KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl (ajournering kl ) Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter Ersättare x Jan-Åke Berg (S), ordförande xx Sirkka Kahilainen (S) Lars Bergenvass (FP), 1 v ordf, xx Tommy Alm (S) x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Zofia Lindgren (S) x Berith Gustavsson, (S) Fredrik Nordin (M) x Anitha Fredriksson, (MP) Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, tf förvaltningschef Inger Lilja, nämndssekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Jan-Åke Berg Ordförande Anitha Fredriksson Justeringsledamot Inger Lilja Nämndssekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 2 Innehållsförteckning Ärende 137 Godkännande av dagordning 138 Förvaltningschefens information 139 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Föreningsbidrag Socialnämndens budget Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 143 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap.1 per kvartal I år Redovisning av uppdrag i anledning av verksamheten De glömda barnen 145 Inbjudan att ansöka om medel för insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 147 Informationsärenden 148 Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet. 149 Rapporter från kontaktpolitiker

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående revidering Dagordningen har varit utsänd till ledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Punkten Ordförandens information utgår.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Förvaltningschefens information att ta informationen till protokollet. Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om: pågående arbete med framtagande av länsövergripande avtal för blekingekommunerna och Landstinget Blekinge avseende barn som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer. att det förbättrade samarbete med Överförmyndarnämnden som efterlystes under Socialnämndens 112/12 kommer att aktualiseras vid tf förvaltningschefens träff med överförmyndaren den 11 maj att återkoppling skett med Vuxenenheten beträffande lokalernas tillgänglighet och resulterat i rutin för bevakning av dörrklockan att förvaltningens ledningsgrupp och stödfunktioner (ITsamordnare, medicinskt ansvarig sköterska, ekonomiansvarig, kvalitetsutvecklare samt personalansvarig) kommer att deltaga i SKLs utbildning Leda för resultat som syftar till ett ökat brukarfokus och ökad närhet till medborgarna. Politiken kommer så småningom att inbjudas till examination av ledningsgrupp och stödfunktioner.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp att ta informationen till protokollet. Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp delges nämnden Beslutsunderlag Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Föreningsbidrag 2012 att fördela föreningsbidrag inom budgetram 2012 med totalt kronor varvid återstående kronor fördelas enligt nedan att tilldela BRIS kronor i föreningsbidrag år 2012 att tilldela RIA kronor i extrabidrag år 2012, dvs totalt kronor år 2012 att tilldela Brottsofferjouren kronor i föreningsbidrag 2012 att tilldela Kvinnojouren kronor i bidrag år 2012 att tilldela AA-gruppen kronor år 2012 enligt överenskommelse Reservationer Ulla Birgersson (M) och Ulla Olofsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ansökningar om föreningsbidrag har inkommit från tio föreningar. Socialnämnden har vid tidigare sammanträde , samt beslutat att fördela föreningsbidrag enligt följande: RIA med kr Sällskapet Länkarna med samt att avslå begäran om bidrag angående Sommarlovskul med kr Budgeten för föreningsbidrag 2012 uppgår till varav redan fördelats enligt ovan och kr finns kvar att fördela. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Föreningsbidrag 2012 Omsorgsförvaltningens sammanställning av inkomna ansökningar till föreningsbidrag Socialnämnden 2012

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN forts Yrkanden Jan-Åke Berg (S) yrkar, med instämmande från Berith Gustavsson (S) att återstående kronor av 2012 års föreningsbidrag ska fördelas enligt följande: BRIS tilldelas kronor i föreningsbidrag år 2012 RIA tilldelas kronor i extrabidrag år 2012, dvs totalt kronor år 2012 Brottsofferjouren tilldelas kronor i föreningsbidrag 2012 Kvinnojouren tilldelas kronor i bidrag år 2012 AA-gruppen tilldelas kronor år 2012 enligt överenskommelse Ulla Birgersson (M) yrkar, med instämmande av Ulla Olofsson (M), att återstående kronor av 2012 års föreningsbidrag ska fördelas enligt följande: BRIS tilldelas kronor i föreningsbidrag år 2012 Brottsofferjouren tilldelas kronor i föreningsbidrag år 2012 Kvinnojouren tilldelas kronor i föreningsbidrag år 2012 Pingstkyrkan tilldelas kronor i föreningsbidrag år 2012 Föräldraföreningen mot narkotika tilldelas kronor år 2012 AA-gruppen tilldelas kronor år 2012 enligt överenskommelse Proposition Vid avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två yrkanden föreligger nämligen Jan-Åke Bergs (S) yrkande och Ulla Birgerssons (M) yrkande. Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition varvid han finner att Socialnämnden beslutat bifalla Jan-Åke Bergs yrkande. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: JA-röst för bifall till Jan-Åke Bergs förslag. NEJ-röst för Ulla Birgerssons förslag Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 5 JA-röster och 2 NEJ-röster. Socialnämnden beslutar därmed att bifalla Jan-Åke Bergs förslag. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av voteringslistan nedan.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN forts Ledamöter/tjänstgörande ersättare Närvaro JA-röst NEJ-röst AVSTÅR Ordinarie ledamöter Berg Jan-Åke Bergenvass Lars - Birgersson Ulla Gustavsson Berith Fredriksson Anitha Hagberg-Hake Ingrid - Olofsson Ulla Tjänstgörande ersättare Kahilainen Sirkka Alm Tommy X X X X X X X ANTAL 5 2 Protokollet ska skickas till BRIS Ria Stigmännen Karlshamns Sjöscoutkår Sällskapet Länkarna Brottsofferjouren Karlshamns kvinnojour AA-gruppen Adoptionscentrum Sydöst Pingstkyrkan Alarm och popkollo Föräldraföreningen mot narkotika

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Socialnämndens budget 2013 att ställa sig bakom framtagen information till budgetberedningen Förvaltningen har tagit fram information till budgetberedningen för år 2013 som delges socialnämnden. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv/tjänsteutlåtande Budgetinformation 2013 socialnämnden Budgetmaterial till budgetberedningen 2013

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att omsorgsförvaltningen ska upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS:2011:9. att förvaltningschefen ges uppdraget att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS:2011:9 att ta informationen om omsorgsförvaltningens projektplan för arbete med systematiskt ledningssystem till protokollet. Ett arbete för systematiskt kvalitetsarbete påbörjades hösten 2010 inom omsorgsförvaltningen. Syftet var att skapa en övergripande struktur över ledningssystem för kvalitetsarbete inom omsorgsförvaltningen enligt dåvarande lagstiftning. Januari 2012 trädde en ny föreskrift och allmänna råd i kraft, SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna och allmänna råden SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt SOSFS 2006:11 om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Syftet med ledningssystemet är att tydliggöra och fastställa principer för ledning av verksamheten. Principerna som fastställs i ledningssystemet ska vara kända av alla medarbetare och ange rutiner, riktlinjer, beskrivning av processer och aktiviteter som behövs för att verksamheten ska kunna säkra kvaliteten. Ansvaret för ledningssystemet åligger ansvarig nämnd och ansvaret kan inte överlåtas. Däremot kan någon i verksamhetens organisation utföra uppgiften med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten. Detta uppdrag föreslås ges till omsorgsförvaltningens förvaltningschef. En projektplan är framtagen som ska ligga till grund för omsorgsförvaltningens fortsatta arbete med ledningssystemet enligt den nya föreskriften, SOSFS 2011:9. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv/tjänsteutlåtande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Projektplanering Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 per kvartal I år 2012 att ta rapporten till protokollet Efter riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var tredje månad lämna rapport till Länsstyrelsen angående beslut som inte verkställts inom tre månader. Fr om 2010 ska denna rapportering ske till Socialstyrelsen. Kommunens socialnämnd är vidare skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en beviljad insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik) samt till kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter). Per kvartal I år 2012 finns, inom Socialnämndens ansvarsområde, inga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport har tillställts Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport per kvartal I år 2012

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Redovisning av uppdrag i anledning av verksamheten De glömda barnen att ta redovisningen till protokollet Socialnämnden beslöt under 109 att uppdra åt förvaltningen att, för nämnden. redovisa hur många föräldrar som beviljats insatsen förstärkt KOMET, antal grupper för barn till missbrukare, för barn vars föräldrar är skilda samt för barn som bevittnat våld samt antalet barn som deltagit i respektive grupper. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag i anledning av verksamheten De glömda barnen.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Inbjudan att ansöka om medel för insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2012 att inte ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen 2012 i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck med den motivering som anges i Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Socialnämnden har tidigare ansökt och beviljats utvecklingsmedel av Länsstyrelsen för utbildningsinsatser för all personal inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet avseende denna målgrupp. Syftet var att höja kunskapen om medvetenheten om frågorna. Flera påbyggnadsutbildningar har därutöver prioriterats för speciellt utsedd personal. Samarbetet har utvecklats med expert inom området för konsultation vid behov. Bedömningen är att det för närvarande inte finns behov av att ansöka om ytterligare utvecklingsmedel då förvaltningen har en grundkunskap och rutiner i verksamheten som tryggar hantering av frågor avseende denna målgrupp. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv /tjänsteutlåtande Inbjudan att ansöka om medel för insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2012 Länsstyrelsens inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer att ta informationen till protokollet Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag avsatt medel för enskilda kommuner eller två eller flera kommuner tillsammans att söka utvecklingsmedel för kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Totalt är 70 miljoner kronor avsatta till kommuners utvecklingsarbeten och 20 miljoner kronor till ideella föreningar som bedriver lokal verksamhet på området. Under förutsättning att riksdagen beviljar det kommer ytterligare medel att avsättas även efter år Utvecklingsarbetet avser att förbättra och kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom IFO för att stärka det interna och externa samarbetet för området våld i nära relationer samt utbildningsinsatser för all personal. Detta arbete skulle kunna utvidgas och förstärkas genom att en projektledare under minst ett år får uppdraget att arbeta inom området. Verksamheten kommer därför att söka medel för en projektledare för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Socialstyrelsen inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Protokollet ska skickas till Socialstyrelsen ( tillsammans med ansökan )

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Informationsärende att ta informationen till protokollet Vid Socialnämndens sammanträde lämnas information i följande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, mars 2012 Dnr SocN 2012/78 Lägesrapport avseende lågtröskelboende å Bäckegården Dnr SocN 2012/806

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet att ta rapporterna till protokollet Socialnämnden delges följande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Kommunfullmäktige , Samverkansprojekt för fler i arbete (FIA) från försörjningsstöd till nystartsjobb Dnr SocN Kommunfullmäktige , Ansvarsfrihet för år 2012 Dnr SocN Kommunfullmäktige , Över- och underskottsreglering av bokslut 2011 samt kompletteringsbudget för investeringar 2012 Dnr

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN Rapporter från kontaktpolitiker att ta rapporterna till protokollet Ulla Birgersson (M) rapporterar från besök å lågtröskelboendet, Bäckegården, tillsammans med Ingrid Hagberg Hake (S) och Fredrik Nordin (M). Sirkka Kahilainen (S) och Ulla Olofsson (M) rapporterar från träff med Öppenvården. Ulla Birgersson (M) rapporterar från frukostmöte med IOGT/NTO och beklagar att inbjudan enbart gått ut till ordförandegruppen. Ulla Birgersson (M) rapporterar från föreläsningen Det goda värdskapet den 19 april Tommy Alm (S) efterlyser återkoppling avseende anordnande av utomhusfest i maj månad för barn i familjer med försörjningsstöd samt påminner om att verksamheten fått i uppdrag att planera för en julfest i december 2012 för barn i familjer som uppbär försörjningsstöd (SocN 17/12). Socialnämndens ledamöter och ersättare förklarar sig villiga att vara behjälpliga vid anordnandet av såväl utomhusfesten som julfesten.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer