PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER"

Transkript

1 PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR

2 RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO eii SEL. MEM. PREV NEXT ON/OFF 114

3 DEUTSCH 6 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 7 AUF EINEN BLICK 8 STROMVERSORGUNG 9 ALLGEMEINE FUNKTIONEN 9 RADIO-BETRIEB 12 CD-/MP3-/USB-/SD-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN 16 INFORMATIONEN ENGLISH 18 SET-UP AND SAFETY 19 OVERVIEW 20 POWER SUPPLY 20 GENERAL FUNCTIONS 21 RADIO MODE 23 CD/MP3/USB/SD MODE 26 SPECIAL FUNCTIONS 27 INFORMATION FRANÇAIS 29 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 30 VUE D'ENSEMBLE 31 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 FONCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 32 MODE RADIO 35 MODECD/MP3/ USB/SD 38 FONCTIONS SPÉCIALES 40 INFORMATIONS ITALIANO 42 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 43 PANORAMICA 44 ALIMENTAZIONE 44 FUNZIONI GENERALI 45 MODALITÀ RADIO 47 MODALITÀ CD/MP3/USB/SD 51 FUNZIONI SPECIALI 52 INFORMAZIONI РУССКИЙ 54 УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 55 ОБЗОР 56 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 ОБЩИЕ ФУНКЦИИ 57 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 60 РЕЖИМ CD/MP3/USB/SD 63 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 65 ИНФОРМАЦИЯ ESPAÑOL 67 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 68 VISTA GENERAL 69 ALIMENTACIÓN 69 FUNCIONES GENERALES 70 MODO RADIO 73 CD/MP3/USB/SD MODO 76 FUNCIONES ESPECIALES 78 INFORMACIÓN NEDERLANDS 80 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 81 OVERZICHT 82 STROOMTOEVOER 82 ALGEMENE FUNCTIES 83 RADIOMODUS 84 RADIOMODUS 85 CD/MP3/USB/SD-MODUS 89 INFORMATIE POLSKI 91 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 92 OMÓWIENIE 93 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 93 FUNKCJE PODSTAWOWE 94 TRYB RADIA 96 CD/MP3/USB/SD MODE 99 FUNKCJE SPECJALNE 100 INFORMACJE 115

4 DANSK 102 OPSÆTNING OG SIKKERHED 103 OVERSIGT 104 STRØMFORSYNING 104 GENERELLE FUNKTIONER 105 RADIOTILSTAND 107 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND 110 SPECIAL FUNCTIONS 111 INFORMATION SVENSKA 113 SÄKERHET OCH INSTALLATION 114 ÖVERSIKT 115 STRÖMFÖRSÖRJNING 115 ALLMÄNNA FUNKTIONER 116 LÄGET RADIO 118 CD/MP3/USB/SD MODE 121 SPECIALFUNKTIONER 122 INFORMATION SUOMI 124 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 125 KATSAUS 126 VIRTALÄHDE 126 YLEISET TOIMINNOT 127 RADIOTILA 129 CD/MP3/USB/SD TILA 132 ERIKOISTOIMINNOT 133 TIETOJA TÜRKÇE 135 KURULUM VE GÜVENLİK 136 GENEL BAKIŞ 137 GÜÇ KAYNAĞI 137 GENEL FONKSİYONLAR 138 RADYO MODU 140 CD/MP3/USB/SD MODU 143 ÖZEL FONKSİYONLAR 144 BİLGİLER 146 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 116

5 SÄKERHET OCH INSTALLATION Läs följande instruktioner när du installerar systemet: 7 Den här enheten är avsedd för uppspelning av ljudsignaler. All annan användning är uttryckligen förbjuden. 7 Se till att ventilationen är fullgod vid utplacering av enheten. Det måste finnas ett ledigt utrymme på minst 10 cm bakom enheten. Placera inga föremål över ventilationsöppningarna. 7 Täck inte över enheten med tidningar, dukar, gardiner etc. 7 När du beslutar var enheten ska placeras, tänk då på att möbelytor ofta är täckta med olika typer av lack och plast. De flesta av dem innehåller kemiska ämnen. Detta kan orsaka korrosion på enhetens fötter, vilket resulterar i fläckar på möblernas yta som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. 7 Om enheten utsätts för plötsliga temperaturförändringar, exempelvis när det förflyttas från kyla till ett varmt rum, ska du vänta minst två timmar innan du använder den. 7 Enheten är utformad för användning i rum med låg luftfuktighet. Skydda enheten och CD-skivorna från regn, fukt (droppar eller skvätt) och värme (värmeaggregat eller direkt solljus etc. 7 Använd bara enheten i ett måttligt klimat. 7 Placera inga kärl som innehåller vätska, exempelvis vaser, på enheten. 7 För inte in några föremål i enhetens CD-fack. 7 Placera inte några kärl, t.ex. vaser, på enheten. 7 Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering. 7 Använd inte några rengöringsmedel, det kan skada höljet. Rengör enheten med en ren och lätt fuktad skinntrasa. 7 Åskväder utgör en fara för alla elektriska enheter. Även om enheten är frånslagen kan den skadas av en blixt mot huvudströmkällan. Koppla alltid ur strömkällan under åskväder. 7 Om felfunktioner inträffar på grund av statisk elektricitet som laddar ur ska du återställa enheten. För att göra detta drar du ur strömadaptern och ansluter den igen efter några sekunder.. 7 CD-enheten innehåller självsmörjande lager, som inte får oljas eller smörjas med fett. 7 Se till att strömkontakten är lätt att komma åt. 7 Observera att om du lyssnar länge med hörlurar på hög volym kan det skada hörseln. Allmän information om laserenheter CLASS 1 LASER PRODUCT Du ser en symbol längst ned på enheten. CLASS 1 LASER PRODUCT innebär att lasern är utformad på ett sätt för att säkerställa att maximalt tillåtet emissionsvärde inte kan överskridas under några omständigheter. Vid användning av enheter eller andra metoder än de som anges här kan det leda till farlig exponering för emissioner. Osynlig laser säds ut om CD-facket öppnas och säkerhetsmekanismen kortsluts. Utsätt inte dig själv eller andra för denna sändning. SVENSKA 117

6 ÖVERSIKT Se bilden på sidan 3. AC ~ Uttag för anslutning av strömsladden (på enhetens baksida). 0 Hörlursuttag för anslutning av stereohörlurar utrustade med jackpropp (ø 3.5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. UBS VOLUME ON Display Slår på och av ultrabassystemet. Justerar volymen. Funktionsindikator. Tänds med rött sken under användning. Se nästa sida. OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger CD-facket. FM DAB Växlar mellan FM- och DABmottagning. Teleskopisk antenn för DABoch FM-mottagning (VHF). ON/OFF eii SEL. /MEM. Slår på och av enheten. I FM-sändningsläge: Tryck och håll intryckt för att växla mellan mono- och stereomottagning. I CD/USB/SD-läge: Startar och pausar uppspelning. I DAB-/FM-sändningsläge: Håll intryckt för att spara radiokanalerna som förinställningar; I CD/USB/SD-läge: Avslutar uppspelningen. Raderar spellistan. PREV NEXT I FM-sändningsläge: Tryck snabbt för att ändra frekvensen uppåt och nedåt i steg; tryck och håll ned för att starta sökning framåt eller bakåt. I DAB tuner-läge: Väljer DABkanaler från listan SLT Service. I CD/USB/SD-läge: Tryck snabbt för att välja nästa eller föregående spår; håll intryckt för att starta en sökning framåt eller bakåt. V DOWN Λ UP I tuner-läge: Väljer förinställningar. MEMORY Väljer föregående/nästa förinställningsnummer vid sparande av radiokanaler. V DOWN Λ UP I CD-, USB- och SD-läge: ALBUM Väljer föregående/nästa album. MODE I DAB tuner-läge: Visar MENU/INFO DAB-stationsinformation; håll intryckt för att öppna DABmenyn. I FM-sändningsläge: Visar RDSinformation. I CD-DA-läge: Repeterar ett spår eller en hel CD. I MP3-/USB-läge: upprepar ett spår, alla spår i ett album eller alla spår. Väljer funktionen för slumpvis uppspelning. Aktiverar funktionen Skapa spellista för att spara spåren i en spellista. USB SD CD RADIO Väljer ingångskällorna USB, SD, CD och RADIO. 118 SVENSKA

7 STRÖMFÖRSÖRJNING Ström 7 Kontrollera att huvudspänningen på märkplåten överensstämmer med den lokala strömkällan. Om så inte är fallet ska du kontakta din återförsäljare. 1 Anslut den medföljande strömkabeln till»ac ~ «på radiospelaren. 2 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Varning: 7 Den här enheten är ansluten till el med en strömkontakt. För att koppla bort enheten helt från ström måste du dra ur kontakten. 7 Strömkontakten används för att koppla från enheten. Den ska vara lättåtkomlig och inte ha någon förträngning under avsedd användning. Batterianvändning 1 Öppna batterifacket under enheten genom att trycka på den markerade spärren och ta bort låset. 2 Sätt i sex batterier (6 x 1,5 V/typ IEC R14/ UM2/C-storlek), och kontrollera polerna som är markerade på batterifackets lock. 3 Stäng locket till batterifacket. 7 Utsätt inte batterierna för extrem hetta från t.ex. direkt solljus, element eller eld. 7 Ta bort batterierna när de är slut eller när du vet att enheten inte ska användas under en längre tid. Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av läckande batterier. 7 Batterierna ligger i viloläge under ströminkoppling. Miljömeddelande: 7 Batterierna, inklusive de som inte innehåller tungmetaller, får inte slängas i hushållssoporna. Kasta gamla batterier på ett miljöanpassat sätt. Observera de lagar som gäller i ditt område. ALLMÄNNA FUNKTIONER Slå på och av 1 Växla enheten till standby med»on/off«. Välja ingångskälla 1 Välj ingångskälla (USB, SD, CD eller RADIO) med»usb SD CD RADIO«. Slå på och av ultrabassystemet Den här funktionen ökar basfrekvenserna. 1 Slå på och av ultrabassystemet med»ubs«. Ändra volymen 1 Justera volymen med»volume«. Lyssna med hörlurar 1 Anslut hörlurarna till»0«hörlursuttaget (ø 3,5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. Varning: 7 För högt ljudtryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador. SVENSKA 119

8 LÄGET RADIO Välja radioingångskälla 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. DAB-radioläge 1 För bästa DAB-mottagning räcker det att sträcka ut den teleskopiska antennen och rikta den rätt. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. Ställa in DAB-radiostationer Fininställa och lagra DAB-radiostationer första installationen När enheten slås på för första gången eller efter fabriksåterställning, börjar enheten att skanna hela DAB-bandbredden och lagra den i programlistan. 1 Tryck på»on/off«för att slå på enheten. Display:»Welcome«. Den automatiska kanalsökningen startar, söker igenom och lagrar radiostationer i en stationslista. Fininställa och lagra DAB-radiokanaler efter borttagning Du kan aktivera det automatiska fininställningssystemet igen. Det är lämpligt om du vill använda enheten på en annan plats eller söka nya DAB-radiokanaler. 1 Tryck på»on/off«för att slå på enheten. Display: namnet på radiokanalen, t.ex.»b5 AKT«. 2 Starta den automatiska kanalsökningen genom att trycka och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 3 Välj alternativet»select Scan«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Display:»Scan«. Den automatiska kanalsökningen startar, söker och lagrar radiokanaler i kanallistan. Lagra DAB-radiokanaler till förinställningar Efter den automatiska kanalsökningen lagras alla radiokanaler i programlistan. Du kan lagra favoritradiostationer på 20 förinställningar. 1 Välj DAB-radiostationer med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. 2 Välj den första förinställningen med»v DOWN«eller»Λ UP«. Display:»Empty 01«. 3 Tryck och håll ned» /MEM.«. Display:»P1 saved«. DAB-radiokanalsen sparas på förinställning 1. 7 Upprepa inställningen för att lagra fler inställningar. Programmera DAB-radiokanaler manuellt 1 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 2 Bekräfta inställningsläget genom att trycka på»eii SEL.«. Display: t.ex.»174,92«(frekvens och kanal för en DAB-radiokanal). 3 Välj önskad frekvens/kanal med» PREV«eller» NEXT«. Skärm: signalstyrkan. DAB-radiokanalerna lagras i programlistan. Välja lagrade kanaler från kanallistan De tillgängliga DAB-kanalerna är lagrade i en kanallista. 1 Välj den DAB-kanal du vill ha med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Välja lagrade kanaler från förinställningarna 1 Välj den DAB-kanal du vill ha med»v DOWN«eller»Λ UP«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. 120 SVENSKA

9 LÄGET RADIO Visa DAB-stationsinformation 1 För att visa information om aktuell DAB-station trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Följande visas på skärmen i ordningen: Information från leverantören (t.ex. aktuell sändning, spårets titel, e-postadress), genre, sändningsformat, strömfrekvens, bithastighet, referens till signalstörning (vid optimal signalvisning»sig Er 0«). Ställa in DRC (Dynamic Range Control) för DAB-stationer Om du aktiverar DRC (Dynamic Range Control) kan du höra låga ljud bättre i en brusig miljö. 1 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 2 Välj alternativet»select DRC«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii«för att bekräfta. 3 Välj ett av följande alternativ med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii«för att bekräfta.»drc 0«(av),»DRC 1/2«(låg) eller»drc 1«(hög). 7 DAB-stationen måste stödja DRC. FM-radioläge 1 För bästa FM-mottagning räcker det att sträcka ut den teleskopiska antennen och rikta den rätt. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»fm«-positionen. Ställa in FM-radiostationer Automatisk stationssökning 1 Aktivera stationssökningen genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«tills frekvensvisning ändras till snabbgenomgång. Sökningen stoppas när en kanal hittas. Manuell stationssökning 1 Om du vill gå framåt stegvis i frekvenserna trycker du kort på» PREV«eller» NEXT«flera gånger. Frekvensen ändras i steg om 50 khz. Lagra stationer för förinställningar Du kan lagra FM-radiostationer på 20 förinställningar. 1 Välj FM-radiostation med» PREV«eller» NEXT«. 2 Tryck på» /MEM.«för att aktivera alarmfunktionen. 3 Välj önskad kanalplacering med»v DOWN«eller»Λ UP«. 4 Tryck på» /MEM.«för att spara kanalen. 5 För att lagra fler stationer upprepar du steg 1 till 4 enligt beskrivningen ovan. Välja lagrade kanaler 1 Välj förinställningsplacering för kanalen med»v DOWN«eller»Λ UP«. Stereo-/monomottagning Om signalen från FM-stereokanalen är svag kan du förbättra ljudkvaliteten genom att växla till monomottagning. 1 Tryck och håll in»eii«för att växla till mono Display:»Mono«. 2 Tryck och håll in»eii«för att växla till stereo. Display:»Auto«. SVENSKA 121

10 CD/MP3/USB/SD MODE Användning med skiva 7 Enheten är anpassad för musik-cd med märkningen (CD-DA), och för CD-R (CD-Recordables) och CD-RW (CD-Rewritables) med ljuddata. 7 När du bränner CD-R- och CD-RW-skivor med ljudfiler kan det uppstå olika problem som kan skapa problem med uppspelningen. Detta kan bero på felaktiga inställningar för programvara eller maskinvara eller på CD-skivan som används. Om det skulle uppstå sådana problem, kontakta tillverkaren av din CD-brännare eller programvaran eller sök efter relevant information, exempelvis på Internet. 7 När du skapar musik-cd-skivor, ska du ta hänsyn till alla juridiska riktlinjer och se till att du inte inkräktar på upphovsrätten för tredje part. 7 Förvara alltid CD-facket stängt för att förhindra att damm samlas i laseroptiken. 7 Fäst inga etiketter på CD-skivorna. Håll ytorna på CD-skivorna rena. 7 Du kan spela upp standard-cd-skivor på 12 cm, samt 8 cm på enheten. Någon adapter behövs inte. Varning: 7 Linsen på CD-spelaren får aldrig vidröras. Användning med MP3-spelare, USB-minne eller minneskort 7 Enheten stöder de flesta MP3-spelare och USB-minnen. 7 USB-uttaget på enheten stöder inte en anslutning för en USB-förlängningskabel och är inte utformad för direkt anslutning till en dator. 7 USB-uttaget på denna enhet är ett standarduttag. På grund av snabb utveckling av teknologin och nya tillverkare som tillkommer varje dag, kan kompatibiliteten av USBminnen inte garanteras. Om användandet av USB är försämrat eller inte möjligt, tyder det inte på ett fel på enheten. 7 Dubbelriktad dataöverföring som definieras för ITE-enheter i EN 55022/EN är inte möjlig. 7 USB-överföring är i sig självt inte ett användningsläge. Det är bara en tilläggsfunktion. 7 Ta aldrig ur USB-enheter, minnesenheter eller minneskort under användning. Detta kan skada minneskortet, USB-enheten och enheten. Denna typ av skada ogiltigförklarar din garanti. Kommentarer till datamedium: 7 I MP3/WMA-läge är termerna "album" och "file" mycket viktiga. "Album" motsvarar en mapp på en PC, "file" till en fil på en PC eller CD-DA spår. Enheten stöder max 99 mappar/999 spår. Automatisk nedräkning: 7 Om enheten är i Stopp -läge i mer än 15 minuter växlar den automatiskt till standbyläge. 122 SVENSKA

11 CD/MP3/USB/SD MODE Infoga/ansluta ett musik-/lagringsmedium Mata in en skiva 1 Öppna CD-facket genom att trycka på»open/close«. 2 Sätt i din skiva i skivfacket med etiketten uppåt. 3 Stäng CD-facket genom att trycka på»open/close«. Ansluta en MP3-spelare eller ett USB-minne 1 Slå av enheten genom att trycka på»on/off«. 2 Koppla in USB-kabeln till MP3-spelaren i USBgränssnittet»USB«; eller koppla in USB-minnet i USB-gränssnittet»USB«. Sätta i SD-/SDHC-/MMC-minneskort 1 Slå av enheten genom att trycka på»on/ OFF«. 2 Mata in kortet försiktigt i»sd«-kortets plats med kontakterna först och framsidan nedåt tills det klickar på plats.. 7 Om du vill ta ur minneskortet ska du stänga av enheten, trycka in minneskortet och sedan dra ut det. Slå på och av 1 Växla enheten till standby med»on/off«. Välja ingångskälla 1 Välj ingångskälla ( USB, SD eller CD ) med»usb SD CD RADIO«. Enheten söker igenom innehållet i musik-/ datamediet. Skärm: Totalt antal spår (music-cd) eller totalt antal album och filer (MP3-/WMAmedium). Om musik-/lagringsmediet inte identifieras visas ett felmeddelande. Uppspelning Vid uppspelning av musik-cd-skivor, kan du välja spår, vid uppspelning av MP3-/WMA-media kan du också välja mappar. 1 Tryck på»eii SEL.«för att starta uppspelningen. Uppspelningen börjar med det första programmerade spåret. Uppspelningen stoppas i slutet av sista spåret från musik-/datamediet. 2 Tryck på»eii SEL.«för att pausa uppspelningen. 3 Tryck på»eii SEL.«för att återuppta uppspelningen. 4 Tryck på» /MEM.«för att stoppa uppspelningen. Tilläggsfunktioner Upprepa aktuellt spår 1 Tryck snabbt på» PREV«under uppspelning. Spåret repeteras från början. Välja ett annat spår 1 Håll» PREV«eller» NEXT«intryckt under uppspelning tills antalet spår du vill lyssna på visas på displayen. 2 Vid användning av ett MP3-/WMA-medium väljer du önskad mapp med»v DOWN«eller»Λ UP«. Uppspelning av valda spår startar automatiskt. 7 Du kan också välja spår i stoppläge. Sedan måste du dock starta uppspelning av spåret med»eii SEL.«. SVENSKA 123

12 CD/MP3/USB/SD MODE Söka efter en passage inom ett spår 1 Under uppspelning trycker du på» PREV«eller» NEXT«och håller ned tills du hittar passagen du vill lyssna på. Uppspelningen startar när du släper upp» PREV«eller» NEXT«. 7 Under sökningen minskar volymen. Upprepa funktioner Upprepa ett spår (upprepa ett) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«en gång. Skärm:»Q1«. Aktuellt spår upprepas. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Upprepa alla spåren i ett album (Upprepa album, endast MP3) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«två gånger. Skärm:»Q «. Alla spår på det aktuella albumet spelas upp flera gånger i följd. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Upprepa alla spår (upprepa allt) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«två gånger (musik- CD) eller tre gånger (MP3 CD). Skärm:»QW«. Alla spåren eller spelas upprepade gånger. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Spela upp titlar i slumpvis ordning (Random) 1 I stoppläge håller du»mode MENU/ INFO«intryckt tills»ran«visas på skärmen. Alla spåren på musikskivan eller MP3-/ WMA-mediet spelas upp en gång i slumpvis ordning. 3 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«. Skapa en spellista Du kan skapa en spellista för upp till 20 titlar för det aktuella musik-/datamediet, i valfri ordning du väljer och sedan spela upp dem i sekvensen. Ett spår kan sparas mer än en gång. Programmering är bara möjlig i stoppläge. Välja och lagra spår 1 Tryck på»mode MENU/INFO«för att anropa funktionen. 2 Välj spår genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryck på»mode MENU/INFO«för att spara spåret. 4 För att lagra fler spår upprepar du steg 2 till 3. Spela upp en spellista 1 Starta spellistan genom att trycka på»eii SEL.«. Display:»MEM«. Uppspelningen börjar med det första programmerade spåret. 2 Tryck på» /MEM.«för att stoppa uppspelningen. 3 Starta spellistan igen genom att trycka på»eii SEL.«. Lägga till spår 1 I stoppläge håller du»mode MENU/INFO«intryckt tills det förinställda numret som visas på skärmen är noll. 2 Välj nummer för det nya spåret genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryck på»mode MENU/INFO«för att spara det nya spåret. Radera spårminnet Enheten måste vara i stoppläge. 1 Tryck på»open/close«för att öppna CDfacket; eller tryck på» /MEM.«under programmeringen. 124 SVENSKA

13 SPECIALFUNKTIONER Välj programversion 1 Flytta reglaget»usb SD CD RADIO«till positionen för»radio«. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj programversion med» PREV«eller» NEXT«. Bildskärm: t.ex.»v221b-7 Version«. Ta bort DAB-radiokanaler från programlistan Om du flyttar till en annan del av landet ska du ta bort alla DAB-radiokanaler, som inte längre är tillgängliga i programlistan. Dessa DAB-radiokanaler är markerade med "?". 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj alternativet»prune«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Ett bekräftelsemeddelande visas. 5 Välj alternativet»yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 För att avbryta funktionen väljer du alternativet»no«med» PREV«eller» NEXT«. 6 Tryck på»eii SEL.«för att bekräfta inställningen. I programlistan hittar du vara tillgängliga radiokanaler. 7 Håll»MODE MENU/INFO«intryckt för att avsluta inställningen. Radera alla inställningar (Återställ) Den här funktionen gör det möjligt för dig att återställa alla anpassade inställningar tillbaka till standardinställningar. Alla inställningar förloras när du gör detta. 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj alternativet»select Factory«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Display:»Confirm Reset«. 5 Tryck på»eii SEL.«för att bekräfta återställningsfunktionen. Programuppdatering Du kan installera den senaste versionen av programvaran, om den finns tillgänglig. 1 Anslut enheten till en dator med ett uttag som sitter i batterifacket. 2 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 3 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 4 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 5 Välj alternativet»upgrade«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Ett bekräftelsemeddelande visas. 6 Välj alternativet»yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 För att avbryta funktionen väljer du alternativet»no«med» PREV«eller» NEXT«. 7 Starta uppdateringsprogrammet på datorn. 8 När programvaran har uppdaterats tar du ur enheten från datorn. SVENSKA 125

14 INFORMATION Tekniska data Den här enheten följer gällande EU-direktiv gällande brus. Den här produkten följer de europeiska direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC. Typplattan är placerad på enhetens undersida. Strömförsörjning Ström: Batterianvändning: Max. strömförbrukning Användning: 14 W Standby: < 0,5 W Utgång DIN 45324, 10 % THD Musikeffekt: Sinusvågeffekt: Stereohörlursuttag: 230 V ~, 50/60 Hz 6 x 1.5 V IEC (R14/UM2/C-storlek) 2 x 1,5 W 2 x 1 W 3,5 mm ø Radioenhet Frekvensbands DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz CD-enhet Frekvensrespons: Brusvoltförhållande: 20 Hz khz 65 db MP3-funktioner Uppspelningsformat: MP3 och WMA Filsystem/filhantering: ISO 9660 Level 1-kompatibel USB USB 2.0, kompatibel med FAT32/16 filsystem Minneskort FAT32/16 fil är kompatibel med SD + SDHC Mått och vikt B x H x L: Vikt: 245 x 139 x 245 mm 1,8 kg Miljömeddelande Den här produkten har tillverkats av delar av hög kvalitet och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Av den anledningen får produkten inte slängas i hushållssoporna vid livsslut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen. Kontakta lokala myndigheter för mer information om närmaste återvinningsstation. Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter. Rengöra CD:n och CD-enheten Om enheten inte kan skanna CD-skivor perfekt ska du använda en standardtyp av CD-rengöring som säljs för rengöring av laseroptik. Andra rengöringssätt kan skada laseroptiken. Använd en luddfri trasa för rengöring av CDskivan och torka alltid inifrån och ut i en rak linje. Använd inte rengöringsmedel för traditionella vinylskivor och inte heller några lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande. 126 SVENSKA

15 INFORMATION Felsökning Om det inträffar ett fel, ska du först läsa den här informationen innan du tar med dig enheten för reparation. Om du inte kan korrigera felet med informationen som ges här, ska du kontakta din lokala återförsäljare eller servicespecialist. Under inga omständigheter får du reparera radiospelaren själv, eftersom detta kan göra garantin ogiltig. Problem Möjlig orsak Åtgärd Allmän information Inget ljud. Enheten svarar inte på knappkommandon. Enheten stöder felfunktioner under uppspelning. Radio Dålig radiomottagning. Skiva Volyminställningen är för låg. Hörlurarna är anslutna. Batterierna är slut. Batterierna är isatta på fel håll. Strömkabeln är felaktigt ansluten. Statisk elektrisk urladdning eller elektrisk snabb övergång (burst). Svag radioantennsignal. Störning från elektriska enheter, såsom tv, videospelare, datorer, neonlampor etc. Justera volymen. Koppla ur hörlurarna. Byt batterierna. Sätt i batterierna på rätt håll. Anslut strömkabeln på rätt sätt. Stäng av enheten, koppla ur strömsladden och sätt tillbaka den igen efter några sekunder. Ta ur alla batterier. DAB/VHF (FM): luta och vrid den teleskopiska antennen. Håll radiospelaren på avstånd från elektriska enheter. Uppspelningen startar inte. Skivan är skadad eller smutsig. Byt eller rengör skivan. Enheten hoppar över spåren. CD-R eller CD-RW spelas inte upp, eller spelas upp inkorrekt. Ett lagrat spårminne spelas upp. Funktionen RANDOM aktiveras. Skivan är felaktig eller också är programvaran eller hårdvaruinställningarna fel under bränning. Växla till normal uppspelning eller radera spårminnet. Slå av funktionen RANDOM. Kontrollera komponenterna till din CD-brännare/mjukvara eller byt CD. SVENSKA 127

16 /35

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer