Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsfakta för barnfamiljer"

Transkript

1 Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007

2

3 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av läkemedel till och med vara livsviktig. Det är bra att diskutera användningen av läkemedel med barnen. Man kan läsa bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen tillsammans och tillsammans också till exempel mäta upp rätt mängd flytande läkemedel i en spruta. Föräldrarna kan också uppmuntra barnet att fråga och vara aktivt hos läkaren och på apoteket. Då lär sig barnet redan tidigt att det är bra att diskutera sina läkemedel. Målet är att barnet så småningom lär sig att ta mer ansvar för sin medicinering: först helt under föräldrarnas uppsikt, sedan tillsammans med föräldrarna och till sist självständigt. Den här handboken berättar hur läkemedel används rätt och tryggt. Broschyren riktar sig till barn i lågstadieåldern och deras föräldrar. Innehåll Barn är inte små vuxna 4 Varför använder man läkemedel? 6 Hur verkar läkemedlen? 8 Läkemedel bara från apoteken 10 Använd läkemedel rätt 12 Identifiera biverkningarna 16 Undvik felaktig användning av läkemedel 18 Missbruk av läkemedel är farligt 20 Faror med läkemedel 22 Läkemedelsförgiftningar 24 Var får man information om läkemedel? 26

4 Barn är inte små vuxna Barnets kropp är ännu inte fullt utvecklad. Det måste man komma ihåg också då man använder läkemedel. Hur läkemedlet doseras påverkas av ålder och vikt. Barnet har en större andel vatten i kroppen än vuxna. Det har beaktats i de åldersbaserade doseringsanvisningarna, som Du tryggt kan följa. Hur läkemedlen avlägsnas från kroppen varierar hos barn i olika åldrar. När barnet blir äldre förändras kroppens funktioner till vuxen nivå. Vanligen är läkemedelsdoserna de samma för över 12-åringar som för vuxna. 4

5 5

6 Varför använder man läkemedel? Läkemedel lindrar symtomen vid sjukdom. Läkemedel kan också bota eller förebygga sjukdomar. Största delen av läkemedlen är sådana som lindrar sjukdomar och deras symtom. Astma till exempel kan inte botas, men med hjälp av medicinering hålls symtomen borta. Det finns bara få läkemedel som botar sjukdomar. Antibiotika är ett bra exempel på botande läkemedel. Antibiotika botar helt vissa sjukdomar som orsakas av bakterier. Nästan alla förebyggande läkemedel är vacciner. Tack vare vaccinerna finns vissa sjukdomar inte alls längre. 6

7 7

8 Hur verkar läkemedlen? Varje läkemedel har sitt eget sätt att verka. Läkemedel kan verka på olika sätt hos olika människor. Samma läkemedel fungerar inte för alla. Det kan också behövas olika mängd läkemedel för olika människor. Då man börjar en medicinering kan man behöva prova många olika läkemedel och doser innan man hittar det lämpliga. Till exempel barns epilepsimedicinering kan man bli tvungen att prova ut länge. 8

9 Läkemedlets verkan kan börja genast eller först senare. Febernedsättande medel sänker vanligen febern cirka en timme efter att man tagit läkemedlet. Antibiotika lindrar symtomen inom ett par dagar, men sjukdomen går om helt först när kuren är slut. Vid långvariga sjukdomar kan läkemedlets verkan komma först efter en längre tids användning. Till exempel vid astma kan man genast märka effekten av ett luftrörsvidgande läkemedel genom att det blir lättare att andas, medan effekten av läkemedlet som behandlar själva sjukdomen märks först efter flera veckors regelbunden användning. Ibland kan man själv märka effekten av ett läkemedel, men inte alltid. Till exempel det febernedsättande medlets effekt är lätt att märka när febern går ner. Vid diabetes mäts blodsockervärdet regelbundet hemma. En del läkemedels verkan kan man bara se med laboratoriemätningar. 9

10 Läkemedel bara från apoteken I Finland kan man bara köpa läkemedel på apoteken. På apoteket ser man till att patienten får rätt läkemedel och ger råd om användningen av det. Doseringen på läkemedel som ordinerats åt barn kontrolleras på apoteket. På apoteket kan Du alltid fråga om läkemedel och användningen av dem. Uppmuntra också Ditt barn att fråga och tala om sitt läkemedel på apoteket. Tillsammans kan Ni fundera på vad som är viktigt att känna till om sitt eget läkemedel. Fråga på apoteket! 10

11 Receptläkemedel får man på apoteket bara med en läkares, veterinärs eller tandläkares ordination, det vill säga ett recept. Sjukdomar som behandlas med receptmedicin kräver en diagnos, alltså sjukdomsbestämning, av en läkare. Egenvårdsläkemedel kan köpas utan recept på apoteket. Egenvårdsläkemedel är menade för lindrande av kortvariga symtom. Egenvårdsläkemedlen är inte svagare än de receptbelagda, och de kan också ha biverkningar, såsom alla läkemedel. Med egenvårdsläkemedel behandlas vanligen feber, flunsa och huvudvärk. Receptläkemedel behövs oftast för inflammationer orsakade av bakterier. Bland långtidssjukdomarna har särskilt astma och allergier blivit vanligare hos barn. Andra typiska långtidssjukdomar hos barn som behandlas med receptläkemedel är diabetes, epilepsi och ledreumatism. I Finland finns cirka 800 apotek. Apotekens proffs är farmaceuter och provisorer med universitetsutbildning. På apoteket kan de ge råd om när det räcker med egenvård och när det är dags att gå till läkare. 11

12 Använd läkemedel rätt Innan man tar läkemedlet måste man kontrollera att man valt rätt läkemedel för ändamålet och att det inte finns hinder för användandet, såsom allergi. Man måste också kontrollera hur läkemedlet skall tas: via munnen eller på annat sätt. Det är viktigt att veta hur mycket man skall ta av läkemedlet. Dosen måste vara tillräckligt stor för att läkemedlet skall verka. Alltför stora doser orsakar å andra sidan biverkningar. Därför är det viktigt att veta den rätta dosen. 12

13 Och hur ofta skall läkemedlet tas? En del läkemedels effekt varar hela dagen, och då räcker en dos per dag. Andra läkemedel tas flera gånger per dag, för att effekten skall sitta i. Vid övergående besvär kan det räcka att ta ett läkemedel bara en gång. Det är också bra att ta reda på hur snabbt läkemedlet borde börja verka. Efter att man tagit läkemedlet kan man följa med om det verkar på önskat sätt. Förutom läkemedlets effekt lönar det sig också att följa med uppkomsten av eventuella biverkningar. Du får alltid den behövliga informationen på apoteket och Du kan läsa den på nytt hemma på bipacksedeln. Det löner sig att läsa bipacksedeln tillsammans med ett barn. Och kanske barnet tycker det är roligt att söka sista användningsdatum på förpackningen. Då lär det sig samtidigt att man alltid skall granska datum innan man använder ett läkemedel. 13

14 Vad man måste veta då man använder ett läkemedel: passar läkemedlet mig när tar jag läkemedlet vad är rätt dos hur tar jag läkemedlet tar jag läkemedlet med maten eller på tom mage skall läkemedlet tas vid behov, som kur eller regelbundet vad skall jag ge akt på hos mig själv under medicineringen. 14

15 Medicinera rätt För alla läkemedelsformer finns sådant som är bra att ta reda på om användningen, på apoteket eller bipacksedeln, innan man använder läkemedlet. Tabletter är den vanligaste läkemedelsformen. Med tabletter som tas via munnen skall man ta ett glas vatten. På det sättet går läkemedlet ända ner i magen och kan börja verka. På tom mage betyder att läkemedlet skall tas minst en timme före en måltid eller 2 3 timmar efter måltiden. Läkemedel som skall tas före måltid skall tas minuter innan man äter. Läkemedelskur betyder att läkemedlet skall tas så regelbundet som möjligt tills kuren är slut. Att sluta en kur mitt i kan leda till att sjukdomen inte går om. Under en läkemedelskur kan barnet få i uppdrag att till exempel på kvällen anteckna i kalendern att dagens läkemedel tagits. På det sättet kan barnet själv följa med att kuren tas till slut. Långvariga medicineringar är menade att tas så länge sjukdomen varar. Medicinering som är avsedd för långvarigt bruk får inte avbrytas utan att man talar med läkare, för om man plötsligt slutar använda vissa läkemedel kan sjukdomen förvärras. 15

16 Identifiera biverkningarna Alla läkemedel kan orsaka biverkningar. Biverkningarna är ändå ovan ligare än man tror. I allmänhet är biverkningarna ofarliga, och kräver inte att man avbryter behandlingen. Biverkningar kan uppkomma särskilt i början av behandlingen, men oftast går de om då behandlingen fortsätter. Biverkningen kan bero på läkemedlets verkningssätt, alltför stor dos eller alltför långvarig användning. Biverkningar som uppkommer i början av behandlingen kan bero på att kroppen inte ännu vant sig vid läkemedlet. De vanligaste biverkningarna av läkemedel är olika hudsymtom samt magbesvär, såsom illamående, förstoppning eller diarré. Läkemedel kan också orsaka allergiska reaktioner. Om ett läkemedel har orsakat en allergisk reaktion, skall man inte använda det läkemedlet fler gånger, för följande gång är reaktionen oftast kraftigare än den första. Där för skall man alltid nämna läkemedelsallergier då ett läkemedel ordineras. 16

17 Det lönar sig att ta reda på vilka biverkningar ett läkemedel kan ha, vilka av dem som är övergående och om läkemedlet kan ha biverkningar som kräver att medicineringen avbryts eller att man tar kontakt med läkare. Lär barnet att identifiera och undvika biverkningarna: berätta alltid om läkemedelsallergier och annan medicinering hos läkaren och på apoteket kontrollera, före användningen av läkemedlet, att det används rätt på apoteket eller hos läkaren kan man ta reda på hurudana biverkningar läke - medlet kan ha och om de kan förhindras. Om läkemedlet orsakar biverkningar bör de diskuteras med läkare eller apotekspersonalen. Dessa kan ge råd om huruvida man skall fortsätta ta läkemedlet eller sluta. Det är bra att lära barnet följa med läkemedlets verkningar och biverkningar och att berätta om dem för en vuxen. Förutom att läkemedel kan ha biverkningar kan de också samverka med andra läkemedel eller födoämnen. Interaktionerna kan hindra eller förstärka läkemedlets effekt. En del läkemedel kan också göra huden känslig för solljus. 17

18 Undvik felaktig användning av läkemedel Vid användningen av läkemedel kan man lätt göra olika fel. Oftast görs felen i misstag, särskilt om man inte är noggrann vid användningen. Felaktig användning och missbruk av läkemedel är två skilda saker. Felaktig användning är då läkemedlet inte används rätt. Missbruk av läkemedel betyder att man med avsikt använder läkemedel i annat än medicinskt syfte. Felaktig användning av läkemedel är underanvändning, överanvändning, onödig användning, användning av fel läkemedel och överlappande använd ning. Följden av felaktig användning kan vara att medicineringen misslyckas. 18

19 Felaktig användning av läkemedel Underanvändning av ett läkemedel betyder att man tar för små doser av läkemedlet eller mer sällan än man borde. Underanvändning är också att avsluta en medicinering för tidigt och att helt låta bli att ta läkemedlet. Under användning kan också bero på ett felaktigt sätt att ta läke medlet. Till exempel astmapreparat som skall andas in i lungorna måste tas på rätt sätt för att läkemedlet skall gå ända ner i lungorna. Överanvändning av läkemedel betyder att läkemedlet tas i för stora doser, alltför ofta eller att man fortsätter medicineringen längre än nödvändigt. Att till exempel ta en högre dos av febernedsättande medel sänker inte alls febern mer än den angivna dosen. Däremot förekommer fler biverkningar. Onödig användning av läkemedel betyder att läkemedel används när de inte alls skulle behövas. Det kan hända till exempel om man inte kan tolka symtomen rätt. Överlappande användning av läkemedel innebär att man mot samma besvär använder flera olika läkemedel, som verkar på samma sätt. Överlappande användning beror på missförstånd eller ovetskap. 19

20 Missbruk av läkemedel är farligt Missbruk av läkemedel betyder avsiktlig användning av läkemedel i annat än medicinskt syfte. Inget läkemedel är ofarligt bara dosens storlek är avgörande. Särskilt vid samtidig användning av flera ämnen som påverkar det centrala nerv systemet, kan följderna vara oväntade, till exempel andnings förlamning, medvetslöshet och till och med död. När det gäller diskussioner och tips på Internet om användning och miss bruk av läkemedel måste man vara väldigt försiktig. Den som på Internet ger råd och den som därifrån läser dem kanske inte har tillräckligt med kunskap om läkemedlens komplicerade verkningar och ibland till och med livsfarliga följder för kroppen. 20

21 21

22 Faror med läkemedel Varför är ett läkemedel man hittar på marken eller blir bjuden på farligt? Läkemedel man hittar på marken kan innehålla vad som helst läkemedel, droger eller gift. En som erbjuder ett läkemedel åt en annan vet kanske inte ens själv vad han eller hon bjuder på, eller vad som kan vara en trygg dos. 22

23 Vad skall man göra om man hittar en spruta eller en nål? Ett barn skall inte röra vid en nål eller spruta det hittat, utan berätta det för en vuxen. Det tryggaste sättet att göra sig av med sprutor och nålar är att föra dem till apoteket, hälsocentralen eller ett insamlingsställe. De kan också sättas i sopkärl, men då skall nålarna först sättas i en plastflaska eller burk så att inte de som handskas med avfallet sticker sig på dem. Varför får man inte ta andras läkemedel? Läkemedel och doseringen av dem är individuella och har kanske bestämts till exempel på basen av patientens vikt, annan medicinering eller hälsotillstånd. Också vanliga läkemedel kan vara livsfarliga om de används fel. Den som egentligen skulle ha läkemedlet kan också råka i fara om det plötsligt är slut. 23

24 Läkemedelsförgiftningar I alltför stora doser kan läkemedel störa de känsliga livsfunktionerna och orsaka skador i kroppen. Då verkar läkemedlen som gifter. Läkemedelsförgiftning kan uppkomma plötsligt, om läkemedel tagits i stor dos, eller småningom, om överdoseringen av läkemedlet fortgått länge. Som förstahjälp vid de flesta läkemedelsförgiftningar räcker i hemför hållanden medicinskt kol. Medicinskt kol binder läkemedlet i magsäcken och tarmen, så att det inte kommer ut i blodomloppet. Viktigt med medicinskt kol är att det, efter behovsprövning ges så snabbt som möjligt och i en till räckligt stor dos. Om förgiftningspatienten är medvetslös, mycket om töcknad, gör kraftigt motstånd eller har kramper, får inget ges via munnen. Man får inte försöka få patienten att kräkas eller tömma magen på annat sätt. Viktigast är att ordna med snabb ambulanstransport till sjukhus. Att få läkemedelsförpac kningarna med patienten till sjukhuset är till stor hjälp för läkarna. Vid förgiftningssituationer får man inte bara vänta på symtom. I alla situationer får man råd av dejourerande läkare eller Förgiftningscentralen vid Helsingfors universitets centralsjukhus. Förgiftningscentralen Tel. (09) eller reservnummer (09) 4711 (dygnet runt) 24

25 25

26 Var får man information om läkemedel? När Du vill ha mer information om läkemedel får Du det: på apoteket av läkaren på läkemedelsförpackningar på bipacksedlar i handböcker och broschyrer på Internet Till information på Internet måste man förhålla sig försiktigt. All information är inte riktig. Internetsidornas pålitlighet kan bedömas med följande frågor: Vem upprätthåller sidorna? När är sidorna uppdaterade? På vad baserar sig informationen på sidorna? Pålitliga Internetsidor om läkemedel: På Lääkekasvatus-sajten finns mycket mer information om rätt användning av läkemedel, som Du kan använda när Du diskuterar läkemedel med Ditt barn. 26

27 Du vet väl att det är olagligt att beställa läkemedel via Internet. Det kan också vara farligt, eftersom en stor del av läkemedlen i Internethandeln är förfalskningar. 27

28 Sakkunnig: Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitos och Finlands Apotekareförbund. Nättjänst för apotekens kunder. Innehåller bl.a. apotekens kontaktuppgifter, läkemedlens pris och en egenvårdsguide. Alligator Design 1/2007

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Depression. och vägen till tillfrisknande

Depression. och vägen till tillfrisknande Depression och vägen till P a t i e n t i n f o tillfrisknande Jag orkar ingenting, sitter som förlamad i soffhörnet med tandborsten i handen och väntar att jag skulle orka släpa mig till lavoaren. Livet

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer