Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl15.05-15.55. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare xx Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, förvaltningschef Inger Lilja, nämndssekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter if' {~ '/. b: Jan-Åke Berg ~~dförande ~ o-;11-o-7 C'~ IngerLilja Nämndssekreterare - r ~,/ / 7 /Ut..c,_ toir:. 7 eu,m/ Ulla Birger~on Justeringsledamot -< c::?'t _ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommtmens anslagstavla i Rådhuset Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Ärende 96 Godkännande av dagordning 97 Ordforandens information 98 Förvaltningschefens information 99 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp l 00 Uppföljning av socialnämndens mål Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer 102 Ekonomisk uppföljning för socialnämndenjanuari t o m februari Vidareutveckling av HVB Lysmaskens verksamhet i enlighet med det nya avtalet med Migrationsverket (15 platser) som trädde i kraft Redovisning av intern kontrollplan 2012 inom socialnämndens ansvarsområde samt uppföljning av 2011 års intern kontroll l 05 Sammanställning av Lex Sarah rapporter Sammanställning av Synpunkter och Klagomål2012 l 07 Inbjudan att söka ersättning for att skapas beredskap och mottagningskapacitet samt for att utveckla samverkan enligt 3 7 forordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 108 Inbjudan att söka ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37 a förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 109 Förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, l O och 13, Karlshamns kommun 11 O Informationsärenden 111 Meddelande, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkä1ma dagordningen med nedanstående revideringar Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Informationspunkten Långsiktig utveckling av Försörjningsstödsgruppen, IFO utgår liksom punkten Rapporter från kontaktpolitikerna.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta infonnationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Ordföranden informerar om att Socialnämndens l. e vice ordförande Britt-Marie Wallin (FP) inte deltar i nämndsarbetet under mars månad 2013 p g a andra åtaganden

5 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om att forvaltningschefen kommer att underteckna ett lokalt samverkansavtal mellan Kriminalvården, arbetsformedlingen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun och karlshamns kommun. Avtalet är ett lokalt komplement till "Arbetsformedlingens och Kriminalvårdens riktlinjer och policy for Kramiverksamheterna. l 00% av deltagarna som genomgår hela programmet forväntas erhålla ett arbete. Dnr SocN att den organisationsforändring som verkställdes l innebär att vuxenhandläggarna bytte enhetstillhörighet till barn- och familjeenheten. Med anledning av detta ändrade enheten namn till Barn- och vuxenenheten då enheten handlade såväl barn- som vuxenärenden återgår fcirvaltningen till den organisationsstruktur som rådde tidigare vilket innebär att enheten återtar sitt tidigare namn, Barn- och familj enheten. ri/ r,~. l?,.

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Föreligger protokoll fråo Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (OSG)

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesmmmet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: Pör SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Ylva Eriksson Christin Floren Stefan Morin Agneta Gårdesten Margareta Svensson Siri Näslund Ingrid Mattsson Anette Ericson Carina Fransson Bodil Fager Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Agneta Gårdesten Ylva Eriksson Margareta Svensson Siri Näslund UP 7/v "

8 Justering Justering äger mm Föregående protokoll Utvecklad vikariehantering inom Omsorgsförvaltningen, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att en ny enhet benämnd Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB) inrättas. Se bilaga- Projektrapport utvecklad vikariehantering inom omsorgsförvaltningen. 3 Arbetstagarpartema har inga synpunkter på forslaget 4 Förhandlingen förklaras avslutad Utvärdering av provanställningar efter 3 respektive 5 månader Under hösten 2012 genomförde omsorgsförvaltningen en rekrytering av vårdpersonalmed tillsvidareanställning med provanställning. Vid provanställning inom Omsorgsförvaltningen ansvarar anställande chef för att uppföljning sker efter 3 respektive 5 månaders tjänstgöring. Vid uppföljning/utvärdering av vårdpersonal ska framtagna bedömningsmallar, se bilaga, användas. Uppföljningarna kommer sedan att ligga till grund för bedömning om huruvida medarbetaren ska erbjudas fortsatt anställning inom Omsorgsförvaltningen.

9 Kommunal anser att samarbetsförmåga/samhörighet ej ska vara på samma bedömningsfråga i bedömningsmallarna utan att de delas upp på två frågor. Kommunal frågar om allting är bra vid uppföljningssamtalet efter tre månader, övergår provanställningen då automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren är överens med Kommunal att dela upp samarbetsförmåga/samhörighet på två frågor i uppföljningsformuläret Beträffande provanställning meddelar arbetsgivaren, att det är sex månaders provanställning som gäller. Bokslut 2012 Förvaltningssamverkansgmppen har delgivits bokslut 2012 dels för Socialnämnden och dels for Omsorgsnämnden. Socialnämndens bokslut 2012 visar ett överskott på l kronor och Omsorgsnämndens bokslut visar ett överskott på kronor. Omsorgsnämnden kommer till bokslutsberedningen, begära en överskottsreglering från bokslut 2012 med kr till2013 års driftbudget till utvecklingsarbetet med sammanhållen vård och omsorg. Omsorgsnämnden har två investeringsprojekt som inte kunnat genomföras som planerat uneler 2012, dels ombyggnad av Björkballa och dels utökat brandskydel vid två särskilda boende. Omsorgsnämnden begär med anlec\ning av detta att kronor överförs till 2013 års investeringsbudget från 2012 års överskott. Till bokslutet har FSG delgivitspatientsäkerhets-och Kvalitetsberättelse för Omsorgsförvaltningen, år Internkontrollplan 2013 för Socialnämnd och Omsorgsnämnd FSG har delgivits intern kontrollplan2013 dels för socialnämnden och dels för omsorgsnämnc\en. Arbetstagarpartema har inga synpunkter på intern kontrollplan 2013.

10 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål, tredje tertialet FSG delges redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden , inom särskilt boende 7 synpunkter/ldagomål, inom LSS stöd och service l synpunkt/klagomål samt inom Individ- och familjeomsorgen 8 synpunkter och klagomål. Redovisning av personalkontinuitetsmätning inom Verksamhet Hemtjänst Mätning av personalkontinuitet inom verksamhet Hemtjänst har skett under november månac\2012, enligt SKL:s mätmetod. Mätning sker där brukaren har mer än en hemtjänstinsats uneler 7 dagar per vecka och mätingen sker under kl Ett slumpmässigt urval sker av 150 brukare. Elever och praktikanter omfattas inte av mätningen. Resultatet kommer att redovisas i SKL:s rapp011 Öppna Jämförelser uneler hösten Genomsnittligt antal personal som besöker brukaren uneler två veckor är 13 personal. ProCapita -dokumentation för våra medarbetare FSG informeras om dokumentationen för våra medarbetare i ProCapita. För att säkra elen sociala dokumentationen i verkställigheten i Omsorgsförvaltningens särskilda boenclen, hemtjänst, LSS stöd och service krävs ett tydligt och genomtänkt rubrihäcl i ProCapita (verksamhetssystem). Socialstyrelsen förespråkar dokumentation enligt ICF som är ett dokumentationssätt som passar både hälso- och sjukvårdsdokumentationen och elen sociala dokumentationen. Av bilaga framgår bland annat metod, tidsram och resurser. Reviderad Hot och Våldplan för IFO Revidering har skett av handlingsplan vid hot och våldssituationer inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden (IFO), se bilaga. I samband med detta ärende tar Kommunal upp att det är nolltolerans som gäller vid hot och polisanmälan ska alltid göras, samtidigt som den anställde gör en arbetsskadeanmälan.

11 Information om trygg hemgång FSG informeras om projektet Trygg hemgång. Syftet är att skapa tomtsättning för en trygg hemgång efter sjuldmsvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan och som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. Den enskildes specifika fårdigheter tas till vara för att bibehålla självständighet och livskvalitet i vardagen. Målgmppen är personer i ordinärt boende som på gmnd av sjukdom eller olycka vistas på sjukhus. Trygg hemgång ska drivas som ett projekt under perioden l2-31, projektet ska ledas av en arbetsgmpp bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, enhetschef i hemtjänsten och biståndshandläggare. Styrgmpp för Trygg hemgång är förvaltningsledningsgmppen. Omvårdnaden i bostaden ska utföras av en gmpp på fyra undersköterskor som är speciellt rekryterade för uppdraget. Teamet ska också använda specialistkompetens efter behov från distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Trygg hemgång- uppdrags beskrivning, se bilaga. Projektplan kommer att tas fram för projektet. SKL kommer att göra en uppföljning av projektet i augusti månad. Återrapporteringssätt av lex Sarah till FSG Arbetsgivaren informerar alt forisättningsvis kommer återrapportering av lex Sarah rapporter att delges FSG efter det att utredningen är klar. Infm mation om leda för resultat Armelie Myrbeck informerar om SKL:s program Leda för resultat som förvaltningsledningsgmppen och förvaltningens stödfunktioner medverkar i. Arbetet består i att arbeta med ett förbättringsområde och Karlshamns kommun har valt- Bättre bemötande genom tydligare information. Man arbetar i förbättringsteammed förbättringsledare. Teamet är en grupp i hemtjänsten Karlshamns norra och förbättringsledaren är deras enhetchef Gunilla Jeppsson. Fokusgrupper med brukare och närstående inom hemtjänsten Karlshamn norra leds av Carina Fransson och Christina Sigvant. Syftet med fokusgrupperna/enkäterna är att hitta områden/frågeställningar med vad vi ska jobba vidare med i verksamheten. Beslut om större förändringsarbete kommer att tas i FLG och FSG. Arbetet pågår under 2013 med det finns en fortsatt plan. Leda ±or resultat kommer att vara en återkommande punkt på FSG. Förvaltningens nämnder kommer att informeras om programmet leda for resultat

12 Information om extern översyn för IFO Annelie Myrbeck lämnar information om den externa översynen för IFO. Information om ansvarsfördelningen för hemtjänsten Med anledning av att Ingrid Svanberg f n även är tillförordnad verksamhetschef för IFO, har fördelning av arbetsuppgifter inom verksamhet hemtjänst skett mellan Ingrid Svanberg och Doris Zetterqvist. Agneta Gårdest en, enhetschef hemtjänst tar över arbetet med arbetstidsmodeller inom hemtjänsten. Övriga ärenden FSG den 18 mars, vi börjar dagen kl Program för dagen är lex Sarah och lex Maria, Värdskapet samt Ledningssystem för kvalite och kvalitetsregister under dagen hålls även ett ordinarie FSG sammanträde. Justeras: För arbets giva~ cli~~/j q/jdc Annelie Myrbeck / För SACO För Vision.. :/ -l/).. ;: (./h//1 i) c;;r_,2;j.i.jfl-,~.. Agneta Gårdesten För Kommunal (jlrac-znån - (jylva Eriksson För Vårdförbundet

13 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN /406 Uppföljning av socialnämndens mål Socialnämndens beslut att godkänna uppföljning av socialnämndens mål för 2012 Sammanfattning Socialnämnden fastställde under 387 nämndens mål för perioden Uppföljning av socialnämndens mål för perioden har genomförts. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Uppföljning av socialnämndens mål Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning av socialnämndens mål

14 MISSIV l (l) Socialnämnden Uppfoljning av socialnämndens mål Dnr 2011/406 Sammanfattning Socialnämnden fastställde nämndens mål for perioden Bilagt fim1s uppf<iljning av socialnämndens mål för Beslutsunderlag Missiv: Uppf<iljning av socialnämndens mål , Tjänsteskrivelse: Uppf<iljning av socialnämndens mål 2012, Socialnämnden foreslås besluta att godkänna uppf<iljningen av socialnämndens mål får 2012 Camilla Gärdebring Verksamhetschef Förvaltningsadm c nette Ericson Enhetschef l Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress t<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax 0454-Sj? 60 E-post: Internet: '

15 Socialnämndens mål l (7) Antagna av Socialnämnden Socialnämnden UPPFÖLJNING AV SOCIALNAMNDENS MAL Redovisning av måluppfyllelsen är skriven i kursiv stil nedan. Socialnämndens mål Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika värde och kan utvecldas till att leva ett självständigt liv. MÅL l Socialnämndens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, service och samverkan RESULTATMÅL 1:1 Kommunmedborgarna ska ges kvalitativ information om verksamheten V AD: All infonnation ska vara uppdaterad och informativ på ett lättläst och lättåtkomligt sätt. 1:1 Karlshamns kommun ska, avseende information om socialnämndens verksamhet, ligga bland de kommuner i Sverige som har högst poäng enligt w ebbgranskning i Öppna jämförelser. Må/uppfYllelse: RanTäng 165 där bästa rankingen är 248 (2011). Karlshann har sedanfg år(201 O) tappat placeringar. F g års ranking var 240 av 270.Mätningen baseras på hur snabbt man på hemsidan hittar relevant iriformation på ett antal frågor. RESUL T ATMÅL l :2 Samverkan sim ske både internt och externt V AD: Klienterna ska uppleva att insatserna är samordnade l :2 Karlshamns komrntm ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande samverkan i Öppna Jämförelser. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset,Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn qo Fax E-post: Internet: l '

16 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Måluppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisas med ja eller nej huruvida det finns skriftlig överenskommelse på ledningsnivå eller skriftliga rutiner beslutade på ledningsnivå. För barn- och ungdomsvård är svaret på frågan l 00 % nej För ekonomiskt bistånd är svaret JOO% nej För hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden är svaret l 00% nej För missbruks- och beroendevård är svaret 71 &% ja och 29 % nej. För stöd till brottsoffer är svaret 50 %ja och 50% nej Samverkan finns men skriftliga men skriftliga överenskommelser saknas. RESULTATMÅL 1:3 Verl samheten ska vara tillgänglig när klienterna behöver det VAD: Klienterna ska uppleva att de får hjälp och stöd l :3 Karlshamns kommun ska ha en positiv svarsfrekvens på l 00 % gällande tillgänglighet i Öppna Jämförelser Må/uppfyllelse: Resultatet i öppna jämförelser redovisasmedja eller nej eller delvis på frågor om tillgänglighet. Barn- och ungdomsvård: Finns socialjoursverksamhet alla tider utanför kontorstid året runt? Svar: delvis JOO % Ekonomiskt bistånd: Väntetidför nybesök inom 1-7 dagar från kontakt= ansökan Svar: l 00 %ja Hemlöshet och utestängningfrån bostadsmarknaden: Uppsökande verksamhet till hemlösa Svar: JOO %ja Missbruks- och beroendevård: strukturerad öppenvård, program som pågår dagligen under vardagar samt tidför första besök inom tre dagar från kontakt Svar: l 00 % nej Stöd till brottso.ffer: Information och skyddat boende Svar: JOO %ja Förmedla kontakt medfrivilligorganisationerför barn som bevittnat våld avimot närstående Svar: l 00 % nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksa!;lress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ~-post: Internet: '

17 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:4 Verksamheten sim präglas av en god service gentemot Idienterna V AD: Klienterna ska uppleva att de får ett gott bemötande l :4 90 % av klienterna ska, i sina kontakter rned socialtjänsten, uppleva att de f'ar ett gott bemötande. Mätmetod: SRS-enkät (se bilaga) Må/uppfyllelse: Mätning med SRS-enkät har inte genofl'!förts under 2012 RESULTATMÅL 1:5 All personal ska känna till och tillämpa Socialnämndens etiska riktlinjer. V AD: Verksamheten ska säkerställa att de etiska riktlinjerna är kända och tillämpas. l :5 Andelen personalen som känner till och tillämpar de etiska riktlinjerna i sitt dagliga arbete ska vara 100 %. Mätmetod: egna enkäter Må/uppfyllelse: JOO% RESULTATMÅL 1:6 En tillåtande och öppen organisation VAD: Verksamheten ska lära av resultaten av synpunkter och klagomål, Lex Sarah och Lex Maria l :6a) l 00 % av beslut och resultat av synpunkter och klagomål ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras attflertalet synpunkter och klagomål har återförts till verksamheten l :6b) l 00 % av beslut och resultat av Lex Sarah och Lex Maria ska återföras till verksamheten och användas i verksamhetens förbättringsarbete. Mätmetod: Kontrolleras i diariet och via egna enkäter Må/uppfyllelse: Efter kontroll i diariet kan konstateras att l 00 %av Lex Sarah och Lex Maria har återrapporterats till verksamheten och används som underlagför attförbättra verksamheten Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden RESULTATMÅL 1:7 Behov av insatser ska utredas och verkställas så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på en rättssäker myndighetsutövning V AD: Beslutade insatser ska sättas in så snabbt som möjligt l :7a) 80% av påbörjade utredningar inom missbruksvård for vuxna år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snitt för vuxna missbrukare var 26 dagar och 93 %av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 b) 80 % av påbörjade utredningar inom barn och ungdom 0-20 år ska avslutas inom tre månader. Mätmetod: KKIK, Kommunens kvalitet i korthet Må/uppfyllelse: Utredningstid i snittför barn och ungdom var 106 dagar och 25 % av utredningarna avslutades inom 3 månader l :7 c) Första besöket i fcirsörjningsstödsärenden ska ske inom tre veckor från kontakt via nybesökstelefonen. Mål l 00 %. Mätmetod: KJGK, Kommunens kvalitet i korthet. Må/uppfyllelse: Enligt intern mätning sker l 00 % inom tre veckor från kontakt tillförsta besök. KKIK visar på ett snitt på 5 dagar från det att kontakten aktualiserats i ProCapita till dess att beslut fattats. l :7 d) Beslut som ej verkställs inom tre månader rapporteras till Socialstyrelse, Socialnämnd, Kommunfullmäktige och revisorer en gång per kvartal. Mål: l 00 % av alla beslut ska verkställas inom tre månader. Mätmetod: avstämning av kvartalsrapporter en gång/år. Må/uppfyllelse: Under 2012 har 9 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader redovisats till socialstyrelsen. l :7 e) Andelen överklagade beslut som ändrats av överprövande instans ska minska gentemot föregående år. För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall2010 och Mätmetod: dokumentations- och diariegranskning. Må/uppfyllelse: 2012 har totalt 46 överklagade ärenden avgjorts av överprövande instans. 44 ärenden avsågförsörjningsstöd, 2 avsåg placering på behandlingshem för vuxna missbrukare. Av 44 överklagade försörjningsstödsärenden har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 4 mål = 9 % Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan ,Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden Av 2 överklagade ärenden rörande behandlingshemför vuxna missbrukare har överprövande instans ändrat SocNs beslut i 2 mål = l 00 % 2011 var motsvarande siffra 50 överklagade ärenden rörande försörjningsstöd varav 7 ärenden ändrades av överprövande instans = 14 %. MÅL 2 Barnperspektivet ska alltid prioriteras inom alla områden. Barn och ungdomar ska alltid få det stöd och den hjälp de behöver. RESUL TATMÅL 2: Särsldld hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn. V AD: Barns rättigheter ska beaktas. 2:1a) I barnfamiljer med långvarigt bidragsberoende (lo månader av 12 månader) i fonn av försörjningsstöd ska socialsekreteraren alctivt erbjuda hembesök i syfte att låta barnet vara delaktig och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS (se bilaga) användas som ett sätt för barnet att belysa sin situation. l 00 % av b amen i de granskade akterna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokumentationsgranskning genom stickprov 2:2b) Vid utredning inom vuxengruppen, där barn på något sätt är berörda, ska socialsekreteraren låta barnet vara delaktigt och göra sin röst hörd. Vid samtal med barn ska CORS användas som ett sätt får barnet att belysa sin situation. l 00 % av barnen i de granskade al(terna ska ha varit delaktiga och fått göra sin röst hörd. Mätmetod: Akt- och dokmnentationsgranskning genom stickprov Må/uppfyllelse: Resultatmål 2 har inteföljts upp under 2012 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27, Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 3 Socialt behandlings- och förebyggande arbete ska alltid, i forsta hand, bedrivas i öppenvårdsform på hemmaplan. De förebyggande insatserna sim vara relevanta i forhållande till socialtjänstlagen och evidensbaserad praktik (EBP). RESULTATMÅL 3:1 Behandlings- och förebyggande arbete ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. V AD: Utveckling av arbete på hemmaplan 3:la) Minst 95% av totalt antal aktuella ärenden gällande barn och unga ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 63% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 134 insatser som är relevanta i frågan varav 84 var öppenvårdsinsatser och 50 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar 3: l b) Minst 90 % av totalt antal aktuella ärenden gällande vuxna missbrukare ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan. Mätmetod: granskning av statistik från verksamhetssystem Måluppjj;llelse: 94% av insatserna har skett på hemmaplan pågick 132 insatser som är relevanta i frågan varav 124 var öppenvårdsinsatser och 8 var familjehemsplaceringar eller institutionsplaceringar RESULTATMÅL 3:2: Kommuninvånarna ska känna till Komet V AD: Marknadsfåringen av Komet ska öka. 3:2 Omsorgsförvaltningens Komet-utbildare ska ge infonnation om Komet på föräldramöten på alla skolor och fårskolor med barn i åldersgruppen 3-11 år. Mål: en gång per läsår. Mätmetod: Avrapportering från utbildare MåluppfYllelse: Målet är delvis uppnått. Under hösten 2011 och våren 2012 har utbildare varit i kontakt med alla rektorer på kommunens förskolor för information om kometsföräldragrupper. Foldrar och informationsblad har funnits tillgängligaför alla föräldrar. Utbildare har varit och informerat pedagoger på ett flertalförskolor och skolor. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 Socialnämndens mål (7) Antagna av Socialnämnden MÅL 4 I Karlshamns kommun ska ingen vara ofrivilligt hemlös RESULTATMÅL 4:1 Ingen ska vara ofrivilligt hemlös V AD: 4:la) Socialtjänsten ska ge stöd till personer som riskerar att bli, eller har blivit hemlösa. Socialtjänsten ska aktivt arbeta får att motarbeta hemlöshet. 100% av de som söker hjälp till bostadsanskaffning ska erbjudas stöd. Mätmetod: Aktgranskning 4: l b) l 00 % av de personer/familjer som får sin andra betalningsanmärkning angående missad hyresinbetalning och som tidigare inte är kända av socialtjänsten, ska aktivt kontal(tas av socialtjänsten. Mätmetod: Aktgranskning Måluppjj;llelse: Resultatmål 4 har inte följts upp under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefers verksamhetsberättelser för 2012 föreligger. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Bokslut 2012, verksamhetsberättelserfrån verksamhetschefer och enhetschefer Verksamhetsberättelse Myndighetsfrågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri

23 MISSIV l (l) Socialnämnden Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer Dnr 2012/34 Sammanfattning Berörda verksamhetschefers samt enhetschefernas verksamhetsberättelser får 2012 bifogas som information till socialnämnden. Alla verksamhetsberättelser från enhetschefer, verksamhetschefer och socialnämnden finns tillgängliga på First Class under: Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen ekonomi Bokslut 2012 Socialnämnden Beslutsunderlag Missiv: Bokslut 2012, verksamhetsberättelser från verksamhetschefer och enhetschefer, Verksamhetsberättelse Myndighetsfi ågor Verksamhetsberättelse Förvaltningsadministration Verksamhetsberättelse Barn och vuxenenheten Verksamhetsberättelse Lysmaskenheten Verksamhetsberättelse Introduktions- och försörjningsenheten Verksamhetsberättelse Socialpsykiatri Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet d/, ~ ~~li:?---suji6 ~e MyrbeY ('; Faruk Saric Förvaltningschef Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress L<ungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: '

24 Verl{samhetsberättelse 2012 Enhetschef: Lavona Johansson Verksamhet: Barn- och vuxenenheten Enheten har bedrivit utredningar jml. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av Unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Föräldrabalken (FB). Man har även gjort vårdnads- och boendeutredningar samt genomfort samarbetssamtal Utöver utredningsarbetet ansvarar enheten for placeringar av barn/ungdomar i familjehem och barn och ungdomar och vuxna på institutioner. Verksamhet Verksamhetsstatistik Inledda utredningar jml SoL barn Institutionsplaceringar barn Antal barn placerade i familjehem Samråd Barnahus Vårddygn vuxna lo HAP (Haschavvänjningsprogram) o lo 17 9 Utredningar barn Under 2012 inleddes 210 utredningar jml kap 11 l SoL. Utredningarna har gällt barn och unga som befm ats fara illa i hemmet, misstmlkar om övergrepp, barns och lmgdomars eget beteende, barns och ungdomars relation till foräldrar, skolproblematik, drogproblematik och kriminalitet. Utöver anmälningar och ansökningar som lett till utredningar har det också fcirekommit anmälningar som ej foranlett någon utredning. Alternativa insatser har redan fmmits, och det har bedömts att dessa har varit tillräckliga.

25 Institutionsvård- familjehemsvård barn Placeringar av barn och unga utanför hemmet har ibland varit nödvändiga. Placeringar har skett i familjehem, på institutioner och i I-IVB-hem placerades nio barn med stöd av SoL. Under 2011 placerades tolv barn med stöd av SoL. Nio barn har under året blivit placerade med stöd av LVU. Under 2011 blev tio barn placerade med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Fältverksamheten Fältverksamhetens främsta uppgift är att arbeta fårebyggande och på ett tidigt stadium erbjuda stöd och hjälp för att minska behovet av mer krävande insatser för ungdomar upp till arton år. Fältarbetet sker på fältet som är de offentliga miljöer där unga människor på ett osystematiskt sätt vistas, möts och blir sedda. Utöver det förebyggande arbetet ansvarar fältsekreterarna för att ordna plats för ungdomstjänst Utredningar vuxna Under 2012 inleddes 198 utredningar jml SoL. Utredningarna har gällt personer över arton år som ansöker om stöd/behandling. I de flesta utredningarna genomförs en ASIintervju (Addiction Severity Index) som är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av behandlingsinsatser. Under 2012 inleddes sex utredningar jml 7 LVM (Lagen om vård av missbrukare). Utredningar inleds mot den enskildes vilja när det kan vara aktuellt med tvångsvård. Institutionsplaceringar vuxna Utifrån den enskildes ansökan och motivation till att bryta ett pågående missbruk beviljas placeringar vid I-IVB- hem. Under 2012 har tolv vuxna placerats med stöd av SoL. Under 2012 har två vuxna blivit placerade med stöd av L VM (Lagen om vård av missbmkare) Famil,jebehandling Syftet med modellen är, att i ett tidigt skede erbjuda klienter familjebehandling, om ett sådant behov finns, samt att få en effektivare och kortare utrednings- och behandlingsprocess, vilket bedöms vara till gagn för både klienter och socialtjänst. Det ses också som viktigt får socialtjänsten att kunna erbjuda stöd till barn och föräldrar när förändringsbenägenheten är som starkast, istället för att vänta till dess att utredningen avslutas. Familjerätt Arbetsuppgifterna för Familjerätten har varit att handlägga faderskapsärenden, namnärenden, adoptionsutredningar, yttranden till Tingsrätten i adoptionsärenden, dödsboanmälningar, samarbetssamtal samt utredningar rörande vårdnad och umgänge.

Socialnämndens mål 2011-2014

Socialnämndens mål 2011-2014 Socialnämndens mål 2011-2014 1 (6) Antagna av Socialnämnden 2011-11-29 387 Socialnämndens mål 2011-2014 Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 24 349 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.40 16.25, ajournering 15.30-15.40 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 14 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 16.35 ajournering 13.55-15.45 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15. 75 (99) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 15.35 17.00 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 27 403 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 09.35 11.45 ajournering 09.45 10.00 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 15.40 ajournering 13.35-14.30 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv.

En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv. Omsorgsnämndens mål 2012-2014 1 (5) ON 2011-12-01 162 MÅL 1 En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv. RESULTATMÅL 1:1 Ett prioriterat

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 17.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) -16.15 Renée Solstad (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet kl:

Lilla sammanträdesrummet kl: Omsorgsnämnden 2012-04-18 1 (10) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet kl:14.00-15.30 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Karl-Gustav Lindbäck

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 26 maj 2016 Plats och tid KS-salen, Stadshuset, 09:00 14:00 Ledamöter Ordförande Anna-Lena

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 13.00-16.40 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer