EXAMENSARBETE. Bipacksedlars läsbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Bipacksedlars läsbarhet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:48 HV Bipacksedlars läsbarhet En studie av bipacksedlar med fokus på kontraindikationer Annica Borg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Medicinsk vetenskap 2005:48 HV - ISSN: ISRN: LTU-HV-EX--05/48--SE

2 Bipacksedlars läsbarhet - en studie av bipacksedlar med fokus på kontraindikationer Annica Borg Receptarieprogrammet HRP 021 Luleå tekniska universitet VT- 05 Hälsovetenskapliga institutionen Handledare: J. Lars G. Nilsson

3 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Introduktion 4-5 Syfte 5 Metod 5-6 Resultat 6-11 Diskussion 11 Slutsats 12 Tackord 12 Referenser 12 Bilaga 1 13 Bilaga

4 Sammanfattning Bipacksedlar är den enskilda individens enklaste möjlighet att på egen hand inhämta information om sitt läkemedel och bör därmed komplettera läkares och farmacevters information. Alla har ju inte tillgång till Internet till exempel för att kunna läsa informationen på fass.se. Informationen bör vara lättläst och lätt att förstå, utan att individen behöver medicinska kunskaper för att kunna tolka den. Därför bör bipacksedlar granskas och resultaten publiceras så att tillverkarna kan finna den optimala utformningen av bipacksedeln, så att den blir anpassad för gemene man. Studiens syfte var att granska bipacksedlarna för preparat inom gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID (M01A) samt läkemedel innehållande kodein (N02AA59), dextropropoxifen (N02AC) och tramadol (N02AX). Syftet var också att framförallt se hur informationen angående kontraindikationer framställdes. Materialet omfattade totalt 43 läkemedel, tagna ur FASS 05/06. Bipacksedlarna granskades med hjälp av ett särskilt protokoll. Protokollet Granskning av bipacksedlar (bilaga 1) bestod av 11 punkter och den maximala poängen en bipacksedel kunde få var 25 poäng. Resultatet för de granskade läkemedlen hamnade mellan 21 poäng och 16 poäng. Avsnittet för kontraindikationer granskades med hjälp av 5 punkter. Varje punkt gav ett poäng. Med denna granskning i åtanke drogs sedan slutsatser om kontraindikationernas kvalitet. Det visade sig att det var bra kvalitet på det avsnittet hos de berörda bipacksedlarna. Det visade sig också att poängen för den totala granskningen var oberoende av kvaliteten på kontraindikationerna eftersom de bipacksedlar som fick hög poäng på kontraindikationerna inte fick hög poäng på den totala granskningen. Resultatet visade att det är viktigt att granska delarna av bipacksedeln och inte bara helheten. Det visade sig också att det finns förbättringar kvar att göra för att bipacksedlarna ska få en optimal utformning och täcka användarens informationsbehov. 3

5 Introduktion Bipacksedlar är ofta den enda skriftliga informationskällan som patienten har tillgång till. Information från läkare och farmacevter är oftast muntlig och lätt att glömma. Därför är det viktigt att bipacksedeln är lättläst, lätt att förstå och att den inbjuder till läsning. På grund av detta är det bra med både granskning och publicering av den granskningen för att få tillverkarna medvetna om eventuella brister på sina bipacksedlar. Sedan 1999 ska alla läkemedelsförpackningar som säljs inom EU vara försedda med skriftlig patientinformation, det vill säga bipacksedlar. Bipacksedlarna utformas av läkemedelsföretagen och godkänns av Läkemedelsverket. Informationen måste uppfylla vissa krav som återfinns i Läkemedelsverkets författningssamling 1995:11 eller EU direktivet Directive 92/72 EEC 1. En väl utformad och lättläst bipacksedel leder förhoppningsvis till en förbättrad läkemedelsanvändning för patienten och även lägre kostnader för samhället. Genom att patienter inte fått klar information om hur de ska använda sitt läkemedel kan det leda till dålig följsamhet (compliance). Till exempel kan patienten ta för några tabletter och därmed få utebliven effekt samt riskera att då helt sluta med behandlingen utan att tala om detta för läkaren. Alternativt kan patienten ta för många tabletter och därmed få biverkningar samt sluta ta tabletterna på grund av dessa, utan att tala med läkaren. Felaktig läkemedelsanvändning uppskattas kosta lika mycket som läkemedlen i sig på grund av sjukhusvistelser, behandlingar av uppkomna biverkningar, förlorad arbetsinkomst med mera. Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI) är en statlig stiftelse som arbetar för en bättre läkemedelsanvändning i samhället. Dess syfte är att främja en effektiv användning, både ekonomiskt och medicinskt, av läkemedel. 2 Detta uppnår de genom att kombinera forskning, studier, analyser, utbildning och information. År 2000 utarbetade NEPI en metod för att granska informationen i bipacksedlarna. Metoden gick i korthet ut på att 30 slumpvis valda bipacksedlar för de vanligaste preparaten granskades av både experter (språkvetare, farmacevter samt kunniga av EU-direktivet) och patienter och resultaten jämfördes. Patienterna gav bipacksedlarna snittpoängen 16 av 25 möjliga. Detta visade att bipacksedlarna behövde förbättras, både utformningen och innehållsmässigt. Resultaten visade även att experternas bedömningar låg nära patienternas bedömningar. 4

6 Därmed drogs slutsatsen att det räcker med en granskning med hjälp av protokollet de utformade för att bedöma läsbarheten för bipacksedlar. Därför har metoden använts i denna studie. Metoden publicerades 2003 i en studie NEPI gjort tillsammans med Apoteket AB. 3 En alldeles färsk studie från NEPI visar att avsnittet om kontraindikationer är svårt att förstå för patienterna. Detta kan bero på att texten är för komplicerad, patienten har en hög ålder eller en låg utbildningsgrad. 4 Min studie har visat ett annat alternativ, att de kanske inte vet under vilken rubrik de ska läsa. Det finns tre rubriker som kan vara aktuella: När ska läkemedlet inte användas, Vad du ska undvika under behandlingen och Att tänka på innan och under användningen av läkemedlet. I denna studie har rubriken Att tänka på innan och under användningen av läkemedlet tolkats som beskrivning av kontraindikationer. Syfte Studiens syfte är att granska bipacksedlar för preparat inom ATC-koderna M01A, N02AA59, N02AC samt N02AX (tabell 1, bilaga 2) i sin helhet och att titta speciellt på hur kontraindikationer och dess information framställs. Metod Läkemedel indelas efter sitt användningsområde inom ATC-systemet. (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) 43 stycken preparat med ATC-koderna M01A, N02AA59, N02AC samt N02AX (tabell 1) granskas med hjälp av protokollet Granskning av bipacksedlar (bilaga 1). Preparatens bipacksedlar hämtas från Läkemedelsverkets hemsida. 5 Granskningsprotokollet består av 11 punkter och kan ge maximalt 25 poäng. Resultatet finns i tabell 2. Tabell 1. ATC-kod och läkemedelsgrupp ATC-kod Läkemedelsgrupp M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel, NSAID N02AA59 Kodein/kodeinkombinationer N02AC Dextropropoxifen/dextropropoxifenkombinationer N02AX Tramadol 5

7 Avsnittet för kontraindikationer granskas sedan med hjälp av ett eget protokoll som kan ge maximalt 5 poäng. Varje uppfylld information ger en poäng. Punkterna har valts med tanke på de mest representerade användarna, den äldre befolkningen. Dessutom har hänsyn tagits till utformningen och språket. Resultatet finns i tabell 4. Resultat Tabell 2. Poängresultat för den totala granskningen. (I fallande ordning) Läkemedel Totalt Xefo Treo Comp Modifenac Mobic Barcan Arcoxia Tramadol Relifex Prodon Piroxicam Orudis Retard Ketoprofen Ipren Indomee Ibumetin Diklofenak Clinoril Brufen Brexidol Bextra Arthrotec Alpoxen Alindrin Voltaren Tradil Tiparol Siduro Retard Pronaxen Nobligan Naprosyn Glucosine Doloxene

8 Dexofen Alganex Tradolan Panocod Naproxen Celebra Confortid Citodon Artrox Ardinex Distalgesic Medeltal 3 2 1,1 1,4 1,9 4, ,3 Resultat för de enskilda punkterna i tabell 2. (Delade i ATC-kod) 1. Namn som rubrik, läkemedelsform, styrka 34 bipacksedlar hade maximala poängen 3. Av dessa tillhörde 28 stycken ATC-kod M01A, 1 tillhörde ATC-kod N02AA59, 2 tillhörde ATC-kod N02AC och 3 tillhörde ATC-kod N02AX. 8 bipacksedlar fick 2 poäng och 1 bipacksedel fick 1 poäng. 2. Innehållsämnen Här fick samtliga bipacksedlar maximala poängen Hur verkar läkemedlet? Ingen bipacksedel fick de maximala 3 poängen. 5 bipacksedlar fick 2 poäng (av dessa tillhörde 4 stycken ATC-kod M01A och 1 tillhörde ATC-kod N02AA59) och 38 stycken fick 1 poäng. 4. Information 27 bipacksedlar fick de maximala 2 poängen. Av dessa tillhörde 24 stycken ATC-kod M01A, 1 tillhörde ATC-kod N02AA59, 1 tillhörde ATC-kod N02AC och 1 tillhörde ATC-kod N02AX. 7 bipacksedlar fick 1 poäng och 9 bipacksedlar fick 0 poäng. 5. Godkänd indikation 37 bipacksedlar fick maximala poängen stycken tillhörde ATC-kod M01A, 2 tillhörde ATC-kod N02AA59, 3 tillhörde ATC-kod N02AC och 4 tillhörde ATC-kod N02AX. 6 bipacksedlar fick 1 poäng. 7

9 6. När ska läkemedlet inte användas Maximala poängen var 5. Detta uppnåddes av 39 bipacksedlar varav 29 tillhörde ATC-kod M01A, 3 stycken tillhörde ATC-kod N02AA59, 3 tillhörde ATC-kod N02AC och 4 tillhörde ATC-kod N02AX. Resterande 4 bipacksedlar fick 4 poäng. 7. Doseringsanvisning, bruksanvisning, glömd dos, för stor dos Endast 7 bipacksedlar fick de maximala 4 poängen. Av dessa tillhörde 4 stycken ATC-kod M01A, 1 tillhörde ATC-kod N02AC och 2 tillhörde ATC-kod N02AX. Hela 30 bipacksedlar fick 3 poäng, 5 bipacksedlar fick 2 poäng och 1 bipacksedel fick 1 poäng. 8. Biverkningar Här fick samtliga bipacksedlar den maximala 1 poängen. 9. Förvaring 13 bipacksedlar fick den maximala 1 poängen. 11 stycken tillhörde ATC-kod M01A, 1 tillhörde ATC-kod N02AA59 och 1 tillhörde ATC-kod N02AX. Resterande 20 bipacksedlarna fick 0 poäng. 10. Hållbarhet Här fick samtliga bipacksedlar maximala poängen Senaste revision Här fick ingen bipacksedel någon poäng. Det var ingen bipacksedel som hade en aktuell revision. Datum för senaste revisionen varierade från 1999 till bipacksedlar hade datum äldre än 2004 och resterande 35 bipacksedlar reviderades någon gång under Citodon och Treo Comp var värst med senaste revisionen år Tabell 3. Punkter som alla preparaten fick maxpoäng på. Totala granskningen. Punkt Fråga 2 Innehållsämnen, hjälpämnen 8 Biverkningar 10 Hållbarhet 8

10 Granskningen av kontraindikationsavsnittet utförs med hjälp av en egen 5-punktsmodell. 1. Rådgör med din läkare 2. Varning till äldre om ökad biverkningsfrekvens 3. Icke-medicinska termer 4. Listat i punktform 5. Varning för samtidig användning av andra liknande analgetika Punkterna valdes med hänsyn till följande: att läkemedlen inom NSAID-gruppen bör doseras och kontrolleras av läkare, då missbruk kan bli vanligt. Det är främst äldre som regelbundet tar sådan medicin och dessa är känsligare för biverkningar, främst på grund av nedsatta njurfunktioner. Icke-medicinska termer ökar chansen för förståelse. Listning i punktform gör bipacksedelns information mer lättläst och tillgänglig. NSAID ska inte kombineras med andra liknande smärtstillande preparat, men detta har erfarenhet visat att patienterna ofta är omedvetna om. Tabell 4. Poängresultat för granskning av kontraindikationer. (I fallande ordning) Läkemedel Totalt Alganex x x x x x 5 Ardinex x x x x x 5 Naprosyn x x x x x 5 Naproxen x x x x x 5 Orudis Retard x x x x x 5 Alindrin x x x x 4 Alpoxen x x x x 4 Arcoxia x x x x 4 Arthrotec x x x x 4 Barcan x x x x 4 Brexidol x x x x 4 Celebra x x x x 4 Clinoril x x x x 4 Confortid x x x x 4 Diklofenak x x x x 4 Ibumetin x x x x 4 Indomee x x x x 4 Ipren x x x x 4 Ketoprofen x x x x 4 Mobic x x x x 4 Modifenac x x x x 4 9

11 Piroxicam x x x x 4 Prodon x x x x 4 Relifex x x x x 4 Voltaren x x x x 4 Bextra x x x 3 Citodon x x x 3 Distalgesic x x x 3 Doloxene x x x 3 Nobligan x x x 3 Panocod x x x 3 Pronaxen x x x 3 Tiparol x x x 3 Tradolan x x x 3 Tramadol x x x 3 Treo Comp x x x 3 Xefo x x x 3 Artrox x x 2 Brufen x x 2 Dexofen x x 2 Glucosine x x 2 Siduro Retard x x 2 Tradil x x 2 Medeltal 3,6 % Resultat för de enskilda punkterna i tabell 4. (Delade i ATC-kod) 1. Rådgör med din läkare Alla utom en bipacksedel (Tradil, ATC-kod M01A) fick poäng här. 2. Varning till äldre om ökad biverkningsfrekvens 24 bipacksedlar fick poäng på denna punkt. Samtliga tillhörde ATC-kod M01A. 3. Icke-medicinska termer Samtliga bipacksedlar fick poäng. 4. Listat i punktform 15 bipacksedlar fick poäng. Av dessa tillhörde 9 stycken ATC-kod M01A, 2 ATC-kod N02AC och 4 ATC-kod N02AX. 10

12 5. Varning för samtidig användning av andra liknande analgetika Här fick 29 bipacksedlar poäng. Av dessa tillhörde 26 stycken ATC-kod M01A och 3 ATCkod N02AA59. Tabell 5. Punkter som alla preparaten fick maxpoäng på. Kontraindikationer. Punkt Information 3 Icke-medicinska termer Alla utom en bipacksedel (Tradil) fick poäng för att de informerade om att patienten bör rådgöra med sin läkare och det är ett mycket bra resultat. Det var bara strax över hälften av bipacksedlarna som informerade äldre användare om ökad biverkningsfrekvens. Genom att äldre är en stor konsumentgrupp av dessa läkemedel borde fler bipacksedlar informera om detta. Detsamma gäller för information om samtidig användning av andra smärtstillande läkemedel, 29 bipacksedlar av 43 gav denna information. Genom erfarenhet från yrkeslivet har det märkts att denna information är saknad och att den skulle behövas på fler bipacksedlar. Sämst resultat blev det på punkten om designen av bipacksedlarna. Listning i punktform gör bipacksedeln mer lättläst och inbjuder till läsning, därför borde företagen verkligen skärpa sig på denna punkt. Diskussion I den totala granskningen fick bipacksedlarna ett medelvärde på 19,3 poäng (se tabell 2). 23 bipacksedlar hamnade över medelvärdet och 20 stycken hamnade under medelvärdet. Ingen av bipacksedlarna fick de maximala 25 poängen. Detta tyder på att det finns stora förbättringar att göra för läkemedelsföretagen. Granskningen av kontraindikationerna gav bättre resultat med ett medelvärde av 3,6 poäng av 5 möjliga (se tabell 4). 25 bipacksedlar hamnade över medelvärdet och 18 stycken hamnade under medelvärdet. 5 stycken fick de maximala 5 poängen och för resterande krävs det bara mindre justeringar för att öka i poäng. Resultatet visar att det inte råder någon korrelation mellan den totala poängen och poängen för kontraindikationerna. Den totala granskningen visade att stora förbättringar kan och bör göras medan granskningen av kontraindikationerna visar att bara mindre förbättringar kan göras. Främst gäller det utformningen och designen av bipacksedlarna, för att göra dem mer lättlästa och för att inbjuda till läsning. 11

13 Slutsats Den totala granskningspoängen har i stort sett ingenting med kvaliteten på kontraindikationsavsnittet att göra. Samtliga preparat som hade den högsta poängen på kontraindikationerna fick 20 poäng eller mindre på den totala granskningen. I avseende på bara kontraindikationerna var bipacksedlarna mycket bra i överlag. Endast ett fåtal kan förbättra sin information medan den övergripande förbättringen som kan göras rör utseendet av avsnittet, nämligen att sätta informationen i punktform för att göra den mer lättläst. Resultatet visar också att det är viktigt att titta på delarna av bipacksedlarna och inte bara på helheten. Kontraindikationer är viktiga för patienten att förstå så att onödiga biverkningar eller felbehandlingar kan undvikas. Tackord Jag vill tacka de personer som hjälpt mig med detta arbete. Min handledare på stiftelsen NEPI: J. Lars G. Nilsson Min kontaktperson på Luleå tekniska universitet, Hälsovetenskapliga institutionen: Dan Haupt. Referenser 1. Directive 92/72/EEC. Council Directive 92/72/EEC of 31 March 1992 on the labelling of medicinal products for human use and on package leaflets. OJ No L 113 of , p Gustafsson J, Kälvemark S, Nilsson G, Nilsson JLG. A method to evaluate patient information leaflets. Drug inform J. 2003;37: Gustafsson J, Kälvemark S, Nilsson G, Nilsson JLG. Patient information leaflets Patients comprehension of information about interactions and contraindications. In press,

14 Bilaga 1 Granskning av bipacksedlar Granskning baserad på LVFS 1995:11 Preparat Granskad av... Datum Position Beteckning, krav etc. Max Preparatets enl. LVFS poäng poäng 1 Namn, som rubrik (1) Läkemedelsform, beredningsform, färg, märkning (1) 3 Styrka, vikt/avdelad dos (1) 2 Innehållsämnen (1), även hjälpämnen (1) 2 3 Hur verkar medlet? Svaret täcker texten i Fass (3) Svaret ofullständigt men är mer än halva texten i Fass (2) 3 Svaret ofullständigt, mindre än halva texten i Fass (1) 4 Information lämnas av adress (1), telefon (1) 2 5 Godkänd indikation. Alla indikationer är med (2) 2 Någon indikation saknas (1) 6 När skall medlet inte användas (1). 1 Graviditet 1 Amning 1 Trafik 1 Interaktioner 1 7 Doseringsanvisning (1), bruksanvisning (1), vad gör jag om Jag glömt ta en dos (1), tagit för stor dos (1) 4 8 Biverkningar 1 9 Förvaring 1 10 Hållbarhet 1 11 Senaste revision 1 Summa poäng maximalt 25 13

15 Bilaga 2. De granskade läkemedlen och deras ATC-koder. M01A: Alganex, Ardinex, Naprosyn, Naproxen, Orudis Retard, Alindrin, Alpoxen, Arcoxia, Arthrotec, Barcan, Brexidol, Celebra, Clinoril, Confortid, Diklofenak, Ibumetin, Indomee, Ipren, Ketoprofen, Mobic, Modifenac, Piroxicam, Prodon, Relifex, Voltaren, Bextra, Pronaxen, Xefo, Artrox, Brufen, Glucosine, Siduro Retard, Tradil. N02AA59: Citodon, Panocod, Treo Comp. N02AC: Dexofen, Doloxene, Distalgesic. N02AX: Tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobligan. 14

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel.

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. EXAMENSARBETE 2005:44 HV Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. Åsa Skog, Tuija Taavoniku Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus Broschyren är utformad av medarbetare på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristanstad -Ystad. Faktagranskad

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen Broschyren är utformad av medarbetarna på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad.

Läs mer

Information till dig som ska genomgå en Knäprotesoperation

Information till dig som ska genomgå en Knäprotesoperation Information till dig som ska genomgå en Knäprotesoperation November 2013 Varmt välkommen till oss på Ortopedkliniken! Du är nu uppsatt på Ortopedklinikens operationsplanering för en knäprotes operation.

Läs mer

Information till dig som ska genomgå en Höftprotesoperation

Information till dig som ska genomgå en Höftprotesoperation Information till dig som ska genomgå en Höftprotesoperation Oktober 2013 Varmt välkommen till oss på Ortopedkliniken! Du är nu uppsatt på Ortopedklinikens operationsplanering för höftprotes operation.

Läs mer

Dagens program. Sida 1

Dagens program. Sida 1 Dagens program Allmänt om smärta och smärtmekanismer Perifert verkande läkemedel Huvudgrupper av smärta Centralt verkande läkemedel Övriga läkemedel Sida 1 Smärta definitioner Akut smärta Kroppens varningssignal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet EAMENSARBETE 2007:018 HV Hur biverkningar står presenterade i produktresumé, bipacksedel, FASS samt Patient-FASS för ATC-kod M02AA, Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk Karolina

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. Specialitet: OP/IVA Endoskopisektionen PM Omvårdnad Text författare: Ingrid Madsen Faktaansvarig: Caroline Lindstedth Godkänt av: Åsa Rudin Skapat: 2006-05-31 Reviderat: 2011-04-04 Bäst före: 2012-12-31

Läs mer

16. De olika dokumenttyperna

16. De olika dokumenttyperna Sida 149 av 232 16. De olika dokumenttyperna 16.1 Introduktion Fass-databasen innehåller ett stort antal dokument av olika typer. Dessa dokument är kopplade till produkter och även i vissa fall även till

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm EXAMENSARBETE 2006:53 HV Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat Sara Lehtonen Marielle Lundholm Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:014 HV Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10 Pia Engström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien dag för dag: Vi söker 10 stycken personer som lider av förstoppning eller diarré som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor. Under studien studeras effekterna av ett kosttillskott studeras

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

MODELL HALLAND. Läkemedelsgenomgångar METODBESKRIVNING. - optimering av äldres läkemedelsbehandling. Läkemedelskommittén, Landstinget Halland

MODELL HALLAND. Läkemedelsgenomgångar METODBESKRIVNING. - optimering av äldres läkemedelsbehandling. Läkemedelskommittén, Landstinget Halland Läkemedelsgenomgångar MODELL HALLAND - optimering av äldres läkemedelsbehandling METODBESKRIVNING Läkemedelskommittén, Landstinget Halland Michael Borg, äldreapotekare, projektledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

Smärtlindrande läkemedel

Smärtlindrande läkemedel Smärtlindrande läkemedel Läkemedelsbehandlingens möjligheter Smärtlindring kan för en reumatiker vara läkemedelsbehandlingens primära målsättning. Om det finns någon standardbehandling (metotrexat, biologiska

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

FASS självstudiekurs - Test

FASS självstudiekurs - Test FASS självstudiekurs - Test 1. Var finner man information om vilka biverkningar som ska rapporteras? A) På blanketten som finns sist i Fass. B) I avsnittet "Rapportering av biverkningar". C) I avsnittet

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

EXAMENSARBETE. Distriktssköterskors attityd och erfarenhet av generisk substitution. Cecilia Berggren Åsa Nordmark. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Distriktssköterskors attityd och erfarenhet av generisk substitution. Cecilia Berggren Åsa Nordmark. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:44 HV Distriktssköterskors attityd och erfarenhet av generisk substitution Cecilia Berggren Åsa Nordmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur uppfattar kunden den skriftliga informationen som skickas ut från Distansapoteket?

EXAMENSARBETE. Hur uppfattar kunden den skriftliga informationen som skickas ut från Distansapoteket? EXAMENSARBETE 2005:19 HV Hur uppfattar kunden den skriftliga informationen som skickas ut från Distansapoteket? Lena Larsson, Karin Abrahamsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND. Enkät 2002. Att leva med fibromyalgi. Genomförd av SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND hösten 2002. Rapport

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND. Enkät 2002. Att leva med fibromyalgi. Genomförd av SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND hösten 2002. Rapport SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND Enkät 2002 Att leva med fibromyalgi Genomförd av SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND hösten 2002 Rapport 2003 FÖRORD 2 1. UNDERSÖKNINGEN 3 2. RESULTAT 3 2.1 Personuppgifter 4 2.2 Diagnos

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID och COX 2 hämmare -Verkningsmekanism -Effekt -Biverkningar NSAID och COX-2 Hämmare -Verkningsmekanism

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir)

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir) Cutterguide: No Printing Process: Offset, GD: RV32305 Size: 195 X 125 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors), Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Läkare och sköterskor

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Patientinformation Manus: Mamma-Barn-teamet, Avdelningen för Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annelie Bilberg - sjukgymnast

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför planerad operation

Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför planerad operation Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför planerad operation Läkemedelscentrum ELINOR Norrlands universitetssjukhus 090-785 39 10 elinor@vll.se www.vll.se/lakemedelscentrum Detta är en förkortad

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT THOMAS EMMESJÖ ÖL, MLA SMÄRTCENTRUM CSK ORDFÖRANDE TERAPIGRUPP SMÄRTA, VÄRMLAND SMÄRTSPECIALIST SÖK 71317 AGENDA Smärta Indikation Behandling Preparatval Sedering

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern Hjärta och smärta en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel Till dig som har barn i skolåldern 2 Varför en guide om hantering av receptfria smärtstillande läkemedel? Guiden Hjärta och

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi...

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FASS- Författningar KARIN ÄNGEBY VT 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens Biverkningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

MinMedicinApp för Iphone (ios)

MinMedicinApp för Iphone (ios) MinMedicinApp för Iphone (ios) Grundfunktioner Skapa egen profil under Inställningar Söka läkemedel och presentera läkemedelsinformation Spara Mina läkemedel och Kontrollera om Mina läkemedel passar ihop

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Senast uppdaterad 091123 Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Skriv ut pdf Kontakta oss - Vid frågor kontakta janusfonster@sll.se I Janus fönster

Läs mer

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Patientinformation Manus: Mamma-Barn-teamet, Avdelningen för Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annelie Bilberg - sjukgymnast

Läs mer

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Delar för allmän sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Läkemedlet Dormix 12,5 och 25 mg filmdragerade tabletter är avsett

Läs mer

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel Fråga doktorn om dina läkemedel Här är några tips på frågor som du kan ställa till din läkare om du får en ny medicin. Fråga också om du känner av symtom som yrsel och bristande balans när du tar vissa

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Förändringar i läkemedelsjournalen. Release för TakeCare 12.6

Förändringar i läkemedelsjournalen. Release för TakeCare 12.6 Förändringar i läkemedelsjournalen Release för TakeCare 12.6 Nyheter/ info Tydligare visning av spärr i läkemedelsjournalen (se bild) När man skickar recept visas inte telefonnr för valfritt apotek. Valfritt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län

Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län panagiotidis vetenskap et & al klinik panagiotidis et al georgios panagiotidis, med dr, st-läkare, leg tandläkare, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Huddinge Universitetssjukhus,

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Koronarangiografi (kranskärlsundersökning)

Koronarangiografi (kranskärlsundersökning) 1(5) Koronarangiografi (kranskärlsundersökning) Syftet med undersökningen: Kranskärlen är de blodkärl som finns på hjärtmuskelns yta. Deras uppgift är att förse hjärtmuskeln med blod. En kranskärlsundersökning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Galieve Peppermint tuggtablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tuggtablett innehåller: Natriumalginat Natriumvätekarbonat Kalciumkarbonat 250 mg 133,5 mg

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen?, sedan hur många år => Har du bott med tvillingen, år 19 till 19 Hur länge har du känt tvillingen? år Hur ofta

Läs mer

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol Smärta Medel vid smärta - Analgetika Smärta är en subjektiv upplevelse och något som patienten måste rapportera för att den effektivt skall kunna behandlas. Smärta finns i många olika former och bakom

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre?

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Kjell Lindström, distriktsläkare Jönköping Glomerulär Filtrationshastighet GFR Det viktigaste måttet för att spegla njurfunktionen GFR - den vätskemängd som filtreras

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer