Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna"

Transkript

1 I Landstinget II DALARNA ~ Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredrik sberg för att tillgodose landstingets behov av textili er. Fredriksbergstvätten tillhör orga nisator iskt Landsting sservice som är en förva ltning inom Landstinget Dalarna. Land sting sservi ce har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO :2004. Vi arbetar med att implementera Fredriksbe rgstvätten i Land stingsservice verksamhetssystem för att uppn å miljö- och kvalitetscertifiering sena st under kvartal 3, Tvätteriet bedri vs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidiga re bedr ivit tvätteriverksamhet. Merparten av maskinp arken nyin skaffades i samband med uppstart en av tvätten. Angproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kvar sedan tidigare tvätteriverksamhet. Vid upph andlin gen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och des s driftsäkerhet för minimerad miljöpåve rkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinu erligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckejtal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revisioner, aw ikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga ve rktyg. Enga ger ade medarbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredrik sbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av vå ra mål är att utifrån vå rdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilse rvicen som kan erbjudas på marknaden. 1

2 I II Landstinget DALARNA Angproduktion och uppvärmning A nga n som behövs i tvä tte n produceras via två oljepannor. Energianl äggni ngen är den enda delen i tvättprocessen som finns kva r från tidigare tvätteriverksamh et. Bränslet utg örs av dies el milj öklas51. Regelbunden kontro ll och service av ene rgianlägg ningen ge r effektiv dri ft och minsta möjliga bräns leförbrukning. Olje pannorna är endast j drift und er produktionstid vilket normalt är vardagar kl 06~ 17. Under produktionstimmarna laddas två acku mulatortanka r med hjälp av restvärme från ko ndensatet. Va rmva ttnet i ack umulatortankarna använ ds för att tillgodose värm ebehovet i anläggninge n unde r de perioder som oljepa nnorna ej är i drift. Vid långh elger eller vid extremt kall väderlek ka n de n lagrade energi i ack umulatortanka rna behöva ett tillskott från en eipan na. Fakta ångproduklionen Energiför bruknin g Brän sle Svavelinnehåll i bräns le Fredriksbergstvätten Krav tör Svanenmärkt tvätteri' 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh /kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001 % max 0,1 % Ova n angive n energiförbrukning för Fredriksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enli gt kriterierna tör Sva nenmä rkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produkt ionstid räknas bort. Vi planerar att ersä tta befintliga oljepannor med biobränsleeld ade pannor. Detta för att ångproduktionen framlede s ska kunna ske ur ett milj ösynpunkt bättre sätt samt med mi nskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bräns le till biobränsle innebär att ångan produceras CO 2 -neutralt. Förbränning av biobrän sle ger inget tillskott av C02 till omgivningen då samma mängd som släpps ut vid förbrän ningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterliga re positiv m iljöe ffe kt av att gå över till biobräns le är bränslelev eranserna. Biobränsle finns i att tillg å i närheten av Fredriksb erg stvätten vilke t bränslet till oljepa nnorna inte gör. Hur stor investerin gskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsle an läggning be ror på hur stort ångbehov som föreli gger. I arbetet med att byg ga ny ene rgianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunn a tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gå nger så stort som idag. Oavsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostn aderna inn ebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkos tnade r blir det po sitiva milj övin ster i och med att C02 ~ u ts lä p pe n blir noll. Kostnader ny energianläggning Investeringskostnad Effekt för att tiilgodose tvätt av 22 I ton/d ag Driftskostnad pellets Driftskostnad olja kr ca kr ca kr 1 Krav för V årdtv ätt enligt Nordisk Mitjömärkning, "Miljömärkning av Vatte ntv ätterier". version 1.6 2

3 , II landstinget DALARNA Ovans tående beräkninga r grundar sig på att den nya energianläggningen har pellets som bränsle. Service och underhåll köps in och dessa kostnad er finns med i beräkningen över driftskostnader. Den totala energiåtgången är osäker men driftskostnaderna ovan är beräknade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energi (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusning som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsanläggningen är optimerad vilket blan d ann at innebär värmeåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver resurssnål maskinpark och optimerad ventilation är exempelvis samtliga lam por och lysrör av typen lågenergi. Landstinget Dalarna job bar systematisk med att minska den totala energiförbrukni ngen. Seda n 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffektiva fastighetsbes tånde t jämfört med övriga landsting. Fakta e/förbrukning Energiförbrukning Andei förnyelsebar el Fredriksbergstvätten 0,4 kwh/kg tvätt 74 % Krav tör Svanenmärkt tvätteri 2 0,4 kwh/kg tvätt Ova n angiven elförbru kning tör Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukningen för hela fastigheten. Enligt kriteri erna för Svanenmärkning kan elförbruknin gen till fläktar räknas bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvättanläggningen möjliggör minimerad resursförbrukning vilket inte minst syns på förbru kningen av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets persona l har under upp starten av verks amheten jobbat intensivt med att optimera tvättprocessen så att förbrukningen av vatten och tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrollera s regelb undet v ia ph-m ätare. En utjämningsbassäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påver ka avloppsreningen. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten Vatte nfö rbrukning 6,0 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt Krav för Svanenmärkt tvätterf 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkemikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga krav som ställs från Nordi sk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landsting et Dalarna har 2 Krav tör Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning. "Miljömarkning av Vatlenlvä lterier", version 1.6 3

4 I II Landstinget DALARNA ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppg ifter om inköpta och förbrukade mängder. Nyttjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika kommun ställer. Transporter Transporter av textilie r till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landstingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil För att optimera transportern a hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora, två till Ludvika, två till Avesta, två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstin gets övriga tran sportlogistik kri ng prover, post, avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler, emballage samt brännbart avfa ll. Källsortering sker för alt så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. CO,utsläpp Tvätteriets CO, -utsläpp härrör främst från ångproduktionen, elförbrukningen samt tvättransporterna. Av dessa delar är självfallet utsläppen från oljepannorna som producerar ånga den mest betyd ande. En öve rgång till alt istället elda biobränsle innebär alt C02-utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I ned anståend e tabe ll är CO,-utsläppen beräknade utifrån aktuell a förbrukningar under samt tvält ade mängder. Uppgifter gällande C0 2~ u ts l ä p p för elen kommer från Landstinget Dalarnas elleverantör. COrulsläpp för tvetietiet samt transport Falun I.o.r kg CO,/ton tvätt El Angproduktion Transport Summa 30,9 546,8 49,3 627 _ 8% 5% I diag rammet til l höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av CO2. Som klart framgår så är energi anläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. oei menergi D Transport 4 87%

5

6 I l) landstinget DALARNA Sammanfattning.:. Den moderna anläggningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla högt ställda miljö- och kvalitetsmål..:. Fredriksberg stvätten jobbar systematiskt med mål och uppföljning kring miljöoch kvalitetsarbetet..:. Låg resursförbrukning och hög leveransduglighet känneteck nar verksa mheten vid Fredriksbergstvätten. ;. Oljepannorna pla neras att bytas ut till biobränsle panno r. Med biobränsleeldade pannor kan ångan produceras COz-neutralt. En ytterliga re positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. 6

7 Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduktratta 50 X 70 3,31 3, , ~ Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, , ,25 Handduk bommull 50 X , , ,28 Påslakan Baby 70 X Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , ,5 ~159,25 Lakan 110 X 170 Barn 6, , ,35 Lakan 150 X , , , lakan kombi trikå 90 X , , ,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , ,32 Bårlakan O O Madrassöverdrag barn 75x , , C) Kuddöverdrag trikå 35 X ,24 ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4, ,76 -rzese.re --Jr. Örngott 35 X , , ,52 a Örngott 60 X ,6 Ömgott 35 X 45. Gulrandigt 3.22 Ömgott 60 X 60. Gulrandigt 4.33 O O Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80XSO 5.55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,03 Filt Baby 80 X , ,4-3520,3 Filt Blå 120 X , , , Filt 140 X ,49 17, , ,35 Filt Ambulans 180 X

8 o o o Täcke Baby 70 X , Täcke 140 X , Underbyxa Unisex kg , , Undertröja, utan ärm kg , ,52 Undertröja, lång ärm 5, kg 6, , , T-shirt, Medium , , ,66 Skjorta patient, Medium 7, , , ,54 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,96 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,6 Kofta patient Medium kg 14,43 13, , , Undersökningsrock blå 7, ,95 921,5-208,55 CJ Strumpa. unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka,baby 5,62 -.\. ~ Byxa, babylbarn trosmodell 60 3, , , ,21 Sovbyxa baby med fot 40 5, , Skjorta patient barn, 100 5, , ,44-71,21 Tröja baby 40 4, , , T-shirt barn, Blus vit. Liten 8, ,87 Jacka, personal el, kg 15, , ,22

9 o o o Läkarrock, C , ,18 Skyddsrock gulvit, M , ,69 PiketrOja vit. Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit el, kg 10, , ,78 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , ,12 Bröstförkläde 7,76 9, , , ,71 OP-blus grön el kg 8.6 9, ,1...a414.1 OP-blus blå. Mertex 38, el kg , , OP-byxa grön el, kg 8,6 9, , CJ ~ OP-byxa blå. Mertex el, kg , , \. f'...) OP-handduk gron, 80 X Hålduk grön, 80 X 90 10,08 CP-lakan grön 80 X , , ,02 CP-täcke 70 X , , CP-täcke 100X ,4 OP-ben 18,62 8, , CP-strumpa, stickad , ,12 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O ,68

10 Tvättsäck blå, märkgods O Vatten löslig tvättsäck 12,26 Tvättsäck gul plast 7,36 Svinn bädden Svinn persona lkläder o o o 17,82 O O O , , , , '1329

11 Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frolte 50 X , , ,65 Badlakan frotte 100 X , , , ,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,8 Påslakan Baby70 X 90 6,83 6, , , ,27 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6, ,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, ,75-479,75 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , Lakan kombi trikå 90 X 205 8,63 10, , , ,14 Draglakan 100 X 185 6, , ,9-7285,08 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8,07 7,72 CJ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,44 ~ ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,88 -t=- Örngott 35 X 45 3,22 3,59 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 O O Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , ,92 109n t96 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , , ,86 Filt Blå 120 X ,18 13, , ,66 Filt 140 X ,49 17, , , ,17 Filt Ambulans 180 X ,86

12 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,54 Täcke 140 X ,67 25, , ,68 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,24 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,83 T-shirt. Medium 6,83 8, , ,18 Skjorta patient Medium 7,36 8, , ,56 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, k! 9,67 11, , , ,95 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,54 Undersökningsrock blå , CJ ~ Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 ~ Tubsocka, baby 5.62 (J1 Byxa, babylbam tros modell 60 3,7 4, ,3 3077, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , ,06 Skjorta patient barn, 100 6,63 5, , ,56-14,29 Tröja baby 40 4, , , ,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8, , ,26 Jacka, personal el, I 15,27 15, , ,84

13 o o o Läkarrock. C40 9, , ,48 Skyddsrock gulvit, M , , ,07 Piketröja vit. Extra extra liten 7,94 9, , , Byxa unisexvit el, ~ 10,03 13, , Mammabyxa vit 50-60kg 13,95 16, , , ,96 Bröstförkläde 7,76 9, ,7-4394,1 O O OP-blus grön 38, el, ,6 9, , , OP-blus blå, Mertex 38, el 15,01 18, OP-byxa grön el, 50-6l CP-byxa blå, Mertex c 16, , OP-handduk grön. 80 X , , ,41 Håldukgrön. 80 X OP-Iakan grön 80 X , , ,2 OP-täcke 70 X , , OP-täcke 100 X , OP-ben , , OP-strumpa, stickad 5, , , ,44 Finsk gördel , Tvättsäck vit O O , CJ ~ ~ O)

14 Tvättsäck blå, märkgods O Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäc k gul plast 7, , , ,23 Svinn bädd en Svinn personalkläder , ,25 = ,23

15 Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handdukfrotta 50 X 70 3,31 3, , , Badlakan trotta 100 X 150 7,94 7, Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,08 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, ,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X , , , Lakan 72 X 115 Baby , ,28 Lakan 110 X 170 Barn , ,38 Lakan 150 X 280 7, , , Lakan kombi trikå 90 X , ,5-5696,62 Draglakan 100 X , ,4-9624,48 Bårtakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8, CJ ~ Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3, , ~ Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, O) Örngott 35 X 45 3,22 3, ,39 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4.33 Kudde men. engångs 21,09 Kuddestor, engångs Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X , , , ,74 Filt Baby 80 X , ,44 Filt Blå 120 X , ,62 Filt 140 X ,06 Filt Ambulans 180 X ,86

16 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,34 Tacke 140 X ,67 25, ,06 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,28 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,39 T-shirt. Medium 6,83 8, , , ,7 Skjorta patient, Medium 7, , , ,76 Skjorta bandage, Stor 7, , , Klänning, 40 9,1 10, , , Långbyxa patient Medium, kl 9,67 11, , , ,85 Kofta patient Medium, kg , , , ,46 C ~ Undersökningsrock blå 7,35 9, , ~ Strumpa, unisex en storlek 5, CD Tubsocka, baby 5,62 Byxa, babylbarn trosmodell 60 3,7 4, ,9 2414, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,08 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit. Liten , ,09 Jacka, personal el, I , , ,

17 o o o Läkarrock, C , , ,9 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,43 Piketröja vit, Extra extra liten 7,94 9, , ,76 Byxa unisex vit el , , ,37 Mammabyxa vit kg , , , BrOstförkläde , CP-blus grön el, , , ,44 CP-blus blå, Mertex 38, el 15, , , OP-byxa grön 38, el, ,6 9, , , ,98 O ~ CP-byxa blå, Mertex 38, c 16, , ,73 N OP-handduk grön, 80 X 90 4, , ,8 C) Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-Iakan grön 80 X ,86 13, OP-täcke 70 X ,72 13, , OP-täcke 100 X , , CP-ben 18,62 8, , ,59 CP-strumpa, stickad 5, ,28 Finsk gördel , , , ,12 Tvättsäck vit O 2, O ,66

18 Tvättsäck blå, märkgo ds O Vatten löslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvätts äck gul plast 7, , , ,96 Svinn bädden Svinn persona lkläder ,8 -B510430,96 CJ

19 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Summa behov summa: Kr/si Anlalsl./. 8 Summa Anlal sl J. 8 Summa Anlal si J.8 Sum ma utlov. AlIa j. B Handduk from 50 X Badlakan frotte 100 X , Handduk bommull 50 X O O Påslakan Baby 70 X O O Påslakan Barn 90 X O O O O Påslakan 150 X Lakan 72 X 115 Baby Lakan 110 X 170 Barn Lakan 150 X Lakan kombi trikå 90 X Draglaka n 100 X Bårtaken MadrassOverdrag barn 75x175 O O O Kuddöve rdra g trikå 35 X Kuddöverdrag trikå 60 X Orngott 35 X O O Orngott 60 X r-o Orngott 35 X 45. Gulrandigt N Orngott 60 X 60, Guiran digi Kudde liten, engångs Kudde stor, engångs liggunderiag baby trikå 80x90 Filt Baby rnantei70 X Filt Baby 80 X B Filt Blå 120 X Filt 140 X FiltAmbulans 180 X 230 Tacke Ilaby 70 X Tacke 140 X Underbyxa Unisex UndertrOja. utan ärm B Undertröja, lång arm T-shirt. Medium Skjorta patient. Medium Skjortabandage, Stor '

20 Sörmland Västm anland Uppsala Alla T.xtil Total. v 9999 O Summa behov summa: t ev, Plagg g genom 5 Kr/sI Antal st J. 8 Sum ma Anlalst J. 8 Summa Antal 51 J.8 Summa utlov. Alla J. 8 KJanning Langbyxa patienl Kofta patient UndersOkningsrock blc\ Strumpa. unisex en stortek Tubsocka. baby Byxa. babylbam lrosmodell Sovllyxa baby med fal Skjorta patient barn, TrOja baby > T-shirt barn. 23 r'0 c,c Blus vit Jacka. personal l L äkarrock Skyddsrock gulvit Pik~lroja vit O O Byxa unisex vit Mammabyxa vit BrOsllOrkl3de Op -blus qr ön O lus å OP-byxa gron [ö f' a e ex c.'

21 Sörm land Västmanland uppsata Alla Textil Tot.1 e aggg genom 6 Sum ma bohov summa: Lev. Plaggg genom 5 Krlsl Antal st J.8 Summa Antal st J. 8 Summ a Anlal st J.8 Summa ullov. Alla J.8 OP-handduk qrön, 80 X Halduk gron. 80 X 90 Op-takan gron 80 X OP-tacke 70 X C 2 --' OP-ben r-o OP-tacke 100 X CP-strumpa, slickad Fins k gordel Tvatts ack vit Tvätts äck bia. markgods Vattenl oslig lvattsack Tvätts äck gul plast Summ a textlistock ~

22 MT1 =Extem MT 2= LT intern (andra PV) MT3= Inom LsD (andra verksamheter) KST 2010-OS-O& 08:43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KTO MT SPE AKT Budget Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Förs övriga varor och material Extema kunder SCrmland Förs övriga varor och material Ftvm.fI Vastmanland Förs övriga varor och material Nlrsjukvård Uppsala Förs övriga varor och material Lanssjukvård Dalama Förs övriga varor och material FOrvaltningslntema Statsbidrag lönebidr % ;- ~ t...:.:~r ~ -;.c~:'ntal(ierl7:0taw:;.-:_~.:.. ",- 0_, -.. ~ oo:'o~~-,,;26;!zll R'~o: '. o o o. o o'1j1-'18~o_o " Grundlön % Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Avdrag övrig frånvaro 1 +3% Uttag semester 1 +3% Uttagkomptid. enkel o ch kval 1 +3% Tillfälliga anställningar % -18& Intjänad övertid % OB hög 1 +3% Retroaktiv lön löneroversyn % -SO Värdeökn komp skuld 1 +3% Värdeökn sem skuld 1 +3% Retroaktiv lön övrigt 1 +3% Semester intjänad % Sjuklöner 1 +3% I Lön vid utbildning % I Ovr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3% Traktamenten skattefria % Traktamenten skattepliktiga % Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Penslonskostn schablon ,00% ,00% Sociala avgifter ,42% ,42% AvtalsflJrsllkrlngar ,88% ,88% Utbildning 1 O Företagshälsovård TilIäggstj-SAM FOreb Företagshälsovård Resor SAM Hälsofrlmj Personalrepr avdragsgill 3 O N c...n

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E. Genom oss får samhället extra kraft Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.ON koncernen 2 Vi sköter vårt jobb bäst när ingen märker vad vi gör Energikonsumtionen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) v Redovisning av de två första åren i PFE Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) Program för energieffektivisering i energiintensiv industri Redovisning av de två första åren i PFE Företag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

INDUSTRINS ELANVÄNDNING

INDUSTRINS ELANVÄNDNING Efter Tjernobyl Underlag till Statens energiverks utredning Förtida avveckling av kärnkraften i Sverige INDUSTRINS ELANVÄNDNING ÅF-Energikonsult Stockholm Industrins elanvändning Åf-Energikonsult Stockholm

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer