Bokslutskommuniké för 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för 1998"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till Mkr (proforma Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till Mkr (3 804 Mkr). I resultatet ingår de reserveringar som gjordes under tredje kvartalet för befarade förluster på Ryssland med 1,4 miljarder kronor samt realisationsvinster på närmare 1,7 miljarder kronor. Jämförelseåret 1997 ingick omstruktureringskostnader på 1,5 miljarder kronor. Räntabiliteten uppgick till 16,1 procent (12,6 procent proforma 1997) och årets vinst per aktie (förvaltningsresultat efter skatt) blev 8:27 kronor (6:04). Det förvaltade kapitalet ökade med 25 procent till 499 miljarder kronor. Fjärde kvartalet 1998 visade en normal intjäning och förvaltningsresultatet uppgick till Mkr. Samtidigt minskade de riskvägda tillgångarna med 47 miljarder till 309 miljarder kronor under kvartalet. Utdelningen föreslås höjas till kronor 3:50 (3:00). Försäljning av sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa övervägs. *) Förvaltningsresultat utgörs av rörelseresultat, pensionsavräkning och förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten (se vidare sidan 9). Från och med detta bokslut redovisas försäkringsrörelsens innehav av placeringsobligationer som omsättningstillgångar i stället för anläggningstillgångar, dvs portföljen marknadsvärderas. Årets orealiserade förändringar i övervärdet för bankens investmentportfölj ingår inte längre i förvaltningsresultatet. Jämförelsetalen proforma 1997 och kvartalssiffrorna för 1998 är ändrade i enlighet med den nya redovisningen.

2 2 Kommentar från verkställande direktören: 1998 var på många sätt ett intensivt år för SEB-koncernen. Det var den nya koncernens första verksamhetsår efter sammanslagningen av S-E-Banken och Trygg-Hansa i slutet av Den 1 januari 1999 gjorde SEB världens första valutaaffär i den nya euron, vilket också avslutade bankens mycket långa förberedelsearbete. Efter ett starkt första halvår 1998 med ekonomisk tillväxt och starka börser ledde oron på världens finansmarknader och sammanbrottet i Rysslands banksystem till ett mycket svagt tredje kvartal. Under fjärde kvartalet utvecklades dock resultatet väl, vilket tydligt visar att koncernen har en god underliggande intjäningsförmåga. Den finansiella oron i vissa snabbväxande länder föranledde oss redan under våren att börja minska koncernens risktagande i dessa länder. Exponeringen på emerging markets har under året minskat från 47 till 18 miljarder kronor netto. Dessutom har huvuddelen av Trygg-Hansas placeringar i aktier varit säkrade sedan våren Inom koncernen pågår program för ytterligare riskreducering. Många enheter inom koncernen opererar på marknader med kraftig tillväxt, och på dessa har koncernen fortsatt att växa under Det gäller framförallt de enheter som verkar inom sparande-, pensions- och kapitalförvaltningsområdet. Inom Asset Management, där bl a ABB Investment Management förvärvades och marknadsandelen på fonder ökat under året. Även SEB Trygg Liv har vuxit markant och mer än fördubblat sitt förvaltningsresultat. Vi har också gjort en inbrytning på de baltiska marknaderna genom förvärv av strategiska aktieposter i tre banker Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen. Effektiviseringsarbetet som pågått inom alla affärsområden och centrala staber, har börjat ge resultat. Kostnaderna har minskat enligt plan, men arbetet fortsätter och det finns ytterligare utrymme för förbättringar. Exklusive omstruktureringskostnader, satsningar på IT-området och expansionen i Norden utanför Sverige har kostnaderna minskat med 9 procent. Vi fortsätter att satsa på IT, för att öka kundservice och därmed intäkter, samt för att minska kostnaderna Under 1998 har vi också infört nya metoder för att effektivisera kapitalanvändningen. Alla affärsområden har nu ett allokerat kapital som är baserat på den risk de bär, vilket leder till ett effektivare utnyttjande av kapitalet och en större balans mellan risk och utnyttjat kapital. Vidare har kapital frigjorts och verksamheten renodlats genom försäljning av koncernens rörelsefastigheter samt Industrial & Marine. För närvarande överväger vi att sälja sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa. Vi har goda erfarenheter av distributionen av sakförsäkringar tillsammans med banktjänster, vilket är ett område vi vill fortsätta utveckla t ex när det gäller olika kombinationslösningar mellan finansiering och försäkring. Däremot har vi efter att ha undersökt olika alternativ kommit fram till att vi inte behöver äga sakbolaget. Sakförsäkringsrörelsen i Trygg-Hansa är en av de effektivaste och

3 3 lönsammaste i branschen, men trots detta finns det behov av att driva verksamheten i en än större skala för att klara sig i den europeiska konkurrensen på lång sikt. För närvarande förs inga förhandlingar. Av naturliga skäl har 1998 ägnats åt mycket internt arbete, som inte alltid synts utåt. De tillväxtområden som var grunden till samgåendet och dess olika enheter har nu integrerats, dvs enheterna för fonder, kapitalförvaltning och liv- och pensionsförsäkring. Även de bägge bolagens finansbolag och telefonbanker har slagits samman och fungerar idag väl, vilket gör att vi nu kan lägga all kraft på det kundinriktade arbetet. Vi har nu en organisation, strategi och inriktning som är klarare och våra kunder kommer nu i allt högre utsträckning att kunna se och uppleva de ansträngningar vi gör. Utmaningarna för 1999 handlar om att se till att mer kraft ligger närmare våra kunder, att öka den operationella effektiviteten och att ytterligare effektivisera kapitalanvändningen. Här har vi bara kommit en liten bit på väg. Samtidigt fortsätter satsningarna på tillväxt inom framför allt de sparanderelaterade enheterna. SEB-koncernen är ett kunskapsföretag. Många av de direkta tjänsterna till våra kunder är rådgivningsorienterade och en av våra viktigaste framgångsfaktorer är just att ha ledande kompetens. Det gäller inte bara specifik ämneskompetens utan alltmer ledarskap och förmåga att skapa bra laganda. Idag är 20 procent av högre befattningshavare kvinnor, samtidigt som andelen kvinnliga anställda totalt är 55 procent. För att underlätta för kvinnor att avancera satsar vi nu bland annat på mentorskap och att aktivt uppmuntra kvinnor att söka ledande befattningar. Koncernen erbjuder också hemhjälp för att underlätta kombinationen arbete/familj för alla medarbetare med barn under åtta år. Som motivationsfaktor har koncernen utrett en ny typ av kompensationssystem som innebär att en del av lönen utgörs av personaloptioner enligt det system som beslutats i riksdagen i juli Detta system introduceras nu i ett första led för koncernledningen. Personalens vinstandelar ökade i år till 292 Mkr (88 Mkr), vilket betyder cirka kronor per anställd. Sammantaget ger resultatet för 1998 en god grund för fortsatt tillväxt och effektivisering av SEB-koncernen. Den oroliga finansiella omvärlden, det ökade privata sparandet och införandet av euron har intensifierat konkurrensen och satt press på världens alla banker. Det stora förändringsarbete som skett inom SEB-koncernen under 1998 är bara början. Det finns stora möjligheter till tillväxt både i volym och resultat under 1999 och framöver vilket ger aktieägarna ett långsiktigt värde. Det sätt på vilket alla medarbetare klarat utmaningarna under det gångna året styrker den framtidstron. Koncernens marknadsposition Trots den hårdnande konkurrensen har SEB-koncernen kunnat behålla och stärka sin ledande position på flertalet av sina prioriterade marknader: SEB svarar för procent av valutahandeln i Sverige och har i flera år rankats som nummer ett när det gäller handeln med nordiska valutor i tidningen Euromoney. SEB var även under 1998 den största aktören på Stockholmsbörsen. Under 1998 rankades Enskilda Securities som bästa nordiska fondkommissionär (Euromoney) och som bästa corporate finance-team i Norden (Affärsvärlden).

4 4 SEB är den största kapitalförvaltaren i Norden med 499 miljarder kronor i förvaltat kapital. Hushållens samlade finansiella sparande i SEB uppgick vid årsskiftet till 344 miljarder kronor (300 miljarder), vilket motsvarade en marknadsandel på 21,3 procent (21,0 procent). Andelen av fondsparandet var 23,2 procent (22,0 procent), medan andelen av bankinlåningen från hushållen var 13,2 procent (13,4 procent). Koncernens andel av nytecknade livförsäkringar uppgick till 19,7 procent (21,0 procent). Medan den totala utlåningen till allmänheten exklusive repor ökade med 6,6 procent var SEB:s utlåning exklusive repor i stort sett oförändrad. Därmed sjönk marknadsandelen till 14,1 procent (14,6 procent). På hushållsmarknaden ökade koncernens utlåning med 9,6 procent, framför allt till följd av ökade volymer på hushållsmarknaden för SEB BoLån, och marknadsandelen ökade till 11,6 procent (11,3 procent). Marknadsandelen för Securities Services (depåförvaltning) uppgår till mellan 50 och 60 procent. Även på kortsidan har SEB-koncernen mer än halva marknaden på s k traveloch entertainmentkort. Resultat per affärsområde De områden som i absoluta tal bidrog mest till förvaltningsresultatet under året var Retail och Asset Management. Den största procentuella resultatökningen svarade SEB Trygg Liv för. Retail utvecklades väl. De externa intäkterna ökade, medan de interna intäkterna sjönk till följd av ändrade interna avräkningsprinciper. Tillsammans med minskade kostnader och sjunkande kreditförluster förbättrades förvaltningsresultatet med 29 procent till Mkr (1 813 Mkr), 39 procent av koncernens totala förvaltningsresultat. Räntabiliteten på det allokerade kapitalet, som uppgår till Mkr, var 19,2 procent. *) Retail är sedan slutet av 1998 uppdelat i två affärsområden: Försäljning & Service, som uppvisade ett förvaltningsresultat på Mkr och Finansiella Tjänster med ett resultat på 996 Mkr. Under året minskade antalet befattningar inom Försäljning & Service med knappt 300 till följd av intern effektivisering, sammanslagning av telefonbankerna Sesam och Tryggbanken samt det ökade användandet av internet, telefon och automater. Under året har antalet internetkunder mer än fördubblats till vid årsskiftet. En dryg tredjedel av alla privata betalningar och en femtedel av alla privata aktietransaktioner i SEB går via Internetkontoret. *) Kapitalet har allokerats till koncernens olika affärsområden i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt ställts i relation till det fördelade riskkapitalet. I avkastningsberäkningen tas också hänsyn till den del av koncernens goodwill, som kan hänföras till vissa affärsområden. (se vidare sidan 10).

5 5 Inom Finansiella Tjänster visade SEB Kort och Securities Services en stark utveckling. Vid utgången av 1998 hade SEB Kort 2 miljoner kort utestående i Norden. Securities Services förvarade svenska och utländska värdepapper med ett sammanlagt värde på miljarder kronor vid årets slut. Under året slogs de bägge finansbolagen FinansSkandic och Trygg Finans samman till SEB Finans, som mer än fördubblade sitt resultat under Affärsområdet för sakförsäkring, Trygg-Hansa, hade en god försäljningsutveckling och premieintäkten steg med 6 procent till Mkr netto. Drifts- och skaderegleringskostnaderna sjönk, medan skadekostnaderna steg främst till följd av ökade bilstölder. Sammantaget gav detta en totalkostnadsprocent på 109,3 procent (107,4 procent). Förvaltningsresultatet minskade till 451 Mkr (642 Mkr), vilket bland annat förklaras av lägre riskfri kalkylränta, lägre avvecklingsvinster och högre totalkostnadsprocent. Resterande del av den faktiska avkastningen, 980 Mkr, har gottgjorts det koncerngemensamma området Övrigt. Under 1998 mättes räntabiliteten i Trygg-Hansa på allokerat eget kapital inom affärsområdet, Mkr, samt antagandet om normalavkastning på normalportföljen. Detta gav en räntabilitet på 9,3 procent. Om den faktiska avkastningen på placeringsportföljen tillförs affärsområdet uppgår förvaltningsresultatet till Mkr och räntabiliteten till 29 procent. SEB Asset Managements intäkter steg med 23 procent, bland annat till följd av ökat nettosparande och stigande börskurser. Kostnaderna ökade med 33 procent, främst beroende på satsningarna i Finland och Norge. Dessutom utökades antalet analytiker och förvaltare under hösten. Förvaltningsresultatet förbättrades med 11 procent till 932 Mkr (843 Mkr), 15 procent av koncernens totala förvaltningsresultat. Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 17,9 procent. Per den 31 december förvaltade Asset Management 499 miljarder kronor (402 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 188 miljarder kronor, traditionell livförsäkring för 153 miljarder, fonder och fondförsäkringar för 135 miljarder och sakförsäkringsportföljen för 23 miljarder. Nettoinsättningarna uppgick till cirka 15 miljarder kronor, varav cirka 8 miljarder i koncernens fonder och 7 miljarder i portföljförvaltning för kunder i Sverige, Norge, Finland och Luxemburg. Under hösten förvärvades ABB Investment Management med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Polen, Schweiz och USA. Det förvaltade kapitalet i bolaget, som ingår i SEB från och med den 1 december 1998, uppgick vid årsskiftet till 32 miljarder kronor, varav en femtedel inom ABB Fonder. SEB Trygg Livs förvaltningsresultat mer än fördubblades till 575 Mkr (280 Mkr proforma 1997). Försäljningen, dvs nyteckning och extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med 24 procent till 7,3 miljarder kronor (5,9 miljarder). Nyteckningen, framför allt av fondförsäkring, var den högsta någonsin. Förvaltningskapitalet vid årets utgång uppgick till 190 miljarder kronor.

6 6 Försäkringsresultatet påverkades negativt av en reservering i det engelska bolaget SEB Trygg Life. Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 12,7 procent. Förvärvet av Trygg-Hansas livverksamhet och den snabba tillväxten har kortsiktigt belastat avkastningen. Samtliga liv- och fondförsäkringbolag inom S-E-Banken Försäkring och Trygg-Hansas livförsäkringsrörelse har samlats under ett nytt holdingbolag, SEB Trygg Liv Holding AB. S E B Merchant Bankings förvaltningsresultat sjönk till 316 Mkr (1 600 Mkr) till följd av reserveringarna för engagemangen på emerging markets och då framför allt Ryssland. Under fjärde kvartalet har 150 Mkr i generell landriskreserv, som tidigare legat på koncernnivå, redovisats på Merchant Banking. Resultatet före kreditförluster förbättrades med 22 procent till Mkr kronor genom en kombination av ökade intäkter och reducerade kostnader. De kundrelaterade intäkterna ökade med 14 procent, främst förklarat av en mycket positiv utveckling för valutahandeln samt satsningen på nya finansiella tjänster, bland annat på euro-området. Intäkterna från eget positionstagande och kassahantering var något lägre än under 1997, huvudsakligen beroende på den minskade skillnaden mellan lång och kort ränta. Räntabiliteten på allokerat kapital, Mkr, uppgick till 2,2 procent. Avsikten är att successivt minska det allokerade kapitalet genom effektivisering och riskreduktion. Enskilda Securities intäkter uppgick under 1998 till Mkr, en minskning med cirka 9 procent jämfört med De goda marknadsförhållandena under första halvåret möjliggjorde ett stort antal corporate finance- transaktioner, vilket tillsammans med den ökade volymen i aktiehandeln påverkade Enskilda Securities positivt. Turbulensen på de finansiella marknaderna under hösten 1998 ledde dock till att den positiva utvecklingen avtog. Lägre volymer och fortsatt press på courtagen samt trading- och vissa kreditförluster bidrog också till att förvaltningsresultatet stannade på 217 Mkr (329 Mkr). Kostnaderna minskade med 3 procent till Mkr. Räntabiliteten på allokerat kapital, 650 Mkr, uppgick till 24 procent. Enskilda Securities andel av aktiehandeln uppgick under 1998 till över 9 procent, vilket innebar en oförändrad position som största aktör på den svenska börsen. Från och med den 1 januari 1999 är verksamheten inom Enskilda Securities bolagiserad.

7 7 Koncernens resultat Intäkter Räntenettot minskade marginellt till Mkr (6 830 Mkr). Nedgången berodde främst på att skillnaden mellan den långa och korta räntan i genomsnitt var mindre än under samma period i fjol, vilket påverkade koncernens räntekänsliga positioner negativt. Räntenettot från in- och utlåningen ökade till följd av växande volymer. Kostnaden för insättningsgarantin uppgick till 268 Mkr (249 Mkr). Provisionsnettot ökade med 10 procent till Mkr (6 027 Mkr), huvudsakligen till följd av ökade värdepappersprovisioner från aktiehandel och kapitalförvaltning, men också på grund av ökade kortprovisioner. Försäkringsnettot, dvs premieintäkter med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader i sakförsäkringsrörelsen plus kalkylmässig avkastning, minskade till Mkr (1 534 Mkr). I SEB Trygg Liv bidrog reservering i SEB Trygg Life till att försäkringsnettot sjönk till 144 Mkr (279 Mkr). Resultatet av run-off-verksamheten och Industrial & Marine, som såldes vid halvårsskiftet uppgick till 373 Mkr (690 Mkr). Sammantaget innebar detta att försäkringsnettot minskade till Mkr (2 503 Mkr). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 6 procent till Mkr (3 675 Mkr) Det berodde främst på att värdeutvecklingen för koncernens placeringsportföljer inte var lika stark som under 1997, som var ett bättre år för aktiemarknaden. Börsnedgångens negativa påverkan på Trygg-Hansas aktieportfölj begränsades genom ett hedgingförfarande under våren Hedgen, som ursprungligen utgjordes av optioner, byttes under november till terminspositioner. Av den aktieportfölj på närmare 7 miljarder kronor som Trygg-Hansa hade vid årskiftet har huvuddelen sålts ut och kvarvarande position medio februari utgörs av fondandelar om cirka 1,5 miljard kronor. Efter årsskiftet har Trygg-Hansa sålt sitt resterande innehav om 2,3 procent av aktierna i det finska försäkringsbolaget Sampo. Vinsten på cirka 85 Mkr har tillgodogjorts tidigare års resultat, då aktierna varit marknadsvärderade. Resultatet av eget positionstagande och kassahantering minskade något, främst till följd av den minskade skillnaden mellan lång och kort ränta. Under året koncentrerades handeln i egen portfölj till att omfatta färre marknader. Per den 31 december 1998 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens positioner i kronor och valuta ökade/minskade med cirka 1,9 miljarder kronor. Övriga intäkter ökade till Mkr (1 269 Mkr) till följd av realisationsvinster på Mkr. Försäljningen av 44 bankfastigheter till Vasakronan ledde till en realisationsvinst på drygt en miljard kronor. Avyttringen av affärsområde Industrial & Marine till schweiziska försäkringsbolaget Zurich Group gav en reavinst på 450 Mkr. Sammantaget uppgick koncernens intäkter till Mkr ( Mkr proforma 1997).

8 8 Kostnader Koncernens kostnader uppgick till Mkr, vilket exklusive omstruktureringskostnaderna 1997 innebar att kostnaderna minskade med 2 procent. Därmed har de senaste årens trend med ökande kostnader kunnat brytas. SEB:s uppdrag att förvalta de ömsesidiga livbolagens verksamhet och kapital har hittills nettoredovisats. Genom bolagiseringen av livbolagen har redovisningen ändrats till bruttoredovisning. Detta har påverkat både intäkter och kostnader med 645 Mkr för Även kvartalssiffrorna för 1998 har omräknats. Personalkostnaderna uppgick till Mkr (7 466 Mkr). Antalet medarbetare minskade under året med 607 netto. Medeltalet befattningar under året var (13 015). Vinstandelen uppgick till 292 Mkr (88 Mkr). IT-kostnaderna steg med 21 procent till Mkr. Ökningen förklaras dels av koncernens målmedvetna satsning på Internetkontoret och andra IT-baserade tjänster, dels av kostnader inför millennieskiftet och EMU - satsningar som nu i allt väsentligt är avklarade. De närmaste åren kommer datakostnaderna att ligga kvar på en hög nivå till följd av fortsatt utveckling av bland annat internettjänster. Med hänsyn till IT-kostnadernas utveckling och satsningar i Norden innebär detta en avsevärd rationalisering, - 9 procent, i övriga verksamheten. Vid utgången av 1998 hade Mkr av omstruktureringsreserven på Mkr tagits i anspråk. Summan fördelade sig främst på följande enheter: Retail, 251 Mkr, Trygg-Hansa, 184 Mkr, SEB Merchant Banking, 141 Mkr, IT, 184 Mkr samt centrala funktioner, 143 Mkr. Kreditförluster och osäkra fordringar Koncernens kreditförluster inklusive värdeförändringar på övertagen egendom och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till Mkr (1 089 Mkr). De konstaterade förlusterna efter återvinningar uppgick till 242 Mkr (83 Mkr) medan reserveringarna för befarade förluster inklusive landriskreserv ökade till Mkr (559 Mkr) efter upplösningar. Reserveringen för koncernens engagemang på emerging markets uppgick till 2,5 miljarder, varav 1,3 miljarder i Ryssland. Reserveringsgraden på Ryssland ligger på 82 procent, med hänsyn till att en mindre exponering är marknadsvärderad. Sammantaget uppgick koncernens kreditexponering på emerging markets vid utgången av året till drygt 18 miljarder kronor netto att jämföra med 47 miljarder vid föregående årsskifte. (se vidare särskilt avsnitt om koncernens kreditexponering sidan 13). Osäkra fordringar netto sjönk med 15 procent till Mkr (4 206 Mkr), medan volymen övertagen egendom ökade 60 procent till Mkr (633 Mkr). Övervärde i livförsäkring Ett försäkringsbolags kostnader för ett försäkringsavtal uppstår främst vid tecknandet. Intäkterna däremot flyter in löpande under försäkringstidens gång. Under år med snabbt växande försäkringsbestånd kommer därmed de faktiska kostnaderna att överstiga intäkterna, vilket således har negativ inverkan på rörelseresultatet. Samtidigt leder en

9 9 sådant skeende till att övervärdet ökar. Denna förändring redovisas som en särskild resultatrad efter rörelseresultatet. Övervärdet i livförsäkringsverksamhet utgörs av nuvärdet av förväntade framtida vinster av gällande försäkringsavtal. Detta värde beräknas som en nuvärdeskalkyl kombinerad med vedertagna försäkringstekniska metoder för hantering av framtida slumpmässiga händelser. Framtida överskott har nuvärdesberäknats med en räntesats på 11 procent. Antaganden om fondtillväxt har fastställts till 6 procent. Begreppet embedded value är summan av övervärde i livförsäkringsrörelsen plus eget kapital i livbolaget. Med gällande regler får övervärden i livförsäkringsrörelsen inte räknas in i utdelningsbara medel, eftersom de utgörs av framtida vinster. Däremot utgör de en naturlig grund för beräkning av vinst per aktie. Pensionsavräkning Rörelsens kostnader belastas löpande med faktiskt betalda allmänna pensionsavgifter och kalkylmässiga pensionskostnader enligt bankens tilläggspensionsplan. I koncernens förvaltningsresultat återläggs dessa pensionskostnader, eftersom SEB har rätt att gottgöra sig för dessa typer av kostnader från de från banken fristående pensionsstiftelserna. Denna rätt gäller så länge stiftelsernas förmögenhet överstiger beräknad pensionsförpliktelse. För 1998 uppgick pensionsavräkningen till 531 Mkr (440 Mkr). Stiftelsens förmögenhet uppgick till 19 miljarder kronor, medan förpliktelserna uppgick till 6 miljarder kronor. Övervärdet är således 13 miljarder. Skattekostnader Skatt hänförbar till förvaltningsresultatet uppgår till Mkr (1 138 Mkr), vilket ger en vägd skattesats på 20 procent. Av skattekostnaden utgör betald skatt 527 Mkr, uppskjuten skatt 923 Mkr samt en beräknad skatt om 211 Mkr hänförbar till förändringar i livförsäkringsverksamhetens övervärde. Sammantaget motsvarar detta en skattesats på 27 procent. Den lägre faktiska skattekostnaden beror på återföring av skatt om 450 Mkr som belastat tidigare års resultat. Resultat Förvaltningsresultatet, som således omfattar rörelseresultat, förändringar i övervärden inom livförsäkringsrörelsen samt pensionsavräkning, uppgick till Mkr (4 687 Mkr) före skatt och Mkr (3 552 Mkr) efter skatt. Rörelseresultatet ingår med Mkr (3 804 Mkr) före skatt.

10 10 Vinst per aktie och räntabilitet Beräkningen av vinst per aktie med och utan hänsyn till förändringar av övervärden i livförsäkringsrörelsen framgår nedan: Resultat inkl.- förändring av övervärden Resultat exkl. förändring av övervärden Rörelseresultat Pensionsavräkning Förändringar av övervärden i livsäkringsrörelsen Förvaltningsresultat Skatter och minoritet Resultat efter skatt Vinst per aktie 8:27 6:04 7:35 5:50 ( aktier) Räntabilitet på eget kapital 16,1 12,6 14,8 11,6 Balansomslutning och eget kapital Koncernens balansomslutning ökade med 3 procent till 690 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på ökad utlåning inklusive repor. Det egna kapitalet ökade med 9 procent till 30,4 miljarder kronor. Inkluderas övervärdet i livförsäkringsverksamheten ökar kapitalet till 31,5 miljarder. Affärsområdenas räntabilitet och allokerat kapital För att utnyttja koncernens kapitalbas på bästa möjliga sätt och bedöma lönsamheten i de olika affärsområdena med större precision har SEB infört en styrmodell baserad på Capital at Risk. Allokerat kapital består av Capital at Risk samt den andel av goodwill som motsvaras av ett behov av eget kapital. Capital at Risk utgör värderingen av den risk för oväntade förluster i de positioner som koncernens affärer medför vid varje givet tillfälle och bygger på statistiska sannolikhetsberäkningar för olika typer av risk (motparts- och marknadsrisker, operationella risker m fl). Det kapital som allokerats till koncernens olika affärsområden har beräknats i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt ställts i relation till det allokerade kapitalet.

11 11 Capital at Risk Miljarder kronor Motpartsrisk Affärsområdena fristående 21 - Diversifiering Marknadsrisk Affärsområdena fristående 7 - Diversifiering Försäkringsrisk Affärsområdena fristående 5 - Diversifiering Operationell och residual risk Affärsområdena fristående 18 - Diversifiering Diversifiering mellan risktyper -11 Capital at Risk 24 Allokerad del av goodwill 6 Allokerat kapital 30 Kapitalbas och kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsföretag) uppgick vid utgången av året till 33,6 miljarder kronor (29,1 miljarder), varav 25,1 miljarder (24,9 miljarder) i primärkapital I relation till de riskvägda tillgångarna på 309 miljarder kronor (303 miljarder). gav det en kapitaltäckningsgrad på 10,9 procent (9,6 procent) och en primärkapitalrelation på 8,1 procent (8,2 procent). Målet är att primärkapitalrelationen inte långsiktigt skall understiga 7 procent. Satsning i Norden och Baltikum Utbyggnaden i de nordiska grannländerna fortsatte med satsningar inom såväl Asset Management, SEB Trygg Liv och kortverksamheten inom Retail. I slutet av året tecknade SEB samarbetsavtal med tre av Baltikums ledande banker Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen. I samband med årsskiftet gick banken också in som delägare i de tre bankerna genom förvärv av mellan 32 och 36 procent av aktierna, en investering på sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor. Avsikten är att tillföra och utveckla produkter och tjänster för både privatpersoner och företag på den baltiska marknaden. Förvärvet har ingen inverkan på SEB:s resultat Efter årsskiftet har SEB ökat sitt ägande i Latvijas Unibanka till 40,9 procent efter konvertering. Förberedelser inför millennieskiftet Arbetet med att säkerställa system och rutiner inför millennieskiftet löpte enligt plan och merparten av anpassningarna var klara vid utgången av Arbetet har granskats av oberoende extern expertis och även granskats av koncernens interna och externa revisorer. Under 1999 fortsätter förberedelserna både i form av kompletterande tester tillsammans med externa samarbetspartners och utarbetandet av beredskapsplaner. Utdelningspolitik Styrelsens målsättning är att utdelningen per aktie skall motsvara procent av vinsten per aktie beräknad med hänsyn till förvaltningsresultat efter skatt. Utdelningens storlek avgörs av koncernens finansiella ställning och utvecklingsmöjligheter. Koncernen

12 12 eftersträvar en långsiktig tillväxt baserad på en kapitalbas för den finansiella företagsgruppen som ej långsiktigt skall understiga en primärkapitalrelation om 7 procent. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om kronor 3:50 (3:00) per A- och C-aktie. Förslaget motsvarar 42 procent av vinst per aktier (förvaltningsresultat efter skatt). Den totala utdelningssumman uppgår till Mkr (1 765 Mkr). Stockholm den 15 februari 1999 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Årsredovisningen skickas ut i början av april Den finns då också tillgänglig på Internet (www.sebank.se) Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1999 klockan 16.30, Stockholmsmässan i Älvsjö. Delårsrapporten för januari-mars 1999 publiceras den 29 april (Internetadress: Följande rapportdatum är den 17 augusti och 25 oktober För ytterligare information kontakta Gunilla Wikman, Koncerninformationschef, telefon Lotta Treschow, Investerarrelationer, telefon

13 13 SEB-koncernens kreditexponering SEB:s fordringar på motparter, t ex företag, banker, offentliga institutioner och privatpersoner består huvudsakligen av lån men också av ansvarsförbindelser och åtaganden såsom remburser, garantier, värdepapperslån och kreditlöften samt derivat och valutakontrakt. Exponeringen mäts både nominellt (ex lån, leasing, remburser och garantier) och genom beräknade marknadsvärden med ett påslag för potentiell exponering (derivat och valutakontrakt). Kreditportföljen fördelad per bransch (före reserv för befarade kreditförluster) 1998 % 1997 % Företag och banker Bank , ,6 Finans och försäkring , ,0 Fastighetsförvaltning , ,6 Handel, hotell och restaurang , ,2 Transport , ,0 Övrig serviceverksamhet , ,2 Byggnadsindustri , ,5 Tillverkningsindustri , ,3 Övrigt , , Offentlig förvaltning Kommuner och landsting , ,1 Kommunägda bolag , , Hushåll Bostadskrediter (bolån) , ,4 Övrig utlåning , , Summa exklusive repor Repor 1 Kreditinstitut Allmänhet Summa inklusive repor Repa (återköpsavtal), avser en transaktion där en part säljer ett värdepapper avista och samtidigt ingår avtal om återköp av samma slags värdepapper på termin. Principen för bransch- och produktfördelningen har ändrats under 1998 vilket även slår igenom på jämförelseunderlaget från SEB:s kreditportfölj, inom och utom balansräkningen, minskade under 1998 med 2,3 miljarder kronor. Rensat för repor ökade dock portföljen med 1,4 miljarder. Medan exponeringen minskade mot banker, finans- och försäkringsbolag ökade den mot tillverkningsindustri och transportsektorn. Av den totala exponeringen mot tillverkningsindustrin svarade verkstadsindustrin för drygt 50 procent, massa- och pappersindustrin för cirka 15 procent och kemisk-teknisk industri för 12 procent.

14 14 Huvuddelen av exponeringen mot transportsektorn gäller shipping, som under de senaste åren ökat främst till följd av öppnandet av en filial i Oslo. Shipping-portföljen, som vid årsskiftet uppgick till 18 miljarder kronor, är väl spridd inom olika segment. Portföljen är huvudsakligen säkerställd med pantbrev i fartyg, garantier eller kontanter. Inom hushållssektorn ökade kreditvolymen med 8,2 procent, till totalt 91 miljarder kronor. Knappt två tredjedelar utgörs av bostadskrediter, där också den största ökningen skett. Exponeringen geografiskt fördelad SEB har en lång tradition som partner till stora, internationellt verksamma nordiska företag och institutioner. För att på bästa sätt kunna bistå dessa kunder har koncernen valt att följa dem ut i världen och även bygga upp affärsrelationer med ett stort antal utländska banker. Merparten av SEB:s totala exponering avser dock Sverige och övriga Norden. En stor andel av den övriga kreditrisken avser dessutom de nordiska företagskundernas dotterbolag i utlandet. Exponeringen på emerging markets svarade vid utgången av 1998 för cirka 4 procent av den totala kreditportföljen. Kraftigt neddragning av exponeringen på emerging markets I början av 1998 beslutade SEB dra ned exponeringen på världens så kallade emerging markets. Under året reducerades nettoexponeringen på dessa marknader (inklusive Hongkong) med drygt 60 procent till 18 miljarder kronor netto - genom förfall, restriktioner för vissa produktområden och länder samt försäljning av lånestockar.

15 15 SEB:s totala exponering, brutto mot emerging markets Företag Banker därav OECD banker 7 Stater Total Asien Hongkong Kina Tigerländer Latinamerika Brasilien Öst- och Centraleuropa 5 Ryssland Afrika och Mellanöstern 6 Turkiet Total Noter 1. Inkluderar bl a Hongkong, Kina, Tigerländerna, Indien, Pakistan, Taiwan och Macao 2. Inkluderar Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien 3. Inkluderar bl a Brasilien, Argentina, Mexiko och Peru 4. Tidigare innehav av s k Brady bonds har avyttrats. 5. Inkluderar bl a Ryssland, Grekland, Israel, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Kazachstan och Ukraina 6. Inkluderar bl a Turkiet, Iran, Saudiarabien, Egypten, Sydafrika, Etiopien och Algeriet 7. OECD medlemsländer exklusive Grekland, Korea, Mexiko, Polen, Tjeckien, Turkiet och Ungern Ryssland Under 1998 har exponeringen i Ryssland dragits ned till knappt 1,7 miljarder kronor. Exponeringen avseende valutaterminer har lösts eller säkrats. Under andra hälften av året har ryska motparter betalat tillbaka cirka 570 Mkr. Reserveringsgraden uppgick vid årsskiftet till 82 procent, med hänsyn till att en mindre exponering är marknadsvärderad Brasilien och övriga Latinamerika I Brasilien är SEB:s exponering i sin helhet handelsrelaterad. Två tredjedelar gäller dotterbolag till nordiska företag. Resterande exponering avser brasilianska banker, varav drygt hälften utgörs av dotterbanker eller filialer till OECD-banker. SEB har ingen exponering på lokalt ägda bolag. Av den övriga exponeringen på Latinamerika svarar Argentina, Mexiko och Peru för den största delen med cirka 800 Mkr vardera. Av den sammanlagda exponeringen på dessa länder, cirka 2,4 miljarder, avser knappt 600 Mkr s k Brady Bonds (statsrisk), cirka 800 Mkr filialer och dotterbolag till företag och banker i OECD-länder, cirka 400 Mkr övriga banker och cirka 250 Mkr dotterbolag till nordiska företag.

16 16 SEB koncernens resultaträkning (Mkr) 1998 *) Proforma 1997 *) Förändring procent Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster och reserveringar, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel Årets resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden livförsäkringsverksamheten Pensionsavräkning Förvaltningsresultat Skatt och minoritetens andel Skatt på förändring av övervärden Förvaltningsresultat efter skatt *) Under 1998 har redovisningen för avtalen med de traditionella livförsäkringsbolagen ändrats så att intäkter och kostnader visas brutto i stället för som tidigare netto. Omräkning har gjorts av 1997 samt för kvartalssiffrorna 1998.

17 17 Proforma 1997 Förändring Procent ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner ) Försäkringsnetto: Premieintäkter med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader i sakförsäkringsrörelsen plus kalkylmässig kapitalavkastning 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, SEB BoLån Summa Varav Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

18 18 Nyckeltal för S E B-koncernen *) Räntabilitet inkl förändring övervärden, % 16,1 12,6 Räntabilitet på eget kapital 1), % 14,8 11,6 Vinst per aktier (förvaltningsresultat efter skatt) 8,27 6,04 Årets resultat per aktie, kr 7,35 5,50 I/K-tal, före förluster 1,50 1,31 I/K-tal, efter förluster 1,29 1,26 Kreditförlustnivå 2), % 0,65 0,25 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 52,0 47,6 Andel osäkra fordringar, % 1,09 1,28 Kapitaltäckningsgrad, % 10,85 9,61 Primärkapitalrelation, % 8,12 8,22 Skadekostnadsprocent, netto, % 90,5 82,4 Driftskostnadsprocent, netto % 21,6 24,9 Totalkostnadsprocent, netto, % 112,1 107,3 *) För de nyckeltal som är resultatrelaterade är 1997 proforma. 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt för eget kapital. 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning exklusive banker, kreditgarantier och övertagen egendom.

19 19 Koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) 31 december, Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar 1) Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital ) Per 9812 har Trygg-Hansas räntebärande placeringsportfölj marknadsvärderats (Motsvarande förändring har gjorts för 1997.) Derivatkontrakt 31 december, 1998, Mkr Bokfört värde Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde värde värde värde värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 31 december 1998 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (4 815 miljarder). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknadsoch bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

20 20 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) 31 december december 1997 Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing, netto vid periodens slut, procent 1,09 1,28 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ osäkra fordringar brutto, procent 52,0 47,6 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totalt övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 74 Mkr (205 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 327 Mkr (366 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 30 procent jämfört med Per den 31december 1998 hade koncernen 257 Mkr (279 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld. Den särskilda reserven för utombalansposter ökade med 19 Mkr och uppgick vid årets slut till 210 Mkr. Efter en avsättning på Mkr netto uppgår reserven för länderrisker till Mkr.

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Delårsrapport januari-september 1998

Delårsrapport januari-september 1998 -11-03 Delårsrapport januari- S E B koncernens förvaltningsresultat* för januari - minskade med 32 procent till 4 220 Mkr (6 250 Mkr proforma motsvarande period ). S E B visade en förlust på 1 365 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

1999-10-25. Delårsrapport januari-september 1999

1999-10-25. Delårsrapport januari-september 1999 1999-10-25 Delårsrapport januari-september 1999 Resultatet betydligt över fjolårsnivån SEB-koncernens förvaltningsresultat* - exklusive sakförsäkringsrörelsen som avyttrats den 14 oktober med avräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276 Appendix 1 SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv svarar för koncernens livförsäkringsverksamhet enligt ett bankassurans-koncept, dvs integrerad bank- och försäkringsverksamhet. Syftet med konceptet är att erbjuda

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

U T K A S T. Bokslutskommuniké för

U T K A S T. Bokslutskommuniké för 1998-02-17 U T K A S T Bokslutskommuniké för 1997 I december 1997 fullföljdes S-E-Bankens förvärv av Trygg-Hansa. Trygg-Hansa-aktien har avnoterats från Stockholms Fondbörs och tvångsinlösen pågår. Fokus

Läs mer

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning.

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning. N 2000-02-15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Förvaltningsresultatet* starkt - det bästa hittills. 7 440 Mkr ( 3 587 Mkr) exkl sakförsäkringsrörelsen Rörelseresultatet 5 065 Mkr (2 304 Mkr) SEB förstärker omvandlingen

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer