Verksamhetsplan Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, Vänersborg Telefon 0520/ Besök Åkerssjövägen 10, Trollhättan Besök Järnvägsbacken 1C, Vänersborg

2 Innehållsförteckning Visit Trollhättan Vänersborg AB 3 Syfte 3 Verksamhetsidé 3 Vision 3 Nuläge 3-4 Strategiskt utvecklingsarbete 5 Strategier 5 Mål och 6-8 2

3 Visit Trollhättan Vänersborg AB Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun har i samverkan med företag och andra intressenter bildat en gemensam turismorganisation i december 2007, Trollhättan-Vänersborgs ideella förening för turismutveckling. Föreningen består av ca 210 medlemmar. Den operativa verksamheten bedrivs genom det av föreningen helägda bolaget, Visit Trollhättan Vänersborg AB. Medlemsavgiften till den ideella föreningen består av en fast medlemsavgift för år 2014 av 500 kr samt en rörlig serviceavgift till bolaget vars storlek baseras på årsarbetare och kategori av företag, förening eller organisation. Visit Trollhättan Vänersborg AB har via uppdragsavtal och ägardirektiv fått i uppdrag att utföra ett antal tjänster för kommunerna och medlemmarna. Enligt riktlinjerna i avtalen ska bolaget bland annat medverka i kommunernas arbete med strategiska besöksnäringsfrågor och marknadsföra städerna som en attraktiv destination i syfte att öka Trollhättan-Vänersborgs andel av marknaden inom besöksnäringen. Dessutom ansvarar bolaget för att utveckla och driva två åretruntöppna blå/gula turistbyråer med placering på Innovatumområdet, Trollhättan respektive Resecentrum, Vänersborg. Parterna träffas regelbundet för idéutbyte och samordning. Syfte Att skapa stor medlemsnytta för bolagets medlemmar/ägare genom att åstadkomma ökad affärs- och privatturism i vårt område. Verksamhetsidé Visit Trollhättan Vänersborg AB är den framgångsrika turismfrämjaren vid Vänerns sydspets, som erbjuder god service och nytänkande. Vi arbetar kunnigt, kreativt, kostnadseffektivt och värnar om miljön. Vision Trollhättan-Vänersborg är en ledande destination i Västsverige och Visit Trollhättan Vänersborg AB är ett omtalat mönsterexempel inom svensk turistnäring. Nuläge Bolaget och Destinationen Två turistbyråer ett bolag har utvecklats till ett koncept med ett starkt och kreativt personalteam som är experter på Trollhättan-Vänersborg. Båda turistbyråerna har haft ungefär samma besöksantal som år Däremot ökar besöken markant på destinationens webbplattform via mobilsajten. En stadig ökning av besök sker också via de sociala medierna. Fortsatt utveckling sker kontinuerligt av tillgängligheten via webben med information, bokningsbara produkter, sökoptimering och länkningar. Bolaget skaffar sig bland annat via Västsvenska Turistrådet kunskap och kompetens kring paketering och marknadsföring. Bolaget utvecklas kontinuerligt mot kund, medlemsföretag samt i lokala och regionala nätverk. Samarbetet med medlemsföretagen, Dalslands Turist AB, Fyrbodals kommunalförbund, Västsvenska Turistrådet, Visit Värmland och Visit Sweden i gemensamma aktiviteter och projekt stärker och utvecklar bolaget och destination Trollhättan-Vänersborg inom besöksnäringen. Bolaget är samarbetspartner i Interreg EU-projektet Marifus med Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Högskolan Väst, Innovatum Science Center och partners inom Limfjorden i Danmark. Bolaget har en central roll för destinationsutveckling kring Trollhätte kanal och Vänern. Projektet pågår fram till årsskiftet 2014/

4 Bolaget har beviljats medel för genomförandet av en förstudie med projektnamn Flygets betydelse för hållbar destinationsutveckling. Förstudien ska undersöka hur Trollhättan-Vänersborgs Flygplats kan stödja de insatser som görs för att utveckla Fyrbodals destinationer. I Trollhättan-Vänersborg finns idag en väl sammansatt hotell- och konferensgrupp där man diskuterar olika former av samverkan och marknadsaktiviteter. Idag har de större anläggningarna sin egen säljorganisation vilket innebär att Visits roll har utvecklats till säljinsatser mot större möten/kongresser. Gruppen ser ett stort värde i Visits roll att identifiera, värdera och värva större möten till destinationen vilket innebär att fler anläggningar ges möjlighet att ta del av arrangemangen och de ekonomiska positiva effekterna. För detaljhandeln har dessa möten också stor betydelse eftersom delegater framförallt till en internationell kongress oftast är betalningsstarka och vill uppleva och handla så mycket som möjligt under sin resa. Att marknadsföra destinationen i sin helhet ser man som mycket angeläget för att stärka attraktionskraften. Tillgängligheten med utbyggnaden av järnvägen och E45 är en viktig konkurrensfaktor vid val av mötesdestination. De genomförda kongresser som bolaget administrerat har gett ett mycket gott betyg i värdskap och service. Investering i ett kongresshanteringsverktyg har skapat en effektivisering för samtliga involverade parter i en kongress såsom den lokala värden, arrangören, hotell- och konferensanläggningar och vår egen organisation. Detta ger en ökad trygghet i att vilja förlägga fler möten till destination Trollhättan-Vänersborg. I samband med expansionen och satsningar av arenor under de senaste åren har Visit initierat ett nätverk med fokus på hur vi genom samverkan kan attrahera fler mässor, kongresser, event i den konkurrens om besökarna som idag är stenhård i takt med att flera nya arenor tillkommit i närområdet och i Sverige. För att vara konkurrenskraftig räcker det inte att erbjuda ett attraktivt evenemangsutbud utan även andra aktiviteter måste ingå liksom logialternativ och ett varierat restaurangutbud. En TEM-undersökning med år 2013 som bas kommer att presenteras under våren Tidigare undersökningar är genomförda utifrån år 2006 och år Dessa tre undersökningar kommer att ge en bild av utvecklingen för destinationen över tid och en kunskap om turismens samhällsekonomiska betydelse. 4

5 Omvärlden De flesta regioner och kommuner arbetar idag mer strategiskt med turismfrågor än tidigare. Turistorganisationerna var tidigare en fysisk plats, en turistbyrå, där man fick service och kunde köpa souvenirer. Idag är det ofta komplexa och professionella organisationer som sysslar med destinationsutveckling. Tidigare räckte det med att ha kunskap om produkterna och den egna destinationen, producera/distribuera informationsmaterial och ge personlig rådgivning till personer redan på plats. Idag måste destinationsorganisationer dessutom ha kunskap om besökarna och deras förväntningar/krav, varför man ska besöka just min destination, förståelse för hur man lockar besökare, får besökare att konsumera på destinationen, hur destinationen blir attraktivare för näringsliv och invånare, fokus på både affärs- och fritidsresenärer samt ansvar för en fungerande samverkan mellan direkta och indirekta turistaktörer. Förlorare är enligt HUI de destinationer som fortfarande driver en traditionell turistorganisation. Svensk turism påverkas, förutom av konjunkturen, av andra faktorer varav några är påverkbara och andra inte. Vädret och valutan är två faktorer som inte går att förutse. Påverkbara faktorer är marknadsföring, produktutveckling och tillgänglighet. Attraktiva destinationer måste ha säljbara produkter och därmed blir paketeringen en viktig komponent för framgång. Dessutom måste produkterna marknadsföras vilket inte enbart kräver resurser utan även kompetens inom flera nya områden bland annat den digitala marknadsföringen. Strategiskt utvecklingsarbete Ett strategiskt arbete pågår kontinuerligt i bolagsstyrelsen om hur bolaget på ett optimalt sätt ska använda resurserna i form av personal, medlemmar, pågående projekt och kapital för att nå nuvarande vision parallellt med att förhålla sig till ägardirektiv, uppdragsavtal och den utveckling som sker i omvärlden. Följande har styrelsen bland annat att ta hänsyn till; Under sommaren 2010 utkom Svensk Turism AB med en Nationell strategi för hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring. Strategin har utarbetats i samarbete med Visita (SHR), Visit Sweden, Tillväxtverket, Swedavia, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer-/Västsvenska Turistrådet, Stockholms Visitors Board. En strategi som fokuserar på destinationsutveckling där man framhåller att Sverige har en mycket stor potential för ytterligare tillväxt och sysselsättning i besöksnäringen, men behöver fler attraktiva, högkvalitativa, exportmogna destinationer. Strategi Verka i nära samarbete med medlemsföretagen Aktivt arbeta för en utökad medlems- och ägarkrets Samarbeta med strategiskt viktiga intressenter Kontinuitet och uthållighet i basverksamheten genom en effektiv, integrerad och flexibel organisation Utökad privat, grupp- och konferensmarknad Definiera målgrupper Utveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra reseanledningar inom de tre unikum som destinationen erbjuder, Fall- och slussområdet, Halle-Hunneberg och Vänern med målet att bli en exportmogen destination Utveckla turistbolaget med målet att bli ett destinationsbolag 5

6 6 Möten Mål och 2014 Mål som kan hänföras till Visionen att Trollhättan-Vänersborg ska bli en ledande destination i Västsverige Ökad kännedom om Trollhättan-Vänersborg som mötesdestination Ökat antal kongresser Visningsresor, kundbesök, bearbeta lokala värdar, medverka i nationella nätverk Fortsatt samarbete med destinationens största arenor Erbjuda kvalitetssäkrade aktivitetskoncept Marknadsföra för mötesbokare m fl Utse bästa ambassadör för införsäljning av destination Trollhättan-Vänersborg Bearbeta konferensköpare i Norge - ett samarbete med Visit Sweden Översätta och produktfolder till engelska Lansering av blogg för möten på för att öka den digitala närvaron Utveckla och paketera studiebesök inom energi- och miljöteknik (Technical Visits) Privatturism Öka antalet bokade gästnätter inom privatturismen Definiera målgrupper och till vad de efterfrågar, vilka upplevelser attraherar resenären, vilka budskap lyssnar resenären på, genom vilka marknadskanaler når vi resenären? Prioritera reseanledningar vid produktutveckling och paketering Inventera vilka paketerbjudanden medlemsföretagen erbjuder, kvalitetssäkra dessa för marknadsföring och bokning via bokningssystemet CityBreak Marknadsföra destinationen i vissa av de kampanjer som Visit Sweden och Västsvenska Turistrådet erbjuder samt regionalt genom aktivitet Nordstan samt annonsering i GP tillsammans med samarbetspartners Bearbeta bussbolag digitalt och via personliga besök samt arrangera visningsresor Utveckla aktiviteten stadsvandring med dramatiserade vandringar/ storytelling på svenska samt engelska Samverka med kommunerna i frågor som berör infrastruktur och tillgänglighet med fokus turism Översyn av tillgänglighetsdatabasen

7 Evenemang Visit är det självklara navet för samordning och marknadsföring av evenemang Medverkar i utvecklingen av evenemang och aktiviteter Invånarna i Trollhättan-Vänersborg känner till evenemangsutbudet Kommunerna och arrangörer ges möjlighet att registrera evenemang i den gemen samma databasen för exponering på egen och på destinationens hemsida Marknadsföring av evenemangsdatabasen till fler arrangörer för aktivt deltagande. Ett samlat utbud ger ett större attraktionsvärde för destinationen och ett kraftfullt planeringsverktyg för arrangörer. Kvalitetssäkring av text och bild. Erbjuda evenemangsarrangörer försäljning av evenemangsbiljetter dygnet runt via vår hemsida och bokning on-line i City Break, ett komplement till befintliga försäljningskanaler. Gästen ges möjlighet att nå hela destinationens utbud och samtidigt boka övernattning, ytterligare aktivitet mm Ge kunden ett stort utbud av erbjudanden att själv paketera aktiviteter, evenemang och logi för bokning on-line Annonsering sker lokalt och regionalt samt i turistguiden, webb och sociala medier Deltar aktivt i arbetsgrupper för utveckling av aktiviteter och evenemang Webb Öka antalet besökare på hemsidan och sociala medier En kontinuerlig uppdatering av bilder, texter och annonser Sökordsoptimering Länkning till och från våra medlemsföretags sajter och andra webbsajter Lansering av filmapp Samordnande roll i utveckling av ny webbplats Södra Vänern Uppföljning av modul Kundnöjdhet Utveckla arbetet med mobilsajt via Västsvenska Turistrådet/Turistsupport Arbeta för att kvalitetssäkra information om destinationen på platser som Wikipedia, Tripadvisor m fl. Exponera destinationen via sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube samt en blogg Informera om tillgänglighet för personer med funktionshinder på hemsidan 7

8 Mål och 2014 Mål som kan hänföras till visionen att Visit Trollhättan Vänersborg AB är ett omtalat mönsterexempel inom svensk turism Initierar och medverkar i projekt för utveckling av besöksnäringen Samarbetspart i Interreg EU-projektet Marifus (Maritime Inlands past, present and Future Strengths) tillsammans med Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Innovatum Science Center, Högskolan Väst och Aalborgs Universitet, Region Midtjylland, Nordjyllands kystmuseum och Nätverk Limfjorden. Projektet skall på basis av områdena kring Trollhätte kanals och Limfjordens natur- och kulturvärden och det maritima kultur arvet utveckla hållbara och attraktiva maritima miljöer och upplevelser, som erbjuder besökare spännande och unika besök. Projektperiod: Projektägare/samarbetspart i förstudien Flygets betydelse för hållbar destinationsutveckling. Projektperiod: Ökat inslag av digital marknadsföring Stärka våra sociala nätverkskanaler Öka tillgängligheten till information och bokningsmöjligheter både på webben och mobilsajten Öka medvetenheten och kunskapen bland medlemsföretagen om miljöfrågor Erbjuda möjlighet att tydliggöra den certifiering medlemsföretagen idag arbetar utifrån på eget produktblad på Personalen ska genom sin kunskap och servicekänsla överträffa kundens förväntningar Göra studiebesök lokalt och i närområdet för att öka kännedomen om besöksmål och anläggningar. Kompetensutveckling i värdskap, service och försäljning. Benchmarking. Att följa de riktlinjer och utbildningskrav för en nationell auktoriserad blå/gul turistbyrå som rekommenderas av branschföreningen Visita 8

9 Presentera Visits arbete och resultat samt destinationens utveckling i ett regionalt och nationellt perspektiv Erfarenhetsutbyte med Arbetsgivarorganisationen KFS, Branschföreningen Visita, Fyrbodals kommunalförbund, Västsvenska Turistrådet, Dalslands Turist AB, Visit Sweden med m fl nätverk Mediabearbetning Presentera hur turistbolaget kan utvecklas till ett destinationsbolag Belysa hur turistbyråverksamheten nationellt utvecklas i Sverige Hur anpassar vi den lokala organisationen till ett regionalt och nationellt synsätt på en destinationsorganisation? Våra medlemmar Minst 50 % av våra medlemmar ska känna sig delaktiga och är länkade till Kontinuerligt rekrytera nya medlemmar och informera om varför ett partnerskap genom kraftsamling stärker destinationen Nyhetsbrev, informationsträffar, samverkan i arbetsgrupper, marknadsföring i gemensamma kampanjer Erbjuda seminarier och utbildning Medverka till att synliggöra medlemmars miljödiplomering och tillgänglighetsinventering på destinationens webbplats

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19

1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19 1 (9) Årsredovisning 2009 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19 2 (9) Årsredovisning 2009 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: Med målet Skandinaviens

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer