REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR"

Transkript

1 1(6) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilaga 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR Sala kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Sala kommun regelverk bygger på Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och andra utlänningar (1992:1068) som trädde i kraft Kommunen bestämmer introduktionsersättnings storlek. Ett villkor för att introduktionsersättningen får beviljas är att flyktingen förbinder sig att följa den individuella introduktionsplanen som upprättas i samråd mellan flyktingen och flyktinghandläggaren. Den grundläggande målsättningen för alla insatser inom ramen för kommunens flyktingoch invandrarpolitik är att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället och bereda möjligheter till egen försörjning. En prestationsrelaterad introduktionsersättning är ett pedagogiskt viktigt inslag i att uppfylla dessa mål. För alla personer, barn och vuxna, som tas emot i det kommunala flyktingmottaggandet ska en introduktionsplan upprättas. En översiktligt introduktionsplan ska utarbetas inom 1 månad från ankomsten i samråd med den enskilde, dokumenteras samt undertecknas innan man lämnar flyktingmottagningen. Kommunens flyktingmottagande svarar för att förtydligande och precisering, uppföljning och revidering av introduktionsplan det sker i samråd med berörd person. Period för erhållande av introduktionsersättning Den som har rätt att uppbära introduktionsersättning kan uppbära det i 36 månader från det datum då första kommunplacering görs. Det innebär att personer som kommunplaceras i annan kommun först, men som inom två år flyttar till Sala kommun erhåller introduktionsersättning för den återstående tiden, vilket innebär att introduktionsersättning kan gälla i 24 månader. Personer som ej är folkbokförda och ej har eget hyreskontrakt tas inte emot i Sala kommun. Introduktionens innehåll och omfattning Introduktionen ska omfatta heldagsysselsättning, 7-8 timmar per dag med studier, arbetslivspraktik, samhällsinformation, rehabiliteringsinsatser, friskvård och andra kompletterande aktiviteter. Undantag från krav på heldagsysselsättning kan göras för dem som har barn som ej fyllt 8 år eller ej gått ut första klass. En av föräldrarna kan då utnyttja möjligheten att delta i introduktionen under 6 timmar per dag.

2 2(6) Undantag från krav på heldagsysselsättning kan även göras för den som behöver en omfattande rehabilitering eller av ålder eller andra skäl ej förväntas bli yrkesverksam i framtiden. Även den som är ledig under max 12 månader för vård av nyfött barn erhåller introduktionsersättning, men ej med krav på heldagsysselsättning. En individuell introduktion i det svenska samhället ska ändå upprättas. För ungdomar år jämställs gymnasiestudier med heldagsysselsättning. Innehåll Introduktionen kan bestå av olika inslag beroende på den enskildes behov och förutsättningar: *Information om det grundläggande flyktingmottagandet, hälsoundersökning, kartläggning och utformande av en individuell introduktionsplan. *Undervisning i svenska språket SFI (svenska för invandrare enligt läroplanen) inklusive yrkesintroduktion. *Samhällsinformation, friskvård och andra kompletterande aktiviteter. *Yrkesinriktad svenskundervisning. *Grundläggande vuxenundervisning. *Förskola, skola m m. *Yrkesintroduktion, praktik, kombination studier/ praktik/arbete, deltagare i olika projekt m m. *Samhällsinformation för personer som på grund av ålder eller hälsa ej kommer att vara aktiv arbetssökande under överskådlig tid, erbjuds hjälp av Röda korset. *Individanpassande inslag för personer med behov av fysisk rehabilitering. *12 månaders föräldrarledighet för vård av nyfött barn med deltagande i öppen förskoleverksamhet/motsvarande lämplig verksamhet. Enskilda ska ha påbörjat sin introduktion senast 4 veckor efter ankomst till kommunen. Enskildes ansvar Den enskilde har en skyldighet att fortlöpande, till enskilde handläggare anmäla förändringar som kan påverka introduktionsplanens fullföljande och rätten till och storleken av introduktionsersättningen. Om den enskilde utelämnar information som kan påverka introduktionsersättningen uppstår skyldighet att återbetala den för mycket erhållna summan. Utbetalningar Introduktionsersättning utbetalas i förskott månadsvis den 27:e i varje månad. Ersättning utgår tidigast från den dag personen tagits emot i det kommunala flyktingmottagandet och ansökt om introduktionsersättning.

3 Inkomster vid sidan av introduktionsersättningen Introduktionsersättningens konstruktion och relation till andra inkomster knyter huvudsakligen till de villkor som gäller i arbetslivet. 3(6) Allmänt barnbidrag, studiebidrag till ungdomar år och extra tillägg med försörjningspliktiga föräldrar samt bostadsbidrag påverkar inte nivån på introduktionsersättningen. Uppgår inkomst av förvärvsarbete eller eget företagare ett högre belopp än 2000 kr netto per månad sker avdrag från introduktionsersättningen med resterande belopp. Alla andra inkomster från arbetsmarknadsutbildning, AF-praktik, ersättning från försäkringskassa som föräldrapenning, underhållsstöd, vårdbidrag, pension, skatteåterbäring, aktivitetsstöd, efterlevnadsstöd, sjukersättning, studiemedel med lån påverkar introduktionsersättningens storlek. De personer som erhåller introduktionsersättning är skyldiga att redovisa inkomster av föräldrapenning, utbildningsbidrag m m varje månad. De personer som erhåller lön är skyldiga att visa anställningsavtal samt lönespecifikation varje månad även om lönen inte uppgår till kr per månad. För studier, kombinationer med studier/praktik/arbete ska personen informeras om och söka till andra studieformer/ersättningar. För studier i svenska som andra språk på grundskolenivå och kombination med andra studier på grundskolenivå behöver studielån ej sökas. För studier på gymnasienivå (SAS) ska studielån sökas. Sökande av introduktionsersättning är skyldig att söka annan försörjningsform, exempelvis föräldrarpenning, underhållsstöd, studiebidrag till vuxna studerande eller andra bidrag och ersättningar samt att snarast, senast inom 10 dagar efter det att den sökande fått del av beslut om annat bidrag/inkomst, lämna kopia till flyktingmottagningen/enhet för introduktionsersättning. För sökande som ej meddelar förändring av inkomster m m gäller regler om återbetalningsskyldighet Introduktionsersättning Är ett bidrag, finansierat av skattemedel Är inte pensionsgrundande Utbetalas enbart under förutsättning att den individuella introduktionsplanen följs Är löneliknande d v s följer de kommunanställdas avtal Introduktionsersättningen ska räcka till alla utgifter i hushållet. Utbetalas omkring den 27:e varje månad. Utbetalas till bankgiro, postgiro utifrån önskemål. Giltig frånvaro utan avdrag Inskolning av barn i förskola/skola max 10 dagar per barn. Gäller en förälder. Besök hos flyktinghandläggare. Återförening med egna barn max 10 dagar ledigt. Återförening med make/maka/förälder max 5 dagar ledigt. Ledighet för begravning/bouppteckning/urnsättning som rör make/maka, sambo, barn, syskon samt mor- och farföräldrar max 3 dagar. Sjukskrivning mer än 1 månad. Giltig frånvaro med 20 % avdrag per dag Läkarintyg lämnas vid sjukfrånvaro från och med dag 7. Vid upprepad sjukfrånvaro kan läkarintyg krävas från första sjukfrånvarodagen. Läkarintyg för vård av barn ska lämnas från dag 7. Läkarintyg krävs från första dagen vid vård av sjuk anhörig. I samband med barns födelse kan 10 dagars pappaledighet beviljas av handläggare. Lärare kan bevilja ledighet för enskild angelägenhet med max 18 timmar per år. T ex för besök hos tandläkare, läkare eller annan myndighet.

4 4(6) Rektor/arbetsledare kan i samråd med flyktinghandläggare vid mycket speciella situationer bevilja 5 dagars ledighet per år. Exempelvis läkare/tandläkare, besök hos myndighet, kontaktdagar i barnens skolor/förskolor eller annat, vilket ingår i själva introduktionsplanen och vilket ej går att utföra under den tid personen ej deltar i introduktionens aktiviteter. Vid behov av längre tids ledighet ska en bedömning ske om avbrottet kan klaras utan men för studier och övrigt som ingår introduktionsplanen. Bedömning ska ske i samråd med personen, flyktinghandläggare, lärare m.fl. Ogiltig frånvaro 100 % avdrag per dag Ej rapporterar frånvaro till skolan. Frånvaro utan att ha sökt eller blivit beviljad semester. Avstyrks ledighet, men ändå utnyttjas, upphör utbetalning av introduktionsersättning för den tiden. Ogiltig frånvaro ej berättigad till introduktionsersättning Då den enskilde inte hörsammar kallelser till informationer, utbildningsstart eller andra aktiviteter som ingår i introduktionsplanen. All frånvaro som inte meddelas eller om personen inte deltar aktivt i det överenskomna introduktionsprogrammet utan giltigt skäl. Om studier, praktik, närvaro i andra aktiviteter som ingår i introduktionsplanen påverkas på grund av att personen har förvärvsarbete eller eget företag, bortfaller introduktionsersättningen helt. Person som arbetar utan att arbetsgivaren fullgör redovisningsskyldighet beträffande skatter och övriga avgifter är inte berättigad till introduktionsersättning. Detta gäller även om personen är egen företagare. Person som inte påbörjar eller fullföljer sin individuella introduktionsplan på grund av att man inte sökt, inte accepterat erbjuden plats eller sagt upp barnomsorg är inte berättigad till introduktionsersättning. Ej kommer till kallade aktiviteter som ingår i introduktionsplanen. Tackar nej till erbjuden praktikplats. Tackar nej till erbjuden dagisplats eller säger upp densamma. Tackar nej till arbete utan giltigt skäl. Vid arbete där arbetsgivaren inte fullgör sin redovisningsskyldighet beträffande skatter och andra avgifter. Vid start av eget företag utan medverkan från arbetsförmedlingen/utvecklingsfonden. Vid studier på gymnasie- och universitetsnivå. Överskott Överskott av lön d v s det belopp som överstiger norm kr överförs som inkomst på nästa månads beräkning av introduktionsersättning. Väntan på utbildningsplats eller barnomsorg Introduktionsersättning utbetalas i avvaktan på utbildningsplats, barnomsorgsplats. Vid eventuell väntan på barnomsorgsplats, utbetalas introduktionsersättningen under förutsättning att sökanden regelbundet deltar i öppen förskola eller annan lämplig verksamhet anvisad av och överenskomna med flyktingmottagningen. Uppehåll mellan aktiviteter/utbildning som ingår i introduktionsplanen kan förekomma. Den enskilde ska kunna uppvisa intyg på att denna sökt eller antagits till annan utbildning, praktik eller arbete. För att behålla introduktionsersättningen under väntan ska personen delta i lämpliga aktiviteter vilka anvisas och överenskommes med flyktingmottagningen.

5 5(6) Medgivande Sökande av introduktionsersättning har rätt att erhålla information om vilka uppgifter som fortlöpande registreras i flyktingmottagandets register. De uppgifter som registreras i flyktingregistret får vidareföras till berörda myndigheter. Ledighet/semester Person som följer uppgjord introduktionsplan har rätt till 25 dagars semester per år. Rekognoseringsresa till hemlandet kan göras i samband med skoluppehåll. Pågående studier/praktik och rätten till studiestöd eller annan försörjningsform kan påverkas. Introduktionsersättning utbetalas för ledighet i avvaktan på barnomsorgsplats under förutsättning att sökanden regelbundet deltar i öppen förskoleverksamhet. Introduktionsersättning utbetalas för ledighet i avvaktan på utbildningsplats på s f i, Af, Komvux eller annan utbildningsanordnare. Överklagande Beslut att inte utbetala introduktionsersättning får överklagas till Länsrätten. Beslutet är skriftligt och följs av en besvärshänvisning. Flyktinghandläggaren kan vara behjälplig vid skrivande av överklagan. Överklaganden kan också skrivas på hemspråket. Överklagan ska vara skriftlig och inlämnas till invandrarbyrån inom 3 veckor från det datum då beslutet erhölls. Beslut om introduktionsersättningens storlek kan inte överklagas. Återbetalningsskyldighet Den som får introduktionsersättning är skyldig att snarat, senast inom 10 dagar från beslut om ändrade förhållanden, till invandrarbyrån redovisa inkomster, förändrade familjeförhållanden, avbryta utbildning, m m som kan påverka rätten till eller storleken på ersättningen. Att inte meddela sådan förändring kan innebära återbetalningsskyldighet alternativt polisanmälan för misstänkt bedrägeri. För mycket utbetald introduktionsersättning till följd av att personen ej anmält förändring före kommande utbetalning medför återbetalningsskyldighet. Frivillig överenskommelse om återbetalning av för mycket utgiven ersättning bör träffas. Frivillig överenskommelse får inte vara längre än tre månader. Att underlåta att meddela sådan förändring kan innebära straffansvar. Det kan innebära att polisanmälan kommer att göras.

6 6(6) Invandrarbyrån ANSÖKAN OM INTRODUKTIONSERSÄTTNING Namn... Personnummer... Adress... c/o adress... Postadress... Tel... Introduktionsersättning Ersättningsnivåerna relateras till gällande basbelopp för 2003 som är kr. Introduktionsersättningen är individuell och knyts till varje enskild person. Gällande belopp från Ensamstående Ensamstående utan barn Ensamstående inneboende gäller från Sambo/gifta utan barn Sambo/gifta med barn Barn med försörjningspliktiga föräldrar Barn 0-15 år Belopp per månad 7878 kr 7354 kr 5371 kr 5371 kr 5847 kr 983 kr 655 kr Utbetalning Introduktionsersättningen utbetalas i förskott omkring den 27:e varje månad. Ersättningen utgår tidigast från den dag personen mottagits i de kommunala flyktingmottagandet och ansökt om introduktionsersättning. Introduktionsersättningen utbetalas endast under förutsättning att den individuella introduktionsplanen följs. Sökande ska medverka till att bli självförsörjande inom två år. Introduktionsersättning utbetalas maximalt i två år från mottagningsdatum i första kommun. Medgivande Sökande av introduktionsersättning har rätt att få information om vilka uppgifter som fortlöpande registreras i flyktingenhetens register. Undertecknad medger att dessa uppgifter får kommuniceras mellan berörda myndigheter som exempel Komvux, sfi, försäkringskassan, skattemyndigheten, arbetsföremedlingen och landstinget m fl. Jag har tagit del av reglerna för introduktionsersättning i Sala kommun samt medger ovanstående kommunicering. Sala den... Underskrift Handläggare...Tel...

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. <Socialförvaltningen> Kils kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 2013-12-19 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Översyn

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer