Reducerad risk och ökad intjäning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reducerad risk och ökad intjäning"

Transkript

1 Delårsrapport januari Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var Mkr (2 477 Mkr). I resultatet för första kvartalet ingår aktievinster från Trygg-Hansa med Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster ökade resultatet med 7 procent. Risknivån fortsatt reducerad. Trygg-Hansas aktieportfölj i stort sett avyttrad. Förbättrade intäkter i Merchant Banking, framför allt inom kundrelaterade affärer. Ökade intäkter och fortsatta satsningar inom tillväxtområdena Asset Management, Finansiella Tjänster och IT, inklusive Internet. Antalet Internet-kunder ökade till ( ). Exklusive dessa satsningar var kostnaderna oförändrade. Räntabiliteten på eget kapital (inklusive övervärden i livförsäkringsrörelsen) uppgick till 17,9 procent (26,2 procent).förvaltningsresultatet efter skatt per aktie var 2:51 kronor (3:34 kronor). Ökade volymer och marknadsandelar Första kvartalet 1999 karaktäriserades av fortsatt sjunkande korträntor och en stark inhemsk ekonomi. Utvecklingen på aktiemarknaderna var positiv med hög börsomsättning och stor aktivitet i fråga om fusioner och förvärv. Intresset för fondsparande var fortsatt starkt och nettosparandet i fonder på den svenska fondmarknaden uppgick till 17,8 miljarder kronor under årets tre första månader. Samtidigt var hushållens banksparande per den 31 drygt 20 miljarder kronor högre än vid samma tid i fjol. SEB-koncernens andel av nettosparandet i fonder uppgick till 15,9 procent (13,0 procent) medan andelen av stockarna var 22,9 procent (22,2 procent). SEB:s andel av hushållsinlåningen vid utgången av var 13,3 procent (13,2 procent). Koncernens utlåning till allmänheten uppgick den 31 till 343 miljarder kronor (324 miljarder). Största delen av ökningen är hänförlig till repor, som ökat från 26 till 37 miljarder kronor. Utlåningen till hushållen steg med drygt en miljard till 88 miljarder kronor. Ökningen är helt hänförlig till SEB BoLån. Förvaltningsresultatet utgörs av rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning.

2 God utveckling inom flera affärsområden Det affärsområde som bidrog mest till resultatet under första kvartalet 1999 var Merchant Banking, som också visade den största förbättringen jämfört med första kvartalet. 2 Försäljning & Service - minskade kostnader Nyförsäljning av fonder, livförsäkringsprodukter och värdepapper utvecklades väl. Bolånevolymerna inom privatmarknaden fortsatte att öka. Ändå minskade intäkterna med 10 procent. Trots ökade volymer minskade affärsräntenettot något till följd av marginalpress inom såväl bankinlåning som -utlåning. Provisionerna minskade till följd av att avgifter för fondinsättningar, allemansspar och depåer har reducerats. Därutöver påverkas intäkterna av ändrade interna avräkningsprinciper mot andra affärsområden. Kostnaderna kunde, trots löneavtalseffekter, minskas med nästan 6 procent. Antalet befattningar har, jämfört med motsvarande tid föregående år, sjunkit med över 350 till Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Förvaltningsresultatet uppgick till 250 Mkr (318 Mkr) och räntabiliteten på allokerat kapital var 12,1 procent beräknat på rullande årsresultat. Finansiella Tjänster - fortsätter expandera Affärsområdet, som består av enheterna SEB Finans, SEB Kort, SEB Securities Services och SEB Företagsinvest, utvecklades positivt under det första kvartalet Intäkterna var 10 procent högre än under samma period, framför allt till följd av högre provisionsnetto. Kostnaderna steg med 9 procent, bland annat beroende på investeringar i nya datasystem inom SEB Kort och SEB Securities Services. Förvaltningsresultatet förbättrades med 8 procent till 218 Mkr (202 Mkr) och räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 55,8 procent på rullande årsresultat. Under perioden inleddes SEB Finans etableringar i Finland och Danmark. Kortomsättningen för SEB Kort uppgick till 20 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med januari- och utvecklingen är fortsatt stark. Depåvärdet i Securities Services uppgick den 31 till miljarder kronor (1 575 miljarder vid årsskiftet) och antalet processade affärer var 30 procent högre än genomsnittet för. Alla tre enheterna har stabila och höga marknadsandelar inom sina respektive områden. Riskkapitalenheten SEB Företagsinvest hade vid utgången av investerat i tolv bolag. Asset Management - kraftig tillväxt och fortsatta satsningar Intäkterna steg med 25 procent, vilket främst berodde på ökad förvaltningsvolym, förvärvet av ABB Investment Management senhösten samt ökade intäkter från aktiehandeln. Kostnaderna ökade med 45 procent. Det förklaras främst av ett utökat antal analytiker och förvaltare, förvärvet av ABB Investment Management samt de fortsatta satsningarna i Norge och Finland. I början av 1999 etablerade Asset Management också verksamhet i Danmark. Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr, vilket är i nivå med första kvartalet (217 Mkr). Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, Mkr, uppgick till 17,9 procent på rullande årsresultat. Per den förvaltade Asset Management 510 miljarder kronor (454 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 192 miljarder, traditionell livförsäkring för 154 miljarder, fonder för 104 miljarder, fondförsäkringar för 40 miljarder och sakförsäkringsportföljen för 20 miljarder. Det genomsnittligt förvaltade kapitalet under första kvartalet uppgick till 505 miljarder att jämföra med 428 miljarder första kvartalet i fjol. Under perioden bytte SEB Kapitalförvaltning namn till SEB Enskilda Banken.

3 3 SEB Trygg Liv - ökade premieinkomster Premieinkomst (inbetalda premier) ökade med 15 procent till Mkr (3 338 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, ökade med 15 procent jämfört med första kvartalet. Andelen nytecknade försäkringar med löpande premier minskade och uppgick till 16 procent (24 procent), vilket medförde att övervärdet i befintlig försäkringsstock endast steg i samma storleksordning som under första kvartalet i fjol. Fondförsäkring svarade för huvuddelen av ökningen. Rörelseresultatet förbättrades något, -52 Mkr (-53 Mkr). Intäkterna, exklusive kapitalavkastning på egna medel, ökade med 7 procent och kostnadsutfallet var oförändrat. Förvaltningsresultatet, som omfattar förändring av övervärden - dvs nuvärdet av framtida intäkter från tecknade försäkringsavtal - ökade till 216 Mkr (211 Mkr). Avkastningen på allokerat kapital efter schablonskatt uppgick till 12,8 procent beräknat på rullande årsresultat. Merchant Banking - starkt första kvartal Resultatet ökade med 43 procent till 864 Mkr (605 Mkr). De underliggande kundrelaterade intäkterna visade en fortsatt positiv utveckling, Mkr att jämföra med Mkr första kvartalet (se bilaga 1). Intäkterna från eget positionstagande utvecklades också väl och uppgick till 326 Mkr (225 Mkr). En starkt bidragande orsak till det förbättrade resultatet var räntenedgången under perioden. Kostnaderna ökade med 4 procent, vilket i första hand förklaras av ökade datakostnader. Räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 14,5 procent beräknat på rullande årsresultat (rensat för reserveringen för exponeringen på Ryssland).Arbetet med riskreducering har fortsatt under 1999 och exponeringen mot emerging markets har sedan årsskiftet minskat med 1,6 miljarder till 16,6 miljarder netto. Enskilda Securities - god resultatutveckling Det gynnsamma börsklimatet under första kvartalet 1999 bidrog till att Enskilda Securities omsättning på andrahandsmarknaden ökade kraftigt. Tillsammans med ett mycket starkt resultat från handeln med aktiederivat, en lyckad medverkan vid utförsäljningen av statens andel i Pharmacia-Upjohn och deltagande som rådgivare i ett flertal företagsaffärer medförde detta att Enskilda Securities intäkter ökade med 12 procent. Samtidigt medförde offensiva satsningar med bland annat anställning av ett antal nyckelpersoner att kostnaderna ökade med 15 procent. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 129 Mkr (107 Mkr). De utländska enheterna bidrog överlag positivt till resultatet. Räntabiliteten på allokerat kapital uppgick till 26,5 procent på rullande årsresultat. Verksamheten i Enskilda Securities är bolagiserad sedan den 1 januari Lars Linder-Aronson avgick som verkställande direktör den 23 april och efterträddes av Per- Anders Ovin. Trygg-Hansa - ökade skadekostnader Försäljningen minskade något under januari Förvaltningsresultatet uppgick till 15 Mkr att jämföra med 139 Mkr första kvartalet i fjol. Minskningen förklaras av försämrat skadeutfall och lägre kapitalavkastning. Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 82,6 procent (79,1 procent), medan driftskostnadsprocenten uppgick till 21,0 procent (17,1 procent) netto. Räntabiliteten uppgick till 8,7 procent på rullande årsresultat.

4 4 Koncernens resultat Intäkter Räntenettot ökade med 5 procent till Mkr jämfört med första kvartalet i fjol. Det berodde framför allt på de sjunkande korta räntorna, som hade en positiv inverkan på de räntekänsliga innehaven. Räntenettot från såväl in- som utlåning var i stort sett oförändrat, eftersom den positiva effekten av växande volymer motverkades av minskade marginaler. I räntenettot ingår kostnader för insättningsgarantin med 69 Mkr (61 Mkr). Provisionsnettot steg med 13 procent till Mkr, främst till följd av ökade volymer inom aktiehandel och fondförvaltning. Även provisionsintäkterna från betalningsförmedling inklusive kort ökade. Försäkringsnettot, d v s premieintäkter och kalkylmässig kapitalavkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader, minskade med 25 procent till 378 Mkr. Det berodde främst på försäljningen av Industrial & Marine och högre skadeersättningar inom sakförsäkringsrörelsen. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 55 procent till 874 Mkr. Det förklaras helt av att resultatet från sakförsäkringsbolagets placeringsportfölj under det första kvartalet i fjol uppgick till 1,4 miljarder till följd av den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden under början av. Under första kvartalet 1999 uppgick resultatet av Trygg-Hansas aktieportfölj till 48 Mkr, eftersom nästan hela portföljen såldes ut under början av 1999 som en förberedelse inför försäljningen av sakförsäkringsrörelsen inom Trygg-Hansa. Samtidigt var resultatet av den traditionella tradingverksamheten inom Merchant Banking gott trots införandet av euron. Per den skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,9 miljarder (2,0 miljarder första kvartalet i fjol). Övriga rörelseintäkter mer än fördubblades till 673 Mkr (295 Mkr). Det berodde på att koncernen som ett led i sin allmänna riskreducering sålde ut merparten av bankens investmentportfölj under första kvartalet. Försäljningen gav en vinst på 270 Mkr utöver den löpande avkastningen. Sammantaget minskade koncernens intäkter utan hänsyn till jämförelsestörande poster, dvs marknadsvärderingen av Trygg-Hansas aktieportfölj första kvartalet och realisationsvinsten på investmentportföljen första kvartalet med 9 procent till Mkr (6 072 Mkr). Rensat för dessa poster steg intäkterna med 12 procent till Mkr (4 677 Mkr). Kostnader Koncernens kostnader steg med 9 procent till Mkr (3 469 Mkr). Jämfört med det fjärde kvartalet ökade kostnaderna endast 3 procent. Ökningen förklaras av betydande satsningar inom Asset Management, utbyggnad av den nordiska verksamheten samt fortsatta satsningar inom IT-området. Exklusive dessa satsningar är kostnaderna oförändrade jämfört med. IT-kostnaderna ökade med 18 procent till 723 Mkr. Det berodde framförallt på ökade satsningar på Internet-relaterade tjänster. För helåret 1999 väntas IT-kostnaderna endast öka marginellt jämfört med. Det beror främst på att SEB strävar efter ökad effektivitet genom rekrytering av egen personal i utbyte mot externa konsulter.

5 5 Sammantaget uppgick personalkostnaderna till Mkr, en ökning med 7 procent jämfört med samma period i fjol. Medeltalet befattningar i koncernen uppgick till , vilket var cirka 500 färre än motsvarande period. Av den totala omstruktureringsreserven på Mkr i bokslutet för 1997 hade Mkr, varav 168 Mkr under 1999, tagits i anspråk per den Kreditförluster och osäkra fordringar Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, var i stort sett oförändrade och uppgick till 124 Mkr (126 Mkr). Kreditförlustnivån blev därmed 0,14 procent (0,15 procent). Några ytterligare landriskreserveringar har ej bedömts erforderliga. SEB:s neddragning av exponeringen mot emerging markets har fortsatt och exponeringen uppgick per den till Mkr netto, vilket är en minskning med 9 procent sedan årsskiftet. Exponeringen mot Ryssland uppgick brutto till Mkr och reserven till Mkr, vilket ger en reserveringsgrad på 82 procent. Den största neddragningen gäller Kina där exponeringen under första kvartalet minskade med närmare 27 procent till Mkr. bñéçåéêáåöi=öéçöê~ñáëâí=ñ êçéä~ç ^ëáéå N U=SNR ==eçåöâçåö P=SVS ==háå~ N=NMT == îêkëééåáñáåéê~çé=ä åçéê O O=VTU i~íáå~ãéêáâ~ P Q=RVV ==_ê~ëáäáéå O=NON ëíj=çåü=`éåíê~äéìêçé~ Q O=UVP ==oóëëä~åç N=SMS ^Ñêáâ~=çÅÜ=jÉää~å ëíéêå R P=MSM ==qìêâáéí VMQ qçí~ä=äêìííç NV=NST oéëéêî O=RPM qçí~ä=åéííç NS=SPT NK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=eçåÖâçåÖI=háå~I=fåÇáÉåI=m~âáëí~åÉI=q~áï~å=çÅÜ=j~Å~ç=ë~ãí= îêáö~=ëééåáñáåéê~çé=ä åçéê OK=fåâäìÇÉê~ê=cáäáééáåÉêå~I=j~ä~óëá~I=qÜ~áä~åÇI=hçêÉ~É=çÅÜ=fåÇçåÉëáÉå PK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=_ê~ëáäáÉåI=^êÖÉåíáå~I=jÉñáâç=çÅÜ=mÉÉêì QK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=oóëëä~åÇI=dêÉâä~åÇI=fëê~ÉäI=bëíä~åÇÉI=iÉííä~åÇI=iáí~ìÉåI=mçäÉåI=qàÉÅâáÉåI päçî~âáéåi==oìã åáéåi=råöéêåi=päçîéåáéåi=hêç~íáéåi=h~ò~éåüëí~å=çåü=râê~áå~ RK=fåâäìÇÉê~ê=Ää=~=qìêâáÉíI=fê~åI=p~ìÇá~ê~ÄáÉåI=bÖóéíÉÉåI=póÇ~Ñêáâ~I=bíáçéáÉå=çÅÜ=^äÖÉêáÉí lë âê~=ñçêçêáåö~ê=åéííç=ãáåëâ~çé=ãéç=pr=éêçåéåí=íáää=o=tmp=jâê=eq=nt~o=jâêfi=ãéç~å îçäóãéå= îéêí~öå~=é~åíéê=ãéê= å=ñ êçìäää~çéë=íáää=n=qur=jâê=esor=jâêfk

6 6 Förvaltningsresultat Rörelseresultatet uppgick till Mkr (2 477 Mkr). Förändringen av övervärden i livförsäkringsverksamheten, dvs nuvärdet av förväntade framtida vinster av gällande försäkringsavtal, uppgick till 268 Mkr (264 Mkr). Med tillägg för förändringen av övervärdet samt en pensionsavräkning på 125 Mkr (110 Mkr) uppgick förvaltningsresultatet till Mkr (2 851 Mkr). Minskningen förklaras helt av reduceringen av risknivån genom försäljning av Trygg- Hansas aktieportfölj. SEB:s satsning i Baltikum Under första kvartalet har SEB utökat sina investeringar i Baltikum och den 31 uppgick innehaven till 35,1 procent i Eesti Ühispank i Estland, 44,3 procent i Latvijas Unibanka i Lettland och 36,6 procent i Vilniaus Bankas i Litauen. Resultatandelen från de tre bankerna uppgick till 42 Mkr under första kvartalet 1999 och ingår i övriga rörelsintäkter. Kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den till 35,4 miljarder kronor (33,6 miljarder vid utgången av ), varav 26,3 miljarder (25,1 miljarder) i primärkapital. Samtidigt ökade de riskvägda tillgångarna till 329 miljarder kronor (309 miljarder vid utgången av ), varav 17 miljarder till följd av SEB:s investeringar i Baltikum. Detta gav en kapitaltäckningsgrad på 10,8 procent (10,9 procent vid utgången av ) och en primärkapitalrelation på 8,0 procent (8,1 procent). Periodens resultat har inte räknats in i kapitalbas och kapitaltäckning, eftersom resultatet inte granskats av bankens revisorer. Om kvartalets resultat räknas med blir kapitaltäckningsgraden 11,0 procent och primärkapitalrelationen 8,3 procent. Sakförsäkringsrörelsen Processen med att sälja sakrörelsen i Trygg-Hansa fortgår enligt plan och beräknas vara avslutad före halvårsskiftet. Det frigjorda kapitalet kommer i första hand att investeras i tillväxtområden såsom Asset management och Internetrelaterade tjänster. Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken kommer också att överväga återköp av aktier. Millennieskiftet Merparten av SEB:s anpassningar av datasystem och annan teknisk utrustning var planenligt klara vid årsskiftet /99. Under 1999 gäller förberedelsearbetet huvudsakligen tester tillsammans med externa samarbetspartners, kontinuerlig granskning av systemen samt färdigställande av beredskapsplan inför millennieskiftet. Stockholm den 29 april 1999 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapport för januari-juni 1999 publiceras den 17 augusti SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se). Ytterligare upplysningar lämnas av Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel Lotta Treschow, chef för Investor Relations tel Denna rapport har inte granskats av bankens revisorer.

7 Bilaga 1 7 Merchant Banking Intäkter och kostnader per kvartal Mkr Eget positionstagande Kundrelaterade intäkter Totala kostnader 0 97:1 97:2 97:3 97:4 98:1 98:2 98:3 98:4 99:1 hìåçêéä~íéê~çé=áåí âíéê=îáë~çé=éå=ñçêíë~íí=éçëáíáî=ìíîéåâäáåö ìåçéê=çéí=ñ êëí~=âî~êí~äéí=nvvvk qêéçàé=âî~êí~äéí=nvvu=é îéêâ~çéë=åéö~íáîí=ãéç=íçí~äí=omm=jâê ÄÉêçÉåÇÉ=é =~íí=îáëë~=éãéêöáåö=ã~êâéíëjéçëáíáçåéê=êéççîáë~çéë íáää=ã~êâå~çëî êçék hçëíå~çë âåáåöéå=nvvv=ñ êâä~ê~ë=á=ñ êëí~=ü~åç=~î= â~çé Ç~í~âçëíå~ÇÉêK

8 8 Bilaga 2 Stora expansionsmöjligheter för Internet Att erbjuda IT-baserade tjänster i världsklass är ett av SEB-koncernens viktigaste mål och främsta vapen i den hårdnande konkurrensen. SEB:s utbud av Internet-tjänster omfattar i dag inte bara traditionella banktjänster för privatpersoner och småföretag utan också valutahandel, elektronisk dokumenthantering, fakturainformation, likviditetsplanering och aktiemäkleri. Andra generationens Internetkontor Med kunder, varav företag, (april 1999) och en tillväxt på cirka per månad är SEB en av Europas ledande Internet-banker. Kunderna är mycket aktiva. Bland bankens privatkunder görs 30 procent av betalningarna och 20 procent av aktieaffärerna via Internet. Med över en miljon besök per månad har Internetkontoret i dag fler kundbesök än SEB:s traditionella bankkontor. I april lanserades SEB:s nya Internetkontor för privatpersoner, som kommer att påskynda utvecklingen ytterligare. Ny layout, ny navigations- och informationsstruktur och flera nya funktioner har gjort det ännu enklare för SEB:s kunder att utföra sina bank- och försäkringsärenden via Internet. Servicenivån har också höjts, bland annat genom en ny kundtjänstfunktion. Ny och utbyggd hemsida I början av maj lanseras en ny version av SEB:s hemsida (www.seb.se), som är starkt kundorienterad. Exempelvis kan kunderna utföra allt från pensionsberäkningar till boendekalkyler genom de många interaktiva funktionerna. Även aktieägarna och andra finansiella intressenter får utökad service på nätet. Bland annat blir det möjligt att prenumerera på pressmeddelanden via e-post och att jämföra kursen på SEB-aktien med konkurrenternas kurser och olika index. Sedan slutet av kan både SEB:s kunder och andra intresserade också utnyttja Fondmarknaden (www.fondmarknaden.sebank.se ), som bland annat svarar på frågor om vilka av samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som gått bäst under en viss tidsperiod. Valutahandel på nätet I dag gör 400 av SEB:s företagskunder sina valutaaffärer direkt via nätet. Och användarna utgörs inte längre enbart av stora börsbolag, utan i ökad omfattning även av mindre företag. 10 procent av det totala antalet valutatransaktioner i SEB, som är Sveriges största valutahandlare, görs i dag direkt via Internet. Sedan oktober ingår SEB:s valutahandel på Internet i den nya marknadsplatsen Trading Station, där kunderna förutom aktuella valutakurser också får information om räntor, aktieindex, råvarupriser och nyheter på svenska och internationella marknader. Från och med sommaren 1999 blir det möjligt att också handla med futures och ränteinstrument via Trading Station. Trade Finance - nytt elektroniskt system Med sitt nya Trade Finance-system tar SEB ett stort kliv - från manuell pappershantering till elektronisk hantering av remburser, garantier och dokumentinkasso. Med hjälp av Internet eller en direkt koppling från dator till dator kan exportören eller importören följa finansieringen av sin

9 9 affär dygnet runt. Systemet bygger på Windows, vilket gör det enkelt att använda och lätt att lära sig. Via Trade Finances rapportfunktion kan kunden till exempel se hur stor del av balansräkningen som är exponerad i ett visst land. Förutom i Sverige har bankens kunder i Norge och Finland redan tillgång till det nya systemet. Hongkong, Danmark och Singapore står på tur. Effektivare fakturainformation med WebNetting Under våren 1999 lanseras SEB:s nya tjänst WebNetting, som förenklar hanteringen av internationellt verksamma koncerners flöden av fakturabetalningar. WebNetting bygger på SEB:s nettingtjänst, som kvittar alla dotterbolagens in- och utgående fakturabetalningar via ett koncerngemensamt nettingcenter. Med WebNetting underlättas dotterbolagens inmatning av transaktioner till koncernens nettingcenter. Användningen av nettingtjänsterna medför att flödena mellan de olika bolagen i koncernen minskas. Eftersom endast nettoflödet behöver växlas minskas växlingskostnaderna betydligt. Forecast förbättrar koncernens likviditetsplanering Koncernens nya intranättjänst Forecast syftar till att förbättra storföretagens interna likviditetsplanering. Forecast är den första prognosapplikationen i Norden som är baserad på intranätteknik. Den passar mycket bra för likviditetsprognoser, då moderbolaget endast behöver göra en installation av mjukvaran centralt som sedan kan användas av samtliga dotterbolag. Snabb tillväxt för Self Trade För en tid sedan gick SEB in som 25-procentig delägare i Self Trade SA, en nystartad fransk Internet-mäklare, som handlar med aktier och värdepapper via Internet, telefon och Minitel. Self Trade har ett enhetspris på 14,95 euro (cirka 98 franska franc) per affär, vilket gör upplägget mycket billigt jämfört med konkurrenternas courtage. I slutet av april hade Self Trade kunder, merparten synnerligen transaktionsbenägna.verksamheten väntas nå break even under sommaren 1999 och vid slutet av året förväntas Self Trade ha kunder. Stor potential för Internet Med erfarenheterna från den svenska - och i viss mån franska - Internet-marknaden i bagaget och de nordiska länderna samt Baltikum som hemmabas siktar SEB på en kraftig Internetexpansion under kommande år. Det stretchmål som koncernen satt upp internt ligger på fem miljoner Internet-kunder om fem år.

10 10 SEB-koncernens resultaträkning (Mkr) Januari 1999 Januari Förändring procent Helår Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster och reserveringar, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -4 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden livförsäkringsverksamheten Pensionsavräkning Förvaltningsresultat Skatt och minoritetens andel Skatt på förändring av övervärden Förvaltningsresultat efter skatt

11 11 Noter till Resultaträkning Januari 1999 Januari Förändring Procent Helår 1) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner ) Försäkringsnetto: Premieintäkter med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader i sakförsäkringsrörelsen plus kalkylmässig kapitalavkastning 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, SEB BoLån -5-7 Summa Varav Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

12 12 Nyckeltal för SEB-koncernen Januari Januari - Helåret Räntabilitet på eget kapital 1), % 16,49 24,58 14,8 Räntabilitet inkl förändring övervärden, % 17,90 26,20 16,1 Räntabilitet på eget kapital, rullande årsresultat, % 12,94 11,49 14,89 Räntabilitet inkl förändring övervärden, rullande årsresultat, % 14,12 12,44 16,09 Periodens resultat per aktie, kr 2,18 3,01 7,35 Vinst per aktie (förvaltningsresultat efter skatt) 2,51 3,34 8,27 I/K-tal, före förluster 1,47 1,75 1,50 I/K-tal, efter förluster 1,42 1,69 1,29 Kreditförlustnivå 2), % 0,14 0,15 0,65 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 59,0 47,5 52,0 Andel osäkra fordringar, % 0,78 1,16 1,09 Kapitaltäckningsgrad, % 10,76 8,66 10,85 Primärkapitalrelation, % 8,00 7,58 8,12 Skadekostnadsprocent, netto, % 93,5 89,1 90,5 Driftskostnadsprocent, netto % 21,0 22,5 21,6 Totalkostnadsprocent, netto, % 114,5 111,6 112,1 1) Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning exklusive banker, kreditgarantier och övertagen egendom. Kassaflödesanalys Kassaflöde Januari 1999 Januari - Förändring procent Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring i den löpande verksamhetens skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut

13 13 Koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) december Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Derivatkontrakt 31, 1999, Mkr Bokfört värde Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde värde värde värde värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 31 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (4 629 miljarder den 31 ). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

14 14 SEB-koncernens kvartalsvisa utveckling (Mkr) 1999:1 :4 :3 :2 :1 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Försäkringsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övrigt Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -4 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring av övervärden livförsäkringsverksamheten Pensionsavräkning Förvaltningsresultat

15 15 Resultat per affärsområde, januari (Mkr) Försäljning & Service Finansiella Tjänster Asset Management Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat Allokerat kapital Räntabilitet (%) 10,1 12,9 48,3 44,8 16,6 16,7 Räntabilitet, rullande % 12,1 55,8 17,9 SEB Trygg Liv Merchant Banking Enskilda Securities Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat Allokerat kapital Räntabilitet (%) 19,1 18,7 23,9 16,8 57,2 47,4 Räntabilitet, rullande % 12,8 14,5 26,5 Trygg-Hansa Övrigt 2) Koncernen Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Pensionsavräkning Förvaltningsresultat Allokerat kapital ) Räntabilitet (%) 1,6 11,4 17,9 Räntabilitet, rullande % 8,7 14,1 1) Avser konsolideringskapitalet 2) Avser intäkter och kostnader som inte kan hänföras till enskilda affärsområden inklusive de tre baltiska bankerna. Under Övrigt inkluderas bland annat kapitalavkastning som inte hänförs till affärsområden, avskrivning på goodwill i samband med förvärvet av Trygg-Hansa och centrala kostnader.

16 16 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) december Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing, netto vid periodens slut, procent 0,78 1,16 1,09 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ osäkra fordringar brutto, procent 59,0 47,5 52,0 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totalt övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 13 Mkr (3 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 61 Mkr (88 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 19 procent jämfört med januari-. Per den hade koncernen 439 Mkr (298 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.

17 17 Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Januari 1999 Januari Förändring procent Helår Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto 1) Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom -23 Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Övriga bokslutsdispositioner * Skatt på periodens resultat* Periodens resultat ) Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Leasingavskrivningar * Koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital.

18 18 Januari 1999 Januari Förändring procent Helår 2) Provisionsnetto Betalningsförmedling Värdepapper Övriga provisioner ) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Summa )Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276 Appendix 1 SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv svarar för koncernens livförsäkringsverksamhet enligt ett bankassurans-koncept, dvs integrerad bank- och försäkringsverksamhet. Syftet med konceptet är att erbjuda

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 1998

Delårsrapport januari-september 1998 -11-03 Delårsrapport januari- S E B koncernens förvaltningsresultat* för januari - minskade med 32 procent till 4 220 Mkr (6 250 Mkr proforma motsvarande period ). S E B visade en förlust på 1 365 Mkr

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning.

2000-02-15. *) Rörelseresultat samt förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten och pensionsavräkning. N 2000-02-15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Förvaltningsresultatet* starkt - det bästa hittills. 7 440 Mkr ( 3 587 Mkr) exkl sakförsäkringsrörelsen Rörelseresultatet 5 065 Mkr (2 304 Mkr) SEB förstärker omvandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer