Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04"

Transkript

1 Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 E-Dagis enligt systemutvecklings metoden The Usability Engineering Lifecycle, Deborah J. Mayhew Grupp 3: Daniel Lundberg, Hanna Wallin,

2 INLEDNING...3 SAMMANFATTNING...3 REQUIREMENTS ANALYSIS...5 Aktivitet: User Profiles...5 Aktivitet: Contextual Task Analysis...6 Aktivitet: Platform Capabilities and Constraints...7 Aktivitet: General Design Principles...7 Aktivitet: Usability Goals...7 DESIGN/TESTING/DEVELOPMENT...9 Aktivitet: Work Reengineering Model (WRM)...9 Aktivitet: Conceptual Model Design, Screen Design Standards och Detailed UI Design...9 INSTALLATION Aktivitet: Feedback SLUTSATS PRAKTISKT Projektgrupp Tidsplan

3 INLEDNING Som förälder vill man gärna följa sitt barns alla steg i utvecklingen, men då barnet tillbringar flera timmar om dagen på dagis är det svårt. Mycket händer under dessa timmar, och i bästa fall har dagispersonalen sett och har dessutom tid, möjlighet och ork att berätta om detta när föräldern hämtar barnet på eftermiddagen. Om föräldern själv har tid och ork att lyssna. I Krylboda har man beslutat att alla dagis i kommunen ska erbjuda en betaltjänst, E-Dagis, till föräldrarna. Tanken är att personalen ska dokumentera barnens lek och aktiviteter under dagen och att föräldrarna ska få tillgång till valda delar av denna dokumentation (ljud, bild, personalens och barnens reflektioner och kommentarer, etc.). Kommunens idéer om den här applikationen är mycket vaga, därför anser man det nödvändigt att arbeta användarcentrerat. Man är villig att ställa dagispersonal, och eventuellt ett helt "pilotdagis" till förfogande. Man har också gjort en marknadsundersökning och tror sig veta att intresset för detta är stort hos föräldrarna. Syftet med detta projekt är alltså att ta fram ett system som gör det möjligt för personalen att göra denna dokumentation. Projektet kommer att följa en metod som kallas för The Usability Engineering Lifecycle. SAMMANFATTNING Dr. Deborah J. Mayhew, PhD, har genom sin erfarenhet 1 och under många år utvecklat en unik, effektiv och strukturerad metod för att uppnå användbarhet i mjukvaruutvecklingsprojekt. Metoden kallas för The Usability Engineering Lifecycle (UEL). UEL är inte en komplett utvecklingsprocess men tar ansvar för att säkra användbarheten genom att bl. a. 2 : ställa användarna i fokus. låta användarna aktivt deltaga i utvecklingsarbetet redan från start. aktiviteterna utförs iterativt. användbarhetsmålen styr utvecklingen och fungerar som testkriterium. prototyping används tidigt och kontinuerligt föra att visualisera och utvärdera idéer med användarna. processerna specificeras, anpassas och införs lokalt i varje organisation. Här följer en kort sammanfattning aktiviteterna i The Usability Engineering Lifecycle (UEL). Se figur bilaga 1. User Profiles Beskrivning av de olika användargrupper som kommer att använda systemet. Deras förutsättningar, inställningar, erfarenhet, förväntningar på systemet och datorvana. Användarprofilerna erhålles genom en detaljerad enkät som utvecklas i samarbete med användarna. Contextual Task Analysis En analys och beskrivning av användarnas arbetsmiljö och hur användarna utför sina arbetsuppgifter i denna miljö. Uppgiftsanalysen genomförs genom observationer kombinerat med intervjuer på förskolan. En modell beskrivande arbetet mellan uppgifter snarare än inom. Platform Capabilities and Constraints Begränsningar i och eventuella krav på den tekniska miljö som ska användas Användarcentrerad systemdesign, Gulliksen & Göransson, s.184 3

4 Usability Goals Mål för användningen av systemet. Fungerar som fokus i designprocessen och står även som testkriterium. Användbarhetsmålen återfinnes i användarprofilerna och uppgiftsanalysen. General Design Principles I denna aktivitet identifieras och dokumenteras, de för systemet, relevanta designprinciperna och riktlinjerna. Reengineered Work Models I samband med de observationer och intervjuer man gör med användarna i uppgiftsanalysen kommer det ofta fram att deras arbetssätt och rutiner kan förbättras i den meningen att de kan göras enklare eller effektivare. I denna aktivitet omarbetas den modell som åstadkommits i Contextual Taskananalysis med inverkan av användarna. Conceptual Model Design Är det första steget i utvecklingsprocessen. I denna aktivitet designas systemet och användargränssnittet på en hög konceptuell nivå. Här definieras en mängd med regler för interaktionen. Conceptual Model mock-ups I denna aktivitet startas arbetet med de första skisserna på systemet enligt designreglerna från föregående aktivitet. Skisserna evalueras till dess att de uppfyller kraven. Screen Design Standards Är det andra steget i utvecklingsprocessen. Här tas riktlinjer fram för projektet som fungerar som en slags standard för systemet. Screen Design Standards Prototyping I denna aktivitet utvecklas en prototyp för en del av den totala funktionaliteten för systemet. De standarder som designats i föregående steg realiseras. Prototypen evalueras till dess att de uppfyller användbarhetskraven. Style Guide Development Alla de artefakter som producerats i aktiviteterna samlas i projektets Style Guide. Denna samling beskriver således hela arbetet och följs genom hela arbetet. Detailed User Interface Design Detta är den sista nivån i designarbetet. Här appliceras alla tidigare åstadkommanden för att i detalj utforma gränssnittet med hög användbarhet till användaren. Här skapas det slutgiltiga användargränssnittet. Det evalueras och vidareutvecklas till dess att all funktionalitet uppfylls enligt kraven. User Feedback När systemet är driftsatt utförs återigen en användarenkät. Den information som erhålles används för framtida projekt och versioner. 4

5 REQUIREMENTS ANALYSIS Aktivitet: User Profiles Målet med denna aktivitet är att skaffa sig nödvändig information om användarna. Mayhew föreslår två olika sätt att skaffa sig den. Anpassade och detaljerade enkäter med alla användare eller intervjuer med representanter för användarna. Metoden med enkäter valdes av den anledningen att antalet användare är relativt litet och att det inte är troligt att några representanter kan ses som representativa för alla användare. Användarna utgörs av de personer som har kontakt med barnet och förskolan. Detta kan vara personal, föräldrar, far och morföräldrar, barnvakter och s.k. extramammor och -pappor. Utöver dessa kan även beställaren i detta fall kommunen ses som användare. Ur användargruppen kan man urskilja ett antal undergrupper, de kommer att använda produkten på olika sätt. Personalen kommer inte att ha samma interaktion med systemet som föräldrarna har. Det är personalen som kommer att stå för produktionen tillsammans med barnen och föräldrarna kommer vara konsumenter av denna produkt. Användargruppen kan även delas in i användarkategorier, de kategorierna bestäms av användarprofilerna. Exempel på egenskaper för en användarkategori kan vara datorvana och erfarenhet. Följande steg utförs för att skapa en bild av användarna: Steg 1 Utveckla en enkät ( User Profile Questionnaire). Steg 2 Gör en pilot-enkät och gå igenom den stegvis med en liten grupp användare (2-3st). Leta efter oklarheter. Vi vill att de ska svara på de frågor vi ställer inte vilka de tror att vi ställer. Användarna skall godkänna den slutliga versionen. Steg 3 Distribuera den slutliga versionen. Under tiden som enkäten är ute förbereds sammanställningen av enkäten ( User Profile Data Entry and Analysis). Steg 4 Samla in enkäter och sammanställ informationen ( User Profile Data Summary). Steg 5 Analysera materialet och ställ upp implikationer på design. Konkretisera ett antal användarkategorier. Försök att se användbarhetsmålen. ( User Profile Conclusions and Design Implications) Steg 6 Materialet ( User Profile Conclusions and Design Implications, User Profile Data Entry and Analysis) skall distribueras till alla berörda parter och adderas till projektets Style Guide. Steg 7 Presentera materialet för alla inblandade. Användarna. Användbarhetsdesignern är ansvarig i denna del av projektet. I de slutsatser man drar från denna aktivitet måste användbarhetsexperten få stort inflytande. Utöver användbarhetsdesignern deltar hela projektgruppen inklusive User Interface (UI) -designern. Användarna deltar på så sätt att de är involverade i utvecklingen av enkäten och sedan svarar de även på den. User Profile Questionnaire, User Profile Data Entry and Analysis, User Profile Data Summary, User Profile Conclusions and Design Implications och StyleGuide. 5

6 Användarprofilerna ligger som direkt underlag till nästa aktivitet på så sätt att de identifierar de användarkategorier som skall studeras i nästa aktivitet. Användarprofilerna ligger även som grund till hela designarbetet som går ut på att realisera användbarhetsmålen. Användbarhetsmålen utarbetas delvis från användarprofilerna. Aktivitet: Contextual Task Analysis Målet med denna aktivitet är att skaffa sig en modell över och förståelse för hur arbetet på förskolan utförs i nuläget. Observationer där små intervjuer/utfrågningar även ingår kommer att utföras på förskolan för att ta reda på hur användarna i de olika kategorierna utför sitt arbete samt hur arbetsmiljön ser ut och påverkar arbetet. Det speciella arbete som E-Dagis kräver utförs inte ännu, däremot utförs arbete som är högt relaterat till det. Uppgiftsanalysen används således i detta fall för att samla in information som kan vara till hjälp i utvecklingsarbetet med systemet. E-Dagis kommer eventuellt att innebära oönskat extraarbete för personalen om det inte infogas på rätt sätt. Uppgiftsanalysen består egentligen av flera steg: samla bakgrundsinformation, identifiera de aktiviteter som utförs och modellera de aktiviteter som utförs. Dessa steg ingår i uppgiftsanalysen Steg 1 Utför 3-6 observationer/intervjuer för en given användarkategori under flera dagar. Därefter analyseras, organiseras och dokumenteras den information som erhållits enligt ( Contextual Observation Data Collection, Work Environment Analysis, Task Analysis, Task Scenarios). Det är lättare att dokumentera efter varje observation än att samla på sig för mycket information som blir svår att smälta. Om det uppstår informationsluckor utförs nya observationer och efterföljande dokumentation till dess att alla hål är fyllda. Steg 2 Konstruera en modell över arbetet genom att bryta ner de aktiviteter som utförs till enskilda uppgifter (basic tasks). Gruppera dessa uppgifter logiskt och efter hur det ingår i arbetsflödet. På så sätt skapas en hierarki i någon mening. Det Mayhew strävar här efter är att hitta organisationen mellan uppgifter snarare än inom stegen i en uppgift. Steg 3 Ta hjälp av användarna (3-5 st per användarkategori, 1-2h) Låt användarna (en och en) gruppera uppgifterna utifrån hur de själva ser på hur deras arbete är organiserat. Steg 4 Sammanställ alla användarens förslag till ett och dokumentera det ( Task Organization Model). De identifierade användarkategorierna. Style Guide, Contextual Observation Data Collection, Work Environment Analysis, Task Analysis, Task Scenarios, Task Organization Model En användbarhetsexpert med speciella kunskaper inom uppgiftsanalys. Övriga projektmedlemmar. Användarna deltar genom att bli observerade och utföra modellering. Tillsammans med användarprofilerna skall uppgiftsanalysen utgöra basen för de användbarhetsmål som skall klargöras i nästa aktivitet. 6

7 Aktivitet: Platform Capabilities and Constraints I detta skede borde vi ha fått en idé av hur ett system skulle kunna utformas. Det är antagligen för tidigt att kunna säga exakt vilka begränsningar vi måste ta hänsyn till. Däremot borde vi kunna sätta ut ett antal begränsningar och beroende som måste inkluderas i utvecklingen. Ju längre fram i designarbetet projektet går desto mer kan man säga om beroenden och begränsningarna. Användarprofiler, Kontextuell uppgiftsdesign, Användbarhetsmål Platform Capabilities and Constraints En UI-designer tar ansvaret i denna aktivitet. Användbarhetsexperten kan assistera genom att förse UI-designen med tidigare dokument. Tekniker måste antagligen konsulteras. Detta är ramen för vad projektet kan åstadkomma tekniskt sätt. Aktivitet: General Design Principles Denna aktivitet syftar till att sammanställa och identifiera de generella designprinciper och riktlinjer som är användbara vid framtagandet av systemet. Detta för att skapa en kunskapsbas som kan utnyttjas under arbetets gång. Det handlar alltså om att bygga upp ett litet bibliotek av böcker, kursmaterial, forskningsrapporter och annat nyttigt från tidigare projekt och erfarenheter. Utöver sammanställningen skall även UI-designern i denna aktivitet försöka sätta upp ett schema och en budget för konsultationen för designprocessen. Externt material såsom facklitteratur, forskningsrapporter, kursmaterial exempelvis från äldre projekt. De är en utmärkt källa till input. Underlag till Design/Testing/Development fasen. Användbarhetsdesignern är ansvarig för denna aktivitet. UI-designern ska ta det primära ansvaret att samla material och söka i gamla underlag. Denne skall även försöka sätta upp ett schema och en budget för eventuell konsultation under designprocessen. En kunskapsdatabas som kan hjälpa projektgruppen under hela det fortsatta arbetet. Projektgruppen skall ha en uppfattning om hur design kan se ut och vilka standarder man kan använda. Aktivitet: Usability Goals Projektgruppen skall nu ha en gemensam och riktig bild av användarna och en modell av arbetet och arbetsmiljön. Målet för denna aktivitet är att klargöra de användbarhetsmål som bäst stödjer användarna i deras arbete. Syftet med användbarhetsmål är; ett att fungera som fokus i designprocessen och två att fungera som testkriterium. Mayhew talar om kvantitativa och kvalitativa (ej mätbara) mål. De senare står snarast som vägledning i designprocessen. Kvantitativa mål kan mätas. När användbarhetsmålen väl är formulerade måste de prioriteras. Det är nämligen lätt att lista alla tänkbara och önskvärda användbarhetsmål för ett projekt eller produkt, men svårt att genomföra de. Därför skall hänsyn tas till de mål som bäst anses kunna ge projektet framgång och ge just dessa mål högst prioritet. 7

8 Användbarhetsmål med lägre prioritet kan identifieras och uppfyllas om möjligt, men detta får inte ske på bekostnad av högprioriterade mål eller innebära en utökad kostnad för projektet. Följande steg utförs i denna aktivitet. Steg 1 Undersök användarprofilerna i jakt på användbarhetsmål. Steg 2 I den kontextuella uppgiftsanalysen finns det användbarhetsmål som relaterade till arbetsmiljön och i vilken kontext som arbetet utförs. Hitta de. Steg 3 Användbarhetsmålen måste även relateras de verksamhetsmål som finns. Steg 4 Identifiera de kvalitativa och kvantitativa användbarhetsmålen. Dokumentera ( Usability Goals) Steg 5 De formulerade och dokumenterade målen skall visas för och godkännas av användarna innan nästa steg tas. Steg 6 Bestäm metoder för hur målen skall kunna mätas. Det är viktigt att detta görs när alla är överens om målen för det kräver relativt mycket arbete (vilket görs i onödan om målen inte godkänns) Användarprofiler, kontextuell uppgiftsanalys. Usability Goals En användbarhetsexpert är ansvarig för denna aktivitet. UI-designern skall vara väldigt involverad i identifiering, kvantifiering och prioritering av användbarhetsmålen. Önskvärt är att alla projektmedlemmar även deltar. Mot slutet av denna aktivitet är engagemang av kommunen (verksamhetsmål) och användarna mycket önskvärt. Användbarhetsmålen fungerar som fokus för utvecklingen och som testkriterier. 8

9 DESIGN/TESTING/DEVELOPMENT Aktivitet: Work Reengineering Model (WRM) Det är nu dags att se över vad man har åstadkommit och omarbeta/utvärdera för att få mer effektivitet i det arbete som skall göras. Det är viktigt att när denna aktivitet är avslutad att man har en bra grund för det återstående jobbet, så denna är en mycket viktig del i The Usability Engineering Lifecycle. Det finns tre viktiga mål med WRM: 1. Man ska inse fördelarna av automatisering/datorisering i arbetet. 2. Omarbeta uppgifter och jobb för att mer effektivt uppnå de verksamhetsmål man satt upp. 3. Minimera omskolning i vilken kunskap användaren redan besitter. Maximera arbetet genom att inse människans kognitiva förutsättningar och brister. Arbetet i denna aktivitet går ut på att ommodellera den modell som kallas Task Organization Model. Denna nya modell blir grunden till systemet och arbetsuppgifterna. Task Organization Model, Contextual Task Analysis, User Profile Conceptual Model Design, Detailed User Interface Design UI-designern bor ta ansvaret i denna del. Och de som varit med att arbeta med User Profile och Contextual Task Analysis bör komma med material till input och hjälpa till med utvärderingsarbetet av Work Reengineering Model När man är klar med denna uppgift har man effektiviserat arbetet för användaren som i denna uppgift är dagispersonalen. Rutiner och arbetssätt effektiviseras då uppfattning om vad uppgiften är har blivit tydligare. Detta leder till en bättre grund inför det återstående jobb som finns i The Usability Engineering Lifecycle. En första modell av gränssnittet arkitektur har skapats. Aktivitet: Conceptual Model Design, Screen Design Standards och Detailed UI Design Mayhew delar in designen och utvecklingen av gränssnittet i tre olika nivåer. Hög-nivå, nivå 1, Conceptual Model Design, där utgår man från vad man kommit fram i Work Engineering Model. Låg-nivå, nivå 2, Screen Design Standards (SDS), regler och standarder för hur man designar gränssnittet. Nivå 3, Detailed User Interface Design (DUID) där genereras det slutliga systemet baserat på regler och det man förfinat i nivå 1 och 2. Conceptual Model Design, nivå 1: Det viktigaste här är att skapa en sammanhängande, följdriktig, regelbaserad konstruktion som underlag till det kommande arbetet. Det är här viktigt att försöka skapa sig en mental bild systemet som bygger på användarens naturliga tankesätt, inlärning och syfte. Detta kan t.ex. göras med enkla provisoriska bilder/skisser på papper. Man fortsätter sedan med evalueringsarbetet i aktiviteterna Conceptual Model Mock-ups och Conceptual Model Evaluation. I detta tidiga skede i utvärderingsarbetet ägnas inte så mycket tid åt vad som rätt eller fel utan snarare att man är på väg i rätt riktning. et blir en insikt i hur användaren tänker och vad användaren gör i olika scenarios. Detta för att få en uppfattning om vad användarens behov är. Screen Design Standars, nivå 2: Det är här viktigt att man är konsekvent och använder sig av ett enkelt språk som i nivå 1. Men här går man mer in på detaljerna på skärmen som ska beskrivas på ett mer detaljerat och utförligt sätt. Här tas riktlinjer fram som fungerar som en slags 9

10 standard för systemet. Man använder sig delvis av gamla standarder vilket medför att utförandet blir enklare och man kan använda gamla saker som t.ex. kodning. I och med att man utför Screen Design Standards gör att det blir en hög kvalitet på utformningen då man baserar utvecklingen på User Profile, Contextual Task Analysis, Usability Goal Setting och General Design Principles. I Screen Design Standards Prototyping designar men en prototyp och utvärderar och förbättrar den i Screen Design Standars Evaluation. Den insamlade information från nivå 1-2 dokumenteras i Style Guide och används sen i Detailed Interface Design. Detailed User Interface Design, nivå 3: Allt arbete som gjorts tidigare kommer nu till användning för att utföra denna slutliga aktivitet. Man använder bland annat dokumentationen från Conceptual Model Design och Screen Design Standards som nu finns samlade i systemets Style Guide för att färdigställa systemet. Där står förhoppningvis nu det mesta i detalj beskrivet och eventuella prototyper som representerar olika delar av systemet. Allt för att utvecklarna nu ska på ett så enkelt och effektivt sätt få ihop den slutliga produkten. Slutligen evalueras användargränssnittet och fokus ligger på att det ska stämma så mycket som möjligt med det man satte upp i Usability Goals. Tester som inte kunde utföras tidigare pga. att hela systemet inte var byggt utförs också. När systemet är klart utser man Test piloter ur användarkategorierna. De tas med i arbetet för att debugga, finjustera och utreda eventuella oklarheter. Denna aktivitet utförs iterativt till dess att alla användbarhetskrav är uppfyllda och användarna nöjda. INSTALLATION Aktivitet: Feedback I denna aktivitet är systemet driftsatt och igång sedan en tid tillbaka. Mayhew föreslår då att ytterligare en enkät med användarna skall utföras. Boken tar upp några viktiga saker till varför en sådan enkät skall utföras: Om man i framtiden ska utveckla systemet. Om man i framtiden ska designa/utveckla liknande system åt snarlika användare. Lära sig generella saker som man kanske kan använda senare i organisationen. Den slutliga produkten installerad på plats. Dokumentation Ansvarig i denna aktivitet bör vara The Usability Engineer. Han/hon får hjälp av de som tidigare varit med i designarbetet och bidragit med utvärderingsteknik. Andvändarna är med som källan till feedbacken. et är en återkoppling från användaren av systemet. Detta ger input till kommande snarlika framtida projekt eller versioner. När man är klar med detta har man nått änden på The usability Engineering Lifecycle och projektet är då med slutfört. 10

11 SLUTSATS Att i grunden använda UEL som en utveckling process tycker vi är bra. Den är tydlig och rätt fram och tar med användaren väldigt mycket i utvecklings fasen för att få en mycket hög användbarhet. Användarna involveras redan från första steget i processen. De olika delarna i UEL är klart specificerade liksom arbetets olika moment. I inledningen sätts också upp en tidsplan för de olika delarna vilket medför att projekt planeringen kan underlättas och man kan uppskatta kostnader på ett tidigt stadium. För varje aktivitet finns även en uppskattad tidsåtgång, det medför att det är lätt att uppskatta tiden för projektet. Man får intrycket av att den är ganska flexibel dvs. man kan använda den till stora och små projekt. Men den lämpar sig nog bäst till vidareutveckling av en produkt eller en snarlik uppgift eftersom Mayhew många gånger förutsätter att det redan existerar ett system. Återkoppling och utvärdering/dokumentation tillsammans med användarna utgör en stor del av arbetet i UEL. Detta säkerställer användbarheten. UEL kan även användas tillsammans med en annan utvecklingsmetod som t.ex. Rational Unified Process (RUP), Dynamic System Development (DSDN) eller Object Oriented System Engineering (OOSE). Då står UEL för att säkra användbarheten medan den andra metoden säkrar implementeringen. En stor skillnad mellan UEL och RUP och DSDN är att man under utvecklingen följer den så kallade Style Guide för att försäkra sig om kvalitet, sammanhang och överensstämmelse. Detta gör att den slutliga versionen förhoppningsvis har en hög användbarhet, för att man inte ska behöva lägga så mycket utbildning på användarna inom systemet. Nackdelar kan vara att man lägger för mycket kraft på just utvärdering och analys för att komma fram till en tillräckligt bra och användbar design lösning till nackdel för gränssnittet som då utvecklas med billiga tekniska lösningar och enkla standarder för att hålla projektet inom budgeten. Genom att använda redan utvecklade standarder i utvecklingen av gränssnittet hålls dock kostnader nere och det krävs inte så höga kunskaper inom detta område. Den avslutande fasen med feedback och utvärdering är kostsam och bör bara göras vid större projekt då man troligen kommer att uppgradera systemet eller göra liknade projekt i framtiden. För mindre projekt kan man skippa detta helt och hållet. Vi är dock tveksamma till denna återkoppling överhuvudtaget när systemet är driftsatt. PRAKTISKT Projektgrupp Vi antar att den innehåller fyra projektmedlemmar; två användbarhetsdesignerns, en UI-designer och en utvecklare. I Mayhews exempel ingår det aldrig mer än tre projektmedlemmar i varje aktivitet, men de projekt medlemmar som ingår har olika specialiteter. Tidsplan Se bilaga 2. 11

12 Bilaga 1 12

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE Uppsala Universitet 2005 Andreas Kjellgren (ankj3389@student.uu.se) Fredrik

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Projektuppgift Institutionen för informationsteknologi Ht 2004 Användarcentrerad systemdesign.

UPPSALA UNIVERSITET Projektuppgift Institutionen för informationsteknologi Ht 2004 Användarcentrerad systemdesign. Eva Ericsson, ever@stp.ling.uu.se Jens Moberg, jemo@stp.ling.uu.se Peter Strömbäck, dino@stp.ling.uu.se Pensionsplanering Beskrivning, planering och diskussion av ett projekt baserat på användbarhet 1

Läs mer

Användbarhetsarbete i ERUP

Användbarhetsarbete i ERUP 1 (5) Användbarhetsarbete i ERUP 1 Syfte 2 2 ERUP vad är det? 2 3 Användbarhetsarbete i ERUP 3 3.1 Struktur av användbarhetsarbetet i ERUP 3 3.2 Brister 5 4 Vad händer idag? 5 5 Förkortningar 5 2 (5) 1

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID Prototyping Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID TRITA-NA-D0105 CID-139, KTH, Stockholm, Sweden 2001 Susanna Olsson, TietoEnator, Funda Denizhan, TietoEnator, Ann Lantz,

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av e-val

Användarcentrerad utveckling av e-val UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad systemdesign Sommarkurs 2004 Användarcentrerad utveckling av e-val - efter Mayhews Usability Engineering Lifecycle Eva-Lotta

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce

Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce Ellen Andersson, Rikard Karlsson, Linn Olsson, Elin Sjöström, Alice Walden Handledare: Mathias Broth & Magnus Bång

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Russinen ur kakan Isabella Scandurra Centrum för ehälsa, Uppsala Universitet SAMTIT, Agenda Användbarhetsstandarden ISO 9241-11 Utvecklingsmetoder/utvärderingsmetoder

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Usify. EasyReader. Affärsmodeller

Usify. EasyReader. Affärsmodeller Usify EasyReader Affärsmodeller Innehåll INLEDNING... 2 WORKSHOP... 3 MODELLERING... 4 GRUPPERING... 4 MODELL ETT... 6 MODELL TVÅ... 6 MODELL TRE... 7 FRAMTIDA ARBETE... 8 REFERENSER... 9 1 Inledning Denna

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

Angreppssätt. Vilka är våra studieobjekt? Population och stickprov

Angreppssätt. Vilka är våra studieobjekt? Population och stickprov Angreppssätt Vilka är våra studieobjekt? 4:1 Population och stickprov Population = en mängd enheter som vi vill studera egenskaper & attityder för Ram = register eller annan förteckning över populationens

Läs mer

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini Test och utvärdering - introduktion Systemering med användarfokus Malin Pongolini ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav Innehåll Användarstudier Johan Åberg johan.aberg@liu.se Intervju Observation Personor Scenarier Krav Varför? Användarstudier enligt Microsoft http://www.youtube.com/watch?v=v_s13 VtPpJQ Aktivt lyssnande

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017.

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Datum: 2014-09-25 Sida: 1 (6) Mariestads kommun Sektor Utbildning Utbildningsnämnden Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Projekt skollokaler f-6

Läs mer

Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011

Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011 Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011 Datum: 2011-01-19 Int09 Per Borneng Mikael Gustafsson Martin Runnding Claes Sundström 1 Executive summary Syftet med denna studie är att ta fram belägg

Läs mer

Prototyping. Planera och genomföra webbproduktionsprojekt. Innehåll. Fördelarna med Pappersprototyper. Lofi-prototyp. Prototyping

Prototyping. Planera och genomföra webbproduktionsprojekt. Innehåll. Fördelarna med Pappersprototyper. Lofi-prototyp. Prototyping Innehåll Planera och genomföra webbproduktionsprojekt Stefan Berglund Prototyping Prototyping LoFi-prototyp HiFi-prototyp Användarcentrerad utveckling Användbarhet Specificering av krav Prototyping Kartläggning

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Mobil tjänst för föräldrastöd TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (8) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar staden med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Kraven är ofta mycket speciella och svåra att uppfylla Man har makt och en tradition att säga nej till det man inte vill ha Historiskt ser man många

Kraven är ofta mycket speciella och svåra att uppfylla Man har makt och en tradition att säga nej till det man inte vill ha Historiskt ser man många Kraven är ofta mycket speciella och svåra att uppfylla Man har makt och en tradition att säga nej till det man inte vill ha Historiskt ser man många misslyckanden Effekten av dåliga lösningar kan vara

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status KRAVSPECIFIKATION Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Kravspecifikation i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015,

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Behovsdriven utveckling. en vägledning

Behovsdriven utveckling. en vägledning Behovsdriven utveckling en vägledning esam Vägledning för behovsdriven utveckling 1.0 2 (84) Vägledning för behovsdriven utveckling Sammanfattning Många myndigheter använder sig idag av behovsanalyser

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Del 3 Uppgiftsanalys Av Stefan Blomkvist Uppgiftsanalysen ska svara på frågor om vilka uppgifter användarna utför och hur dessa genomförs.

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3

Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3 stockholm.se Sida 2 (11) Innehåll Introduktion 3 Beskrivning av arbetssätt 4 Interaktiv karta 4 Poängsystem 5 Troféer/Medaljer/ Badges 5 Genomförande av arbetssätt 6 Del 1: Individuell förberedelse 6 Del

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Kognition i aktivitet

Kognition i aktivitet Kognition i aktivitet Ann Björkdahl Leg Arbetsterapeut, Docent 1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi och Fysioterapi, Rehabiliteringsmedicin 2 Ersta Sköndal Högskola, Campus Bräcke 3 Sahlgrenska

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 DAG: 14 mars, 2011 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Fö 2: Designprocessen. Projektet. Design är... Forts. projektet

Fö 2: Designprocessen. Projektet. Design är... Forts. projektet Fö 2: Designprocessen Metoder Mål: att förstå användaren, uppgiften, situationen och tekniken (PACT) Hur hänger det ihop? Men först: projektet Projektet Användarstudier och analys av befintligt system

Läs mer

Elektronisk budbok för tidningsbud

Elektronisk budbok för tidningsbud Elektronisk budbok för tidningsbud Ett arbete av Johan Millert (millert@home.se) Innehållsförteckning för kursen Interaktionsdesign Sommaren 2004 Inledning...2 Bakgrund...2 Kravanalys...2 Användarintervjuer...2

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Aldrig mer krångliga system

Aldrig mer krångliga system Whitepaper Aldrig mer krångliga system När du investerar i ett nytt system är det viktigt att ställa rätt krav på användbarhet. Bra användbarhet ökar produktiviteten och arbetsglädjen. Läs mer på www.visma.se/commerce

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling?

Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling? ITIS 9 Kristianstads Montessoriskola HT 2002 / VT 2003 Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling? Handledare: Jan Persson Ulla Blomquist Birgitta Nordin-Olsson Ingbritt Ohlander Rickard Svenesson

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet Tisdagen den 27 oktober 13-15 i svg alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/dh2622/ MDI på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö Utbildning

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie Nationell flerpartstjänst En pilotstudie 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Om piloten... 2 4. Resultat... 3 4.1 Administration av piloten av projektet... 3 4.2 Intryck från användarna... 3 5. Norge har

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al.

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al. Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning Kapitel 3-4 i Stone et al. Från föregående föreläsning Kravinsamling med användare i fokus genom Observationer i verkliga situationer Konstruera uppgifter

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

På jakt med geocaching

På jakt med geocaching På jakt med geocaching Text: Lena Lithén & Kamilla Aspgren-Kvarnström (Publicerad i Förskoletidningen, 2014) På förskolan Uppfinnaren i Gävle geocachar barnen tillsammans med trollet Trulle. Detta efter

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola Kvalitetsanalys Regnbågens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Sammanställning värdegrundsbegrepp personal. Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Begrepp som

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

Examensarbete på Siemens Elema AB

Examensarbete på Siemens Elema AB Introduktion Examensarbete på Siemens Elema AB - att arbeta med användarvänlighet. Kvantitativ utvärdering av användargränssnittet till ett rapporteringsverktyg för dokumentation av kranskärlssjukdomar.

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer