rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]"

Transkript

1 s Art: Protokoll, styrelsemöte nr Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin Mattsson Sam Eklöw Sten-Göte Nyman Johan Jansson, ungdomsledare [ ] Sol-Britt Blomqvist, damsektion Ersättare Roger Henriksson [ ] Robert Knaphe [ ] Patrik Lindberg [ ] Sven Sjölund [ ] Christian Rögård [ ] Torvald Jansson [ ] Fredrik Sporre, ungdomsledare [ ] Ann-Charlotte Pettersson Övriga: Övriga: Sven-Anders Danielsson, kassör Jan Lindholm, utbildningsansvarig Tove Jansson, verksamhetsledare PROTOKOLL 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat Val av protokoll justerare för mötet Förslag: Till protokolljusterare väljs Sol-Britt Blomqvist. Till protokolljusterare valdes Roger Henriksson. 3 Styrelsens konstituerande Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år Till viceordförande valdes Jan Lindgrén, till kassör Sven-Anders Danielsson och till sekreterare Tove Jansson. 4 Utlåtande om fordonsplan Landskapsregeringenn begär in utlåtande över förslaget till fordonsplan för perioden Svaren skall vara inlämnade senast den 31 januari. Förslag: Styrelsen diskuterar förslaget till fordonsplan (se bilaga). Ordförande formulerar ett utlåtande som skickas ut till styrelsen innan det skickas till landskapsregeringen, skrivelsen bifogas protokollet. s Sidan 1 av 4

2 s 5 Preliminärt bokslut 2013 Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar det preliminära bokslutet. Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. Styrelsen antecknade informationen till kännedom. Det preliminära bokslutet visar ett överskott på ca euro, och det kan bli mer. Detta beror delvis på att faktureringen av kurserna gentemot FSB görs på ett nytt sätt fr.o.m. den 1 oktober Beslöts att kepsarna och hattarna avskrivs tilll noll samt att gamla medlemsavgifter för Sottunga och Brändö även de skrivs av. 6 Tidsplan: Bokslut och vårmöte VL har gjort upp ett förslag till tidsplan för bokslut och vårmöte (se bilaga). Förslag: Tidsplanenn diskuteras. Tidsplanen godkändes. 7 Hyror brandkårsmuseet 2014 Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under Hyran 2013 var 200 euro. Även eventuell hyra för övrig utrustning diskuteras. Hyran för år 2014 bestämdes till 220 euro/fordon. 8 Besök till Jomala FBK VL har haft kontakt med Jomala FBK gällande besök till dem. Tisdagkvällar är den veckokväll som passar kåren bäst. Förslag: Styrelsen spikar en tisdag i februari eller mars för besök till Jomala FBK samt beslutar vilka som deltar. Johan Ehn, Johan Jansson, Jan Lindholm, Robin Mattsson och Tove Jansson besöker Jomala FBK den 1 april Test- och övningsdagar Utbildningsansvarig Jan Lindholm föreslår att ÅBF erbjuder test- och övningsdagar. Tanken med en testdag är att man skulle samla de kårer som utför rökdykning, och utför det årligt återkommande Uleåborgstestet som alla som rökdyker måste utföra varje år. Tankenn med en övningsdag är att man skulle erbjuda varm rökdykning och/eller andra typer av övningar där flere kårer kunde delta och utföra detta på t. ex. övningsfältet i Mariehamn. Förslag: Styrelsen diskuterar möjligheten till test- och övningsdagar. Jan Lindholm tar till nästa möte fram ett förslag på hur detta upplägg skulle kunna se ut, inklusive en kostnadsberäkning. 10 ÅBF:s årstidsplan VL har gjort upp ett utkast till årstidtabell, tidtabellen presenteras på mötet. Tidtabellen ska delas med medlemskårerna så de på förhand kan pricka in viktiga datum. Förslag: Styrelsen tar del av förslaget samt kompletterar det så det blir klart för distribuering till medlemskårerna. Årstidplanenn kompletterades med datum gällande ungdomsverksamheten och brandkårsmuseet. VL kontaktar Thomas Mattsson gällande att samordna en resa tilll Skydd Dokumentet skall leva och uppgifter förs in efterhand både här och i kalendrarna. s Sidan 2 av 4

3 s 11 Fördelning av ansvarskårer På styrelseträffen på Birka i september föddes idén att styrelsemedlemmarna skulle dela upp de åländska kårerna mellan sig och ha dem som ansvarskårer. Syftet med detta är att stärka kontakten mellan ÅBF och kårerna och bättre fånga upp idéer, kritik och önskemål. Förslag: Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsemedlemmarna tilldelas sin egen kår. Ordförande och VL gör upp ett förslag till fördelning av kårerna mellan styrelsemedlemmarna till nästa möte. 12 Info från verksamhetsledaren - JCI Mariehamn trycker upp en turistkarta i exemplar. En rad på kartan kostar 94 euro exklusive moms och 40 euro för extra rad. Vår föreslagnaa text kunde finnas under MUSEER och låta ungefär så här: s Brandkårsmuseum HAMMARLAND, Mörbyvägen 121, guidning tel Vi deltar med en radannons, och den föreslagna texten kompletteras med hemsidesadressen. - Statistik, det mesta har kommit in men VL väntar på ett fåtal kårer ännu - Telefonkatalogen: Saknas enbart en kår - Uppdaterat hemsidan kårövningar m.m. efterlyses till Google-kalendernn 13 Info från ungdomsledaren - Johan Jansson åker med FSB på Tulimeri inkommande helg - 8/2 blir det ungdomsledarläger inklusive planering av lokalläger i vår 14 Info från damsektionen - Ska vi flytta damernas uppgifter under respektive kår i telefonkatalogen? Damerna flyttas från egen sida in under respektive kår i telefonkatalogen. 15 Info från utbildningsledaren - Kurs i räddningsarbete, 18 anmälda, startar inkommande helg i Vårdö - Helgen därpå planeras kurs i ytlivräddning - ÅBF:s kårchefsdag samlade 43 deltagare då den arrangerades på Finströms FBK den 11 januari. 17 av 19 kårer var representerade. Konstaterades att januari är en bra månad att arrangera saker. 16 Övrig info Den 27 januari träffar ordförande, viceordförande och VL ÅHS för att diskutera hjärtstopplarm. 17 Övriga ärenden HAKA-kursen: Ordförande tar tag i ärendet. s Sidan 3 av 4

4 s 18 Mötets avslutande Nästa möte onsdagenn den 26 februari kl landskapsrege eringen. Ordförande Johan Ehn Mötessekreteraree Tove Jansson Protokollet justerat den / 201 Protokolljusterare Roger Henriksson s Sidan 4 av 4

5 Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. s Landskapsregering, Kansliavdelningen, Allmänna byrån, rättserviceenheten Jurist Camilla Hägglund PB Mariehamn Ärende: Er begäran om utlåtande över förslag till fordonsplan, Dnr ÅLR 2013/10467 Landskapsregeringen har den 20 december 2013 anhållit om s Brand- och Räddningsförbunds (ÅBF) yttrande över förslag till fordonsplan. ÅBF tackar för begäran och hoppas att nedanstående svar beaktas i den fortsatta beredningen. ÅBF vill inledningsvis konstatera att det är välkommet att regeringen har valt att uppgöra en ny fordonsplan för anskaffningar av räddningsfordon inom landskapet. Planen säkrar en god standard på fordonsparken och gör planeringen av kårens anskaffningar mera överskådlig och förutsebar. När det gäller ansöknings- och förvaltningsförfarandet vid anhållan om förhandsbesked och slutlig stödanhållan framhåller ÅBF vikten av att detta görs så enkelt som möjligt. Det är viktigt att regeringen hittar en modell där ansökan till Brandskyddsfonden och ansökan om landskapsandelar samordnas så långt som möjligt. Vidare önskar ÅBF att regeringen överväger att införa närmare specifikationer och definitioner på vad som menas med lättare och tyngre släckningsenhet, detta för att undvika missförstånd i planeringsskedet av fordonsbeställningar. Ytterligare anser vi att regeringen bör överväga att införa någon typ av enhetspris eller maxkostnader för respektive enhetsslag på vilket bidrag beviljas. Positivt är att regeringen föreslår att planen ska vara bindande per fem års perioder, här bör poängteras vikten av att även kommunerna görs väl införstådda i detta förfarande. ÅBF anser också att regeringen bör överväga ändamålsenligheten i att använda kommungränserna som grund för beslut om placering av tung respektive lätt enhet. Istället bör utgångspunkten ligga i att tillräckliga resurser finns tillgängliga geografiskt sett. Därutöver konstaterar ÅBF att det är viktigt att samtliga kårer har tillgång till en enhet som kan utföra en första insats vid brand eller olycka. Förhöjda landskapsandelar för investeringar som syftar till samarbete och gemensamt resursutnyttjande ser ÅBF som mycket positivt och nödvändigt. I detta sammanhang önskar vi också poängtera vikten av att regeringen snarast tar sig an arbetet med att uppgöra en översiktlig plan för räddningsväsendet på där man utgående från de i kommunerna gjorda riskanalyserna i kombination med kompletterande riskanalyser för landskapet som helhet beskriver det bedömda behovet av olika typer av resurser och hur man kan Sidan 1 av 2 s r.f. Tfn: +358 (0) c/o Tove Jansson Södragatan 22 A AX MARIEHAMN

6 Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. säkerställa tillgången på dessa. Denna planering förutsätts i räddningslagen och skulle vara till god grund även vid uppgörande av kommande fordonsplaner. Sammantaget konstaterar ÅBF att föreslagna plan med vissa justeringar kommer att fungera som ett gott underlag för att hålla fordonsparken inom det åländska räddningsväsendet på en god nivå. Mariehamn den 29 januari 2014 Styrelsen för s Brand- & Räddningsförbund Johan Ehn, Ordförande Tove Jansson, Verksamhetsledare Sidan 2 av 2 s r.f. Tfn: +358 (0) c/o Tove Jansson Södragatan 22 A AX MARIEHAMN

7 Tidtabell, ÅBF bokslut och vårmöte 2014 Vecka 1 Uppmaning lämna in material till verks.berättelsen senast v 5 Vecka 2 Vecka 3 Styrelsemöte 20 januari; tidsplanen diskuteras och det preliminära bokslutet Vecka 4 presenteras Vecka 5 Färdigställande av verksamhetsberättelse och bokslut Vecka 6 Färdigställande av verksamhetsberättelse och bokslut Vecka 7 Bokslut och verksamhetsberättelse färdigställs Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Styrelsemöte 26 februari, bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras Revisionen klar senast denna vecka Ev. tryck av verksamhetsberättelse Styrelsemöte 17/3; föredragningslista för årsmötet godkänns. Utskick av inbjudan till möte. Vårmöte, fredag 25 april kl i Hammarland