Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-11-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer Börjesson (M) Maria Sundell (S) Sebastian Andersson (M) Jenny Jansson (S) Alf Sifversson (M) Rolf Berg (S) Olle Strömberg (S) Lars Hansson (C) Helena Hansson (C) Torbjörn Segelod (FP) Mikael Karlsson (KSFF) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) träder ersättare in i följande ordning: 1. Pia Hässlebräcke (S) 2. Håkan Bergqvist (S) 3. Inger Orsbeck (S) 4. Liza Kettil (S) 5. Birgitta Karlsson (C) 6. Peter Andersson (C) 7. Bengt Ryrmalm (C) 8. Jan Petersson (C) 9. Hans-Joakim Isenheim (MP) 10. För ledamot i gruppen (M), (V) träder ersättare in i följande ordning: 1. Ove Göransson (V) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (KD) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

3 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdag 13 november 2013 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående Said Lundin (S) justeringsperson: Justering (förslag): Måndag 18 November 2013 kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Ärenden Nr Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Sid 1 Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL 2 Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 4 Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Dnr KS Riktlinjer för resor i koncernen Munkedals kommun Dnr KS Framtida driftsformer för Riksbyggen kooperativa hyresrättsförenings fastigheter Dnr KS Bostadspolitik i Munkedals kommun Dnr KS Regelverk för parboendegaranti inom äldreomsorgen Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

4 KOMMUNSTYRELSEN 10 Utvärdering matlagning i hemtjänsten Dnr KS Vägledning av biståndsbedömning enlig SoL och LSS Dnr KS Specifikation av investeringar Budget 2014, med plan för Dnr KS Tilläggsanslag budget 2014, Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av nämndernas ramar budget 2014, organisationsförändring Dnr KS Styr och Ledningssytem för Munkedals kommun Dnr KS Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr KS Planeringsförutsättningar och inriktningsmål Budget 2015 Dnr KS Svar på medborgarförslag från Bengt Åberg om sysslesättning för arbetslösa och asylsökande Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att arbeta fram en tydlig infrastrukturstrategi Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ta fram mått på kostnader för att få en bättre ekonomi Dnr KS Svar på motion från Ove Göransson (V) om att göra Munkedal till en Fairtradekommun Dnr KS Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att ändra ändamålet i beslutet om 1 % avsättning av investeringsbudgeten Dnr KS Svar på motion från Kerstin Wallsby (V) OCH Ove Göransson om en välfärd fri från kommersiella intressen Dnr KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente Dnr KS

5 KOMMUNSTYRELSEN 25 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Dnr KS Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring, Ett enat Bohuslän HANDLINGAR DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET 27 Delegering av beslutanderätt samråd och utställning, Översiktplan 2014 för Munkedals kommun Dnr KS Sammanträdestider 2014 Dnr KS Behörighet att underteckna handlingar Dnr KS Budget 2014 med plan för , Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 31 Taxor 2014, Munkedals vatten Dnr KS HANDLINGAR KOMPLETTERAS SENARE 32 Redovisning av ej verkställdabeslut Sol och LSS Dnr KS Anmälan delegationsbeslut 398 Informationspunkter 34 Information från ekonomienheten Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott Information från Fyrbodals kommunalförbund Avrapportering förtroendevaldas uppdrag 414

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sida 2 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ansökan om överflyttande av vårdnad enl 6 kap. 8a föräldrabalken då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden Sekretess: 36 kap. 1 OSL Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sida 3 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ändrat ramavtal för Berg 3:1, Pilegård Kommunstyrelsen har godkänt ramavtal samt och godkänt förlängning av ramavtal med Hans och Birgitta Hansson avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Berg 3:1, Pilegård. Hans och Birgitta Hansson har inkommit med en begäran om förlängning av avtalet som reglerar planläggning och exploatering av del av fastigheten Berg 3:1. Enligt avtalet upphör avtalet, plantillståndet, att gälla 31 december Ett förslag till kompletterande avtal har upprättats där tiden för avtalets giltighet flyttats fram till Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Inga 2. Miljö Inga 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat komplement till ramavtal daterat med Hans och Birgitta Hansson avseende Berg 3:1, Pilegård. Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedsavgiften är 2000 kr. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Beslutet expedieras till: Hans och Birgitta Hansson Planingenjören MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Sida 4 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Förvärv av fastigheten Foss 7:97 Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. * Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. * Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Förvärv av fastigheten Foss 7:97 för arbetsmarknadsenheten Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt sysselsättning för LSS och psykiatrin har pågått en tid. Verksamheterna är spridda runt om i Munkedal, något som försvårar samordning och effektivisering av verksamheten. AME, LSS och psykiatrin bedriver en allt större sysselsättning och daglig verksamhet. Detta bedrivs i för närvarande Pipfabriken, gamla kommunförrådet, lokal på Brudås och två lägenheter på Bruksvägen 2. Detta förslag innebär att Munkreklams nuvarande fastighet förvärvas och byggs om till en viktig del i AMEs verksamhet. Med detta förvärv kan verksamheterna koncentreras till området kring Munkreklam/Pipfabriken/ga kommunförrådet. Lokalerna på Brudås och på Bruksvägen lämnas då. Kostnaden är 1800 tkr och ombyggnadskostnaderna inkl handikappanpassning bedöms uppgå till 900 tkr. Fastigheten tillträds preliminärt våren 2014 och ombyggnadsarbetena bedöms kunna avslutas i september. Drift- och kapitalkostnaden för fastigheten efter förvärv och ombyggnad blir (25 års avskrivning) 375 tkr/år. Pipfabriken och gamla kommunförrådet är i behov av renovering och handikappanpassning. Ombyggnadskostnaderna för ga kommunförrådet bedöms till 600 tkr (15 års avskr). Ombyggnadskostnaderna i Pipfabriken uppgår till 500 tkr (15 års avskr). Hyreskostnaden för verksamheten i dessa fastigheter/lokaler blir efter ombyggnaden 1050 tkr/år jämfört med 953 tkr för Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal som innebär ett förvärv av fastigheten Foss 7:97 till ett pris av 1800 tkr. Kommunfullmäktige anslår 2000 tkr för ombyggnad och upprustning av Munkreklam, Pipfabriken och ga kommunförrådet. Kostnaderna, 3800 tkr, finansieras i 2014 års investeringsbudget. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef Ulrika Johansson Fastighetschef Eva-Britt Thoren Arbetsmarknadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

12 12 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Munkreklam AB org nr , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Foss 7:97 totalt 2725 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (ENMILJONÅTTAHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd industrifastighet. Byggnaden är ca 380 m2. 2 Tillträdesdag är senast 30 april 2014 eller tidigare enligt överenskommelse. Fastigheten ska lämnas avstädad och i samma skick som den befann sig i då detta avtal godkändes. 3 Köparen har besiktigat fastigheten och förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Köparen och av köparen anlitad person eller företag har rätt att, efter kontakt med säljaren, inspektera, mäta upp etc för att planera fastighetens framtida användning. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro fa5

13 13 2 (2) 6 Säljaren garanterar att fastigheten på datum för tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar. Säljaren garanterar också att fastigheten endast belastas med servitut för teleledning. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 9 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 10 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Tony Larsson Ägare/VD Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas:.. fa5

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Sida 5 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Del- och slutredovisning av projekt från samhällsbyggnadssektorn Samhällsbyggnadssektorn har sammanställt slutredovisningar av följande projekt: Akuta underhållsåtgärder Åtgärder ishallen Energisparåtgärder Kommunal flygkarta Gatubelysning Hissar Återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39 m.fl. Köksutredning Ombyggnad av kommunala fastigheter Parkeringsplatser i Munkedals centrum Nytt plåttak till sporthallen i Munkedal Säkerhetshöjande åtgärder Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelser Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att godkänner redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt akuta underhållsåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 1500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1222) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 1500 Förbrukat 1500 Resultat 0 I Kungsmarksskolan har nya dörrpartier i aluminium monterats, taket på gamla brandstationen i Dingle lagts om, ny ventilation installerats i Allegårdens kök, personalrummen på Frejvägen 2 och 4 byggts om, utvändig målning utförts på Bruksskolan samt kompletterande markarbeten utförts på Önnebacka förskola. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

16 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt åtgärder ishallen Kommunfullmäktige har anslagit 200 tkr för åtgärder i ishallen (proj 1248) under Från 2011 har 504 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i ishallen. Anslag 200 Överfört 504 Förbrukat 660 Överskott 44 Ismaskinen i ishallen var utsliten. En bättre begagnad köptes in. Den nya maskinen drar mindre energi och är lättare att köra vid isläggning. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Mindre risk för olyckor. Sänkt energiförbrukning. 3. Folkhälsa Ingen effekt 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt energisparåtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för akuta underhållsåtgärder (proj 1256) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Förbrukat 1415 Överskott 1185 Fönster har bytts ut i Munkedalsskolan och Bruksskolan, värmepumpar har installerats i Dingle förskola och gamla brandstationen i Dingle, kylanläggningen i kommunhuset har ersatts med en ny och ny styr- och reglerutrustning har installerats i Kungsmarksskolan. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till lägre driftskostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare och bättre fastigheter med bättre inomhusmiljö 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt kommunal flygkarta Kommunfullmäktige anslog 500 tkr för kommunal flygkarta (proj 1259) för Från 2011 överfördes 669 tkr. Projektet avser framtagande av grundkarta mm. Anslag 500 Överfört 669 Kostnad 335 Resultat 834 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi En modern grundkarta är en förutsättning för planarbete, nybyggnadskartor etc. En del av detta faktureras kunder i samband med bygglov och planarbete. 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

19 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt gatubelysning Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för åtgärder på gatubelysning (proj 1140) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala anläggningar. Anslag 300 Förbrukat 360 Underskott 60 Byte av ljuskällor från 70 till 50 W på ca 400 lampor. Ett 20-tal lampor har monterats ner. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kapitalkostnader men till lägre driftskostnader 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

20 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt hissar Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för åtgärder i befintliga hissar (proj 1288) enligt myndighetskrav under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 533 Överskott 467 Hissar i Ekebacken, Allegården, Bruksskolan och Vässjegården har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

21 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt Håby Lycke 1:39 m fl Projektet avsåg återköp av fastigheterna Håby Lycke 1:39, 1:2 och 2:2 från Sjölyst Utveckling AB. Kommunfullmäktige sålde 2006 fastigheterna med återköpsklausul om inte köpcentrat Stora Blå i Håby påbörjats vid en viss tidpunkt. Fastigheterna såldes för 4,2 milj kr och återköptes för 3,99 milj kr. Återköpet finansierades dels genom anslag dels av resultatet Kommunstyrelsen har 2013 lämnat planbesked (plantillstånd) för planläggning av området till industrimark. Anslag köp 2800 Ur resultat 1190 Kostnad Köp 3990 Underskott 0 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Färdig detaljplan innebär säljbar mark. Till dess en kostnad för kommunen.- 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

22 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt köksutredning Kommunfullmäktige har anslagit 2500 tkr för ombyggnad av kommunala kök (proj 1247) under Från 2011 har 1220 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 2500 Överfört 1220 Förbrukat 3628 Överskott 92 Befintligt mottagningskök i Bruksskolan har genomgått en total ansiktslyftning där den hygieniska standarden höjts, maskiner och utrymmen moderniserats. Även matsalen har byggts om. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheten 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Mer rationell hantering i köket. 3. Folkhälsa Säkrare hantering av livsmedel 4. Facklig samverkan enligt FAS Facket och personal involverad i projektering. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt ombyggnad kommunala fastigheter Kommunfullmäktige har anslagit 400 tkr för ombyggnad av kommunala fastigheter (proj 1204) under Från 2011 har 369 tkr överförts. Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter. Anslag 400 Överfört 369 Förbrukat 526 Överskott 243 I Pipfabriken har omfattande dräneringsarbeten runt hela fastigheten utförts, ny trappa byggts samt diverse plåtarbeten utförts. Fastigheten var innan åtgärderna utfördes påverkad av markfukt. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Betydligt bättre miljö i fastigheten. Problemet med dålig lukt har försvunnit. 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

24 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt parkeringsplatser Munkedals centrum Kommunfullmäktige anslog 452 tkr för kommunala parkeringsplatser(proj 1300) för Projektet avser framtagande av nya p-platser i centrala Munkedal. Anslag 452 Kostnad 363 Resultat 89 Parkeringsplatsen bakom kommunhuset har byggts ut. Ytterligare utbyggnader har projekterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunala kostnader för anläggandet av nya p-platser. Trycket är hårt i centrala Munkedal, framför allt på torsdagar och fredagar. 2. Miljö En snygg anläggning 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Henrik Gustavsson Enhetschef gata/mark Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

25 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning tak sporthall, Munkedal Kommunfullmäktige har anslagit 1000 tkr för nytt plåttak på sporthallen i Munkedal (proj 1310) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunal fastigheter. Anslag 1000 Förbrukat 1000 Resultat 0 Befintligt tak på sporthallen var uttjänt och det läckte in. Nytt tak har lagts på hela byggnaden. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Åtgärderna leder till högre kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

26 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning projekt säkerhetshöjande åtgärder Kommunfullmäktige har anslagit 300 tkr för säkerhetshöjande åtgärder (proj 1169) under Projektet är avsett för åtgärder i kommunala fastigheter och verksamheter. Anslag 300 Förbrukat 307 Underskott 7 I Hedekas brandstation har passagesystem samt brand- och inbrottslarm installerats. Utrymningsplaner har upprättats för bl a Munkedalsskolan. I samband med detta har utrymningskartor satts upp och skyltning kompletterats. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ökade kostnader för fastigheterna 2. Miljö Säkrare fastigheter 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Ulrika Johansson Fastighetschef Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Sida 6 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Utredningen som sänts över till Munkedals kommun från trafikverket anses undermålig. Den fyller inte de krav på omfattning och innehåll som bör kunna ställas när det gäller förslag på nedläggning av en viktig infrastrukturell anläggning. Den saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Munkedals kommun anser att satsning bör göras på att höja Lysekilsbanans standard för att locka fler att transportera gods på järnväg. Informationssatsningar bör göras riktade mot företag för att presentera möjligheten att utnyttja järnvägen och avlasta hårt trafikerade vägar. Beredning Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen motsätter sig att underhållet av Lysekilsbanan upphör och en eventuell nedläggning av banan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande förslag på upphörande av underhåll på Lysekilsbanan, delen Smedberg - Lysekil Trafikverket har i en skrivelse beskrivit verkets önskemål att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan, delen Smedberg Lysekil. Trafikverket avser fatta beslut i ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivs som ett första steg mot nedläggning av banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutet om att upphöra med underhållet. Syftet med treårsperioden mellan de båda besluten är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret för banan. Efter eventuellt beslut om nedläggning kommer strömmen på banan att stängas av, kontaktledningar att tas ner. Inget underhåll kommer att ske på bomanläggningar, spår etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbanan verkar vara en mycket kostsam åtgärd. Enligt uppgift upphörde persontrafik på banan 1981 och godstrafiken i mars Under åren i början av 2000-talet trafikerades banan av ca ton per år. Högsta tillåtna hastighet på banan var då 40 km/timme och underhållet rejält eftersatt. Utredningen Utredningen som översänts till bl a Munkedals kommun för yttrande förtjänar knappast det namnet. Den består av en och en halv A4-sida och ett pressmeddelande. Utredningen saknar konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk analys. Effekter eller möjligheter för turism, industriverksamheter och miljöaspekter saknas helt. Utredningen, i varje fall den del som delgetts kommunen i samrådet är undermålig och innehåller inte material som gör det möjligt att ta ställning. Synpunkter Under de senaste 10-tal åren har små ansträngningar gjorts för att locka över godstrafik från väg till järnväg. Det gäller i högsta grad Lysekilsbanan. Med tanke på företagsstrukturen i Lysekil borde potentialen för godstransporter på järnväg vara avsevärd, inte minst med tanke på de möjligheter Lysekils hamn innebär. Den dåliga standarden på banan och det eftersatta underhållet ökar inte banans attraktivitet. Länsvägarna 161 och 162 är hårt belastade av tung trafik i förhållande till sin standard. Trafiken medför, tex i Brastad, avsevärda störningar och en förändring till godstrafik på järnväg skulle medföra positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-11

Kommunstyrelsen 2012-06-11 Kommunstyrelsen 2012-06-11 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer