Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-11-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer Börjesson (M) Maria Sundell (S) Sebastian Andersson (M) Jenny Jansson (S) Alf Sifversson (M) Rolf Berg (S) Olle Strömberg (S) Lars Hansson (C) Helena Hansson (C) Torbjörn Segelod (FP) Mikael Karlsson (KSFF) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) träder ersättare in i följande ordning: 1. Pia Hässlebräcke (S) 2. Håkan Bergqvist (S) 3. Inger Orsbeck (S) 4. Liza Kettil (S) 5. Birgitta Karlsson (C) 6. Peter Andersson (C) 7. Bengt Ryrmalm (C) 8. Jan Petersson (C) 9. Hans-Joakim Isenheim (MP) 10. För ledamot i gruppen (M), (V) träder ersättare in i följande ordning: 1. Ove Göransson (V) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (KD) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

3 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdag 13 november 2013 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående Said Lundin (S) justeringsperson: Justering (förslag): Måndag 18 November 2013 kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Ärenden Nr Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Sid 1 Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL 2 Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 4 Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Dnr KS Riktlinjer för resor i koncernen Munkedals kommun Dnr KS Framtida driftsformer för Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter Dnr KS Bostadspolitik i Munkedals kommun Dnr KS Regelverk för parboendegaranti inom äldreomsorgen Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

4 KOMMUNSTYRELSEN 10 Utvärdering matlagning i hemtjänsten Dnr KS Vägledning av biståndsbedömning enlig SoL och LSS Dnr KS Specifikation av investeringar Budget 2014, med plan för Dnr KS Tilläggsanslag budget 2014, Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av nämndernas ramar budget 2014, organisationsförändring Dnr KS Styr och Ledningssytem för Munkedals kommun Dnr KS Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr KS Planeringsförutsättningar och inriktningsmål Budget 2015 Dnr KS Svar på medborgarförslag från Bengt Åberg om sysslesättning för arbetslösa och asylsökande Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att arbeta fram en tydlig infrastrukturstrategi Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ta fram mått på kostnader för att få en bättre ekonomi Dnr KS Svar på motion från Ove Göransson (V) om att göra Munkedal till en Fairtradekommun Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ändra ändamålet i beslutet om 1 % avsättning av investeringsbudgeten Dnr KS Svar på motion från Kerstin Wallsby (V) OCH Ove Göransson om en välfärd fri från kommersiella intressen Dnr KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente Dnr KS

5 KOMMUNSTYRELSEN 25 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Dnr KS Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring, Ett enat Bohuslän HANDLINGAR DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET 27 Delegering av beslutanderätt samråd och utställning, Översiktplan 2014 för Munkedals kommun Dnr KS Sammanträdestider 2014 Dnr KS Behörighet att underteckna handlingar Dnr KS Budget 2014 med plan för , Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 31 Taxor 2014, Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 32 Redovisning av ej verkställdabeslut Sol och LSS Dnr KS Anmälan delegationsbeslut 398 Informationspunkter 34 Information från ekonomienheten Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott Information från Fyrbodals kommunalförbund Avrapportering förtroendevaldas uppdrag 414

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sida 2 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sida 3 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Inga 2. Miljö Inga 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Beslutet expedieras till: Hans och Birgitta Hansson Planingenjören MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Sida 4 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. * Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. * Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Förvärv av fastigheten Foss 7:97 för arbetsmarknadsenheten Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Ulrika Johansson Fastighetschef Eva-Britt Thoren Arbetsmarknadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

12 12 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Munkreklam AB org nr , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Foss 7:97 totalt 2725 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (ENMILJONÅTTAHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd industrifastighet. Byggnaden är ca 380 m2. 2 Tillträdesdag är senast 30 april 2014 eller tidigare enligt överenskommelse. Fastigheten ska lämnas avstädad och i samma skick som den befann sig i då detta avtal godkändes. 3 Köparen har besiktigat fastigheten och förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Köparen och av köparen anlitad person eller företag har rätt att, efter kontakt med säljaren, inspektera, mäta upp etc för att planera fastighetens framtida användning. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro fa5

13 13 2 (2) 6 Säljaren garanterar att fastigheten på datum för tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar. Säljaren garanterar också att fastigheten endast belastas med servitut för teleledning. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 9 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 10 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Tony Larsson Ägare/VD Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas:.. fa5

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Sida 5 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Samhällsbyggnadssektorn har sammanställt slutredovisningar av följande projekt: Akuta underhållsåtgärder Åtgärder ishallen Energisparåtgärder Kommunal flygkarta Gatubelysning Hissar Återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39 m.fl. Köksutredning Ombyggnad av kommunala fastigheter Parkeringsplatser i Munkedals centrum Nytt plåttak till sporthallen i Munkedal Säkerhetshöjande åtgärder Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelser Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att godkänner redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt akuta underhållsåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 1500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1222) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 1500 Förbrukat 1500 Resultat 0 I Kungsmarksskolan har nya dörrpartier i aluminium monterats, taket på gamla brandstationen i Dingle lagts om, ny ventilation installerats i Allegårdens kök, personalrummen på Frejvägen 2 och 4 byggts om, utvändig målning utförts på Bruksskolan samt kompletterande markarbeten utförts på Önnebacka förskola. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

16 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt åtgärder ishallen Kommunfullmäktige har anslagit 200 tkr för åtgärder i ishallen (proj 1248) under Från 2011 har 504 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i ishallen. Anslag 200 Överfört 504 Förbrukat 660 Överskott 44 Ismaskinen i ishallen var utsliten. En bättre begagnad köptes in. Den nya maskinen drar mindre energi och är lättare att köra vid isläggning. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Mindre risk för olyckor. Sänkt energiförbrukning. 3. Folkhälsa Ingen effekt 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt energisparåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1256) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Förbrukat 1415 Överskott 1185 Fönster har bytts ut i Munkedalsskolan och Bruksskolan, värmepumpar har installerats i Dingle förskola och gamla brandstationen i Dingle, kylanläggningen i kommunhuset har ersatts med en ny och ny styr- och reglerutrustning har installerats i Kungsmarksskolan. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till lägre driftskostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt kommunal flygkarta Kommunfullmäktige anslog 500 tkr för kommunal flygkarta (proj 1259) för Från 2011 överfördes 669 tkr. Projektet avser framtagande av grundkarta mm. Anslag 500 Överfört 669 Kostnad 335 Resultat 834 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi En modern grundkarta är en förutsättning för planarbete, nybyggnadskartor etc. En del av detta faktureras kunder i samband med bygglov och planarbete. 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

19 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt gatubelysning Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för åtgärder på gatubelysning (proj 1140) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala anläggningar. Anslag 300 Förbrukat 360 Underskott 60 Byte av ljuskällor från 70 till 50 W på ca 400 lampor. Ett 20-tal lampor har monterats ner. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kapitalkostnader men till lägre driftskostnader 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

20 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt hissar Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för åtgärder i befintliga hissar (proj 1288) enligt myndighetskrav under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 533 Överskott 467 Hissar i Ekebacken, Allegården, Bruksskolan och Vässjegården har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

21 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt Håby Lycke 1:39 m fl Projektet avsåg återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39, 1:2 och 2:2 från Sjölyst Utveckling AB. Kommunfullmäktige sålde 2006 fastigheterna med återköpsklausul om inte köpcentrat Stora Blå i Håby påbörjats vid en viss tidpunkt. Fastigheterna såldes för 4,2 milj kr och återköptes för 3,99 milj kr. Återköpet finansierades dels genom anslag dels av resultatet Kommunstyrelsen har 2013 lämnat planbesked (plantillstånd) för planläggning av området till industrimark. Anslag köp 2800 Ur resultat 1190 Kostnad Köp 3990 Underskott 0 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Färdig detaljplan innebär säljbar mark. Till dess en kostnad för kommunen.- 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

22 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt köksutredning Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för ombyggnad av kommunala kök (proj 1247) under Från 2011 har 1220 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Överfört 1220 Förbrukat 3628 Överskott 92 Befintligt mottagningskök i Bruksskolan har genomgått en total ansiktslyftning där den hygieniska standarden höjts, maskiner och utrymmen moderniserats. Även matsalen har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Mer rationell hantering i köket. 3. Folkhälsa Säkrare hantering av livsmedel 4. Facklig samverkan enligt FAS Facket och personal involverad i projektering. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt ombyggnad kommunala fastigheter Kommunfullmäktige har anslagit 400 tkr för ombyggnad av kommunala fastigheter (proj 1204) under Från 2011 har 369 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 400 Överfört 369 Förbrukat 526 Överskott 243 I Pipfabriken har omfattande dräneringsarbeten runt hela fastigheten utförts, ny trappa byggts samt diverse plåtarbeten utförts. Fastigheten var innan åtgärderna utfördes påverkad av markfukt. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Problemet med dålig lukt har försvunnit. 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

24 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt parkeringsplatser Munkedals centrum Kommunfullmäktige anslog 452 tkr för kommunala parkeringsplatser(proj 1300) för Projektet avser framtagande av nya p-platser i centrala Munkedal. Anslag 452 Kostnad 363 Resultat 89 Parkeringsplatsen bakom kommunhuset har byggts ut. Ytterligare utbyggnader har projekterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunala kostnader för anläggandet av nya p-platser. Trycket är hårt i centrala Munkedal, framför allt på torsdagar och fredagar. 2. Miljö En snygg anläggning 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

25 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning tak sporthall, Munkedal Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för nytt plåttak på sporthallen i Munkedal (proj 1310) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunal fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 1000 Resultat 0 Befintligt tak på sporthallen var uttjänt och det läckte in. Nytt tak har lagts på hela byggnaden. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

26 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt säkerhetshöjande åtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för säkerhetshöjande åtgärder (proj 1169) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 300 Förbrukat 307 Underskott 7 I Hedekas brandstation har passagesystem samt brand- och inbrottslarm installerats. Utrymningsplaner har upprättats för bl a Munkedalsskolan. I samband med detta har utrymningskartor satts upp och skyltning kompletterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Sida 6 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Utredningen som sänts över till Munkedals kommun från trafikverket anses undermålig. Den fyller inte de krav på omfattning och innehåll som bör kunna ställas när det gäller förslag på nedläggning av en viktig infrastrukturell anläggning. Den saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Munkedals kommun anser att satsning bör göras på att höja Lysekilsbanans standard för att locka fler att transportera gods på järnväg. Informationssatsningar bör göras riktade mot företag för att presentera möjligheten att utnyttja järnvägen och avlasta hårt trafikerade vägar. Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen motsätter sig att underhållet av Lysekilsbanan upphör och en eventuell nedläggning av banan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Enligt uppgift upphörde persontrafik på banan 1981 och godstrafiken i mars Under åren i början av 2000-talet trafikerades banan av ca ton per år. Högsta tillåtna hastighet på banan var då 40 km/timme och underhållet rejält eftersatt. Utredningen Utredningen som översänts till bl a Munkedals kommun för yttrande förtjänar knappast det namnet. Den består av en och en halv A4-sida och ett pressmeddelande. Utredningen saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Utredningen, i varje fall den del som delgetts kommunen i samrådet är undermålig och innehåller inte material som gör det möjligt att ta ställning. Synpunkter Under de senaste 10-tal åren har små ansträngningar gjorts för att locka över godstrafik från väg till järnväg. Det gäller i högsta grad Lysekilsbanan. Med tanke på företagsstrukturen i Lysekil borde potentialen för godstransporter på järnväg vara avsevärd, inte minst med tanke på de möjligheter Lysekils hamn innebär. Den dåliga standarden på banan och det eftersatta underhållet ökar inte banans attraktivitet. Länsvägarna 161 och 162 är hårt belastade av tung trafik i förhållande till sin standard. Trafiken medför, tex i Brastad, avsevärda störningar och en förändring till godstrafik på järnväg skulle medföra positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

YTTRANDE ÖVER TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL UPPHÖRANDE AV UNDERHÅLL PÅ LYSEKILSBANAN, DELEN SMEDBERG-LYSEKIL

YTTRANDE ÖVER TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL UPPHÖRANDE AV UNDERHÅLL PÅ LYSEKILSBANAN, DELEN SMEDBERG-LYSEKIL 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2013-10-22 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se YTTRANDE ÖVER TRAFIKVERKETS

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. 30(32) 39 Dnr KS 2016-105 VA-utredning Tungenäset Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 20 och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. Denna utredning

Läs mer

Förslag till kommunalt ägande av Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter och framtida styrning av kommunens fastighetsförvaltning

Förslag till kommunalt ägande av Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter och framtida styrning av kommunens fastighetsförvaltning sida 1 2013-01-31 Dnr: KS 2011-247, 2012-393 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Förslag till kommunalt ägande av Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter och framtida styrning av kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-21. Plats: Folkets hus i Munkedal

Kommunfullmäktige 2009-10-21. Plats: Folkets hus i Munkedal Kommunfullmäktige 2009-10-21 Plats: Folkets hus i Munkedal MUNKEDALS KOMMUN Kommunfullmäktige Mandattid: 2006-11-01 2010-10-31 CENTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Christer Nilsson, ordförande 32002

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

REGISTER. Innan sammanträdet öppnades besökte Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om föreningens sociala engagemang.

REGISTER. Innan sammanträdet öppnades besökte Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om föreningens sociala engagemang. REGISTER Sida 1(1) Tid: Torsdag 25 februari 2016 kl. 17.00 Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Justering (förslag) 29 februari kl. 08.00 Ordförande: Sekreterare: Christer Nilsson (C) Aya Norvell och

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Lönenämnden 2015-11-12

Lönenämnden 2015-11-12 Lönenämnden 2015-11-12 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Helene Stranne (M)

Läs mer

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Överlåtelse av fastigheter

Överlåtelse av fastigheter TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2009-09-02 Dnr Överlåtelse av fastigheter Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-18 bland annat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 7 juni 2017, kl Ajournering,

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 7 juni 2017, kl Ajournering, 1(11) Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 7 juni 2017, kl. 17.00-19.35 Ajournering, 18.50-19.15. Beslutande Christer Nilsson (C) Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Said Lundin (S)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra!

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra! Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra! KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Mandattid: 2015-12-16-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Vice ordf Åsa Karlsson (S) Maria Sundell (S) Karl-Anders Andersson

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Lönenämnden 2014-05-19

Lönenämnden 2014-05-19 Lönenämnden 2014-05-19 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Ramborgen för Munkedals Vatten AB

Ramborgen för Munkedals Vatten AB sida 1 2012-12-04 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ramborgen för Munkedals Vatten AB Bakgrund Munkedals Vatten AB (MVAB) är ett aktiebolag som till 100 % ägs av Munkedals kommuns och som kommer att

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-09

Kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-09-15

Kommunstyrelsen 2010-09-15 Kommunstyrelsen 2010-09-15 MUNKEDALS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2007-01-01-2010-12-31 1:e vice ordf Mona Petri (c) 71637 Ledamöter Jan Petersson (c) 24158 Ordförande Alf Sifversson (m) 50530 Ledamöter

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Dnr KS 2009-178

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Dnr KS 2009-178 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 Dnr KS 2009-178 Ansökan om bidrag till elinstallation i förrådsbyggnad vid Saltkällan Intresseföreningen Maltes Stig (återremitterat ärende, KS 2009-11-11

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning 2 mars 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl. 13.30 Ärenden 1.

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Budget för Munkedal Vatten AB

Budget för Munkedal Vatten AB sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Katarina Niemi verksamhetschef kosten 1 (5) 2013-10-29. Omsorgsförvaltningen,

Tjänsteutlåtande. Katarina Niemi verksamhetschef kosten 1 (5) 2013-10-29. Omsorgsförvaltningen, 1 (5) 2013-10-29 Tjänsteutlåtande Förslag till beslut Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, nämnden besluta att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer