Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna"

Transkript

1 I Landstinget II DALARNA ~ Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredrik sberg för att tillgodose landstingets behov av textili er. Fredriksbergstvätten tillhör orga nisator iskt Landsting sservice som är en förva ltning inom Landstinget Dalarna. Land sting sservi ce har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO :2004. Vi arbetar med att implementera Fredriksbe rgstvätten i Land stingsservice verksamhetssystem för att uppn å miljö- och kvalitetscertifiering sena st under kvartal 3, Tvätteriet bedri vs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidiga re bedr ivit tvätteriverksamhet. Merparten av maskinp arken nyin skaffades i samband med uppstart en av tvätten. Angproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kvar sedan tidigare tvätteriverksamhet. Vid upph andlin gen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och des s driftsäkerhet för minimerad miljöpåve rkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinu erligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckejtal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revisioner, aw ikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga ve rktyg. Enga ger ade medarbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredrik sbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av vå ra mål är att utifrån vå rdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilse rvicen som kan erbjudas på marknaden. 1

2 I II Landstinget DALARNA Angproduktion och uppvärmning A nga n som behövs i tvä tte n produceras via två oljepannor. Energianl äggni ngen är den enda delen i tvättprocessen som finns kva r från tidigare tvätteriverksamh et. Bränslet utg örs av dies el milj öklas51. Regelbunden kontro ll och service av ene rgianlägg ningen ge r effektiv dri ft och minsta möjliga bräns leförbrukning. Olje pannorna är endast j drift und er produktionstid vilket normalt är vardagar kl 06~ 17. Under produktionstimmarna laddas två acku mulatortanka r med hjälp av restvärme från ko ndensatet. Va rmva ttnet i ack umulatortankarna använ ds för att tillgodose värm ebehovet i anläggninge n unde r de perioder som oljepa nnorna ej är i drift. Vid långh elger eller vid extremt kall väderlek ka n de n lagrade energi i ack umulatortanka rna behöva ett tillskott från en eipan na. Fakta ångproduklionen Energiför bruknin g Brän sle Svavelinnehåll i bräns le Fredriksbergstvätten Krav tör Svanenmärkt tvätteri' 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh /kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001 % max 0,1 % Ova n angive n energiförbrukning för Fredriksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enli gt kriterierna tör Sva nenmä rkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produkt ionstid räknas bort. Vi planerar att ersä tta befintliga oljepannor med biobränsleeld ade pannor. Detta för att ångproduktionen framlede s ska kunna ske ur ett milj ösynpunkt bättre sätt samt med mi nskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bräns le till biobränsle innebär att ångan produceras CO 2 -neutralt. Förbränning av biobrän sle ger inget tillskott av C02 till omgivningen då samma mängd som släpps ut vid förbrän ningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterliga re positiv m iljöe ffe kt av att gå över till biobräns le är bränslelev eranserna. Biobränsle finns i att tillg å i närheten av Fredriksb erg stvätten vilke t bränslet till oljepa nnorna inte gör. Hur stor investerin gskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsle an läggning be ror på hur stort ångbehov som föreli gger. I arbetet med att byg ga ny ene rgianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunn a tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gå nger så stort som idag. Oavsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostn aderna inn ebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkos tnade r blir det po sitiva milj övin ster i och med att C02 ~ u ts lä p pe n blir noll. Kostnader ny energianläggning Investeringskostnad Effekt för att tiilgodose tvätt av 22 I ton/d ag Driftskostnad pellets Driftskostnad olja kr ca kr ca kr 1 Krav för V årdtv ätt enligt Nordisk Mitjömärkning, "Miljömärkning av Vatte ntv ätterier". version 1.6 2

3 , II landstinget DALARNA Ovans tående beräkninga r grundar sig på att den nya energianläggningen har pellets som bränsle. Service och underhåll köps in och dessa kostnad er finns med i beräkningen över driftskostnader. Den totala energiåtgången är osäker men driftskostnaderna ovan är beräknade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energi (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusning som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsanläggningen är optimerad vilket blan d ann at innebär värmeåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver resurssnål maskinpark och optimerad ventilation är exempelvis samtliga lam por och lysrör av typen lågenergi. Landstinget Dalarna job bar systematisk med att minska den totala energiförbrukni ngen. Seda n 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffektiva fastighetsbes tånde t jämfört med övriga landsting. Fakta e/förbrukning Energiförbrukning Andei förnyelsebar el Fredriksbergstvätten 0,4 kwh/kg tvätt 74 % Krav tör Svanenmärkt tvätteri 2 0,4 kwh/kg tvätt Ova n angiven elförbru kning tör Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukningen för hela fastigheten. Enligt kriteri erna för Svanenmärkning kan elförbruknin gen till fläktar räknas bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvättanläggningen möjliggör minimerad resursförbrukning vilket inte minst syns på förbru kningen av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets persona l har under upp starten av verks amheten jobbat intensivt med att optimera tvättprocessen så att förbrukningen av vatten och tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrollera s regelb undet v ia ph-m ätare. En utjämningsbassäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påver ka avloppsreningen. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten Vatte nfö rbrukning 6,0 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt Krav för Svanenmärkt tvätterf 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkemikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga krav som ställs från Nordi sk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landsting et Dalarna har 2 Krav tör Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning. "Miljömarkning av Vatlenlvä lterier", version 1.6 3

4 I II Landstinget DALARNA ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppg ifter om inköpta och förbrukade mängder. Nyttjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika kommun ställer. Transporter Transporter av textilie r till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landstingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil För att optimera transportern a hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora, två till Ludvika, två till Avesta, två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstin gets övriga tran sportlogistik kri ng prover, post, avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler, emballage samt brännbart avfa ll. Källsortering sker för alt så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. CO,utsläpp Tvätteriets CO, -utsläpp härrör främst från ångproduktionen, elförbrukningen samt tvättransporterna. Av dessa delar är självfallet utsläppen från oljepannorna som producerar ånga den mest betyd ande. En öve rgång till alt istället elda biobränsle innebär alt C02-utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I ned anståend e tabe ll är CO,-utsläppen beräknade utifrån aktuell a förbrukningar under samt tvält ade mängder. Uppgifter gällande C0 2~ u ts l ä p p för elen kommer från Landstinget Dalarnas elleverantör. COrulsläpp för tvetietiet samt transport Falun I.o.r kg CO,/ton tvätt El Angproduktion Transport Summa 30,9 546,8 49,3 627 _ 8% 5% I diag rammet til l höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av CO2. Som klart framgår så är energi anläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. oei menergi D Transport 4 87%

5

6 I l) landstinget DALARNA Sammanfattning.:. Den moderna anläggningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla högt ställda miljö- och kvalitetsmål..:. Fredriksberg stvätten jobbar systematiskt med mål och uppföljning kring miljöoch kvalitetsarbetet..:. Låg resursförbrukning och hög leveransduglighet känneteck nar verksa mheten vid Fredriksbergstvätten. ;. Oljepannorna pla neras att bytas ut till biobränsle panno r. Med biobränsleeldade pannor kan ångan produceras COz-neutralt. En ytterliga re positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. 6

7 Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduktratta 50 X 70 3,31 3, , ~ Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, , ,25 Handduk bommull 50 X , , ,28 Påslakan Baby 70 X Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , ,5 ~159,25 Lakan 110 X 170 Barn 6, , ,35 Lakan 150 X , , , lakan kombi trikå 90 X , , ,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , ,32 Bårlakan O O Madrassöverdrag barn 75x , , C) Kuddöverdrag trikå 35 X ,24 ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4, ,76 -rzese.re --Jr. Örngott 35 X , , ,52 a Örngott 60 X ,6 Ömgott 35 X 45. Gulrandigt 3.22 Ömgott 60 X 60. Gulrandigt 4.33 O O Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80XSO 5.55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,03 Filt Baby 80 X , ,4-3520,3 Filt Blå 120 X , , , Filt 140 X ,49 17, , ,35 Filt Ambulans 180 X

8 o o o Täcke Baby 70 X , Täcke 140 X , Underbyxa Unisex kg , , Undertröja, utan ärm kg , ,52 Undertröja, lång ärm 5, kg 6, , , T-shirt, Medium , , ,66 Skjorta patient, Medium 7, , , ,54 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,96 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,6 Kofta patient Medium kg 14,43 13, , , Undersökningsrock blå 7, ,95 921,5-208,55 CJ Strumpa. unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka,baby 5,62 -.\. ~ Byxa, babylbarn trosmodell 60 3, , , ,21 Sovbyxa baby med fot 40 5, , Skjorta patient barn, 100 5, , ,44-71,21 Tröja baby 40 4, , , T-shirt barn, Blus vit. Liten 8, ,87 Jacka, personal el, kg 15, , ,22

9 o o o Läkarrock, C , ,18 Skyddsrock gulvit, M , ,69 PiketrOja vit. Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit el, kg 10, , ,78 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , ,12 Bröstförkläde 7,76 9, , , ,71 OP-blus grön el kg 8.6 9, ,1...a414.1 OP-blus blå. Mertex 38, el kg , , OP-byxa grön el, kg 8,6 9, , CJ ~ OP-byxa blå. Mertex el, kg , , \. f'...) OP-handduk gron, 80 X Hålduk grön, 80 X 90 10,08 CP-lakan grön 80 X , , ,02 CP-täcke 70 X , , CP-täcke 100X ,4 OP-ben 18,62 8, , CP-strumpa, stickad , ,12 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O ,68

10 Tvättsäck blå, märkgods O Vatten löslig tvättsäck 12,26 Tvättsäck gul plast 7,36 Svinn bädden Svinn persona lkläder o o o 17,82 O O O , , , , '1329

11 Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frolte 50 X , , ,65 Badlakan frotte 100 X , , , ,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,8 Påslakan Baby70 X 90 6,83 6, , , ,27 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6, ,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, ,75-479,75 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , Lakan kombi trikå 90 X 205 8,63 10, , , ,14 Draglakan 100 X 185 6, , ,9-7285,08 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8,07 7,72 CJ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,44 ~ ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,88 -t=- Örngott 35 X 45 3,22 3,59 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 O O Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , ,92 109n t96 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , , ,86 Filt Blå 120 X ,18 13, , ,66 Filt 140 X ,49 17, , , ,17 Filt Ambulans 180 X ,86

12 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,54 Täcke 140 X ,67 25, , ,68 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,24 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,83 T-shirt. Medium 6,83 8, , ,18 Skjorta patient Medium 7,36 8, , ,56 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, k! 9,67 11, , , ,95 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,54 Undersökningsrock blå , CJ ~ Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka, baby 5.62 (J1 Byxa, babylbam tros modell 60 3,7 4, ,3 3077, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , ,06 Skjorta patient barn, 100 6,63 5, , ,56-14,29 Tröja baby 40 4, , , ,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8, , ,26 Jacka, personal el, I 15,27 15, , ,84

13 o o o Läkarrock. C40 9, , ,48 Skyddsrock gulvit, M , , ,07 Piketröja vit. Extra extra liten 7,94 9, , , Byxa unisexvit el, ~ 10,03 13, , Mammabyxa vit 50-60kg 13,95 16, , , ,96 Bröstförkläde 7,76 9, ,7-4394,1 O O OP-blus grön 38, el, ,6 9, , , OP-blus blå, Mertex 38, el 15,01 18, OP-byxa grön el, 50-6l CP-byxa blå, Mertex c 16, , OP-handduk grön. 80 X , , ,41 Håldukgrön. 80 X OP-Iakan grön 80 X , , ,2 OP-täcke 70 X , , OP-täcke 100 X , OP-ben , , OP-strumpa, stickad 5, , , ,44 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O , CJ ~ ~ O)

14 Tvättsäck blå, märkgods O Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäc k gul plast 7, , , ,23 Svinn bädd en Svinn personalkläder , ,25 = ,23

15 Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handdukfrotta 50 X 70 3,31 3, , , Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,08 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, ,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X , , , Lakan 72 X 115 Baby , ,28 Lakan 110 X 170 Barn , ,38 Lakan 150 X 280 7, , , Lakan kombi trikå 90 X , ,5-5696,62 Draglakan 100 X , ,4-9624,48 Bårtakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8, CJ ~ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3, , ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, O) Örngott 35 X 45 3,22 3, ,39 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4.33 Kudde men. engångs 21,09 Kuddestor, engångs Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,74 Filt Baby 80 X , ,44 Filt Blå 120 X , ,62 Filt 140 X ,06 Filt Ambulans 180 X ,86

16 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,34 Tacke 140 X ,67 25, ,06 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,28 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,39 T-shirt. Medium 6,83 8, , , ,7 Skjorta patient, Medium 7, , , ,76 Skjorta bandage, Stor 7, , , Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, kl 9,67 11, , , ,85 Kofta patient Medium, kg , , , ,46 C ~ Undersökningsrock blå 7,35 9, , ~ Strumpa, unisex en storlek 5, CD Tubsocka, baby 5,62 Byxa, babylbarn trosmodell 60 3,7 4, ,9 2414, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,08 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit. Liten , ,09 Jacka, personal el, I , , ,

17 o o o Läkarrock, C , , ,9 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,43 Piketröja vit, Extra extra liten 7,94 9, , ,76 Byxa unisex vit el , , ,37 Mammabyxa vit kg , , , BrOstförkläde , CP-blus grön el, , , ,44 CP-blus blå, Mertex 38, el 15, , , OP-byxa grön 38, el, ,6 9, , , ,98 O ~ CP-byxa blå, Mertex 38, c 16, , ,73 N OP-handduk grön, 80 X 90 4, , ,8 C) Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-Iakan grön 80 X ,86 13, OP-täcke 70 X ,72 13, , OP-täcke 100 X , , CP-ben 18,62 8, , ,59 CP-strumpa, stickad 5, ,28 Finsk gördel , , , ,12 Tvättsäck vit O 2, O ,66

18 Tvättsäck blå, märkgo ds O Vatten löslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvätts äck gul plast 7, , , ,96 Svinn bädden Svinn persona lkläder ,8 -B510430,96 CJ

19 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Summa behov summa: Kr/si Anlalsl./. 8 Summa Anlal sl J. 8 Summa Anlal si J.8 Sum ma utlov. AlIa j. B Handduk from 50 X Badlakan frotte 100 X , Handduk bommull 50 X O O Påslakan Baby 70 X O O Påslakan Barn 90 X O O O O Påslakan 150 X Lakan 72 X 115 Baby Lakan 110 X 170 Barn Lakan 150 X Lakan kombi trikå 90 X Draglaka n 100 X Bårtaken MadrassOverdrag barn 75x175 O O O Kuddöve rdra g trikå 35 X Kuddöverdrag trikå 60 X Orngott 35 X O O Orngott 60 X r-o Orngott 35 X 45. Gulrandigt N Orngott 60 X 60, Guiran digi Kudde liten, engångs Kudde stor, engångs liggunderiag baby trikå 80x90 Filt Baby rnantei70 X Filt Baby 80 X B Filt Blå 120 X Filt 140 X FiltAmbulans 180 X 230 Tacke Ilaby 70 X Tacke 140 X Underbyxa Unisex UndertrOja. utan ärm B Undertröja, lång arm T-shirt. Medium Skjorta patient. Medium Skjortabandage, Stor '

20 Sörmland Västm anland Uppsala Alla T.xtil Total. v 9999 O Summa behov summa: t ev, Plagg g genom 5 Kr/sI Antal st J. 8 Sum ma Anlalst J. 8 Summa Antal 51 J.8 Summa utlov. Alla J. 8 KJanning Langbyxa patienl Kofta patient UndersOkningsrock blc\ Strumpa. unisex en stortek Tubsocka. baby Byxa. babylbam lrosmodell Sovllyxa baby med fal Skjorta patient barn, TrOja baby > T-shirt barn. 23 r'0 c,c Blus vit Jacka. personal l L äkarrock Skyddsrock gulvit Pik~lroja vit O O Byxa unisex vit Mammabyxa vit BrOsllOrkl3de Op -blus qr ön O lus å OP-byxa gron [ö f' a e ex c.'

21 Sörm land Västmanland uppsata Alla Textil Tot.1 e aggg genom 6 Sum ma bohov summa: Lev. Plaggg genom 5 Krlsl Antal st J.8 Summa Antal st J. 8 Summ a Anlal st J.8 Summa ullov. Alla J.8 OP-handduk qrön, 80 X Halduk gron. 80 X 90 Op-takan gron 80 X OP-tacke 70 X C 2 --' OP-ben r-o OP-tacke 100 X CP-strumpa, slickad Fins k gordel Tvatts ack vit Tvätts äck bia. markgods Vattenl oslig lvattsack Tvätts äck gul plast Summ a textlistock ~

22 MT1 =Extem MT 2= LT intern (andra PV) MT3= Inom LsD (andra verksamheter) KST 2010-OS-O& 08:43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KTO MT SPE AKT Budget Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Förs övriga varor och material Extema kunder SCrmland Förs övriga varor och material Ftvm.fI Vastmanland Förs övriga varor och material Nlrsjukvård Uppsala Förs övriga varor och material Lanssjukvård Dalama Förs övriga varor och material FOrvaltningslntema Statsbidrag lönebidr % ;- ~ t...:.:~r ~ -;.c~:'ntal(ierl7:0taw:;.-:_~.:.. ",- 0_, -.. ~ oo:'o~~-,,;26;!zll R'~o: '. o o o. o o'1j1-'18~o_o " Grundlön % Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Uttag semester 1 +3% Uttagkomptid. enkel o ch kval 1 +3% Tillfälliga anställningar % -18& Intjänad övertid % OB hög 1 +3% Retroaktiv lön löneroversyn % -SO Värdeökn komp skuld 1 +3% Värdeökn sem skuld 1 +3% Retroaktiv lön övrigt 1 +3% Semester intjänad % Sjuklöner 1 +3% I Lön vid utbildning % I Ovr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3% Traktamenten skattefria % Traktamenten skattepliktiga % Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Penslonskostn schablon ,00% ,00% Sociala avgifter ,42% ,42% AvtalsflJrsllkrlngar ,88% ,88% Utbildning 1 O Företagshälsovård TilIäggstj-SAM FOreb Företagshälsovård Resor SAM Hälsofrlmj Personalrepr avdragsgill 3 O N c...n

landstingen i C,D,U,T och W län

landstingen i C,D,U,T och W län Tvättsamarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län Cl = en OJ.~ ~ -.. ' -.... -_...- ~.. ~~~~~_. ~",.:., ~- - ~.,~,.. ~. ~. " ~)l".)-~~--.' ~;~.-~ Vilka förutsättningar-finns för ett samarbete med tvättproduktion

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR TEXTILIA ett svenskt facility management-företag inom textilservice Textilia i Sverige Svenskt facility management- företag

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt.

Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt. Vård & Omsorg. Säkert, snyggt och smidigt. Säkert Säkert med professionellt tvätteri. Att tvätta textilier i rätt temperatur är lätt. Svårare är det att lyckas med efterhanteringen, så att rent gods inte

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

kunskap till landsbygdens näringar.

kunskap till landsbygdens näringar. Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. 300 miljoner till energieffektivisering Solcellsstöd Solvärmestöd

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter Rosersbergs Slottshotel AB (www.rosersbergsslott.se) Kontaktperson är Joakim Landén Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Biomass for energy poten0al from forest and by products from forest industry

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Artnr 43529 KUVERT C4 BRUNT 80G FUKTHÄFT M TRYCK PSYK KLIN FALUN & SÄTER 81596201 LYRECO. Artnr 41139 KUVERT C4 BRUNT 80G FUKTHÄFT M TRYCK LUDVIKA LAS

Artnr 43529 KUVERT C4 BRUNT 80G FUKTHÄFT M TRYCK PSYK KLIN FALUN & SÄTER 81596201 LYRECO. Artnr 41139 KUVERT C4 BRUNT 80G FUKTHÄFT M TRYCK LUDVIKA LAS 43529 PSYK KLIN FALUN & SÄTER 81596201 41139 LUDVIKA LAS 81265014 41142 HEDEMORA PV 81255817 41140 AVESTA LAS 81263427 41138 MORA LAS 81257073 41134 BORLÄNGE SJH 81248595 41133 FALU LAS 81258657 41131

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

Energi hantering av daglig klippning på greener

Energi hantering av daglig klippning på greener Energi hantering av daglig klippning på greener Examensarbete HGU 2006 Reine Malmgren Lunds Akademiska golfklubb 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Slutsatser Källor 2 Sammanfattning

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 1. Ökad kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling Studenter ska inom sina utbildningsprogram, senast år 2015, få en grundläggande kännedom

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Beräkningar Villa - Volvo -vovve- familjen

Beräkningar Villa - Volvo -vovve- familjen Beräkningar Villa - Volvo -vovve- familjen Aktivitet/inköp Utsläpp Kg CO 2 /person Bensin till Volvo V70 2.0 (årsmodell 2008) 206 g CO 2 /km 1030 2000 mil per år = 20 000 km 206 g*20 000 = 4 120 000 g

Läs mer

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36%

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Örebro 23 maj 2007 Lars Håkansson 021-32 10 23 0705-32 10 23 lars.hakansson@yit.se!!" Total energianvändning uppdelat på sektorer Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Total förbrukning 402 TWh, Industri

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer