Bokslutskommuniké för 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för 1998"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till Mkr (proforma Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till Mkr (3 804 Mkr). I resultatet ingår de reserveringar som gjordes under tredje kvartalet för befarade förluster på Ryssland med 1,4 miljarder kronor samt realisationsvinster på närmare 1,7 miljarder kronor. Jämförelseåret 1997 ingick omstruktureringskostnader på 1,5 miljarder kronor. Räntabiliteten uppgick till 16,1 procent (12,6 procent proforma 1997) och årets vinst per aktie (förvaltningsresultat efter skatt) blev 8:27 kronor (6:04). Det förvaltade kapitalet ökade med 25 procent till 499 miljarder kronor. Fjärde kvartalet 1998 visade en normal intjäning och förvaltningsresultatet uppgick till Mkr. Samtidigt minskade de riskvägda tillgångarna med 47 miljarder till 309 miljarder kronor under kvartalet. Utdelningen föreslås höjas till kronor 3:50 (3:00). Försäljning av sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa övervägs. *) Förvaltningsresultat utgörs av rörelseresultat, pensionsavräkning och förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten (se vidare sidan 9). Från och med detta bokslut redovisas försäkringsrörelsens innehav av placeringsobligationer som omsättningstillgångar i stället för anläggningstillgångar, dvs portföljen marknadsvärderas. Årets orealiserade förändringar i övervärdet för bankens investmentportfölj ingår inte längre i förvaltningsresultatet. Jämförelsetalen proforma 1997 och kvartalssiffrorna för 1998 är ändrade i enlighet med den nya redovisningen.

2 2 Kommentar från verkställande direktören: 1998 var på många sätt ett intensivt år för SEB-koncernen. Det var den nya koncernens första verksamhetsår efter sammanslagningen av S-E-Banken och Trygg-Hansa i slutet av Den 1 januari 1999 gjorde SEB världens första valutaaffär i den nya euron, vilket också avslutade bankens mycket långa förberedelsearbete. Efter ett starkt första halvår 1998 med ekonomisk tillväxt och starka börser ledde oron på världens finansmarknader och sammanbrottet i Rysslands banksystem till ett mycket svagt tredje kvartal. Under fjärde kvartalet utvecklades dock resultatet väl, vilket tydligt visar att koncernen har en god underliggande intjäningsförmåga. Den finansiella oron i vissa snabbväxande länder föranledde oss redan under våren att börja minska koncernens risktagande i dessa länder. Exponeringen på emerging markets har under året minskat från 47 till 18 miljarder kronor netto. Dessutom har huvuddelen av Trygg-Hansas placeringar i aktier varit säkrade sedan våren Inom koncernen pågår program för ytterligare riskreducering. Många enheter inom koncernen opererar på marknader med kraftig tillväxt, och på dessa har koncernen fortsatt att växa under Det gäller framförallt de enheter som verkar inom sparande-, pensions- och kapitalförvaltningsområdet. Inom Asset Management, där bl a ABB Investment Management förvärvades och marknadsandelen på fonder ökat under året. Även SEB Trygg Liv har vuxit markant och mer än fördubblat sitt förvaltningsresultat. Vi har också gjort en inbrytning på de baltiska marknaderna genom förvärv av strategiska aktieposter i tre banker Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen. Effektiviseringsarbetet som pågått inom alla affärsområden och centrala staber, har börjat ge resultat. Kostnaderna har minskat enligt plan, men arbetet fortsätter och det finns ytterligare utrymme för förbättringar. Exklusive omstruktureringskostnader, satsningar på IT-området och expansionen i Norden utanför Sverige har kostnaderna minskat med 9 procent. Vi fortsätter att satsa på IT, för att öka kundservice och därmed intäkter, samt för att minska kostnaderna Under 1998 har vi också infört nya metoder för att effektivisera kapitalanvändningen. Alla affärsområden har nu ett allokerat kapital som är baserat på den risk de bär, vilket leder till ett effektivare utnyttjande av kapitalet och en större balans mellan risk och utnyttjat kapital. Vidare har kapital frigjorts och verksamheten renodlats genom försäljning av koncernens rörelsefastigheter samt Industrial & Marine. För närvarande överväger vi att sälja sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa. Vi har goda erfarenheter av distributionen av sakförsäkringar tillsammans med banktjänster, vilket är ett område vi vill fortsätta utveckla t ex när det gäller olika kombinationslösningar mellan finansiering och försäkring. Däremot har vi efter att ha undersökt olika alternativ kommit fram till att vi inte behöver äga sakbolaget. Sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa är en av de effektivaste och

3 3 lönsammaste i branschen, men trots detta finns det behov av att driva verksamheten i en än större skala för att klara sig i den europeiska konkurrensen på lång sikt. För närvarande förs inga förhandlingar. Av naturliga skäl har 1998 ägnats åt mycket internt arbete, som inte alltid synts utåt. De tillväxtområden som var grunden till samgåendet och dess olika enheter har nu integrerats, dvs enheterna för fonder, kapitalförvaltning och liv- och pensionsförsäkring. Även de bägge bolagens finansbolag och telefonbanker har slagits samman och fungerar idag väl, vilket gör att vi nu kan lägga all kraft på det kundinriktade arbetet. Vi har nu en organisation, strategi och inriktning som är klarare och våra kunder kommer nu i allt högre utsträckning att kunna se och uppleva de ansträngningar vi gör. Utmaningarna för 1999 handlar om att se till att mer kraft ligger närmare våra kunder, att öka den operationella effektiviteten och att ytterligare effektivisera kapitalanvändningen. Här har vi bara kommit en liten bit på väg. Samtidigt fortsätter satsningarna på tillväxt inom framför allt de sparanderelaterade enheterna. SEB-koncernen är ett kunskapsföretag. Många av de direkta tjänsterna till våra kunder är rådgivningsorienterade och en av våra viktigaste framgångsfaktorer är just att ha ledande kompetens. Det gäller inte bara specifik ämneskompetens utan alltmer ledarskap och förmåga att skapa bra laganda. Idag är 20 procent av högre befattningshavare kvinnor, samtidigt som andelen kvinnliga anställda totalt är 55 procent. För att underlätta för kvinnor att avancera satsar vi nu bland annat på mentorskap och att aktivt uppmuntra kvinnor att söka ledande befattningar. Koncernen erbjuder också hemhjälp för att underlätta kombinationen arbete/familj för alla medarbetare med barn under åtta år. Som motivationsfaktor har koncernen utrett en ny typ av kompensationssystem som innebär att en del av lönen utgörs av personaloptioner enligt det system som beslutats i riksdagen i juli Detta system introduceras nu i ett första led för koncernledningen. Personalens vinstandelar ökade i år till 292 Mkr (88 Mkr), vilket betyder cirka kronor per anställd. Sammantaget ger resultatet för 1998 en god grund för fortsatt tillväxt och effektivisering av SEB-koncernen. Den oroliga finansiella omvärlden, det ökade privata sparandet och införandet av euron har intensifierat konkurrensen och satt press på världens alla banker. Det stora förändringsarbete som skett inom SEB-koncernen under 1998 är bara början. Det finns stora möjligheter till tillväxt både i volym och resultat under 1999 och framöver vilket ger aktieägarna ett långsiktigt värde. Det sätt på vilket alla medarbetare klarat utmaningarna under det gångna året styrker den framtidstron. Koncernens marknadsposition Trots den hårdnande konkurrensen har SEB-koncernen kunnat behålla och stärka sin ledande position på flertalet av sina prioriterade marknader: SEB svarar för procent av valutahandeln i Sverige och har i flera år rankats som nummer ett när det gäller handeln med nordiska valutor i tidningen Euromoney. SEB var även under 1998 den största aktören på Stockholmsbörsen. Under 1998 rankades Enskilda Securities som bästa nordiska fondkommissionär (Euromoney) och som bästa corporate finance-team i Norden (Affärsvärlden).

4 4 SEB är den största kapitalförvaltaren i Norden med 499 miljarder kronor i förvaltat kapital. Hushållens samlade finansiella sparande i SEB uppgick vid årsskiftet till 344 miljarder kronor (300 miljarder), vilket motsvarade en marknadsandel på 21,3 procent (21,0 procent). Andelen av fondsparandet var 23,2 procent (22,0 procent), medan andelen av bankinlåningen från hushållen var 13,2 procent (13,4 procent). Koncernens andel av nytecknade livförsäkringar uppgick till 19,7 procent (21,0 procent). Medan den totala utlåningen till allmänheten exklusive repor ökade med 6,6 procent var SEB:s utlåning exklusive repor i stort sett oförändrad. Därmed sjönk marknadsandelen till 14,1 procent (14,6 procent). På hushållsmarknaden ökade koncernens utlåning med 9,6 procent, framför allt till följd av ökade volymer på hushållsmarknaden för SEB BoLån, och marknadsandelen ökade till 11,6 procent (11,3 procent). Marknadsandelen för Securities Services (depåförvaltning) uppgår till mellan 50 och 60 procent. Även på kortsidan har SEB-koncernen mer än halva marknaden på s k traveloch entertainmentkort. Resultat per affärsområde De områden som i absoluta tal bidrog mest till förvaltningsresultatet under året var Retail och Asset Management. Den största procentuella resultatökningen svarade SEB Trygg Liv för. Retail utvecklades väl. De externa intäkterna ökade, medan de interna intäkterna sjönk till följd av ändrade interna avräkningsprinciper. Tillsammans med minskade kostnader och sjunkande kreditförluster förbättrades förvaltningsresultatet med 29 procent till Mkr (1 813 Mkr), 39 procent av koncernens totala förvaltningsresultat. Räntabiliteten på det allokerade kapitalet, som uppgår till Mkr, var 19,2 procent. *) Retail är sedan slutet av 1998 uppdelat i två affärsområden: Försäljning & Service, som uppvisade ett förvaltningsresultat på Mkr och Finansiella Tjänster med ett resultat på 996 Mkr. Under året minskade antalet befattningar inom Försäljning & Service med knappt 300 till följd av intern effektivisering, sammanslagning av telefonbankerna Sesam och Tryggbanken samt det ökade användandet av internet, telefon och automater. Under året har antalet internetkunder mer än fördubblats till vid årsskiftet. En dryg tredjedel av alla privata betalningar och en femtedel av alla privata aktietransaktioner i SEB går via Internetkontoret. *) Kapitalet har allokerats till koncernens olika affärsområden i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt ställts i relation till det fördelade riskkapitalet. I avkastningsberäkningen tas också hänsyn till den del av koncernens goodwill, som kan hänföras till vissa affärsområden. (se vidare sidan 10).

5 5 Inom Finansiella Tjänster visade SEB Kort och Securities Services en stark utveckling. Vid utgången av 1998 hade SEB Kort 2 miljoner kort utestående i Norden. Securities Services förvarade svenska och utländska värdepapper med ett sammanlagt värde på miljarder kronor vid årets slut. Under året slogs de bägge finansbolagen FinansSkandic och Trygg Finans samman till SEB Finans, som mer än fördubblade sitt resultat under Affärsområdet för sakförsäkring, Trygg-Hansa, hade en god försäljningsutveckling och premieintäkten steg med 6 procent till Mkr netto. Drifts- och skaderegleringskostnaderna sjönk, medan skadekostnaderna steg främst till följd av ökade bilstölder. Sammantaget gav detta en totalkostnadsprocent på 109,3 procent (107,4 procent). Förvaltningsresultatet minskade till 451 Mkr (642 Mkr), vilket bland annat förklaras av lägre riskfri kalkylränta, lägre avvecklingsvinster och högre totalkostnadsprocent. Resterande del av den faktiska avkastningen, 980 Mkr, har gottgjorts det koncerngemensamma området Övrigt. Under 1998 mättes räntabiliteten i Trygg-Hansa på allokerat eget kapital inom affärsområdet, Mkr, samt antagandet om normalavkastning på normalportföljen. Detta gav en räntabilitet på 9,3 procent. Om den faktiska avkastningen på placeringsportföljen tillförs affärsområdet uppgår förvaltningsresultatet till Mkr och räntabiliteten till 29 procent. SEB Asset Managements intäkter steg med 23 procent, bland annat till följd av ökat nettosparande och stigande börskurser. Kostnaderna ökade med 33 procent, främst beroende på satsningarna i Finland och Norge. Dessutom utökades antalet analytiker och förvaltare under hösten. Förvaltningsresultatet förbättrades med 11 procent till 932 Mkr (843 Mkr), 15 procent av koncernens totala förvaltningsresultat. Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 17,9 procent. Per den 31 december förvaltade Asset Management 499 miljarder kronor (402 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 188 miljarder kronor, traditionell livförsäkring för 153 miljarder, fonder och fondförsäkringar för 135 miljarder och sakförsäkringsportföljen för 23 miljarder. Nettoinsättningarna uppgick till cirka 15 miljarder kronor, varav cirka 8 miljarder i koncernens fonder och 7 miljarder i portföljförvaltning för kunder i Sverige, Norge, Finland och Luxemburg. Under hösten förvärvades ABB Investment Management med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Polen, Schweiz och USA. Det förvaltade kapitalet i bolaget, som ingår i SEB från och med den 1 december 1998, uppgick vid årsskiftet till 32 miljarder kronor, varav en femtedel inom ABB Fonder. SEB Trygg Livs förvaltningsresultat mer än fördubblades till 575 Mkr (280 Mkr proforma 1997). Försäljningen, dvs nyteckning och extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med 24 procent till 7,3 miljarder kronor (5,9 miljarder). Nyteckningen, framför allt av fondförsäkring, var den högsta någonsin. Förvaltningskapitalet vid årets utgång uppgick till 190 miljarder kronor.

6 6 Försäkringsresultatet påverkades negativt av en reservering i det engelska bolaget SEB Trygg Life. Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 12,7 procent. Förvärvet av Trygg-Hansas livverksamhet och den snabba tillväxten har kortsiktigt belastat avkastningen. Samtliga liv- och fondförsäkringbolag inom S-E-Banken Försäkring och Trygg-Hansas livförsäkringsrörelse har samlats under ett nytt holdingbolag, SEB Trygg Liv Holding AB. S E B Merchant Bankings förvaltningsresultat sjönk till 316 Mkr (1 600 Mkr) till följd av reserveringarna för engagemangen på emerging markets och då framför allt Ryssland. Under fjärde kvartalet har 150 Mkr i generell landriskreserv, som tidigare legat på koncernnivå, redovisats på Merchant Banking. Resultatet före kreditförluster förbättrades med 22 procent till Mkr kronor genom en kombination av ökade intäkter och reducerade kostnader. De kundrelaterade intäkterna ökade med 14 procent, främst förklarat av en mycket positiv utveckling för valutahandeln samt satsningen på nya finansiella tjänster, bland annat på euro-området. Intäkterna från eget positionstagande och kassahantering var något lägre än under 1997, huvudsakligen beroende på den minskade skillnaden mellan lång och kort ränta. Räntabiliteten på allokerat kapital, Mkr, uppgick till 2,2 procent. Avsikten är att successivt minska det allokerade kapitalet genom effektivisering och riskreduktion. Enskilda Securities intäkter uppgick under 1998 till Mkr, en minskning med cirka 9 procent jämfört med De goda marknadsförhållandena under första halvåret möjliggjorde ett stort antal corporate finance- transaktioner, vilket tillsammans med den ökade volymen i aktiehandeln påverkade Enskilda Securities positivt. Turbulensen på de finansiella marknaderna under hösten 1998 ledde dock till att den positiva utvecklingen avtog. Lägre volymer och fortsatt press på courtagen samt trading- och vissa kreditförluster bidrog också till att förvaltningsresultatet stannade på 217 Mkr (329 Mkr). Kostnaderna minskade med 3 procent till Mkr. Räntabiliteten på allokerat kapital, 650 Mkr, uppgick till 24 procent. Enskilda Securities andel av aktiehandeln uppgick under 1998 till över 9 procent, vilket innebar en oförändrad position som största aktör på den svenska börsen. Från och med den 1 januari 1999 är verksamheten inom Enskilda Securities bolagiserad.

7 7 Koncernens resultat Intäkter Räntenettot minskade marginellt till Mkr (6 830 Mkr). Nedgången berodde främst på att skillnaden mellan den långa och korta räntan i genomsnitt var mindre än under samma period i fjol, vilket påverkade koncernens räntekänsliga positioner negativt. Räntenettot från in- och utlåningen ökade till följd av växande volymer. Kostnaden för insättningsgarantin uppgick till 268 Mkr (249 Mkr). Provisionsnettot ökade med 10 procent till Mkr (6 027 Mkr), huvudsakligen till följd av ökade värdepappersprovisioner från aktiehandel och kapitalförvaltning, men också på grund av ökade kortprovisioner. Försäkringsnettot, dvs premieintäkter med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader i sakförsäkringsrörelsen plus kalkylmässig avkastning, minskade till Mkr (1 534 Mkr). I SEB Trygg Liv bidrog reservering i SEB Trygg Life till att försäkringsnettot sjönk till 144 Mkr (279 Mkr). Resultatet av run-off-verksamheten och Industrial & Marine, som såldes vid halvårsskiftet uppgick till 373 Mkr (690 Mkr). Sammantaget innebar detta att försäkringsnettot minskade till Mkr (2 503 Mkr). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 6 procent till Mkr (3 675 Mkr) Det berodde främst på att värdeutvecklingen för koncernens placeringsportföljer inte var lika stark som under 1997, som var ett bättre år för aktiemarknaden. Börsnedgångens negativa påverkan på Trygg-Hansas aktieportfölj begränsades genom ett hedgingförfarande under våren Hedgen, som ursprungligen utgjordes av optioner, byttes under november till terminspositioner. Av den aktieportfölj på närmare 7 miljarder kronor som Trygg-Hansa hade vid årskiftet har huvuddelen sålts ut och kvarvarande position medio februari utgörs av fondandelar om cirka 1,5 miljard kronor. Efter årsskiftet har Trygg-Hansa sålt sitt resterande innehav om 2,3 procent av aktierna i det finska försäkringsbolaget Sampo. Vinsten på cirka 85 Mkr har tillgodogjorts tidigare års resultat, då aktierna varit marknadsvärderade. Resultatet av eget positionstagande och kassahantering minskade något, främst till följd av den minskade skillnaden mellan lång och kort ränta. Under året koncentrerades handeln i egen portfölj till att omfatta färre marknader. Per den 31 december 1998 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens positioner i kronor och valuta ökade/minskade med cirka 1,9 miljarder kronor. Övriga intäkter ökade till Mkr (1 269 Mkr) till följd av realisationsvinster på Mkr. Försäljningen av 44 bankfastigheter till Vasakronan ledde till en realisationsvinst på drygt en miljard kronor. Avyttringen av affärsområde Industrial & Marine till schweiziska försäkringsbolaget Zurich Group gav en reavinst på 450 Mkr. Sammantaget uppgick koncernens intäkter till Mkr ( Mkr proforma 1997).

8 8 Kostnader Koncernens kostnader uppgick till Mkr, vilket exklusive omstruktureringskostnaderna 1997 innebar att kostnaderna minskade med 2 procent. Därmed har de senaste årens trend med ökande kostnader kunnat brytas. SEB:s uppdrag att förvalta de ömsesidiga livbolagens verksamhet och kapital har hittills nettoredovisats. Genom bolagiseringen av livbolagen har redovisningen ändrats till bruttoredovisning. Detta har påverkat både intäkter och kostnader med 645 Mkr för Även kvartalssiffrorna för 1998 har omräknats. Personalkostnaderna uppgick till Mkr (7 466 Mkr). Antalet medarbetare minskade under året med 607 netto. Medeltalet befattningar under året var (13 015). Vinstandelen uppgick till 292 Mkr (88 Mkr). IT-kostnaderna steg med 21 procent till Mkr. Ökningen förklaras dels av koncernens målmedvetna satsning på Internetkontoret och andra IT-baserade tjänster, dels av kostnader inför millennieskiftet och EMU - satsningar som nu i allt väsentligt är avklarade. De närmaste åren kommer datakostnaderna att ligga kvar på en hög nivå till följd av fortsatt utveckling av bland annat internettjänster. Med hänsyn till IT-kostnadernas utveckling och satsningar i Norden innebär detta en avsevärd rationalisering, - 9 procent, i övriga verksamheten. Vid utgången av 1998 hade Mkr av omstruktureringsreserven på Mkr tagits i anspråk. Summan fördelade sig främst på följande enheter: Retail, 251 Mkr, Trygg-Hansa, 184 Mkr, SEB Merchant Banking, 141 Mkr, IT, 184 Mkr samt centrala funktioner, 143 Mkr. Kreditförluster och osäkra fordringar Koncernens kreditförluster inklusive värdeförändringar på övertagen egendom och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till Mkr (1 089 Mkr). De konstaterade förlusterna efter återvinningar uppgick till 242 Mkr (83 Mkr) medan reserveringarna för befarade förluster inklusive landriskreserv ökade till Mkr (559 Mkr) efter upplösningar. Reserveringen för koncernens engagemang på emerging markets uppgick till 2,5 miljarder, varav 1,3 miljarder i Ryssland. Reserveringsgraden på Ryssland ligger på 82 procent, med hänsyn till att en mindre exponering är marknadsvärderad. Sammantaget uppgick koncernens kreditexponering på emerging markets vid utgången av året till drygt 18 miljarder kronor netto att jämföra med 47 miljarder vid föregående årsskifte. (se vidare särskilt avsnitt om koncernens kreditexponering sidan 13). Osäkra fordringar netto sjönk med 15 procent till Mkr (4 206 Mkr), medan volymen övertagen egendom ökade 60 procent till Mkr (633 Mkr). Övervärde i livförsäkring Ett försäkringsbolags kostnader för ett försäkringsavtal uppstår främst vid tecknandet. Intäkterna däremot flyter in löpande under försäkringstidens gång. Under år med snabbt växande försäkringsbestånd kommer därmed de faktiska kostnaderna att överstiga intäkterna, vilket således har negativ inverkan på rörelseresultatet. Samtidigt leder en

9 9 sådant skeende till att övervärdet ökar. Denna förändring redovisas som en särskild resultatrad efter rörelseresultatet. Övervärdet i livförsäkringsverksamhet utgörs av nuvärdet av förväntade framtida vinster av gällande försäkringsavtal. Detta värde beräknas som en nuvärdeskalkyl kombinerad med vedertagna försäkringstekniska metoder för hantering av framtida slumpmässiga händelser. Framtida överskott har nuvärdesberäknats med en räntesats på 11 procent. Antaganden om fondtillväxt har fastställts till 6 procent. Begreppet embedded value är summan av övervärde i livförsäkringsrörelsen plus eget kapital i livbolaget. Med gällande regler får övervärden i livförsäkringsrörelsen inte räknas in i utdelningsbara medel, eftersom de utgörs av framtida vinster. Däremot utgör de en naturlig grund för beräkning av vinst per aktie. Pensionsavräkning Rörelsens kostnader belastas löpande med faktiskt betalda allmänna pensionsavgifter och kalkylmässiga pensionskostnader enligt bankens tilläggspensionsplan. I koncernens förvaltningsresultat återläggs dessa pensionskostnader, eftersom SEB har rätt att gottgöra sig för dessa typer av kostnader från de från banken fristående pensionsstiftelserna. Denna rätt gäller så länge stiftelsernas förmögenhet överstiger beräknad pensionsförpliktelse. För 1998 uppgick pensionsavräkningen till 531 Mkr (440 Mkr). Stiftelsens förmögenhet uppgick till 19 miljarder kronor, medan förpliktelserna uppgick till 6 miljarder kronor. Övervärdet är således 13 miljarder. Skattekostnader Skatt hänförbar till förvaltningsresultatet uppgår till Mkr (1 138 Mkr), vilket ger en vägd skattesats på 20 procent. Av skattekostnaden utgör betald skatt 527 Mkr, uppskjuten skatt 923 Mkr samt en beräknad skatt om 211 Mkr hänförbar till förändringar i livförsäkringsverksamhetens övervärde. Sammantaget motsvarar detta en skattesats på 27 procent. Den lägre faktiska skattekostnaden beror på återföring av skatt om 450 Mkr som belastat tidigare års resultat. Resultat Förvaltningsresultatet, som således omfattar rörelseresultat, förändringar i övervärden inom livförsäkringsrörelsen samt pensionsavräkning, uppgick till Mkr (4 687 Mkr) före skatt och Mkr (3 552 Mkr) efter skatt. Rörelseresultatet ingår med Mkr (3 804 Mkr) före skatt.

10 10 Vinst per aktie och räntabilitet Beräkningen av vinst per aktie med och utan hänsyn till förändringar av övervärden i livförsäkringsrörelsen framgår nedan: Resultat inkl.- förändring av övervärden Resultat exkl. förändring av övervärden Rörelseresultat Pensionsavräkning Förändringar av övervärden i livsäkringsrörelsen Förvaltningsresultat Skatter och minoritet Resultat efter skatt Vinst per aktie 8:27 6:04 7:35 5:50 ( aktier) Räntabilitet på eget kapital 16,1 12,6 14,8 11,6 Balansomslutning och eget kapital Koncernens balansomslutning ökade med 3 procent till 690 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på ökad utlåning inklusive repor. Det egna kapitalet ökade med 9 procent till 30,4 miljarder kronor. Inkluderas övervärdet i livförsäkringsverksamheten ökar kapitalet till 31,5 miljarder. Affärsområdenas räntabilitet och allokerat kapital För att utnyttja koncernens kapitalbas på bästa möjliga sätt och bedöma lönsamheten i de olika affärsområdena med större precision har SEB infört en styrmodell baserad på Capital at Risk. Allokerat kapital består av Capital at Risk samt den andel av goodwill som motsvaras av ett behov av eget kapital. Capital at Risk utgör värderingen av den risk för oväntade förluster i de positioner som koncernens affärer medför vid varje givet tillfälle och bygger på statistiska sannolikhetsberäkningar för olika typer av risk (motparts- och marknadsrisker, operationella risker m fl). Det kapital som allokerats till koncernens olika affärsområden har beräknats i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt ställts i relation till det allokerade kapitalet.

11 11 Capital at Risk Miljarder kronor Motpartsrisk Affärsområdena fristående 21 - Diversifiering Marknadsrisk Affärsområdena fristående 7 - Diversifiering Försäkringsrisk Affärsområdena fristående 5 - Diversifiering Operationell och residual risk Affärsområdena fristående 18 - Diversifiering Diversifiering mellan risktyper -11 Capital at Risk 24 Allokerad del av goodwill 6 Allokerat kapital 30 Kapitalbas och kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsföretag) uppgick vid utgången av året till 33,6 miljarder kronor (29,1 miljarder), varav 25,1 miljarder (24,9 miljarder) i primärkapital I relation till de riskvägda tillgångarna på 309 miljarder kronor (303 miljarder). gav det en kapitaltäckningsgrad på 10,9 procent (9,6 procent) och en primärkapitalrelation på 8,1 procent (8,2 procent). Målet är att primärkapitalrelationen inte långsiktigt skall understiga 7 procent. Satsning i Norden och Baltikum Utbyggnaden i de nordiska grannländerna fortsatte med satsningar inom såväl Asset Management, SEB Trygg Liv och kortverksamheten inom Retail. I slutet av året tecknade SEB samarbetsavtal med tre av Baltikums ledande banker Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen. I samband med årsskiftet gick banken också in som delägare i de tre bankerna genom förvärv av mellan 32 och 36 procent av aktierna, en investering på sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor. Avsikten är att tillföra och utveckla produkter och tjänster för både privatpersoner och företag på den baltiska marknaden. Förvärvet har ingen inverkan på SEB:s resultat Efter årsskiftet har SEB ökat sitt ägande i Latvijas Unibanka till 40,9 procent efter konvertering. Förberedelser inför millennieskiftet Arbetet med att säkerställa system och rutiner inför millennieskiftet löpte enligt plan och merparten av anpassningarna var klara vid utgången av Arbetet har granskats av oberoende extern expertis och även granskats av koncernens interna och externa revisorer. Under 1999 fortsätter förberedelserna både i form av kompletterande tester tillsammans med externa samarbetspartners och utarbetandet av beredskapsplaner. Utdelningspolitik Styrelsens målsättning är att utdelningen per aktie skall motsvara procent av vinsten per aktie beräknad med hänsyn till förvaltningsresultat efter skatt. Utdelningens storlek avgörs av koncernens finansiella ställning och utvecklingsmöjligheter. Koncernen

12 12 eftersträvar en långsiktig tillväxt baserad på en kapitalbas för den finansiella företagsgruppen som ej långsiktigt skall understiga en primärkapitalrelation om 7 procent. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om kronor 3:50 (3:00) per A- och C-aktie. Förslaget motsvarar 42 procent av vinst per aktier (förvaltningsresultat efter skatt). Den totala utdelningssumman uppgår till Mkr (1 765 Mkr). Stockholm den 15 februari 1999 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Årsredovisningen skickas ut i början av april Den finns då också tillgänglig på Internet (www.sebank.se) Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1999 klockan 16.30, Stockholmsmässan i Älvsjö. Delårsrapporten för januari-mars 1999 publiceras den 29 april (Internetadress: Följande rapportdatum är den 17 augusti och 25 oktober För ytterligare information kontakta Gunilla Wikman, Koncerninformationschef, telefon Lotta Treschow, Investerarrelationer, telefon

13 13 SEB-koncernens kreditexponering SEB:s fordringar på motparter, t ex företag, banker, offentliga institutioner och privatpersoner består huvudsakligen av lån men också av ansvarsförbindelser och åtaganden såsom remburser, garantier, värdepapperslån och kreditlöften samt derivat och valutakontrakt. Exponeringen mäts både nominellt (ex lån, leasing, remburser och garantier) och genom beräknade marknadsvärden med ett påslag för potentiell exponering (derivat och valutakontrakt). Kreditportföljen fördelad per bransch (före reserv för befarade kreditförluster) 1998 % 1997 % Företag och banker Bank , ,6 Finans och försäkring , ,0 Fastighetsförvaltning , ,6 Handel, hotell och restaurang , ,2 Transport , ,0 Övrig serviceverksamhet , ,2 Byggnadsindustri , ,5 Tillverkningsindustri , ,3 Övrigt , , Offentlig förvaltning Kommuner och landsting , ,1 Kommunägda bolag , , Hushåll Bostadskrediter (bolån) , ,4 Övrig utlåning , , Summa exklusive repor Repor 1 Kreditinstitut Allmänhet Summa inklusive repor Repa (återköpsavtal), avser en transaktion där en part säljer ett värdepapper avista och samtidigt ingår avtal om återköp av samma slags värdepapper på termin. Principen för bransch- och produktfördelningen har ändrats under 1998 vilket även slår igenom på jämförelseunderlaget från SEB:s kreditportfölj, inom och utom balansräkningen, minskade under 1998 med 2,3 miljarder kronor. Rensat för repor ökade dock portföljen med 1,4 miljarder. Medan exponeringen minskade mot banker, finans- och försäkringsbolag ökade den mot tillverkningsindustri och transportsektorn. Av den totala exponeringen mot tillverkningsindustrin svarade verkstadsindustrin för drygt 50 procent, massa- och pappersindustrin för cirka 15 procent och kemisk-teknisk industri för 12 procent.

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spintab Årsredovisning 2005

Spintab Årsredovisning 2005 Spintab Årsredovisning 2005 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer