INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)"

Transkript

1 Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden , på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) Intäkter Rörelseresultat Årets resultat Finansiella kostnader Intäkter Föreningens intäkter har ökat med 0,5-1,0 % per år, trots oförändrade månadsavgifter, som följd av ökade intäkter från garage och hyresrätter. En utveckling som förväntas fortsätta vid oförändrade månadsavgifter. Rörelseresultat/ Resultat efter driftskostnader Rörelseresultat är resultat efter driftskostnader och ska täcka finansiella poster, avsättningar, avskrivningar och skatt. Driftskostnaderna har stigit med i snitt 5 % per år från 2,75 MSEK till 3,05 MSEK. Genom omförhandling av avtal beräknas driftskostnader för 2010 minska för att därefter åter växa med 3 % årligen. Finansiella poster De finansiella posterna består av räntekostnader, räntebidrag och ränteintäkter. Dessa har varierat från år till år, i huvudsak beroende på förändringar i räntebidrag, lånevillkor och ränteläge. Föreningens räntebidrag har successivt fasats ut och upphör helt fr. o. m år Föreningens lånevillkor daterade 2009 tillsammans med ränteutsikter de närmaste två åren kompenserar mer än väl upphörandet av räntebidragen. Årets resultat Årets resultat har pendlat mellan vinst och förlust de senaste åren. Utfallet är i stort en följd av variationerna i de finansiella posterna. Utsikterna för årets resultat är, därmed i likhet med de finansiella posterna, positiva. För 2010 har vi budgeterat med ett årligt resultat på 520 KSEK.

2 INTÄKTER INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Månadsavgift Hyresrätter Garage nedre Garage övre Övrigt 3727 Månadsavgifter Månadsavgifterna har varit oförändrade mellan (2001 övertog föreningen fastigheten). Först år 2007 höjdes de med 8 %, därefter har de varit oförändrade och I dagsläget finns inget behov eller planer på några månadsavgiftsförändringar. Hyresrätter Föreningen har idag nio lägenheter som disponeras som hyresrätter. Hyrorna har legat oförändrade mellan År 2008 höjdes de med 1,2 %, 2009 ingen höjning. Hyresförhandling för 2010 har givet ett utfall på 4,69 % fr. o. m Garage nedre Nedre garage om 50 platser samt fem carportplatser disponeras av våra grannföreningar via servitut. Avgiften räknas upp årligen som funktion av gällande konsumentprisindex enligt avtal. Garage övre Övre garage om 23 platser samt tre carportplatser disponeras av vår förening och hyrs ut till föreningens medlemmar. Avgiften har varit oförändrad sedan föreningen tog över fastigheten 2001 fram till våren 2009, då en avgiftsjustering genomfördes. Övriga intäkter Övriga intäkter består till stor del av avgifter för bredband, men även intäkter från pant- och överlåtelseavgifter. Intäkter från bredband är i likhet med antalet användare relativt stabilt och täcker driftskostnader. Dagen bredbandsavgift bedöms som marknadsmässig.

3 DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER 2009 (KSEK) Uppvärmning Tomträttsavgäld Fastighetsskötsel -178 Reparationer Bredband Förvaltningsarvoden El -194 Personalkostnader Fastighetsförsäkring Vatten Kabel TV Övr driftskostnad Sophämtning Uppvärmning är fjärrvärmeavtal med FORTUM (monopol). Intrimning och effektivisering av värmesystem pågår. Ventilationskontroll med energiåtgärder är inplanerad Tomträttsavgäld är gällande avtal (t o m 2016) med Stockholms stad. Fastighetsskötsel är kostnader för: - avtal med HSB Stockholm avseende fastighetsskötsel (Fastighetsägarna AB) - avtal med Miljölogik AB avseende städning (Mariestäd AB) - avtal med Berendsen Texil AB avseende entrémattor - samfällighetskostnader (grovsoprum, trädgårdsskötsel, snöröjning mm) Nya avtal har från årsskiftet slutits med Fastighetsägarna och Mariestäd vilket sänker årskostnaden med kr. Reparationer utgörs av reparationer samt avtal med Kone AB avseende hissunderhåll. Stamspolning för att minska VVS reparationer är inplanerad Bredband är avtal med OwnIT AB. Avtalet har förlängts ett år. Förvaltningsarvoden avser avtal med HSB Stockholm om ekonomiförvaltning. Nytt avtal från årsskiftet har slutits med HSB vilket sänkt kostnaden med kr/år. El avser avtal med FORTUM om fastighetsel. Personalkostnader är arvoden förtroendevalda och revisor samt arbetsgivaravgifter Fastighetsförsäkring är avtal med Länsförsäkringar AB. Ny upphandling av fastighetsförsäkring är inplanerad Vatten är avtal med Stockholm Vatten AB. Kabel TV är avtal med ComHem AB. Övriga driftskostnader är kostnader avseende: - Pant- och överlåtelseavgifter mot HSB - Revision, stämma och möten - Löpande verksamhet (avgifter, kontors- o förbrukningsmateriel, porttelefon) - Konsultkostnader Sophämtning är avtal med Stockholm Entreprenad AB samt SITA AB avseende tömning av hushållssopor (monopol) och källsorterat avfall.

4 FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER TREND (KSEK) Räntebidrag Räntekostnader Räntebidrag Föreningen har sedan övertagandet av fastigheten fått räntebidrag. Fr. o. m 2011 utgår inga ytterliggare räntebidrag. Räntekostnader Räntekostnaden är beroende av total skuld, gällande lånevillkor och aktuella räntor. Räntekostnaden har de senaste åren pendlat mellan 2,5 och 3,0 MSEK. Efter omförhandlingar 2009 förväntas räntekostnaden under perioden ligga kring 2,0 MSEK, för att därefter öka. SHB 21,0 MSEK 5,19 % Fast SHB 9,3 MSEK 3,60 % Fast SEB 18,6 MSEK 1,04 % Rörlig SEB 9,0 MSEK 1,04 % Rörlig Skuld Den totala skulden har minskat med ca 2,5 MSEK de senaste två åren och skulden uppgår idag till 57,9 MSEK. Överlikviditet (kassan) kan användas till amortering av föreningens skuld. Nästa lämpliga tillfälle blir sannolikt i samband med omsättning av lån

5 FASTIGHET Filterbyte Luftfilter i frisklyftsintag i anslutning till fönster har inte bytts sedan fastigheten byggdes Som del i förberedelsearbetet inför obligatorisk ventilationskontroll(ovk) behövs filtrens funktion säkerställas, efter inspektion gjordes bedömningen att samtliga filter behöver bytas. Stamspoling I förebyggande underhållsyfte är en stamspolning av såväl horisontell och vertikala stammar inplanerad under andra kvartalet. Spolning avser minska antal stopp i avlopp hos medlemmar med VVS reparationer som följd samt förlänga anläggningens livslängd. Ventilationskontroll Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. En obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras vart sjätte år för flerfamiljshus. Det är fastighetsägarens ansvar att regler följs och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. Fastigheten uppfördes 1997 och har inte genomgått någon ventilationskontroll. En upphandling av OVK pågår och är inplanerad att genomföras under våren Nät vid takfot mot insekt och fåglar Det nät som täcker luftspalt mot vind bl a vid takfot har gått sönder och fått till följd att fåglar och insekter röra sig fritt i utrymmet med bon som följd. Förutom att skapa ett direkt problem för de närmast boende kan bo och spillning skapa långsiktiga problem på fastigheten. Problemet behöver åtgärdas genom att näten byts ut. Bytet kräver sannolikt delvis behov av kranbil. Inplanerat under Intrimning av värmesystem Värmekostnaden är den största påverkbara driftskostnaden. Ett väl intrimmat värmesystem kan säkra kvaliteten i boendemiljön och minska föreningens kostnader. I samband med väderomslag under vinterhalvåret har flera medlemmar upplevt problem med kalla lägenheter. Intrimning av värmesystem är prioriterat och kommer att fortsätta under 2010 via fastighetsskötare och sakkunniga på området.

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014 AF GRUBBENS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AF GRUBBENS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AF GRUBBENS

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2006

Förvaltningsberättelse 2006 Firma Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka - Organisationsnummer 716418-0668 Medlem i Fastighetsägarna Förvaltningsberättelse 2006 Översikt över utvecklingen av verksamhet, ställning och resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

Årsredovisning 2014 TORPEDBÅTEN NR 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TORPEDBÅTEN NR 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TORPEDBÅTEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 PLANETEN 234. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 PLANETEN 234. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PLANETEN 234

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Årsredovisning för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Räkenskapsåret 2011 Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn 1(13) Styrelsen för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, Nacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer