Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl15.05-15.55. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare xx Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, förvaltningschef Inger Lilja, nämndssekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter if' {~ '/. b: Jan-Åke Berg ~~dförande ~ o-;11-o-7 C'~ IngerLilja Nämndssekreterare - r ~,/ / 7 /Ut..c,_ toir:. 7 eu,m/ Ulla Birger~on Justeringsledamot -< c::?'t _ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommtmens anslagstavla i Rådhuset Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Ärende 96 Godkännande av dagordning 97 Ordforandens information 98 Förvaltningschefens information 99 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp l 00 Uppföljning av socialnämndens mål Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer 102 Ekonomisk uppföljning för socialnämndenjanuari t o m februari Vidareutveckling av HVB Lysmaskens verksamhet i enlighet med det nya avtalet med Migrationsverket (15 platser) som trädde i kraft Redovisning av intern kontrollplan 2012 inom socialnämndens ansvarsområde samt uppföljning av 2011 års intern kontroll l 05 Sammanställning av Lex Sarah rapporter Sammanställning av Synpunkter och Klagomål2012 l 07 Inbjudan att söka ersättning for att skapas beredskap och mottagningskapacitet samt for att utveckla samverkan enligt 3 7 forordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 108 Inbjudan att söka ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37 a förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 109 Förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, l O och 13, Karlshamns kommun 11 O Informationsärenden 111 Meddelande, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkä1ma dagordningen med nedanstående revideringar Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Informationspunkten Långsiktig utveckling av Försörjningsstödsgruppen, IFO utgår liksom punkten Rapporter från kontaktpolitikerna.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta infonnationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Ordföranden informerar om att Socialnämndens l. e vice ordförande Britt-Marie Wallin (FP) inte deltar i nämndsarbetet under mars månad 2013 p g a andra åtaganden

5 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om att forvaltningschefen kommer att underteckna ett lokalt samverkansavtal mellan Kriminalvården, arbetsformedlingen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun och karlshamns kommun. Avtalet är ett lokalt komplement till "Arbetsformedlingens och Kriminalvårdens riktlinjer och policy for Kramiverksamheterna. l 00% av deltagarna som genomgår hela programmet forväntas erhålla ett arbete. Dnr SocN att den organisationsforändring som verkställdes l innebär att vuxenhandläggarna bytte enhetstillhörighet till barn- och familjeenheten. Med anledning av detta ändrade enheten namn till Barn- och vuxenenheten då enheten handlade såväl barn- som vuxenärenden återgår fcirvaltningen till den organisationsstruktur som rådde tidigare vilket innebär att enheten återtar sitt tidigare namn, Barn- och familj enheten. ri/ r,~. l?,.

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Föreligger protokoll fråo Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (OSG)

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesmmmet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: Pör SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Ylva Eriksson Christin Floren Stefan Morin Agneta Gårdesten Margareta Svensson Siri Näslund Ingrid Mattsson Anette Ericson Carina Fransson Bodil Fager Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Agneta Gårdesten Ylva Eriksson Margareta Svensson Siri Näslund UP 7/v "

8 Justering Justering äger mm Föregående protokoll Utvecklad vikariehantering inom Omsorgsförvaltningen, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att en ny enhet benämnd Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB) inrättas. Se bilaga- Projektrapport utvecklad vikariehantering inom omsorgsförvaltningen. 3 Arbetstagarpartema har inga synpunkter på forslaget 4 Förhandlingen förklaras avslutad Utvärdering av provanställningar efter 3 respektive 5 månader Under hösten 2012 genomförde omsorgsförvaltningen en rekrytering av vårdpersonalmed tillsvidareanställning med provanställning. Vid provanställning inom Omsorgsförvaltningen ansvarar anställande chef för att uppföljning sker efter 3 respektive 5 månaders tjänstgöring. Vid uppföljning/utvärdering av vårdpersonal ska framtagna bedömningsmallar, se bilaga, användas. Uppföljningarna kommer sedan att ligga till grund för bedömning om huruvida medarbetaren ska erbjudas fortsatt anställning inom Omsorgsförvaltningen.

9 Kommunal anser att samarbetsförmåga/samhörighet ej ska vara på samma bedömningsfråga i bedömningsmallarna utan att de delas upp på två frågor. Kommunal frågar om allting är bra vid uppföljningssamtalet efter tre månader, övergår provanställningen då automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren är överens med Kommunal att dela upp samarbetsförmåga/samhörighet på två frågor i uppföljningsformuläret Beträffande provanställning meddelar arbetsgivaren, att det är sex månaders provanställning som gäller. Bokslut 2012 Förvaltningssamverkansgmppen har delgivits bokslut 2012 dels för Socialnämnden och dels for Omsorgsnämnden. Socialnämndens bokslut 2012 visar ett överskott på l kronor och Omsorgsnämndens bokslut visar ett överskott på kronor. Omsorgsnämnden kommer till bokslutsberedningen, begära en överskottsreglering från bokslut 2012 med kr till2013 års driftbudget till utvecklingsarbetet med sammanhållen vård och omsorg. Omsorgsnämnden har två investeringsprojekt som inte kunnat genomföras som planerat uneler 2012, dels ombyggnad av Björkballa och dels utökat brandskydel vid två särskilda boende. Omsorgsnämnden begär med anlec\ning av detta att kronor överförs till 2013 års investeringsbudget från 2012 års överskott. Till bokslutet har FSG delgivitspatientsäkerhets-och Kvalitetsberättelse för Omsorgsförvaltningen, år Internkontrollplan 2013 för Socialnämnd och Omsorgsnämnd FSG har delgivits intern kontrollplan2013 dels för socialnämnden och dels för omsorgsnämnc\en. Arbetstagarpartema har inga synpunkter på intern kontrollplan 2013.

10 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål, tredje tertialet FSG delges redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden , inom särskilt boende 7 synpunkter/ldagomål, inom LSS stöd och service l synpunkt/klagomål samt inom Individ- och familjeomsorgen 8 synpunkter och klagomål. Redovisning av personalkontinuitetsmätning inom Verksamhet Hemtjänst Mätning av personalkontinuitet inom verksamhet Hemtjänst har skett under november månac\2012, enligt SKL:s mätmetod. Mätning sker där brukaren har mer än en hemtjänstinsats uneler 7 dagar per vecka och mätingen sker under kl Ett slumpmässigt urval sker av 150 brukare. Elever och praktikanter omfattas inte av mätningen. Resultatet kommer att redovisas i SKL:s rapp011 Öppna Jämförelser uneler hösten Genomsnittligt antal personal som besöker brukaren uneler två veckor är 13 personal. ProCapita -dokumentation för våra medarbetare FSG informeras om dokumentationen för våra medarbetare i ProCapita. För att säkra elen sociala dokumentationen i verkställigheten i Omsorgsförvaltningens särskilda boenclen, hemtjänst, LSS stöd och service krävs ett tydligt och genomtänkt rubrihäcl i ProCapita (verksamhetssystem). Socialstyrelsen förespråkar dokumentation enligt ICF som är ett dokumentationssätt som passar både hälso- och sjukvårdsdokumentationen och elen sociala dokumentationen. Av bilaga framgår bland annat metod, tidsram och resurser. Reviderad Hot och Våldplan för IFO Revidering har skett av handlingsplan vid hot och våldssituationer inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden (IFO), se bilaga. I samband med detta ärende tar Kommunal upp att det är nolltolerans som gäller vid hot och polisanmälan ska alltid göras, samtidigt som den anställde gör en arbetsskadeanmälan.

11 Information om trygg hemgång FSG informeras om projektet Trygg hemgång. Syftet är att skapa tomtsättning för en trygg hemgång efter sjuldmsvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan och som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. Den enskildes specifika fårdigheter tas till vara för att bibehålla självständighet och livskvalitet i vardagen. Målgmppen är personer i ordinärt boende som på gmnd av sjukdom eller olycka vistas på sjukhus. Trygg hemgång ska drivas som ett projekt under perioden l2-31, projektet ska ledas av en arbetsgmpp bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, enhetschef i hemtjänsten och biståndshandläggare. Styrgmpp för Trygg hemgång är förvaltningsledningsgmppen. Omvårdnaden i bostaden ska utföras av en gmpp på fyra undersköterskor som är speciellt rekryterade för uppdraget. Teamet ska också använda specialistkompetens efter behov från distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Trygg hemgång- uppdrags beskrivning, se bilaga. Projektplan kommer att tas fram för projektet. SKL kommer att göra en uppföljning av projektet i augusti månad. Återrapporteringssätt av lex Sarah till FSG Arbetsgivaren informerar alt forisättningsvis kommer återrapportering av lex Sarah rapporter att delges FSG efter det att utredningen är klar. Infm mation om leda för resultat Armelie Myrbeck informerar om SKL:s program Leda för resultat som förvaltningsledningsgmppen och förvaltningens stödfunktioner medverkar i. Arbetet består i att arbeta med ett förbättringsområde och Karlshamns kommun har valt- Bättre bemötande genom tydligare information. Man arbetar i förbättringsteammed förbättringsledare. Teamet är en grupp i hemtjänsten Karlshamns norra och förbättringsledaren är deras enhetchef Gunilla Jeppsson. Fokusgrupper med brukare och närstående inom hemtjänsten Karlshamn norra leds av Carina Fransson och Christina Sigvant. Syftet med fokusgrupperna/enkäterna är att hitta områden/frågeställningar med vad vi ska jobba vidare med i verksamheten. Beslut om större förändringsarbete kommer att tas i FLG och FSG. Arbetet pågår under 2013 med det finns en fortsatt plan. Leda ±or resultat kommer att vara en återkommande punkt på FSG. Förvaltningens nämnder kommer att informeras om programmet leda for resultat

12 Information om extern översyn för IFO Annelie Myrbeck lämnar information om den externa översynen för IFO. Information om ansvarsfördelningen för hemtjänsten Med anledning av att Ingrid Svanberg f n även är tillförordnad verksamhetschef för IFO, har fördelning av arbetsuppgifter inom verksamhet hemtjänst skett mellan Ingrid Svanberg och Doris Zetterqvist. Agneta Gårdest en, enhetschef hemtjänst tar över arbetet med arbetstidsmodeller inom hemtjänsten. Övriga ärenden FSG den 18 mars, vi börjar dagen kl Program för dagen är lex Sarah och lex Maria, Värdskapet samt Ledningssystem för kvalite och kvalitetsregister under dagen hålls även ett ordinarie FSG sammanträde. Justeras: För arbets giva~ cli~~/j q/jdc Annelie Myrbeck / För SACO För Vision.. :/ -l/).. ;: (./h//1 i) c;;r_,2;j.i.jfl-,~.. Agneta Gårdesten För Kommunal (jlrac-znån - (jylva Eriksson För Vårdförbundet

13 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN /406 Uppföljning av socialnämndens mål Socialnämndens beslut att godkänna uppföljning av socialnämndens mål för 2012 Sammanfattning Socialnämnden fastställde under 387 nämndens mål för perioden Uppföljning av socialnämndens mål för perioden har genomförts. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Uppföljning av socialnämndens mål Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning av socialnämndens mål

14 MISSIV l (l) Socialnämnden Uppfoljning av socialnämndens mål Dnr 2011/406 Sammanfattning Socialnämnden fastställde nämndens mål for perioden Bilagt fim1s uppf<iljning av socialnämndens mål för Beslutsunderlag Missiv: Uppf<iljning av socialnämndens mål , Tjänsteskrivelse: Uppf<iljning av socialnämndens mål 2012, Socialnämnden foreslås besluta att godkänna uppf<iljningen av socialnämndens mål får 2012 Camilla Gärdebring Verksamhetschef Förvaltningsadm c nette Ericson Enhetschef l Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress t<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax 0454-Sj? 60 E-post: Internet: '

15 Socialnämndens mål l (7) Antagna av Socialnämnden Socialnämnden UPPFÖLJNING AV SOCIALNAMNDENS MAL Redovisning av måluppfyllelsen är skriven i kursiv stil nedan. Socialnämndens mål Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika värde och kan utvecldas till att leva ett självständigt liv. MÅL l Socialnämndens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, service och samverkan RESULTATMÅL 1:1 Kommunmedborgarna ska ges kvalitativ information om verksamheten V AD: All infonnation ska vara uppdaterad och informativ på ett lättläst och lättåtkomligt sätt. 1:1 Karlshamns kommun ska, avseende information om socialnämndens verksamhet, ligga bland de kommuner i Sverige som har högst poäng enligt w ebbgranskning i Öppna jämförelser. Må/uppfYllelse: RanTäng 165 där bästa rankingen är 248 (2011). Karlshann har sedanfg år(201 O) tappat placeringar. F g års ranking var 240 av 270.Mätningen baseras på hur snabbt man på hemsidan hittar relevant iriformation på ett antal frågor. RESUL T ATMÅL l :2 Samverkan sim ske både internt och externt V AD: Klienterna ska uppleva att insatserna är samordnade l :2 Karlshamns komrntm ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande samverkan i Öppna Jämförelser. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset,Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn qo Fax E-post: Internet: l '

16 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Måluppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisas med ja eller nej huruvida det finns skriftlig överenskommelse på ledningsnivå eller skriftliga rutiner beslutade på ledningsnivå. För barn- och ungdomsvård är svaret på frågan l 00 % nej För ekonomiskt bistånd är svaret JOO% nej För hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden är svaret l 00% nej För missbruks- och beroendevård är svaret 71 &% ja och 29 % nej. För stöd till brottsoffer är svaret 50 %ja och 50% nej Samverkan finns men skriftliga men skriftliga överenskommelser saknas. RESULTATMÅL 1:3 Verl samheten ska vara tillgänglig när klienterna behöver det VAD: Klienterna ska uppleva att de får hjälp och stöd l :3 Karlshamns kommun ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande tillgänglighet i Öppna Jämförelser Må/uppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisasmedja eller nej eller delvis på frågor om tillgänglighet. Barn- och ungdomsvård: Finns socialjoursverksamhet alla tider utanför kontorstid året runt? Svar: delvis JOO % Ekonomiskt bistånd: Väntetidför nybesök inom 1-7 dagar från kontakt= ansökan Svar: l 00 %ja Hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden: Uppsökande verksamhet till hemlösa Svar: JOO %ja Missbruks- och beroendevård: strukturerad öppenvård, program som pågår dagligen under vardagar samt tidför första besök inom tre dagar från kontakt Svar: l 00 % nej Stöd till brottso.ffer: Information och skyddat boende Svar: JOO %ja Förmedla kontakt medfrivilligorganisationerför barn som bevittnat våld avimot närstående Svar: l 00 % nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksa!;lress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ~-post: Internet: '

17 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:4 Verksamheten sim präglas av en god service gentemot Idienterna V AD: Klienterna ska uppleva att de får ett gott bemötande l :4 90 % av klienterna ska, i sina kontakter rned socialtjänsten, uppleva att de f'ar ett gott bemötande. Mätmetod: SRS-enkät (se bilaga) Må/uppfyllelse: Mätning med SRS-enkät har inte genofl'!förts under 2012 RESULTATMÅL 1:5 All personal ska känna till och tillämpa Socialnämndens etiska riktlinjer. V AD: Verksamheten ska säkerställa att de etiska riktlinjerna är kända och tillämpas. l :5 Andelen personalen som känner till och tillämpar de etiska riktlinjerna i sitt dagliga arbete ska vara 100 %. Mätmetod: egna enkäter Må/uppfyllelse: JOO% RESULTATMÅL 1:6 En tillåtande och öppen organisation VAD: Verksamheten ska lära av resultaten av synpunkter och klagomål, Lex Sarah och Lex Maria l :6a) l 00 % av beslut och resultat av synpunkter och klagomål ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras attflertalet synpunkter och klagomål har återförts till verksamheten l :6b) l 00 % av beslut och resultat av Lex Sarah och Lex Maria ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras att l 00 %av Lex Sarah och Lex Maria har återrapporterats till verksamheten och används som underlagför attförbättra verksamheten Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:7 Behov av insatser ska utredas och verkställas så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på en rättssäker myndighetsutövning V AD: Beslutade insatser ska sättas in så snabbt som möjligt l :7a) 80% av påbörjade utredningar inom missbruksvård for vuxna år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snitt för vuxna missbrukare var 26 dagar och 93 %av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 b) 80 % av påbörjade utredningar inom barn och ungdom 0-20 år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snittför barn och ungdom var 106 dagar och 25 % av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 c) Första besöket i fcirsörjningsstödsärenden ska ske inom tre veckor från kontakt via nybesökstelefonen. Mål l 00 %. Mätmetod: KJGK, Kommunens kvalitet i korthet. Må/uppfyllelse: Enligt intern mätning sker l 00 % inom tre veckor från kontakt tillförsta besök. KKIK visar på ett snitt på 5 dagar från det att kontakten aktualiserats i ProCapita till dess att beslut fattats. l :7 d) Beslut som ej verkställs inom tre månader rapporteras till Socialstyrelse, Socialnämnd, Kommunfullmäktige och revisorer en gång per kvartal. Mål: l 00 % av alla beslut ska verkställas inom tre månader. Mätmetod: avstämning av kvartalsrapporter en gång/år. Må/uppfyllelse: Under 2012 har 9 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader redovisats till socialstyrelsen. l :7 e) Andelen överklagade beslut som ändrats av överprövande instans ska minska gentemot föregående år. För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall2010 och Mätmetod: dokumentations- och diariegranskning. Må/uppfyllelse: 2012 har totalt 46 överklagade ärenden avgjorts av överprövande instans. 44 ärenden avsågförsörjningsstöd, 2 avsåg placering på behandlingshem för vuxna missbrukare. Av 44 överklagade försörjningsstödsärenden har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 4 mål = 9 % Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan ,Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Av 2 överklagade ärenden rörande behandlingshemför vuxna missbrukare har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 2 mål = l 00 % 2011 var motsvarande siffra 50 överklagade ärenden rörande försörjningsstöd varav 7 ärenden ändrades av överprövande instans = 14 %. MÅL 2 Barnperspektivet ska alltid prioriteras inom alla områden. Barn och ungdomar ska alltid få det stöd och den hjälp de behöver. RESUL TATMÅL 2: Särsldld hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn. V AD: Barns rättigheter ska beaktas. 2:1a) I barnfamiljer med långvarigt bidragsberoende (lo månader av 12 månader) i fonn av försörjningsstöd ska socialsekreteraren alctivt erbjuda hembesök i syfte att låta barnet vara delaktig och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS (se bilaga) användas som ett sätt för barnet att belysa sin situation. l 00 % av b amen i de granskade akterna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokumentationsgranskning genom stickprov 2:2b) Vid utredning inom vuxengruppen, där barn på något sätt är berörda, ska socialsekreteraren låta barnet vara delaktigt och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS användas som ett sätt får barnet att belysa sin situation. l 00 % av barnen i de granskade al(terna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokmnentationsgranskning genom stickprov Må/uppfyllelse: Resultatmål 2 har inteföljts upp under 2012 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27, Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 3 Socialt behandlings- och förebyggande arbete ska alltid, i forsta hand, bedrivas i öppenvårdsform på hemmaplan. De förebyggande insatserna sim vara relevanta i forhållande till socialtjänstlagen och evidensbaserad praktik (EBP). RESULTATMÅL 3:1 Behandlings- och förebyggande arbete ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. V AD: Utveckling av arbete på hemmaplan 3:la) Minst 95% av totalt antal aktuella ärenden gällande barn och unga ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 63% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 134 insatser som är relevanta i frågan varav 84 var öppenvårdsinsatser och 50 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar 3: l b) Minst 90 % av totalt antal aktuella ärenden gällande vuxna missbrukare ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 94% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 132 insatser som är relevanta i frågan varav 124 var öppenvårdsinsatser och 8 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar RESULTATMÅL 3:2: Kommuninvånarna ska känna till Komet V AD: Marknadsfåringen av Komet ska öka. 3:2 Omsorgsförvaltningens Komet-utbildare ska ge infonnation om Komet på föräldramöten på alla skolor och fårskolor med barn i åldersgruppen 3-11 år. Mål: en gång per läsår. Mätmetod: Avrapportering från utbildare MåluppfYllelse: Målet är delvis uppnått. Under hösten 2011 och våren 2012 har utbildare varit i kontakt med alla rektorer på kommunens förskolor för information om kometsföräldragrupper. Foldrar och informationsblad har funnits tillgängligaför alla föräldrar. Utbildare har varit och informerat pedagoger på ett flertalförskolor och skolor. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 4 I Karlshamns kommun ska ingen vara ofrivilligt hemlös RESULTATMÅL 4:1 Ingen ska vara ofrivilligt hemlös V AD: 4:la) Socialtjänsten ska ge stöd till personer som riskerar att bli, eller har blivit hemlösa. Socialtjänsten ska aktivt arbeta får att motarbeta hemlöshet. 100% av de som söker hjälp till bostadsanskaffning ska erbjudas stöd. Mätmetod: Aktgranskning 4: l b) l 00 % av de personer/familjer som får sin andra betalningsanmärkning angående missad hyresinbetalning och som tidigare inte är kända av socialtjänsten, ska aktivt kontal(tas av socialtjänsten. Mätmetod: Aktgranskning Måluppjj;llelse: Resultatmål 4 har inte följts upp under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefers verksamhetsberättelser för 2012 föreligger. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Bokslut 2012, verksamhetsberättelserfrån verksamhetschefer och enhetschefer Verksamhetsberättelse Myndighetsfrågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri

23 MISSIV l (l) Socialnämnden Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Dnr 2012/34 Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefernas verksamhetsberättelser får 2012 bifogas som information till socialnämnden. Alla verksamhetsberättelser från enhetschefer, verksamhetschefer och socialnämnden finns tillgängliga på First Class under: Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen ekonomi Bokslut 2012 Socialnämnden Beslutsunderlag Missiv: Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer, Verksamhetsberättelse Myndighetsfi ågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet d/, ~ ~~li:?---suji6 ~e MyrbeY ('; Faruk Saric Förvaltningschef Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress L<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: '

24 Verl{samhetsberättelse 2012 Enhetschef: Lavona Johansson Verksamhet: Barn- och vuxenenheten Enheten har bedrivit utredningar jml. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av Unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Föräldrabalken (FB). Man har även gjort vårdnads- och boendeutredningar samt genomfort samarbetssamtal Utöver utredningsarbetet ansvarar enheten for placeringar av barn/ungdomar i familjehem och barn och ungdomar och vuxna på institutioner. Verksamhet Verksamhetsstatistik Inledda utredningar jml SoL barn Institutionsplaceringar barn Antal barn placerade i familjehem Samråd Barnahus Vårddygn vuxna lo HAP (Haschavvänjningsprogram) o lo 17 9 Utredningar barn Under 2012 inleddes 210 utredningar jml kap 11 l SoL. Utredningarna har gällt barn och unga som befm ats fara illa i hemmet, misstmlkar om övergrepp, barns och lmgdomars eget beteende, barns och ungdomars relation till foräldrar, skolproblematik, drogproblematik och kriminalitet. Utöver anmälningar och ansökningar som lett till utredningar har det också fcirekommit anmälningar som ej foranlett någon utredning. Alternativa insatser har redan fmmits, och det har bedömts att dessa har varit tillräckliga.

25 Institutionsvård- familjehemsvård barn Placeringar av barn och unga utanför hemmet har ibland varit nödvändiga. Placeringar har skett i familjehem, på institutioner och i I-IVB-hem placerades nio barn med stöd av SoL. Under 2011 placerades tolv barn med stöd av SoL. Nio barn har under året blivit placerade med stöd av LVU. Under 2011 blev tio barn placerade med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Fältverksamheten Fältverksamhetens främsta uppgift är att arbeta fårebyggande och på ett tidigt stadium erbjuda stöd och hjälp för att minska behovet av mer krävande insatser för ungdomar upp till arton år. Fältarbetet sker på fältet som är de offentliga miljöer där unga människor på ett osystematiskt sätt vistas, möts och blir sedda. Utöver det förebyggande arbetet ansvarar fältsekreterarna för att ordna plats för ungdomstjänst Utredningar vuxna Under 2012 inleddes 198 utredningar jml SoL. Utredningarna har gällt personer över arton år som ansöker om stöd/behandling. I de flesta utredningarna genomförs en ASIintervju (Addiction Severity Index) som är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av behandlingsinsatser. Under 2012 inleddes sex utredningar jml 7 LVM (Lagen om vård av missbrukare). Utredningar inleds mot den enskildes vilja när det kan vara aktuellt med tvångsvård. Institutionsplaceringar vuxna Utifrån den enskildes ansökan och motivation till att bryta ett pågående missbruk beviljas placeringar vid I-IVB- hem. Under 2012 har tolv vuxna placerats med stöd av SoL. Under 2012 har två vuxna blivit placerade med stöd av L VM (Lagen om vård av missbmkare) Famil,jebehandling Syftet med modellen är, att i ett tidigt skede erbjuda klienter familjebehandling, om ett sådant behov finns, samt att få en effektivare och kortare utrednings- och behandlingsprocess, vilket bedöms vara till gagn för både klienter och socialtjänst. Det ses också som viktigt får socialtjänsten att kunna erbjuda stöd till barn och föräldrar när förändringsbenägenheten är som starkast, istället för att vänta till dess att utredningen avslutas. Familjerätt Arbetsuppgifterna för Familjerätten har varit att handlägga faderskapsärenden, namnärenden, adoptionsutredningar, yttranden till Tingsrätten i adoptionsärenden, dödsboanmälningar, samarbetssamtal samt utredningar rörande vårdnad och umgänge.

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 108 Omsorgsnämnden 2012-08-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer