65 år FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors"

Transkript

1 Protokoll: Styrelsemöte 2/ år Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström Birgitta Damarbete Hellström Gunnel Holopainen Sabina Ungdomsarbete Wasenius Toni Johansson Tor SÖR Backlund Gunnar Karlsson Kaj-Johan ÅBBF Forsman Tom Lindgren Hans-Peter ÖNBF Westerlund Tom Lindgren Jan ÅLBF Ehn Johan Lindström Torbjörn Brand & Räddning Tallberg Clas Olin Kim VNBF Flythström Kjell Wik Ole Brand & Räddning Mattsson Thomas Beredning: Roos Roger, FSB Ehrnsten Anders Paragrafer 6-23 Vice ordförande Jan Lindgrén fungerade som ordförande för paragraferna: 11, 12, 13, 17, 18. Bilagor 1 7 Underskrifter Ordförande Protokollförare Thomas Blomqvist Roger Roos Birgitta Forsström Ole Wik

2 STYRELSEN Plats och tid: Riksdagshuset, den 26 februari 2014, kl Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 E: post protokollet 1/ Styrelsens konstituering... 4 Styrelsens arbetsutskott för Damutskottets sammansättning för år Föredragningslistan för förbundets vårmöte... 6 Bokslutet för år Utveckling av verksamheten... 7 Verksamhetsberättelsen för år Utbildning Utbildningsdagar och höstmöte år Kongress Tidtabell för styrelsen Tillkännedom Övriga ärenden Nästa styrelsemöte... 11

3 Öppnade av möte Styrelsen 6 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 7 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Birgitta Forsstöm och Ole Wik till protokolljusterare. E: post protokollet 1/2104 Styrelsen 8 Styrelsen godkänner E: post protokollet 1/2104 (bilaga 1)

4 Styrelsens konstituering Styrelsen 9 I enlighet med gällande stadgar bör styrelsen konstituera sig vid verksamhetsårets första möte. Styrelsen väljer inom sig viceordförande. Sekreterar- och Skattmästarens uppgifter sköts av organisationschefen. Styrelsen väljer inom sig viceordförande för år Vice ordföranden år 2013 var Jan Lindgren. Styrelsen återvalde Jan Lindgrén till vice ordförande för år Styrelsens arbetsutskott för 2014 Styrelsen 10 Styrelsen utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Arbetsutskottets uppgifter: - underlag till styrelsemöte - beredning av styrelsens ärende - svara på utlåtanden då styrelsens tidtabell, inte ger möjlighet att svara inom utsatt tid. - godkännande av medaljansökningar - representationer - fungera som bollplank åt personalen på FSB:s kansli Styrelsen utser Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Ole Wik till medlemmar till styrelsens arbetsutskott för år Jan Lindgrén fungerar som sammankallare, Roger Roos fungerar som fördragande och sekreterare.

5 Damutskottets sammansättning för år 2014 Styrelsen 11 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds damordförande. I utskottets möten deltar även Ungdomsutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att damsutskottets sammansättning för år 2014 är: Ordförande Birgitta Forsström Viceordförande Gunnel Hellström ordinarie suppleant Medlemmar Gunnel Helström Anja Sandholm MNBF Christina Aro Britta-Maria Grind SÖR Inga-Britt Fagerström Martina From-Wasenius VNBF Marika Engman Tuula Johansson ÅBBF Sol-Britt Blomqvist Ann-Charlotte Pettersson ÅLBF Linnea Sonntag Anna-Lisa Fransman ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som Damordförande i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar hon sin suppleant.

6 Ungdomsutskottets sammansättning för år 2014 Styrelsen 12 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds ungdomsledare. I utskottets möten deltar även Damutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att ungdomsutskottets sammansättning för år 2014 är: Ordförande Sabina Holopainen Viceordförande Toni Wasenius ordinarie suppleant Medlemmar Thomas Hellström Paul Wolff MNBF Peter Dahlström Tom Lindell SÖR Dennis Olander Henrika Österlund VNBF Andreas Nyman Camilla Rautanen ÅBBF Johan Jansson Alex Eriksson ÅLBF Kim Ståhlberg Johannes Hagner ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som ungdomsledare i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under pågående mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar han sin suppleant. Föredragningslistan för förbundets vårmöte Styrelsen 13 Föredragningslistan för vårmötet bifogas. (Bilaga 2) Förslag Styrelsen besluter godkänna föredragningslistan för vårmötet För att trygga framtiden för kongressen bör förnyandet och utvecklandet av kongressen bör utreda under året.

7 Bokslutet för år 2013 Styrelsen 14 Bokslutet för år 2013 som är uppgjort av Bokföringsbyrå VISMA och visar en förlust på ,58. Årets förlust kommer i huvudsak från att förbundet erhållit ca mindre i bidrag och de övriga kostnaderna b.la. ekonomiförvaltningen har stigit med ca Lönebikostnader och resekostnader som borde ha aktiverats i bokslutet för 2012 påverkar årets resultat. Bytet av kontoplanen gör det svårt att jämföra kostnadsställen med föregående års siffror på kontonivå. För att få en mera rättvisande bild av verksamhetens kostander fördelas personalens löner och de fasta kostnaderna på de olika kostnadsställen procentuellt enligt personarbetsdagar. Från och med i år kan vi jämföra inkomster och kostander månadasvis vilket underlättar uppföljningen av ekonomin. Arbete med att öka intäkterna och på det sättet kunna stabilisera ekonomi har påbörjats. (bilaga 3). Styrelsen godkänner för sin del bokslutet för år 2013 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2013 godkänns samt att verksamhetsårets förlust på ,58, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Lönebikostnader och resekostnader som inte aktiverats i bokslutet för 2012 påverkar årets resultat med ca Budgeten uppdateras efterhand under året. En likviditetsbudget görs upp tillnästa styrelsemöte. Utveckling av verksamheten Styrelsen 15 FSB:s AU gavs i uppdrag vid senaste styrelsemöte att utreda verksamheten; vad vi skall vi göra och hur vi skall utveckla verksamheten för att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Styrelsemedlemmar uppmanades skicka sina idéer till Au, Erik Dannbäcks frågor har behandlas av Au på två möten, vissa av frågorna är ännu under arbete (bilaga 4a, b). Allmän diskussion

8 FSB skall bestå i sin nuvarande form men med utökat samarbete med SPEK. Utvecklingen av förbundets ekonomi bör stärkas under 2014 och 2015 så att förbundets ekonomi står på en stabilgrund. Roger Roos utredera vad hyran och kostander blir om man flyttar kontoret till SPEK. För att få ner möteskostnaderna bör utnyttjandet av LYNC möte tas i bruk då det är möjligt med tanke på de ärenden som skall behandlas. Vi bör bli bättre på att marknadsföra våra tjänster till andra Finlands svenska organisationer. Verksamhetsberättelsen för år 2013 Styrelsen 16 Beredningen har uppgjort bifogat förslag till verksamhetsberättelse för år (bilaga 5). Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 samt föreslår för vårmöte att verksamhetsberättelsen godkänns. Verksamhetsberättelsen och Bokslutet godkänns vid nästa möte. Utbildning 2014 Styrelsen 17 Under våren har eller kommer att arrangeras följande kurser: Västra Nylands räddningsverk: Kurs i; Släckningsarbete, rökdykning, FHJ, Kompl. utb för enhetschefer, Automat- och sprinkler anläggningar, It-3 hemsideskurser. Åboland: Kurs i Rökdykning, Kursledarutbildnig för Förstahandsläckning AS-1 Åland: Kurs i Yträddning, räddningsarbete, ungdomsledarkurs Utbildningsdagar för FSB damer Antecknas tillkännedom

9 Utbildningsdagar och höstmöte år 2014 Styrelsen 18 Utbildningsdagarna som i år på prov arrangeras lördag och söndag den Studiedagarna som arrangeras i samarbete med Finlands Brandbefälsförbund (FBBF) samt FSB:s höstmötes arrangeras år 2014 i Åboland. Som ett allternativ för utbildningsdagarna kunde vara en 24 h kryssning Åbo - Stockholm, med avfärd på fredagkväll eller på lördagmorgon. Allmän diskussion Arranges inte som kryssning, Roger Roos utreder olika allternativ i Åbo trakten. Kongress 2015 Styrelsen 19 Som kongressarrangör år 2015 står Mellersta Nylands Brandkårsförbund i tur. Tidpunkten för kongressen bör fastställas så att de lokala arrangörerna kan påbörja sin planering och bokning av utrymmen. Det ekonomiska ansvaret borde vara på FSB för att inte riskera lokalförbundens ekonomi, budgeten för en kongress är 4-5 ggr större än lokalförbundens normala budget. Enligt samma modell vi gjorde med Åbolands brandkårsförbund och i år med Västra Nylands Brandkårsförbund. Kongressen är FSB:s största evenemang efter brandkårsläget som vi redovisar för till Brandskyddsfonden men finns inte med i ekonomin. Styrelsen besluter att Mellersta Nylands Brandkårsförbund står som lokal arrangör för kongressen, förslag till tidpunkten för kongressen den maj. Styrelsen besluter att kongressens ekonomi ansvar överförs på FSB. Intäkter från programblad och sponsorer säljs och tillfaller lokalförbunden.

10 Tidtabell för styrelsen styrelsen 20 Tidtabellen för styrelsens och övriga möten. (bilaga 6) Allmän diskussion Tillkännedom styrelsen 21 - Roger Roos och Anders Ehrnsten har deltagit i följande. (bilaga 7). - FSB har avtalat med Räddningsinstitutet om att arrangerar två Kårchefs kursers under hösten 2014 en i Österbotten och en i södra Finland. Antecknas tillkännedom Övriga ärenden styrelsen 22 Antecknas till kännedom. ÅBB har startat veteranverksamhet som ledas av Leif Speko Holmström Utvecklingssamtal skall utföras med personalen under våren

11 Nästa styrelsemöte Styrelsen 23 Tid och plats för nästa styrelsemöte Den 23 maj 2014, kl. 17:00 i Ekenäs Vid behov eller i samband med kongressen.

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer