BRF Sågen Malmö Organisationsnr Årsredovisning För räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 BRF Sågen Malmö Organisationsnr Årsredovisning För räkenskapsåret

2 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 1 januari december Styrelse, revisorer och andra funktionärer Ordinarie ledamöter Styrelsesuppleanter: Bo Ahlström David Holm Christina Green Ingrid Hägerklint Stuart Cameron Jonas Bengtsson Louise Hederström Revisorer: Revisorsuppleanter: Thomas Appelgren Åke Stenmo Valberedning: Harald Leander Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Sågen 1 i Malmö kommun med därpå uppförda byggnader innehållande 38 bostadslägenheter varav 1 st är hyresrätt resterande upplåtna med bostadsrätt samt 2 lokaler. Till byggnaden hör också 56 bilplatser varav Kryddfabriken har nyttjanderättsavtal för 35 st. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar. Marken innehas med äganderätt. Bostadsarea 3476 m2 Lokalyta 445 m2 Årets taxeringsvärde Kr Varav lokalers Taxeringsvärde kr Förvaltning Förvaltningen av föreningens ekonomi har utförts av Braheds Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har utförts av Esident AB. Trappstädning har utförts av Servicekompaniet Andreasson AB. Underhåll Utfört underhåll Vi har under året påbörjat arbetet med att åtgärda de brister vi konstaterat föreligger i fastigheten. Vi har sålunda under året åtgärdat de fuktskadade förråden i det nedre garageplanet. Dessutom har vi november påbörjat arbetet med utbyte respektive relining av huvudavlopps-

3 2 Brf Sågen i Malmö ledningarna samt, satt igång att stoppa vatteninträngningen i garaget. Båda dessa åtgärder kommer att avslutas under våren Underhållsplan och kommande års underhåll Arbetet med at revidera underhållsplanen för det långsiktiga underhållet har vi ännu inte påbörjat utan vi har koncentrerat oss på att analysera underhållet för de närmaste åren. En del av de åtgärder vi planerat för 2012 har vi tyvärr inte kunnat göra, men vi räknar med att genomföra dem under Vi kommer bl. a. att arbeta med att öka säkerheten i fastigheten. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Verksamhet Butikslokalen som Slettvoll lämnade i slutet av 2010 är ännu inte uthyrd. Slettvolls hyreskontrakt går ut hösten Under året har 2 bostadsrätter bytt ägare. Ekonomi Föreningens räntekostnader har under året varit låga tack vare att lånen bundits till gynnsam ränta under Föreningens resultat och ställning tkr Resultat och ställning Intäkter Rörelseresultat Resultat Balansomslutning Årsavgift för bostäder / m Årsavgift Förra årets justering med 396 tkr är justering av fordran och skulder till den Ekonomiska föreningen vid övertagandet har återförts på grund av kvarvarande tvist med Skandinavisk Fastighetsfond. Föreningen har kommande budgetförändringar, dels kommer sannolikt intäkterna från lokalerna att bli lägre fr. o. m 2013 dels kommer fastighetsavgift påföras Framtiden Genom att snarast åtgärda problem med fastigheten och göra fastigheten attraktiv vill vi försöka bevara och helst höja värdet på lägenheterna, vilket bör vara möjligt med hänsyn till det centrala läget. Föreningens goda ekonomiska ställning bör göra detta möjligt. Förslag till disposition av föreningens resultat Balanserat resultat Årets resultat före fondavsättning Summa överskott Styrelsens förslår följande disposition till stämman Avsättning till underhållsfond Att balansera i ny räkning

4 Brf Sågen i Malmö 3 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Not: Nettoomsättning Hyra bostäder Hyra lokaler, momsreg Hyra garage momsreg Hyra garage Hyresintäkter övriga objekt Debiterad F skatt lokaler Bostadsrätt Kabel TV El Uppvärmning Pant & överlåtelseavgifter Fakturering &påminnelseavgifter Parkeringsavgifter Öresavrundning 8 70 Summa nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Övriga ersättningar och intäkter Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Fastighetsskötsel Servicekontrakt Obligatorisk ventilationskontroll OVK Hissbesiktning Bevakningskostnader Reparationer El Uppvärmning Vatten & avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Kabel TV Fastighetsskatt Summa Driftskostnader

5 4 Brf Sågen i Malmö Förvaltningskostnader Försäljningsprovision Representation Kontorsmateriel Mobiltelefon Telefon, hiss Övr kostnader Styrelsearvode Styrelsearvode ek. fören Extern revisor Ek Förvaltning Övriga förvaltningskostnader IT tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Advokat och rättegångskostnader Sociala avgifter Summa Förvaltningskostnader Avskrivningar Avskrivning byggnader Avskrivning lokalanpassning Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter från bank Skattefria ränteintäkter Räntekostnader, fastighetslån Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder Summa finansiella poster Årets resultat

6 Brf Sågen i Malmö 5 Balansräkning TILLGÅNGAR Not: 31/ / Anläggningstillgångar Byggnader Ack avskrivning byggnader Lokalanpassning Ack. avskrivning lokalanpassning Mark Pågående om och tillbyggnad Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutb kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank, checkräkningskonto Sparkonto Handelsbanken Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6 Brf Sågen i Malmö Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 31/ / Eget kapital Insatser Upplåtelseavgift Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Lån Handelsbanken Lån Handelsbanken Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Redovisningskonto för moms Personalens källskatt Arb. giv avgift Avräkning Kv Sågen Ek förening Mottagna depositioner, kortfristiga Uppl styrelsearvode Upplupen räntekostnad Förutbetalda hyror och avgifter Uppl. kostnader/förutb. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Inga inga

8 Brf Sågen i Malmö 7 Noter till Resultaträkning och Balansräkning: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1: Not 2: Skulder och fordringar i samband med bildande av föreningen har resultatförts och justerats i balansräkningen Lånen har lagts om till Handelsbanken och bundits i 2 år till en ränta 3,25% respektive 3 år med en ränta 2,66%.

9

10

11

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer