Reducerad risk och ökad intjäning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reducerad risk och ökad intjäning"

Transkript

1 Delårsrapport januari Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var Mkr (2 477 Mkr). I resultatet för första kvartalet ingår aktievinster från Trygg-Hansa med Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster ökade resultatet med 7 procent. Risknivån fortsatt reducerad. Trygg-Hansas aktieportfölj i stort sett avyttrad. Förbättrade intäkter i Merchant Banking, framför allt inom kundrelaterade affärer. Ökade intäkter och fortsatta satsningar inom tillväxtområdena Asset Management, Finansiella Tjänster och IT, inklusive Internet. Antalet Internet-kunder ökade till ( ). Exklusive dessa satsningar var kostnaderna oförändrade. Räntabiliteten på eget kapital (inklusive övervärden i livförsäkringsrörelsen) uppgick till 17,9 procent (26,2 procent).förvaltningsresultatet efter skatt per aktie var 2:51 kronor (3:34 kronor). Ökade volymer och marknadsandelar Första kvartalet 1999 karaktäriserades av fortsatt sjunkande korträntor och en stark inhemsk ekonomi. Utvecklingen på aktiemarknaderna var positiv med hög börsomsättning och stor aktivitet i fråga om fusioner och förvärv. Intresset för fondsparande var fortsatt starkt och nettosparandet i fonder på den svenska fondmarknaden uppgick till 17,8 miljarder kronor under årets tre första månader. Samtidigt var hushållens banksparande per den 31 drygt 20 miljarder kronor högre än vid samma tid i fjol. SEB-koncernens andel av nettosparandet i fonder uppgick till 15,9 procent (13,0 procent) medan andelen av stockarna var 22,9 procent (22,2 procent). SEB:s andel av hushållsinlåningen vid utgången av var 13,3 procent (13,2 procent). Koncernens utlåning till allmänheten uppgick den 31 till 343 miljarder kronor (324 miljarder). Största delen av ökningen är hänförlig till repor, som ökat från 26 till 37 miljarder kronor. Utlåningen till hushållen steg med drygt en miljard till 88 miljarder kronor. Ökningen är helt hänförlig till SEB BoLån. Förvaltningsresultatet utgörs av rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning.

2 God utveckling inom flera affärsområden Det affärsområde som bidrog mest till resultatet under första kvartalet 1999 var Merchant Banking, som också visade den största förbättringen jämfört med första kvartalet. 2 Försäljning & Service - minskade kostnader Nyförsäljning av fonder, livförsäkringsprodukter och värdepapper utvecklades väl. Bolånevolymerna inom privatmarknaden fortsatte att öka. Ändå minskade intäkterna med 10 procent. Trots ökade volymer minskade affärsräntenettot något till följd av marginalpress inom såväl bankinlåning som -utlåning. Provisionerna minskade till följd av att avgifter för fondinsättningar, allemansspar och depåer har reducerats. Därutöver påverkas intäkterna av ändrade interna avräkningsprinciper mot andra affärsområden. Kostnaderna kunde, trots löneavtalseffekter, minskas med nästan 6 procent. Antalet befattningar har, jämfört med motsvarande tid föregående år, sjunkit med över 350 till Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Förvaltningsresultatet uppgick till 250 Mkr (318 Mkr) och räntabiliteten på allokerat kapital var 12,1 procent beräknat på rullande årsresultat. Finansiella Tjänster - fortsätter expandera Affärsområdet, som består av enheterna SEB Finans, SEB Kort, SEB Securities Services och SEB Företagsinvest, utvecklades positivt under det första kvartalet Intäkterna var 10 procent högre än under samma period, framför allt till följd av högre provisionsnetto. Kostnaderna steg med 9 procent, bland annat beroende på investeringar i nya datasystem inom SEB Kort och SEB Securities Services. Förvaltningsresultatet förbättrades med 8 procent till 218 Mkr (202 Mkr) och räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 55,8 procent på rullande årsresultat. Under perioden inleddes SEB Finans etableringar i Finland och Danmark. Kortomsättningen för SEB Kort uppgick till 20 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med januari- och utvecklingen är fortsatt stark. Depåvärdet i Securities Services uppgick den 31 till miljarder kronor (1 575 miljarder vid årsskiftet) och antalet processade affärer var 30 procent högre än genomsnittet för. Alla tre enheterna har stabila och höga marknadsandelar inom sina respektive områden. Riskkapitalenheten SEB Företagsinvest hade vid utgången av investerat i tolv bolag. Asset Management - kraftig tillväxt och fortsatta satsningar Intäkterna steg med 25 procent, vilket främst berodde på ökad förvaltningsvolym, förvärvet av ABB Investment Management senhösten samt ökade intäkter från aktiehandeln. Kostnaderna ökade med 45 procent. Det förklaras främst av ett utökat antal analytiker och förvaltare, förvärvet av ABB Investment Management samt de fortsatta satsningarna i Norge och Finland. I början av 1999 etablerade Asset Management också verksamhet i Danmark. Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr, vilket är i nivå med första kvartalet (217 Mkr). Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 17,9 procent på rullande årsresultat. Per den förvaltade Asset Management 510 miljarder kronor (454 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 192 miljarder, traditionell livförsäkring för 154 miljarder, fonder för 104 miljarder, fondförsäkringar för 40 miljarder och sakförsäkringsportföljen för 20 miljarder. Det genomsnittligt förvaltade kapitalet under första kvartalet uppgick till 505 miljarder att jämföra med 428 miljarder första kvartalet i fjol. Under perioden bytte SEB Kapitalförvaltning namn till SEB Enskilda Banken.

3 3 SEB Trygg Liv - ökade premieinkomster Premieinkomst (inbetalda premier) ökade med 15 procent till Mkr (3 338 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, ökade med 15 procent jämfört med första kvartalet. Andelen nytecknade försäkringar med löpande premier minskade och uppgick till 16 procent (24 procent), vilket medförde att övervärdet i befintlig försäkringsstock endast steg i samma storleksordning som under första kvartalet i fjol. Fondförsäkring svarade för huvuddelen av ökningen. Rörelseresultatet förbättrades något, -52 Mkr (-53 Mkr). Intäkterna, exklusive kapitalavkastning på egna medel, ökade med 7 procent och kostnadsutfallet var oförändrat. Förvaltningsresultatet, som omfattar förändring av övervärden - dvs nuvärdet av framtida intäkter från tecknade försäkringsavtal - ökade till 216 Mkr (211 Mkr). Avkastningen på allokerat kapital efter schablonskatt uppgick till 12,8 procent beräknat på rullande årsresultat. Merchant Banking - starkt första kvartal Resultatet ökade med 43 procent till 864 Mkr (605 Mkr). De underliggande kundrelaterade intäkterna visade en fortsatt positiv utveckling, Mkr att jämföra med Mkr första kvartalet (se bilaga 1). Intäkterna från eget positionstagande utvecklades också väl och uppgick till 326 Mkr (225 Mkr). En starkt bidragande orsak till det förbättrade resultatet var räntenedgången under perioden. Kostnaderna ökade med 4 procent, vilket i första hand förklaras av ökade datakostnader. Räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 14,5 procent beräknat på rullande årsresultat (rensat för reserveringen för exponeringen på Ryssland).Arbetet med riskreducering har fortsatt under 1999 och exponeringen mot emerging markets har sedan årsskiftet minskat med 1,6 miljarder till 16,6 miljarder netto. Enskilda Securities - god resultatutveckling Det gynnsamma börsklimatet under första kvartalet 1999 bidrog till att Enskilda Securities omsättning på andrahandsmarknaden ökade kraftigt. Tillsammans med ett mycket starkt resultat från handeln med aktiederivat, en lyckad medverkan vid utförsäljningen av statens andel i Pharmacia-Upjohn och deltagande som rådgivare i ett flertal företagsaffärer medförde detta att Enskilda Securities intäkter ökade med 12 procent. Samtidigt medförde offensiva satsningar med bland annat anställning av ett antal nyckelpersoner att kostnaderna ökade med 15 procent. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 129 Mkr (107 Mkr). De utländska enheterna bidrog överlag positivt till resultatet. Räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 26,5 procent på rullande årsresultat. Verksamheten i Enskilda Securities är bolagiserad sedan den 1 januari Lars Linder-Aronson avgick som verkställande direktör den 23 april och efterträddes av Per- Anders Ovin. Trygg-Hansa - ökade skadekostnader Försäljningen minskade något under januari Förvaltningsresultatet uppgick till 15 Mkr att jämföra med 139 Mkr första kvartalet i fjol. Minskningen förklaras av försämrat skadeutfall och lägre kapitalavkastning. Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 82,6 procent (79,1 procent), medan driftskostnadsprocenten uppgick till 21,0 procent (17,1 procent) netto. Räntabiliteten uppgick till 8,7 procent på rullande årsresultat.

4 4 Koncernens resultat Intäkter Räntenettot ökade med 5 procent till Mkr jämfört med första kvartalet i fjol. Det berodde framför allt på de sjunkande korta räntorna, som hade en positiv inverkan på de räntekänsliga innehaven. Räntenettot från såväl in- som utlåning var i stort sett oförändrat, eftersom den positiva effekten av växande volymer motverkades av minskade marginaler. I räntenettot ingår kostnader för insättningsgarantin med 69 Mkr (61 Mkr). Provisionsnettot steg med 13 procent till Mkr, främst till följd av ökade volymer inom aktiehandel och fondförvaltning. Även provisionsintäkterna från betalningsförmedling inklusive kort ökade. Försäkringsnettot, d v s premieintäkter och kalkylmässig kapitalavkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader, minskade med 25 procent till 378 Mkr. Det berodde främst på försäljningen av Industrial & Marine och högre skadeersättningar inom sakförsäkringsrörelsen. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 55 procent till 874 Mkr. Det förklaras helt av att resultatet från sakförsäkringsbolagets placeringsportfölj under det första kvartalet i fjol uppgick till 1,4 miljarder till följd av den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden under början av. Under första kvartalet 1999 uppgick resultatet av Trygg-Hansas aktieportfölj till 48 Mkr, eftersom nästan hela portföljen såldes ut under början av 1999 som en förberedelse inför försäljningen av sakförsäkringsrörelsen inom Trygg-Hansa. Samtidigt var resultatet av den traditionella tradingverksamheten inom Merchant Banking gott trots införandet av euron. Per den skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,9 miljarder (2,0 miljarder första kvartalet i fjol). Övriga rörelseintäkter mer än fördubblades till 673 Mkr (295 Mkr). Det berodde på att koncernen som ett led i sin allmänna riskreducering sålde ut merparten av bankens investmentportfölj under första kvartalet. Försäljningen gav en vinst på 270 Mkr utöver den löpande avkastningen. Sammantaget minskade koncernens intäkter utan hänsyn till jämförelsestörande poster, dvs marknadsvärderingen av Trygg-Hansas aktieportfölj första kvartalet och realisationsvinsten på investmentportföljen första kvartalet med 9 procent till Mkr (6 072 Mkr). Rensat för dessa poster steg intäkterna med 12 procent till Mkr (4 677 Mkr). Kostnader Koncernens kostnader steg med 9 procent till Mkr (3 469 Mkr). Jämfört med det fjärde kvartalet ökade kostnaderna endast 3 procent. Ökningen förklaras av betydande satsningar inom Asset Management, utbyggnad av den nordiska verksamheten samt fortsatta satsningar inom IT-området. Exklusive dessa satsningar är kostnaderna oförändrade jämfört med. IT-kostnaderna ökade med 18 procent till 723 Mkr. Det berodde framförallt på ökade satsningar på Internet-relaterade tjänster. För helåret 1999 väntas IT-kostnaderna endast öka marginellt jämfört med. Det beror främst på att SEB strävar efter ökad effektivitet genom rekrytering av egen personal i utbyte mot externa konsulter.

5 5 Sammantaget uppgick personalkostnaderna till Mkr, en ökning med 7 procent jämfört med samma period i fjol. Medeltalet befattningar i koncernen uppgick till , vilket var cirka 500 färre än motsvarande period. Av den totala omstruktureringsreserven på Mkr i bokslutet för 1997 hade Mkr, varav 168 Mkr under 1999, tagits i anspråk per den Kreditförluster och osäkra fordringar Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, var i stort sett oförändrade och uppgick till 124 Mkr (126 Mkr). Kreditförlustnivån blev därmed 0,14 procent (0,15 procent). Några ytterligare landriskreserveringar har ej bedömts erforderliga. SEB:s neddragning av exponeringen mot emerging markets har fortsatt och exponeringen uppgick per den till Mkr netto, vilket är en minskning med 9 procent sedan årsskiftet. Exponeringen mot Ryssland uppgick brutto till Mkr och reserven till Mkr, vilket ger en reserveringsgrad på 82 procent. Den största neddragningen gäller Kina där exponeringen under första kvartalet minskade med närmare 27 procent till Mkr. bñéçåéêáåöi=öéçöê~ñáëâí=ñ êçéä~ç ^ëáéå N U=SNR ==eçåöâçåö P=SVS ==háå~ N=NMT == îêkëééåáñáåéê~çé=ä åçéê O O=VTU i~íáå~ãéêáâ~ P Q=RVV ==_ê~ëáäáéå O=NON ëíj=çåü=`éåíê~äéìêçé~ Q O=UVP ==oóëëä~åç N=SMS ^Ñêáâ~=çÅÜ=jÉää~å ëíéêå R P=MSM ==qìêâáéí VMQ qçí~ä=äêìííç NV=NST oéëéêî O=RPM qçí~ä=åéííç NS=SPT NK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=eçåÖâçåÖI=háå~I=fåÇáÉåI=m~âáëí~åÉI=q~áï~å=çÅÜ=j~Å~ç=ë~ãí= îêáö~=ëééåáñáåéê~çé=ä åçéê OK=fåâäìÇÉê~ê=cáäáééáåÉêå~I=j~ä~óëá~I=qÜ~áä~åÇI=hçêÉ~É=çÅÜ=fåÇçåÉëáÉå PK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=_ê~ëáäáÉåI=^êÖÉåíáå~I=jÉñáâç=çÅÜ=mÉÉêì QK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=oóëëä~åÇI=dêÉâä~åÇI=fëê~ÉäI=bëíä~åÇÉI=iÉííä~åÇI=iáí~ìÉåI=mçäÉåI=qàÉÅâáÉåI päçî~âáéåi==oìã åáéåi=råöéêåi=päçîéåáéåi=hêç~íáéåi=h~ò~éåüëí~å=çåü=râê~áå~ RK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=qìêâáÉíI=fê~åI=p~ìÇá~ê~ÄáÉåI=bÖóéíÉÉåI=póÇ~Ñêáâ~I=bíáçéáÉå=çÅÜ=^äÖÉêáÉí lë âê~=ñçêçêáåö~ê=åéííç=ãáåëâ~çé=ãéç=pr=éêçåéåí=íáää=o=tmp=jâê=eq=nt~o=jâêfi=ãéç~å îçäóãéå= îéêí~öå~=é~åíéê=ãéê= å=ñ êçìäää~çéë=íáää=n=qur=jâê=esor=jâêfk

6 6 Förvaltningsresultat Rörelseresultatet uppgick till Mkr (2 477 Mkr). Förändringen av övervärden i livförsäkringsverksamheten, dvs nuvärdet av förväntade framtida vinster av gällande försäkringsavtal, uppgick till 268 Mkr (264 Mkr). Med tillägg för förändringen av övervärdet samt en pensionsavräkning på 125 Mkr (110 Mkr) uppgick förvaltningsresultatet till Mkr (2 851 Mkr). Minskningen förklaras helt av reduceringen av risknivån genom försäljning av Trygg- Hansas aktieportfölj. SEB:s satsning i Baltikum Under första kvartalet har SEB utökat sina investeringar i Baltikum och den 31 uppgick innehaven till 35,1 procent i Eesti Ühispank i Estland, 44,3 procent i Latvijas Unibanka i Lettland och 36,6 procent i Vilniaus Bankas i Litauen. Resultatandelen från de tre bankerna uppgick till 42 Mkr under första kvartalet 1999 och ingår i övriga rörelsintäkter. Kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den till 35,4 miljarder kronor (33,6 miljarder vid utgången av ), varav 26,3 miljarder (25,1 miljarder) i primärkapital. Samtidigt ökade de riskvägda tillgångarna till 329 miljarder kronor (309 miljarder vid utgången av ), varav 17 miljarder till följd av SEB:s investeringar i Baltikum. Detta gav en kapitaltäckningsgrad på 10,8 procent (10,9 procent vid utgången av ) och en primärkapitalrelation på 8,0 procent (8,1 procent). Periodens resultat har inte räknats in i kapitalbas och kapitaltäckning, eftersom resultatet inte granskats av bankens revisorer. Om kvartalets resultat räknas med blir kapitaltäckningsgraden 11,0 procent och primärkapitalrelationen 8,3 procent. Sakförsäkringsrörelsen Processen med att sälja sakrörelsen i Trygg-Hansa fortgår enligt plan och beräknas vara avslutad före halvårsskiftet. Det frigjorda kapitalet kommer i första hand att investeras i tillväxtområden såsom Asset management och Internetrelaterade tjänster. Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken kommer också att överväga återköp av aktier. Millennieskiftet Merparten av SEB:s anpassningar av datasystem och annan teknisk utrustning var planenligt klara vid årsskiftet /99. Under 1999 gäller förberedelsearbetet huvudsakligen tester tillsammans med externa samarbetspartners, kontinuerlig granskning av systemen samt färdigställande av beredskapsplan inför millennieskiftet. Stockholm den 29 april 1999 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapport för januari-juni 1999 publiceras den 17 augusti SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se). Ytterligare upplysningar lämnas av Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel Lotta Treschow, chef för Investor Relations tel Denna rapport har inte granskats av bankens revisorer.

7 Bilaga 1 7 Merchant Banking Intäkter och kostnader per kvartal Mkr Eget positionstagande Kundrelaterade intäkter Totala kostnader 0 97:1 97:2 97:3 97:4 98:1 98:2 98:3 98:4 99:1 hìåçêéä~íéê~çé=áåí âíéê=îáë~çé=éå=ñçêíë~íí=éçëáíáî=ìíîéåâäáåö ìåçéê=çéí=ñ êëí~=âî~êí~äéí=nvvvk qêéçàé=âî~êí~äéí=nvvu=é îéêâ~çéë=åéö~íáîí=ãéç=íçí~äí=omm=jâê ÄÉêçÉåÇÉ=é =~íí=îáëë~=éãéêöáåö=ã~êâéíëjéçëáíáçåéê=êéççîáë~çéë íáää=ã~êâå~çëî êçék hçëíå~çë âåáåöéå=nvvv=ñ êâä~ê~ë=á=ñ êëí~=ü~åç=~î= â~çé Ç~í~âçëíå~ÇÉêK

8 8 Bilaga 2 Stora expansionsmöjligheter för Internet Att erbjuda IT-baserade tjänster i världsklass är ett av SEB-koncernens viktigaste mål och främsta vapen i den hårdnande konkurrensen. SEB:s utbud av Internet-tjänster omfattar i dag inte bara traditionella banktjänster för privatpersoner och småföretag utan också valutahandel, elektronisk dokumenthantering, fakturainformation, likviditetsplanering och aktiemäkleri. Andra generationens Internetkontor Med kunder, varav företag, (april 1999) och en tillväxt på cirka per månad är SEB en av Europas ledande Internet-banker. Kunderna är mycket aktiva. Bland bankens privatkunder görs 30 procent av betalningarna och 20 procent av aktieaffärerna via Internet. Med över en miljon besök per månad har Internetkontoret i dag fler kundbesök än SEB:s traditionella bankkontor. I april lanserades SEB:s nya Internetkontor för privatpersoner, som kommer att påskynda utvecklingen ytterligare. Ny layout, ny navigations- och informationsstruktur och flera nya funktioner har gjort det ännu enklare för SEB:s kunder att utföra sina bank- och försäkringsärenden via Internet. Servicenivån har också höjts, bland annat genom en ny kundtjänstfunktion. Ny och utbyggd hemsida I början av maj lanseras en ny version av SEB:s hemsida (www.seb.se), som är starkt kundorienterad. Exempelvis kan kunderna utföra allt från pensionsberäkningar till boendekalkyler genom de många interaktiva funktionerna. Även aktieägarna och andra finansiella intressenter får utökad service på nätet. Bland annat blir det möjligt att prenumerera på pressmeddelanden via e-post och att jämföra kursen på SEB-aktien med konkurrenternas kurser och olika index. Sedan slutet av kan både SEB:s kunder och andra intresserade också utnyttja Fondmarknaden (www.fondmarknaden.sebank.se ), som bland annat svarar på frågor om vilka av samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som gått bäst under en viss tidsperiod. Valutahandel på nätet I dag gör 400 av SEB:s företagskunder sina valutaaffärer direkt via nätet. Och användarna utgörs inte längre enbart av stora börsbolag, utan i ökad omfattning även av mindre företag. 10 procent av det totala antalet valutatransaktioner i SEB, som är Sveriges största valutahandlare, görs i dag direkt via Internet. Sedan oktober ingår SEB:s valutahandel på Internet i den nya marknadsplatsen Trading Station, där kunderna förutom aktuella valutakurser också får information om räntor, aktieindex, råvarupriser och nyheter på svenska och internationella marknader. Från och med sommaren 1999 blir det möjligt att också handla med futures och ränteinstrument via Trading Station. Trade Finance - nytt elektroniskt system Med sitt nya Trade Finance-system tar SEB ett stort kliv - från manuell pappershantering till elektronisk hantering av remburser, garantier och dokumentinkasso. Med hjälp av Internet eller en direkt koppling från dator till dator kan exportören eller importören följa finansieringen av sin

9 9 affär dygnet runt. Systemet bygger på Windows, vilket gör det enkelt att använda och lätt att lära sig. Via Trade Finances rapportfunktion kan kunden till exempel se hur stor del av balansräkningen som är exponerad i ett visst land. Förutom i Sverige har bankens kunder i Norge och Finland redan tillgång till det nya systemet. Hongkong, Danmark och Singapore står på tur. Effektivare fakturainformation med WebNetting Under våren 1999 lanseras SEB:s nya tjänst WebNetting, som förenklar hanteringen av internationellt verksamma koncerners flöden av fakturabetalningar. WebNetting bygger på SEB:s nettingtjänst, som kvittar alla dotterbolagens in- och utgående fakturabetalningar via ett koncerngemensamt nettingcenter. Med WebNetting underlättas dotterbolagens inmatning av transaktioner till koncernens nettingcenter. Användningen av nettingtjänsterna medför att flödena mellan de olika bolagen i koncernen minskas. Eftersom endast nettoflödet behöver växlas minskas växlingskostnaderna betydligt. Forecast förbättrar koncernens likviditetsplanering Koncernens nya intranättjänst Forecast syftar till att förbättra storföretagens interna likviditetsplanering. Forecast är den första prognosapplikationen i Norden som är baserad på intranätteknik. Den passar mycket bra för likviditetsprognoser, då moderbolaget endast behöver göra en installation av mjukvaran centralt som sedan kan användas av samtliga dotterbolag. Snabb tillväxt för Self Trade För en tid sedan gick SEB in som 25-procentig delägare i Self Trade SA, en nystartad fransk Internet-mäklare, som handlar med aktier och värdepapper via Internet, telefon och Minitel. Self Trade har ett enhetspris på 14,95 euro (cirka 98 franska franc) per affär, vilket gör upplägget mycket billigt jämfört med konkurrenternas courtage. I slutet av april hade Self Trade kunder, merparten synnerligen transaktionsbenägna.verksamheten väntas nå break even under sommaren 1999 och vid slutet av året förväntas Self Trade ha kunder. Stor potential för Internet Med erfarenheterna från den svenska - och i viss mån franska - Internet-marknaden i bagaget och de nordiska länderna samt Baltikum som hemmabas siktar SEB på en kraftig Internetexpansion under kommande år. Det stretchmål som koncernen satt upp internt ligger på fem miljoner Internet-kunder om fem år.

10 10 SEB-koncernens resultaträkning (Mkr) Januari 1999 Januari Förändring procent Helår Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster och reserveringar, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -4 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden livförsäkringsverksamheten Pensionsavräkning Förvaltningsresultat Skatt och minoritetens andel Skatt på förändring av övervärden Förvaltningsresultat efter skatt

11 11 Noter till Resultaträkning Januari 1999 Januari Förändring Procent Helår 1) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner ) Försäkringsnetto: Premieintäkter med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader i sakförsäkringsrörelsen plus kalkylmässig kapitalavkastning 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, SEB BoLån -5-7 Summa Varav Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

12 12 Nyckeltal för SEB-koncernen Januari Januari - Helåret Räntabilitet på eget kapital 1), % 16,49 24,58 14,8 Räntabilitet inkl förändring övervärden, % 17,90 26,20 16,1 Räntabilitet på eget kapital, rullande årsresultat, % 12,94 11,49 14,89 Räntabilitet inkl förändring övervärden, rullande årsresultat, % 14,12 12,44 16,09 Periodens resultat per aktie, kr 2,18 3,01 7,35 Vinst per aktie (förvaltningsresultat efter skatt) 2,51 3,34 8,27 I/K-tal, före förluster 1,47 1,75 1,50 I/K-tal, efter förluster 1,42 1,69 1,29 Kreditförlustnivå 2), % 0,14 0,15 0,65 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 59,0 47,5 52,0 Andel osäkra fordringar, % 0,78 1,16 1,09 Kapitaltäckningsgrad, % 10,76 8,66 10,85 Primärkapitalrelation, % 8,00 7,58 8,12 Skadekostnadsprocent, netto, % 93,5 89,1 90,5 Driftskostnadsprocent, netto % 21,0 22,5 21,6 Totalkostnadsprocent, netto, % 114,5 111,6 112,1 1) Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning exklusive banker, kreditgarantier och övertagen egendom. Kassaflödesanalys Kassaflöde Januari 1999 Januari - Förändring procent Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring i den löpande verksamhetens skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut

13 13 Koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) december Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Derivatkontrakt 31, 1999, Mkr Bokfört värde Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde värde värde värde värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 31 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (4 629 miljarder den 31 ). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

14 14 SEB-koncernens kvartalsvisa utveckling (Mkr) 1999:1 :4 :3 :2 :1 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Försäkringsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övrigt Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -4 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring av övervärden livförsäkringsverksamheten Pensionsavräkning Förvaltningsresultat

15 15 Resultat per affärsområde, januari (Mkr) Försäljning & Service Finansiella Tjänster Asset Management Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat Allokerat kapital Räntabilitet (%) 10,1 12,9 48,3 44,8 16,6 16,7 Räntabilitet, rullande % 12,1 55,8 17,9 SEB Trygg Liv Merchant Banking Enskilda Securities Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat Allokerat kapital Räntabilitet (%) 19,1 18,7 23,9 16,8 57,2 47,4 Räntabilitet, rullande % 12,8 14,5 26,5 Trygg-Hansa Övrigt 2) Koncernen Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Pensionsavräkning Förvaltningsresultat Allokerat kapital ) Räntabilitet (%) 1,6 11,4 17,9 Räntabilitet, rullande % 8,7 14,1 1) Avser konsolideringskapitalet 2) Avser intäkter och kostnader som inte kan hänföras till enskilda affärsområden inklusive de tre baltiska bankerna. Under Övrigt inkluderas bland annat kapitalavkastning som inte hänförs till affärsområden, avskrivning på goodwill i samband med förvärvet av Trygg-Hansa och centrala kostnader.

16 16 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) december Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing, netto vid periodens slut, procent 0,78 1,16 1,09 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ osäkra fordringar brutto, procent 59,0 47,5 52,0 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totalt övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 13 Mkr (3 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 61 Mkr (88 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 19 procent jämfört med januari-. Per den hade koncernen 439 Mkr (298 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.

17 17 Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Januari 1999 Januari Förändring procent Helår Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto 1) Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom -23 Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Övriga bokslutsdispositioner * Skatt på periodens resultat* Periodens resultat ) Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Leasingavskrivningar * Koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital.

18 18 Januari 1999 Januari Förändring procent Helår 2) Provisionsnetto Betalningsförmedling Värdepapper Övriga provisioner ) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Summa )Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer