Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: måste finnas minst 10 cm plats på sidan, ovanför och bakom hi-fisystemet. Täck inte över hi-fi-systemet med tidningar, dukar, gardiner etc. Vid installation av hi-fi-systemet, ska du komma ihåg att möbler ofta är belagda med olika typer av textilier och plats, som ofta innehåller kemiska tillsatser. De här tillsatserna kan orsaka korrosion på enhetens fötter. Detta kan lämna fläckar på ytan av möblerna, som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. Om hi-fisystemet utsätts för plötsliga temperaturförändringar, exempelvis när det förflyttas från kyla till ett varmt rum, ska du vänta minst två timmar innan du använder det. Hi-fi-systemet är utformat för användning i rum med låg luftfuktighet. Om du använder det utomhus ska du se till att det är skyddat från fukt, såsom droppar eller skvättande vatten. Använd bara hi-fi-systemet i ett måttligt klimat. Placera inte hi-fi-systemet nära värmekällor eller i direkt solljus, eftersom det påverkar kylningen negativt. Placera inga kärl som innehåller vätska, exempelvis vaser, på hi-fi-systemet. För inte in några främmande föremål i CD-facket. Placera inga föremål, såsom brinnande stearinljus, på hi-fi-systemet. Öppna inte hi-fi-systemets hölje under några omständigheter. Garantianspråk är exkluderade när det gäller skada som uppstår till följd av olämplig hantering. Åskväder utgör en fara för alla elektriska enheter. Även om hi-fi-systemet är frånslaget kan det skadas av en blixt mot huvudströmkällan. Koppla alltid ur strömkällan under åskväder. Fortsatt användning av hög volymnivå kan orsaka skada på användarens hörsel. Obs! 7 Anslut inte någon annan utrustning när enheten är påslagen. Slå av andra enheter också innan du ansluter dem Koppla bara in enheten i eluttaget efter att du har anslutit de externa enheterna. Se till att strömkontakten är lätt att komma åt SVENSKA 3 ÖVERSIKT Hi-fi-anläggningens kontroller VOL MENU MODE LCD DISPLAY JOG-SHUTTLE IR SENSOR OPEN FRONT FLAP U SD USB Enhetens framsida JOG-SHUTTLE Vrid på jogratten för att välja önskat alternativ. Tryck på jogratten för att växla mellan volymkontroll, meny eller insällning/mode funktionerna. VOL Volymindikator, tänds när volym- eller ljudinställningarna är valda. MODE Lägesindikator, tänds när huvudmenyn för val av FM TUNER, CD, SD, USB, AUX, ipod/iphone och Inställningar valts. MENU Menyindikator, tänds när menyn för de olika användarinställningarna valts. Hi-fi-anläggningens bildskärm, för fler detaljer vänligen se avsnittet "Hifi-anläggningens bildskärm". Infraröd sensor för fjärrkontrollens signal. Under frontluckan U Hörlursuttag för anslutning av stereohörlurar utrustade med jackpropp (ø 3.5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. USB-uttag för anslutning av MP3 spelare, USB-minne eller en extern kortläsare. Kortplats för isättning av minneskort (SD eller SDHC). Inspelningsknapp, startar och stoppar inspelning på USB-minne eller SD-/SDHC-/ MMC-minneskort. USB SD 4 SVENSKA ÖVERSIKT Ovanpå Enhetens baksida ipod dock FM AUX IN AUX IN SPEAKER L SPEAKER R ON/OFF 7 AC~ Öppnar ipod/iphone-fackets lucka. ipod För anslutning av ipod/iphone. Dock ON/OFF Sätter på samt sätter anläggningen i standby-läge. Enda sättet att helt koppla ifrån hi-fianläggningen från elnätet är att dra ut kontakten. I tuner-läge: väljer en förinställd radiokanal. I ipod/iphone/mp3/wma eller CDläge: Tryck kort ner för att välja filer eller spår bakåt. Tryck och håll nere för att påbörja sökning bakåt för en särskild passage. I tuner-läge: väljer en förinställd radiokanal. I ipod/iphone/mp3/wma eller CDläge: tryck kort ner för att välja filer eller spår framåt. Tryck och håll nere för att påbörja sökning framåt för en särskild passage. 7 I tuner-läge: växlar mellan FM stereooch monomotagning. I MP3/WMA eller CD-läge: Stoppar/Pausar uppspelningen. I ipod/iphone-läge: växlar bakåt till ipod/iphone-menyn. I ipod/iphone/mp3/wma eller CD-läge: startar och pausar uppspelning. Bekräftar valet med jogratten. FM AUX IN SPEAKER L SPEAKER R AC~ Antennuttaget för antennkabeln eller antenntråden för FM mottagning. Ljudingång för anslutning av en extern källa. Terminaler för att ansluta högtalarkabeln, vänstra kanalen. Terminaler för att ansluta högtalarkabeln, högra kanalen. För anslutning av strömkällan. Obs! 7 Enda sättet att helt koppla ifrån hi-fianläggningen från elnätet är att dra ut kontakten. SVENSKA 5 ÖVERSIKT Fjärrkontrollen 8 M Växlar till standby-läge för hi-fisystemet och från standby-läget till den sist valda ingångskällan. Väljer ljudkälla för FM-tuner, AUX, CD, SD, ipod/iphone, USB-lägena. Justerar volymen. Skrolla upp och ner i menyalternativen. I tuner-läge: tryck och håll ned för att starta en frekvenssökning framåt eller bakåt; tryck kort för att ändra frekvens bakåt eller framåt i steg. Bekräftar inställningarna. I CD/USB/SD/iPod/iPhone-läge: Startar och pausar uppspelning. I tuner-läge: snabbväljare. I CD/USB/SD/iPod/iPhone-läge: tryck kort ner för att välja filer eller spår bakåt eller framåt. Tryck och håll nere för att påbörja sökning bakåt för en särskild passage. + 7 imenu Avslutar uppspelning. Tryck två gånger för att radera spårminnet I tuner- läge: växlar till Mono och Stereo.

3 I ipod/iphone-läge: växlar bakåt till ipod/iphone-menyn. Söker upp den aktuella kanaltypen. PTY INT/ REP I CD/USB/SD/iPod/iPhone-läge: i Stopläge, spelar intro för varje spår; i uppspelningsläge, tryck upprepade gånger för att välja repetition av ett spår, en hel CD eller ett album. I Standby: ställs alarmet in och bekräftar inställningarna. 6 SVENSKA ÖVERSIKT PROG I tuner-läge: sparar förvalda radiokanaler. I CD/USB/SD-läge: programmerar spår eller filer och visar spellistan. I Standby: sätter igång och bekräftar klockans inställningar. I ipod/iphone-läge: växlar framåt till ipod/iphone-menyn eller aktiverar menyalternativet. Spelar upp spår, en hel CD eller ett album i slumpvis ordning. Ändrar ljusstyrkan på bildskärmen till en av fyra nivåer (ljus, medium, svag, av). RAND BRIGHT DISPLAY I tuner-läge: går igenom RDS informationen. I CD/USB/SD-läge: går igenom den tillhandahållna informationen i spåren eller filerna. Tryck och håll ned för att förstora skärminformationerna. UBS DSC NAP SLEEP WEC Slår på och av ultrabassystemet. Väljer ljudinställning. Ställer in påminnelsetimern. Aktiverar/avaktiverar vilotimer eller väljer vilotid. Avaktiverar eller aktiverar påslagningstimern på nytt för helgen. SNOOZE Upphäver alarmfunktionen i upp till 90 minuter. Slår av och på ljudet för högtalarna till hi-fi-anläggningen. Inspelningsknapp, startar och stoppar inspelning på USB-minne eller SD-/SDHC-/MMC-minneskort. SVENSKA 7 ÖVERSIKT Hi-fi-anläggningen visas Visar den nuvarande tiden, total speltid, uppspelad tid. Visar volymen och förinställda ljudinställningar Visar hi-fi-anläggningens andra aktiva funktioner. I tuner-läge: visar frekvensband och frekvens, kanalens namn och kanaltyp om radiosignalerna innehåller RDS-information, förinställningar för en sparad radiokanal. I CD/USB/SD-läge: visar det totala antal filer eller spår, nummer på den nuvarande filen. Tickertext i ID3-fliksl&aus. 1 Slå av hi-fianläggningen genom att trycka på»8«. 2 Anslut kortet försiktigt till»sd«kortets plats (under främre luckan) tills det klickar på plats. Obs! 7 Använd inte överdriven kraft för att sätta i minneskortet. Använd endast lätt tryck. 7 Minneskorten motstår smuts och fukt, men ska endast anslutas i tort och rent skick till hi-fi-anläggningen. 7 Ta aldrig bort minneskort under tiden de används. Detta kan skada minneskortet. Denna typ av skada ogiltigförklarar din garanti. 1 Tryck på» «på ipod/iphone-fackets lucka för att öppna det. 2 Placera ipod/iphone-adaptern i ipod/iphoneenhetens lucka. 3 För försiktigt in ipod/iphone-enheten i anslutningen för»ipod dock«(under ipod/ iphone-fackets lock) tills den låses på plats. Ansluta hörlurarna Ta bort minneskortet Obs!: 7 Hi-fi-anläggningen måste stängas av under tiden minneskortet tas bort. Om den inte är avstängd kan data förloras. 1 Ta bort minneskortet från kortplatsen genom att lätt trycka kortet inåt tills spärren frigörs. Drag sedan ut kortet. 1 Sätt i hörlurskontakten (ø 3.5 mm) i»u«uttaget (under främre luckan) på hi-fi-anläggningens framsida. Högtalarna på hi-fi-anläggningen är frånslagna. Obs! 7 För högt ljudtryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador. 10 SVENSKA ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSE Ansluta till strömkällan Sätta i batterier i fjärrkontrollen AUX IN Obs! 7 Kontrollera att volttalet på typplattan (på hifi-anläggningens baksida) överensstämmer med den lokala strömförsörjningen. Om så inte är fallet ska du kontakta din återförsäljare. 7 Innan du ansluter strömsladden till vägguttaget ska du se till att alla andra anslutningar har gjorts. 1 Anslut den medföljande strömkabeln till»ac~«uttaget på hi-fi-anläggningen. 2 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Varning: 7 Hi-fi-anläggningen är anslutet till strömkällan med strömsladden. Dra ut strömkabeln om du helt vill koppla ur hi-fi-anläggningen från strömkällan. 7 Se till att strömkontakten är lätt att komma åt under användning och inte hindras av andra föremål. 1 Öppna batteriluckan genom att trycka på spärren och dra ut batterikorgen. 2 Sätt i ett CR2025 batteri med polerna som visas på batterikorgen. 3 Skjut in batterikorgen i batterifacket. Obs! 7 Utsätt inte batteriet för extrem hetta från till exempel direkt solljus, element eller eld. 7 Ta bort batteriet när det är slut eller när du vet att hi-fi-anläggningen inte ska användas under en längre tid. Miljömeddelande: 7 Batterierna, inklusive de som inte innehåller tungmetaller, får inte slängas i hushållssoporna. Avfallshantering av använda batterier ska alltid utföras i enlighet med lokala miljölagar och regler. SVENSKA 11 JOGRATT Funktioner och användning av hi-fi-anläggningens jogratt Som ett alternativ till fjärrkontrollen, kan många funktioner väljas genom att använgda hi-fianläggningens jogratt. Följande avsnitt visar alla tillgängliga funktioner och var i menyn de återfinns. Användning Tryck på jogratten för att välja nästa meny och vrid jogratten för att skrolla genom menyvalen. Tryck» «på överdelen på din hi-fi-anläggning för att aktivera önskat menyval. Obs! 7 Om inget val görs inom 10 sekunder lämnar hi-fi-anläggningen inställningsläget. Funktioner Jogratten har fyra funktionsinställningar:»vol«(grundposition) För volyminställning.»menu«i tuner-läge: AUTO TUNE: TUNE: FM MODE: Exempel ställa in timern Jograttens grundposition är»vol«.

4 1 Tryck på jogratten för att välja»mode«menyn. 2 Vrid på jogratten tills»setup«menyn visas. 3 Aktivera menyn med» «. Undermenyn»TIME SET«visas. 4 Vrid på jogratten tills»timer SET«undermenyn visas. 5 Aktivera undermenyn med» «. 6 Välj»TIMER ON«genom att vrida jog-ratten och bekräfta genom att trycka på» «. Bildskärm: timmarna blinkar; eller välj»timer OFF«genom att vrida jog-ratten och bekräfta genom att trycka på» «. Timerfunktionen är frånslagen. 7 Ställ in timme för alarmtid genom att vrida jogratten och bekräfta med» «. 8 Ställ in minuter för alarmtid genom att vrida jogratten och bekräfta med» «. 9 Ställ in ingångskälla genom att vrida jogratten och bekräfta med» «. Obs! 7 Om du väljer FM som ingångskälla måste du även ställa in snabbväljaren och volymen och sedan bekräfta. Startar den automatiska kanalsökningen. Manuell kanalsökning i 50 khz steg. Ändring stereo/mono.»menu«i CD-läge, SD-läge, USB-läge: ALBUM: (om tillgängligt på datamediet). SKIP: Nästa/föregående spår.»mode«fm, AUX, ipod/iphone, CD, SD, USB: ingångskällor. SETUP: TIME SET: Ställer in klockan. TIMER SET: Ställer in timern. VERSION: Programvaruversion. RESET: Fabriksstandard. REC QUALITY: Väljer Standard- eller Long Play-inspelning.»VOL«VOLUME: För volyminställning. UBS: Ultrabassanläggning av/på. EQ: Väljer ljudinställningar (USER, CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK, EQ OFF). USER: Ställ in bas och diskant för individuella ljudinställningar. 12 SVENSKA INSTÄLLNINGAR Obs! 7 Inställningar i detta avsnittet görs med fjärrkontrollen. Du kan också göra samma insällningar genom att använda jogratten på anläggningen. Se avsnittet "Funktioner och användning av hi-fi-anläggningens jogratt". Ställa klockan manuellet Tiden kan ställas in manuellt, eftersom inte alla radiokanaler sänder RDS-tidssignaler. 1 I standbyläge tryck»prog«på fjärrkontrollen, en gång för att välja 12 timmars visning, två gånger för att välja 24 timmars visning. Bildskärm:»12 H«eller»24 H«. 2 Tryck och håll nere»prog«,välj timmar med» «eller» «och bekräfta med»prog«. Bildskärm: minuterna blinkar. 3 Välj minuter med» «eller» «på fjärrkontrollen och bekräfta med»prog«. Bildskärm: Året blinkar. 4 Välj minuter med» «eller» «på fjärrkontrollen och bekräfta med»prog«. Bildskärm: Månaden blinkar. 5 Välj månad med» «eller» «på fjärrkontrollen och bekräfta med»prog«. Bildskärm: Dagen blinkar. 6 Välj dag med» «eller» «på fjärrkontrollen och bekräfta med»prog«. Bildskärm:»CT«tänds»ON«blinkar. 7 Välj RDS-tidssynkronisering med» «eller» «på fjärrkontrollen och bekräfta med»prog«. Bildskärm: Aktuell tid och datum. Obs! 7 Tid och dag måste återställas efter ett strömavbrott eller efter frånkoppling av strömkällan, när ingen RDS-kanal är tillgänglig som stödjer klockans synkronisering. Automatisk kanalsökning för FM radiokanaler. Efter att kopplat in hi-fi-anläggningen till strömkällan för första gången, startar den automatiska kanalsökningen. Den söker efter radiokanaler och kan spara upp till 40 snabbval. Bildskärm:»ATS«och frekvensen på snabbgenomgång och det förinställda. Efter sökningen, startar demoläget automatiskt. Detta visar hi-fi-anläggningens funktioner. Tryck på»on/off«kanppen för att lämna demoläget. Hi-fi-anläggningen går då över till snabbval 1. Obs! 7 Hi-fi-anläggningen sparar först RDS-kanaler och sedan normala FM-kanaler. 7 Den automatiska kanalsökningen kan också stoppas genom att trycka på»on/off«. Vissa RDS-kanaler sänder en RDS-tidssignal. Om den valda RDS-kanalen säner en RDStidssignal, uppdateras tiden automatiskt förutsatt att»ct«är inställt på»on«. Detta tar ungefär fem minuter. 7 SVENSKA 13 INSTÄLLNINGAR Ställa in och lagra radiokanaler Efter den första automatiska kanalsökningen, kan du justera radion närhelst du önskar. Programmera radiokanaler manuellt 1 Slå på hi-fi-anläggningen från standbyläge genom att trycka på 8 på fjärrkontrollen. 2 Tryck»M«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»fm TUNER«visas. 3 Välj den önskade kanalen genom att trycka» «eller» «på fjärrkontrollen. Bildskärm: frekvensen ändras i steg om 50 khz. 4 Tryck»PROG.«för att aktivera minnesfunktionen. 5 Välj kanal med snabbvalet genom att trycka» «eller» «. 6 Tryck»PROG.«för att aktivera minnesfunktionen. 7 Om du vill söka och spara fler radiokanaler upprepar du steg 3 till 6. Obs! 7 Om kanaler redan finns lagrade på snabbvalspositioner, skrivs de över när nya kanaler lagras. Programmera radiokanaler automatiskt Den automatiska programmeringen startar från nummer (1) och tidigare programmerade radiokanaler kommer att åsidosättas. 1 Slå på hi-fi-anläggningen från standbyläge genom att trycka på»8«på fjärrkontrollen. 2 Tryck»M«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»fm TUNER«visas. 3 Tryck och håll nere» PROG.«på fjärrkontrollen för att starta programmeringen automatiskt.

5 Tillgängliga kanaler kommer att lagras i fallande ordning, med RDS-kanaler överst följda av icke RDS-kanaler. Obs! 7 När den automatiska kanalsökningen är genomförd kommer det sista snabbvalet att försvinna försvinna eller menar de visas / Kanal lagrad på snabbval 1 startar. 7 Du kan stoppa den automatiska programmeringen. Tryck» «,» «eller»7«knapparna. Justera bildskärmens ljusstyrka 1 Tryck upprepade gånger på»bright«för att ändra ljusstyrkan i fyra nivåer. Obs! 7 Minimal strömförbrukning i standbyläge uppnås endast om bildskärmens bakgrundsbelysning är inställd på minimum. 14 SVENSKA ALLMÄNNA FUNKTIONER Slå på och av Enda sättet att helt koppla ur hi-fianläggningen från strömkällan är genom att dra ur kontakten. 1 Slå på hi-fi-anläggningen från standbyläge genom att trycka på»8«på fjärrkontrollen eller»on/off«på hi-fi-anläggningen. Anläggningen växlar till den senast valda källan. 2 Slå av hi-fi-anläggningen till standby genom att trycka på»8«på fjärrkontrollen eller»on/off«på hi-fi-anläggningen. Bildskärm: aktuell tid och veckodag. Välja ljudinställningar Du kan välja mellan olika förinställda ljudinställningar. 1 Tryck upprepade gånger på hi-fi-anläggningens jogratt för att välja»vol«. 2 Vrid på jogratten för att välja inställning»eq«och bekräfta med» «. 3 Välj önskad ljudinställning genom att använda jogratten eller välj ljudinställning genom att använda»dsc«på fjärrkontrollen. Bildskärm:»USER«,»CLASSIC«,»POP«,»ROCK«,»JAZZ«,»EQ OFF«. Välja ingångskälla 1 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen. Vrid jogratten för att välja»fm«,» AUX«,» «,»CD«,»SD«,»USB«på displayen och bekräfta med» «; eller tryck»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja ingångskälla. Bildskärm:»FM TUNER«,»100.60MHz«(radiokanalens frekvens),»aux«,» «,»CD«,»SD«eller»USB«. Ändra volymen 1 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»vol«. Bekräfta med» «. Vrid på jogratten för att ställa in volymen; eller justera volymen med»+«och»«på fjärrkontrollen. Bildskärm:»VOL 00«till»VOL 40«. SVENSKA 15 ALLMÄNNA FUNKTIONER Ställa in equalizern (Användare)... Användarinställningarna tillåter dig att göra dina personliga inställningar för equalizern.... med jogratten på hi-fi-anläggningen 1 Tryck upprepade gånger på hi-fi-anläggningens jogratt för att välja»vol«. 2 Vrid på jogratten för att välja inställningen»eq«och bekräfta med» «. 3 Vrid på jogratten för att välja inställningen»user«och bekräfta med» «. 4 Vrid på jogratten för att välja»bass«. Justera basen genom att vrida på jogratten och bekräfta med» «. 5 Vrid på jogratten för att välja»treble«. Justera diskanten genom att vrida på jogratten och bekräfta med» «.... med knapparna på fjärrkontrollen 1 Tryck kort på»dsc«tills»user«visas på bildskärmen. Bildskärm:»USER«. 2 Tryck och håll nere»dsc«tills»bass«visas på bildskärmen. 3 Ställ in basvolymen genom att trycka» «eller» «och bekräfta med» «. Bildskärm:»TREBLE«. 4 Ställ in diskantens värde genom att trycka» «eller» «och bekräfta med» «. Obs! 7 Om du inte trycker på någon kanpp inom 5 sekunder, avslutar hi-fi-anläggningen automatiskt inställningarna. Slå på och av ultrabassystemet... med jogratten på hi-fi-anläggningen 1 Tryck upprepade gånger på hi-fi-anläggningens jogratt för att välja»vol«. 2 Vrid på jogratten för att välja»ubs«och bekräfta med» «. 3 Slå på eller av ulraassystemet (»UBS ON«eller»UBS OFF«) genom att vrida jogratten och bekräfta med» «.... med knapparna på fjärrkontrollen 1 Aktivera funktionen genom att trycka»ubs«. Bildskärm:»UBS ON«(UBS är påslagen) eller»ubs OFF«(funktionen är avslagen). 2 Sätt på och stäng av ultrabassystemet genom att trycka»ubs«. Tyst läge Du kan slå på och av funktionen för tyst läge på hi-fi-högtalarna med denna funktion. 1 Aktivera tyst läge med» «på fjärrkontrollen. Bildskärm:»MUTE ON«. 2 Avaktivera tyst läge med» «på fjärrkontrollen. Bildskärm:»MUTE OFF«. Förstora skärminformationen Du kan förstora skärminformationen 1 Tryck och håll in»display«på fjärrkontrollen för att förstora den övre raden med skärminformation. 2 Tryck och håll in knappen»display«igen för att förstora den nedre raden med skärminformation. 3 Tryck och håll in knappen»display«igen för att visa båda raderna i normal storlek. 16 SVENSKA TUNER-LÄGE Välja ingångskälla för tuner 1 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggninen.

6 2 Välj ingångskälla»fm«genom att vrida jogratten och bekräfta med» «; eller tryck»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»fm TUNER«visas. Den senast valda kanalen spelas (minne för senaste kanal). Bildskärm: frekvensen. RDS-information RDS (Radio Data System) är ett informationssystem som sänds extra av de flesta FMkanalerna. När hi-fi-anläggningen mottar en RDSkanal, visas kanalnamnet på bildskärmen, till exempel»fantasy«och» «. Obs! 7 Det kan ta lite tid innan all RDS-information är tillgänglig. 7 GRUNDIG har inget inflytande över riktigheten i denna information. Välja snabbval 1 Tryck» «eller» «på hi-fi-anläggningen eller på fjärrkontrollen. Sökning efter RDS-kanaler Stereo-/monomottagning Om hi-fi-systemet tar emot en stereosändning visas» «på skärmen. Om signalen från stereokanalen är svag kan du förbättra ljudkvaliteten genom att växla till monomottagning. 1 Tryck»7«för att byta till monomotagning. Bildskärm:»MONO«visas och» «försvinner. 2 För att växla tillbaka till stereo tryck»7«igen. Bildskärm:»STEREO«och» «visas. Obs! 7 Det är möjligt att lagra mono/stereoinställningen för en kanal tillsammans med det förinställda. 1 Sök efter RDS-kanalen genom att trycka» «eller» «upprepade gånger tills en RDS-kanal är hittad och» «visas på bildskärmen. Om mottagningen är tillräckligt stark, visas kanalens namn efter en kort stund. Se RDS-information Om en RDS-kanal mottas, information kan öppnas upp på bildskärmen. 1 Tryck»DISPLAY«upprepade gånger för att gå igenom informationen. BAY 3 (exempel) POP M (exempel) Text (exempel) Visar namnet på den radiokanal som lyssnas på. Visar typen av kanals som lyssnas på, t ex Pop, Klassiskt, Nyheter etc. Visar meddelande om stationen som sänder som en tickertext (om den finns tillgänglig). inga etiketter på CDskivorna. Håll ytorna på CD-skivorna rena. Tryck» «på hi-fi-anläggningen för att öppna CD-facket. Bildskärm:»OPEN«. 2 Sätt i din CD i CDfacket med etiketten uppåt. 3 Stäng locket på CD-facket genom att trycka» «på hi-fi-anläggningen. Bildskärm:»READING«blinkar, CD:n skannas. Visa i MP3/WMA-läge: Bildskärmen visar totalt antal album och filer. Visa i CD-DA-läge: Bildskärmen visar total uppspelningstid och totalt antal spår. 4 Tryck» «för att starta uppspelningen. Visa i MP3/WMA-läge: den aktuella filens nummer, sedan spårets namn och uppspelad tid. Visa i CD-DA-läge: det aktuella spårets nummer och uppspelad tid. 5 Tryck»7«för att avsluta uppspelningen. Obs! CD-uppspelningen stoppas också när; 7 CD-facket öppnas. 7 skivan har nått slutet. 7 du väljer en annan källa: FM TUNER, AUX, ipod/iphone, SD eller USB. 7 du väljer standby. Välja CD-ingångskälla 1 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen. 2 Välj ingångskälla»cd«genom att vrida på jogratten och bekräfta med» «; eller tryck»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»cd«visas. Bildskärm:»CD«. Om det inte finns någon CD i CD-facket, visas»no DISC«på bildskärmen efter en kort stund. När en CD redan sitter i: hi-fi-anläggningen skannar innehållet på CD:n»READING«visas på bildskärmen. Pausa och återuppta uppspelning 1 Tryck» «under uppspelning för att pausa. Bildskärm: uppspelad tid blinkar, information om spåret eller albumet visas som en skrollad text. 2 Fortsätt uppspelningen genom att trycka» «. Hi-fi-anläggningen fortsätter uppspelningen och uppspelad tid fortsätter att ticka. SVENSKA 19 CD-LÄGE Upprepa aktuellt spår 1 Under uppspelning tryck» «på hi-fi-anläggningen eller på fjärrkontrollen. Spåret repeteras från början. Uppspelad tid är»00:00«. Upprepa alla spår på en CD (upprepa allt) 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «visas på bildskärmen. Bildskärm:» «. Alla spåren på CD:n spelas upprepade gånger. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «försvinner från bildskärmen. Välja ett annat spår 1 Under uppspelning tryck» «eller» «på hi-fi-anläggningen eller på fjärrkontrollen upprepade gånger till det önskade spåret eller filen hittas. Uppspelning av det valda spåret startas automatiskt. I MP3/WMA-läge, kan du även välja album genom att trycka» «eller» «. Obs! 7 Du kan också välja spår i stoppläge. Du måste dock starta uppspelningen av spåret med» «. Upprepar alla filer på ett album (endastmp3/wma) 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «visas på bildskärmen. Bildskärm:» «. Alla filer på det aktuella albumet spelas upp flera gånger i följd. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep. «upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «försvinner från bild-skärmen. Söka efter en passage inom ett spår 1 Under uppspelning, tryck och håll nere» eller» «. Under sökningen sänks volymen. «Spela upp spår i slumpvis ordning 1 Under uppspelning trycker du på»rand.«på fjärrkontrollen.

7 Bildskärm:»RANDOM«. Slumpvis uppspelning startar automatiskt. Alla spåren på CD-skivan spelas upp en gång i slumpvis ordning. 2 För att avsluta denna funktion tryck»rand.«igen på fjärrkontrollen under uppspelning eller»7«två gånger för att stoppa uppspelningen och avsluta funktionen. Bildskärm:»RANDOM«försvinner. 2 Släpp upp» «eller» «när passagen har hittats. Uppspelningen fortsätter. Upprepa ett spår (upprepa ett) 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«en gång på fjärrkontrollen. Bildskärm:» «. Aktuellt spår upprepas. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep.«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills» «försvinner från bildskärmen, eller tryck»7«två gånger för att stoppa uppspelningen och lämna funktionen. Spela upp början av varje spår eller fil (intro) 1 Tryck»INT/REP. «på fjärrkontrollen under uppspelning. Bildskärm:»INTRO«. Introuppspelning startar automatiskt. De första 10 sekunderna av alla spåren eller filerna på CD:n spelas upp. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep. «eller tryck»7«två gånger för att stoppa uppspelningen och avsluta funktionen. Bildskärm:»INTRO«försvinner. 20 SVENSKA CD-LÄGE MP3/WMA visas Du förses med information om artisten, albumet och titeln om sådan information finns lagrad på CD:n (ID3-tag och tickertext). Under uppspelning visastitel, artist och albumets namn om sådan information finns. När sådan information inte finns, visas fil- och mappinformaion. 1 Tryck»DISPLAY«på fjärrkontrollen upprepade gånger för att gå igenom informationen. Upprepa spellistan 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«en gång på fjärrkontrollen. Bildskärm:» «och»prog«. Aktuellt spår spelas upp flera gånger eller tryck, under uppspelning»int/rep.«två gånger på fjärrkontrollen. Bildskärm:» «och»prog«. Alla de programmerade spåren spelas upp flera gånger. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/ REP.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «eller» «försvinner från bildskärmen. Skapa en spellista Programmera i stoppläget för att välja och lagra dina skivspår i önskad ordning. Om du vill kan du lagra spår mer än en gång. Upp till 60 spår kan lagras i minnet. Välja och lagra spår 1 Tryck»PROG«i stoppläget. Bildskärm:»PROG«och»P 01«blinkar. 2 Tryck» «eller» «(eller» «eller» «när MP3/WMA CD används«) för att välja önskat spår och lagra med»prog.«. Bildskärm:»PROG«och»P 02«blinkar. 3 Upprepa steg 2 för att välja och lagra alla önskade spår. Lägga till spellistan 1 I stoppläge tryck»prog«. Bildskärm:»P01«och»PROG«blinkar. 2 Välj spår med» «eller» «eller» «eller» «på fjärrkntrollen och bekräfta med»prog.«. 3 Upprepa steg 2 för att ändra och lagra alla önskade spår. Radera programmet 1 I STOP-läge, tryck»prog. «för att söka i minnet och radera programmet genom att: tycka»7«en gång; eller öppna CD-facket; eller byta till ett annat läge eller sätta den i standyläge; -»PROG«försvinner från bildskärmen. Spela upp spellistan 1 För att starta uppspelning av spellistan tryck» «. Bildskärm:»PROG«,uppspelad tid och spåreller filinformation. Uppspelningen börjar med det först programmerade spåret eller filen. 2 Tryck»7«två gånger för att stoppa uppspelningen. 3 För att spela upp spellistan igen tryck» «. Automatisk standby När spåret är slut och uppspelningen har slutat, visas efter 5 minuter ett meddelnde som informerar om att hi-fi-anläggningen kommer att stängas av till standby-läge om 5 minuter. Meddelandet fortsätter med att räkna ner minuterna och när tiden är slut stängs hi-fi-anläggningen automatiskt av till standby. SVENSKA 21 ipod/iphone-läge Hi-fi-anläggningen har en ipod/iphone-dockningsanläggning som gör det möjligt för dig att spela upp digitala ljudfiler och videoljuspår som ligger på ipod/iphone-enheten med hi-fi-anläggningen högtalare. Spela upp innehållet på en ipod/iphone 1 Öppna ipod/iphone-fackets lucka och anslut din ipod/iphone till»ipod dock«tills den låses på plats (se avsnittet "Ansluta din ipod/ iphone"). 2 Slå på hi-fi-anläggningen från standby-läget genom att trycka på»8«på fjärrkontrollen eller»on/off«på hi-fi-anläggningen. Obs! 7 Hi-fianläggningen kan ladda det inbyggda batteriet i din ipod/iphone. ipod/iphoneenheten använder motljusinställningar enligt konfigurationen. Om dessa behöver ändras använder du inställningsmenyn på din ipod/ iphone. 7 Använd knapparna på fjärrkontrollen och menyerna på ipod/iphone-enheten för att välja befintliga strukturer (spellista, artister, album etc. ) och titlar. 3 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen. Vrid på jogratten för att välja» «och bekräfta med» «; eller tryck på»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills» «visas. Uppspelningen startar automatiskt med sist uppspelade spåret. 4 För att pausa uppspelningen trycker du på» «.

8 5 För att återuppta uppspelningen trycker du på» «igen. ipod/iphone-modeller som stöds Programvaran är gjord för att stödja följande ipod/iphonemodeller: ipod touch (3:e generationen) ipod touch (2:a generationen) ipod touch (1:a generationen) ipod classic ipod with video ipod nano (5:e generationen) ipod nano (4:e generationen) ipod nano (3:e generationen) ipod nano (2:a generationen) ipod nano (1:a generationen) iphone 4 iphone 3GS iphone 3G Navigera med ipod/iphonemenyn Du kan navigera med ipod/iphone-menyn och knapparna på fjärkontrollen. 1 Under uppspelning trycker du på»7«(imenu) för att växla en menynivå bakåt. 2 Genom att använda» «eller» «väljer du det önskade menyalternativet i menyn (t.ex. Artister). 3 Aktivera menyalternativet med»prog.«. Upprepa aktuellt spår 1 Under uppspelning trycker du på» «på hi-fi-anläggningen eller på fjärrkontrollen. Spåret repeteras från början. Uppspelad tid är»00:00«. 22 SVENSKA ipod/iphone-läge Välj ett annat spår, eller en annan fil 1 Under uppspelning, tryck på» «eller» «på hi-fi-anläggningen eller på fjärrkontrollen upprepade gånger till det önskade spåret eller filen hittas. Uppspelning av valda spår eller filer startar automatiskt. Upprepa alla spår eller filer (upprepa allt) 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «visas på bildskärmen för ipod/iphone enheten. ipod/iphone-displayen:» «. Alla spåren eller filerna i spellistan/albumet spelas upp upprepat. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «försvinner från bildskärmen. Söka efter en passage inom ett spår eller en fil 1 Under uppspelning kan du trycka och hålla ned» «eller» «för att förflytta dig genom den aktuella filen eller det aktuella spåret. 2 Släpp upp» «eller» «när passagen har hittats. Uppspelningen fortsätter. Spela upp spår i slumpvis ordning 1 Under uppspelning trycker du på»rand«på fjärrkontrollen. ipod/iphone-displayen:» «. Slumpvis uppspelning startar automatiskt. Alla spår eller filer i spellistan/albumet spelas upp en gång i slumpvis ordning. Upprepa ett spår (upprepa ett) 1 Under uppspelning tryck»int/rep.«en gång på fjärrkontrollen. ipod/iphone-displayen:» «, Aktuell fil/aktuellt spår upprepas. 2 För att avsluta denna funktion tryck»int/rep.«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills» «försvinner från bildskär men. Obs! 7 Under upprepning kan du inte välja en annan fil/ett annat spår. 2 För att avbryta den här funktionen trycker du på»rand«igen på fjärrkontrollen under uppspelning. ipod/iphone-displayen:» «försvinner. SVENSKA 23 USB- OCH SD/SDHC/MMC-LÄGE För MP3/WMA-läge med MP3-spelare, USBminne eller SD/SDHC/MMC minneskort, finns samma uppspelnings- och sökfunktioner som för CD-läge (se avsnitt för CD-läge) Spela upp innehållet på ett SD/ SDHC/MMC minneskort 1 Slå av hi-fianläggningen genom att trycka på»8«. 2 Sätt försiktigt i kortet med etiketten uppåt och guldkontakten inåt i»sd«kortplatsen på hi-fianläggningen (under främre luckan) tills det klickar på pzlats. 3 Slå på hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«. 4 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen. Välj ingångskälla»sd«genom att vrida på jogratten och bekräfta med» «; eller tryck»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»sd«visas. Bildskärm:»SD«; hi-fianläggningen skannar innehållet på kortet,»reading«blinkar; uppspelad tid, filnummer och totala antalet filer visas på bildskärmen. Om det inte finns något minneskort isatt visas»no SD«på bildskärmen efter en kort stund. 5 Tryck» «för att starta uppspelning av den första filen eller det första albumet. Bildskärm: uppspelad tid och information om filen visas på bildskärmen. Obs! 7 Om användandet av USB är försämrat eller inte möjligt, tyder det inte på ett fel på hi-fianläggningen. 7 Dubbelriktad dataöverföring som definieras för ITE-enheter i EN 55022/EN är inte möjlig. 7 USB-överföring är i sig självt inte ett användningsläge Det är bara en tilläggsfunktion. 7 Ta aldrig ut minneskort och USB-enheter under användning. Detta kan skada minneskortet, USB-enheten och hi-fi-anläggningen. Denna typ av skada ogiltigförklarar din garanti. Spela innehållet på en MP3-spelare eller ett USB-minne 1 Slå av hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«. 2 Anslut MP3-spelarens USB-kontakt till»usb«uttaget på hi-fi-anläggningens frmsida (under främre luckan), med en standard USB-kabel; eller anslut USB-minnets kontakt till»usb«uttaget på hi-fi-anläggningen (under främre luckan). 3 Slå på hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«. 4 Tryck upprepade gånger påjogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen. Välj ingångskälla»usb«genom att vrida på jogrtten och bekräfta med» «; eller tryck»m«upprepade gånger på fjärrkontrollen tills»usb«visas. Bildskärm:»USB«;hi-fianläggningen skannar innehållet på USB-minnet»READING«blinkar; Uppspeld tid, filnummer och totala antalet filer visas på bildskärmen.

9 Om det inte finns något USB-minne anslutet, visas»no USB«på bildskärmen efter en kort stund. 5 Tryck» «för att starta uppspelning av den första filen eller det första albumet. Bildskärm: uppspelad tid och information om filen visas på bildskärmen. Obs! 7 USB-uttaget på hi-fi-anläggningen stödjer inte anslutningen av en USB-förlängningssladd och är inte avsedd för direkt koppling till en dator. 7 USB-uttaget på denna anläggning är ett standard uttag. På grund av snabb utveckling av teknologin och nya tillverkare som tillkommer varje dag, kan kompatibiliteten av USB-minnen inte garanteras. 24 SVENSKA USB- OCH SD/SDHC/MMC-LÄGE Automatisk standby När spåret är slut och uppspelningen har slutat, visas efter 5 minuter ett meddelnde som informerar om att hi-fi-anläggningen kommer att stängas av till standby-läge om 5 minuter. Meddelandet fortsätter med att räkna ner minuterna och när tiden är slut stängs hi-fi-anläggningen automatiskt av till standby. Kodning från CD eller ipod/iphone 1 Tryck på»mode«och vrid jogratten för att söka»cd«eller» «på displayen och bekräfta genom att trycka på» «. 2 Välj önskat spår/önskad fil att starta inspelningen med. Obs! 7 Om både MMC-/SD-/SDHC-kort och USBminne är isatt i hi-fi-anläggningen ska du välja någon av dem som inspelningsenhet. Första gången du trycker på» «visas»record TO USB«på skärmen. Använd jogratten för att välja antingen»record TO USB«eller»RECORD TO SD«. 3 Tryck på» «för att starta inspelningen. Skärm:»RECORD INIT...«, det aktuella och det följande spåret/filen spelas in. 4 För att stoppa inspelningen trycker du på» «igen. Skärm:»RECORD ENDING...«. Obs! 7 Under inspelning kan du inte ändra radiokanal, spola tillbaka, hoppa över filer/spår eller ändra några inställningar (förutom volym och avstängning) på hi-fianläggningen. Spela in på MMC/SD/SDHC eller USB Hi-fi-anläggningen har en inspelningsfunktion som kan spela in från FM Tuner, CD, i eller Auxinkällor. Spela in från radio (FM Tuner) 1 Mata i MMC/SD/SDHC-kortet eller USB-minnet (se avsnittet Anslutning och förberedelse). 2 Välj»FM TUNER«genom att använda jogratten och bekräfta genom att trycka på» «. Obs! 7 Om både MMC-/SD-/SDHC-kort och USBminne är isatt i hi-fianläggningen ska du välja någon av dem som inspelningsenhet. Första gången du trycker på» «visas»record TO USB«på skärmen. Använd jogratten för att välja antingen»record TO USB«eller»RECORD TO SD«. 3 Tryck på» «för att starta inspelningen. Skärm:»RECORD INIT...«, det aktuella och det följande spåret/filen spelas in. 4 För att stoppa inspelningen trycker du på» «igen. Skärm:»RECORD ENDING...«. SVENSKA 25 AUX-LÄGE Lyssna på en extern källa Du kan lyssna på ljud från den anslutna externa enheten genom din anläggnings högtalare. 1 Använd en standardljudkabel (ingår inte) för att ansluta»aux IN«på baksidan av hi-fianläggningen till en AUDIO OUT eller»u«ett hörlursuttag på en extern enhet (såsom en CD-spelare). 2 Tryck upprepade gånger på jogratten för att välja»mode«på hi-fi-anläggningen Välj ingångskälla»aux«genom att vrida på jogratten och bekräfta med» «; eller tryck»m«på fjärrkontrollen upprepade gånger tills»aux«visas. Bildskärm:»AUX«. 26 SVENSKA TIMERLÄGE Din hi-fi-anläggning har 3 timerlägen: Påslagningstimern, som slår på hi-fianläggningen på en utsatt tid och väcker dig med den ingångskälla du har valt. Påminnelsetimer, som slår på hi-fianläggningen för att, genom en signal, påminna dig på en utsatt tid. Vilotimern, som slår av hi-fi-anläggningen på en förinställd tid. Obs! 7 Inställningen av påslagningstimern kan endast göras i standby-läge. 7 Tiden måste ställas in på hi-fi-anläggningen. 7När inställningen görs och om ingen knapp trycks in på mer än 10 sekunder så stänger hi-fi-anläggningen inställningen automatiskt. Sedan måste du börja om igen. Påslagningstimer Ställa in timern 1 I standbyläge tryck och håll nere»int/rep.«. Display:»TIMER ON«eller» TIMER OFF«. 2 Välj»TIMER ON«genom att trycka på» «eller» «och bekräfta med»int/rep.«. 3 Tryck på» «eller» «för att ställa in timmar och bekräfta med»int/rep.«. Display: Klockans siffror för minuterna blinkar. 4 Tryck på» «eller» «för att ställa in minuter och bekräfta med»int/rep. «. Display: Den senast valda ljudkällan eller»buzzer«blinkar. 5 Tryck på» «eller» «för att ställa in källan bland»fm«,»cd«,»sd«,»usb«,» «och»buzzer«bekräfta sedan med»int/rep.«. Obs! 7 Om du väljer»buzzer«blinkar» «. 7 Om du väljer»cd«,»sd«,»usb«,» «blinkar» «. 7 Om du väljer»fm«blinkar» «. Tryck» «eller» «för att ställa in önskad förinställd station och bekräfta med»int/rep.«. Display:»VOL 20«(den förvalda ljudvolymen) blinkar.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 6 Tryck på» «eller» «för att ställa in volymen. Display: Aktuell tid,» «eller» «Timern är nu inställd och aktiverad. Obs! 7 Det är också möjligt att ställa in alarmfunktionen på huvudenheten. Aktivera och avaktivera timern 1 I standby tryck»int/rep.«en gång på fjärrkontrollen. Bildskärmen visar» «eller» «om timern är aktiverad. De försvinner när timern är avaktiverad. SVENSKA 27 TIMERLÄGE Avbryta timern 1 När timern låter, tryck»snooze «på fjärrkontrollen. Timersignalen slutar. Larmet slås på igen i intervaller om 5 minuter (total larmlängd - 60 minuter). Vilotimer Ställer in sovtimern 1 Slå på hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«och välj önskad ljudkälla. 2 Öppna funktionen med»sleep«. Bildskärm:»SLP 90«och» «. 3 Ställ in avstängningstid (»60«,»45«,»30«eller»15«) genom att trycka»sleep«. Bildskärm: kort, till exempel»30«, sedan vald ljudkälla och» «. Hi-fi-anläggningen slås av efter att den valda tiden har förflutit. Avbryta larmet för dagen 1 Tryck»8«när timern låter. Timern förblir aktiverad för nästa dag. Stänga av timern för helgen Du kan stänga av timerfunktionen över helgen, medans timerinställningarna sparas. 1 Stäng av timerfunktionen med»wec«på fjärrkontrollen. Bildskärm:» «. 2 Tryck på»wec«igen för att åter aktivera larmfunktionen efter helgen. Avbryta sovtimern 1 För att slå av sovtimern före den inställda frånslagningstiden fortsätter du trycka in»sleep«på fjärrkontrollen tills»slp OFF«visas och» «försvinner på bildskärmen; eller ändra hi-fianläggningen till standby-läge med»8«. Påminnelsetimer Hi-fi-anläggningen kan ställas in för att, genom en signal, påminna dig på en förinställd tid. Påminnelsetimerns inställning kan justeras från 10 till 120 minuter i 10-minuters intervaller. 1 Tryck»NAP«på fjärrkontrollen. Bildskärm:»NAP 10«och»NAP«. 2 Tryck upprepade gånger på»nap«för att välja påminnelsetiden i 10-minuters intervaller. När tiden har gått ut hörs en signal. Du kan se den kvarvarande tiden genom att kortvarigt trycka»nap«. 3 Stäng av ljudsignalen genom att trycka»8«; eller stäng av funktionen i förtid genom att sätta påminnelsetiden till»nap OFF«med hjälp av»nap«. 28 SVENSKA INFORMATION Rengöra enheten Dra ur strömsladden ur vägguttaget. Rengör enheten med en mjuk trasa som är lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel. Tekniska data Den här enheten följer gällande EU-direktiv gällande brus. Den här produkten följer de europeiska direktiven 2006/95/EC, 2004/108/ EC och 2005/32/EC. Typplattan sitter på baksidan av hi-fi-anläggningen. Öppna inte under några omständigheter hi-fianläggningens hölje. Garantin gäller inte när skador har orsakats av felaktig hantering. Rengöra CD-enheten Anläggning Strömförsörjning Om enheten inte kan skanna CD-skivor perfekt ska du använda en standardtyp av CDrengöring som säljs för rengöring av laseroptik. Andra rengöringssätt kan skada laseroptiken. Använd en luddfri trasa för rengöring av CD-skivan och torka alltid inifrån och ut i en rak linje. Använd inte rengöringsmedel för traditionella vinylskivor och inte heller några lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. Driftsspänning: Strömfrekvens: Max. strömförbrukning: Strömförbrukning i standby: 230 V~ 50/60 Hz 33 W 1W 2x5W 8 70 dba FM 87, ,0 MHz 20 Hz... lokala myndigheter för mer information om närmaste återvinningsstation. Hjälp till att skydda miljön genom att återvinna använda produkter. CD-enhet Frekvensrespons: Signal till brusförhållande: Mått och vikt Enhetsmått: W x H x D 150 x 237 x 235 mm Enhetsvikt: 1.6 kg Högtalarmått: W x H x D 140 x 237 x 204 mm Högtalarvikt: 1,4 kg Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande. SVENSKA 29 INFORMATION Made for ipod/iphone Allmän information om laserenheter CLASS 1 LASER PRODUCT "Made for ipod/iphone" tarkoittaa, että sähköinen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan ipod/iphoneiin ja sen kehittäjä takaa sertifioinnilla laitteen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa laitteen toiminnasta tai sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja säädösstandardien kanssa. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröityjä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Vid användning av enheter eller andra metoder än de som anges här kan det leda till farlig exponering för emissioner. Den här enheten utsänder laserstrålning. På grund av risk för ögonskador får enheten bara öppnas och underhållas av utbildad personal. Om andra inställningar än de som anges här används eller andra processer utförs, kan det leda till farlig exponering för strålning. Denna enhen går under namnet CLASS 1 LASER PRODUCT. Detta innebär att lasern är utformad på ett sätt för att säkerställa att maximalt tillåtet emissionsvärde inte kan överskridas under några omständigheter. Varning: 30 SVENSKA INFORMATION Felsökning Inte alla sunda typer av störningar beror på någon defekt i din hi-fi-anläggning.

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ATS-505. Svensk Bruksanvisning

ATS-505. Svensk Bruksanvisning ATS-505 Svensk Bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kontrollernas Placering POWER / SLEEP Strömbrytare-På/av och insomningsfunktion Display, växlar mellan radiofrkvensvisning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer