Delårsrapport januari-september 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-september 1998"

Transkript

1 Delårsrapport januari- S E B koncernens förvaltningsresultat* för januari - minskade med 32 procent till Mkr (6 250 Mkr proforma motsvarande period ). S E B visade en förlust på Mkr för tredje kvartalet, vilket framför allt påverkats av - Reservering för befarade kreditförluster för Ryssland med 1,4 miljarder - Värdeminskning i Trygg-Hansas placeringsportfölj med 0,6 miljarder - Realisationsvinst från försäljningen av Industrial & Marine med 0,45 miljarder. Räntabiliteten på eget kapital var 12,9 procent (12,7 procent proforma för helåret ) och periodens resultat per aktie blev 4:77 kronor (5:78 kronor motsvarande period i fjol). Integrationsarbetet är framgångsrikt och effektiviseringsarbetet har givit resultat. Global finansiell oro Medan de första två kvartalen präglades av en fortsatt stark börs och ekonomisk tillväxt karaktäriserades det tredje kvartalet av finansiell oro och kraftiga börsfall runt om i världen. Den ryska rubelns fall och betalningsinställelsen den 17 augusti ledde tillsammans med Asienkrisen till en internationell finanskris. Marknadspsykologin försämrades rejält i Europa och Nordamerika. Aktiekurserna pressades och ränteskillnaderna vidgades kraftigt mellan trygga statspapper och företagsobligationer, bostadsobligationer och obligationer i länder med dåligt ekonomiskt track record. Under det tredje kvartalet föll den svenska börsen med 24 procent och 10-årsräntan med 46 punkter, medan sexmånadersräntan steg med 14 punkter. Den svenska kronan försvagades med 3,5 procent. Federal Reserves räntesänkning i oktober gav positiva kortsiktiga effekter, vilket avspeglades i stigande börskurser senare delen av oktober och en tendens till minskande skillnader mellan olika ränterisker. Till bilden hör också Japans beslut om 30 miljarder US-dollar i finansiellt stöd till länder i Sydostasien, politisk enighet om formerna för hur bankkrisen skall hanteras i Japan, samt den sittande presidentens seger i det brasilianska valet. Dessa faktorer minskade den finansiella oron. Någon ljusning i Rysslands ekonomiska kris kan emellertid inte skönjas, och osäkerheten är påtaglig om vilken politik landet kommer att föra. I Sydostasien har flera ekonomier ännu inte nått botten och politisk oro kvarstår. Tillväxtprognoserna för både USA och Europa har reviderats ned, men osäkerheten om konjunkturen är ovanligt stor. * Rörelseresultatet inklusive förändringar av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar.

2 S E B koncernen har en lång tradition som partner till nordiska, internationellt inriktade, företag och institutioner, bland annat genom att följa kunderna ut i världen och bistå med handelsrelaterad finansiering. Detta medför ett behov av att bygga upp relationer även med internationella banker. Mot bakgrund av den internationella krisen fattades under det första kvartalet beslut om att minska koncernens exponering på emerging markets. Sedan årsskiftet har exponeringen minskat med närmare 40 procent och uppgick vid utgången av till 28,5 miljarder kronor. Under våren vidtog S E B också åtgärder för att begränsa risken i sakförsäkringsbolagets placeringsportfölj. Växande sparande och ökad utlåning Det totala hushållssparandet i S E B koncernen uppgick den 30 till 316 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med samma tid i fjol. Bankinlåningen från hushållen ökade med 3 procent till drygt 59 miljarder, vilket gav en marknadsandel på 13,8 procent (14,0 procent). Nettoförsäljningen av fonder och fondförsäkringar uppgick till 5,9 miljarder kronor, vilket ledde till att S E B:s andel av nettoflödet ökade till 17,1 procent från 15,3 procent samma period i fjol. Fondförmögenheten uppgick till totalt 112 miljarder kronor (104 miljarder). Det kapital som S E B förvaltar för kunders räkning ökade till 411 miljarder jämfört med årsskiftet, 402 miljarder, trots börsnedgången. Koncernens utlåning till allmänheten (dvs hushåll, företag m fl) rensat för repor ökade med 8,7 procent från årsskiftet till 320 miljarder kronor. På hushållsmarknaden ökade volymen med 6,6 procent, främst till följd av ökade volymer i S E B BoLån. Intäkter Räntenettot minskade med 6 procent till Mkr. Det berodde huvudsakligen på minskade ränteintäkter till följd av att skillnaden mellan den långa och korta räntan i genomsnitt var mindre än under samma period i fjol. Räntenettot från in- och utlåningen ökade främst till följd av växande volymer. Kostnaderna för insättningsgarantin uppgick till 201 Mkr (187 Mkr). Provisionsnettot steg med 11 procent till Mkr, främst till följd av ökade volymer inom aktiehandel och kapitalförvaltning, men också på grund av ökade kortprovisioner. Försäkringsnettot, dvs premieintäkter och kalkylmässig avkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader, minskade med 22 procent till Mkr. Det berodde bland annat på en lägre tilldelad kalkylränta och att Industrial & Marine avyttrades. Nettoresultatet av finansiella transaktioner sjönk med 40 procent till Mkr. Försämringen hänför sig huvudsakligen till värdeförändringar i koncernens värdepappersportföljer. Nedgången i sakförsäkringbolagets placeringsportfölj begränsades till 600 Mkr genom den hedge S E B arrangerade i april. Inklusive effekterna av hedgen uppgick den totala avkastningen på Trygg- Hansa-koncernens placeringsportfölj till Mkr motsvarande 9,6 procent. Värdeminskningen för kvarvarande innehav i bland annat försäkringsbolaget Sampo har till största delen kompenserats av en realisationsvinst på cirka 200 Mkr från försäljningen av S E B:s 18-procentiga placeringsinnehav i estniska Hansapank till FöreningsSparbanken. Per den 30 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner i kronor och valuta ökade/minskade med cirka 2,4 miljarder kronor. Övriga rörelseintäkter mer än tredubblades till Mkr, huvudsakligen till följd av realisationsvinster. Cirka 1 miljard före skatt utgjordes av en realisationsvinst från försäljningen av 44 bankfastigheter till Vasakronan, som ingick i resultatet redan för första halvåret. Tredje

3 kvartalets resultat innehåller en realisationsvinst på 450 Mkr före skatt från försäljningen av affärsområde Industrial & Marine till det schweiziska försäkringsbolaget Zurich Group. Sammantaget minskade koncernens intäkter med 3 procent till Mkr. Intäkterna från den traditionella bankverksamheten var stabila medan de för marknadsförändringar känsliga intäkterna från trading och placeringsportföljer minskade. Dämpad kostnadsutveckling Koncernens kostnader ökade totalt med 3 procent till Mkr, vilket innebär en fortsatt minskad ökningstakt. IT-kostnaderna steg med 30 procent, bland annat beroende på förberedelserna inför millennieskiftet och EMU. Exklusive IT sjönk kostnaderna med 2 procent, till följd av det pågående rationaliseringsarbetet. Antalet anställda var cirka 450 lägre än vid årsskiftet /98. Av omstruktureringsreserven på Mkr hade 507 Mkr tagits i anspråk under årets tre första kvartal. Ökade reserveringar för befarade kreditförluster S E B koncernens konstaterade kreditförluster efter återvinningar uppgick till 60 Mkr (63 Mkr). Samtidigt uppgick reserveringen för befarade förluster till 1,9 miljarder kronor netto att jämföra med 200 Mkr under de tre första kvartalen. För det tredje kvartalet uppgick de konstaterade kreditförlusterna och reserveringarna för befarade förluster till Mkr. I den siffran ingår en reservering på 1,4 miljarder kronor för koncernens engagemang i Ryssland till följd av de senaste månadernas försämring av den ekonomiska situationen i detta land. S E B:s strategi i Ryssland har varit att förutom att stötta nordiskrelaterad handel bygga upp relationer med de största statliga och privata bankerna och ett fåtal ryska företag inom energisektorn. Under har exponeringen dragits ned till de knappt 2 miljarder som rapporterades i halvårsrapporten. Exponeringen avseende valutaterminer har därefter ökat med drygt 500 Mkr till följd av rubelns försvagning från 7,5 till cirka 17,5 mot US-dollarn. Under tredje kvartalet har återbetalningar på cirka 300 Mkr gjorts av ryska motparter. Sedan tredje kvartalet har portföljen reducerats ytterligare och uppgick per den 31 oktober till Mkr. Vid samma tidpunkt uppgick reserveringsgraden på Ryssland till drygt 70 procent. Koncernens totala bruttoexponering på emerging markets uppgick den 30 till 28,5 miljarder, motsvarande cirka 6 procent av koncernens totala kreditexponering i och utanför balansräkningen. Av beloppet svarade Asien för 12,6 miljarder, Latinamerika för 8,2 miljarder samt Öst- och Centraleuropa för 3,6 miljarder kronor (se vidare bilaga 1). Den totala kreditportföljen i och utanför balansräkningen uppgick till 507 miljarder kronor exklusive repor (se bilaga 2). Den generella landriskreserven uppgick per den 30 till 0,8 miljarder, medan den specifika företagsreserven var 0,3 miljarder. Tillsammans med reserveringen på Ryssland på 1,4 miljarder uppgick koncernens reserver för emerging markets till 2,5 miljarder kronor. Osäkra fordringar netto uppgick till Mkr (4 009 Mkr) och volymen övertagen egendom minskade med 57 procent till 661 Mkr. Balansomslutning och eget kapital Koncernens balansomslutning uppgick vid utgången av till 761,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ökad utlåning inklusive repor samt växande värdepappersportföljer. Det egna kapitalet ökade med 4 procent till 29,0 miljarder kronor.

4 Kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som omfattar intressebolag men inte försäkringsbolag) uppgick den 30 till 31,9 miljarder kronor, varav 24,8 miljarder utgjordes av primärkapital. Motsvarande siffror vid utgången av var 29,1 respektive 24,9 miljarder kronor. De riskvägda tillgångarna uppgick till 356 miljarder kronor (303 miljarder). Därmed uppgick kapitaltäckningsgraden till 9,0 procent (9,6 procent), medan primärkapitalrelationen blev 7,0 procent (8,2 procent) att jämföra med målet 6,5-7,0 procent. Konsolideringsgraden i Trygg-Hansa var 152 procent. Resultat per affärsområde De affärsområden som bidrog mest till resultatet under de tre första kvartalen var Retail, som visade ett stabilt och ökande resultat, samt Asset Management. Resultatet för Retail, som sedan slutet av sommaren är uppdelad i affärsområdena Försäljning & Service samt Produkter, utvecklades väl. Intäkterna påverkades positivt av en viss volymtillväxt för både in- och utlåning. I kombination med minskade kostnader och sjunkande kreditförluster gav detta en förbättring av rörelseresultatet med 17 procent till Mkr. Lönsamheten var god. Under perioden koncentrerade Försäljning & Service sina enheter för back-office och kundtjänst på telefon, vilket innebar en besparing på 70 befattningar. Under hösten har dessutom Trygg-Hansas callcenter i Göteborg och bankens kundtjänst på telefon slagits samman. Kundernas ökade utnyttjande av automater, telefon och Internet ledde under perioden till en neddragning med över 200 befattningar. Samtidigt nyrekryterades 100 personer för ökad kontorsservice. Den sammanslagna telefonbanken hade vissa inkörningsproblem, men fungerar nu bra. Inom affärsområde Produkter visade S E B BoLån, S E B Kort och Securities Services (institutionella depåtjänster) en stark utveckling. Per den 30 förvaltade Securities Services cirka miljarder kronor. Sammanslagningen av de bägge finansbolagen FinansSkandic och Trygg Finans har genomförts med gott resultat, bland annat i form av en intensifierad satsning på bilfinansiering. Affärsområdet för sakförsäkring, Trygg-Hansa, visade fortsatt hög försäljning och premieintäkten var 11 procent högre än under samma period. Utan hänsyn till kapitalavkastning ökade resultatet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av den pågående effektiviseringen av verksamheten. Driftkostnadsprocenten minskade till 17,8 procent (19,1 procent) medan skadekostnadsprocenten oförändrat uppgick till 90,9 procent. Totalkostnadsprocenten minskade därmed till 108,7 procent (110,0 procent). Det redovisade förvaltningsresultatet minskade dock jämfört med januari - till följd av lägre riskfri kalkylränta. Lönsamheten var tillfredsställande. Trygg-Hansa och det danska hypoteksbolaget Nykredit beslutade under sensommaren att bilda ett gemensamt sakförsäkringsbolag, Nykredit Forsikring A/S, med särskild inriktning på försäkringar relaterade till boende och fastighetsöverlåtelser. Nykredit kommer att äga 60 procent och Trygg- Hansa 40 procent i det nya bolaget. S E B Asset Managements resultat under tredje kvartalet påverkades negativt av de fallande börskurserna. Detta mildrades dock av det faktum att 35 procent av de förvaltade tillgångarna är räntebärande och att effekten av nedgången på de europeiska börserna dämpades av försvagningen av kronan. För hela perioden januari - ökade Asset Managements resultat med 12 procent, bland annat beroende på ökat antal kunder. Lönsamheten var god.

5 Per den 30 förvaltade Asset Management 411 miljarder kronor (402 miljarder vid utgången av ). Nettoinsättningarna under de tre första kvartalen uppgick till cirka 15 miljarder, varav en tredjedel i koncernens fonder och resterande två tredjedelar i portföljförvaltning för privatpersoner och företag i Sverige, Norge, Finland och Luxemburg. I augusti träffade S E B avtal med ABB om förvärv av ABB Investment Management. Bolaget, som har ett 80-tal anställda, bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Polen, Schweiz och USA. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 30 miljarder kronor, varav en femtedel inom ABB Fonder. Tillträde beräknas ske före årsskiftet. SEBTryggLivspremieinkomst växte med 19 procent till Mkr (7 376 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning samt extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med över 30 procent jämfört med januari -. Fondförsäkring stod för hela ökningen. Rörelseresultatet försämrades till följd av de fallande börskurserna. Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, dvs nuvärdet av framtida intäkter från tecknade försäkringsavtal, ökade med 3 procent till 263 Mkr (256 Mkr). Den lägre totalavkastningen från tillgångar under förvaltning hade dock en negativ effekt på ingående övervärden, vilket påverkade förvaltningsresultatet negativt. Sammantaget var därför lönsamheten ej tillfredsställande. Integration av säljkårerna från Trygg-Hansa Liv och S E B Försäkring fortsatte enligt plan och i slutet av hade i princip samtliga säljare från Trygg-Hansa kopplats till ett av bankkontoren. S E B Merchant Bankings resultat sjönk till 156 Mkr (1 837 Mkr), främst till följd av reserveringarna för engagemangen i Ryssland. Den underliggande kundrelaterade intjäningen utvecklades positivt. Till detta bidrog utvecklingen av finansiella tjänster för kunder liksom valutahandeln. Däremot försämrades resultatet av eget positionstagande, främst beroende på att skillnaden mellan långa och korta räntor minskat. Lönsamheten var ej tillfredsställande. För Enskilda Securities ledde lägre affärsvolymer och en kraftig turbulens på marknaden för aktie- och derivattrading till minskad intjäning under tredje kvartalet. Till detta ska läggas ett par enstaka händelser av engångskaraktär som ytterligare försämrade situationen. Den underliggande affärsvolymen gav under kvartalet intäkter som översteg de löpande kostnaderna. För hela perioden januari - sjönk resultatet med 21 procent. Lönsamheten för perioden var dock tillfredsställande. S E B:s andel av aktiehandeln under årets första nio månader uppgick till 9,2 procent (11,5 procent), vilket innebar att koncernen var den största aktören på den svenska börsen. Förberedelser inför EMU och millennieskiftet Arbetet med att säkerställa system och rutiner inför EMU-starten 1999 och millennieskiftet fortsätter enligt plan. S E B ligger väl till i utvecklingen av europrodukter och har redan börjat leverera ett par tjänster, till exempel eurofonder, euroobligationer samt euro cashpools. Merparten av anpassningarna inför år 2000 beräknas vara färdiga senast den 31 december.

6 VD:s kommentar till delårsrapporten Den finansiella oron i världen har påverkat S E B negativt. Den extraordinära situationen i Ryssland har lett till att vi gjort betydande reserveringar för befarade kreditförluster. Därför har vi också i denna rapport valt att redovisa våra exponeringar uppdelade på såväl länder som produkter och branscher. Börsfallen har dessutom påverkat vårt resultat på flera områden.genom en hedge och tidig neddragning av exponeringar har de negativa effekterna kunnat mildras men leder ändock till en förlust under tredje kvartalet. S E B har med sin kundkrets helt naturligt en större internationell exponering än andra svenska banker. Vad som hänt i Ryssland ändrar inte S E B:s strategi. Vår underliggande intjäning är stabil. Vi fortsätter att bygga en Eurobank med Norden som hemmabas och ett globalt nätverk för att tjäna våra företagskunder. Vi satsar på den växande sparmarknaden och vi skapar effektiva distributionskanaler. Samtidigt fortsätter integrations- och rationaliseringsarbetet som planerat Stockholm den 3 november Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har översiktligt granskats av bankens revisorer. *** Rapport för helåret publiceras måndagen den 15 februari S E B:s resultatrapporter finns tillgängliga på Internet (www.sebank.se) *** För ytterligare upplysningar kontakta Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, tel

7 S E B koncernens resultaträkning (Mkr) Januari Proforma Januari Förändring Procent Proforma Helåret Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel -7 3 Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden 5) Förvaltningsresultat ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

8 2) Försäkringsnetto: Premieintäkter och kapitalavkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader Januari Proforma Januari Förändring Procent Proforma Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, Bolån Summa Varav från Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade Kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt Värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker, inklusive Ryssland Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster ) Förändring av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar

9 Nyckeltal för S E B koncernen Januari Januari Proforma Helåret Räntabilitet på eget kapital, % 12,89 12,65 Periodens resultat per aktie, kr 4,77 5,78 1) 6,01 I/K-tal, före förluster 1,57 1,67 1,35 I/K-tal, efter förluster 1,31 1,62 1,29 Kreditförlustnivå 2) % 0,78 0,13 1) 0,25 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 48,4 49,0 1) 47,6 Andel osäkra fordringar, % 1,14 1,31 1) 1,28 Kapitaltäckningsgrad, % 8,97 12,27 9,61 Primärkapitalrelation, % 6,97 6,87 8,22 Skadekostnadsprocent, netto 3) 89,3 83,9 82,4 Driftskostnadsprocent, netto 3) 22,7 25,3 24,9 Totalkostnadsprocent, netto 3) 112,0 109,2 107,3 1) Gäller gamla S-E-Banken 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning, övertagen egendom samt kreditgarantier 3) Avser Trygg-Hansas hela skadeförsäkringsverksamhet

10 S E B koncernens kvartalsvisa utveckling *) (Mkr) :3 :2 :1 :4 :3 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Försäkringsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatter på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring av övervärden Förvaltningsresultat *) Utfall är redovisat proforma

11 S E B koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) december Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Derivatkontrakt 30, Mkr Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde Värde värde värde värde Bokfört värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 30 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (5 820 miljarder per den 30 ). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

12 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) december Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing netto vid periodens slut, % 1,14 1,31 1,28 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ Osäkra fordringar brutto, % 48, ,6 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totala övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 47 Mkr (31 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 252 Mkr (280 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 4 procent jämfört med januari-. Per den 30 hade koncernen 322 Mkr (304 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.

13 Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Januari Januari Förändring procent Helåret Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto 1) Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Övriga bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat ) Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Leasingavskrivningar enligt plan ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

14 Januari Januari Förändring procent Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Summa )Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda Reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade förluster Periodens nettokostnad för Individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade Förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis Värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker, inkl. Ryssland Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

15 Resultat per affärsområde (Mkr) Retail Trygg-Hansa S E B Asset Management Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat ) 388 1) Förändring övervärden Förvaltningsresultat SEB Trygg Liv S E B Merchant Banking Enskilda Securities September Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat ) -90 1) Förändring övervärden Förvaltningsresultat Övrigt 2) Koncernen Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat ) Avser försäkringsrörelseresultat. 2) Avser intäkter och kostnader som inte kan hänföras till enskilda affärsområden. Under Övrigt inkluderas bland annat kapitalavkastning som inte hänförs till affärsområden, ränta på köpeskilling och avskrivning på goodwill i samband med förvärvet av Trygg-Hansa, realisationsvinst på fastigheter samt Industrial & Marine, centrala kostnader samt förändring av övervärdet på ränteplaceringar. Uppgifterna för är proforma.

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat SEK: Delårsrapport 3 Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat Kärnresultatet för årets första nio månader uppgick, efter nedskrivningar, till 464,0 miljoner kronor (396,0) Rörelseresultatet (IFRS)

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15.

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Årsredovisning 2001 Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Produktion och grafisk form: Citat Media Production AB Fotograf:

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Årsredovisning 2002. Spintab

Årsredovisning 2002. Spintab Årsredovisning 2002 Spintab Ekonomisk information 2003 Preliminära tidpunkter för ekonomisk information: Delårsrapport Spintab första kvartalet Delårsrapport Spintab halvåret Delårsrapport Spintab tredje

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer