Projektrapport Användarcentrerad Systemdesign Uppsala Universitet sommaren -04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Användarcentrerad Systemdesign Uppsala Universitet sommaren -04"

Transkript

1 Grupp 7 Musikdistribution Utifrån Loockwood & Constantine Författare Arvid Karlsson Erik Kjellqvist Sidan 1 av 15

2 Sammanfattning I denna rapport redovisas den modell för användnings-centrerad design som görs gällande i Lockwood & Constantine s Software For Use. Modellen tillämpades sedan på ett problem om musikdistribution i form av en fiktiv projektplan. Utöver exempel på möjliga produkter från denna projektplan som är tillämpad på det aktuella problemet, redovisar även författarna de bakomliggande teorierna för modellen samt en avslutande diskussion kring dessa. Sidan 2 av 15

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning Syfte & Metod Arbetssätt Bakomliggande teori Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Aktivitetsmodellen Projektplan Projektmål & Projektbeskrivning Resurser och Rollbeskrivningar Aktiviteter Collaborative Requirements Dialog Domain Modelling Operation Contextualization Object Structure Design Help System and Documentation Standards and Style Definition Task Modelling Interface Content Modelling Implementation Modelling Concentric Construction & Architechtural Iteration Usability Inspection Tidsplan Möjliga Produkter Community Produkter Betaltjänster Diskussion Källor Sidan 3 av 15

4 1 Inledning På kursen Användarcentrerad Systemdesign fick vi möjlighet att välja mellan ett antal olika projekt. Vi fastnade för projektet Musikdistribution eftersom ämnet tilltalade oss mer än de övriga. Till detta projekt fick vi även möjligheten att använda oss av tre olika böcker som tog upp användarcentrerad projektplanering utifrån olika perspektiv. Vi valde det synsätt som Larry L. Constatine och Lucy A.D Lockwood gör gällande i boken Software for use. 1.1 Syfte & Metod Målsättningen var att lära oss mer om hur man bör lägga upp och planera ett användarcentrerat projekt. Resultatet på rapporten är inte att få fram en fungerande produkt utan snarare att presentera en planering på HUR en sådan produkt kan utvecklas med en användningscentrerad design. Projektet är till största delen en litteraturstudie samt ett referat av boken Software for use. 1.2 Arbetssätt Vårt arbetssätt bestod i en litteraturstudie, samt att i möten diskutera med varandra olika tolkningar kring kärnfrågorna i denna bok. Projektplanen är i sin helhet konstruerad efter samma modell som görs gällande där. Sidan 4 av 15

5 2 Bakomliggande teori I detta kapitel redogörs för Lockwood och Constantine s teorier som de beskrivs i Software for use. Boken är i grund och botten en praktisk guide till hur man kan med hjälp av olika metoder och modeller skapa sig Användningscentrerad Design, till skillnad från det traditionella Användarcentrerad Design. Grunden i Lockwood och Contantines teorier går att sammanfatta med två schematiska skisser (se figur 1 och 2): Aktivitetsmodellen Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Vi har valt att inte översätta de olika begreppen då vi anser att styrkan i namnen försvinner vid översättning och det finns risk för begreppsförvirring. 2.1 Logiska förhållanden mellan viktiga modeller Detta diagram ska inte följas som ett flödesdiagram, utan snarare som en skiss över hur de olika modellerna förhåller sig till varandra. De två modellerna längst till vänster är de modellerna som behandlar problemdefiniering av olika slag, medan de två längst till höger behandlar design. Man kan även se de tre översta som de tre kärnmodellerna med Task Model placerad i mitten för att understryka dess centrala roll i den användningscentrerade processen. Denna figur är förenklad och åskådliggör inte den flexibilitet som finns i processen. I själva verket är bilden direkt missvisande i det avseendet eftersom flera aktiviteter sker parallellt. C&L har gjort detta diagram för att visa på hur man kan överbrygga svårigheterna att jobba parallellt, och här se hur de olika modellerna förhåller sig till varandra. figur 2. Viktiga modeller & logiska förhållanden Role Model I denna modell så tittar man närmare på vilka typer av användare som ska använda systemet och hur det kommer använda detta. När samtliga User Roles är färdigdefinierade kan man samla ihop dem till en User Role Map för att visa på deras förhållande till varandra. Sidan 5 av 15

6 Task Model I denna aktivitet åskådliggörs en komplett bild av allt som användaren ska kunna utföra i systemet. Detta görs antingen i form av use-cases eller i form av scenarion. Use-cases går även, i likhet med essential requirements, att abstrahera till Essential Use Case models. Content Model Här modelleras det tilltänkta användarinterfacet. Det finns en styrka här att använda sig av så enkla sätt som möjligt, exempelvis post-it-lappar, för att visualisera detta. Detta understryker att det är en utvecklingsbar prototyp och ej en slutgiltig produkt som det rör sig om. Operational Model Här anpassas systemet efter den aktuella användningssituationen/miljön hos de framtida användarna. Genom att denna aktivitet hela tiden ligger parallellt i tiden och överlappar övriga aktiviteter så anpassas de kontinuerligt. Implementation Model Det är här som man tar fram en detaljerad design samt prototyper. 2.2 Aktivitetsmodellen Aktivitetsmodellen är en schematisk skiss över hur arbetet bör forstskrida. Tidsaxeln visar vilka aktiviteter som ska ske och i vilken ordning. Värt att notera är att somliga aktiviteter överlappar varandra, samt att flertalet kan ske/sker parallellt. figur 1. Aktivitetsmodellen Collaborative Requirements Dialog Det här är den första fasen i aktivitetsmodellen som bestämmer hur systemet som ska designas ska se ut. Detta görs bland annat genom olika möten mellan Utvecklare, Användare och Klienter, men även genom olika typer av undersökningar. Viktigt i denna fas är att inse att det hela är en dialog och inte en monolog. För att undvika att kraven låser utvecklarna fast vid en viss typ av implementation kan man använda sig av essential requirements, en slags abstrakt kravspecifikation där alla detaljer om eventuell implementering abstraheras bort för att på så vis fokusera på de primära behoven i designen snarare än detaljer. Det är här även viktigt att alla deltagare känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga i processen för att kunna nå målet, för detta krävs en ödmjuk ledare. Sidan 6 av 15

7 Domain Modelling Genom denna modell fastställer man en representation av olika relaterade koncept och konstruktioner. Detta gör i regel i form av ett klassdiagram. Domain modelling skapar terminologin kring systemet och dess funktioner, vilket underlättar kommunikationen mellan aktörerna i projektet. Operation Contextualization Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Content Model i kapitel 2.1. Object Structure Design Denna aktivitet presenteras inte i boken, men namnet och placeringen i diagrammet antyder att rör sig om någon typ av UML-diagram som representerar arv- och klass hierarkier för utvecklarna. Help System and Documentation Detta är något som skrivs kontinuerligt genom hela utvecklingsfasen. På detta sätt får man en färdig manual samt något att göra sina sluttester emot. Standards and Style Definition Precis som tidigare aktiviteter är detta en fas som påverkar övriga faser genom hela arbetet. Här är det viktigt att använda sig av olika typer av färdiga standarder och stildefinitioner som bygger på erfarenhet och inte på tomma spekulationer. En annan viktig del i denna fas är att kritiskt granska befintliga standarder kontinuerligt för att se om de är relevanta att använda sig av. Task Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Task Model i kapitel 2.1. Interface Content Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Content Model i kapitel 2.1. Implementation Modelling Detta är samma sak som vi tidigare beskrivit som Implementation Model i kapitel 2.1. Concentric Construction & Architechtural Iteration Implemantationsfasen består av två olika aktiviteter, nämligen Concentric Construction och Architechtural Iteration. Concentric Construktion är en process som bygger på att utveckla systemet i lager utifrån Essential Use Case models medan Architechtural Iteration är en metod som går ut gå at upprätthålla en god intern arkitektur för att underlätta att nya lager kan läggas på systemet. Usability Inspection Här försöker utvecklare och eller användarexperter identifiera användbarhetsdefekter. Detta gör med hjälp av en mängd olika tekniker som till exempel Heuristisk utvärdering, Cognitive Walk-throughs, Pluralistic Usability Walk-throughs och Collaborative Usability Inspection. Sidan 7 av 15

8 3 Projektplan 3.1 Projektmål & Projektbeskrivning Vårt uppdrag kom från musikförlaget X som tycker att de börjar sälja för lite skivor. De har därför anlitat oss till att ta fram en plan på hur de skulle kunna få fram en tjänst som låter dagens människor lätt och enkelt köpa musik genom Xs egna distributionskedja. X har som grundidé att de vill utnyttja dagens teknologi kombinerat med smart design för att nå ut och göra det lätt för konsumenterna att köpa musik, samtidigt som det ska vara billigt för X att distribuera den. Då X börjar att känna av dagens dåliga ekonomiläge samt internets frammars, där ungdomar tar hem gratis musik. Därför vill de ha denna produkt färdig inom 6 månader. Vi ser gärna att X ger sin beställning tillsammans med denna rapport till konsultfirman CanIUseIT.now som har duktiga projektledare och designers, och att de i sin tur kan ge implementeringsarbetet till valfri personal, förslagsvis till It-firman UHackIT. 3.2 Resurser och Rollbeskrivningar Följande roller bör ingå i projektet. Användare Beställare Användbarhetsexpert Projektledare Utvecklare Ett antal slutanvändare. Skivbolag X-musik Inc. Konsult från firman CanIUseIT.now Konsult från firman CanIUseIT.now Programmerare från konsultfirman UHackIT 3.3 Aktiviteter I det följande avsnittet pressenteras projektets samtliga aktiviteter efter modellen som beskrivits ovan. Beskrivning : Vad sker i denna fas av process Resultat : Vad kommer denna fas att resultera i. Roller : Vilka aktörer är involverade. Tillämpning : Hur är resultatet tänkt att användas vidare i processen. Anv.involv : Är slutanvändarna involverade, och om de är det, hur? Artefakter : Vilka artefakter resulterar fasen i Collaborative Requirements Dialog Beskrivning : Här kommer ska det till möten mellan klienten, utvecklarna samt användare för att kunna få fram de krav som ligger till grund för produkten. Det är viktigt här att gruppen tar fram ett schema över hur man ska träffas och vad som ska göras emellan dessa möten. Detta schema gäller enbart under denna fas av arbetet. Det gäller att få alla att känna att de är en del av gruppen och att alla strävar efter samma mål. Sidan 8 av 15

9 Resultat : En kravspecifikation, samt en tidig prototyp Roller : Projektledare, Beställare, Utvecklare, Användare Tillämpning : Detta kommer att ge en kravspecifikation samt en prototyp som successivt kommer kontinuerligt vidareutvecklas mot den slutgiltiga produkten. Anv.involv : Användare ska finnas med i gruppen Artefakter : Kravspecifikation, Prototyp, Agenda Domain Modelling Beskrivning : Här bör man göra en marknadsundersökning för att fastställa vilka kunder bolaget X har och under vilka förutsättningar dessa människor skulle kunna tänka sig att använda en liknande produkt. Det gäller även att i denna aktivitet hitta projektets samtliga begränsningar, så som till exempel budget, tidsbrister, teknologiska förutsättningar. Resultat : Projektets tidsplan, user role-maps Roller : Projektledare, Beställare, Användare, Utvecklare Tillämpning : Fastställer ramarna för projektet Anv.involv : Användarna ges enkäter Artefakter : Projektets tidsplan, user role-maps, Klassdiagram över relationerna mellan projektets komponenter Operation Contextualization Beskrivning : Här ska användbarhetsexperten sitta och jobba. Detta sker genom att observera och analysera användarna för att hela tiden kunna förbättra slutresultatet. Hans eller hennes arbete sker parallellt med resterande processer och kommer att påverka de andra processerna. Resultat : User Cards Roller : Användbarhetsexpert. Tillämpning : Gör prototypen mer användarcentrerad. Anv.involv : Saknas Artefakter : Vidareutveckling på Prototypen, User Cards Object Structure Design Beskrivning : Här gör vi ett UML-diagram över klasserna i projektet. Resultat : UML-diagram Roller : Utveckare Tillämpning : Används i programeringsfasen Anv.involv : Saknas Artefakter : UML-diagram Sidan 9 av 15

10 3.3.5 Help System and Documentation Beskrivning : Denna process är i gång hela projektets gång och ska dokumentera allt arbete, samtidigt som man skriver en användarmanual till produkten. Resultat : Förenklar att ta in ny arbetskraft, samt förenklar felsökning. Roller : Användbarhetsexpert, Utvecklare, Projektledare Tillämpning : Manualen testas senare mot slutanvändaren. Anv.involv : Nej Artefakter : Användarmanualer, Utvecklingsdokumentation Standards and Style Definition Beskrivning : Olika standarder ska gås igenom och användas på produkten. Denna process kommer att fastslå båda nya styleguides för produkten samt ser till att styleguides och standarder som beställaren kräver används. Resultat : Gör produkten standardiserad vilket kan underlätta användandet för slutanvändaren Roller : Användbarhetsexpert, Projektledare Tillämpning : Används överallt där standarder och styleguides kan spela roll. Anv.involv : Saknas Artefakter : Styleguides och Standarder Task Modelling Beskrivning : Här gäller det att försöka få till en komplett bild av hur systemet ska funka. Systemets olika funktioner ska skrivas ner som use cases eller essential use cases som sedan går att abstrahera till use case-maps. Resultat : Efter denna fas ser man hur samtlig funktionalitet ser ut. Roller : Projektledare, Beställare, Användare, Utvecklare, Användbarhetsexpert Tillämpning : Detta ger utvecklarna direkta saker att jobba på Anv.involv : De har rätt att tycka till om hur de vill att produkten ska fungera Artefakter : Use Cases, Essential Use Case Models, Use Case-maps Interface Content Modelling Beskrivning : Här träffas de aktuella rollerna för att utveckla användargränssnittet till systemet. Detta sker i vanlig ordning inkrementellt, d.v.s. dellösningar modifieras och förbättras successivt från idéer till konkretiseringar av dessa. Resultat : Resultaten från denna aktivitet skiftar beroende på var i processen aktiviteten befinner sig. I ett inledande skeende kan interfacet beskrivas m.h.a post-it-lappar, skisser på whiteboard och i kollegieblock. Roller : Användbarhetsexpert, Projektledare Tillämpning : Resultatet kommer att användas inom aktiviteten Implementation Modelling. Sidan 10 av 15

11 Anv.involv : Användarna kommer med synpunkter och är aktivt delaktiga i aktiviteten tillsammans med de övriga rollerna. Artefakter : Mock-ups (skisser, post-it-lappar eller dylikt) Implementation Modelling Beskrivning : I denna aktivitet förfinas och realiseras de olika idéerna och mock-upsen från Interface Content Modelling till konkretare prototyper. Resultat : En prototyp av systemets användargränssnitt. Roller : Användbarhetsexpert, Utvecklare, Projektledare Tillämpning : Resultaten kommer att användas i aktiviteten Usability Inspection, samt inom utvecklingen. Anv.involv : Saknas. Artefakter : Prototyp Concentric Construction & Architechtural Iteration Beskrivning : Precis som i Object Structure Design är det utvecklarna som är huvudrollsinnehavare i dessa två aktiviteter. Här gäller det att realisera de klassdiagram som gjorts gällande i Object Structure Diagram till ren kod. Detta görs i lager inom aktiviteten Concentric Construction och modulariseras i Architectureal Iteration. Resultat : Detta producerar och förfinar kod Roller : Utvecklare Tillämpning : Hjälp och dokumentation Anv.involv : Saknas Artefakter : Hjälp och dokumentation Usability Inspection Beskrivning : Denna fas är till för att hitta saker i produkten som inte fungerar eller som fungerar dåligt. Inspektionen kommat att göras två gånger under projektet. Första gången när man tittar närmare på prototypen och andra gången är efter att ha gjort klart den slutliga produkten. Resultat : Detta resulterar i feedback på prototyp eller slutprodukt. Roller : Användbarhetsexpert, Användare Tillämpning : Utvecklarna eller användbarhetsexperten får ändra de saker som man fått backning på. Anv.involv : Användare får tycka till vad de inte tycker är bra. Artefakter : Prototyp Sidan 11 av 15

12 3.4 Tidsplan Nedan följer ett Ganttschema över projektets tidsplanering. För att se vilka roller som är inblandade i de olika aktiviteterna se kapitel 3.3. En vecka motsvarar 40h arbetstid. Sidan 12 av 15

13 4 Möjliga Produkter Vi som författare kan aldrig egentligen veta vad som kommer att komma ut ur detta projekt (se kap.5 Diskussion), därav överskriften möjliga produkter. Vi vill ändå passa på att redovisa de tankar och idéer som väckts hos oss under arbetets gång. Produkterna kommer i första hand att förenkla för kunderna att köpa musik, och i andra hand låta X att sälja mer musik. Eftersom musiken är kodad som mp3 så får X räkna med ett visst svinn, men det är bättre att få en liten bit av marknaden än ingen del alls. Vi antar även att bolaget X inte är ett bolag med egna artister, utan att de köper in färdigproducerat material som de sedan säljer som skivor. 4.1 Community X signade med MSN s community att de ska sälja Xs musik på nätet. Lösningen bildade en plugintjänst till MSN där man kunde ladda ner billig musik och sedan föra över den till Mp3- spelaren. Communityt erbjuder tjänster som visar toplistor, ny musik, betygsättning, recensioner, rekommendationer, diskussionsforum, fanpages med mera. 4.2 Produkter X välde också at ta fram en stationär dator/monter, med den senaste musiken på. Denna kan X placera ut på olika ställen där de kan tänka sig att sälja musik, som tex, flygplatser, folkparker, tågstationer, konserthus mm. Denna produkt kommer att finansiera sig genom reklamintäkter. Montern fungerar genom att man pluggar in sin Mp3-spelare och via en touchdisplay navigerar sig runt bland den musik som är inlagd i den specifika stationen. Vald musik laddas sedan ner i spelaren. De personer som inte har med sig sin mp3-spelare eller som inte kan koppla in den i stationen, har istället möjlighet att ha ett konto på ovanstående community och med hjälp av sin mobiltelefon sms a in användar-id och låt-id / album-id, för att sedan få den skickad till sin community-mailbox som man kan öppna och ladda ner när man kommer hem. På samma sätt kan man även göra reklam och sälja nya skivor via trycksaker som mjölkpaket, affischer, tidningar osv. varhelst id-kod tryckts. 4.3 Betaltjänster Eftersom en stor del av syftet med detta projekt var att bringa in pengar till X så måste de se till att erbjuda en bredd i olika betallösningar, så att inte vissa kunder exkluderas (t.ex. kan man ej kräva att en kund har eget kontokort o.s.v.). Möjliga betaltjänster vore: Via Internet-bank Pay-Pal SMS-avgift Betalsvar (för de som endast äger fast telefon) Kontokort Utöver detta tänker vi oss att man kan köpa crediter, en fiktiv musik-valuta, på tjänsten. Olika låtar kommer sedan att kosta olika många crediter o.s.v. Sidan 13 av 15

14 5 Diskussion Ett problem med detta projekt som vi tidigt stötte på och som riktigt aldrig lämnade oss var att projektbeskrivningen blir så abstrakt att den ej säger något alls om musikdistribution överhuvudtaget, för att inte tala om implementaionsmässiga detaljer. Själva kärnan i Lockwood s tankegångar är i mångt och mycket att abstrahera och befinna sig på det allmänna planet, detta återkommer i beskrivningen av flera olika aktiviteter. Tanken är att processens olika aktiviteter skall vara definierade abstrakta och att de i deras konkreta utföranden kommer att leda fram till en mer och mer detaljrik implementation. Själva huvudsyftet med aktiviteterna är att prova idéer mot varandra och genom utvärdering av olika modeller m.h.a. erfarenhet skapa en produkt. Denna erfarenhet får ej finnas nedskriven i projektbeskrivningen i förväg. Detta är kanske både styrkan och svagheten med Lockwoods arbetssätt. För att arbeta riktigt Usage-centered måste man vara beredd att frigöra sig från konventionella, invanda sätt att tänka och våga släppa in nya, fräscha idéer. Detta kräver att samtliga deltagare är vidsynta och objektiva, att all implementation är baserad på erfarenhet och ej på föreställning o.s.v. Lockwood ger en mängd olika förslag på hur detta enklare skall åskadkommas, genom användning av Essential Use Cases, informella möten et.c. Problemet i praktiken borde ändå vara att det blir svårt att förutsäga dimensionen för ett projekt. Projektbeskrivningen blir så allmän att man i princip kan lämna samma projektbeskrivning till två helt olika projekt (exempelvis Elmätaren ) och man kan ej i förväg ens gissa sig till hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli, vilket också gör det svårt att veta tidsåtgång, kostnad och dyl. Om obegränsad tid och budget vore förutsättningen skulle Lockwoods arbetssätt vara idealiskt, men hur ofta är det fallet gällande i praktiken? Vi diskuterade livligt de första träffarna om vilka olika lösningar som skulle kunna vara möjliga för detta projekt, för att sedan inse att det är helt ovesäntligt vad vi tycker. Hela arbetssättet bygger i själva verket på att man skall undersöka hur de olika aktörerna vill ha det och utifrån det leverera, eller för att uttrycka sig i Bert Karlsson terminologi: Det handlar om att ge fölk va fölk vill ha. Det intressanta i det hela är ändå: Vet folk alltid vad folk vill ha? T.ex. kunde en av författarna till denna rapport aldrig veta att han ville ha en microvågsugn innan han faktiskt köpte en och upptäckte hur bra den var. Visserligen ingår det använbarhetsexperter i aktiviteterna, men de styrs ändå väldigt hårt av användarna. Ett annat problem var att boken tog upp väldigt mycket konkreta guidelines för design, något som går stick i stäv med den ovan beskrivna abstraktionspricipen och får resonemanget i boken att kännas lite paradoxalt. Sidan 14 av 15

15 6 Källor Constantine, Larry L och Lockwood, Lucy A D: Software for Use A Practical Guide to the Models and Methods of Usage-Centered Design, ACM Press, New York 1999 Sidan 15 av 15

In-flight Information System utveckling med ett användningscentrerat synsätt

In-flight Information System utveckling med ett användningscentrerat synsätt Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p In-flight Information System utveckling med ett användningscentrerat synsätt Erik Salomonsson erik@salomonsson.net

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 E-Dagis enligt systemutvecklings metoden The Usability Engineering Lifecycle, Deborah J. Mayhew Grupp 3: Daniel Lundberg, dalu8987@student.uu.se Hanna

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al.

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al. Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning Kapitel 3-4 i Stone et al. Från föregående föreläsning Kravinsamling med användare i fokus genom Observationer i verkliga situationer Konstruera uppgifter

Läs mer

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program.

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Föreläsning 2 Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Vår process Kravbeskrivning (3 dagar). Enkel form av användningsfall (use cases). Analys

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 14 Medelvärde: Har kursen känts relevant för din utbildning?

Allmänna frågor om kursen: 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 14 Medelvärde: Har kursen känts relevant för din utbildning? Kursvärdering - sammanställning Kurs: 1IT240 Användarcentrerad systemdesign Antal reg: 19 Period: Sommarkurs 2004 Antal svar: 14 Lärare: Jan Gulliksen Svarsfrekvens: 73% Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina

Läs mer

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Russinen ur kakan Isabella Scandurra Centrum för ehälsa, Uppsala Universitet SAMTIT, Agenda Användbarhetsstandarden ISO 9241-11 Utvecklingsmetoder/utvärderingsmetoder

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE Uppsala Universitet 2005 Andreas Kjellgren (ankj3389@student.uu.se) Fredrik

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini Test och utvärdering - introduktion Systemering med användarfokus Malin Pongolini ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Uppsala Universitet, Användarcentrerad systemdesign 5p HT04. ebegravning, grupp 7. ebegravning.

Uppsala Universitet, Användarcentrerad systemdesign 5p HT04. ebegravning, grupp 7. ebegravning. ebegravning www.grävnerdig.nu Uppsala Universitet HT2004 Användarcentrerad systemdesign 5p. Ett arbete av Mattias Baecklund maba6803 Johan Herdegård johe0261 Viveka Sjöblom visj8680 1/ 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Inkapsling (encapsulation)

Inkapsling (encapsulation) UML UML är en standard för att dokumentera och visualisera sina tankar och beslut under analys och design. Att lära sig allt om UML får inte plats i den här kursen, men vi kommer lära oss vissa delar.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

F12: Användarna i fokus

F12: Användarna i fokus F12: Användarna i fokus Användarcentrerad design och modellering av användare Användarcentrerad design Motiv till detta Hur kan man göra? Olika synsätt Användarna i fokus 2 Varför ska användarna vara med?

Läs mer

Övning / handledning Användningsfall

Övning / handledning Användningsfall ACSD sommar 2004 Övning / Handledning Användningsfall Uppsala universitet & Stefan Blomkvist @ 2004 Stefan Blomkvist stefan.blomkvist@it.uu.se ACSD sommar 2004. Övning / handledning Användningsfall Ett

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Del 3 Uppgiftsanalys Av Stefan Blomkvist Uppgiftsanalysen ska svara på frågor om vilka uppgifter användarna utför och hur dessa genomförs.

Läs mer

Projektuppgift ACSD ht 2004 E-dagis enligt Constantine & Lockwood (Software for Use)

Projektuppgift ACSD ht 2004 E-dagis enligt Constantine & Lockwood (Software for Use) Projektuppgift ACSD ht 2004 E-dagis enligt Constantine & Lockwood (Software for Use) Grupp 4: Henrik Kriisa, Henrik Andersson, Erik Andersson 13 december 2004 E-post: henrik.kriisa.2165@student.uu.se,

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Föreläsning 4: Designprocessen

Föreläsning 4: Designprocessen Föreläsning 4: Designprocessen FSR: 2, 3, (6), 7 Att läsa: Kapitel 9 och 12 i Rogers et al.: Interaction design 4/e 150911 Designprocessen 2 Designprocessenöversikt Introduktion Att involvera användare

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Kravhantering med prototyp

Kravhantering med prototyp Kravhantering med prototyp Mona Lif www.logica.se/userexperience Logica 2008. All rights reserved Kravhantering med prototyp - agenda Fördelar med att använda prototyp Hur gör man Prototyp vs textuellt

Läs mer

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design RE SD PD I UT IT ST AT Mjukvarudesign System Requirement Specification Inkrementell och iterativ! Konceptuell design (VAD) Systemdesign (OOA) Arkitekturell (grovkornig, UML) Teknisk design (HUR) Programdesign

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Mer OOP. Variation i typ. Medlen repetition. Generiska klasser. Gränssnitt - Interface. Mer om klasser Några exempel UML

Mer OOP. Variation i typ. Medlen repetition. Generiska klasser. Gränssnitt - Interface. Mer om klasser Några exempel UML Målet Mer OOP Mer om klasser Några exempel UML Modularitet Språkligt modulära enheter Få gränssnitt Små gränssnitt Tydliga gränssnitt Dold information Återanvändbarhet Variation i typer Variation i datastrukturer

Läs mer

Föreläsning 7, Interak2on

Föreläsning 7, Interak2on Föreläsning 7 Handlande, metaforer och interaktionsstilar Kapitel 10-11 i Stone et al. The Human Action Cycle 1. Målformulering Utförandefas 2. Översätta mål till uppgifter 4. Utföra handlingssekvens Utvärderingsfas

Läs mer

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram 2EMHNWRULHQWHUDG5HDOWLGVSURJUDPPHULQJ Föreläsning 7 OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram - Kravspecifikationer, användningsfall, systemarkitektur - Analysfas vad är analys?

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 9: Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, Uppsala Universitet, stefan.blomkvist@it.uu.se XP www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 Dagens föreläsning

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet Towards Blocking---resistant Communication on the Internet SLUTRAPPORT Stefan Lindskog Karlstads universitet SE---651 88 Karlstad stefan.lindskog@kau.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3

Läs mer

Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter

Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter Datavetenskap Opponenter: Daniel Jansson Mikael Jansson Respondenter: Mats Almgren Erik Hansen Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter Oppositionsrapport,

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11.

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper, Riktlinjer och standarder Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper behövs för att visa på designval för att designdokument

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Agenda. Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering

Agenda. Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering Agenda Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering Teoretiska metoder Inspektionsmetoder Teoribaserade Olika typer av walkthroughs Uppgiftsanalysmetoder

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12 Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering Rogers et al. Kapitel 12 Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 120515 Intro utvärdering 2 Bruce Tognazzini om utvärdering Iterative design,

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 juni 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion

Objektorienterad Programkonstruktion Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 9 Projektuppgift Collection, Iterator, Composite Christian Smith ccs@kth.se 1 Projektuppgift IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift,

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Abstrakta Klasser 2. Kodning är bara en liten del i programvaruutvecklingen 6% 1% 6% Abstrakta Klasser - deklaration. Programutveckling sker i faser

Abstrakta Klasser 2. Kodning är bara en liten del i programvaruutvecklingen 6% 1% 6% Abstrakta Klasser - deklaration. Programutveckling sker i faser Abstrakta Klasser 1 God klassdesign placerar gemensamma attribut och metoder så högt som möjligt i hierarkin men ibland kan dessa egenskaper inte definieras fullständigt Abstrakta klasser innehåller ofta

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID Prototyping Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID TRITA-NA-D0105 CID-139, KTH, Stockholm, Sweden 2001 Susanna Olsson, TietoEnator, Funda Denizhan, TietoEnator, Ann Lantz,

Läs mer

Reflekterande Design. Materialet utan egenskaper. God Design. Grundbegrepp. Introduktion till Design. Introduktion till Design

Reflekterande Design. Materialet utan egenskaper. God Design. Grundbegrepp. Introduktion till Design. Introduktion till Design Föreläsning diskuterar och tar upp grundläggande begrepp för design och designarbete generellt, så som: design vad är det, designförmåga, hur ser designprocessen, etc. Design Artificell värld värld som

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 1 Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Skansholm: Kapitel 4 Se även 1. http://www.uml.org/ 2. http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera?

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 150327 Intro utvärdering

Läs mer

Teoretiska och empiriska ansatser

Teoretiska och empiriska ansatser Teoretiska och empiriska ansatser I. C. MariAnne Karlsson Teori Empiri Utgångspunkt för kravbild / målbild för diagnos av problem för utvärdering av (design)lösning Scenario inkl. personas 1 Exemplet Diagnos/Utvärdering

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Kommentarer till MDI tentamen 081003

Kommentarer till MDI tentamen 081003 Kommentarer till MDI tentamen 081003 1) I utvärderingssammanhang vill man ofta att de tilltänkta användarna ska finnas med. Nämn tre sätt att ta med användarna och jämför de olika sätten, likheter och

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Föreläsning 1, vecka 6: Abstraktion genom objektorientering

Föreläsning 1, vecka 6: Abstraktion genom objektorientering TDA 548: Grundläggande Programvaruutveckling Föreläsning 1, vecka 6: Abstraktion genom objektorientering Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2016-2017 Hur skulle ni implementera detta? (3D demo) Vi återkommer

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Designmönster - EMW. Kent Petersson epost1: kentp@cs.chalmers.se epost2: kent.petersson@emw.ericsson.se URL: http://www.cs.chalmers.

Designmönster - EMW. Kent Petersson epost1: kentp@cs.chalmers.se epost2: kent.petersson@emw.ericsson.se URL: http://www.cs.chalmers. Designmönster - EMW Kent Petersson epost1: kentp@cs.chalmers.se epost2: kent.petersson@emw.ericsson.se URL: http://www.cs.chalmers.se/~kentp arbetar på Inst. för Datavetenskap, Cth & Gu, 50% och Software

Läs mer

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys Föreläsning 3, Utvärderingstekniker Än en gång: Frågetekniker Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 13-15. Mål, frågeställningar Teknik Hur

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Datavetenskap Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Oppositionsrapport, C-nivå 2006:12 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Examensarbetet är intressant eftersom

Läs mer

Reklamkoncept & Annonser. Johanna Ellström Berghs HT13 Art Directing

Reklamkoncept & Annonser. Johanna Ellström Berghs HT13 Art Directing Reklamkoncept & Annonser Johanna Ellström Berghs HT13 Art Directing Reklamkoncept Hur jag gick tillväga Jag satte mig ner och skrev upp vilka olika vinklar jag har sett att andra företag som bygger på

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer