PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER"

Transkript

1 PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR

2 RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO eii SEL. MEM. PREV NEXT ON/OFF 114

3 DEUTSCH 6 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 7 AUF EINEN BLICK 8 STROMVERSORGUNG 9 ALLGEMEINE FUNKTIONEN 9 RADIO-BETRIEB 12 CD-/MP3-/USB-/SD-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN 16 INFORMATIONEN ENGLISH 18 SET-UP AND SAFETY 19 OVERVIEW 20 POWER SUPPLY 20 GENERAL FUNCTIONS 21 RADIO MODE 23 CD/MP3/USB/SD MODE 26 SPECIAL FUNCTIONS 27 INFORMATION FRANÇAIS 29 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 30 VUE D'ENSEMBLE 31 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 FONCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 32 MODE RADIO 35 MODECD/MP3/ USB/SD 38 FONCTIONS SPÉCIALES 40 INFORMATIONS ITALIANO 42 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 43 PANORAMICA 44 ALIMENTAZIONE 44 FUNZIONI GENERALI 45 MODALITÀ RADIO 47 MODALITÀ CD/MP3/USB/SD 51 FUNZIONI SPECIALI 52 INFORMAZIONI РУССКИЙ 54 УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 55 ОБЗОР 56 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 ОБЩИЕ ФУНКЦИИ 57 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 60 РЕЖИМ CD/MP3/USB/SD 63 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 65 ИНФОРМАЦИЯ ESPAÑOL 67 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 68 VISTA GENERAL 69 ALIMENTACIÓN 69 FUNCIONES GENERALES 70 MODO RADIO 73 CD/MP3/USB/SD MODO 76 FUNCIONES ESPECIALES 78 INFORMACIÓN NEDERLANDS 80 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 81 OVERZICHT 82 STROOMTOEVOER 82 ALGEMENE FUNCTIES 83 RADIOMODUS 84 RADIOMODUS 85 CD/MP3/USB/SD-MODUS 89 INFORMATIE POLSKI 91 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 92 OMÓWIENIE 93 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 93 FUNKCJE PODSTAWOWE 94 TRYB RADIA 96 CD/MP3/USB/SD MODE 99 FUNKCJE SPECJALNE 100 INFORMACJE 115

4 DANSK 102 OPSÆTNING OG SIKKERHED 103 OVERSIGT 104 STRØMFORSYNING 104 GENERELLE FUNKTIONER 105 RADIOTILSTAND 107 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND 110 SPECIAL FUNCTIONS 111 INFORMATION SVENSKA 113 SÄKERHET OCH INSTALLATION 114 ÖVERSIKT 115 STRÖMFÖRSÖRJNING 115 ALLMÄNNA FUNKTIONER 116 LÄGET RADIO 118 CD/MP3/USB/SD MODE 121 SPECIALFUNKTIONER 122 INFORMATION SUOMI 124 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 125 KATSAUS 126 VIRTALÄHDE 126 YLEISET TOIMINNOT 127 RADIOTILA 129 CD/MP3/USB/SD TILA 132 ERIKOISTOIMINNOT 133 TIETOJA TÜRKÇE 135 KURULUM VE GÜVENLİK 136 GENEL BAKIŞ 137 GÜÇ KAYNAĞI 137 GENEL FONKSİYONLAR 138 RADYO MODU 140 CD/MP3/USB/SD MODU 143 ÖZEL FONKSİYONLAR 144 BİLGİLER 146 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 116

5 SÄKERHET OCH INSTALLATION Läs följande instruktioner när du installerar systemet: 7 Den här enheten är avsedd för uppspelning av ljudsignaler. All annan användning är uttryckligen förbjuden. 7 Se till att ventilationen är fullgod vid utplacering av enheten. Det måste finnas ett ledigt utrymme på minst 10 cm bakom enheten. Placera inga föremål över ventilationsöppningarna. 7 Täck inte över enheten med tidningar, dukar, gardiner etc. 7 När du beslutar var enheten ska placeras, tänk då på att möbelytor ofta är täckta med olika typer av lack och plast. De flesta av dem innehåller kemiska ämnen. Detta kan orsaka korrosion på enhetens fötter, vilket resulterar i fläckar på möblernas yta som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. 7 Om enheten utsätts för plötsliga temperaturförändringar, exempelvis när det förflyttas från kyla till ett varmt rum, ska du vänta minst två timmar innan du använder den. 7 Enheten är utformad för användning i rum med låg luftfuktighet. Skydda enheten och CD-skivorna från regn, fukt (droppar eller skvätt) och värme (värmeaggregat eller direkt solljus etc. 7 Använd bara enheten i ett måttligt klimat. 7 Placera inga kärl som innehåller vätska, exempelvis vaser, på enheten. 7 För inte in några föremål i enhetens CD-fack. 7 Placera inte några kärl, t.ex. vaser, på enheten. 7 Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering. 7 Använd inte några rengöringsmedel, det kan skada höljet. Rengör enheten med en ren och lätt fuktad skinntrasa. 7 Åskväder utgör en fara för alla elektriska enheter. Även om enheten är frånslagen kan den skadas av en blixt mot huvudströmkällan. Koppla alltid ur strömkällan under åskväder. 7 Om felfunktioner inträffar på grund av statisk elektricitet som laddar ur ska du återställa enheten. För att göra detta drar du ur strömadaptern och ansluter den igen efter några sekunder.. 7 CD-enheten innehåller självsmörjande lager, som inte får oljas eller smörjas med fett. 7 Se till att strömkontakten är lätt att komma åt. 7 Observera att om du lyssnar länge med hörlurar på hög volym kan det skada hörseln. Allmän information om laserenheter CLASS 1 LASER PRODUCT Du ser en symbol längst ned på enheten. CLASS 1 LASER PRODUCT innebär att lasern är utformad på ett sätt för att säkerställa att maximalt tillåtet emissionsvärde inte kan överskridas under några omständigheter. Vid användning av enheter eller andra metoder än de som anges här kan det leda till farlig exponering för emissioner. Osynlig laser säds ut om CD-facket öppnas och säkerhetsmekanismen kortsluts. Utsätt inte dig själv eller andra för denna sändning. SVENSKA 117

6 ÖVERSIKT Se bilden på sidan 3. AC ~ Uttag för anslutning av strömsladden (på enhetens baksida). 0 Hörlursuttag för anslutning av stereohörlurar utrustade med jackpropp (ø 3.5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. UBS VOLUME ON Display Slår på och av ultrabassystemet. Justerar volymen. Funktionsindikator. Tänds med rött sken under användning. Se nästa sida. OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger CD-facket. FM DAB Växlar mellan FM- och DABmottagning. Teleskopisk antenn för DABoch FM-mottagning (VHF). ON/OFF eii SEL. /MEM. Slår på och av enheten. I FM-sändningsläge: Tryck och håll intryckt för att växla mellan mono- och stereomottagning. I CD/USB/SD-läge: Startar och pausar uppspelning. I DAB-/FM-sändningsläge: Håll intryckt för att spara radiokanalerna som förinställningar; I CD/USB/SD-läge: Avslutar uppspelningen. Raderar spellistan. PREV NEXT I FM-sändningsläge: Tryck snabbt för att ändra frekvensen uppåt och nedåt i steg; tryck och håll ned för att starta sökning framåt eller bakåt. I DAB tuner-läge: Väljer DABkanaler från listan SLT Service. I CD/USB/SD-läge: Tryck snabbt för att välja nästa eller föregående spår; håll intryckt för att starta en sökning framåt eller bakåt. V DOWN Λ UP I tuner-läge: Väljer förinställningar. MEMORY Väljer föregående/nästa förinställningsnummer vid sparande av radiokanaler. V DOWN Λ UP I CD-, USB- och SD-läge: ALBUM Väljer föregående/nästa album. MODE I DAB tuner-läge: Visar MENU/INFO DAB-stationsinformation; håll intryckt för att öppna DABmenyn. I FM-sändningsläge: Visar RDSinformation. I CD-DA-läge: Repeterar ett spår eller en hel CD. I MP3-/USB-läge: upprepar ett spår, alla spår i ett album eller alla spår. Väljer funktionen för slumpvis uppspelning. Aktiverar funktionen Skapa spellista för att spara spåren i en spellista. USB SD CD RADIO Väljer ingångskällorna USB, SD, CD och RADIO. 118 SVENSKA

7 STRÖMFÖRSÖRJNING Ström 7 Kontrollera att huvudspänningen på märkplåten överensstämmer med den lokala strömkällan. Om så inte är fallet ska du kontakta din återförsäljare. 1 Anslut den medföljande strömkabeln till»ac ~ «på radiospelaren. 2 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Varning: 7 Den här enheten är ansluten till el med en strömkontakt. För att koppla bort enheten helt från ström måste du dra ur kontakten. 7 Strömkontakten används för att koppla från enheten. Den ska vara lättåtkomlig och inte ha någon förträngning under avsedd användning. Batterianvändning 1 Öppna batterifacket under enheten genom att trycka på den markerade spärren och ta bort låset. 2 Sätt i sex batterier (6 x 1,5 V/typ IEC R14/ UM2/C-storlek), och kontrollera polerna som är markerade på batterifackets lock. 3 Stäng locket till batterifacket. 7 Utsätt inte batterierna för extrem hetta från t.ex. direkt solljus, element eller eld. 7 Ta bort batterierna när de är slut eller när du vet att enheten inte ska användas under en längre tid. Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av läckande batterier. 7 Batterierna ligger i viloläge under ströminkoppling. Miljömeddelande: 7 Batterierna, inklusive de som inte innehåller tungmetaller, får inte slängas i hushållssoporna. Kasta gamla batterier på ett miljöanpassat sätt. Observera de lagar som gäller i ditt område. ALLMÄNNA FUNKTIONER Slå på och av 1 Växla enheten till standby med»on/off«. Välja ingångskälla 1 Välj ingångskälla (USB, SD, CD eller RADIO) med»usb SD CD RADIO«. Slå på och av ultrabassystemet Den här funktionen ökar basfrekvenserna. 1 Slå på och av ultrabassystemet med»ubs«. Ändra volymen 1 Justera volymen med»volume«. Lyssna med hörlurar 1 Anslut hörlurarna till»0«hörlursuttaget (ø 3,5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. Varning: 7 För högt ljudtryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador. SVENSKA 119

8 LÄGET RADIO Välja radioingångskälla 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. DAB-radioläge 1 För bästa DAB-mottagning räcker det att sträcka ut den teleskopiska antennen och rikta den rätt. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. Ställa in DAB-radiostationer Fininställa och lagra DAB-radiostationer första installationen När enheten slås på för första gången eller efter fabriksåterställning, börjar enheten att skanna hela DAB-bandbredden och lagra den i programlistan. 1 Tryck på»on/off«för att slå på enheten. Display:»Welcome«. Den automatiska kanalsökningen startar, söker igenom och lagrar radiostationer i en stationslista. Fininställa och lagra DAB-radiokanaler efter borttagning Du kan aktivera det automatiska fininställningssystemet igen. Det är lämpligt om du vill använda enheten på en annan plats eller söka nya DAB-radiokanaler. 1 Tryck på»on/off«för att slå på enheten. Display: namnet på radiokanalen, t.ex.»b5 AKT«. 2 Starta den automatiska kanalsökningen genom att trycka och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 3 Välj alternativet»select Scan«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Display:»Scan«. Den automatiska kanalsökningen startar, söker och lagrar radiokanaler i kanallistan. Lagra DAB-radiokanaler till förinställningar Efter den automatiska kanalsökningen lagras alla radiokanaler i programlistan. Du kan lagra favoritradiostationer på 20 förinställningar. 1 Välj DAB-radiostationer med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. 2 Välj den första förinställningen med»v DOWN«eller»Λ UP«. Display:»Empty 01«. 3 Tryck och håll ned» /MEM.«. Display:»P1 saved«. DAB-radiokanalsen sparas på förinställning 1. 7 Upprepa inställningen för att lagra fler inställningar. Programmera DAB-radiokanaler manuellt 1 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 2 Bekräfta inställningsläget genom att trycka på»eii SEL.«. Display: t.ex.»174,92«(frekvens och kanal för en DAB-radiokanal). 3 Välj önskad frekvens/kanal med» PREV«eller» NEXT«. Skärm: signalstyrkan. DAB-radiokanalerna lagras i programlistan. Välja lagrade kanaler från kanallistan De tillgängliga DAB-kanalerna är lagrade i en kanallista. 1 Välj den DAB-kanal du vill ha med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Välja lagrade kanaler från förinställningarna 1 Välj den DAB-kanal du vill ha med»v DOWN«eller»Λ UP«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. 120 SVENSKA

9 LÄGET RADIO Visa DAB-stationsinformation 1 För att visa information om aktuell DAB-station trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Följande visas på skärmen i ordningen: Information från leverantören (t.ex. aktuell sändning, spårets titel, e-postadress), genre, sändningsformat, strömfrekvens, bithastighet, referens till signalstörning (vid optimal signalvisning»sig Er 0«). Ställa in DRC (Dynamic Range Control) för DAB-stationer Om du aktiverar DRC (Dynamic Range Control) kan du höra låga ljud bättre i en brusig miljö. 1 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 2 Välj alternativet»select DRC«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii«för att bekräfta. 3 Välj ett av följande alternativ med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii«för att bekräfta.»drc 0«(av),»DRC 1/2«(låg) eller»drc 1«(hög). 7 DAB-stationen måste stödja DRC. FM-radioläge 1 För bästa FM-mottagning räcker det att sträcka ut den teleskopiska antennen och rikta den rätt. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»fm«-positionen. Ställa in FM-radiostationer Automatisk stationssökning 1 Aktivera stationssökningen genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«tills frekvensvisning ändras till snabbgenomgång. Sökningen stoppas när en kanal hittas. Manuell stationssökning 1 Om du vill gå framåt stegvis i frekvenserna trycker du kort på» PREV«eller» NEXT«flera gånger. Frekvensen ändras i steg om 50 khz. Lagra stationer för förinställningar Du kan lagra FM-radiostationer på 20 förinställningar. 1 Välj FM-radiostation med» PREV«eller» NEXT«. 2 Tryck på» /MEM.«för att aktivera alarmfunktionen. 3 Välj önskad kanalplacering med»v DOWN«eller»Λ UP«. 4 Tryck på» /MEM.«för att spara kanalen. 5 För att lagra fler stationer upprepar du steg 1 till 4 enligt beskrivningen ovan. Välja lagrade kanaler 1 Välj förinställningsplacering för kanalen med»v DOWN«eller»Λ UP«. Stereo-/monomottagning Om signalen från FM-stereokanalen är svag kan du förbättra ljudkvaliteten genom att växla till monomottagning. 1 Tryck och håll in»eii«för att växla till mono Display:»Mono«. 2 Tryck och håll in»eii«för att växla till stereo. Display:»Auto«. SVENSKA 121

10 CD/MP3/USB/SD MODE Användning med skiva 7 Enheten är anpassad för musik-cd med märkningen (CD-DA), och för CD-R (CD-Recordables) och CD-RW (CD-Rewritables) med ljuddata. 7 När du bränner CD-R- och CD-RW-skivor med ljudfiler kan det uppstå olika problem som kan skapa problem med uppspelningen. Detta kan bero på felaktiga inställningar för programvara eller maskinvara eller på CD-skivan som används. Om det skulle uppstå sådana problem, kontakta tillverkaren av din CD-brännare eller programvaran eller sök efter relevant information, exempelvis på Internet. 7 När du skapar musik-cd-skivor, ska du ta hänsyn till alla juridiska riktlinjer och se till att du inte inkräktar på upphovsrätten för tredje part. 7 Förvara alltid CD-facket stängt för att förhindra att damm samlas i laseroptiken. 7 Fäst inga etiketter på CD-skivorna. Håll ytorna på CD-skivorna rena. 7 Du kan spela upp standard-cd-skivor på 12 cm, samt 8 cm på enheten. Någon adapter behövs inte. Varning: 7 Linsen på CD-spelaren får aldrig vidröras. Användning med MP3-spelare, USB-minne eller minneskort 7 Enheten stöder de flesta MP3-spelare och USB-minnen. 7 USB-uttaget på enheten stöder inte en anslutning för en USB-förlängningskabel och är inte utformad för direkt anslutning till en dator. 7 USB-uttaget på denna enhet är ett standarduttag. På grund av snabb utveckling av teknologin och nya tillverkare som tillkommer varje dag, kan kompatibiliteten av USBminnen inte garanteras. Om användandet av USB är försämrat eller inte möjligt, tyder det inte på ett fel på enheten. 7 Dubbelriktad dataöverföring som definieras för ITE-enheter i EN 55022/EN är inte möjlig. 7 USB-överföring är i sig självt inte ett användningsläge. Det är bara en tilläggsfunktion. 7 Ta aldrig ur USB-enheter, minnesenheter eller minneskort under användning. Detta kan skada minneskortet, USB-enheten och enheten. Denna typ av skada ogiltigförklarar din garanti. Kommentarer till datamedium: 7 I MP3/WMA-läge är termerna "album" och "file" mycket viktiga. "Album" motsvarar en mapp på en PC, "file" till en fil på en PC eller CD-DA spår. Enheten stöder max 99 mappar/999 spår. Automatisk nedräkning: 7 Om enheten är i Stopp -läge i mer än 15 minuter växlar den automatiskt till standbyläge. 122 SVENSKA

11 CD/MP3/USB/SD MODE Infoga/ansluta ett musik-/lagringsmedium Mata in en skiva 1 Öppna CD-facket genom att trycka på»open/close«. 2 Sätt i din skiva i skivfacket med etiketten uppåt. 3 Stäng CD-facket genom att trycka på»open/close«. Ansluta en MP3-spelare eller ett USB-minne 1 Slå av enheten genom att trycka på»on/off«. 2 Koppla in USB-kabeln till MP3-spelaren i USBgränssnittet»USB«; eller koppla in USB-minnet i USB-gränssnittet»USB«. Sätta i SD-/SDHC-/MMC-minneskort 1 Slå av enheten genom att trycka på»on/ OFF«. 2 Mata in kortet försiktigt i»sd«-kortets plats med kontakterna först och framsidan nedåt tills det klickar på plats.. 7 Om du vill ta ur minneskortet ska du stänga av enheten, trycka in minneskortet och sedan dra ut det. Slå på och av 1 Växla enheten till standby med»on/off«. Välja ingångskälla 1 Välj ingångskälla ( USB, SD eller CD ) med»usb SD CD RADIO«. Enheten söker igenom innehållet i musik-/ datamediet. Skärm: Totalt antal spår (music-cd) eller totalt antal album och filer (MP3-/WMAmedium). Om musik-/lagringsmediet inte identifieras visas ett felmeddelande. Uppspelning Vid uppspelning av musik-cd-skivor, kan du välja spår, vid uppspelning av MP3-/WMA-media kan du också välja mappar. 1 Tryck på»eii SEL.«för att starta uppspelningen. Uppspelningen börjar med det första programmerade spåret. Uppspelningen stoppas i slutet av sista spåret från musik-/datamediet. 2 Tryck på»eii SEL.«för att pausa uppspelningen. 3 Tryck på»eii SEL.«för att återuppta uppspelningen. 4 Tryck på» /MEM.«för att stoppa uppspelningen. Tilläggsfunktioner Upprepa aktuellt spår 1 Tryck snabbt på» PREV«under uppspelning. Spåret repeteras från början. Välja ett annat spår 1 Håll» PREV«eller» NEXT«intryckt under uppspelning tills antalet spår du vill lyssna på visas på displayen. 2 Vid användning av ett MP3-/WMA-medium väljer du önskad mapp med»v DOWN«eller»Λ UP«. Uppspelning av valda spår startar automatiskt. 7 Du kan också välja spår i stoppläge. Sedan måste du dock starta uppspelning av spåret med»eii SEL.«. SVENSKA 123

12 CD/MP3/USB/SD MODE Söka efter en passage inom ett spår 1 Under uppspelning trycker du på» PREV«eller» NEXT«och håller ned tills du hittar passagen du vill lyssna på. Uppspelningen startar när du släper upp» PREV«eller» NEXT«. 7 Under sökningen minskar volymen. Upprepa funktioner Upprepa ett spår (upprepa ett) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«en gång. Skärm:»Q1«. Aktuellt spår upprepas. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Upprepa alla spåren i ett album (Upprepa album, endast MP3) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«två gånger. Skärm:»Q «. Alla spår på det aktuella albumet spelas upp flera gånger i följd. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Upprepa alla spår (upprepa allt) 1 Under uppspelning trycker du på»mode MENU/INFO«två gånger (musik- CD) eller tre gånger (MP3 CD). Skärm:»QW«. Alla spåren eller spelas upprepade gånger. 2 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«flera gånger i följd. Spela upp titlar i slumpvis ordning (Random) 1 I stoppläge håller du»mode MENU/ INFO«intryckt tills»ran«visas på skärmen. Alla spåren på musikskivan eller MP3-/ WMA-mediet spelas upp en gång i slumpvis ordning. 3 För att avbryta funktionen trycker du på»mode MENU/INFO«. Skapa en spellista Du kan skapa en spellista för upp till 20 titlar för det aktuella musik-/datamediet, i valfri ordning du väljer och sedan spela upp dem i sekvensen. Ett spår kan sparas mer än en gång. Programmering är bara möjlig i stoppläge. Välja och lagra spår 1 Tryck på»mode MENU/INFO«för att anropa funktionen. 2 Välj spår genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryck på»mode MENU/INFO«för att spara spåret. 4 För att lagra fler spår upprepar du steg 2 till 3. Spela upp en spellista 1 Starta spellistan genom att trycka på»eii SEL.«. Display:»MEM«. Uppspelningen börjar med det första programmerade spåret. 2 Tryck på» /MEM.«för att stoppa uppspelningen. 3 Starta spellistan igen genom att trycka på»eii SEL.«. Lägga till spår 1 I stoppläge håller du»mode MENU/INFO«intryckt tills det förinställda numret som visas på skärmen är noll. 2 Välj nummer för det nya spåret genom att trycka på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryck på»mode MENU/INFO«för att spara det nya spåret. Radera spårminnet Enheten måste vara i stoppläge. 1 Tryck på»open/close«för att öppna CDfacket; eller tryck på» /MEM.«under programmeringen. 124 SVENSKA

13 SPECIALFUNKTIONER Välj programversion 1 Flytta reglaget»usb SD CD RADIO«till positionen för»radio«. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj programversion med» PREV«eller» NEXT«. Bildskärm: t.ex.»v221b-7 Version«. Ta bort DAB-radiokanaler från programlistan Om du flyttar till en annan del av landet ska du ta bort alla DAB-radiokanaler, som inte längre är tillgängliga i programlistan. Dessa DAB-radiokanaler är markerade med "?". 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj alternativet»prune«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Ett bekräftelsemeddelande visas. 5 Välj alternativet»yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 För att avbryta funktionen väljer du alternativet»no«med» PREV«eller» NEXT«. 6 Tryck på»eii SEL.«för att bekräfta inställningen. I programlistan hittar du vara tillgängliga radiokanaler. 7 Håll»MODE MENU/INFO«intryckt för att avsluta inställningen. Radera alla inställningar (Återställ) Den här funktionen gör det möjligt för dig att återställa alla anpassade inställningar tillbaka till standardinställningar. Alla inställningar förloras när du gör detta. 1 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 2 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 3 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 4 Välj alternativet»select Factory«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Display:»Confirm Reset«. 5 Tryck på»eii SEL.«för att bekräfta återställningsfunktionen. Programuppdatering Du kan installera den senaste versionen av programvaran, om den finns tillgänglig. 1 Anslut enheten till en dator med ett uttag som sitter i batterifacket. 2 Gå till reglaget»usb SD CD RADIO«och till»radio«-positionen. 3 Gå till reglaget»fm DAB«och till»dab«- positionen. 4 Öppna inställningsläget genom att trycka på och hålla ned»mode MENU/INFO«. Display:»SELECT Manual«. 5 Välj alternativet»upgrade«med» PREV«eller» NEXT«och tryck på»eii SEL.«för att bekräfta. Ett bekräftelsemeddelande visas. 6 Välj alternativet»yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 För att avbryta funktionen väljer du alternativet»no«med» PREV«eller» NEXT«. 7 Starta uppdateringsprogrammet på datorn. 8 När programvaran har uppdaterats tar du ur enheten från datorn. SVENSKA 125

14 INFORMATION Tekniska data Den här enheten följer gällande EU-direktiv gällande brus. Den här produkten följer de europeiska direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC. Typplattan är placerad på enhetens undersida. Strömförsörjning Ström: Batterianvändning: Max. strömförbrukning Användning: 14 W Standby: < 0,5 W Utgång DIN 45324, 10 % THD Musikeffekt: Sinusvågeffekt: Stereohörlursuttag: 230 V ~, 50/60 Hz 6 x 1.5 V IEC (R14/UM2/C-storlek) 2 x 1,5 W 2 x 1 W 3,5 mm ø Radioenhet Frekvensbands DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz CD-enhet Frekvensrespons: Brusvoltförhållande: 20 Hz khz 65 db MP3-funktioner Uppspelningsformat: MP3 och WMA Filsystem/filhantering: ISO 9660 Level 1-kompatibel USB USB 2.0, kompatibel med FAT32/16 filsystem Minneskort FAT32/16 fil är kompatibel med SD + SDHC Mått och vikt B x H x L: Vikt: 245 x 139 x 245 mm 1,8 kg Miljömeddelande Den här produkten har tillverkats av delar av hög kvalitet och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Av den anledningen får produkten inte slängas i hushållssoporna vid livsslut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen. Kontakta lokala myndigheter för mer information om närmaste återvinningsstation. Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter. Rengöra CD:n och CD-enheten Om enheten inte kan skanna CD-skivor perfekt ska du använda en standardtyp av CD-rengöring som säljs för rengöring av laseroptik. Andra rengöringssätt kan skada laseroptiken. Använd en luddfri trasa för rengöring av CDskivan och torka alltid inifrån och ut i en rak linje. Använd inte rengöringsmedel för traditionella vinylskivor och inte heller några lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande. 126 SVENSKA

15 INFORMATION Felsökning Om det inträffar ett fel, ska du först läsa den här informationen innan du tar med dig enheten för reparation. Om du inte kan korrigera felet med informationen som ges här, ska du kontakta din lokala återförsäljare eller servicespecialist. Under inga omständigheter får du reparera radiospelaren själv, eftersom detta kan göra garantin ogiltig. Problem Möjlig orsak Åtgärd Allmän information Inget ljud. Enheten svarar inte på knappkommandon. Enheten stöder felfunktioner under uppspelning. Radio Dålig radiomottagning. Skiva Volyminställningen är för låg. Hörlurarna är anslutna. Batterierna är slut. Batterierna är isatta på fel håll. Strömkabeln är felaktigt ansluten. Statisk elektrisk urladdning eller elektrisk snabb övergång (burst). Svag radioantennsignal. Störning från elektriska enheter, såsom tv, videospelare, datorer, neonlampor etc. Justera volymen. Koppla ur hörlurarna. Byt batterierna. Sätt i batterierna på rätt håll. Anslut strömkabeln på rätt sätt. Stäng av enheten, koppla ur strömsladden och sätt tillbaka den igen efter några sekunder. Ta ur alla batterier. DAB/VHF (FM): luta och vrid den teleskopiska antennen. Håll radiospelaren på avstånd från elektriska enheter. Uppspelningen startar inte. Skivan är skadad eller smutsig. Byt eller rengör skivan. Enheten hoppar över spåren. CD-R eller CD-RW spelas inte upp, eller spelas upp inkorrekt. Ett lagrat spårminne spelas upp. Funktionen RANDOM aktiveras. Skivan är felaktig eller också är programvaran eller hårdvaruinställningarna fel under bränning. Växla till normal uppspelning eller radera spårminnet. Slå av funktionen RANDOM. Kontrollera komponenterna till din CD-brännare/mjukvara eller byt CD. SVENSKA 127

16 /35

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF SVENSKA

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF SVENSKA CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF SVENSKA SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- 3 SVENSKA 38-48 4 SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den här enheten är avsedd för uppspelning

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer