Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-11-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer Börjesson (M) Maria Sundell (S) Sebastian Andersson (M) Jenny Jansson (S) Alf Sifversson (M) Rolf Berg (S) Olle Strömberg (S) Lars Hansson (C) Helena Hansson (C) Torbjörn Segelod (FP) Mikael Karlsson (KSFF) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) träder ersättare in i följande ordning: 1. Pia Hässlebräcke (S) 2. Håkan Bergqvist (S) 3. Inger Orsbeck (S) 4. Liza Kettil (S) 5. Birgitta Karlsson (C) 6. Peter Andersson (C) 7. Bengt Ryrmalm (C) 8. Jan Petersson (C) 9. Hans-Joakim Isenheim (MP) 10. För ledamot i gruppen (M), (V) träder ersättare in i följande ordning: 1. Ove Göransson (V) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (KD) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

3 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdag 13 november 2013 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående Said Lundin (S) justeringsperson: Justering (förslag): Måndag 18 November 2013 kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Ärenden Nr Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Sid 1 Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL 2 Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 4 Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Dnr KS Riktlinjer för resor i koncernen Munkedals kommun Dnr KS Framtida driftsformer för Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter Dnr KS Bostadspolitik i Munkedals kommun Dnr KS Regelverk för parboendegaranti inom äldreomsorgen Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

4 KOMMUNSTYRELSEN 10 Utvärdering matlagning i hemtjänsten Dnr KS Vägledning av biståndsbedömning enlig SoL och LSS Dnr KS Specifikation av investeringar Budget 2014, med plan för Dnr KS Tilläggsanslag budget 2014, Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av nämndernas ramar budget 2014, organisationsförändring Dnr KS Styr och Ledningssytem för Munkedals kommun Dnr KS Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr KS Planeringsförutsättningar och inriktningsmål Budget 2015 Dnr KS Svar på medborgarförslag från Bengt Åberg om sysslesättning för arbetslösa och asylsökande Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att arbeta fram en tydlig infrastrukturstrategi Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ta fram mått på kostnader för att få en bättre ekonomi Dnr KS Svar på motion från Ove Göransson (V) om att göra Munkedal till en Fairtradekommun Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ändra ändamålet i beslutet om 1 % avsättning av investeringsbudgeten Dnr KS Svar på motion från Kerstin Wallsby (V) OCH Ove Göransson om en välfärd fri från kommersiella intressen Dnr KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente Dnr KS

5 KOMMUNSTYRELSEN 25 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Dnr KS Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring, Ett enat Bohuslän HANDLINGAR DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET 27 Delegering av beslutanderätt samråd och utställning, Översiktplan 2014 för Munkedals kommun Dnr KS Sammanträdestider 2014 Dnr KS Behörighet att underteckna handlingar Dnr KS Budget 2014 med plan för , Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 31 Taxor 2014, Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 32 Redovisning av ej verkställdabeslut Sol och LSS Dnr KS Anmälan delegationsbeslut 398 Informationspunkter 34 Information från ekonomienheten Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott Information från Fyrbodals kommunalförbund Avrapportering förtroendevaldas uppdrag 414

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sida 2 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sida 3 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Inga 2. Miljö Inga 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Beslutet expedieras till: Hans och Birgitta Hansson Planingenjören MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Sida 4 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. * Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. * Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Förvärv av fastigheten Foss 7:97 för arbetsmarknadsenheten Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Ulrika Johansson Fastighetschef Eva-Britt Thoren Arbetsmarknadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

12 12 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Munkreklam AB org nr , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Foss 7:97 totalt 2725 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (ENMILJONÅTTAHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd industrifastighet. Byggnaden är ca 380 m2. 2 Tillträdesdag är senast 30 april 2014 eller tidigare enligt överenskommelse. Fastigheten ska lämnas avstädad och i samma skick som den befann sig i då detta avtal godkändes. 3 Köparen har besiktigat fastigheten och förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Köparen och av köparen anlitad person eller företag har rätt att, efter kontakt med säljaren, inspektera, mäta upp etc för att planera fastighetens framtida användning. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro fa5

13 13 2 (2) 6 Säljaren garanterar att fastigheten på datum för tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar. Säljaren garanterar också att fastigheten endast belastas med servitut för teleledning. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 9 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 10 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Tony Larsson Ägare/VD Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas:.. fa5

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Sida 5 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Samhällsbyggnadssektorn har sammanställt slutredovisningar av följande projekt: Akuta underhållsåtgärder Åtgärder ishallen Energisparåtgärder Kommunal flygkarta Gatubelysning Hissar Återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39 m.fl. Köksutredning Ombyggnad av kommunala fastigheter Parkeringsplatser i Munkedals centrum Nytt plåttak till sporthallen i Munkedal Säkerhetshöjande åtgärder Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelser Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att godkänner redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt akuta underhållsåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 1500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1222) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 1500 Förbrukat 1500 Resultat 0 I Kungsmarksskolan har nya dörrpartier i aluminium monterats, taket på gamla brandstationen i Dingle lagts om, ny ventilation installerats i Allegårdens kök, personalrummen på Frejvägen 2 och 4 byggts om, utvändig målning utförts på Bruksskolan samt kompletterande markarbeten utförts på Önnebacka förskola. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

16 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt åtgärder ishallen Kommunfullmäktige har anslagit 200 tkr för åtgärder i ishallen (proj 1248) under Från 2011 har 504 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i ishallen. Anslag 200 Överfört 504 Förbrukat 660 Överskott 44 Ismaskinen i ishallen var utsliten. En bättre begagnad köptes in. Den nya maskinen drar mindre energi och är lättare att köra vid isläggning. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Mindre risk för olyckor. Sänkt energiförbrukning. 3. Folkhälsa Ingen effekt 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt energisparåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1256) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Förbrukat 1415 Överskott 1185 Fönster har bytts ut i Munkedalsskolan och Bruksskolan, värmepumpar har installerats i Dingle förskola och gamla brandstationen i Dingle, kylanläggningen i kommunhuset har ersatts med en ny och ny styr- och reglerutrustning har installerats i Kungsmarksskolan. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till lägre driftskostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt kommunal flygkarta Kommunfullmäktige anslog 500 tkr för kommunal flygkarta (proj 1259) för Från 2011 överfördes 669 tkr. Projektet avser framtagande av grundkarta mm. Anslag 500 Överfört 669 Kostnad 335 Resultat 834 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi En modern grundkarta är en förutsättning för planarbete, nybyggnadskartor etc. En del av detta faktureras kunder i samband med bygglov och planarbete. 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

19 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt gatubelysning Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för åtgärder på gatubelysning (proj 1140) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala anläggningar. Anslag 300 Förbrukat 360 Underskott 60 Byte av ljuskällor från 70 till 50 W på ca 400 lampor. Ett 20-tal lampor har monterats ner. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kapitalkostnader men till lägre driftskostnader 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

20 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt hissar Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för åtgärder i befintliga hissar (proj 1288) enligt myndighetskrav under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 533 Överskott 467 Hissar i Ekebacken, Allegården, Bruksskolan och Vässjegården har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

21 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt Håby Lycke 1:39 m fl Projektet avsåg återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39, 1:2 och 2:2 från Sjölyst Utveckling AB. Kommunfullmäktige sålde 2006 fastigheterna med återköpsklausul om inte köpcentrat Stora Blå i Håby påbörjats vid en viss tidpunkt. Fastigheterna såldes för 4,2 milj kr och återköptes för 3,99 milj kr. Återköpet finansierades dels genom anslag dels av resultatet Kommunstyrelsen har 2013 lämnat planbesked (plantillstånd) för planläggning av området till industrimark. Anslag köp 2800 Ur resultat 1190 Kostnad Köp 3990 Underskott 0 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Färdig detaljplan innebär säljbar mark. Till dess en kostnad för kommunen.- 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

22 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt köksutredning Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för ombyggnad av kommunala kök (proj 1247) under Från 2011 har 1220 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Överfört 1220 Förbrukat 3628 Överskott 92 Befintligt mottagningskök i Bruksskolan har genomgått en total ansiktslyftning där den hygieniska standarden höjts, maskiner och utrymmen moderniserats. Även matsalen har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Mer rationell hantering i köket. 3. Folkhälsa Säkrare hantering av livsmedel 4. Facklig samverkan enligt FAS Facket och personal involverad i projektering. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt ombyggnad kommunala fastigheter Kommunfullmäktige har anslagit 400 tkr för ombyggnad av kommunala fastigheter (proj 1204) under Från 2011 har 369 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 400 Överfört 369 Förbrukat 526 Överskott 243 I Pipfabriken har omfattande dräneringsarbeten runt hela fastigheten utförts, ny trappa byggts samt diverse plåtarbeten utförts. Fastigheten var innan åtgärderna utfördes påverkad av markfukt. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Problemet med dålig lukt har försvunnit. 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

24 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt parkeringsplatser Munkedals centrum Kommunfullmäktige anslog 452 tkr för kommunala parkeringsplatser(proj 1300) för Projektet avser framtagande av nya p-platser i centrala Munkedal. Anslag 452 Kostnad 363 Resultat 89 Parkeringsplatsen bakom kommunhuset har byggts ut. Ytterligare utbyggnader har projekterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunala kostnader för anläggandet av nya p-platser. Trycket är hårt i centrala Munkedal, framför allt på torsdagar och fredagar. 2. Miljö En snygg anläggning 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

25 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning tak sporthall, Munkedal Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för nytt plåttak på sporthallen i Munkedal (proj 1310) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunal fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 1000 Resultat 0 Befintligt tak på sporthallen var uttjänt och det läckte in. Nytt tak har lagts på hela byggnaden. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

26 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt säkerhetshöjande åtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för säkerhetshöjande åtgärder (proj 1169) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 300 Förbrukat 307 Underskott 7 I Hedekas brandstation har passagesystem samt brand- och inbrottslarm installerats. Utrymningsplaner har upprättats för bl a Munkedalsskolan. I samband med detta har utrymningskartor satts upp och skyltning kompletterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Sida 6 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Utredningen som sänts över till Munkedals kommun från trafikverket anses undermålig. Den fyller inte de krav på omfattning och innehåll som bör kunna ställas när det gäller förslag på nedläggning av en viktig infrastrukturell anläggning. Den saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Munkedals kommun anser att satsning bör göras på att höja Lysekilsbanans standard för att locka fler att transportera gods på järnväg. Informationssatsningar bör göras riktade mot företag för att presentera möjligheten att utnyttja järnvägen och avlasta hårt trafikerade vägar. Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen motsätter sig att underhållet av Lysekilsbanan upphör och en eventuell nedläggning av banan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Enligt uppgift upphörde persontrafik på banan 1981 och godstrafiken i mars Under åren i början av 2000-talet trafikerades banan av ca ton per år. Högsta tillåtna hastighet på banan var då 40 km/timme och underhållet rejält eftersatt. Utredningen Utredningen som översänts till bl a Munkedals kommun för yttrande förtjänar knappast det namnet. Den består av en och en halv A4-sida och ett pressmeddelande. Utredningen saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Utredningen, i varje fall den del som delgetts kommunen i samrådet är undermålig och innehåller inte material som gör det möjligt att ta ställning. Synpunkter Under de senaste 10-tal åren har små ansträngningar gjorts för att locka över godstrafik från väg till järnväg. Det gäller i högsta grad Lysekilsbanan. Med tanke på företagsstrukturen i Lysekil borde potentialen för godstransporter på järnväg vara avsevärd, inte minst med tanke på de möjligheter Lysekils hamn innebär. Den dåliga standarden på banan och det eftersatta underhållet ökar inte banans attraktivitet. Länsvägarna 161 och 162 är hårt belastade av tung trafik i förhållande till sin standard. Trafiken medför, tex i Brastad, avsevärda störningar och en förändring till godstrafik på järnväg skulle medföra positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer