Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna"

Transkript

1 I Landstinget II DALARNA ~ Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredrik sberg för att tillgodose landstingets behov av textili er. Fredriksbergstvätten tillhör orga nisator iskt Landsting sservice som är en förva ltning inom Landstinget Dalarna. Land sting sservi ce har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO :2004. Vi arbetar med att implementera Fredriksbe rgstvätten i Land stingsservice verksamhetssystem för att uppn å miljö- och kvalitetscertifiering sena st under kvartal 3, Tvätteriet bedri vs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidiga re bedr ivit tvätteriverksamhet. Merparten av maskinp arken nyin skaffades i samband med uppstart en av tvätten. Angproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kvar sedan tidigare tvätteriverksamhet. Vid upph andlin gen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och des s driftsäkerhet för minimerad miljöpåve rkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinu erligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckejtal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revisioner, aw ikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga ve rktyg. Enga ger ade medarbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredrik sbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av vå ra mål är att utifrån vå rdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilse rvicen som kan erbjudas på marknaden. 1

2 I II Landstinget DALARNA Angproduktion och uppvärmning A nga n som behövs i tvä tte n produceras via två oljepannor. Energianl äggni ngen är den enda delen i tvättprocessen som finns kva r från tidigare tvätteriverksamh et. Bränslet utg örs av dies el milj öklas51. Regelbunden kontro ll och service av ene rgianlägg ningen ge r effektiv dri ft och minsta möjliga bräns leförbrukning. Olje pannorna är endast j drift und er produktionstid vilket normalt är vardagar kl 06~ 17. Under produktionstimmarna laddas två acku mulatortanka r med hjälp av restvärme från ko ndensatet. Va rmva ttnet i ack umulatortankarna använ ds för att tillgodose värm ebehovet i anläggninge n unde r de perioder som oljepa nnorna ej är i drift. Vid långh elger eller vid extremt kall väderlek ka n de n lagrade energi i ack umulatortanka rna behöva ett tillskott från en eipan na. Fakta ångproduklionen Energiför bruknin g Brän sle Svavelinnehåll i bräns le Fredriksbergstvätten Krav tör Svanenmärkt tvätteri' 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh /kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001 % max 0,1 % Ova n angive n energiförbrukning för Fredriksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enli gt kriterierna tör Sva nenmä rkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produkt ionstid räknas bort. Vi planerar att ersä tta befintliga oljepannor med biobränsleeld ade pannor. Detta för att ångproduktionen framlede s ska kunna ske ur ett milj ösynpunkt bättre sätt samt med mi nskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bräns le till biobränsle innebär att ångan produceras CO 2 -neutralt. Förbränning av biobrän sle ger inget tillskott av C02 till omgivningen då samma mängd som släpps ut vid förbrän ningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterliga re positiv m iljöe ffe kt av att gå över till biobräns le är bränslelev eranserna. Biobränsle finns i att tillg å i närheten av Fredriksb erg stvätten vilke t bränslet till oljepa nnorna inte gör. Hur stor investerin gskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsle an läggning be ror på hur stort ångbehov som föreli gger. I arbetet med att byg ga ny ene rgianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunn a tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gå nger så stort som idag. Oavsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostn aderna inn ebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkos tnade r blir det po sitiva milj övin ster i och med att C02 ~ u ts lä p pe n blir noll. Kostnader ny energianläggning Investeringskostnad Effekt för att tiilgodose tvätt av 22 I ton/d ag Driftskostnad pellets Driftskostnad olja kr ca kr ca kr 1 Krav för V årdtv ätt enligt Nordisk Mitjömärkning, "Miljömärkning av Vatte ntv ätterier". version 1.6 2

3 , II landstinget DALARNA Ovans tående beräkninga r grundar sig på att den nya energianläggningen har pellets som bränsle. Service och underhåll köps in och dessa kostnad er finns med i beräkningen över driftskostnader. Den totala energiåtgången är osäker men driftskostnaderna ovan är beräknade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energi (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusning som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsanläggningen är optimerad vilket blan d ann at innebär värmeåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver resurssnål maskinpark och optimerad ventilation är exempelvis samtliga lam por och lysrör av typen lågenergi. Landstinget Dalarna job bar systematisk med att minska den totala energiförbrukni ngen. Seda n 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffektiva fastighetsbes tånde t jämfört med övriga landsting. Fakta e/förbrukning Energiförbrukning Andei förnyelsebar el Fredriksbergstvätten 0,4 kwh/kg tvätt 74 % Krav tör Svanenmärkt tvätteri 2 0,4 kwh/kg tvätt Ova n angiven elförbru kning tör Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukningen för hela fastigheten. Enligt kriteri erna för Svanenmärkning kan elförbruknin gen till fläktar räknas bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvättanläggningen möjliggör minimerad resursförbrukning vilket inte minst syns på förbru kningen av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets persona l har under upp starten av verks amheten jobbat intensivt med att optimera tvättprocessen så att förbrukningen av vatten och tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrollera s regelb undet v ia ph-m ätare. En utjämningsbassäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påver ka avloppsreningen. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten Vatte nfö rbrukning 6,0 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt Krav för Svanenmärkt tvätterf 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkemikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga krav som ställs från Nordi sk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landsting et Dalarna har 2 Krav tör Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning. "Miljömarkning av Vatlenlvä lterier", version 1.6 3

4 I II Landstinget DALARNA ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppg ifter om inköpta och förbrukade mängder. Nyttjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika kommun ställer. Transporter Transporter av textilie r till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landstingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil För att optimera transportern a hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora, två till Ludvika, två till Avesta, två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstin gets övriga tran sportlogistik kri ng prover, post, avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler, emballage samt brännbart avfa ll. Källsortering sker för alt så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. CO,utsläpp Tvätteriets CO, -utsläpp härrör främst från ångproduktionen, elförbrukningen samt tvättransporterna. Av dessa delar är självfallet utsläppen från oljepannorna som producerar ånga den mest betyd ande. En öve rgång till alt istället elda biobränsle innebär alt C02-utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I ned anståend e tabe ll är CO,-utsläppen beräknade utifrån aktuell a förbrukningar under samt tvält ade mängder. Uppgifter gällande C0 2~ u ts l ä p p för elen kommer från Landstinget Dalarnas elleverantör. COrulsläpp för tvetietiet samt transport Falun I.o.r kg CO,/ton tvätt El Angproduktion Transport Summa 30,9 546,8 49,3 627 _ 8% 5% I diag rammet til l höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av CO2. Som klart framgår så är energi anläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. oei menergi D Transport 4 87%

5

6 I l) landstinget DALARNA Sammanfattning.:. Den moderna anläggningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla högt ställda miljö- och kvalitetsmål..:. Fredriksberg stvätten jobbar systematiskt med mål och uppföljning kring miljöoch kvalitetsarbetet..:. Låg resursförbrukning och hög leveransduglighet känneteck nar verksa mheten vid Fredriksbergstvätten. ;. Oljepannorna pla neras att bytas ut till biobränsle panno r. Med biobränsleeldade pannor kan ångan produceras COz-neutralt. En ytterliga re positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. 6

7 Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduktratta 50 X 70 3,31 3, , ~ Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, , ,25 Handduk bommull 50 X , , ,28 Påslakan Baby 70 X Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , ,5 ~159,25 Lakan 110 X 170 Barn 6, , ,35 Lakan 150 X , , , lakan kombi trikå 90 X , , ,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , ,32 Bårlakan O O Madrassöverdrag barn 75x , , C) Kuddöverdrag trikå 35 X ,24 ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4, ,76 -rzese.re --Jr. Örngott 35 X , , ,52 a Örngott 60 X ,6 Ömgott 35 X 45. Gulrandigt 3.22 Ömgott 60 X 60. Gulrandigt 4.33 O O Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80XSO 5.55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,03 Filt Baby 80 X , ,4-3520,3 Filt Blå 120 X , , , Filt 140 X ,49 17, , ,35 Filt Ambulans 180 X

8 o o o Täcke Baby 70 X , Täcke 140 X , Underbyxa Unisex kg , , Undertröja, utan ärm kg , ,52 Undertröja, lång ärm 5, kg 6, , , T-shirt, Medium , , ,66 Skjorta patient, Medium 7, , , ,54 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,96 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,6 Kofta patient Medium kg 14,43 13, , , Undersökningsrock blå 7, ,95 921,5-208,55 CJ Strumpa. unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka,baby 5,62 -.\. ~ Byxa, babylbarn trosmodell 60 3, , , ,21 Sovbyxa baby med fot 40 5, , Skjorta patient barn, 100 5, , ,44-71,21 Tröja baby 40 4, , , T-shirt barn, Blus vit. Liten 8, ,87 Jacka, personal el, kg 15, , ,22

9 o o o Läkarrock, C , ,18 Skyddsrock gulvit, M , ,69 PiketrOja vit. Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit el, kg 10, , ,78 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , ,12 Bröstförkläde 7,76 9, , , ,71 OP-blus grön el kg 8.6 9, ,1...a414.1 OP-blus blå. Mertex 38, el kg , , OP-byxa grön el, kg 8,6 9, , CJ ~ OP-byxa blå. Mertex el, kg , , \. f'...) OP-handduk gron, 80 X Hålduk grön, 80 X 90 10,08 CP-lakan grön 80 X , , ,02 CP-täcke 70 X , , CP-täcke 100X ,4 OP-ben 18,62 8, , CP-strumpa, stickad , ,12 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O ,68

10 Tvättsäck blå, märkgods O Vatten löslig tvättsäck 12,26 Tvättsäck gul plast 7,36 Svinn bädden Svinn persona lkläder o o o 17,82 O O O , , , , '1329

11 Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frolte 50 X , , ,65 Badlakan frotte 100 X , , , ,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,8 Påslakan Baby70 X 90 6,83 6, , , ,27 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6, ,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, ,75-479,75 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , Lakan kombi trikå 90 X 205 8,63 10, , , ,14 Draglakan 100 X 185 6, , ,9-7285,08 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8,07 7,72 CJ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,44 ~ ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,88 -t=- Örngott 35 X 45 3,22 3,59 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 O O Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , ,92 109n t96 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , , ,86 Filt Blå 120 X ,18 13, , ,66 Filt 140 X ,49 17, , , ,17 Filt Ambulans 180 X ,86

12 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,54 Täcke 140 X ,67 25, , ,68 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,24 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,83 T-shirt. Medium 6,83 8, , ,18 Skjorta patient Medium 7,36 8, , ,56 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, k! 9,67 11, , , ,95 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,54 Undersökningsrock blå , CJ ~ Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka, baby 5.62 (J1 Byxa, babylbam tros modell 60 3,7 4, ,3 3077, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , ,06 Skjorta patient barn, 100 6,63 5, , ,56-14,29 Tröja baby 40 4, , , ,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8, , ,26 Jacka, personal el, I 15,27 15, , ,84

13 o o o Läkarrock. C40 9, , ,48 Skyddsrock gulvit, M , , ,07 Piketröja vit. Extra extra liten 7,94 9, , , Byxa unisexvit el, ~ 10,03 13, , Mammabyxa vit 50-60kg 13,95 16, , , ,96 Bröstförkläde 7,76 9, ,7-4394,1 O O OP-blus grön 38, el, ,6 9, , , OP-blus blå, Mertex 38, el 15,01 18, OP-byxa grön el, 50-6l CP-byxa blå, Mertex c 16, , OP-handduk grön. 80 X , , ,41 Håldukgrön. 80 X OP-Iakan grön 80 X , , ,2 OP-täcke 70 X , , OP-täcke 100 X , OP-ben , , OP-strumpa, stickad 5, , , ,44 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O , CJ ~ ~ O)

14 Tvättsäck blå, märkgods O Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäc k gul plast 7, , , ,23 Svinn bädd en Svinn personalkläder , ,25 = ,23

15 Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handdukfrotta 50 X 70 3,31 3, , , Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,08 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, ,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X , , , Lakan 72 X 115 Baby , ,28 Lakan 110 X 170 Barn , ,38 Lakan 150 X 280 7, , , Lakan kombi trikå 90 X , ,5-5696,62 Draglakan 100 X , ,4-9624,48 Bårtakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8, CJ ~ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3, , ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, O) Örngott 35 X 45 3,22 3, ,39 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4.33 Kudde men. engångs 21,09 Kuddestor, engångs Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,74 Filt Baby 80 X , ,44 Filt Blå 120 X , ,62 Filt 140 X ,06 Filt Ambulans 180 X ,86

16 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,34 Tacke 140 X ,67 25, ,06 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,28 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,39 T-shirt. Medium 6,83 8, , , ,7 Skjorta patient, Medium 7, , , ,76 Skjorta bandage, Stor 7, , , Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, kl 9,67 11, , , ,85 Kofta patient Medium, kg , , , ,46 C ~ Undersökningsrock blå 7,35 9, , ~ Strumpa, unisex en storlek 5, CD Tubsocka, baby 5,62 Byxa, babylbarn trosmodell 60 3,7 4, ,9 2414, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,08 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit. Liten , ,09 Jacka, personal el, I , , ,

17 o o o Läkarrock, C , , ,9 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,43 Piketröja vit, Extra extra liten 7,94 9, , ,76 Byxa unisex vit el , , ,37 Mammabyxa vit kg , , , BrOstförkläde , CP-blus grön el, , , ,44 CP-blus blå, Mertex 38, el 15, , , OP-byxa grön 38, el, ,6 9, , , ,98 O ~ CP-byxa blå, Mertex 38, c 16, , ,73 N OP-handduk grön, 80 X 90 4, , ,8 C) Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-Iakan grön 80 X ,86 13, OP-täcke 70 X ,72 13, , OP-täcke 100 X , , CP-ben 18,62 8, , ,59 CP-strumpa, stickad 5, ,28 Finsk gördel , , , ,12 Tvättsäck vit O 2, O ,66

18 Tvättsäck blå, märkgo ds O Vatten löslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvätts äck gul plast 7, , , ,96 Svinn bädden Svinn persona lkläder ,8 -B510430,96 CJ

19 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Summa behov summa: Kr/si Anlalsl./. 8 Summa Anlal sl J. 8 Summa Anlal si J.8 Sum ma utlov. AlIa j. B Handduk from 50 X Badlakan frotte 100 X , Handduk bommull 50 X O O Påslakan Baby 70 X O O Påslakan Barn 90 X O O O O Påslakan 150 X Lakan 72 X 115 Baby Lakan 110 X 170 Barn Lakan 150 X Lakan kombi trikå 90 X Draglaka n 100 X Bårtaken MadrassOverdrag barn 75x175 O O O Kuddöve rdra g trikå 35 X Kuddöverdrag trikå 60 X Orngott 35 X O O Orngott 60 X r-o Orngott 35 X 45. Gulrandigt N Orngott 60 X 60, Guiran digi Kudde liten, engångs Kudde stor, engångs liggunderiag baby trikå 80x90 Filt Baby rnantei70 X Filt Baby 80 X B Filt Blå 120 X Filt 140 X FiltAmbulans 180 X 230 Tacke Ilaby 70 X Tacke 140 X Underbyxa Unisex UndertrOja. utan ärm B Undertröja, lång arm T-shirt. Medium Skjorta patient. Medium Skjortabandage, Stor '

20 Sörmland Västm anland Uppsala Alla T.xtil Total. v 9999 O Summa behov summa: t ev, Plagg g genom 5 Kr/sI Antal st J. 8 Sum ma Anlalst J. 8 Summa Antal 51 J.8 Summa utlov. Alla J. 8 KJanning Langbyxa patienl Kofta patient UndersOkningsrock blc\ Strumpa. unisex en stortek Tubsocka. baby Byxa. babylbam lrosmodell Sovllyxa baby med fal Skjorta patient barn, TrOja baby > T-shirt barn. 23 r'0 c,c Blus vit Jacka. personal l L äkarrock Skyddsrock gulvit Pik~lroja vit O O Byxa unisex vit Mammabyxa vit BrOsllOrkl3de Op -blus qr ön O lus å OP-byxa gron [ö f' a e ex c.'

21 Sörm land Västmanland uppsata Alla Textil Tot.1 e aggg genom 6 Sum ma bohov summa: Lev. Plaggg genom 5 Krlsl Antal st J.8 Summa Antal st J. 8 Summ a Anlal st J.8 Summa ullov. Alla J.8 OP-handduk qrön, 80 X Halduk gron. 80 X 90 Op-takan gron 80 X OP-tacke 70 X C 2 --' OP-ben r-o OP-tacke 100 X CP-strumpa, slickad Fins k gordel Tvatts ack vit Tvätts äck bia. markgods Vattenl oslig lvattsack Tvätts äck gul plast Summ a textlistock ~

22 MT1 =Extem MT 2= LT intern (andra PV) MT3= Inom LsD (andra verksamheter) KST 2010-OS-O& 08:43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KTO MT SPE AKT Budget Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Förs övriga varor och material Extema kunder SCrmland Förs övriga varor och material Ftvm.fI Vastmanland Förs övriga varor och material Nlrsjukvård Uppsala Förs övriga varor och material Lanssjukvård Dalama Förs övriga varor och material FOrvaltningslntema Statsbidrag lönebidr % ;- ~ t...:.:~r ~ -;.c~:'ntal(ierl7:0taw:;.-:_~.:.. ",- 0_, -.. ~ oo:'o~~-,,;26;!zll R'~o: '. o o o. o o'1j1-'18~o_o " Grundlön % Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Uttag semester 1 +3% Uttagkomptid. enkel o ch kval 1 +3% Tillfälliga anställningar % -18& Intjänad övertid % OB hög 1 +3% Retroaktiv lön löneroversyn % -SO Värdeökn komp skuld 1 +3% Värdeökn sem skuld 1 +3% Retroaktiv lön övrigt 1 +3% Semester intjänad % Sjuklöner 1 +3% I Lön vid utbildning % I Ovr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3% Traktamenten skattefria % Traktamenten skattepliktiga % Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Penslonskostn schablon ,00% ,00% Sociala avgifter ,42% ,42% AvtalsflJrsllkrlngar ,88% ,88% Utbildning 1 O Företagshälsovård TilIäggstj-SAM FOreb Företagshälsovård Resor SAM Hälsofrlmj Personalrepr avdragsgill 3 O N c...n

124 Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut

124 Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-331 124 Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar ärendet till landstingsdirektören för

Läs mer

)98 PROTOKOLLSUTDRAG. 90 Tvättsamarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro

)98 PROTOKOLLSUTDRAG. 90 Tvättsamarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro I II ~ landstinget DAlARNA LANDSTINGSSTYRELSEN )98 PRTKLLSUTDRAG Sammantradesdatum 2010-05-31 90 Tvättsamarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro Dnr LD10101394 Landstingsstyrelsen

Läs mer

landstingen i C,D,U,T och W län

landstingen i C,D,U,T och W län Tvättsamarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län Cl = en OJ.~ ~ -.. ' -.... -_...- ~.. ~~~~~_. ~",.:., ~- - ~.,~,.. ~. ~. " ~)l".)-~~--.' ~;~.-~ Vilka förutsättningar-finns för ett samarbete med tvättproduktion

Läs mer

2. Sorterat på GAMMALT ARTIKELNUMMER

2. Sorterat på GAMMALT ARTIKELNUMMER Nya artikelnummer för Textilias sortiment Giltigt fr.o.m. 2009-10-01 1. Sorterat i BOKSTAVSORDNING... 1 2. Sorterat på GAMMALT ARTIKELNUMMER... 5 3. Sorterat på NYTT ARTIKELNUMMER... 9 4. Nya streckkoder

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tvättjänst cirkulationsgods Diarie UH-2013-762 Upphandlare Louise Teinelund

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Beklädnad & textilier

Beklädnad & textilier Beklädnad & textilier Egentligen handlar det om sunt förnuft Att minimera risken för vårdrelaterade infektioner för patient och sjukvårdspersonal är en självklarhet. En enkel rutin är att använda engångsförkläde

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Kund- och avtalsrådets textilutvecklingsgrupp

Kund- och avtalsrådets textilutvecklingsgrupp Protokoll Kund- och avtalsrådets textilutvecklingsgrupp Tid 2009-09-02, kl 09.00 15.30 Plats Närvarande Skånetvätt, Kristianstad Thomas Florwald, ordförande, Helsingborgs lasarett Eva Ulmfelt, Skånetvätt

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

REKO Dagen 2010. Välkomna

REKO Dagen 2010. Välkomna REKO Dagen 2010 Välkomna REKO Dagen 2010 Representanter från AB Borlänge Energi Mathias Bjurman Christer Hjort Jan-Erik Lindroth Sektionschef Kraft och Värme Säljare/Informatör Affärsområdeschef Stadsnät

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Energi- och klimatfrågan.

Energi- och klimatfrågan. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt daliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 7 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 14 Tillverkning av kläder I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion, T = såld

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

En ren lösning för ett smutsigt jobb.

En ren lösning för ett smutsigt jobb. En ren lösning för ett smutsigt jobb. Miljöanpassade putsdukar Komplett servicelösning för miljöanpassade putsdukar. Inom varje industriverksamhet finns det maskiner och produkter som kräver underhåll.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 1 av 18 Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 2 av 18 Förord Landstinget Dalarna arbetar för en hållbar

Läs mer

Vård och Omsorg. Hygien och funktion i fokus

Vård och Omsorg. Hygien och funktion i fokus Vård och Omsorg Hygien och funktion i fokus Vår service Säkert med professionellt tvätteri Snyggt för alla Vår service Att tvätta textilier i rätt temperatur är lätt. Svårare är det att lyckas med efterhanteringen,

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

MEDIASTATISTIK Version

MEDIASTATISTIK Version MEDIASTATISTIK 214 Version 1 215-2-2 18 och elförbrukning kopplat till fastigheternas yta Korpen 16 Malungs Fhsk Hästberg 14 Musikkonservatoriet 12 Mora Fhsk Fornby Fhsk Avesta las Falu las 1 Mora las

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36%

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Örebro 23 maj 2007 Lars Håkansson 021-32 10 23 0705-32 10 23 lars.hakansson@yit.se!!" Total energianvändning uppdelat på sektorer Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Total förbrukning 402 TWh, Industri

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

en schysst levrantör med rättvisa värderingar.

en schysst levrantör med rättvisa värderingar. En sma rtare BRF förvaltning Vi är ett välkänt inslag i Västerås, med över 40 år på nacken har vi vuxit till det vi är i dag endast på goda meriter mun till mun. Med fokus endast på den lokala marknaden

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10)

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10) REPORT Beräkning av klimatpåverkan Skid-VM 2015 Falun ÅF, Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Kemtvätt En modern, miljövänlig och ansvarsfull metod för att få

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Sve Sv nskt k Va V tte n, Enerigieff Enerigie ek ff tivisering av VA sekt sek orn 110512 Lena Blad

Sve Sv nskt k Va V tte n, Enerigieff Enerigie ek ff tivisering av VA sekt sek orn 110512 Lena Blad Svenskt Vatten Enerigieffektivisering av VA sektorn 110512 Svenskt Vatten, Enerigieffektivisering av VA sektorn 110512 Lena Blad Geografin Ockelbo Gävle Sandviken Älvkarleby Hofors Bakgrund, Energiprojekt

Läs mer

Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt.

Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt. Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt. Säkert Säkert med professionellt tvätteri. Att tvätta textilier i rätt temperatur är lätt. Svårare är det att lyckas med efterhanteringen, så att rent gods inte

Läs mer

P-BAG En ny urinpåse som passar både kvinnor och män.

P-BAG En ny urinpåse som passar både kvinnor och män. P-BAG En ny urinpåse som passar både kvinnor och män. P-BAG ersätter både bäcken och urinflaska och kan användas på: Sjukhus (akutintag & avdelningar) Ålderdomshem/Vårdhem Hemvården Fritid och sport P-BAG

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer