Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB

2 Året 2006 ÖBO fi rade 60 år med olika aktiviteter under hela året. Under våren fi ck hyresgästerna boken Smaka på ÖreBrO och i augusti ordnade vi ett stort kaffe- och kakkalas med artistuppträdande på Krämartorget och Olof Palmes torg. I början av september bjöd vi in till fi lm- och musikfestival, V.OX-festivalen, i Varbergaparken. Under året revs cirka 250 lägenheter i Markbacken för att ge plats för nybyggnation. Vitvaror och fast inredning såldes till allmänheten. Trädgården och terrassen på Krämaren genomgick en total renovering och kunde nyinvigas i juni till de boendes och kontorshyresgästernas glädje. I full snöstorm togs första spadtaget på Eyrafältet för 85 lägenheter i tre olika hus. Ett av husen är ett ÖBO-seniorboende. Vid årsskiftet var 75 lägenheter uthyrda och de första hyresgästerna fl yttar in april Under våren fl yttade hyresgästerna in i våra nya hus med 48 lägenheter i kvarteret Senapen i Sörby. En ny allaktivitetsarena invigdes i december vid Vivallaskolan. En vacker staty av en häst placerades också på skolgården. Hyresgästerna i Oxhagen, Rosta och Baronbackarna fi ck bredband via Stadsnät. Hyresgästenkäten gav fortsatt högt betyg åt ÖBO. Renoveringen och ombyggnationen av Lingården i Garphyttan påbörjades under hösten. Det ska bli 24 ÖBO-seniorlägenheter som är infl yttningsklara i april/maj Hyresförhandlingarna, som brukar äga rum i november, sköts upp på grund av att ÖBO fi ck en ny styrelse från den 1 januari Förhandlingarna ägde rum den 5 februari 2007 och resulterade i en generell höjning med 2,0 procent den 1 mars Utsikter 2007 En ny styrelse tillträder den 1 januari med borgerlig majoritet med stöd av miljöpartiet. Arbetet med att ombilda lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt inleds. Planeringen av nybyggnation i Näsby och Markbacken fortsätter. Eyrafältet kommer att färdigställas under året. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Sammanfattning och nyckeltal 2

3 FOKUSMÅL 2006 Integration och mångfald Vi har bland annat arbetat med integration och mångfald i rekryteringsprocessen. Bäst har vi lyckats avseende sommarungdomar, men vi har också anställt ett par bovärdar med utomnordisk bakgrund. Vi deltar också i två intressanta projekt. Dels inom SABO under rubriken Mångfald som drivkraft i affärsverksamheten, dels inom Eurhonet, där ett delprojekt kommer att handla om attityder och värderingar hos vår egen personal. Levande stadsdelscentra Vi har fortsatt arbetet med att utveckla våra stadsdelscentra. Brickebackens centrum har fått ett nytt ansikte och ny entré. Upprustningen av Haga centrum har framskridit. Vi har etablerat Kontanten-automater i Vivalla centrum, Brickebackens centrum, Varberga centrum och vid Oskarstorget. Vi står nu i startgroparna för att utveckla Rosta centrum och Markbackens centrum. Under våren öppnar Lilla Saluhallen i Markbacken. Ökat boinflytande Arbetet med boinfl ytande har under året resulterat i en stor mängd aktiviteter, både stort och smått, i våra stadsdelar. Några exempel är: gårdspysslare i Brickebacken, hustomtar på Student, kvartersfest i Markbacken, självförvaltning i Oxhagen, trafi k- säkerhetsskyltning i Rosta, barnverksamhet i centrum, Tarzanparken i Tybble, badet i Varberga, Norrdagen i Norrby, utemiljö i Vasa, ljusfest i Baronbackarna och festivalen i Vivalla. Förbättrade inköp Fokus är inriktat på att öka kvalitén på våra förfrågningsunderlag genom bättre och uppdaterade mallar och skapande av en handledning för projekthantering och bättre teknisk dokumentation på våra fastigheter. En stor insats läggs också på ökad kompetens bland våra medarbetare. 67 personer genomgick en extern utbildning om LOU (Lagen om offentlig upphandling) hösten 2006 och cirka 170 genomgår en internutbildning januari-februari Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Sammanfattning och nyckeltal 3

4 ÖBOs affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Vår vision hem för dig Våra guldkorn är viktiga egenskaper och kvaliteter som ska vara kännetecknande för ÖBO. Trygghet vi erbjuder hyresgästerna ett tryggt hem. Individuella värderingar våra erbjudanden stämmer med hyresgästernas önskemål. Prisvärt vi ger hyresgästerna valuta för hyrespengarna. Integration och mångfald vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Levande stadsdelar vi bidrar till att skapa attraktiva stadsdelar med ett varierat serviceutbud. Miljöansvar vi tar vårt miljöansvar genom att arbeta i samklang med naturens systemvillkor. Vackert vi har hög kvalitet i stort och smått, formar och vårdar vackra boendemiljöer. Infl ytande och delaktighet hyresgästen ska ha goda möjligheter att påverka års fokusmål ÖBOs styrelse har fastslagit tre fokusmål för Förbättrad hantering av reklamationer Integration och mångfald Förbättrade inköp Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Affärsidé och strategier 4

5 Ägardirektiv Bolaget ska ha till ändamål att genom sin verksamhet stödja kommunens bostadspolitiska intentioner.... främja tillgången på goda bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsprogram och motsvarande bostadspolitiska intentioner.... verka för att bolagets hyresgäster får ett reellt infl ytande över förvaltning och service.... verka för att boendet och bolagets verksamhet i övrigt kan ske med största möjliga hänsyn till god miljö och låg resursförbrukning.... sköta och underhålla fastigheterna enligt god teknisk praxis och utveckla en god boendemiljö under beaktande av en god ekonomi. ÖBOs ekonomiska mål Det ekonomiska resultatet ska ge utrymme både för en årlig avkastning till ägaren och en långsiktig konsolidering av bolaget. Nivån på bolagets avkastning ska varje år prövas av kommunen utifrån det långsiktiga konsolideringsbehov som bedöms gälla för de bolag om ingår i koncernen, Örebro Rådhus AB. Vinsten är inte ett mål, utan ett medel, som ska ge företaget en långsiktig handlingsfrihet, allt för hyresgästernas bästa. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Affärsidé och strategier 5

6 Hösten 1946 bildades Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro. Bostadsbristen var hög, trångboddheten stor och behovet av nya bostäder var skriande efter kriget. Allmännyttan fi ck uppdraget att bygga och äga hus samt erbjuda bra bostäder med rimliga hyror till alla. 60 år har gått sedan dess och vårt uppdrag är detsamma. Vi arbetar långsiktigt, bygger och förvaltar alla typer av bostäder med god kvalitet. Med kunden i fokus erbjuder vi attraktiva bostäder med bredd och variation i hela Örebro. Att hålla hög kvalitet på våra bostäder har varit en ledstjärna för oss under alla år. Då, som nu, ordnar vi arkitekttävlingar med jämna mellanrum. Stjärnhusens klassiska och prisade utformning är resultatet av en arkitekttävling och kvarteret Ulla på norr, också det prisbelönat, är ett annat exempel. Stjärnhusen i Rosta är välkända, men lika kända är kanske inte de 33 radhus på Björkallén som byggdes samtidigt. Och småhus har vi fortsatt att bygga under åren, nu senast i kvarteret Hangaren på Ladugårdsängen. Där hade hyresgästerna möjlighet att hyra sina hus för att efter två år köpa dem, vilket nästan alla också gjorde. Denna form av boende kallas för hyr-köp och blev en succé. Vi planerar att göra detsamma med de småhus vi tänker bygga i Markbacken. Markbacken är en stadsdel som genomgått en total omvandling de senaste fem-sex åren. Fastigheter har renoverats och några har rivits för att ge plats till nya bostäder i olika former: hus om fem till sex våningar, punkthus och radhus. Det är viktigt att ÖBO kan erbjuda småhus i stadsdelar där sådana inte fi nns. Många hyresgäster vill bo kvar i sitt område, men vill ha en annan typ av boende när familjen växer eller förändras på något sätt. Den svenska modellen av allmännyttan är omdiskuterad, inte bara i Sverige utan också ute i Europa. I södra Europa är det kommunala boendet så kallad social housing, det vill säga bostäder avsedda endast för ekonomiskt svaga hushåll som inte har möjlighet att hyra annat boende. Den tyska allmännyttan är mer jämförbar med den svenska vi erbjuder boende till alla oavsett privatekonomi. Genom att delta i arbetet i det nybildade europeiska bostadsnätverket, Eurhonet, följer vi det som händer i Europa och kan också vara med och påverka. Jag tror att vi har mycket att lära av våra kollegor i Europa och de av oss. En av våra största utmaningar på hemmaplan är att göra våra större stadsdelar mer attraktiva. När de växte fram på 60- och 70-talen, byggde man enhetligt och storskaligt. Det gör vi inte idag idag vill vi ha större variation. Alla hus och lägenheter har dock god kvalitet, är väl underhållna, håller en bra hyresnivå och det fi nns god service i centrumanläggningarna. Nu förnyar vi stadsdelarna på olika sätt. Ombyggnationen av Markbacken är ett exempel. Renoveringen av stadsdelscentra i Brickebacken och Haga är andra. Rosta centrum står på tur att byggas om härnäst. Omdaningen av den yttre miljön och den nya allaktivitetsarenan i Vivalla är ytterligare exempel på hur vi utvecklar våra stadsdelar. Vi vill erbjuda olika typer av boendeformer det är en god investering och Hans Lander, vd Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Vd har ordet 6

7 avgörande, inte bara för en god ekonomi utan också, för att motverka en tilltagande boendesegregation. Ett sätt att öka mångfalden är att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Politikerna är eniga om att omvandla cirka 400 hyreslägenheter till bostadsrätter och vi börjar med att se om det fi nns intresse för en ombildning bland hyresgästerna i Brickebacken. Vår modell - ÖBO-modellen - innebär att lägenheterna i den omvandlade fastigheten blir bostadsrätter redan från början. Vi går in och köper en lägenhet om en hyresgäst inte själv kan eller vill köpa vid tillfället och hyresgästen kan så fortsätta hyra sin bostad på samma villkor som tidigare. När hyresgästen fl yttar, säljs andelen till en bostadsrättsinnehavare eller hyrs ut igen. Man har också möjlighet att köpa lägen heten vid ett senare tillfälle. Varje år frågar vi hälften av våra hyresgäster vad de tycker om sitt boende och vår service. Till vår stora glädje är kunderna nöjda med både boende och service vann vi till och med två priser i en tävling som företaget AktivBo arrangerat. De står bakom hyresgästenkäten och det var i klasserna bästa serviceindex och produktindex som vi vann. Trots det goda resultatet vill vi bli ännu bättre och arbetar hela tiden för att våra hyresgäster ska bli nöjda med boende och service. Vår ekonomi är fortsatt god vi är nöjda med resultatet för Förvaltningsresultatet är lite bättre än budgeterat, vilket främst beror på den mycket milda hösten och lägre kostnader än budgeterat för värme och el. Återtagningen av tidigare nedskrivning av våra fastigheter bidrar också till det goda resultatet, men är en engångseffekt. Det stärker vår handlingsfrihet att ha en god ekonomi och gör det möjligt för oss att hålla nere hyrorna. Förhandlingarna om 2007 års hyra som brukar komma igång i november, sköts upp till början av februari för att vår nya styrelse skulle få möjlighet att delta. Resultatet blev en höjning med två procent från den 1 mars. Vi fortsätter att hålla låga hyror om man jämför med städer av motsvarande storlek. Våra hyror är idag cirka åtta procent lägre än genomsnittet för liknande företag och på 10 år har hyran för en lägenhet, i till exempel Vivalla, bara höjts med 10,7 procent. Den nya regeringen har beslutat att ränte- och investeringsstöd till byggandet av hyresrätter ska avvecklas. Det är naturligtvis negativt för oss, men vi är övertygade om att ÖBO är ett så starkt företag att vi ändå kan genomföra prioriterade projekt som till exempel punkthusen i Näsby och nybyggnationen i Markbacken. Vår ställning som allmännyttigt bostadsföretag är stark i Örebro och det gläds vi åt. Vår uppgift, att bygga och förvalta bostäder så att alla människor kan ha ett bra boende oavsett ekonomi eller andra valmöjligheter, är densamma 2006 som när vi bildades för 60 år sedan, Jag tror att vi utför vårt uppdrag på ett mycket bra sätt och att vi utnyttjar vår styrka att leva upp till vår målsättning även i framtiden. Hans Lander, vd Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Vd har ordet 7

8 Även 2006 ökade Örebro sin befolkning och antalet innevånare uppgick den 31 december 2006 till personer, vilket är en ökning med personer. Årets ökning är större än fjolårets. ÖBOs andel av den totala mängden bostäder är cirka 36 procent och av hyresrätterna cirka 70 procent. ÖBO har under året byggt 48 nya lägenheter. Lägenheterna ligger mitt emellan Sörby och Sörbyängen och består av fyra punkthus, varav ett är seniorbostäder. I kvarteret Hangaren på Ladugårdsängen har åtta villor sålts till hyresgästerna, som tidigare hyrt enligt ÖBOs hyrköpsmodell. Nyproduktion, försäljning samt förändringar i nuvarande lägenhetsbestånd gör att antalet lägenheter i ÖBO nu uppgår till Renoveringen av Markbacken har fortsatt och i december 2006 blev etapp fyra, sista ombyggnadsetappen, färdig för infl yttning. Efterfrågan på de ombyggda bostäderna i Markbacken har varit god och bara några få vakanser har förekommit. Rivningen av 250 lägenheter i Markbacken är avslutad. Dessa ersätts med 130 nya bostäder bestående av punkthus och småhus. I en första etapp bygger vi tre stycken fem- eller sexvåningshus på Örnsköldsgatan, närmast motorvägen med femtio två- och trerummare. Beräknad infl yttning hösten/vintern Under 2006 påbörjades byggnationen av 85 lägenheter på gräsplanen intill Eyrabadet. Två av husen blir punkthus och det tredje ett längre fl erbostadshus. De första lägenheterna är klara för infl yttning under våren I Garphyttan bygger ÖBO om det före detta äldreboendet till bostäder inom ramen för ÖBO senior. Sammanlagt skapar vi 24 lägenheter från ett rum och kokvrå till tre rum och kök. Våren 2007 kan de första hyresgästerna fl ytta in. I och med regeringsskiftet hösten 2006 förändrades de ekonomiska ramarna vid nyproduktion av lägenheter. Detta gör att det för närvarande är oklart hur stor nyproduktionen kommer att vara under åren framöver. Antalet vakanta lägenheter ökade något i början av året, men minskade igen under sommaren och hösten. Antalet lediga lägenheter har varierat mellan 105 och 140 lediga per månad. Omfl yttningen har under året uppgått till 17,7 procent, vilket i stort sett är samma omfl yttning som föregående år. 11,1 procent har fl yttat från ÖBO och 6,6 procent har fl yttat inom ÖBO. Studentbostäder ingår inte i ovanstående omfl yttning. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Bostadsmarknaden 8

9 Hyror Valresultatet 2006 gjorde att Örebro fi ck en ny politisk majoritet och ÖBO en ny styrelse års hyresförhandlingar kom i gång efter årsskiftet och avslutades under februari Den nya hyran innebär en hyreshöjning med två procent. Under året har ÖBO tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna arbetat fram ett nytt hyressättningssystem, ett system som på ett bättre sätt än tidigare speglar kundernas värderingar när det gäller standard och läge på bostäderna. En enkät har skickats ut till ett urval av ÖBOs och Fastighetsägarnas hyresgäster. Detta för att få ett bättre underlag för att sätta rättvisa hyror, men också för att bättre förändra och utveckla våra bostäder och stadsdelar. Enkäten besvarades av personer och kommer att vara en del av alla olika komponenter som det tas hänsyn till när vi så småningom ska sätta nya hyror. Under 2006 betalades det ut cirka 15,4 miljoner kronor i kvarboenderabatter. Hyrestorget Hyrestorget är ÖBOs uthyrningssystem. Företagets kunder är själva aktiva och söker den bostad de önskar via Internet eller Talsvar, men vi ger också personlig service via Bobutiken. Antalet kunder som varit aktiva i systemet under en sexmånadersperiod uppgick i slutet av året till drygt personer. I november 2004 startade ÖBOs nya Seniortorg, vilket är en utökad tjänst på Hyrestorget. Hälften av ÖBOs seniorbostäder hyrs ut via Seniortorget och den andra halvan via Hyrestorget. I slutet av år 2006 uppgick antalet personer som gjort en kundanmälan på Seniortorget till cirka personer. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Bostadsmarknaden 9

10 ÖBO arbetar mycket aktivt med levande stadsdelar. Vi tittar på stort och smått som kan bidra till människors trivsel och engagemang samt skapa en stolthet över den stadsdel där man bor och verkar. Här är ett axplock av vad som hände under 2006: Baronbackarna Ljusfest i mars. Öppet hus i 50-talslägenheten. Baronbackarnas dag på nationaldagen den 6 juni. Nytt kvinnocafé i centrum. Miljödag. Ny basketplan. Brickebacken Nyrenoverade tvättstugor med nya tvättstugevärdar i Brickebacken. Ombyggnation av Brickebackens centrum. Invigning av Saxonparken. Uttagsautomat i centrum (Kontanten). Dagkollo tillsammans med föreningarna. Centrum Nyinvigning av Krämarterrassen med tårtkalas i juni i strålande solsken. Luciafest på Änggatan års kalas på Krämartorget och Olof Palmes torg i augusti. Garphyttan Ombyggnation av Lingården i Garphyttan till seniorboende påbörjas. Ny lekplats på Holmsätersvägen i Vintrosa. Markbacken Rivningen av 250 lägenheter i Markbacken är klar. Infl yttning i 36 nyrenoverade lägenheter på Lertagsgatan. Norr Norrdagen för våra hyresgäster genomförs i september. Nya fasader och balkonger på Höglundagatan. Oxhagen Bakluckeloppis i centrum. Nya gårdsvärdar. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Levande stadsdelar 10

11 Rosta Nya trafi kskyltar som tagits fram med hjälp av skolbarn på Rostaskolan på Östra och Västra Vintergatan. Ombyggnationen av Rosta centrum inleds. Student Två hustomtar (studenter) arbetar med boinfl ytande för korridorboende studenter. Tybble Färdigställande och infl yttning i kvarteret Senapen på Studievägen. Första spadtaget för Eyrafältets 85 nya lägenheter. Upprustning av Tarzanparken i Tybble. Nya garage på Tybble- och Drakenbergsgatan. Vidareutveckling av självförvaltning på Sörbyängen. Varberga V.OX-festival i Varbergaparken i september med sång, dans, musik och fi lm. Luciakväll i Varbergaparken. Nya trivselvärdar i Varberga. Uttagsautomat i Varberga centrum (Kontanten). Aktivitetskvällar vid Varbergabadet. Vasastan Ombyggnation av yttre miljö på kvarteret Lejongapet som blir en grön oas. Vivalla Öppet hus i två möblerade lägenheter på Diktargatan. Invigning av aktivitetsarenan intill skolan i december. Avtäckning av ny staty av en häst på Vivallaskolans skolgård. Förändring av utemiljön, balkonger och gårdar på Diktargatan. Uttagsautomat vid Vivalla torg (Kontanten). Utsmyckning med illuminerade granar på Poesigatan. ÖSKs och KIF Örebros spelare träffar barn och ungdomar på skolor och fritidsgårdar (i fl era stadsdelar). Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Levande stadsdelar 11

12 Under 2006 har beslut fattas om utbyggnad av bredband i Markbacken och Tybble. Projektet omfattar cirka lägenheter och lokaler. Arbetet med utbyggnaden kom igång under hösten. I och med denna utbyggnad omfattas nu totalt lägenheter av Stadsnät och av Bredbandsbolaget. I de allra fl esta av ÖBOs lägenheter fi nns möjlighet till uppkoppling till Internet och andra tjänster via Comhem och/eller ADSL-teknik. Stadsnätet är ett öppet nät, där fl era företag erbjuder sina tjänster med Internet, IP-telefoni och TV. ÖBOs egen datatrafi k och telefoni till de fl esta av våra kontor på stan går via stadsnätet. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Bredband 12

13 ÖBO har studentlägenheter av vilka är möblerade, 719 i korridor och 296 i delad lägenhet. Omfl yttningen är cirka lägenheter per år, varav cirka 500 vid höstterminsstarten och 350 vid vårterminsstarten. Personalen har under året bestått av tre bovärdar, distriktschef, distriktsassistent och säljare samt extra personal vid terminsstarterna. Bostadsbehov Antalet sökande till Örebro universitet har fortsatt att minska något under 2006 jämfört med tidigare år. Det är allt fl er program och kurser som inte har studenter till alla platser. Detta har inneburit att antalet studenter har minskat och därmed också behovet av studentbostäder. För ÖBOs del har det gjort att vi klarat av att tillgodose bostadsbehovet inför terminsstarten, trots att vi för andra året i rad minskat antalet studentbostäder från lägenheter år 2004, lägenheter år 2005 till lägenheter år Vi har trots den minskade efterfrågan lyckats väl med att hålla vakansgraden på rimlig nivå. Framför allt har det skett genom att omvandla studentboende i Brickebacken till vanligt boende. Där fi nns det en förhållandevis god efterfrågan på vanliga bostäder. Bostadsgaranti ÖBO erbjuder sedan fl era år tillbaka en bostadsgaranti för studenter som blir antagna till Örebro Universitet. De som anmält att de vill omfattas av vår bostadsgaranti har erbjudits korttidskontrakt i Mellringe. Antalet som ville omfattas av bostadsgarantin var cirka 350 stycken, men det var bara 20 stycken som behövde utnyttja garantin. Möjligheten att använda Mellringe för bostadsgaranti försvinner 2007, eftersom vi kommer att hyra ut studentbostäderna i Mellringe till Örebro kommun för gruppboende. Avvecklingen av Mellringevägen som studentboende är en följd av den minskade efterfrågan. För hösten 2007 hittar vi en ny lösning för att klara bostadsgarantin. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB ÖBO Student 13

14 Kommande behov av studentlägenheter I dagsläget är det osäkert hur utvecklingen av antalet studenter vid Örebro universitet kommer att förändras. Man vet att det de närmaste åren fi nns stora årskullar som är i ålder för högskolestudier. Möjligheten att få arbete påverkar naturligtvis hur stor del av dessa som väljer att studera. Ett antal andra fastighetsägare har nya studentbostadsprojekt på gång, varför det med nuvarande antal studenter inte är ett akut behov för ÖBO att bygga nya studentbostäder. Det är bra att ha ett antal projekt relativt färdigprojekterade som vi snabbt kan starta om antalet studenter åter ökar, vilket man sedan tidigare vet kan ske med kort varsel. Vi har fortsatt en allt större efterfrågan på familjelägenheter för studenter. Vi möter detta behov med bland annat Enrisvägen som är en studentgård med treor och fyror till studerande. Vi har även tvåor och treor i Varberga sedan tidigare. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB ÖBO Student 14

15 Gemenskap, trygghet och ökad livskvalitet är några av grunderna i ÖBO Senior. Ett boende som är alltmer eftertraktat. ÖBO Senior startade sommaren 2000 när gemenskapsboendet på Köpmangatan stod klart. Idag har ÖBO 639 seniorlägenheter på olika platser i kommunen. Höghuset i Rosta för ÖBO Senior 1950 fl yttade Dagmar Andersson, hennes make och barn in på Västra Vintergatan 132. Huset var nybyggt och det kryllade av barn i trapphuset. Efter 56 år i sin lägenhet har Dagmar nu flyttat till seniorboendet på Östra Vintergatan 7, höghuset i centrum. Dagmar är glad att det fi nns hiss i huset och att hon har ett stort och fi nt kök i sin lägenhet på fjärde våningen. Här känner jag mig hemma och gemenskapslokalen i huset gör att jag varje vecka träffar gamla vänner, pysslar och dricker en kopp kaffe. Tänk att denna möjlighet fanns här i Rosta, säger Dagmar nöjt. Ella Möttus bor också i höghuset. När chansen fanns fl yttade hon och hennes make hit efter att ha bott i Rosta sedan I gillestugan som nu är gemenskapslokal har hon fi rat födelsedagar och estländarnas nationaldag i många år. Vi har en fantastisk lägenhet med tre härliga balkonger, där vi i sommar njutit av solen och värmen till sent på kvällarna, berättar Ella. Ella Möttus är en eldsjäl för sammanhållningen i huset. Jag känner alla och vi stöttar varandra när livet är lite svårt, säger Ella. Höghuset i Markbacken Göte Gunnarsson, som bor i det nya höghuset i Markbacken, är pensionerad ingenjör med stort intresse för datorer. Han har hållit en kurs i IT för intresserade i huset. Göte och hans fru Ulla sålde villan i Nora och fl yttade till åttonde våningen i seniorhuset i Markbacken, där de nu har en ny fi n lägenhet med häftig utsikt. Men det bästa, säger de båda två, är att här bryr man sig verkligen om varandra. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB ÖBO Senior 15

16 Nytt seniorboende på Studievägen Under 2006 blev det senaste seniorboendet på Studievägen 12 klart. Nu pågår ombyggnad av Lingården i Garphyttan med 24 lägenheter och den 1 maj 2007 blir 19 lägenheter klara på Restalundsvägen 38. Verksamhetsråden, som fi nns i seniorhusen, har en viktig uppgift att fylla. De planerar aktiviteter och håller kontakt med ÖBOs två seniorsamordnare. För dig över 55 år ÖBO Senior är till för hyresgäster som är över 55 år. Seniorlägenheterna söks via Seniortorget eller Hyrestorget som fi nns på ÖBOs webbplats. Det går bra att vara anmäld på båda torgen samtidigt. När man anmäler sig på torgen börjar poängen att samlas, vilka sedan används för att välja bostad. Man får en poäng för varje dag man står i kö. Seniortorget eller Hyrestorget Hälften av de lediga seniorlägenheterna erbjuds på Hyrestorget och hälften på Seniortorget. Den som redan bor hos ÖBO är automatiskt med på Hyrestorget. Har man fyllt 50 år kan man anmäla sig till Seniortorget. Att stå i seniorkön kostar 100 kr per år, eftersom det är en utökad tjänst. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB ÖBO Senior 16

17 ÖBO Lokaler har marknadsansvaret för ÖBOs cirka lokaler med en yta om cirka kvadratmeter. Lokalerna inrymmer både kommersiell och offentlig service samt hobby- och fritidsverksamheter i anslutning till ÖBOs bostäder i Örebros olika stadsdelar. Efterfrågan har ökat något från tidigare nivåer, uthyrningsgraden ligger på knappt 98 procent av vårt bestånd. Intäkterna för lokaler var 2006, 114 Mkr (123 Mkr). Under 2006, liksom 2005, har vi haft ett särskilt fokusmål från ÖBOs styrelse att arbeta med att utveckla våra stadsdelscentra. Några av de åtgärder som gjorts för detta är: Nya luftiga och ljusa entréer i Haga centrum. Flytt av biblioteket och restaurangen i Haga centrum. Ny gemensam reception för Hagabadet och Nautilus. Verksamheterna i Haga centrum har gjort en gemensam reklamfi lm som visats i TV4. En smörgåsbutik har fl yttat in vid Tybble Torg. Vi har renoverat skärmtak och fasader vid Brickebackens centrum. Coop Konsum har fått en ny entrélösning. Upprustning av Rosta centrum har inletts, där temat är 50-tal möter 2000-tal. Ett projektavtal har tecknats med Örebro Läns Landsting angående en ombyggnad och tillbyggnad av vårdcentralen i Brickebacken som ska vara klar till vintern Avtal är tecknat för en ny familjecentral som kommer att fl ytta in i Oxhagens centrum vintern I Vivalla centrum kommer ett café att öppna till våren samt även en särskild informationsverksamhet för Folktandvården. Verksamheterna i Vivalla centrum har gjort ett gemensamt reklamblad. Vi har etablerat Kontanten med uttagsautomater i Vivalla centrum, Varberga centrum, Brickebackens centrum samt vid Oskarstorget. I mars 2007 öppnar Lilla Saluhallen i Markbackens centrum. Butiken kommer att ha en färskvaruprofi l med bland annat butiksstyckat kött. Under hösten 2006 avvecklade Willys Hemma sin lågprisbutik, en så kallad hard-discount-butik, i samma lokal. Vi har under året genomfört vår första kundenkät om vad vi kan göra för att bli en bättre hyresvärd. Vi fi ck svar från cirka 47 procent av våra lokalkunder. Enkäten gav bland annat besked om att många kunder saknat en informationskanal från ÖBO Lokaler. Under året har därför Lokalbladet kommit till, med en utgivning av tre nummer. En annan åtgärd, som ett resultat av enkätsvaren, är att vi numera har utsett en ansvarig person inom enheten för hantering av felanmälningar och har arbetat fram bättre rutiner för återkoppling vid felanmälningsärenden. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB ÖBO Lokaler 17

18 Eyrafältet I april 2006 påbörjades nyproduktionen av 85 lägenheter i kvarteret Skridskon med adress Restalundsvägen. Byggnationen är fördelad på tre huskroppar, varav en är seniorbostäder. Infl yttning sker under perioden april till november Markbacken I Markbacken har den fjärde renoveringsetappen, omfattande 36 lägenheter, färdigställts för infl yttning i december. Denna etapp avslutar det omfattande renoveringsarbete i Markbacken som nu har pågått under cirka sju år. Rivning av 250 lägenheter har avslutats under året och planeringen för den kommande nyproduktionen har påbörjats. Krämarterrassen Renoveringen av terrassen som påbörjades 2005 slutfördes under sommaren Då hade drygt ton massor fraktats från terrassen till Atleverken samt kvm färdigt gräs lagts ut. Sörby Under våren 2006 färdigställdes 48 lägenheter i kvarteret Senapen med adress Studievägen. 14 lägenheter av dessa är seniorbostäder. Lingården, Garphyttan Under hösten 2006 påbörjades arbetet med att bygga om Lingården från ett före detta kommunalt äldreboende till seniorbostäder. Det ombyggda huset kommer att innehålla 24 lägenheter med infl yttning mars/april Kommande projekt ÖBO projekterar för två punkthus i området Näsby i östra Almby. Projektet omfattar 47 lägenheter och planerad byggstart är preliminärt satt till sommaren 2007 med infl ytt sommaren Byggprojektet är ett så kallat partnering-samarbete med Skanska och förutsätter att ÖBO får investeringsbidrag. Nybyggnation av tre punkthus startar under året i Markbacken. Det blir knappt 50 stycken två- och trerummare. Beräknad infl yttning hösten/vintern ÖBO fortsätter med utredningsarbetet beträffande Baronbackarna. Ansökan om att riva höghuset har tagits tillbaka och en omfattande upprustning av centrumdelarna påbörjas troligen under Under året har även olika former av förberedelser gjorts för ett eventuellt byggande av nya bostäder i främst Ladugårdsängen och Sörbyängen. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Byggprojekt 18

19 Fastighetsaffärer Fastigheten Eldskriften 1, före detta panncentralen i Baronbackarna, är återigen i ÖBOs ägo sedan köparen inte fullföljde köpet från Fastigheterna Hangaren 3, 5, 6 samt 8-12, totalt åtta småhusfastigheter, har sålts genom ett hyrköpsförfarande. Samtliga hyresgäster som har bott under minst två år köpte sina hus till ett på förhand bestämt pris. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Byggprojekt 19

20 Personalens möjligheter till infl ytande och delaktighet är avgörande för att ÖBO ska lyckas i sitt uppdrag. Att kunna påverka innehållet i arbetet skapar intresse och engagemang, vilket i sin tur leder till att hyresgästerna får en positiv bild av kontakterna med företaget. För att kunna ge goda möjligheter till infl ytande och delaktighet, har ÖBO i fl era år arbetat med en modell för verksamhetsplanering som innebär att samtliga anställda bidrar till att förverkliga de mål som sätts upp. Utifrån våra guldkorn, mål och de särskilda fokusmål som styrelsen pekat ut, arbetar arbetsgrupper inom hela företaget med att forma aktiviteter som sedan genomförs och följs upp. För att utnyttja hela den potential som fi nns hos vår personal, har 2006 inneburit särskilda satsningar på arbetsmiljöfrågor. Att bli sedd av sin chef, att kunna framföra sina åsikter i ett öppet arbetsklimat och att kunna känna tillit till sina arbetskamrater är exempel på viktiga ingredienser för att skapa trivsel. Axplock av viktigare händelser Under hösten gjordes en utvärdering av organisationsförändringen, vilken trädde i kraft den 1 januari De positiva följderna har varit klart övervägande, men företagsledningen har också fått kritik för, framför allt, hur processen kring förändringen drevs. Inkomna synpunkter är sammanställda och åtgärder samt eventuella förslag till förändringar kommer att redovisas i mars Under våren genomfördes en ny upphandling av företagshälsovård. Den ledde till att Feelgood övertog uppdraget från Haluxa den 1 juli Förändringen har gått bra, även om vi haft vissa synpunkter på tillgängligheten hos den nya utföraren. En inventering av företag som tillhandahåller medarbetarenkäter gjordes under hösten. Enkäten kommer att genomföras tidigt ÖBOs satsning på friskvård har gått vidare. Den är mycket uppskattad och vi märker att vi också får med allt fl er medarbetare i de aktiviteter vi erbjuder. Under senhösten diskuterades en omförhandling av fl extidsavtalet och vi nådde fram till en överenskommelse med de fackliga företrädarna. Förändringen går huvudsakligen ut på att förtydliga de regler kring bland annat fl extidssaldo och övertidsuttag som funnits sedan tidigare. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, gjorde en granskning av ÖBO i december och resultatet av den kommer i februari Under 2006 fi rade ÖBO 60-årsjubileum. För personalens del innebar detta bland annat en stor festlighet som gick av stapeln den 24 november i Varmbadhuset. Personalklubben gjorde ett jättejobb med att ro arrangemanget i land och responsen var översvallande. Temat för festen var klädsel och utstyrsel från de decennier som fl ytt under den tid ÖBO verkat. Personalklubben var under året som vanligt aktiv också i fl era andra sammanhang. Det ordnades bland annat en mycket uppskattad resa till Kiev. Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Personal 20

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Prinsen, Drottninggatan Med stadens puls utanför fönstret BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten 1997-2010 Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Framtidenkoncernen 17 921 hyresrätter 22 579 hyresrätter 23 596 hyresrätter 2 293 hyresrätter

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Året som gått i korthet ÖrebroBostäder AB. Årsredovisning i korthet 2005 Fullversion på ÖrebroBostäder AB 1

Året som gått i korthet ÖrebroBostäder AB. Årsredovisning i korthet 2005 Fullversion på  ÖrebroBostäder AB 1 Året som gått i korthet 2005 ÖrebroBostäder AB Välkommen hem! Årsredovisning i korthet 2005 Fullversion på www.obo.se ÖrebroBostäder AB 1 VD har ordet VD har ordet DET ÄR GLÄDJANDE att konstatera att vår

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 25 1 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 VERKSAMHETEN I KORTHET. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar sedan 5 år centralt

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer