Delårsrapport januari-september 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-september 1998"

Transkript

1 Delårsrapport januari- S E B koncernens förvaltningsresultat* för januari - minskade med 32 procent till Mkr (6 250 Mkr proforma motsvarande period ). S E B visade en förlust på Mkr för tredje kvartalet, vilket framför allt påverkats av - Reservering för befarade kreditförluster för Ryssland med 1,4 miljarder - Värdeminskning i Trygg-Hansas placeringsportfölj med 0,6 miljarder - Realisationsvinst från försäljningen av Industrial & Marine med 0,45 miljarder. Räntabiliteten på eget kapital var 12,9 procent (12,7 procent proforma för helåret ) och periodens resultat per aktie blev 4:77 kronor (5:78 kronor motsvarande period i fjol). Integrationsarbetet är framgångsrikt och effektiviseringsarbetet har givit resultat. Global finansiell oro Medan de första två kvartalen präglades av en fortsatt stark börs och ekonomisk tillväxt karaktäriserades det tredje kvartalet av finansiell oro och kraftiga börsfall runt om i världen. Den ryska rubelns fall och betalningsinställelsen den 17 augusti ledde tillsammans med Asienkrisen till en internationell finanskris. Marknadspsykologin försämrades rejält i Europa och Nordamerika. Aktiekurserna pressades och ränteskillnaderna vidgades kraftigt mellan trygga statspapper och företagsobligationer, bostadsobligationer och obligationer i länder med dåligt ekonomiskt track record. Under det tredje kvartalet föll den svenska börsen med 24 procent och 10-årsräntan med 46 punkter, medan sexmånadersräntan steg med 14 punkter. Den svenska kronan försvagades med 3,5 procent. Federal Reserves räntesänkning i oktober gav positiva kortsiktiga effekter, vilket avspeglades i stigande börskurser senare delen av oktober och en tendens till minskande skillnader mellan olika ränterisker. Till bilden hör också Japans beslut om 30 miljarder US-dollar i finansiellt stöd till länder i Sydostasien, politisk enighet om formerna för hur bankkrisen skall hanteras i Japan, samt den sittande presidentens seger i det brasilianska valet. Dessa faktorer minskade den finansiella oron. Någon ljusning i Rysslands ekonomiska kris kan emellertid inte skönjas, och osäkerheten är påtaglig om vilken politik landet kommer att föra. I Sydostasien har flera ekonomier ännu inte nått botten och politisk oro kvarstår. Tillväxtprognoserna för både USA och Europa har reviderats ned, men osäkerheten om konjunkturen är ovanligt stor. * Rörelseresultatet inklusive förändringar av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar.

2 S E B koncernen har en lång tradition som partner till nordiska, internationellt inriktade, företag och institutioner, bland annat genom att följa kunderna ut i världen och bistå med handelsrelaterad finansiering. Detta medför ett behov av att bygga upp relationer även med internationella banker. Mot bakgrund av den internationella krisen fattades under det första kvartalet beslut om att minska koncernens exponering på emerging markets. Sedan årsskiftet har exponeringen minskat med närmare 40 procent och uppgick vid utgången av till 28,5 miljarder kronor. Under våren vidtog S E B också åtgärder för att begränsa risken i sakförsäkringsbolagets placeringsportfölj. Växande sparande och ökad utlåning Det totala hushållssparandet i S E B koncernen uppgick den 30 till 316 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med samma tid i fjol. Bankinlåningen från hushållen ökade med 3 procent till drygt 59 miljarder, vilket gav en marknadsandel på 13,8 procent (14,0 procent). Nettoförsäljningen av fonder och fondförsäkringar uppgick till 5,9 miljarder kronor, vilket ledde till att S E B:s andel av nettoflödet ökade till 17,1 procent från 15,3 procent samma period i fjol. Fondförmögenheten uppgick till totalt 112 miljarder kronor (104 miljarder). Det kapital som S E B förvaltar för kunders räkning ökade till 411 miljarder jämfört med årsskiftet, 402 miljarder, trots börsnedgången. Koncernens utlåning till allmänheten (dvs hushåll, företag m fl) rensat för repor ökade med 8,7 procent från årsskiftet till 320 miljarder kronor. På hushållsmarknaden ökade volymen med 6,6 procent, främst till följd av ökade volymer i S E B BoLån. Intäkter Räntenettot minskade med 6 procent till Mkr. Det berodde huvudsakligen på minskade ränteintäkter till följd av att skillnaden mellan den långa och korta räntan i genomsnitt var mindre än under samma period i fjol. Räntenettot från in- och utlåningen ökade främst till följd av växande volymer. Kostnaderna för insättningsgarantin uppgick till 201 Mkr (187 Mkr). Provisionsnettot steg med 11 procent till Mkr, främst till följd av ökade volymer inom aktiehandel och kapitalförvaltning, men också på grund av ökade kortprovisioner. Försäkringsnettot, dvs premieintäkter och kalkylmässig avkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader, minskade med 22 procent till Mkr. Det berodde bland annat på en lägre tilldelad kalkylränta och att Industrial & Marine avyttrades. Nettoresultatet av finansiella transaktioner sjönk med 40 procent till Mkr. Försämringen hänför sig huvudsakligen till värdeförändringar i koncernens värdepappersportföljer. Nedgången i sakförsäkringbolagets placeringsportfölj begränsades till 600 Mkr genom den hedge S E B arrangerade i april. Inklusive effekterna av hedgen uppgick den totala avkastningen på Trygg- Hansa-koncernens placeringsportfölj till Mkr motsvarande 9,6 procent. Värdeminskningen för kvarvarande innehav i bland annat försäkringsbolaget Sampo har till största delen kompenserats av en realisationsvinst på cirka 200 Mkr från försäljningen av S E B:s 18-procentiga placeringsinnehav i estniska Hansapank till FöreningsSparbanken. Per den 30 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner i kronor och valuta ökade/minskade med cirka 2,4 miljarder kronor. Övriga rörelseintäkter mer än tredubblades till Mkr, huvudsakligen till följd av realisationsvinster. Cirka 1 miljard före skatt utgjordes av en realisationsvinst från försäljningen av 44 bankfastigheter till Vasakronan, som ingick i resultatet redan för första halvåret. Tredje

3 kvartalets resultat innehåller en realisationsvinst på 450 Mkr före skatt från försäljningen av affärsområde Industrial & Marine till det schweiziska försäkringsbolaget Zurich Group. Sammantaget minskade koncernens intäkter med 3 procent till Mkr. Intäkterna från den traditionella bankverksamheten var stabila medan de för marknadsförändringar känsliga intäkterna från trading och placeringsportföljer minskade. Dämpad kostnadsutveckling Koncernens kostnader ökade totalt med 3 procent till Mkr, vilket innebär en fortsatt minskad ökningstakt. IT-kostnaderna steg med 30 procent, bland annat beroende på förberedelserna inför millennieskiftet och EMU. Exklusive IT sjönk kostnaderna med 2 procent, till följd av det pågående rationaliseringsarbetet. Antalet anställda var cirka 450 lägre än vid årsskiftet /98. Av omstruktureringsreserven på Mkr hade 507 Mkr tagits i anspråk under årets tre första kvartal. Ökade reserveringar för befarade kreditförluster S E B koncernens konstaterade kreditförluster efter återvinningar uppgick till 60 Mkr (63 Mkr). Samtidigt uppgick reserveringen för befarade förluster till 1,9 miljarder kronor netto att jämföra med 200 Mkr under de tre första kvartalen. För det tredje kvartalet uppgick de konstaterade kreditförlusterna och reserveringarna för befarade förluster till Mkr. I den siffran ingår en reservering på 1,4 miljarder kronor för koncernens engagemang i Ryssland till följd av de senaste månadernas försämring av den ekonomiska situationen i detta land. S E B:s strategi i Ryssland har varit att förutom att stötta nordiskrelaterad handel bygga upp relationer med de största statliga och privata bankerna och ett fåtal ryska företag inom energisektorn. Under har exponeringen dragits ned till de knappt 2 miljarder som rapporterades i halvårsrapporten. Exponeringen avseende valutaterminer har därefter ökat med drygt 500 Mkr till följd av rubelns försvagning från 7,5 till cirka 17,5 mot US-dollarn. Under tredje kvartalet har återbetalningar på cirka 300 Mkr gjorts av ryska motparter. Sedan tredje kvartalet har portföljen reducerats ytterligare och uppgick per den 31 oktober till Mkr. Vid samma tidpunkt uppgick reserveringsgraden på Ryssland till drygt 70 procent. Koncernens totala bruttoexponering på emerging markets uppgick den 30 till 28,5 miljarder, motsvarande cirka 6 procent av koncernens totala kreditexponering i och utanför balansräkningen. Av beloppet svarade Asien för 12,6 miljarder, Latinamerika för 8,2 miljarder samt Öst- och Centraleuropa för 3,6 miljarder kronor (se vidare bilaga 1). Den totala kreditportföljen i och utanför balansräkningen uppgick till 507 miljarder kronor exklusive repor (se bilaga 2). Den generella landriskreserven uppgick per den 30 till 0,8 miljarder, medan den specifika företagsreserven var 0,3 miljarder. Tillsammans med reserveringen på Ryssland på 1,4 miljarder uppgick koncernens reserver för emerging markets till 2,5 miljarder kronor. Osäkra fordringar netto uppgick till Mkr (4 009 Mkr) och volymen övertagen egendom minskade med 57 procent till 661 Mkr. Balansomslutning och eget kapital Koncernens balansomslutning uppgick vid utgången av till 761,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ökad utlåning inklusive repor samt växande värdepappersportföljer. Det egna kapitalet ökade med 4 procent till 29,0 miljarder kronor.

4 Kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som omfattar intressebolag men inte försäkringsbolag) uppgick den 30 till 31,9 miljarder kronor, varav 24,8 miljarder utgjordes av primärkapital. Motsvarande siffror vid utgången av var 29,1 respektive 24,9 miljarder kronor. De riskvägda tillgångarna uppgick till 356 miljarder kronor (303 miljarder). Därmed uppgick kapitaltäckningsgraden till 9,0 procent (9,6 procent), medan primärkapitalrelationen blev 7,0 procent (8,2 procent) att jämföra med målet 6,5-7,0 procent. Konsolideringsgraden i Trygg-Hansa var 152 procent. Resultat per affärsområde De affärsområden som bidrog mest till resultatet under de tre första kvartalen var Retail, som visade ett stabilt och ökande resultat, samt Asset Management. Resultatet för Retail, som sedan slutet av sommaren är uppdelad i affärsområdena Försäljning & Service samt Produkter, utvecklades väl. Intäkterna påverkades positivt av en viss volymtillväxt för både in- och utlåning. I kombination med minskade kostnader och sjunkande kreditförluster gav detta en förbättring av rörelseresultatet med 17 procent till Mkr. Lönsamheten var god. Under perioden koncentrerade Försäljning & Service sina enheter för back-office och kundtjänst på telefon, vilket innebar en besparing på 70 befattningar. Under hösten har dessutom Trygg-Hansas callcenter i Göteborg och bankens kundtjänst på telefon slagits samman. Kundernas ökade utnyttjande av automater, telefon och Internet ledde under perioden till en neddragning med över 200 befattningar. Samtidigt nyrekryterades 100 personer för ökad kontorsservice. Den sammanslagna telefonbanken hade vissa inkörningsproblem, men fungerar nu bra. Inom affärsområde Produkter visade S E B BoLån, S E B Kort och Securities Services (institutionella depåtjänster) en stark utveckling. Per den 30 förvaltade Securities Services cirka miljarder kronor. Sammanslagningen av de bägge finansbolagen FinansSkandic och Trygg Finans har genomförts med gott resultat, bland annat i form av en intensifierad satsning på bilfinansiering. Affärsområdet för sakförsäkring, Trygg-Hansa, visade fortsatt hög försäljning och premieintäkten var 11 procent högre än under samma period. Utan hänsyn till kapitalavkastning ökade resultatet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av den pågående effektiviseringen av verksamheten. Driftkostnadsprocenten minskade till 17,8 procent (19,1 procent) medan skadekostnadsprocenten oförändrat uppgick till 90,9 procent. Totalkostnadsprocenten minskade därmed till 108,7 procent (110,0 procent). Det redovisade förvaltningsresultatet minskade dock jämfört med januari - till följd av lägre riskfri kalkylränta. Lönsamheten var tillfredsställande. Trygg-Hansa och det danska hypoteksbolaget Nykredit beslutade under sensommaren att bilda ett gemensamt sakförsäkringsbolag, Nykredit Forsikring A/S, med särskild inriktning på försäkringar relaterade till boende och fastighetsöverlåtelser. Nykredit kommer att äga 60 procent och Trygg- Hansa 40 procent i det nya bolaget. S E B Asset Managements resultat under tredje kvartalet påverkades negativt av de fallande börskurserna. Detta mildrades dock av det faktum att 35 procent av de förvaltade tillgångarna är räntebärande och att effekten av nedgången på de europeiska börserna dämpades av försvagningen av kronan. För hela perioden januari - ökade Asset Managements resultat med 12 procent, bland annat beroende på ökat antal kunder. Lönsamheten var god.

5 Per den 30 förvaltade Asset Management 411 miljarder kronor (402 miljarder vid utgången av ). Nettoinsättningarna under de tre första kvartalen uppgick till cirka 15 miljarder, varav en tredjedel i koncernens fonder och resterande två tredjedelar i portföljförvaltning för privatpersoner och företag i Sverige, Norge, Finland och Luxemburg. I augusti träffade S E B avtal med ABB om förvärv av ABB Investment Management. Bolaget, som har ett 80-tal anställda, bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Polen, Schweiz och USA. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 30 miljarder kronor, varav en femtedel inom ABB Fonder. Tillträde beräknas ske före årsskiftet. SEBTryggLivspremieinkomst växte med 19 procent till Mkr (7 376 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning samt extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med över 30 procent jämfört med januari -. Fondförsäkring stod för hela ökningen. Rörelseresultatet försämrades till följd av de fallande börskurserna. Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, dvs nuvärdet av framtida intäkter från tecknade försäkringsavtal, ökade med 3 procent till 263 Mkr (256 Mkr). Den lägre totalavkastningen från tillgångar under förvaltning hade dock en negativ effekt på ingående övervärden, vilket påverkade förvaltningsresultatet negativt. Sammantaget var därför lönsamheten ej tillfredsställande. Integration av säljkårerna från Trygg-Hansa Liv och S E B Försäkring fortsatte enligt plan och i slutet av hade i princip samtliga säljare från Trygg-Hansa kopplats till ett av bankkontoren. S E B Merchant Bankings resultat sjönk till 156 Mkr (1 837 Mkr), främst till följd av reserveringarna för engagemangen i Ryssland. Den underliggande kundrelaterade intjäningen utvecklades positivt. Till detta bidrog utvecklingen av finansiella tjänster för kunder liksom valutahandeln. Däremot försämrades resultatet av eget positionstagande, främst beroende på att skillnaden mellan långa och korta räntor minskat. Lönsamheten var ej tillfredsställande. För Enskilda Securities ledde lägre affärsvolymer och en kraftig turbulens på marknaden för aktie- och derivattrading till minskad intjäning under tredje kvartalet. Till detta ska läggas ett par enstaka händelser av engångskaraktär som ytterligare försämrade situationen. Den underliggande affärsvolymen gav under kvartalet intäkter som översteg de löpande kostnaderna. För hela perioden januari - sjönk resultatet med 21 procent. Lönsamheten för perioden var dock tillfredsställande. S E B:s andel av aktiehandeln under årets första nio månader uppgick till 9,2 procent (11,5 procent), vilket innebar att koncernen var den största aktören på den svenska börsen. Förberedelser inför EMU och millennieskiftet Arbetet med att säkerställa system och rutiner inför EMU-starten 1999 och millennieskiftet fortsätter enligt plan. S E B ligger väl till i utvecklingen av europrodukter och har redan börjat leverera ett par tjänster, till exempel eurofonder, euroobligationer samt euro cashpools. Merparten av anpassningarna inför år 2000 beräknas vara färdiga senast den 31 december.

6 VD:s kommentar till delårsrapporten Den finansiella oron i världen har påverkat S E B negativt. Den extraordinära situationen i Ryssland har lett till att vi gjort betydande reserveringar för befarade kreditförluster. Därför har vi också i denna rapport valt att redovisa våra exponeringar uppdelade på såväl länder som produkter och branscher. Börsfallen har dessutom påverkat vårt resultat på flera områden.genom en hedge och tidig neddragning av exponeringar har de negativa effekterna kunnat mildras men leder ändock till en förlust under tredje kvartalet. S E B har med sin kundkrets helt naturligt en större internationell exponering än andra svenska banker. Vad som hänt i Ryssland ändrar inte S E B:s strategi. Vår underliggande intjäning är stabil. Vi fortsätter att bygga en Eurobank med Norden som hemmabas och ett globalt nätverk för att tjäna våra företagskunder. Vi satsar på den växande sparmarknaden och vi skapar effektiva distributionskanaler. Samtidigt fortsätter integrations- och rationaliseringsarbetet som planerat Stockholm den 3 november Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har översiktligt granskats av bankens revisorer. *** Rapport för helåret publiceras måndagen den 15 februari S E B:s resultatrapporter finns tillgängliga på Internet (www.sebank.se) *** För ytterligare upplysningar kontakta Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, tel

7 S E B koncernens resultaträkning (Mkr) Januari Proforma Januari Förändring Procent Proforma Helåret Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel -7 3 Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden 5) Förvaltningsresultat ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

8 2) Försäkringsnetto: Premieintäkter och kapitalavkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader Januari Proforma Januari Förändring Procent Proforma Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, Bolån Summa Varav från Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade Kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt Värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker, inklusive Ryssland Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster ) Förändring av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar

9 Nyckeltal för S E B koncernen Januari Januari Proforma Helåret Räntabilitet på eget kapital, % 12,89 12,65 Periodens resultat per aktie, kr 4,77 5,78 1) 6,01 I/K-tal, före förluster 1,57 1,67 1,35 I/K-tal, efter förluster 1,31 1,62 1,29 Kreditförlustnivå 2) % 0,78 0,13 1) 0,25 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 48,4 49,0 1) 47,6 Andel osäkra fordringar, % 1,14 1,31 1) 1,28 Kapitaltäckningsgrad, % 8,97 12,27 9,61 Primärkapitalrelation, % 6,97 6,87 8,22 Skadekostnadsprocent, netto 3) 89,3 83,9 82,4 Driftskostnadsprocent, netto 3) 22,7 25,3 24,9 Totalkostnadsprocent, netto 3) 112,0 109,2 107,3 1) Gäller gamla S-E-Banken 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning, övertagen egendom samt kreditgarantier 3) Avser Trygg-Hansas hela skadeförsäkringsverksamhet

10 S E B koncernens kvartalsvisa utveckling *) (Mkr) :3 :2 :1 :4 :3 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Försäkringsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatter på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring av övervärden Förvaltningsresultat *) Utfall är redovisat proforma

11 S E B koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) december Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Derivatkontrakt 30, Mkr Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde Värde värde värde värde Bokfört värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 30 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (5 820 miljarder per den 30 ). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

12 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) december Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing netto vid periodens slut, % 1,14 1,31 1,28 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ Osäkra fordringar brutto, % 48, ,6 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totala övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 47 Mkr (31 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 252 Mkr (280 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 4 procent jämfört med januari-. Per den 30 hade koncernen 322 Mkr (304 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.

13 Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Januari Januari Förändring procent Helåret Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto 1) Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Övriga bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat ) Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Leasingavskrivningar enligt plan ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

14 Januari Januari Förändring procent Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Summa )Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda Reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade förluster Periodens nettokostnad för Individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade Förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis Värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker, inkl. Ryssland Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

15 Resultat per affärsområde (Mkr) Retail Trygg-Hansa S E B Asset Management Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat ) 388 1) Förändring övervärden Förvaltningsresultat SEB Trygg Liv S E B Merchant Banking Enskilda Securities September Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat ) -90 1) Förändring övervärden Förvaltningsresultat Övrigt 2) Koncernen Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat ) Avser försäkringsrörelseresultat. 2) Avser intäkter och kostnader som inte kan hänföras till enskilda affärsområden. Under Övrigt inkluderas bland annat kapitalavkastning som inte hänförs till affärsområden, ränta på köpeskilling och avskrivning på goodwill i samband med förvärvet av Trygg-Hansa, realisationsvinst på fastigheter samt Industrial & Marine, centrala kostnader samt förändring av övervärdet på ränteplaceringar. Uppgifterna för är proforma.

16 Bilaga 1 S E B koncernens exponering på emerging markets Den senaste tiden har karaktäriserats av stor turbulens och växande oro på de flesta finansiella marknader. Särskilt i Asien, Ryssland och Latinamerika har valutorna och börskurserna utsatts för hård press. S E B koncernen har en lång tradition som partner till stora nordiska företag och institutioner och har under åren byggt upp en stark position med höga marknadsandelar inom ränte- och valutahandel, internationella betalningar etc. Bland annat svarar S E B för procent av valutahandeln i Sverige och för drygt hälften av betalningarna till och från utlandet. Eftersom en stor andel av S E B:s företagskunder är internationellt verksamma har koncernens strategi varit att följa dem ut i världen för att kunna vara behjälplig med handelsrelaterade transaktioner. Detta innebär också att koncernen under åren byggt upp en affärsrelation med ett stort antal utländska banker. Det är bakgrunden till att S E B har en betydligt mer internationell inriktning än andra svenska banker. Därmed påverkas S E B snabbare och påtagligare. Exponeringen reducerad med cirka 40 procent Under våren fattade S E B beslut att minska exponeringen på emerging markets. Sedan årsskiftet har exponeringen på dessa marknader (inklusive Hongkong) dragits ned med närmare 40 procent till 28,5 miljarder kronor vid utgången av. Detta har uppnåtts genom förfall, restriktioner för vissa produktområden och länder samt försäljning av lånestockar. I relation till S E B:s totala kreditexponering i och utanför balansräkningen på drygt 500 miljarder kronor (exklusive repor) svarade emerging markets vid utgången av för 6 procent. Emerging markets - exponering per produkt- 30 sep Valuta- & räntehandel 14% Treasury & proprietary trading 4% Export- & projektfinansiering 17% Rörelsekapital 5% Utlåning till företag 14% Trade finance 46% Mkr

17 S E B:s totala exponering*) mot emerging markets den 30 Asien Latinamerika Öst- och Centraleuropa Afrika och Mellanöstern Total emerging MSEK Total markets Hongkonländer Total Brasilien 7 Övriga 3 Total Ryssland Övriga 4 Total Tiger- Företag Banker därav OECD Stater Total Noter 1. Tiger inkluderar Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien 2. Övriga inkluderar bl a Kina, Indien, Pakistan, Taiwan och Macau 3. Övriga inkluderar bl a Argentina, Mexico och Peru 4. Övriga inkluderar bl a Grekland, Israel, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien., Slovakien, Rumänien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Kazachstan och Ukraina 5. Inkluderar bl a Turkiet, Iran, Saudiarabien, Egypten, Sydafrika, Etiopien och Algeriet 6. OECD medlemsländer exklusive Grekland, Korea, Mexico, Polen, Tjeckien, Turkiet och Ungern 7. Tidigare innehav av s k Brady bonds har avyttrats. Siffrorna i tabellen är brutto, dvs före reserver. Över hälften av exponeringen på företag, 9,7 miljarder kronor, gäller nordiska dotterbolag eller är relaterad till handel med Norden. Reserverna uppgår totalt till 2,5 miljarder kronor, varav Ryssland, 1,4 miljarder, generell landriskreserv, 0,8, och specifik företagsreserv, 0,3 miljarder kronor. Ryssland S E B:s strategi i Ryssland har varit att stötta nordiskrelaterad handel samt bygga upp relationer med de största statliga och privata bankerna. Närmare en tredjedel av exponeringen mot banker avser statligt ägda banker. Dessutom har S E B affärer med ett fåtal ryska företag inom energisektorn. Under har exponeringen i Ryssland dragits ned till de knappt 2 miljarder som rapporterades i halvårsrapporten. Exponeringen avseende valutaterminer har därefter ökat med drygt 500 Mkr till följd av rubelns försvagning från 7,5 till cirka 17,5 mot US-dollarn. Under tredje kvartalet återbetalade ryska motparter cirka 300 Mkr. Bankens exponering per den sista oktober uppgick till Mkr. Den maximala exponeringen på Ryssland - i det fall rubeln skulle bli helt värdelös - uppgick vid samma tillfälle till drygt 2 miljarder kronor. *) Begreppet exponering i S E B koncernen I S E B:s uppgifter om exponering ingår inte bara utlåning utan även garantier, remburser, valuta- och derivatkontrakt samt offerter. Det innebär att S E B:s siffror inte alltid går att jämföra med uppgifter för andra finansiella företag. Uppgifterna kan heller inte sättas i relation till den offentliga riksbanksstatistiken, eftersom denna enbart omfattar den faktiska utlåningen i de olika länderna.

18 Brasilien S E B har varit verksam mycket länge i Brasilien till följd av detta lands stora betydelse för svenska exportföretag. Ungefär hälften av exponeringen gäller huvudsakligen handelsrelaterad finansiering av nordiska dotterbolag. Drygt en fjärdedel utgörs av kortfristig finansiering till filialer eller dotterbolag till OECD-banker. Resterande exponering utgörs främst av kortfristig handelsfinansiering till de största, internationellt verksamma privata bankerna i landet. S E B har inte någon exponering på inhemskt ägda företag i Brasilien. Tigerekonomierna S E B:s exponering i de så kallade Tigerländerna, dvs Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien, uppgick per den 30 till Mkr. Filippinerna: 585 Mkr, varav ungefär hälften är bankrelaterat. Malaysia: 240 Mkr, varav ungefär 25 procent till lokalt privatägda banker. I princip hela exponeringen är kortfristig. Ca 75 procent är företagsrelaterat. Thailand: 820 Mkr, varav cirka 25 procent är bankrelaterat. Resterande exponering gäller företag. Korea: 794 Mkr, varav cirka 85 procent gäller banker. Exponeringen utgörs främst av handelsfinansiering. Indonesien: 580 Mkr, varav 45 procent gäller banker (till största delen kortfristig handelsfinansiering till lokala inhemska privata banker men även statsägda banker), vilka omfattas av den indonesiska statens garanti. 55 procent är företagsrelaterat. Hongkong S E B:s exponering på Hongkong uppgår till drygt 5 miljarder kronor, varav drygt hälften avser nordiska dotterbolag. En knapp fjärdedel utgörs av utlåning till OECD-banker. Japan och Singapore Även om Japan och Singapore inte ingår i emerging markets-begreppet och heller inte i statistiken över S E B:s exponering i Asien har S E B valt att redovisa exponeringen även på dess stora och viktiga marknader. Per den 30 uppgick S E B:s totala exponering på japanska banker till 8 miljarder kronor, till stor del i form av kort finansiering. Drygt 2 miljarder kronor avser företag. S E B har dessutom ett innehav av japanska, AAA-ratade, statspapper. Exponeringen på Singapore var 11 miljarder kronor, varav 75 procent avsåg banker.

19 Bilaga 2 S E B koncernens kreditportfölj Kreditportfölj fördelad per bransch (före reserv för befarade kreditförlsuter) % % Företag och banker Bank , ,3 Finans och försäkring , ,3 Fastighetsförvaltning , ,9 Handel, hotell och restaurang , ,7 Transport , ,6 Övrig serviceverksamhet , ,4 Byggnadsindustri , ,4 Tillverkningsindustri , ,9 Övrigt , , , ,9 Offentlig förvaltning Kommuner och landsting , ,1 Kommunägda bolag , , , ,6 Hushåll Bostadskrediter (bottenlån) , ,2 Övrig utlåning , , , ,6 Summa exklusive repor Repor Kreditinstitut Allmänhet Summa Normalt brukar S E B koncernens kreditportfölj inom och utom balansräkningen exklusive räntebärande papper endast presenteras i årsredovisningen. Mot bakgrund av den senaste tidens oro på de finansiella marknaderna redovisas S E B:s kreditportfölj per bransch även i denna delårsrapport, som också kommenterar en delbransch som särskilt påverkas av denna utveckling, nämligen hedgefonder. S E B:s kreditportfölj inom och utom balansräkningen, men exklusive repor, har ökat med 16 miljarder kronor eller med 3 procent från den 31 december. Ökningen gäller huvudsakligen banksektorn, inklusive Riksgälden, som ökat med närmare 4 miljarder. Ökningen i övrigt förklaras delvis av kronans försvagning under. Koncernens exponering på finans- och försäkringsbolag har minskat med 17 procent till knappt 26 miljarder kronor. Av detta svarade hedgefonder för 3,5 miljarder kronor. Säkerheterna utgörs - i enlighet med koncernens policy - av kontanta medel, statspapper och andra värdepapper, huvudsakligen nordiska. Sedan den 30 har S E B:s exponering mot hedgefonder minskat avsevärt och uppgick den 31 oktober till 2,8 miljarder kronor, varav 3 Mkr utan säkerhet.

20 Medan exponeringen minskat mot bland annat fastighetsförvaltning har den ökat mot tillverknings- och byggnadsindustri samt transportsektorn. Den totala exponeringen mot tillverkningsindustrin uppgick till 63 miljarder kronor. Verkstadsindustrin representerar drygt 50 procent, massa- och pappersindustrin cirka 14 procent och kemisk-teknisk industri 13 procent. Inom hushållssektorn ökade kreditvolymen med 6,6 procent, till totalt 97,2 miljarder. Cirka två tredjedelar är hänförligt till bostadskrediter, där också den största ökningen skett. Fullständig specifikation av kreditportföljen enligt samma modell som i årsredovisningen för finns tillgänglig på S E B:s informationsavdelning, på koncernens hemsida, samt på

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276 Appendix 1 SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv svarar för koncernens livförsäkringsverksamhet enligt ett bankassurans-koncept, dvs integrerad bank- och försäkringsverksamhet. Syftet med konceptet är att erbjuda

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning.

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning. N 2000-02-15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Förvaltningsresultatet* starkt - det bästa hittills. 7 440 Mkr ( 3 587 Mkr) exkl sakförsäkringsrörelsen Rörelseresultatet 5 065 Mkr (2 304 Mkr) SEB förstärker omvandlingen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGSAKTIEBOLAG, SBAB (publ) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅN Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Utlåningsvolymen uppgick till 55 580 (51 773) MSEK Utlåningen har under ökat med 3 807 MSEK (7,4 %) till 55 580 MSEK. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer