Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas!"

Transkript

1 1 / Offentligt För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp Ett effektivt informatikstöd i kombination med transnationell forskning innebär en revolution för läkarvetenskapen. Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kommer snart med hjälp av informatikstöd kunna dra nytta av Karolinska Institutets forskningsresultat genom att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till den behandlande läkaren och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet. Trendpanel Experterna i Offentligt s trendpanel är rörande överens: det finns stora möjligheter att drastiskt öka vårdens produktivitet. Och detta utan att försämra vårdens kvalitet. Som Monica Renstig, en av författarna till den uppmärksammade boken Den sjuka vården, uttrycker det: De svenska läkarna ägnar för mycket tid åt annat. Minst hälften och ofta uppåt 80% av deras tid ägnas idag åt administration, information och kommunikation. Kan vi genom bättre styrning se till att läkarna ägnar mer Daniel Andersson är IT-arkitekt på Karolinska Universitetssjukhuset och projektledare för MIR-projektet. Forts. sid 3 En läkare och hans patient sitter i ett undersökningsrum på Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med ett mottagningsbesök besvarar patienten ett formulär via det nationella kvalitetsregistret som omedelbart görs tillgängligt för läkaren. Patienten får även med sig en utskrift som visar en översikt över sjukdomsutvecklingen och beslutade medicinska behandlingar. Samtidigt registreras information av läkaren kring patientens sjukdom i journalsystemet och av forskare i forskningsdatabaser på Karolinska Institutet. Forts. sid 4 Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas! Anita Eriksson Pallinder är VD för Carelink. Monica Renstig har i den uppmärk - sammade boken Den sjuka vår - den undersökt den svenska vår - dens produktivitet. Övrigt innehåll Produktivitet Norden i topp inom OECD Sid 3 Flera rapporter visar att de nordiska länderna har hög produktivitet i den offentliga sektorn. Tema Styrning Från Offentlig Förvaltning till Offentlig Förändring Sid 6-7 Det är svårt att styra offentlig verksamhet. Men det går. Praktikfall om ekonomi, personal, IT och självfallet verksamheten. Balanserade Styrkort Stjärnsjukhus ökar produktivitet och kvalitet samtidigt Sid 9 Brigham and Wo m e n s Hospital i USA är i världsklass på de flesta områden. Nu vill man bli ännu bättre, med hjälp av balanserade styrkort. Folkräkning USA går ifrån papper och penna och satsar på analys Sid 9 Från och med nu är det mycket l ä t t a re att ta reda på hur den amerikanska nationen egentligen mår. Försvar och polis Amerikanska flygvapnet satsar på ABM Sid 11 ABM ger lägre kostnader och kortare ledtider. Debatt Produktivitetsökning kan ge bättre vård Sid 12 Det finns ingen motsättning mellan vårdkvalitet och krav på ökad produktivitet.

2

3 Forts. från sid. 1 Sjukvårdens produktivitet... Ökning i produktivitet tid åt patienterna så ökar både produktiviteten och vårdens kvalitet. Trendpanelen är alltså överens om att vårdens produktivitet kan förbättras. Hur stor förbättring man kan räkna med råder det däremot delade meningar om. Monica Renstig hävdar att produktiviteten kan fördubblas: 1975, för 30år sedan, hade en svensk läkare drygt patientbesök per år, och där ligger också genomsnittet inom OECD-länderna idag. Det är totalt obegripligt att just svenska läkare idag bara ska klara av knappt 700 patientbesök per år. Den sjuka vården är utgiven på Ekerlids f ö r l a g. Jane Cederqvist, som i våras tillsammans med Eva Hjortendal Hellman lade fram den uppmärksammade departementsutredningen om landstingen ( Iakttagelser om landsting ), tror också att det finns stora möjligheter till produktivitetsförbättringar inom vården, men vill inte gå lika långt som Monica Renstig. Men man skulle nog utan vidare kunna öka produktiviteten med 20%, det visar bland annat den faktiska produktivitetsökning som några mindre landsting lyckats uppnå. Dålig styrning orsaken Jane Cederqvist och Monica Renstig är dock överens om vad som ligger bakom den svaga produktiviteten: Dålig styrning. Jane Cederqvist säger att hon tycker sig se ett ökat intresse för produktivitetsproblematiken framförallt hos landstingen, däremot saknas kunskap om processer och styrning. Landstingen är hyggligt förändringsbenägna, men politikerna visar inget större intresse för att öka produktiviteten. Jane Cederqvist påpekar också att man brukar räkna med att offentlig verksamhet i stort, exklusive vård, i genomsnitt ska < 75% > 75% Halva trendpanelen tror att vårdens produktivitet kan ökas med mellan 75 och 100%! öka produktiviteten med 2 till 3% per år. Sett ur det perspektivet är juförbättringspotentialen i vården gigantisk. Organisationen Carelink, som i år fick det prestigefulla priset Guldmusen som Årets svenska IT-främjare, arbetar med att driva IT-utveckling för nationell samverkan inom vård och omsorg. Carelinks VD Anita Eriksson Pallinder anser inte att det går att säga hur mycket man skulle kunna öka den svenska vårdens produktivitet. Men vi vet att en stor del av läkarnas tid går åt till annat än patientkontakt. Om vi med hjälp av modern teknik kan frigöra tid från administrativa sysslor så kan självfallet produktiviteten ökas. s o f i a. k i n d g r e s w e. s a s. c o m Hjärnforskare föreläste på SAS Forum För nittonde året i rad samlades nyligen SAS Institutes kunder till företagets årliga användarkonferens SAS Forum. Denna gång samlades ett rekordstort antal användare 450 personer på Dramaten i Stockholm för en heldag med nyttiga och intressanta föredrag, med tonvikten lagd på analys och teknik. Bland talarna märktes Andra AP-fondens Walter Levy, som berättade hur avancerad analys ger en bra balans mellan låg risk och god tillväxt i fondens innehav. Läkaren och forskaren Nils Simonsson avslutade dagen med en bejublad odyssé i hjärnans vindlingar. s o f i a. k i n d g r e s w e. s a s. c o m Norden leder produktivitetsligan inom OECD I flera nya studier av produktivitet i den offentliga sektorn kommer de nordiska länderna ut som vinnare. I en studie av Social and Cultural Planning Office i Holland ( Public Sector Performance ) ligger Finland i topp, följt av Luxemburg och Danmark. I OECD-rapporten Economic Survey of Denmark, 2005 beröms också Danmark, men uppmanas samtidigt att öka produktiviteten ytterligare. Inget europeiskt land har lika hög produktivitet som USA. h t t p : / / w w w. s c p. n l / e n g l i s h / p u b l i c a t i o n s / b o o k s / s h t m l h t t p : / / w w w. o e c d. o r g / d a t a o e c d / 5 1 / 2 8 / p d f. Regering och opposition vill minska bidragsfusk Regeringen vill att myndigheter lättare ska kunna utbyta information för att minska riskerna för bidragsfusk. Bland annat vill man att Försäkringskassan och Migrationsverket ska kunna utbyta information, och att Skatteverket i ökad utsträckning ska lämna ut uppgifter till andra myndigheter. Samtidigt går Folkpartiet till motangrepp mot regeringens anti-fusk-program. Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg säger att anti-fusk-programmet är ett lamt program mot ett enormt samhällsproblem, och efterlyser konkreta åtgärder istället för fler utredningar. h t t p : / / w w w. r e g e r i n g e n. s e / s b / d / / a / f o l k p a r t i e t. s e / t e m p l a t e s / L i s t P a g e a s p x Offentligt ges ut av SAS Institute AB i samarbete med BetterManagement.com. Ansvarig utgivare: Niklas Hjelt. Redaktionsråd: Per Hedlund, Sofia Kindgren, Johan Rönn. E-post till redaktionen: Tryck: 08-tryck, Stockholm. Offentligt 3

4 Svensk offentlig sektor effektiviserar SAS Institute har arbetat med offentlig sektor i Sverige i 20 år. Här är några av de kunder i offentlig sektor som idag använder lösningar från SAS Institute inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, Business Intelligence, Risk Management och IT Management. ADB Kontoret ADB-kontoret i Göteborgs kommun får fram personalstatistik med hjälp av ett webbaserat PA-System. Akademiska Sjukhuset Kvalitetsregister förbättrar hjärtsjukvården och SAS Institutes lösning hjälper till att höja kvalitén ytterligare. Jordbruksverket Jordbruksverket använder SAS Personal Analytics och SAS Access to Oracle för att kunna ta fram statistik och få bättre förutsättningar för analys. Karolinska Universitetssjukhuset I kvalitetsregistret för patienter med kronisk ledgångsreumatism går det att mäta och genast se vad läkarens behandling har åstadkommit. Kriminalvårdsstyrelsen Kriminalvården effektiviseras med hjälp av SAS system. Systemet är i första hand avsett för chefernas planering och uppföljning, men även andra medarbetare kan följa och delta i sin del av planeringen. Landstingsförbundet Väntetider i sjukvården är en infekterad fråga. Med hjälp av analyser i SAS software-baserade system ska Landstingsförbundet kunna ge en klar bild av väntetidernas längd för olika patientgrupper och för olika delar i landet. Luftfartsverket Luftfartsverket har skaffat bättre förutsättningar för analys och planering med hjälp av SAS Personal Analytics och SAS/ETS. Riksbanken Riksbanken började använda SAS software för mer än tio år sedan och sedan dess har det varit Riksbankens huvudverktyg för att granska och analysera Sveriges betalningsbalans. SCB Genom att nyttja SAS software kan Statistiska Centralbyrån (SCB) ge en mängd olika intressenter svar på allt från Sveriges tillväxt till hur levnadsförhållandena ser ut i Sverige. Vad skulle det få för konsekvenser om skatten ändrades med X procent? Frågan kan besvaras med hjälp av SCBs mikrosimuleringsmodell. Socialstyrelsen Genom att använda SAS software kan Epidemiologiskt centrum enkelt kvalitetssäkra data och erbjuda olika intressenter så som forskare och läkare en snabb och enkel tillgång till kvalificerade analyser mot stora sjukdomsregister. Stockholms läns landsting En stor mängd beslutsfattare och controllers som utvärderar och planerar för framtida vårdbehov har alltid snabb och enkel tillgång till kvalificerade analyser. Uppsala Clinical Research Center UCRs webbaserade analysverktyg ger vårdpersonalen möjlighet att själva mäta, utvärdera och jämföra behandlingsmetoder. Forts. från sid 1, Karolinska... Hittills har det inte varit möjligt att integrera data från forskningsdatabaser, nationella kvalitetsregister och rutinsjukvården (journalen) för forskning kring uppkomst och behandling mot reumatiska sjukdomar. Snart kommer läkaren att få hjälp att välja behandlingsform för sina patienter genom direkt tillgång till de allra senaste forskningsresultaten från den forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet på andra sidan Solnavägen. Daniel Andersson är IT-arkitekt vid Karolinska Universitetssjukhuset, som har cirka anställda och omsätter 10,3 miljarder kronor. MIR projektet (Medicinsk Informatik Reumatologi) är ett banbrytande projekt där det etableras informatikstöd för att forskningsdata ska kunna användas som komplement till den information som registreras i den behandlande vården, och tvärtom. Daniel Andersson pekar på några uppenbara fördelar med systemet. Först, naturligtvis, ur patientens synvinkel. Behandlande läkare kommer i framtiden att få hjälp att ställa rätt diagnos och välja rätt behandling för olika patienter. Det gör att patienter får bättre vård och många kan därmed få ett rikare liv med mindre smärta och handikapp. Samhällsekonomisk fördel Vi vet att biologiska preparat kan lindra symptomen för vissa reumatiker, men sådana behandlingar kan kosta upp till kronor per månad. Samtidigt vet läkarna att billigare behandlingar fungerar lika bra på andra typer av patienter. Genom att de behandlande läkarna nu kan fatta beslut grundade på den allra senaste forskningen kan man lättare fördela de resurser man har till sitt förfogande på ett optimalt sätt. MIR är ett strukturellt mycket viktigt projekt på flera sätt. Dels visas här konkreta fördelar med hur man kan använda forskningsdata i kombination med data som registreras i rutinsjukvården. Dels har projektet fått personalen på Karolinska Universitetssjukhuset att förstå att det faktiskt går att integrera information från olika system tillhörande olika organisationer på ett kostnadseffektivt sätt. Daniel Andersson säger att man arbetar mycket med det han kallar de tre i:na : Information, Integration och Informatik. Informatiken handlar om metoder och tekniker för informationshantering med automatisk databearbetning för att skapa underlag för analyser, rapporter, statistik med mera. En grundförutsättning är strukturerad inmatning, minskad dubbelinmatning i olika system och enhetliga definitioner av termer, vilket leder till en effektivare arbetsprocess, bättre informationskvalitet samt tillgång till information för att systematiskt följa upp vårdens kvalitet och resultat. I MIR är termer för sex olika sjukdomsgrupper, bl.a. Reumatoid Artrit, Spondartrit och SLE, entydigt och noggrant definierade, så att endast tillförlitliga och kvalitetssäkrade data förs in i systemet. Rätt information i rätt tid En viktig del med MIR är att visa att man med rätt satsning på de tre i:na kan ge rätt information till rätt person, vid rätt plats och vid rätt tillfälle. Detta kommer vi att kunna realisera redan i etapp ett under våren. Både forskaren, den behandlande läkaren och verksamhetschefen kommer snart att få tillgång till relevant och kvalitetssäkrad information för forskning, klinisk uppföljning och kvalitetsutveckling. Stora delar av informatikstödet är byggt med teknik från SAS Institute, som i och med sin nya plattform har förutsättningar att lösa de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till med tanke på de höga krav som ställs på att skydda patientens personliga integritet. Daniel Andersson säger att säkerhets- och integritetsaspekterna är centrala i projektet: Medborgarna vill självfallet inte att deras integritet ska riskera att kränkas. Men samtidigt vill vi ju alla ha bästa tänkbara behandling, som är maximalt anpassad för den sjukdom vi har. Den lösning som skapas inom ramen för MIR ger förutsättningar att realisera bästa tänkbara behandling utan att integriteten kränks för reumatikerpatienter, men lösningen skall även kunna användas för alla andra kliniker på sjukhuset. Jag hoppas att vi med MIR lyckas skapa en trend som snabbt sprider sig över resten av landet. Fakta Stockholms Läns Landsting (SLL) omfattar hela Stockholms län med 1,9 miljoner invånare, fördelade på 26 kommuner och k v a d r a t k i l o m e t e r. Man har anställda, varav cirka 96% arbetar inom vården och t a n d v å rden. Man omsätter ungefär 50 miljarder kronor årligen. Det projekt som beskrivs i artikeln ovan ingår i en bred satsning på beslutsstöd och analys inom SLL. Man vill ha b ä t t re möjligheter att planera, styra, mäta och följa upp verksamheten. Det är viktigt att man kan titta på verksamheten ur många olika perspektiv kommuninvånarna (patientern a ), administrativ personal, forskare och budgetansvariga har olika behov av information. SLL har därför satsat på en org a n i s a t i o n s ö v e r- gripande beslutsstödslösning från SAS Institute. Den fungerar som en plattform som hela landstingets olika analys-, rapporteringsoch styrningslösningar arbetar mot. 4 Offentligt

5

6 Tema styrning Järnkoll på IT-kostnader genom bättre analys IT Management IT kostar för mycket och kopplingen till verksamhetsmålen är för svag. Stora organisationer kartlägger nu sina IT-kostnader genom att dels mäta vad de kostar, och dels genom att koppla IT-stödets nytta till verksamhetens resultat. För att klara detta krävs standarder som beskriver olika sorters IT-aktiviteter, och detta finns nu i ett ramverk som kallas ITIL (IT Infrastructure Library). Men man behöver också ha regler för de datastrukturer som man behöver för att få jämförbar information. SAS Institutes Arne Löfgren, en av Sveriges ledande experter på ITmanagement och verksamhetsstyrning, säger att man i en fullt utbyggd lösning för IT-management kan analysera precis vilka kostnader en vald servicenivå ska ha. I princip kan man lägga ut IT-kostnaderna direkt i huvudboken Strategisk och dessutom kommunicera vad användarna faktiskt får för pengarna. Man slipper internfakturering, vilket i sig minskar kostnader. Och för organisationer som vill outsourca sin ITdrift är en IT-managementanalys livsviktig annars vet man Taktisk ju inte vad man ska betala för de tjänster man vill lägga ut. Operativ a r n e. l o e f g r e s w e. s a s. c o m Mindre byråkrati och bättre uppföljning med styrkort Balanserade Styrkort Århus kommun i Danmark har i flera år använt balanserade styrkort (Balanced Scorecards) för att sätta mål och följa upp dem. Målet är att anställda på i stort sett alla nivåer ska kunna använda systemet, med nyckeltal som är relevanta för deras verksamhet. De som jobbar i åldringsvården har en uppsättning nyckeltal i sitt styrkort, de som arbetar med akutsjukvård ett annat. Enligt Carsten Nykjaer, som ansvarar för systemet, är det viktigt att sätta mål och följa upp dem, men det får inte vara så besvärligt att samla in data att detta i sig blir en byråkratisk bromskloss. Meningen är tvärtom att de anställda ute i verksamheten ska ägna mindre tid åt administration och byråkrati. De ska använda styrkorten för att se hur deras verksamhet fungerar. Cirka 300 personer ska använda styrkorten när systemet är fullt utbyggt. Man har valt en trafikljusmetafor med rött, gult och grönt ljus för att visa prestanda för de olika nyckeltalen. Eftersom man har så många användare med olika bakgrund och datorvana har man ansträngt sig ordentligt för att göra systemet lättanvänt. b a r b r o. e r i c s s o s w e. s a s. c o m Grönt ljus för Århus kommun! Verksamhetsstyrning Det är ofta svårt att styra offentlig verksamhet, och det finns en enkel anledning till detta: styrmedlen är inte relevanta för verksamheten. Låt oss säga att vi avser att öka vår verksamhets produktivitet med 20%: Detta är vår strategi. Nu ska vi hitta ett sätt att, med en lämplig styrmodell, få detta att hända. När vår verksamhet främst består avmänniskor och deras kunskap och processer får vidå omedelbart problem. Om vi exempelvis styr med ekonomiska nyckeltal kopplat mot tydliga budgetmål får visvårt att få organisationen att bry sig; varför ska en läkare bry sig om det? Ekonomiska nyckeltal motiverar knappast en undersköterska eller lantmätare att arbeta smartare. Vad vi behöver är i Konsten a offentlig f Operativ taktik stället något som vi skulle kunna kalla konfigurerbara kontrollpunkter, samt system för att mäta, följa upp och rapportera dem. Enhetlig uppföljning SAS Institutes Arne Löfgren är en ledande expert på IT-management och verksamhetsstyrning. Han har bland mycket annat varit med och utvecklat en styrmodell för IT-tjänster som fått ett lysande mottagande av många organisationer som vill ha en entydig relation mellan vad en IT-tjänst kostar att producera och det värde den ger organisationen som använder den. Efter ungefär samma linjer har han och SAS Institutes kompetenscenter utvecklat ett styrkoncept uppbyggt runt idén med konfigurerbara kontrollpunkter. Att kunna skapa transparens och enhetliga kriterier måste vara ett mål inom hela verksamheten om de ekonomiska processerna ska kunna likriktas i en gemensam lösning. Med denna bas kan verksamheterna tillåtas vara olika, men ändå arbeta med enhetligt uppföljningssätt i de processer som ska stödja verksamheten t ex inom it eller ekonomi. Detta i kontrast till de statiska standardlösningar som oftast används idag. Konfigurerbara kontrollpunkter är helt enkelt mått eller nyckeltal som är relevanta för verksamheten. Det som gör detta unikt är att man kan förena Med k styrnin 6 Offentligt

7 motivera rändring figurerbara kontrollpunkter kan man förena taktisk och operativ till något man skulle kunna kalla operativ taktik. Tema styrning Personalplanering nyckel till produktivitetsökning Personal Personalen är den viktigaste resursen för alla organisationer. Att hantera personalfrågor på ett effektivt och produktivt sätt är därför en nyckelfråga när man vill öka en verksamhets produktivitet. Inte minst gäller detta vården, där schemaläggning och resursoptimering är svåra och kritiska verksamheter i sig. I Kanada har man på flera ställen kommit mycket långt med arbetet att utveckla personalplaneringen. Ett exempel är den kanadensiska staten, som inom parentes är landets största arbetsgivare. I Kanada kommer man inom kort att införa en reform som ger större frihet i rekryteringsprocessen, men som samtidigt ställer större krav på de ledare som anställer personal. Den kanadensiska staten har därför tillsammans med SAS Institute utvecklat en web-baserad applikation som hjälper personalavdelningar att planera för framtiden. Man kan exempelvis enkelt se vilka regioner som är mest attraktiva för olika yrkesgrupper, och därmed planera till exempel utbildningssatsningar på ett b ä t t re sätt. Vi d a re kan man identifiera trender inom en rad olika områden. den taktiska styrningen med den operativa, dagliga styrningen av verksamheten. Ett strategiskt mål för ett sjukhus, som att öka produktiviteten med 20%, skulle exempelvis kunna ha en konfigurerbar kontrollpunkt som bland annat tittar på saker som patientnöjdhet, vårdtid, personalnöjdhet, sjukskrivningar, vårdkvalitet, kostnader och mycket annat. Det kan och ska sedan vara olika nyckeltal som följs för olika personalgrupper. Laboratoriepersonal kan exempelvis ha helt andra nyckeltal än röntgenläkare. Poängen är att alla medarbetare kan ha relevanta nyckeltal, som samtliga bidrar till att organisationen når det strategiska målet. Arne Löfgren är en ledande expert på ITmanagement och verksamhetsstyrning. Se orsak och verkan Med konfigurerbara kontrollpunkter kan man nämligen relativt enkelt visa på orsak och verkan i alla delar av verksamheten, enligt Arne Löfgren. Alltså, hur positiva förändringar av den enskilda avdelningen, befattningen eller processen bidrar till att det övergripande målet kommer närmare. Balanserade styrkort tillsammans med konfigurerbara styrpunkter är ett bra verktyg att använda för att ständigt visa den positiva förändring som äger rum. Det finns inget som motiverar förändring lika mycket som daglig mätning, uppföljning och rapportering av relevanta mått, så att alla medarbetare känner sig fullt delaktiga i förändringen. a r n e. l o e f g r e s w e. s a s. c o m Harris Sinclair är ansvarigför den kana - densiska statens personalplaneringssystem. Den data som används i applikationen kommer från den kanadensiska statens HRsystem, samt från över 20 års befolkningsstatistik. Harris Sinclair, som är ansvarig för projektet, säger till Offentligt att projektet blivit så lyckat att det snabbt borde exporteras till andra stater. Systemet gör att vi kan analysera och förstå komplexa samband i en mycket stor och komplicerad personalstyrka. y v o n n e. s t e g f e l d s w e. s a s. c o m Verksamhetsstyrning kortar vårdtiden och ökar kapaciteten Verksamhet Den genomsnittliga vårdtiden för patienterna på Maine Medical Centre i USA har minskats med nästan ett dygn. Ett nytt system för verksamhetsstyrning från SAS Institute har gjort att sjukhuset nu kan ta emot lika många fler patienter årligen som om man byggt ut verksamheten med bortåt 20%. Maine Medical Centres viktigaste nyckeltal i verksamhetsstyrningen är just vårdtid, och det har visat sig att fokuseringen på detta nyckeltal också har ökat vårdens kvalitet bland annat anstränger man sig idag mer för att förebygga infektioner hos opererade patienter, då man sett att detta påverkar vårdtiden negativt. Offentligt 7

8

9 Snart dags att räkna med 300 miljoner amerikaner Folkräkning Vart är USA på väg? Det är alltid den stora frågan för världens omvärldsanalytiker. Tack vare en storsatsning på toppmodern teknik för folkräkning och trendanalys går det nu att blixtsnabbt få en bild av hur världens största ekonomi mår. Så sent som 1990 genomfördes den stora folkräkningen i USA med hjälp av två viktiga redskap: 1. Papper. 2. Penna (oftast blyerts). Integrerad information förbättrar styrning Universitetssjukhuset i Aachen i Tyskland fick å rets SAS Enterprise Intelligence Aw a rd, för det arbete man gjort för att förbättra styrn i n g av sjukhuset. Universitetssjukhuset i Aachen är unikt genom att man slagit ihop vanlig vård och tandvård. Det är ett stort sjukhus med drygt anställda fördelade på 33 olika kliniker och institut och man behandlar patienter årligen. Sjukhuset har satsat på ett övergripande system för Business Intelligence, vilket gör att man kan styra verksamheten mycket mer effektivt. Bland annat kan man nu fakturera den tyska sjukkassan mycket snabbare för behandlingar av extern a p a t i e n t e r, vilket dramatiskt förbättrat kassaflödet. Vården har dessutom blivit bättre. h t t p : / / w w w. u k a a c h e n. d e / i n d e x. j s p OK, det fanns några stordatorer i bakgrunden också. Men i huvudsak användes papper och penna för analys av vad den insamlade informationen betyder. Men det var då. Sedan folkräkningen år 2000 (folkräkningar hålls i USA vart tionde år) använder U.S. Census Bureau den amerikanska folkräkningsmyndigheten system från SAS Institute för att samla in och analysera befolkningsdata. Tidsbesparingen viktigast Idag kan analytiker komma åt all befolkningsdata från en vanlig PC, genom den klient/server-lösning som ersatt stordatormiljön. Genom att peka, klicka, dra och bända i geografiska figurer på skärmen kan de på ett par sekunder göra analyser som tidigare tog flera dygn att utföra. Det är tidsbesparingen som är viktigast för oss, säger Rick Denby, som är ansvarig för avdelningen för hushållsekonomisk statistik vid folkräkningsmyndigheten. Idag kan vi räkna igenom en liten delstat, typ Wyoming med cirka en halv miljon invånare, på ett par sekunder. Kalifornien, som har 30 miljoner invånare, tar ett par minuter att gå igenom om vi har en riktigt avancerad fråga. Enkelt att borra djupare Med den klient/server-lösning man nu har så kan också många analytiker arbeta samtidigt mot samma datamängd. I genomsnitt jobbar 75 analytiker parallellt. Uttryckskraften har också blivit mycket större. Analytikerna använder idag rutinmässigt möjligheten att borra allt djupare ned i materialet på ett enkelt sätt. Man kan ta sig från data på delstatsnivå, vidare ned Snart 300 miljoner amerikaner. Och analys - verktyg som talar om vad de tänker hitta på. till countys, till städer och byar och till och med ned till enstaka kvarter. För ett kvarter i valfri stad i USA kan man alltså följa utvecklingen mellan mät-tillfällena exempelvis medelfamiljens sammansättning, ålder, inkomst och mycket annat. Man arbetar också mycket med den tilläggsdata som man fått in sedan Idag lämnar vart sjätte hushåll i USA in den så kallade stora enkäten, som består av inte mindre än 53frågor. Iförlängningen påverkas hela världsekonomin av analysen på U.S. Census Bureau. Den statistik de tar fram ligger som grund för all analys av de amerikanska hushållens liv: från bostadsyta, disponibel inkomst, skuldsättning, till vart de flyttar när de bli gamla och så vidare. w w w. s a s. c o m / s u c c e s s / c e n s u s _ e s r i. h t m l Stjärnsjukhus jobbar med balanserade styrkort Brigham and Women s Hospital (BWH) i Boston räknas som ett av världens bästa sjukhus inom en rad områden, exempelvis vårdkvalitet, forskningsresultat och utbildning. Nu satsar man på att bli ännu bättre, genom att införa verksamhetsstyrning med hjälp av balanserade styrkort från SAS Institute. Styrkorten ska hjälpa både verksamheten och administrationen att effektivisera verksamheten, och målet är att parallellt öka både den patientupplevda vårdkvaliteten och den operativa effektiviteten. h t t p : / / w w w. b r i g h a m a n d w o m e n s. o r g / Activity Based Management förbättrar vården i Danmark Danska staten har med hjälp av ett system för Activity Based Mangement lyckats öka kvaliteten i vården utan att för den skull öka kostnaderna. Systemet gör att både landsting och enskilda sjukhus får en tydligare bild av relationen mellan olika aktiviteter och deras kostnader. Sjukhusvården i Danmark kostar cirka 50 miljarder danska kronor om året och målet är helt enkelt att ge mer sjukvård i morgon än vad vi får idag - men till samma kostnad, som den danska socialstyrelsens högsta chef Poul Erik Hansen uttrycker saken. h t t p : / / w w w. s s t. d k / Offentligt 9

10

11 SAS Institute AB, Stora Frösunda, Solna Opinion Vad får man för 3 miljarder kronor i dagens läge? Styrning 3 miljarder kronor är en massa pengar. Det är så mycket pengar som landstingen skulle kunna spara varje år genom att styra sin verksamhet litet bättre. Som pappa till tre söner har jag ofta kontakt med vården, både i Sverige och utomlands. Bara sedan förra semestern har det handlat om fästingburna infektioner, huggormsbett, armbrott, spruckna framtänder, ljumskbråck, lunginflammation och den vanliga dosen av influensor, barnsjukdomar och förkylningar. Jag är på det stora hela mycket nöjd. Den svenska vården är bra, den fungerar, mina barn tas väl om hand och blir snabbt friska. Går att göra ännu bättre Men det innebär förstås inte att det inte kan bli ännu bättre. Som patient eller anhörig ser man ju bara den vård man möter ute i verksamheten, på vårdcentralen, sjukhuset eller akutsjukvården. Den bakomliggande apparat som producerar vården ser vi inte, annat än som de pengar som dras i skatt varje månad. Därför reagerade jag inte heller särskilt starkt när jag först läste Jane Cederqvist och Eva Hjortendal Hellmans departementsutredning om landstingen ( Iakttagelser om landsting, hela utredningen kan laddas ned kostnadsfritt på följande adress: 6/27/3faf8122.pdf). Men sedan nämnde jag för en kollega att utredarna hävdade att man skulle kunna få ut vård för ytterligare 30 miljarder kronor ur de svenska landstingen med befintliga resurser, utan beaktande av potentialen i ny teknik och nya behandlingsmetoder, utan beaktande av potentialen i omstru k t u r e r i n ga r. Styrning frigör resurser Hon bara stirrade på mig. Du måste läst fel. Jag dubbelkollade. Nej. 30 miljarder. Det står där, bland annat på sidan 83: minst 30 miljarder kronor över en tioårsperiod. Och då började jag förstå kollegans reaktion: 30 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Olof Fredriksson är ansvarig för SAS Institutes verksamhet inom offentlig sektor i Sverige. Han nås enklast på eller på telefon Låt oss vara försiktiga och se vad man kan få för ett års effektivisering alltså 3 miljarder kronor. För 3 miljarder kronor kan man exempelvis köpa: Drygt splitter nya bilar av typen Volvo V70 (a kronor styck) sommarstugor a en halv miljon kronor styck villor i Stor-Stockholmsområdet a 2,2 miljoner kronor styck. Men man skulle också kunna avlöna läkare i ett år. Eller akutsjuksköterskor. Det är lätt hänt att se effektivisering enbart som ett sätt att skära bort kostnader, men det är inte sant. Tvärtom, just genom bättre styrning frigörs resurser som annars sitter fast i vårdens ibland litet stelbenta processer. Det pågår just nu en mängd projekt runt om i Sverige med ambitionen att effektivisera vården, genom bättre insyn, planering, styrning, uppföljning och kontroll. Som pappa likväl som skattebetalare känns det mycket angeläget att vården fortsätter effektiviseras, så att alla Sveriges medborgare får lika bra vård som den mina grabbar brukar få. I samarbete med BetterManagement.com Offentligt från SAS Institute g e s ut i samarbete med Better Management. com, vilket är en mediakanal som har fokus på att hjälpa chefer att fatta bättre beslut. Genom att BetterManagement har ett partnerskap med runt 250 olika informationsresurser världen runt håller man sig ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen och de senaste trenderna. Bland dessa partners finns Boston Consulting Group, Harvard Business School, McKinsey och Forbes, för att bara nämna några få. Beslutsstöd för 90% av världens 500 största organisationer SAS Institute är världens ledande mjukvaruf ö retag inom Business Intelligence och aff ä r s- analys. SAS Institute har 29 års erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och, inte minst, skapa insikt om framtiden. Lösningarna baseras på att skapa överblick och sammanställa de stora informationsoch datamängder som finns i alla organisationer och att utveckla informationen till kunskap och beslutsunderlag. Korta fakta om SAS Institute: Antal kundinstallationer ; Omsättning 10 miljarder kronor per år; 4 miljoner användare i 105 länder; 26 procent av SAS Institutes omsättning satsas på forskning och utveckling. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 85 anställda. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande organisationer, exempelvis Riksbanken, SCB, Regeringen och Socialstyrelsen. Läs merpå www. s a s. c o m / s weden Samarbete med ledande partners För att kunna möta allt mer unika och skiftande behov från kunder samarbetar SAS Institute med ledande affärs- och teknikföretag i Sverige. SAS Partners: Accenture, Capgemini, Deva Management Consulting, Ementor Sweden, I B M Corporation, Infotrek, Intel Corporation, Know IT Software Solutions, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Steam Consulting, Tre60 Analys, Deloitte, Unisys. p a t r i c. h e l l g r e s w e. s a s. c o m Nyhetsbrevet i elektronisk form finns på 12 SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

12

13 1 / 2006 Offentligt För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp Ett effektivt informatikstöd i kombination med transnationell forskning innebär en revolution för läkarvetenskapen. Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kommer snart med hjälp av informatikstöd kunna dra nytta av Karolinska Institutets forskningsresultat genom att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till den behandlande läkaren och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet. Daniel Andersson är IT-arkitekt på Karolinska Universitetssjukhuset och projektledare för MIR-projektet. En läkare och hans patient sitter i ett undersökningsrum på Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med ett mottagningsbesök besvarar patienten ett formulär via det nationella kvalitetsregistret som omedelbart görs tillgängligt för läkaren. Patienten får även med sig en utskrift som visar en översikt över sjukdomsutvecklingen och beslutade medicinska behandlingar. Samtidigt registreras information av läkaren kring patientens sjukdom i journalsystemet och av forskare i forskningsdatabaser på Karolinska Institutet. Forts. sid 4 Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas! Trendpanel Experterna i Offentligt s trendpanel är rörande överens: det finns stora möjligheter att drastiskt öka vårdens produktivitet. Och detta utan att försämra vårdens kvalitet. Som Monica Renstig, en av författarna till den uppmärksammade boken Den sjuka vården, uttrycker det: De svenska läkarna ägnar för mycket tid åt annat. Minst hälften och ofta uppåt 80% av deras tid ägnas idag åt administration, information och kommunikation. Kan vi genom bättre styrning se till att läkarna ägnar mer Forts. sid 3 Övrigt innehåll Produktivitet Norden i topp inom OECD Sid 3 Flera rapporter visar att de nordiska länderna har hög produktivitet i den offentliga sektorn. Tema Styrning Från Offentlig Förvaltning till Offentlig Förändring Sid 6-7 Det är svårt att styra offentlig verksamhet. Men det går. Praktikfall om ekonomi, personal, IT och självfallet verksamheten. Balanserade Styrkort Stjärnsjukhus ökar produktivitet och kvalitet samtidigt Sid 9 Brigham and Women s Hospital i USA är i världsklass på de flesta områden. Nu vill man bli ännu bättre, med hjälp av balanserade styrkort. Folkräkning USA går ifrån papper och penna och satsar på analys Sid 9 Från och med nu är det mycket lättare att ta reda på hur den amerikanska nationen egentligen mår. Försvar och polis Amerikanska flygvapnet satsar på ABM Sid 11 ABM ger lägre kostnader och kortare ledtider. Debatt Anita Eriksson Pallinder är VD för Carelink. Monica Renstig har i den uppmärk sammade boken Den sjuka vår den undersökt den svenska vår dens produktivitet. Produktivitetsökning kan ge bättre vård Sid 12 Det finns ingen motsättning mellan vårdkvalitet och krav på ökad produktivitet.

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

Med økt fokus på pasienten i sentrum; Hva betyr dette for maktbalansen mellom helsetjenesten og pasienten?

Med økt fokus på pasienten i sentrum; Hva betyr dette for maktbalansen mellom helsetjenesten og pasienten? Insight Driven Health HealthWorld 2012 Med økt fokus på pasienten i sentrum; Hva betyr dette for maktbalansen mellom helsetjenesten og pasienten? Dr Håkan Nordgren Copyright Copyright 2012 2012 Accenture

Läs mer

kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk

kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk Kvartal 1 2005 För beslutsfattare om beslutsfattande SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Andra AP-fonden balanserar risk och avkastning med avancerad analys Våra pensionspengar är i goda

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Informationslogistik inom Akutsjukvården. Preben Larsen PenBook Sweden AB

Informationslogistik inom Akutsjukvården. Preben Larsen PenBook Sweden AB Informationslogistik inom Akutsjukvården Preben Larsen PenBook Sweden AB PenBook Sweden AB The Mobile Data Capture Company Vi effektiviserar vardagsarbetet för människor i rörelse! På 10-20 sekunder förvandlas

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-09-10 2 (6) Ökad effektivisering och säkerhet

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer