen 8 synpunkter och klagomål. Redovisning av personalkontinuitetsmätning inom Verksamhet Hemtjänst Mätning av personalkontinuitet inom verksamhet Hemtjänst har skett under november månac\2012, enligt SKL:s mätmetod. Mätning sker där brukaren har mer än en hemtjänstinsats uneler 7 dagar per vecka och mätingen sker under kl Ett slumpmässigt urval sker av 150 brukare. Elever och praktikanter omfattas inte av mätningen. Resultatet kommer att redovisas i SKL:s rapp011 Öppna Jämförelser uneler hösten Genomsnittligt antal personal som besöker brukaren uneler två veckor är 13 personal. ProCapita -dokumentation för våra medarbetare FSG informeras om dokumentationen för våra medarbetare i ProCapita. För att säkra elen sociala dokumentationen i verkställigheten i Omsorgsförvaltningens särskilda boenclen, hemtjänst, LSS stöd och service krävs ett tydligt och genomtänkt rubrihäcl i ProCapita (verksamhetssystem). Socialstyrelsen förespråkar dokumentation enligt ICF som är ett dokumentationssätt som passar både hälso- och sjukvårdsdokumentationen och elen sociala dokumentationen. Av bilaga framgår bland annat metod, tidsram och resurser. Reviderad Hot och Våldplan för IFO Revidering har skett av handlingsplan vid hot och våldssituationer inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden (IFO), se bilaga. I samband med detta ärende tar Kommunal upp att det är nolltolerans som gäller vid hot och polisanmälan ska alltid göras, samtidigt som den anställde gör en arbetsskadeanmälan.

11 Information om trygg hemgång FSG informeras om projektet Trygg hemgång. Syftet är att skapa tomtsättning för en trygg hemgång efter sjuldmsvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan och som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. Den enskildes specifika fårdigheter tas till vara för att bibehålla självständighet och livskvalitet i vardagen. Målgmppen är personer i ordinärt boende som på gmnd av sjukdom eller olycka vistas på sjukhus. Trygg hemgång ska drivas som ett projekt under perioden l2-31, projektet ska ledas av en arbetsgmpp bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, enhetschef i hemtjänsten och biståndshandläggare. Styrgmpp för Trygg hemgång är förvaltningsledningsgmppen. Omvårdnaden i bostaden ska utföras av en gmpp på fyra undersköterskor som är speciellt rekryterade för uppdraget. Teamet ska också använda specialistkompetens efter behov från distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Trygg hemgång- uppdrags beskrivning, se bilaga. Projektplan kommer att tas fram för projektet. SKL kommer att göra en uppföljning av projektet i augusti månad. Återrapporteringssätt av lex Sarah till FSG Arbetsgivaren informerar alt forisättningsvis kommer återrapportering av lex Sarah rapporter att delges FSG efter det att utredningen är klar. Infm mation om leda för resultat Armelie Myrbeck informerar om SKL:s program Leda för resultat som förvaltningsledningsgmppen och förvaltningens stödfunktioner medverkar i. Arbetet består i att arbeta med ett förbättringsområde och Karlshamns kommun har valt- Bättre bemötande genom tydligare information. Man arbetar i förbättringsteammed förbättringsledare. Teamet är en grupp i hemtjänsten Karlshamns norra och förbättringsledaren är deras enhetchef Gunilla Jeppsson. Fokusgrupper med brukare och närstående inom hemtjänsten Karlshamn norra leds av Carina Fransson och Christina Sigvant. Syftet med fokusgrupperna/enkäterna är att hitta områden/frågeställningar med vad vi ska jobba vidare med i verksamheten. Beslut om större förändringsarbete kommer att tas i FLG och FSG. Arbetet pågår under 2013 med det finns en fortsatt plan. Leda ±or resultat kommer att vara en återkommande punkt på FSG. Förvaltningens nämnder kommer att informeras om programmet leda for resultat

12 Information om extern översyn för IFO Annelie Myrbeck lämnar information om den externa översynen för IFO. Information om ansvarsfördelningen för hemtjänsten Med anledning av att Ingrid Svanberg f n även är tillförordnad verksamhetschef för IFO, har fördelning av arbetsuppgifter inom verksamhet hemtjänst skett mellan Ingrid Svanberg och Doris Zetterqvist. Agneta Gårdest en, enhetschef hemtjänst tar över arbetet med arbetstidsmodeller inom hemtjänsten. Övriga ärenden FSG den 18 mars, vi börjar dagen kl Program för dagen är lex Sarah och lex Maria, Värdskapet samt Ledningssystem för kvalite och kvalitetsregister under dagen hålls även ett ordinarie FSG sammanträde. Justeras: För arbets giva~ cli~~/j q/jdc Annelie Myrbeck / För SACO För Vision.. :/ -l/).. ;: (./h//1 i) c;;r_,2;j.i.jfl-,~.. Agneta Gårdesten För Kommunal (jlrac-znån - (jylva Eriksson För Vårdförbundet

13 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN /406 Uppföljning av socialnämndens mål Socialnämndens beslut att godkänna uppföljning av socialnämndens mål för 2012 Sammanfattning Socialnämnden fastställde under 387 nämndens mål för perioden Uppföljning av socialnämndens mål för perioden har genomförts. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Uppföljning av socialnämndens mål Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning av socialnämndens mål

14 MISSIV l (l) Socialnämnden Uppfoljning av socialnämndens mål Dnr 2011/406 Sammanfattning Socialnämnden fastställde nämndens mål for perioden Bilagt fim1s uppf<iljning av socialnämndens mål för Beslutsunderlag Missiv: Uppf<iljning av socialnämndens mål , Tjänsteskrivelse: Uppf<iljning av socialnämndens mål 2012, Socialnämnden foreslås besluta att godkänna uppf<iljningen av socialnämndens mål får 2012 Camilla Gärdebring Verksamhetschef Förvaltningsadm c nette Ericson Enhetschef l Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress t<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax 0454-Sj? 60 E-post: Internet: '

15 Socialnämndens mål l (7) Antagna av Socialnämnden Socialnämnden UPPFÖLJNING AV SOCIALNAMNDENS MAL Redovisning av måluppfyllelsen är skriven i kursiv stil nedan. Socialnämndens mål Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika värde och kan utvecldas till att leva ett självständigt liv. MÅL l Socialnämndens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, service och samverkan RESULTATMÅL 1:1 Kommunmedborgarna ska ges kvalitativ information om verksamheten V AD: All infonnation ska vara uppdaterad och informativ på ett lättläst och lättåtkomligt sätt. 1:1 Karlshamns kommun ska, avseende information om socialnämndens verksamhet, ligga bland de kommuner i Sverige som har högst poäng enligt w ebbgranskning i Öppna jämförelser. Må/uppfYllelse: RanTäng 165 där bästa rankingen är 248 (2011). Karlshann har sedanfg år(201 O) tappat placeringar. F g års ranking var 240 av 270.Mätningen baseras på hur snabbt man på hemsidan hittar relevant iriformation på ett antal frågor. RESUL T ATMÅL l :2 Samverkan sim ske både internt och externt V AD: Klienterna ska uppleva att insatserna är samordnade l :2 Karlshamns komrntm ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande samverkan i Öppna Jämförelser. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset,Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn qo Fax E-post: Internet: l '

16 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Måluppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisas med ja eller nej huruvida det finns skriftlig överenskommelse på ledningsnivå eller skriftliga rutiner beslutade på ledningsnivå. För barn- och ungdomsvård är svaret på frågan l 00 % nej För ekonomiskt bistånd är svaret JOO% nej För hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden är svaret l 00% nej För missbruks- och beroendevård är svaret 71 &% ja och 29 % nej. För stöd till brottsoffer är svaret 50 %ja och 50% nej Samverkan finns men skriftliga men skriftliga överenskommelser saknas. RESULTATMÅL 1:3 Verl samheten ska vara tillgänglig när klienterna behöver det VAD: Klienterna ska uppleva att de får hjälp och stöd l :3 Karlshamns kommun ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande tillgänglighet i Öppna Jämförelser Må/uppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisasmedja eller nej eller delvis på frågor om tillgänglighet. Barn- och ungdomsvård: Finns socialjoursverksamhet alla tider utanför kontorstid året runt? Svar: delvis JOO % Ekonomiskt bistånd: Väntetidför nybesök inom 1-7 dagar från kontakt= ansökan Svar: l 00 %ja Hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden: Uppsökande verksamhet till hemlösa Svar: JOO %ja Missbruks- och beroendevård: strukturerad öppenvård, program som pågår dagligen under vardagar samt tidför första besök inom tre dagar från kontakt Svar: l 00 % nej Stöd till brottso.ffer: Information och skyddat boende Svar: JOO %ja Förmedla kontakt medfrivilligorganisationerför barn som bevittnat våld avimot närstående Svar: l 00 % nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksa!;lress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ~-post: Internet: '

17 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:4 Verksamheten sim präglas av en god service gentemot Idienterna V AD: Klienterna ska uppleva att de får ett gott bemötande l :4 90 % av klienterna ska, i sina kontakter rned socialtjänsten, uppleva att de f'ar ett gott bemötande. Mätmetod: SRS-enkät (se bilaga) Må/uppfyllelse: Mätning med SRS-enkät har inte genofl'!förts under 2012 RESULTATMÅL 1:5 All personal ska känna till och tillämpa Socialnämndens etiska riktlinjer. V AD: Verksamheten ska säkerställa att de etiska riktlinjerna är kända och tillämpas. l :5 Andelen personalen som känner till och tillämpar de etiska riktlinjerna i sitt dagliga arbete ska vara 100 %. Mätmetod: egna enkäter Må/uppfyllelse: JOO% RESULTATMÅL 1:6 En tillåtande och öppen organisation VAD: Verksamheten ska lära av resultaten av synpunkter och klagomål, Lex Sarah och Lex Maria l :6a) l 00 % av beslut och resultat av synpunkter och klagomål ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras attflertalet synpunkter och klagomål har återförts till verksamheten l :6b) l 00 % av beslut och resultat av Lex Sarah och Lex Maria ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras att l 00 %av Lex Sarah och Lex Maria har återrapporterats till verksamheten och används som underlagför attförbättra verksamheten Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:7 Behov av insatser ska utredas och verkställas så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på en rättssäker myndighetsutövning V AD: Beslutade insatser ska sättas in så snabbt som möjligt l :7a) 80% av påbörjade utredningar inom missbruksvård for vuxna år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snitt för vuxna missbrukare var 26 dagar och 93 %av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 b) 80 % av påbörjade utredningar inom barn och ungdom 0-20 år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snittför barn och ungdom var 106 dagar och 25 % av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 c) Första besöket i fcirsörjningsstödsärenden ska ske inom tre veckor från kontakt via nybesökstelefonen. Mål l 00 %. Mätmetod: KJGK, Kommunens kvalitet i korthet. Må/uppfyllelse: Enligt intern mätning sker l 00 % inom tre veckor från kontakt tillförsta besök. KKIK visar på ett snitt på 5 dagar från det att kontakten aktualiserats i ProCapita till dess att beslut fattats. l :7 d) Beslut som ej verkställs inom tre månader rapporteras till Socialstyrelse, Socialnämnd, Kommunfullmäktige och revisorer en gång per kvartal. Mål: l 00 % av alla beslut ska verkställas inom tre månader. Mätmetod: avstämning av kvartalsrapporter en gång/år. Må/uppfyllelse: Under 2012 har 9 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader redovisats till socialstyrelsen. l :7 e) Andelen överklagade beslut som ändrats av överprövande instans ska minska gentemot föregående år. För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall2010 och Mätmetod: dokumentations- och diariegranskning. Må/uppfyllelse: 2012 har totalt 46 överklagade ärenden avgjorts av överprövande instans. 44 ärenden avsågförsörjningsstöd, 2 avsåg placering på behandlingshem för vuxna missbrukare. Av 44 överklagade försörjningsstödsärenden har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 4 mål = 9 % Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan ,Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Av 2 överklagade ärenden rörande behandlingshemför vuxna missbrukare har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 2 mål = l 00 % 2011 var motsvarande siffra 50 överklagade ärenden rörande försörjningsstöd varav 7 ärenden ändrades av överprövande instans = 14 %. MÅL 2 Barnperspektivet ska alltid prioriteras inom alla områden. Barn och ungdomar ska alltid få det stöd och den hjälp de behöver. RESUL TATMÅL 2: Särsldld hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn. V AD: Barns rättigheter ska beaktas. 2:1a) I barnfamiljer med långvarigt bidragsberoende (lo månader av 12 månader) i fonn av försörjningsstöd ska socialsekreteraren alctivt erbjuda hembesök i syfte att låta barnet vara delaktig och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS (se bilaga) användas som ett sätt för barnet att belysa sin situation. l 00 % av b amen i de granskade akterna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokumentationsgranskning genom stickprov 2:2b) Vid utredning inom vuxengruppen, där barn på något sätt är berörda, ska socialsekreteraren låta barnet vara delaktigt och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS användas som ett sätt får barnet att belysa sin situation. l 00 % av barnen i de granskade al(terna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokmnentationsgranskning genom stickprov Må/uppfyllelse: Resultatmål 2 har inteföljts upp under 2012 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27, Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 3 Socialt behandlings- och förebyggande arbete ska alltid, i forsta hand, bedrivas i öppenvårdsform på hemmaplan. De förebyggande insatserna sim vara relevanta i forhållande till socialtjänstlagen och evidensbaserad praktik (EBP). RESULTATMÅL 3:1 Behandlings- och förebyggande arbete ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. V AD: Utveckling av arbete på hemmaplan 3:la) Minst 95% av totalt antal aktuella ärenden gällande barn och unga ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 63% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 134 insatser som är relevanta i frågan varav 84 var öppenvårdsinsatser och 50 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar 3: l b) Minst 90 % av totalt antal aktuella ärenden gällande vuxna missbrukare ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 94% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 132 insatser som är relevanta i frågan varav 124 var öppenvårdsinsatser och 8 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar RESULTATMÅL 3:2: Kommuninvånarna ska känna till Komet V AD: Marknadsfåringen av Komet ska öka. 3:2 Omsorgsförvaltningens Komet-utbildare ska ge infonnation om Komet på föräldramöten på alla skolor och fårskolor med barn i åldersgruppen 3-11 år. Mål: en gång per läsår. Mätmetod: Avrapportering från utbildare MåluppfYllelse: Målet är delvis uppnått. Under hösten 2011 och våren 2012 har utbildare varit i kontakt med alla rektorer på kommunens förskolor för information om kometsföräldragrupper. Foldrar och informationsblad har funnits tillgängligaför alla föräldrar. Utbildare har varit och informerat pedagoger på ett flertalförskolor och skolor. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 4 I Karlshamns kommun ska ingen vara ofrivilligt hemlös RESULTATMÅL 4:1 Ingen ska vara ofrivilligt hemlös V AD: 4:la) Socialtjänsten ska ge stöd till personer som riskerar att bli, eller har blivit hemlösa. Socialtjänsten ska aktivt arbeta får att motarbeta hemlöshet. 100% av de som söker hjälp till bostadsanskaffning ska erbjudas stöd. Mätmetod: Aktgranskning 4: l b) l 00 % av de personer/familjer som får sin andra betalningsanmärkning angående missad hyresinbetalning och som tidigare inte är kända av socialtjänsten, ska aktivt kontal(tas av socialtjänsten. Mätmetod: Aktgranskning Måluppjj;llelse: Resultatmål 4 har inte följts upp under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefers verksamhetsberättelser för 2012 föreligger. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Bokslut 2012, verksamhetsberättelserfrån verksamhetschefer och enhetschefer Verksamhetsberättelse Myndighetsfrågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri

23 MISSIV l (l) Socialnämnden Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Dnr 2012/34 Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefernas verksamhetsberättelser får 2012 bifogas som information till socialnämnden. Alla verksamhetsberättelser från enhetschefer, verksamhetschefer och socialnämnden finns tillgängliga på First Class under: Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen ekonomi Bokslut 2012 Socialnämnden Beslutsunderlag Missiv: Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer, Verksamhetsberättelse Myndighetsfi ågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet d/, ~ ~~li:?---suji6 ~e MyrbeY ('; Faruk Saric Förvaltningschef Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress L<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: '

24 Verl{samhetsberättelse 2012 Enhetschef: Lavona Johansson Verksamhet: Barn- och vuxenenheten Enheten har bedrivit utredningar jml. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av Unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Föräldrabalken (FB). Man har även gjort vårdnads- och boendeutredningar samt genomfort samarbetssamtal Utöver utredningsarbetet ansvarar enheten for placeringar av barn/ungdomar i familjehem och barn och ungdomar och vuxna på institutioner. Verksamhet Verksamhetsstatistik Inledda utredningar jml SoL barn Institutionsplaceringar barn Antal barn placerade i familjehem Samråd Barnahus Vårddygn vuxna lo HAP (Haschavvänjningsprogram) o lo 17 9 Utredningar barn Under 2012 inleddes 210 utredningar jml kap 11 l SoL. Utredningarna har gällt barn och unga som befm ats fara illa i hemmet, misstmlkar om övergrepp, barns och lmgdomars eget beteende, barns och ungdomars relation till foräldrar, skolproblematik, drogproblematik och kriminalitet. Utöver anmälningar och ansökningar som lett till utredningar har det också fcirekommit anmälningar som ej foranlett någon utredning. Alternativa insatser har redan fmmits, och det har bedömts att dessa har varit tillräckliga.

25 Institutionsvård- familjehemsvård barn Placeringar av barn och unga utanför hemmet har ibland varit nödvändiga. Placeringar har skett i familjehem, på institutioner och i I-IVB-hem placerades nio barn med stöd av SoL. Under 2011 placerades tolv barn med stöd av SoL. Nio barn har under året blivit placerade med stöd av LVU. Under 2011 blev tio barn placerade med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Fältverksamheten Fältverksamhetens främsta uppgift är att arbeta fårebyggande och på ett tidigt stadium erbjuda stöd och hjälp för att minska behovet av mer krävande insatser för ungdomar upp till arton år. Fältarbetet sker på fältet som är de offentliga miljöer där unga människor på ett osystematiskt sätt vistas, möts och blir sedda. Utöver det förebyggande arbetet ansvarar fältsekreterarna för att ordna plats för ungdomstjänst Utredningar vuxna Under 2012 inleddes 198 utredningar jml SoL. Utredningarna har gällt personer över arton år som ansöker om stöd/behandling. I de flesta utredningarna genomförs en ASIintervju (Addiction Severity Index) som är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av behandlingsinsatser. Under 2012 inleddes sex utredningar jml 7 LVM (Lagen om vård av missbrukare). Utredningar inleds mot den enskildes vilja när det kan vara aktuellt med tvångsvård. Institutionsplaceringar vuxna Utifrån den enskildes ansökan och motivation till att bryta ett pågående missbruk beviljas placeringar vid I-IVB- hem. Under 2012 har tolv vuxna placerats med stöd av SoL. Under 2012 har två vuxna blivit placerade med stöd av L VM (Lagen om vård av missbmkare) Famil,jebehandling Syftet med modellen är, att i ett tidigt skede erbjuda klienter familjebehandling, om ett sådant behov finns, samt att få en effektivare och kortare utrednings- och behandlingsprocess, vilket bedöms vara till gagn för både klienter och socialtjänst. Det ses också som viktigt får socialtjänsten att kunna erbjuda stöd till barn och föräldrar när förändringsbenägenheten är som starkast, istället för att vänta till dess att utredningen avslutas. Familjerätt Arbetsuppgifterna för Familjerätten har varit att handlägga faderskapsärenden, namnärenden, adoptionsutredningar, yttranden till Tingsrätten i adoptionsärenden, dödsboanmälningar, samarbetssamtal samt utredningar rörande vårdnad och umgänge.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14)

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 17.30 Ajournering kl. 15.50 16.10 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN 25 2013-11-28 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsiorvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl14.00-16.15. Ajournering

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer