Effektiv IT-drift inom staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv IT-drift inom staten"

Transkript

1 Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0

2 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade IT-kostnader för kommuner och landsting... 3 REVIDERADE IT-KOSTNADER FÖR STATEN... 6 Estimeringsmetod för revidering av statliga IT-kostnader... 6 Beräknade IT-kostnader för statliga myndigheter... 8 Beräknade IT-kostnader för statliga bolag... 8 Totala IT-kostnader för staten... 9 Totala IT-kostnader för offentliga sektorn... 9 KOSTNADER FÖR IT-DRIFT INOM STATEN REVIDERADE KOSTNADER FÖR IT-DRIFTEN INOM STATLIGA MYNDIGHETER REVIDERADE KOSTNADER FÖR IT-DRIFTEN INOM STATLIGA BOLAG TOTAL KOSTNAD FÖR IT-DRIFT INOM STATEN Versionshantering Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken för dokumentet. Version Beskrivning Namn 1.0 Första fastställda utgåva. Rickard Edebrandt, Nils Knutsson, Tage Lindberg, Stefan Ellström, Håkan Pettersson, Kenneth Olofsson Sid. 2 (10)

3 Kostnadsberäkningar för nuläge När det gäller bedömningen av volymer och IT-kostnader för den offentliga sektorn kommer redovisningen att presenteras i två steg: Steg 1 Hela IT-verksamheten inom kommuner, landsting och stat inklusive de offentligt ägda bolagen. Steg 2 Enbart IT-drift inom statliga myndigheter inklusive de statligt ägda bolagen. Uppskattning och beräkning av IT-kostnader har genomförts i två olika steg. De olika stegen bearbetar materialet successivt till den nivå som förstudien har behov av. Som utgångspunkt för arbetet i steg 1 har tidigare gjorda förstudier och rapport använts (se avsnitt 2). I detta steg görs dessutom en nollställning av all information så att den gemensamt avser år Detta material har kompletterats med beräkningar av den offentliga IT-verksamheten som bedrivs i bolagsform inom kommuner, landsting och stat. Denna information har aldrig tidigare analyserats bortsett från de statliga bolagens IT-verksamhet. Dessa beräkningar har gjorts relativt översiktligt. För arbetet med steg 2 som specificerar kostnaden för IT-drift inom den statliga sektorn, har Riksrevisionens rapport 1 från 2010 använts för en analys och bearbetning som förstudien genomfört. Förstudien har därefter kompletterat Riksrevisionens material med en egen enkätundersökning 2 bland statliga myndigheter. Med denna enkätundersökning fås en precisering av kostnaderna för de olika komponenterna av IT-drift. För att ytterligare kvalitetssäkra informationen har förstudiens sju deltagande statliga myndigheter besvarat en fördjupad enkätundersökning 3. Beräkningarna görs relativt detaljerat för de statliga myndigheterna. När det gäller de statliga bolagens kostnader för IT-drift görs mer översiktliga kalkyler. Kostnader för hela den offentliga IT-verksamheten I detta avsnitt redovisas kostnaderna för steg 1. Dessa avgränsas till att omfatta all IT-verksamheten inom kommuner, landsting och stat inklusive de offentligt ägda bolagen. Reviderade IT-kostnader för kommuner och landsting I detta avsnitt redovisas statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) över de offentligt ägda företagen inom kommuner och landsting 4. Statistiken är uppdelad på de branschområden som de aktuella företagen verkar inom. Kommunägda företag. Det finns kommunägda företag. Dessa företag fördelar sig på följande sätt när det gäller bransch, antal företag, antal anställda och omsättning. Redovisningen avser Riksrevisionen 2011 IT inom statsförvaltningen (RiR 2011:4) 2 Bilaga 2 - Sammanställning av enkät till Riksrevisionens respondenter 3 Bilaga 3 - Sammanställning av enkät till de sju myndigheter som deltagit i förstudien 4 Statistiska Centralbyrån (SCB), Årsbok för offentlig ekonomi 2011 Sid. 3 (10)

4 Tabell 1 - Kommunägda företag per bransch (2010) Energi och vatten Handel, hotell och restaurang Fastighetsverksamhet m.m. Utbildning, vård och omsorg Antal bolag Antal anställda Omsättning Summa I de kommunägda företagen finns det drygt anställda. Dessa företag omsätter drygt 184 miljarder kronor. Landstingsägda företag. Det finns 112 landstingsägda företag. Dessa företag fördelar sig på följande sätt när det gäller bransch, antal företag, antal anställda och omsättning. Redovisningen avser Tabell 2 - Landstingsägda företag per bransch (2010) Fastighetsverksamhet Utbildning, vård och omsorg Antal bolag Antal anställda Omsättning Summa I de landstingsägda företagen finns det cirka anställda. Dessa företag omsätter drygt 38 miljarder kronor. Med SCB:s statistik om de aktuella företagens omsättning 2010 kan IT-kostnaderna kalkyleras med hjälp av Radar Group index om IT-kostnadernas andel av den totala omsättningen inom olika branscher. Sid. 4 (10)

5 De kommunägda företagens omsättning kopplad till branschindex ger följande resultat: Tabell 3 - Kommunägda företags IT-verksamhet per bransch (2010) Energi och vatten Handel, hotell och restaurang Fastighetsverksamhet m.m. Utbildning, vård och omsorg Omsättning Branschindex i % IT-kostnad/ omsättning 3,3 0,9 1,9 1,4 2,6 3,1 Skattad total IT-kostnad Summa Med denna kalkylmetod tyder det på att de kommunägda företagen har en ITkostnad på cirka 4,5 miljarder kronor år De landstingsägda företagens omsättning kopplad till branschindex ger följande resultat: Tabell 4 - Landstingsägda företags IT-verksamhet per bransch (2010) Fastighetsverksamhet Utbildning, vård och omsorg Omsättning Branschindex i % IT-kostnad/ omsättning 1,9 1,4 2,6 3,1 Skattad total IT-kostnad Summa Med denna kalkylmetod tyder det på att de landstingsägda företagen har en ITkostnad på cirka 0,8 miljarder kronor år De befintliga beräkningarna av IT-kostnader för kommuner som gjorts av Institutet för Informationsteknologi avser år Den genomsnittliga årliga ökningen av de offentliga IT-kostnaderna har varit 2,5 procent för åren Genom uppräkning med detta värde för tre år blir 2012 års kostnad: Kommuner (10,3 + 3 år à 2,5 %): 11,1 mdkr. Landsting (6,1 + 3 år à 2,5 %): 6,6 mdkr Genom att lägga till de kommun- och landstingsägda bolagens IT-kostnader samt revidera 2009 års belopp till 2012 års nivå (2,5 % per år) erhålls följande bild av IT-kostnaderna i kommen och landsting: 5 Genomsnittlig ökning av IT-kostnader för stat och kommuner under åren enligt IDC, Public Sector IT Spending, Sweden, Actual , Forecast Sid. 5 (10)

6 Tabell 5 - IT-kostnaderna i kommuner och landsting (2012) Kommuner Kommunägda bolag Landsting Landstingsägda bolag Totala IT-kostnader 11,1 4,7 6,6 0,8 Summa 23,2 Den totala IT-kostnaden för kommuner och landsting inklusive de ägda bolagen blir 15,8 (11,1+4,7) respektive 7,4 (6,6+0,8) miljarder kronor. Reviderade IT-kostnader för staten Då kalkylerna av statens IT-kostnader bygger på ett relativt osäkert material har förstudien beslutat att kvalitetssäkra dessa kostnader. Detta sker genom: Ytterligare bearbetning av myndigheternas kostnadsuppgifter till Riksrevisionens enkät år En begäran om kompletterande kostnadsuppgifter till de myndigheter som lämnade svar till Riksrevisionen En fördjupad analys av IT-kostnaderna bland de sju myndigheter som deltar i denna förstudie. En skattning av IT-kostnaderna inom statligt ägda bolag med stöd av nyckeltal från Radar Groups rapport om IT-nyckeltal och KPI:er Genom detta kalkyleringssätt kommer en mer aktuell bild av statens IT-kostnader att kunna redovisas. Estimeringsmetod för revidering av statliga IT-kostnader De statliga myndigheterna kan delas in i myndigheter under regeringen (496 st) respektive myndigheter under riksdagen (4 st). Bland myndigheter under regeringen utgörs den största gruppen av förvaltningsmyndigheter (249 st) varav 33 st är högskolor och universitet. De övriga myndigheterna under regeringen är polisen (23 st), domstolarna (86 st), AP-fonderna (6 st), affärsverken (4 st) samt utlandsmyndigheterna (128 st). Estimeringen av de totala IT-kostnaderna för statliga myndigheter har gjorts utifrån de uppgifter om IT-kostnader bland myndigheter under regeringen som förstudien fått tillgång till genom Riksrevisionens enkät och de kompletterande uppgifter som begärts in. Som grund för kostnadsestimeringen delades myndigheterna in i fem grupper: Sid. 6 (10)

7 Grupp 1: Stora myndigheter där IT-stödet är kritiskt för kärnverksamheten. Till denna grupp hör elva stora eller mellanstora förvaltningsmyndigheter och polismyndigheterna. Totalt 33 myndigheter med ca anställda. Förstudien hade tillgång till faktiska IT-kostnadsuppgifter för 2010 från samtliga myndigheter i denna grupp. Grupp 2: Mellanstora myndigheter där IT-stödet utgör en stödfunktion för kärnverksamheten. Till denna grupp hör mellanstora förvaltningsmyndigheter, Länsstyrelserna samt domstolarna. Totalt 169 myndigheter med ca anställda. Förstudien hade tillgång till faktiska ITkostnadsuppgifter för 2010 från 25 myndigheter i denna grupp. Eftersom IT-kostnaderna för de 25 kända myndigheterna i gruppen inte alls stod i paritet till antalet anställda per myndighet, estimerades kostnaden för de övriga myndigheterna med stöd av snittkostnaden för de 25 förstnämnda. Grupp 3: Mindre myndigheter där IT-stödet utgör en stödfunktion för kärnverksamheten. Totalt 101 myndigheter med ca anställda. Förstudien hade tillgång till faktiska IT-kostnader för 2010 från 16 av de 101 myndigheterna. Eftersom kostnaderna för IT-stödet inom små myndigheter i första hand består av kostnader för IT-stöd för Ekonomi- och Personaladministration (EA/PA) samt kostnader för personliga arbetsplatser och verktyg, skattades IT-kostnaden för de övriga inom denna grupp med stöd av extrapolering utifrån antalet anställda. Grupp 4: Högskolor och universitet, Totalt 33 myndigheter med ca anställda. Förstudien hade tillgång till faktiska IT-kostnader för 2010 från 10 av de 33 lärosätena. Här antogs att IT-kostnaden bör stå i paritet till antalet studerande och IT-kostnaden för de övriga lärosätena inom denna grupp skattades därför med stöd av extrapolering utifrån antalet studerande. Grupp 5: myndigheter - myndigheter under riksdagen, AP-fonder och utlandsmyndigheter. Totalt 164 myndigheter med ca anställda. Förstudien hade inte tillgång till faktiska IT-kostnader för 2010 för någon av dessa myndigheter. Eftersom kostnaderna för IT-stödet bland dessa myndigheter (på samma sätt som bland som de mindre myndigheterna i grupp 3) i första hand består av kostnader för IT-stöd för ekonomi- och personalsystem samt kostnader för personliga arbetsplatser och verktyg, skattades IT-kostnaden för myndigheterna inom denna grupp med stöd av extrapolering utifrån antalet anställda. Som bas användes samma belopp för IT-kostnad per anställd som vid extrapoleringen av kostnaderna inom grupp 3. Sid. 7 (10)

8 Beräknade IT-kostnader för statliga myndigheter Beräkningen av de totala IT-kostnaderna för statliga myndigheter har gjorts utifrån de uppgifter om IT-kostnader förstudien fått tillgång till genom Riksrevisionens enkät och de kompletterande uppgifter som begärts in genom förstudiens egna enkäter. Underlagen har samtidigt räknats upp till 2012 års nivå 6 och blir då enligt följande: Tabell 6 - Beräknade IT-kostnader för statliga myndigheter (2012) Grupp 1 Stora myndigheter där IT utgör en kritisk del av kärnverksamheten Totala ITkostnader Grupp 2 Mellanstora myndigheter där IT utgör en stödfunktion 4,4 Grupp 3 Mindre myndigheter där IT utgör en stödfunktion 0,3 Grupp 4 Högskolor och universitet 2,2 Grupp 5 myndigheter 1,5 Summa 15,8 Felmarginalen uppskattas till +/- 10 % på totalnivå. Detta antagande bygger på att felmarginalen i grupp 1 (som står för mer än hälften av kostnaderna) antas vara max +/- 2,5 %, medan felmarginalen i övriga grupper antas vara max. +/- 15 %. Beräknade IT-kostnader för statliga bolag Skattningen av IT-kostnaderna inom statligt ägda bolag har gjorts med stöd av nyckeltal från Radar Groups rapport om IT-nyckeltal och KPI:er Det finns 612 statligt ägda företag. Dessa företag fördelar sig på följande sätt när det gäller bransch, antal företag, antal anställda och omsättning för 2010: Tabell 7 Statligt ägda bolag fördelat per bransch (2010) Tillverkning och utvinning Energi och vatten Handel, hotell och restaurang Fastighetsverksamhet Antal bolag 7,4 Antal Omsättning anställda Summa Genomsnittlig ökning av IT-kostnader för stat och kommuner under åren enligt IDC, Public Sector IT Spending, Sweden, Actual , Forecast Sid. 8 (10)

9 I de statligt ägda företagen finns det således drygt anställda. Dessa företag omsätter 350 miljarder kronor. Med SCB:s statistik om de aktuella företagens omsättning 2010 kan IT-kostnaderna kalkyleras med hjälp av Radar Group branschindex avseende IT-kostnadernas andel av den totala omsättningen, se nedan. Tabell 8 Statligt ägda bolags IT-kostnader per bransch Tillverkning och utvinning Energi och vatten Handel, hotell och restaurang Fastighetsverksamhet Omsättning Branschindex i % Skattad total IT-kostnad IT-kostnad/ omsättning ,7 3,3 0,9 1,9 1,4 3, Summa Enligt denna kalkylmetod har de statligt ägda bolagen en IT-kostnad på cirka 7,1 miljarder kronor år Uppräknat till 2012 års nivå blir kostnaden 7,5 miljarder kronor. Felmarginalen uppskattas här till +/- 20 %. Totala IT-kostnader för staten Sammanfattningsvis uppgår statens totala IT-kostnader till 23,3 miljarder kronor: Tabell 9 Totala IT-kostnaderna för staten (2012) Statliga myndigheter Statliga bolag IT-kostnader 15,8 7,5 Summa 23,3 Totala IT-kostnader för offentliga sektorn Den offentliga sektorn sammanlagda IT-kostnader beräknas uppgå till cirka 46,5 miljarder kronor: Tabell 10 Offentliga sektorns IT-kostnader (2012) Kommuner Landsting Stat IT-kostnader 15,8 7,4 23,3 Summa 46,5 Sid. 9 (10)

10 Kostnader för IT-drift inom staten I detta avsnitt beskrivs de beräkningar som ingår i steg 2. Dessa avgränsas till att omfatta driftkostnader för statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Den tidigare beräknade totalkostnaden för IT bryts ner till att endast omfatta IT-drift. Reviderade kostnader för IT-driften inom statliga myndigheter Då kostnader för systemutveckling och systemförvaltning räknats bort från totalbeloppet för IT-verksamheten erhålls kostnaderna för IT-driften enligt samma uppställning som ovan. De beräknade IT-driftkostnaderna år 2012 är: Tabell 11 - Beräknade IT-driftkostnader för statliga myndigheter (2012) Grupp 1 Stora myndigheter där IT utgör en kritisk del av kärnverksamheten IT-driftskostnader Grupp 2 Mellanstora myndigheter där IT utgör en stödfunktion 3,2 Grupp 3 Mindre myndigheter där IT utgör en stödfunktion 0,2 Grupp 4 Högskolor och universitet 1,9 Grupp 5 myndigheter 0,8 Summa 10,5 Driftkostnaderna inom statliga myndigheter utgör därmed 66 % av de totala driftkostnaderna. Felmarginalen uppskattas även här till +/- 10 % på totalnivå enligt samma resonemang som för de totala IT-kostnaderna. Reviderade kostnader för IT-driften inom statliga bolag Förstudien hade inte tillgång till några nyckeltal som kunde användas för att bestämma hur stor andel IT-driftkostnaderna utgjorde av de totala IT-kostnaderna inom statliga bolag. Totalkostnaden för IT-drift inom statliga bolag skattades därför genom antagandet att driftkostnaderna här utgjorde en lika stor andel av de totala IT-kostnaderna som de gjorde bland de statliga myndigheterna, dvs. 66 %. Totalkostnaden för IT-drift inom statliga bolag estimeras därmed till 66 % av 7,5 mdkr = 5,0 mdkr. Total kostnad för IT-drift inom staten Sammanfattningsvis uppgår den statliga IT-driften till 15,3 miljarder kronor: Tabell 12 Kostnader för IT-drift i staten (2012) Statliga myndigheter Statliga bolag IT-driftskostnader 10,5 5,0 Summa 15,5 4,4 Sid. 10 (10)

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län,, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Förstudie Version 1.0 Innehåll SAMMANFATTNING... 6 OBLIGATORISK KONKURRENSUTSÄTTNING... 7 STATLIG KONCENTRATION... 8 FÖRSTUDIENS TVÅ FÖRSLAG... 9 1 DOKUMENTINFORMATION...

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt uppåt i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm Konjunkturen i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Stockholm Uppåt i Konjunkturläget 2015 kv2 i Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-04-29 Mottagare: Ekonomi/Finans 1999:63 Sektionen för ekonomistyrning 1999-04-29

Läs mer

Bilaga Offentligfinansiell effekt. 1 Sammanfattning. Bilaga. Susanna Wanander 010-574 79 45

Bilaga Offentligfinansiell effekt. 1 Sammanfattning. Bilaga. Susanna Wanander 010-574 79 45 Bilaga Datum 2015-02-16 Dnr 131 770434-13/113 Bilaga Offentligfinansiell effekt Denna bilaga beskriver beräkningen av den offentligfinansiella effekten utifrån förslaget att även företag utan fast driftställe

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Förbrukade och oförbrukade forskningsbidrag

Förbrukade och oförbrukade forskningsbidrag Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-06-14 2011/5 Regnr: 63-17-11 Förbrukade och oförbrukade forsknings Med anledning av Riksrevisionens

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun. Statistiken

Läs mer

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm Konjunkuren i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget 2015 kv1 i Om rapporten omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016 Konjunkturen i Örebro län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Norrköpings kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Örebro län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Västerås kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017 Konjunkturen i Örebro län kv1 2017 Juni 2017 Konjunkturläget 2017 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Eskilstuna kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Östergötlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016 Konjunkturen i Gävleborgs län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Södermanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Södermanlands

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016 Konjunkturen i Dalarnas län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Dalarnas

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU Fr.o.m. AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014 DIF Samhällsekonomiskt bidrag April 214 Bakgrund, definitioner och avgränsningar Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016 Konjunkturen i Uppsala län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Uppsala län

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Västmanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands

Läs mer

Offentligt ägda företag 2007

Offentligt ägda företag 2007 NR/OE 2008-12-01 1(9) Offentligt ägda företag 2007 OE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv September 2016

Konjunkturen i Dalarnas län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Smedjebackens kommun

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Västmanlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Västmanlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands

Läs mer

Stannar inresande studenter kvar i Sverige?

Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Statistisk analys Anders Wiberg Analysavdelningen 08-5630 8836 anders.wiberg@hsv.se www.hsv.se 2010-05-18 Analys nr 2010/6 Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Antalet inresande studenter har ökat

Läs mer

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Lång version IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Nils Knutsson Ulf Nygren 2015-05-06 Innehåll Tidigare undersökningar Analys av IT-verksamheten 2014 IT-personal IT-arbetsplatser Smarta telefoner och surfplattor

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Innehåll Fakta om statistiken...194 14.1 Ansökningar och intagna studerande till kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Innehåll 1. Beskrivning av systemet för maxtaxa... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för äldre personer i särskilda boenden

Ekonomiska konsekvenser av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för äldre personer i särskilda boenden PM 2015-02-17 1 (6) Vård och Omsorg Greger Bengtsson Ekonomiska konsekvenser av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för äldre personer i särskilda boenden I SKL:s remissvar till Socialstyrelsen

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer