Projektrapport Användarcentrerad Systemdesign Uppsala Universitet sommaren -04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Användarcentrerad Systemdesign Uppsala Universitet sommaren -04"

Transkript

1 Grupp 7 Musikdistribution Utifrån Loockwood & Constantine Författare Arvid Karlsson Erik Kjellqvist Sidan 1 av 15

2 Sammanfattning I denna rapport redovisas den modell för användnings-centrerad design som görs gällande i Lockwood & Constantine s Software For Use. Modellen tillämpades sedan på ett problem om musikdistribution i form av en fiktiv projektplan. Utöver exempel på möjliga produkter från denna projektplan som är tillämpad på det aktuella problemet, redovisar även författarna de bakomliggande teorierna för modellen samt en avslutande diskussion kring dessa. Sidan 2 av 15

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning Syfte & Metod Arbetssätt Bakomliggande teori Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Aktivitetsmodellen Projektplan Projektmål & Projektbeskrivning Resurser och Rollbeskrivningar Aktiviteter Collaborative Requirements Dialog Domain Modelling Operation Contextualization Object Structure Design Help System and Documentation Standards and Style Definition Task Modelling Interface Content Modelling Implementation Modelling Concentric Construction & Architechtural Iteration Usability Inspection Tidsplan Möjliga Produkter Community Produkter Betaltjänster Diskussion Källor Sidan 3 av 15

4 1 Inledning På kursen Användarcentrerad Systemdesign fick vi möjlighet att välja mellan ett antal olika projekt. Vi fastnade för projektet Musikdistribution eftersom ämnet tilltalade oss mer än de övriga. Till detta projekt fick vi även möjligheten att använda oss av tre olika böcker som tog upp användarcentrerad projektplanering utifrån olika perspektiv. Vi valde det synsätt som Larry L. Constatine och Lucy A.D Lockwood gör gällande i boken Software for use. 1.1 Syfte & Metod Målsättningen var att lära oss mer om hur man bör lägga upp och planera ett användarcentrerat projekt. Resultatet på rapporten är inte att få fram en fungerande produkt utan snarare att presentera en planering på HUR en sådan produkt kan utvecklas med en användningscentrerad design. Projektet är till största delen en litteraturstudie samt ett referat av boken Software for use. 1.2 Arbetssätt Vårt arbetssätt bestod i en litteraturstudie, samt att i möten diskutera med varandra olika tolkningar kring kärnfrågorna i denna bok. Projektplanen är i sin helhet konstruerad efter samma modell som görs gällande där. Sidan 4 av 15

5 2 Bakomliggande teori I detta kapitel redogörs för Lockwood och Constantine s teorier som de beskrivs i Software for use. Boken är i grund och botten en praktisk guide till hur man kan med hjälp av olika metoder och modeller skapa sig Användningscentrerad Design, till skillnad från det traditionella Användarcentrerad Design. Grunden i Lockwood och Contantines teorier går att sammanfatta med två schematiska skisser (se figur 1 och 2): Aktivitetsmodellen Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Vi har valt att inte översätta de olika begreppen då vi anser att styrkan i namnen försvinner vid översättning och det finns risk för begreppsförvirring. 2.1 Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Detta diagram ska inte följas som ett flödesdiagram, utan snarare som en skiss över hur de olika modellerna förhåller sig till varandra. De två modellerna längst till vänster är de modellerna som behandlar problemdefiniering av olika slag, medan de två längst till höger behandlar design. Man kan även se de tre översta som de tre kärnmodellerna med Task Model placerad i mitten för att understryka dess centrala roll i den användningscentrerade processen. Denna figur är förenklad och åskådliggör inte den flexibilitet som finns i processen. I själva verket är bilden direkt missvisande i det avseendet eftersom flera aktiviteter sker parallellt. C&L har gjort detta diagram för att visa på hur man kan överbrygga svårigheterna att jobba parallellt, och här se hur de olika modellerna förhåller sig till varandra. figur 2. Viktiga modeller & logiska förhållanden Role Model I denna modell så tittar man närmare på vilka typer av användare som ska använda systemet och hur det kommer använda detta. När samtliga User Roles är färdigdefinierade kan man samla ihop dem till en User Role Map för att visa på deras förhållande till varandra. Sidan 5 av 15

6 Task Model I denna aktivitet åskådliggörs en komplett bild av allt som användaren ska kunna utföra i systemet. Detta görs antingen i form av use-cases eller i form av scenarion. Use-cases går även, i likhet med essential requirements, att abstrahera till Essential Use Case models. Content Model Här modelleras det tilltänkta användarinterfacet. Det finns en styrka här att använda sig av så enkla sätt som möjligt, exempelvis post-it-lappar, för att visualisera detta. Detta understryker att det är en utvecklingsbar prototyp och ej en slutgiltig produkt som det rör sig om. Operational Model Här anpassas systemet efter den aktuella användningssituationen/miljön hos de framtida användarna. Genom att denna aktivitet hela tiden ligger parallellt i tiden och överlappar övriga aktiviteter så anpassas de kontinuerligt. Implementation Model Det är här som man tar fram en detaljerad design samt prototyper. 2.2 Aktivitetsmodellen Aktivitetsmodellen är en schematisk skiss över hur arbetet bör forstskrida. Tidsaxeln visar vilka aktiviteter som ska ske och i vilken ordning. Värt att notera är att somliga aktiviteter överlappar varandra, samt att flertalet kan ske/sker parallellt. figur 1. Aktivitetsmodellen Collaborative Requirements Dialog Det här är den första fasen i aktivitetsmodellen som bestämmer hur systemet som ska designas ska se ut. Detta görs bland annat genom olika möten mellan Utvecklare, Användare och Klienter, men även genom olika typer av undersökningar. Viktigt i denna fas är att inse att det hela är en dialog och inte en monolog. För att undvika att kraven låser utvecklarna fast vid en viss typ av implementation kan man använda sig av essential requirements, en slags abstrakt kravspecifikation där alla detaljer om eventuell implementering abstraheras bort för att på så vis fokusera på de primära behoven i designen snarare än detaljer. Det är här även viktigt att alla deltagare känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga i processen för att kunna nå målet, för detta krävs en ödmjuk ledare. Sidan 6 av 15

7 Domain Modelling Genom denna modell fastställer man en representation av olika relaterade koncept och konstruktioner. Detta gör i regel i form av ett klassdiagram. Domain modelling skapar terminologin kring systemet och dess funktioner, vilket underlättar kommunikationen mellan aktörerna i projektet. Operation Contextualization Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Content Model i kapitel 2.1. Object Structure Design Denna aktivitet presenteras inte i boken, men namnet och placeringen i diagrammet antyder att rör sig om någon typ av UML-diagram som representerar arv- och klass hierarkier för utvecklarna. Help System and Documentation Detta är något som skrivs kontinuerligt genom hela utvecklingsfasen. På detta sätt får man en färdig manual samt något att göra sina sluttester emot. Standards and Style Definition Precis som tidigare aktiviteter är detta en fas som påverkar övriga faser genom hela arbetet. Här är det viktigt att använda sig av olika typer av färdiga standarder och stildefinitioner som bygger på erfarenhet och inte på tomma spekulationer. En annan viktig del i denna fas är att kritiskt granska befintliga standarder kontinuerligt för att se om de är relevanta att använda sig av. Task Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Task Model i kapitel 2.1. Interface Content Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Content Model i kapitel 2.1. Implementation Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Implementation Model i kapitel 2.1. Concentric Construction & Architechtural Iteration Implemantationsfasen består av två olika aktiviteter, nämligen Concentric Construction och Architechtural Iteration. Concentric Construktion är en process som bygger på att utveckla systemet i lager utifrån Essential Use Case models medan Architechtural Iteration är en metod som går ut gå at upprätthålla en god intern arkitektur för att underlätta att nya lager kan läggas på systemet. Usability Inspection Här försöker utvecklare och eller användarexperter identifiera användbarhetsdefekter. Detta gör med hjälp av en mängd olika tekniker som till exempel Heuristisk utvärdering, Cognitive Walk-throughs, Pluralistic Usability Walk-throughs och Collaborative Usability Inspection. Sidan 7 av 15

8 3 Projektplan 3.1 Projektmål & Projektbeskrivning Vårt uppdrag kom från musikförlaget X som tycker att de börjar sälja för lite skivor. De har därför anlitat oss till att ta fram en plan på hur de skulle kunna få fram en tjänst som låter dagens människor lätt och enkelt köpa musik genom Xs egna distributionskedja. X har som grundidé att de vill utnyttja dagens teknologi kombinerat med smart design för att nå ut och göra det lätt för konsumenterna att köpa musik, samtidigt som det ska vara billigt för X att distribuera den. Då X börjar att känna av dagens dåliga ekonomiläge samt internets frammars, där ungdomar tar hem gratis musik. Därför vill de ha denna produkt färdig inom 6 månader. Vi ser gärna att X ger sin beställning tillsammans med denna rapport till konsultfirman CanIUseIT.now som har duktiga projektledare och designers, och att de i sin tur kan ge implementeringsarbetet till valfri personal, förslagsvis till It-firman UHackIT. 3.2 Resurser och Rollbeskrivningar Följande roller bör ingå i projektet. Användare Beställare Användbarhetsexpert Projektledare Utvecklare Ett antal slutanvändare. Skivbolag X-musik Inc. Konsult från firman CanIUseIT.now Konsult från firman CanIUseIT.now Programmerare från konsultfirman UHackIT 3.3 Aktiviteter I det följande avsnittet pressenteras projektets samtliga aktiviteter efter modellen som beskrivits ovan. Beskrivning : Vad sker i denna fas av process Resultat : Vad kommer denna fas att resultera i. Roller : Vilka aktörer är involverade. Tillämpning : Hur är resultatet tänkt att användas vidare i processen. Anv.involv : Är slutanvändarna involverade, och om de är det, hur? Artefakter : Vilka artefakter resulterar fasen i Collaborative Requirements Dialog Beskrivning : Här kommer ska det till möten mellan klienten, utvecklarna samt användare för att kunna få fram de krav som ligger till grund för produkten. Det är viktigt här att gruppen tar fram ett schema över hur man ska träffas och vad som ska göras emellan dessa möten. Detta schema gäller enbart under denna fas av arbetet. Det gäller att få alla att känna att de är en del av gruppen och att alla strävar efter samma mål. Sidan 8 av 15

9 Resultat : En kravspecifikation, samt en tidig prototyp Roller : Projektledare, Beställare, Utvecklare, Användare Tillämpning : Detta kommer att ge en kravspecifikation samt en prototyp som successivt kommer kontinuerligt vidareutvecklas mot den slutgiltiga produkten. Anv.involv : Användare ska finnas med i gruppen Artefakter : Kravspecifikation, Prototyp, Agenda Domain Modelling Beskrivning : Här bör man göra en marknadsundersökning för att fastställa vilka kunder bolaget X har och under vilka förutsättningar dessa människor skulle kunna tänka sig att använda en liknande produkt. Det gäller även att i denna aktivitet hitta projektets samtliga begränsningar, så som till exempel budget, tidsbrister, teknologiska förutsättningar. Resultat : Projektets tidsplan, user role-maps Roller : Projektledare, Beställare, Användare, Utvecklare Tillämpning : Fastställer ramarna för projektet Anv.involv : Användarna ges enkäter Artefakter : Projektets tidsplan, user role-maps, Klassdiagram över relationerna mellan projektets komponenter Operation Contextualization Beskrivning : Här ska användbarhetsexperten sitta och jobba. Detta sker genom att observera och analysera användarna för att hela tiden kunna förbättra slutresultatet. Hans eller hennes arbete sker parallellt med resterande processer och kommer att påverka de andra processerna. Resultat : User Cards Roller : Användbarhetsexpert. Tillämpning : Gör prototypen mer användarcentrerad. Anv.involv : Saknas Artefakter : Vidareutveckling på Prototypen, User Cards Object Structure Design Beskrivning : Här gör vi ett UML-diagram över klasserna i projektet. Resultat : UML-diagram Roller : Utveckare Tillämpning : Används i programeringsfasen Anv.involv : Saknas Artefakter : UML-diagram Sidan 9 av 15

10 3.3.5 Help System and Documentation Beskrivning : Denna process är i gång hela projektets gång och ska dokumentera allt arbete, samtidigt som man skriver en användarmanual till produkten. Resultat : Förenklar att ta in ny arbetskraft, samt förenklar felsökning. Roller : Användbarhetsexpert, Utvecklare, Projektledare Tillämpning : Manualen testas senare mot slutanvändaren. Anv.involv : Nej Artefakter : Användarmanualer, Utvecklingsdokumentation Standards and Style Definition Beskrivning : Olika standarder ska gås igenom och användas på produkten. Denna process kommer att fastslå båda nya styleguides för produkten samt ser till att styleguides och standarder som beställaren kräver används. Resultat : Gör produkten standardiserad vilket kan underlätta användandet för slutanvändaren Roller : Användbarhetsexpert, Projektledare Tillämpning : Används överallt där standarder och styleguides kan spela roll. Anv.involv : Saknas Artefakter : Styleguides och Standarder Task Modelling Beskrivning : Här gäller det att försöka få till en komplett bild av hur systemet ska funka. Systemets olika funktioner ska skrivas ner som use cases eller essential use cases som sedan går att abstrahera till use case-maps. Resultat : Efter denna fas ser man hur samtlig funktionalitet ser ut. Roller : Projektledare, Beställare, Användare, Utvecklare, Användbarhetsexpert Tillämpning : Detta ger utvecklarna direkta saker att jobba på Anv.involv : De har rätt att tycka till om hur de vill att produkten ska fungera Artefakter : Use Cases, Essential Use Case Models, Use Case-maps Interface Content Modelling Beskrivning : Här träffas de aktuella rollerna för att utveckla användargränssnittet till systemet. Detta sker i vanlig ordning inkrementellt, d.v.s. dellösningar modifieras och förbättras successivt från idéer till konkretiseringar av dessa. Resultat : Resultaten från denna aktivitet skiftar beroende på var i processen aktiviteten befinner sig. I ett inledande skeende kan interfacet beskrivas m.h.a post-it-lappar, skisser på whiteboard och i kollegieblock. Roller : Användbarhetsexpert, Projektledare Tillämpning : Resultatet kommer att användas inom aktiviteten Implementation Modelling. Sidan 10 av 15

11 Anv.involv : Användarna kommer med synpunkter och är aktivt delaktiga i aktiviteten tillsammans med de övriga rollerna. Artefakter : Mock-ups (skisser, post-it-lappar eller dylikt) Implementation Modelling Beskrivning : I denna aktivitet förfinas och realiseras de olika idéerna och mock-upsen från Interface Content Modelling till konkretare prototyper. Resultat : En prototyp av systemets användargränssnitt. Roller : Användbarhetsexpert, Utvecklare, Projektledare Tillämpning : Resultaten kommer att användas i aktiviteten Usability Inspection, samt inom utvecklingen. Anv.involv : Saknas. Artefakter : Prototyp Concentric Construction & Architechtural Iteration Beskrivning : Precis som i Object Structure Design är det utvecklarna som är huvudrollsinnehavare i dessa två aktiviteter. Här gäller det att realisera de klassdiagram som gjorts gällande i Object Structure Diagram till ren kod. Detta görs i lager inom aktiviteten Concentric Construction och modulariseras i Architectureal Iteration. Resultat : Detta producerar och förfinar kod Roller : Utvecklare Tillämpning : Hjälp och dokumentation Anv.involv : Saknas Artefakter : Hjälp och dokumentation Usability Inspection Beskrivning : Denna fas är till för att hitta saker i produkten som inte fungerar eller som fungerar dåligt. Inspektionen kommat att göras två gånger under projektet. Första gången när man tittar närmare på prototypen och andra gången är efter att ha gjort klart den slutliga produkten. Resultat : Detta resulterar i feedback på prototyp eller slutprodukt. Roller : Användbarhetsexpert, Användare Tillämpning : Utvecklarna eller användbarhetsexperten får ändra de saker som man fått backning på. Anv.involv : Användare får tycka till vad de inte tycker är bra. Artefakter : Prototyp Sidan 11 av 15

12 3.4 Tidsplan Nedan följer ett Ganttschema över projektets tidsplanering. För att se vilka roller som är inblandade i de olika aktiviteterna se kapitel 3.3. En vecka motsvarar 40h arbetstid. Sidan 12 av 15

13 4 Möjliga Produkter Vi som författare kan aldrig egentligen veta vad som kommer att komma ut ur detta projekt (se kap.5 Diskussion), därav överskriften möjliga produkter. Vi vill ändå passa på att redovisa de tankar och idéer som väckts hos oss under arbetets gång. Produkterna kommer i första hand att förenkla för kunderna att köpa musik, och i andra hand låta X att sälja mer musik. Eftersom musiken är kodad som mp3 så får X räkna med ett visst svinn, men det är bättre att få en liten bit av marknaden än ingen del alls. Vi antar även att bolaget X inte är ett bolag med egna artister, utan att de köper in färdigproducerat material som de sedan säljer som skivor. 4.1 Community X signade med MSN s community att de ska sälja Xs musik på nätet. Lösningen bildade en plugintjänst till MSN där man kunde ladda ner billig musik och sedan föra över den till Mp3- spelaren. Communityt erbjuder tjänster som visar toplistor, ny musik, betygsättning, recensioner, rekommendationer, diskussionsforum, fanpages med mera. 4.2 Produkter X välde också at ta fram en stationär dator/monter, med den senaste musiken på. Denna kan X placera ut på olika ställen där de kan tänka sig att sälja musik, som tex, flygplatser, folkparker, tågstationer, konserthus mm. Denna produkt kommer att finansiera sig genom reklamintäkter. Montern fungerar genom att man pluggar in sin Mp3-spelare och via en touchdisplay navigerar sig runt bland den musik som är inlagd i den specifika stationen. Vald musik laddas sedan ner i spelaren. De personer som inte har med sig sin mp3-spelare eller som inte kan koppla in den i stationen, har istället möjlighet att ha ett konto på ovanstående community och med hjälp av sin mobiltelefon sms a in användar-id och låt-id / album-id, för att sedan få den skickad till sin community-mailbox som man kan öppna och ladda ner när man kommer hem. På samma sätt kan man även göra reklam och sälja nya skivor via trycksaker som mjölkpaket, affischer, tidningar osv. varhelst id-kod tryckts. 4.3 Betaltjänster Eftersom en stor del av syftet med detta projekt var att bringa in pengar till X så måste de se till att erbjuda en bredd i olika betallösningar, så att inte vissa kunder exkluderas (t.ex. kan man ej kräva att en kund har eget kontokort o.s.v.). Möjliga betaltjänster vore: Via Internet-bank Pay-Pal SMS-avgift Betalsvar (för de som endast äger fast telefon) Kontokort Utöver detta tänker vi oss att man kan köpa crediter, en fiktiv musik-valuta, på tjänsten. Olika låtar kommer sedan att kosta olika många crediter o.s.v. Sidan 13 av 15

14 5 Diskussion Ett problem med detta projekt som vi tidigt stötte på och som riktigt aldrig lämnade oss var att projektbeskrivningen blir så abstrakt att den ej säger något alls om musikdistribution överhuvudtaget, för att inte tala om implementaionsmässiga detaljer. Själva kärnan i Lockwood s tankegångar är i mångt och mycket att abstrahera och befinna sig på det allmänna planet, detta återkommer i beskrivningen av flera olika aktiviteter. Tanken är att processens olika aktiviteter skall vara definierade abstrakta och att de i deras konkreta utföranden kommer att leda fram till en mer och mer detaljrik implementation. Själva huvudsyftet med aktiviteterna är att prova idéer mot varandra och genom utvärdering av olika modeller m.h.a. erfarenhet skapa en produkt. Denna erfarenhet får ej finnas nedskriven i projektbeskrivningen i förväg. Detta är kanske både styrkan och svagheten med Lockwoods arbetssätt. För att arbeta riktigt Usage-centered måste man vara beredd att frigöra sig från konventionella, invanda sätt att tänka och våga släppa in nya, fräscha idéer. Detta kräver att samtliga deltagare är vidsynta och objektiva, att all implementation är baserad på erfarenhet och ej på föreställning o.s.v. Lockwood ger en mängd olika förslag på hur detta enklare skall åskadkommas, genom användning av Essential Use Cases, informella möten et.c. Problemet i praktiken borde ändå vara att det blir svårt att förutsäga dimensionen för ett projekt. Projektbeskrivningen blir så allmän att man i princip kan lämna samma projektbeskrivning till två helt olika projekt (exempelvis Elmätaren ) och man kan ej i förväg ens gissa sig till hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli, vilket också gör det svårt att veta tidsåtgång, kostnad och dyl. Om obegränsad tid och budget vore förutsättningen skulle Lockwoods arbetssätt vara idealiskt, men hur ofta är det fallet gällande i praktiken? Vi diskuterade livligt de första träffarna om vilka olika lösningar som skulle kunna vara möjliga för detta projekt, för att sedan inse att det är helt ovesäntligt vad vi tycker. Hela arbetssättet bygger i själva verket på att man skall undersöka hur de olika aktörerna vill ha det och utifrån det leverera, eller för att uttrycka sig i Bert Karlsson terminologi: Det handlar om att ge fölk va fölk vill ha. Det intressanta i det hela är ändå: Vet folk alltid vad folk vill ha? T.ex. kunde en av författarna till denna rapport aldrig veta att han ville ha en microvågsugn innan han faktiskt köpte en och upptäckte hur bra den var. Visserligen ingår det använbarhetsexperter i aktiviteterna, men de styrs ändå väldigt hårt av användarna. Ett annat problem var att boken tog upp väldigt mycket konkreta guidelines för design, något som går stick i stäv med den ovan beskrivna abstraktionspricipen och får resonemanget i boken att kännas lite paradoxalt. Sidan 14 av 15

15 6 Källor Constantine, Larry L och Lockwood, Lucy A D: Software for Use A Practical Guide to the Models and Methods of Usage-Centered Design, ACM Press, New York 1999 Sidan 15 av 15

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

Kravhantering med prototyp

Kravhantering med prototyp Kravhantering med prototyp Mona Lif www.logica.se/userexperience Logica 2008. All rights reserved Kravhantering med prototyp - agenda Fördelar med att använda prototyp Hur gör man Prototyp vs textuellt

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Kommentarer på inlupp 2 Användningsfall Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2. /Stefan

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar Klassbegreppet och C++ OOP UML Klasser och objekt i C++ Uppdelning i filer Attribut och metoder Inkappsling - åtkomst Klassattribut - objektattribut Objekt-orienterad programmering Att använda ett objektorienterat

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Unit testing methodology

Unit testing methodology Department of Computer Science Per Hurtig Stefan Lindberg & Fredrik Strandberg Unit testing methodology Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Övergripande utvärdering Helhetsintrycket av uppsatsen är

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Föreläsning 10. Projektplanering

Föreläsning 10. Projektplanering Föreläsning 10 Projektplanering DSV Multimedia A 10 poäng Institutionen för informationsvetenskap Data- & systemvetenskap hösten 2005 Utvecklingsprocessen Stake holders De som på olika sätt är berörda

Läs mer

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet,

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet, Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat. Det är ett stapeldiagram som representerar

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo. UML Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.fi/~tczarnec Abstrakt The Unified Modeling Language, UML, är ett visuellt

Läs mer

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Sammanfattning Det här är slutrapporten för ett projekt som gjordes i kursen Webbprojekt I av tre studenter på programmet webbprogrammerare.

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Användardeltagande. Yngve Yngve Sundblad

Användardeltagande. Yngve Yngve Sundblad Användardeltagande Yngve Sundblad Professor i datalogi, särskilt Människa-Datorinteraktion Föreståndare för CID, Centrum för användarorienterad IT-Design, KTH: 17 Intressenter, industri, myndigheter och

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer