MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ SV

2 INNEHÅLL INSTALLATION OCH SÄKERHET 3 Varning: högfrekvenssändning 4 ÖVERSIKT 4 Hi-fi-anläggningens kontroller 7 Fjärrkontrollen 9 Hi-fi-anläggningen visas 10 ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSE 10 Ansluta högtalarna 10 Anslutning av antennen 10 Ansluta en MP3-spelaren eller ett USBminne 11 Ansluta externa enheter 11 Ansluta hörlurarna 11 Ansluta en extern inspelningsenhet 12 Ansluta strömsladden 12 Sätta i batterier i fjärrkontrollen 13 INSTÄLLNINGAR 13 Ställa in och lagra DAB-radiokanaler 14 Ställa in och lagra FM-radiokanaler 14 Ställa in tiden automatiskt 15 Ställa in tiden manuellt 16 ALLMÄNNA FUNKTIONER 16 Slå på och av 16 ECO-läge 16 Automatisk avstängning 16 Ändra volymen 16 Välja ljudinställningar 16 Ändra bas eller diskant 16 Ljudstyrka 16 Tyst läge 16 Visa tiden 16 Justera bildskärmens ljusstyrka 17 TUNER-LÄGE 17 DAB-inställningsläge 18 FM-inställningsläge 19 EXTERNT DATAMEDIELÄGE 19 Använda CD-skivor 19 Använda en MP3-spelare eller ett USBminne 19 Sätta i/ansluta musikdatamedia 20 Uppspelning 20 Visa spårinformation (för MP3/WMA) 21 Upprepa funktioner 21 Spela upp titlar i slumpvis ordning (Random) 21 Spela upp början av varje spår (intro) 22 Skapa en spellista 23 BLUETOOTH-LÄGE 23 Kompatibel med följande enheter 23 Välj ingångskällan Bluetooth 23 Söka och ansluta en Bluetooth-stödenhet 23 Aktivera en Bluetooth-stödenhet som är inloggad 23 Uppspelning från Bluetooth-stödenhet 23 Logga ut från Bluetooth-stödenheten 24 NFC MODE 24 ANVÄNDA EXTERNA ENHETER 24 Lyssna på ljudsignalen från en extern enhet 24 Spela in på en extern inspelningsenhet 25 TIMERLÄGE 25 Timer 25 Vilotimer 26 SPECIALFUNKTIONER 26 Radera inställningar (Återställ) 26 Välja programversion 27 INFORMATION 27 Rengöra hi-fi-systemet 27 Rengöra CD-enheten 27 Tekniska data 28 Miljömeddelande 28 Allmän information om laserenheter 29 Felsökning 2 SVENSKA

3 INSTALLATION OCH SÄKERHET Observera följande instruktioner: 7 Hi-fi-systemet är avsett för uppspelning av ljudsignaler. All övrig användning är uttryckligen förbjuden. 7 Om du vill installera hi-fi-systemet på vägghyllor eller i skåp ska du se till att det har fullgod ventilation. Det måste finnas minst 10 cm plats på sidan, ovanför och bakom hi-fi-systemet. 7 Täck inte över hi-fi-systemet med tidningar, dukar, gardiner etc. 7 Vid installation av hi-fi-systemet, ska du komma ihåg att möbler ofta är belagda med olika typer av textilier och plats, som ofta innehåller kemiska tillsatser. De här tillsatserna kan orsaka korrosion på enhetens fötter. Detta kan lämna fläckar på ytan av möblerna, som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. 7 Om hi-fi-systemet utsätts för plötsliga temperaturförändringar, exempelvis när det förflyttas från kyla till ett varmt rum, ska du vänta minst två timmar innan du använder det. 7 Hi-fi-systemet är utformat för användning i rum med låg luftfuktighet. Om du använder det utomhus ska du se till att det är skyddat från fukt, såsom droppar eller skvättande vatten. 7 Använd bara hi-fi-systemet i ett måttligt klimat. 7 Placera inte hi-fi-systemet nära värmekällor eller i direkt solljus, eftersom det påverkar kylningen negativt. 7 Placera inga kärl som innehåller vätska, exempelvis vaser, på hi-fi-systemet. För inte in några främmande föremål i CD-facket. 7 Placera inga föremål, såsom brinnande stearinljus, på hi-fi-systemet. 7 Om felfunktioner inträffar på grund av statisk elektricitet som laddar ur ska du återställa enheten. För att göra detta drar du ur strömadaptern och ansluter den igen efter några sekunder. 7 Öppna inte hi-fi-systemets hölje under några omständigheter. Garantianspråk är exkluderade när det gäller skada som uppstår till följd av olämplig hantering. 7 Åskväder utgör en fara för alla elektriska enheter. Även om hi-fi-systemet är frånslaget kan det skadas av en blixt mot huvudströmkällan. Koppla alltid ur strömkällan under åskväder. 7 Observera att om du lyssnar länge med hörlurar på hög volym kan det skada hörseln. 7 Anslut inte någon annan utrustning när enheten är påslagen. Stäng av enheterna innan du ansluter dem! 7 Koppla bara in enheten i eluttaget efter att du har anslutit de externa enheterna. Se till att strömkontakten är lätt att komma åt. Varning: högfrekvenssändning 7 Enheten måste registreras och användas i enlighet med den här bruksanvisningen. Enheten har en inbyggd antenn; den måste användas med andra antenner eller sändare. SVENSKA 3

4 ÖVERSIKT Hi-fi-anläggningens kontroller SOURCE 7. 8 A B V U AUDIO IN 4 SVENSKA

5 ÖVERSIKT Enhetens framsida NFC Position för NFC-registrering (Near Field Communication) för mobiltelefoner och surfplattor. 8 Tryck snabbt för att växla mellan aktivering och inaktivering av standby-läge. Håll intryckt för att aktivera ECO-läge. A B V AUDIO IN U USB-port typ A för anslutning av ett USB-minne eller en MP3- spelare. Infraröd sensor för fjärrkontrollens signal. Hi-fi-systemet visas. CD-fack. Justerar volymen. Ljudsignalingång (3,5 mm) för anslutning till en extern källa. Hörlursuttag för anslutning av stereohörlurar utrustade med jackpropp (3,5 mm). Detta stänger automatiskt av högtalarna. Enhetens ovansida SOURCE Slår på enheten från standbyläge. Väljer ingångskällorna FM Tuner, DAB Tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, Disc och USB. I tuner-läge: tryck och håll ned för att starta sökning framåt eller bakåt; tryck snabbt för att stegvis ändra frekvens bakåt eller framåt. I externt datamedieläge: val av spårsökning framåt eller bakåt; tryck och håll ned för att söka en viss passage framåt eller bakåt. I standby- och timerläge: för inställning av timmar/minuter. I läget för externa datamedia: startar och pausar uppspelning. 7 I externt datamedieläge: avslutar uppspelningen.. Öppnar och stänger CD-facket. SVENSKA 5

6 ÖVERSIKT Enhetens baksida AC ~ SPEAKER OUT + R + L LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Uttag för huvudströmskabel. 7 Enda sättet att helt koppla ifrån hi-fi-anläggningen från elnätet är att dra ut kontakten. SPEAKER OUT Terminaler för anslutning av + R + L högtalarkablar. R = höger kanall, L = vänster kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Ljudsignalutgång för anslutning till extern inspelningsenhet. Ljudsignalingång (3,5 mm) för anslutning till en extern källa, t.ex. en MP3-spelare. Antennuttag för takantenn eller medföljande aux-antenn. 6 SVENSKA

7 ÖVERSIKT Fjärrkontrollen 8 Växlar till standbyläge för hi-fi-systemet och från standbyläget till den sist valda ingångskällan. / OK MENU. Öppnar och stänger CD-facket. FM/DAB CD USB Väljer ingångskällorna FM tuner och DAB tuner. Väljer ingångskällan för Bluetooth. Välja CD-ingångskälla. Väljer ingångskälla för USB. AUDIO IN Väljer ingående ljud och Aux AUX ingångskällor för användning med externt datamedium. R RDS INTRO b I tuner-läge: växlar mellan FM stereooch monomotagning. Justerar bildskärmens ljusstyrka. Öppnar RDS-information. I externt datamedieläge: för uppspelning av korta introduktioner till spår. I externt datamedieläge: spelar upp spår i slumpvis ordning. I externt datamedieläge: för att upprepa ett spår, en CD, ett album eller en spellista. INFO I DAB tuner-läge: visar DAB-stationsinformation. I externt datamedieläge: växlar visningen mellan aktuellt spårnummer och förfluten uppspelningstid och visar information för ID3-tagg, om sådan finns tillgänglig. I standby: aktiverar inställningarna för tid. Aktiverar inställningarna för timerläge. SVENSKA 7

8 ÖVERSIKT I DAB tuner-läge: för val av DABradiokanaler från förinställningar. I externt datamedieläge: välj spår framåt eller bakåt. I standby- och timerläge: för inställning av timmar/minuter. 3 4 I DAB tuner-läge: för val av DABradiokanaler från programlistan; för inställning av frekvens/kanal för en DAB-radiokanal. I FM tuner-läge: tryck och håll ned för att starta frekvenssökning framåt eller bakåt; tryck snabbt för att stegvis ändra frekvens bakåt eller framåt. I externt datamedieläge: sök efter en viss passage framåt eller bakåt. OK SLEEP MENU 7 I menyläge: bekräftar inmatningar. I tuner-läge: håll intryckt för att anta RDS-tiden. I externt datamedieläge: startar uppspelning; pausar uppspelning. Aktiverar vilotimerläge, anger tiden för vilotimer. I inställningsläge: öppnar menyn för enheten I externt datamedieläge: avslutar uppspelningen. I Bluetooth-läge: kopplar från anslutningen till Bluetooth-stödenheten. + I externt datamedieläge: välj album. TREBLE + För fininställning av radiokanaler I FM- och DAB tuner-läge: välj kanaler för förinställning I FM- och DAB tuner-läge: väljer tio för förinställningar. PROG I FM- och DAB-inställningsläge: genom att trycka kort aktiveras minnesfunktionen; sparar radiostationer som förinställningar. I FM- och DAB-inställningsläge: tryck på och håll in för att starta sökning efter nya radiokanaler. I externt datamedieläge: aktiverar funktionen Skapa spellista; lagrar spåret när du skapar en spellista. Väljer hi-fi-systemhögtalare till och från tyst läge. V + Justerar volymen. BASS + För fininställning av radiokanaler. DSC Väljer olika ljudinställningar. LOUDNESS Funktionen för ljudstyrka erbjuder bättre ljudkvalitet vid låg ljudvolym. 8 SVENSKA

9 ÖVERSIKT Hi-fi-anläggningen visas ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w Ä Z Z ))) Ljudstyrkefunktionen är aktiverad. Datamedieläge (skiva) valt. AUX-läge valt. Datamedieläge (USB) valt. TUNER-läge valt. Vilotimern aktiverad. w Timern aktiverad. ) I tuner-läge: en FM-stereokanal tas emot :88:88 I standby-läge: visar tiden. I valfritt läge: visar ingångskällan snabbt; visar snabbt volymen och ljudinställningarna. I tuner-läge: visar kanalnamnet och RDS-informationen eller våglängden och frekvensen. I externt datamedieläge: visar totalt antal album och spår och förfluten uppspelningstid och, om tillämpligt, ID3-tagginformation (meddelandetext). ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I externt datamedieläge: visar album. I externt datamedieläge: visar spår. I tuner-läge: en kanal lagras. I externt datamedieläge: en spellista skapas I externt datamedieläge: slumpvis funtion aktiverad. I externt datamedieläge: ett spår upprepas. I externt datamedieläge: ett album upprepas. I externt datamedieläge: alla spår på datamediet upprepas. En RDS-kanal tas emot. SVENSKA 9

10 ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSE Ansluta högtalarna 1 För in kablarna för högtalarkabeln i sidan av de gängade fästena på högtalarna och spänn åt de gängade fästena. 2 För in ledningarna på högtalarkabeln i»speaker OUT R L«de gängade fästena på hi-fi-anläggningen och spänn åt de gängade fästena. 7 Observera vänster och höger kanal (L = vänster kanal, R = höger kanal). 7 Anslut var och en av de röda uttagen (+) på hi-fi-anläggningen till de röda uttagen (+) på högtalarna. Anslutning av antennen 7 Om det ej finns tillgång till en takantenn, använd den extra antennen som medföljer. När den riktats in korrekt och signalen är tillfredsställande erbjuder den här antennen tillräcklig mottagning av FM- och DAB-kanaler. Förkorta ej den extra antennen. Ansluta en MP3-spelaren eller ett USB-minne Varning: 7 Hi-fi-anläggningen måste stängas av under tiden som USB-minnet sätts i. Om den inte är avstängd kan data förloras. 1 Anslut USB-gränssnittet på MP3-spelaren till uttaget» «på hi-fi-systemet med en USBkabel av standardtyp; eller stick in USB-kontakten i USB-minnet i USBgränssnittet» «på hi-fi-anläggningen. 1 Koppla in takantennkabeln (FM- och DAB-signal) i antennuttaget»dab/fm AERIAL«på hi-fi-anläggningen. 10 SVENSKA

11 ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSE Ansluta externa enheter 7 Slå av hi-fi-anläggningen innan du ansluter externa enheter. Ansluta en extern inspelningsenhet 1 Använd standardljudkabeln för att ansluta ljudutgångarna på den externa enheten till uttagen»aux IN«på hi-fi-anläggningen. 7 Om möjligt ansluter du MP3-spelaren till uttaget»audio IN«. Ansluta hörlurarna 1 Använd standardljudadaptern för att ansluta ljudutgångarna för den externa enheten till uttaget»line OUT«på hi-fi-anläggningen. 1 För in högtalarkontakten (3,5 mm) i uttaget»u«på hi-fi-anläggningen. 7 Högtalarna på hi-fi-anläggningen är frånslagna. Varning: 7 Hög volym när du använder hörlurarna kan skada hörseln. SVENSKA 11

12 ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSE Ansluta strömsladden 7 Kontrollera att volttalet på typplattan (på hi-fi-anläggningens undersida) överensstämmer med den lokala strömförsörjningen. Om så inte är fallet ska du kontakta din återförsäljare. 7 Alla andra enheter/högtalare måste anslutas innan du kopplar in strömsladden. Sätta i batterier i fjärrkontrollen 1 Anslut den medföljande strömkabeln till»ac ~ «på hi-fi-anläggningen. 2 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Varning: 7 Hi-fi-anläggningen är anslutet till strömkällan med strömsladden. Dra ut strömkabeln om du helt vill koppla ur hi-fi-anläggningen från strömkällan. 7 Se till att strömkontakten är lätt att komma åt under användning och inte hindras av andra föremål. 1 Öppna batterifackets lock genom att trycka på haspen och ta bort locket. 2 Observera polerna som är markerade på basen av batterifacket när du sätter i batterierna (mikrobatterier, 2 x 1.5 V, R 03/UM 4/AAA). 3 Stäng batterifacket. 7 Utsätt inte batterierna för extrem hetta från t.ex. direkt solljus, element eller eld. 7 Ta bort batterierna när de är slut eller när du vet att hi-fi-systemet inte ska användas under en längre tid. Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av läckande batterier. Miljömeddelande: 7 Batterierna, inklusive de som inte innehåller tungmetaller, får inte slängas i hushållssoporna. Avfallshantering av använda batterier ska alltid utföras i enlighet med lokala miljölagar och regler. 12 SVENSKA

13 INSTÄLLNINGAR Ställa in och lagra DAB-radiokanaler 7 Gör inställningarna med knapparna på fjärrkontrollen. Initial installation När enheten ansluts till strömkällan för första gången eller efter en återställning startar enheten automatiskt en kanalsökning efter DAB-radiokanaler och lagrar dem sedan i kanallistan. 1 Slå på hi-fi-systemet genom att trycka på»fm/ DAB«. Skärm:»Hello«följt av»dab«och sedan»scanning«. Den automatiska kanalsökningen startar, söker och lagrar DAB-radiokanaler. Sedan växlar enheten till den första kanalen i kanallistan. 7 Om det inte finns någon antennsignal visas meddelandet»off AIR«. Lagra DAB-radiokanaler som förinställningar Efter den automatiska kanalsökningen lagras alla DAB-radiokanaler i programlistan. Du kan lagra dina DAB-radiokanaler i förinställningarna 1 till Välj en DAB-radiokanal genom att trycka på»3«eller»4«. 2 Spara en DAB-radiokanal som en förinställning genom att trycka på»prog«, välja förinställningen med»5«eller»6«på fjärrkontrollen och sedan trycka på»prog«för att spara. Skärm:»P01 STORED«. 7 Du kan också välja förinställning med sifferknapparna»1... 0«. För tvåsiffriga nummer, trycker du först på»10+«eller väljer förangiven dubbel siffra med sifferknapparna. 3 För att spara fler DAB-radiokanaler upprepar du steg 1 och 2. Lägg till DAB-radiokanaler efter byte av plats Du kan starta om den automatiska kanalsökningen. Detta är praktiskt om du vill anävnda enheten på en ny plats eller om du vill söka efter nya DAB-radiokanaler. 1 Slå på hi-fi-systemet genom att trycka på»fm/dab«. Display: namnet på radiokanalen, exempelvis»b5 AKTUELL«. 2 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 3 Välj menyalternativet»full SCAN«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. Display:»SCANNING«, den automatiska kanalsökningen startar och söker och lagrar radiokanaler i kanallistan. Ställa in och lagra DAB-radio manuellt 1 Slå på hi-fi-systemet genom att trycka på»fm/dab«. 2 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 3 Välj menyalternativet»manual«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. Display: t.ex.»5a I74.928«(frekvens och kanal för en DAB-radiokanal). 4 Ange frekvens/kanal genom att trycka på»3«eller»4«på fjärrkontrollen. 5 Bekräfta frekvens/kanal med»eii OK«. Mottagningsstyrkan visas. 6 Bekräfta inställningen med»eii OK«. DAB-radiokanalerna lagras i programlistan. SVENSKA 13

14 INSTÄLLNINGAR Ställa in och lagra FM-radiokanaler Du kan lagra upp till 40 FM-radiostationer på förinställda kanaler. 1 Slå på hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«,»source«på enheten eller»fm/ DAB«på fjärrkontrollen. 2 Välj ingångskällan för FM TUNER genom att trycka på»source«på enheten eller»fm/ DAB«på fjärrkontrollen. Ställa in och lagra FM-radiokanalerautomatiskt Enheten söker efter upp till 40 kanaler med stark mottagning och lagrar dem automatiskt. Efter att sökningen slutförts hör du kanalen som lagrats på förinställning Aktivera kanalsökningen genom att trycka på»prog«tills frekvensen visar ändringar för snabb genomgång. Skärm:»AUTO«. Ställa in och lagra FM-radiokanalermanuell 1 Slå på hi-fi-systemet genom att trycka på»fm/dab«. 2 Välj ingångskällan FM genom att trycka på»fm/dab«. 3 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 4 Välj menyalternativet»scan SET«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. Display:»ALL«. 7 Du kan välja om den ska söka efter radiokanaler med stark mottagning (visning»strong«) eller alla radiokanaler (display:»all«). 5 Välj alternativet med»3«eller»4«. 6 Tryck på»menu 7«för att stänga menyn. 7 Ställ in radiokanalen genom att hålla med»3«eller»4«. Radiokanalsökningen börjar och slutar vid nästa kanal med stark signal; eller fortsätt att trycka på»3«eller»4«tills du kommer till önskad frekvens. Varje gång du trycker på knappen ändras frekvensen med 50 Hz. 8 Spara FM-radiokanalen på en förinställning. För att göra detta trycker du på»prog«. Välj förinställning med»5«eller»6«och bekräfta med»prog«. Ställa in tiden automatiskt Tiden uppdateras automatiskt om en DAB- eller RDS-radiokanal sänder en tidssignal. 7 Tiden måste återställas efter ett strömavbrott eller efter att det har kopplats ur strömkällan. 1 Välj ingångskällan för DAB genom att trycka på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjärrkontrollen. 2 Välj en DAB-radiokanal genom att trycka på» «eller» «på enheten»5«eller»6«på fjärrkontrollen. 3 Tryck på»info«på fjärrkontrollen för att växla till tidsvisningen för DAB-radiokanalen och bekräfta tiden med»eii OK«. Skärm:»CT SYNC«, tiden används. 7 Vissa RDS-kanaler (FM-radiokanaler) sänder en RDS-tidssignal. Om den valda RDSstationen sänder tidsinformationen kan tiden uppdateras automatiskt. I FM-inställningsläge trycker du på»rds«flera gånger i följd tills tiden visas. Om»DATE/CLOCK«visas har tidssignalen ännu inte tagits emot. Vänta tills tiden visas. Om den rätta tiden visas håller du» «intryckt för att bekräfta. 14 SVENSKA

15 INSTÄLLNINGAR Ställa in tiden manuellt Tiden kan också ställas in manuellt. 1 Slå av hi-fi-anläggningen genom att trycka på»8«2 För att ställa in tiden i standby-läge håller du» «intryckt i omkring 2 sekunder. Skärm:»CLOCK SET«och sedan»clock 24 HR«. 2 Välj tidsformat (12 eller 24 timmar) genom att trycka på»volume«på enheten eller genom att trycka på»5«eller»6«på fjärrkontrollen och bekräfta med» «. Timmarna blinkar. 3 Ange timmar genom att trycka på»volume«på»5«eller»6«på fjärrkontrollen och bekräfta med» «. Minuterna blinkar. 4 Ange minuter genom att trycka på»volume«på»5«eller»6«på fjärrkontrollen och bekräfta med» «. Skärm: aktuell tid. SVENSKA 15

16 ALLMÄNNA FUNKTIONER Slå på och av Enda sättet att helt koppla ur hi-fi-systemet från strömkällan är genom att dra ur kontakten. 1 Slå på hi-fi-systemet genom att trycka på»8«eller»source«på enheten. Den sista ingångskällan väljs automatiskt. 7 Hi-fi-systemet kan också slås på genom att trycka på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjärrkontrollen. 2 Slå på hi-fi-systemet från standbyläge genom att trycka på»8«. ECO-läge Du kan växla hi-fi till ECO-läge för att minska strömförbrukningen till mindre än 0,5 W. 1 Håll»8«intryckt i 3 sekunder. I ECO-läget döljs tidsvisningen; du kan visa den kort genom att trycka på» «. 2 För att avaktivera ECO-läget håller du»8«intryckt i 3 sekunder. Automatisk avstängning Enheten slås av automatiskt efter 15 minuter i standby-läge om: enheten är i stoppläge; det finns ingen ljudsignal i uttaget»aux IN«; det finns ingen kontakt inkopplad i uttaget»audio IN«; Bluetooth-enheten inte skickar någon ljudsignal. Slå på enheten igen för att använda den. Ändra volymen 1 Tryck på» VOLUME«på hi-fi-systemet eller» VOL +«på fjärrkontrollen för att ändra volymen. Välja ljudinställningar Du kan välja mellan olika förinställda ljudinställningar. 1 Välj ljudinställning med»dsc«på fjärrkontrollen. Ändra bas eller diskant 1 Ändra basen med» BASS +«på fjärrkontrollen. 2 Ändra diskanten med» TREBLE +«på fjärrkontrollen. Ljudstyrka Funktionen för ljudstyrka erbjuder bättre ljudkvalitet vid låg ljudvolym. 1 Stäng av och slå på ljudstyrkan med»loud- NESS«på fjärrkontrollen. 7 Om du väljer en ljudinställning avbryts din inställning av bas, diskant och ljudstyrka. Tyst läge Du kan slå på och av funktionen för tyst läge på hi-fi-högtalarna med denna funktion. 1 Aktivera tyst läge med» «på fjärrkontrollen. 2 Avaktivera tyst läge med» «på fjärrkontrollen. Visa tiden 1 Visa tiden med» «på fjärrkontrollen. 2 Avbryt tidsvisningen med» «på fjärrkontrollen. Justera bildskärmens ljusstyrka 1 Justera ljusstyrkan på displayen (3 steg) med»r«på fjärrkontrollen. 16 SVENSKA

17 TUNER-LÄGE DAB-inställningsläge Välja DAB-ingångskälla 1 Välj ingångskällan för FM TUNER genom att trycka på»source«på enheten eller»fm/ DAB«på fjärrkontrollen Skärm:»DAB«, följt av namnet på en DABkanal. Välja lagrade kanaler 1 Välj en DAB-radiokanal från kanallistan genom att trycka på»3«eller»4«på fjärrkontrollen eller» «eller» «på enheten. 2 Välj en förinställning för en DAB-radiokanal genom att trycka på»5«eller»6«på fjärrkontrollen. 7 Du kan också välja förinställning med sifferknapparna»1... 0«. För tvåsiffriga nummer, trycker du först på»10+«eller väljer förangiven dubbel siffra med sifferknapparna. Ställa in DRC (Dynamic Range Control) för DAB-stationer Om du aktiverar DRC (Dynamic Range Control) kan du höra låga ljud bättre i en brusig miljö. 1 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 2 Välj menyalternativet»drc«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. Display:»DRC HIGH«. 3 Välj menyalternativet»drc HIGH«eller»DRC LOW«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. 4 Tryck på»menu 7«för att stänga menyn. 7 DAB-stationen måste stödja DRC. Visa DAB-stationsinformation 1 För att visa information om aktuell DAB-station trycker du på»info«flera gånger i följd. Följande information visas: namnet på radiokanalen, datum och tid, namnet på det aktuella spåret, signalstyrkan, genren, bithastigheten för sändningsstandarden, frekvensen och ensemblen (t.ex. BR för Bayern). SVENSKA 17

18 TUNER-LÄGE FM-inställningsläge Välja ingångskälla för FM-inställning 1 Välj ingångskällan för FM TUNER genom att trycka på»source«på enheten eller»fm/ DAB«på fjärrkontrollen Den senast valda kanalen spelas (minne för senaste kanal). Välja snabbval 1 Välj en förinställning genom att trycka på» «eller» «på enheten eller»5«eller»6«på fjärrkontrollen. Stereo-/monomottagning Om hi-fi-systemet tar emot stereokanaler visas»!«på skärmen. Om signalen från stereokanalen är svag kan du förbättra ljudkvaliteten genom att växla till monomottagning. 1 Tryck på»!«på fjärrkontrollen för att växla till monomottagning. 2 Tryck på»!«på fjärrkontrollen för att växla tillbaka till FM-stereo. Visa RDS-stationsinformation Om enheten tar emot en RDS-kanal visas kanalnamnet på displayen tillsammans med»rds«. Om ingen information är tillgänglig visas mottagningsfrekvensen på displayen. Ytterligare information kan visas. 1 För att visa information om aktuell RDS-kanal trycker du på»rds«flera gånger i följd. Följande visas på skärmen i ordningen: Radiokanalens namn. Aktuell programtyp (PTY), t.ex..»popmusik«.»[no PTY]«visas om det inte finns någon tillgänglig information, Radiotexten. Tiden. Frekvensen. 18 SVENSKA

19 EXTERNT DATAMEDIELÄGE Använda CD-skivor Enheten är anpassad för musik-cd med märkningen (CD-DA), och för CD-R (CD-Recordables) och CD-RW (CD-Rewritables) med ljuddata. 7 Det är inte lämpligt att använda CD-ROM, CD- I, CDV, VCD, DVD och dator-cd-skivor. 7 I MP3/WMA-läge är termerna "album" och "file" mycket viktiga. "Album" motsvarar en mapp på en PC, "file" en fil på en PC eller ett CD-DA spår. En MP3/WMA CD kan inte innehålla mer än totalt 999 spår/mappar totalt. 7 När du bränner CD-R- och CD-RW-skivor med ljudfiler kan det uppstå olika problem som kan skapa problem med uppspelningen. Detta kan bero på felaktiga inställningar för programvara eller maskinvara eller på CD-skivan som används. Om det skulle uppstå sådana problem, kontakta tillverkaren av din CD-brännare eller programvaran eller sök efter relevant information, exempelvis på Internet. 7 När du skapar musik-cd-skivor, ska du ta hänsyn till alla juridiska riktlinjer och se till att du inte inkräktar på upphovsrätten för tredje part. 7 Förvara alltid CD-facket stängt för att förhindra att damm samlas i laseroptiken. CD-facket stängs automatiskt efter en kort stund. 7 Fäst inga etiketter på CD-skivorna. Håll ytorna på CD-skivorna rena. 7 Du kan spela upp standard-cd-skivor på 12 cm, samt 8 cm på enheten. Någon adapter behövs inte. Använda en MP3-spelare eller ett USB-minne 7 Uttaget» «är inte kompatibelt med USB-hubbar och kan inte anslutas direkt till en dator. 7 USB-gränssnittet på denna enhet är ett standardgränssnitt. Alla kända MP3-chipkoncept har tagits med i beräkning under utvecklingen. På grund av snabb utveckling av MP3-teknologin och nya tillverkare som tillkommer varje dag, kan kompatibiliteten för MP3-spelare/USB-minnen inte garanteras. Om användandet av USB är försämrat eller inte möjligt, tyder det inte på ett fel på enheten. 7 Dubbelriktad dataöverföring som definieras för ITE-enheter i EN 55022/EN är inte möjlig. 7 USB-överföring är i sig självt inte ett användningsläge Det är bara en tilläggsfunktion. 7 Ta aldrig bort en MP3-spelare/ett USBminne under uppspelning. Det kan resultera i skada på data och enheterna. Inga garantianspråk accepteras för skador ådragna till följd av detta. Sätta i/ansluta musikdatamedia Mata in skivan 1 Tryck på».«för att öppna CD-facket. CD-facket öppnas. 2 Sätt i skivan med etiketten riktad uppåt. 3 Tryck på».«för att stänga CD-facket. Skivan är läst. Visning i MP3-/WMA-läge: totalt antal album och spår. Visning i CD-DA-läge: totalt antal spår och total uppspelningstid. SVENSKA 19

20 EXTERNT DATAMEDIELÄGE Ansluta en MP3-spelaren eller ett USB-minne 1 Växla enheten till standby-läge genom att trycka på»8«. 2 Anslut USB-gränssnittet på MP3-spelaren till uttaget» «på hi-fi-systemet med en USBkabel av standardtyp; eller stick in USB-kontakten i USB-minnet i USBgränssnittet» «på hi-fi-systemet. 3 Växla enheten till standby-läge genom att trycka på»8«. Skärm: totalt antal album och spår. Välja ingångskälla 1 Välj ingångskälla (»CD«eller»USB«) genom att trycka på»cd«eller»usb«. Uppspelning Starta uppspelning Vid uppspelning av musik-cd-skivor, kan du välja spår, vid uppspelning av MP3-/WMA-media kan du också välja mappar. 1 Uppspelningen startar automatiskt. Vid behov trycker du på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjärrkontrollen för att starta uppspelningen; eller välj mappen genom att trycka på»+ «och välj sedan spår med»5«eller»6«. Uppspelningen startar automatiskt. Skärm: antal mappar och spår, namnet på spåret och förfluten uppspelningstid. 7 Om inget datamedium är isatt/anslutet visas meddelandet»no DISC«eller»NO USB«. Pausa och återuppta uppspelning 1 Tryck på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjärrkontrollenför att pausa uppspelningen. Bildskärm: uppspelningstiden blinkar. 2 Tryck på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjärrkontrollenför att återuppta uppspelningen. 20 SVENSKA Pausa och återuppta uppspelning 1 För att pausa uppspelningen trycker du på»menu 7«en gång. Om du väljer datamediet igen fortsätter uppspelningen från den punkt där den stoppades. Stoppa uppspelning 1 För att stoppa uppspelningen trycker du på»menu 7«två gånger. När uppspelningen startar igen börjar den från första spåret. Upprepa aktuellt spår 1 Tryck snabbt på» 5«under uppspelning. Välja ett annat spår 1 Tryck på»5«eller»6«flera gånger i följd tills numret på spåret visas på displayen. Uppspelning av valda spår startar automatiskt. Söka efter en passage inom ett spår 1 Under uppspelning trycker du på»3«eller»4«och håller ned knappen tills passagen hittats. 2 Uppspelningen startar när du släpper upp»3«eller»4«. Visa spårinformation (för MP3/ WMA) Om information om artisten, album och spår är tillgängliga på datamediet visas detta automatiskt efter 6 sekunder (ID3 tag). 1 Tryck på»info«för att öppna eller stänga ID3-läget.

21 EXTERNT DATAMEDIELÄGE Upprepa funktioner Upprepa ett spår (upprepa ett) 1 Tryck på»b«en gång under uppspelning. Skärm:»REP«, aktuellt spår upprepas. 2 För att stoppa funktionen trycker du på»b«upprepat tills displayen»rep«döljs. Upprepa alla spår i en mapp (upprepa mapp, endast MP3/ WMA) 1 Tryck på»b«två gånger under uppspelning. Skärm:»REP«och»ALB«blinkar. Alla spår i den aktuella mappen spelas upp flera gånger i följd. 2 För att stoppa funktionen trycker du på»b«upprepat tills displayen»rep«döljs. Upprepa alla spår på datamediet (Upprepa allt) 1 Tryck på»b«tre gånger under uppspelning. Skärm:»REP ALL«. Alla spår i den aktuella mappen spelas upp flera gånger i följd. 2 För att stoppa funktionen trycker du på»b«upprepat tills displayen»rep ALL«döljs. Spela upp titlar i slumpvis ordning (Random) 1 Tryck på» «under uppspelning. Skärm:»SHUF«. Alla spår på datamediet spelas upp i slumpvis ordning. 2 Tryck på» «för att slå av den slumpvisa funktionen. Skärmvisningen»SHUF«döljs. Spela upp början av varje spår (intro) 1 Tryck på»intro«under uppspelning. Introuppspelning startar automatiskt. De första tio sekunderna på alla spår eller de återstående spåren på datamediet spelas upp. 2 För att avsluta funktionen trycker du på»intro«igen. SVENSKA 21

22 EXTERNT DATAMEDIELÄGE Skapa en spellista Du kan skapa ett spårmemo för upp till 32 spår för det aktuella datamediet, i valfri ordning du väljer och sedan spela upp dem i sekvensen. Ett spår kan sparas mer än en gång. Inmatningarna kan bara ske i stoppläge. Välja och lagra spår 1 Tryck på»menu 7«för att stoppa uppspelningen. 2 Tryck på»prog«för att öppna funktionen. Skärm:»1 1 P 01«,»PRG«tänds. 3 Välj mappen»+ «och välj spåret med»5«or»6«och spara med»prog«. Skärm:»1 2 P 02«,»PRG«tänds. 4 För att lagra fler spår upprepar du steg 3. Spela upp en spellista 1 Starta spellistuppspelningen med»eii OK«. Uppspelningen börjar med det första programmerade spåret. 2 Tryck på»menu 7«en gång för att stoppa uppspelningen. 3 För att radera spellistan igen trycker du på»prog«i stoppläge, följt av»eii OK«. Ta bort spellistan 1 För att radera spellistan trycker du på»menu 7«två gånger i stoppläge; eller öppna CD-facket; eller välj en annan inmatningskälla. 22 SVENSKA

23 BLUETOOTH-LÄGE Kompatibel med följande enheter Din M 2300 kan anslutas till valfria kommersiellt tillgängliga, Bluetooth-kompatibla enheter som uppfyller kraven enligt A2DP-standarden. Detta gäller även exempelvis för smartphones, bärbara datorer och tablet-datorer. Välj ingångskällan Bluetooth 1 Välj ingångskällan för Bluetooth genom att trycka på»source«på enheten eller» «på fjärrkontrollen. Skärm:»BT DISCONNECT«. Söka och ansluta en Bluetoothstödenhet 1 Aktivera Bluetooth-stödenhetens Bluetoothfunktion. 2 Starta sökfunktionen på Bluetooth-stödenheten. Efter en kort stund visas M 2300 på Bluetooth-stödenheten. 3 Välj M 2300 på Bluetooth-enheten och anslut den. 4 När Bluetooth-stödenheten ansluts till enheten visas»bt«på M Din M 2300 kan bara ta emot och spela upp ljudsignalen från en Bluetooth-enhet; upp till 8 Bluetooth-stödenheter kan ändå vara inloggade. Aktivera en Bluetooth-stödenhet som är inloggad 7 Du behöver bara logga in på Bluetoothstödenheterna en gång. 7 När Bluetooth-stödenheten försvinner utom räckvidden och sedan återkommer loggas stödenheten in automatiskt på M M 2300 ansluter automatiskt till den senaste Bluetooth-stödenheten som var inloggad. 7 Om Bluetooth-stödenheten inte upptäcks måste den omaktiveras via dess meny. Uppspelning från Bluetoothstödenhet 1 Starta uppspelningen på Bluetooth-stödenheten. 2 Ställ in önskad volym med»volume«på hifi eller» VOL +«på fjärrkontrollen. 3 Avsluta uppspelningen på Bluetooth-stödenheten. 7 Olika funktioner kan även kontrolleras på M Tryck på»eii«under uppspelning för att pausa, tryck på»eii«igen för att återuppta uppspelning; tryck på»5«för att välja föreågende spår och»6«för nästa spår. 7 Observera att datasändningsområdet kan vara så mycket som 9 m, beroende på vilken Bluetooth-enhet som används och strukturen på konstruktionen. Logga ut från Bluetooth-stödenheten 1 Logga ut från Bluetooth-enheten eller håll in»menu 7«på M Displayen ändras till»bt CLEAR«. Logga in på Bluetooth-enheten igen 1 Om du förflyttar dig utanför datasändningsområdet eller slår av Bluetooth-läget loggas Bluetooth-stödenheten ut. 2 För att logga in igen väljer du M 2300 igen på Bluetooth-stödenheten. 7 Om det inte går att ansluta till en Bluetoothstödenhet som tidigare registrerats tar du bort M 2300 från listan över Bluetooth-stödenheter och upprepar sök- och anslutningsproceduren. SVENSKA 23

24 NFC MODE Logga in och ansluta en mobiltelefon (NFC-standard) Som ett alternativ till Bluetooth-inloggning kan du välja att bara logga n på en mobiltelefon eller surfplatta som efterlever NFC-standarden (near field communication) på din M Mobiltelefoner och surfplattor med lämplig hårdvara och mjukvara finns tillgängliga. 1 Välj ingångskällan för Bluetooth genom att trycka på»source«på enheten eller» fjärrkontrollen. Display:»BT DISCONNECT«. «på 2 Håll mobiltelefonen eller surfplattan på märkningen för» «på framsidan av din M Loggningen av processen startar automatiskt. Om mobiltelefonen/surfplattan identifierades sänds en signal ut och meddelandet:»bt CONNECT«visas. 7 Inloggningen måste bekräftas på mobiltelefonen/surfplattan när den sker för första gången. 3 För att logga ut håller du mobiltelefonen/surfplattan en gång till över markeringen» framsidan av din M «på TM är ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc., och är registrerat i USA och i andra länder. ANVÄNDA EXTERNA ENHETER Lyssna på ljudsignalen från en extern enhet Du kan spela upp ljudsignalen från en extern enhet (t.ex. en MP3-spelare) på hi-fi-systemet. 7 De externa enheterna måste anslutas till uttaget»aux IN«eller»AUDIO IN«. 7 Om möjligt ansluter du MP3-spelare till uttaget»audio IN«. 1 Växla enheten till standby-läge genom att trycka på»8«. 2 Välj ingångskällan AUDIO IN eller AUX genom att trycka på»source«på enheten eller»audio IN AUX«på fjärrkontrollen. Skärm:» «och»audio IN«eller»AUX«. 3 Starta uppspelningen på den externa enheten. Spela in på en extern inspelningsenhet 7 Den externa inspelningsenheten måste anslutas till uttaget»line OUT«. 1 Välj ingångskälla genom att trycka på»fm/dab«,»cd«,»usb«,» «eller»audio IN AUX«. 2 Anslut/sätt i datamedium och starta uppspelning; eller välj radiokanal. 3 Starta uppspelningen på den externa inspelningsenheten. 24 SVENSKA

25 TIMERLÄGE Ditt hi-fi-system har två timerlägen: Påslagningstimern, som slår på hi-fi-anläggningen på en utsatt tid och väcker dig med den ingångskälla du har valt. Vilotimern, som slår av hi-fi-anläggningen på en förinställd tid. 7 Du kan bara ställa in timerläget med knapparna på fjärrkontrollen. 7 Tiden måste ställas in på hi-fi-systemet. 7 När inställningen görs och om ingen knapp trycks in på mer än 10 sekunder så stänger hi-fi-anläggningen inställningen automatiskt. Sedan måste du börja om igen. Timer Ställa in timern 1 Tryck på» «i avstängt läge. Skärm:»TIMER SET«visas, följt av den senast valda ingångskällan. 2 Välj ingångskällan (TUNER, DAB, DISC eller USB) genom att trycka på»5«eller»6«och bekräfta med» «. Skärm: timmarna för avstängningstid blinkar. 7 Om du har valt signalkällan DISC eller USB och filen är skadad eller det inte finns någon CD i CD-facket växlar hi-fi automatiskt till TUNER-läge. 3 Ange timmarna för påslagningstid med»5«eller»6«och bekräfta med» «. Ange minuterna för påslagningstid med»5«eller»6«och bekräfta med» «. Skärm:»VOL«. 4 Välj önskad volym med»5«eller»6«och bekräfta med» «. Skärm: aktuell tid och» «. Timer aktiveras Aktivera och avaktivera alarmet 1 Avaktivera alarmet genom att trycka snabbt en gång på» «. Skärm:» «försvinner när timern är avaktiverad. Vilotimer Ställer in sovtimern 1 Slå på hi-fi-systemet från standbyläge genom att trycka på»8«2 Öppna funktionen med»sleep«på fjärrkontrollen. Skärm:»SLEEP OFF«. 3 Ställ in avstängningstid (»10«,»20«på»90«,»OFF«) med»sleep«. Skärm: t.ex.»sleep 30«visas kort och sedan visas den valda ingångskällan och»z z «. Hi-fi-systemet slås av efter att den valda tiden har förflutit. Avsluta vilotimer i förtid 1 Om du vill avsluta vilotimern i förväg trycker du på»sleep«flera gånger i följd tills»sleep OFF«visas på displayen och»z z «visas; eller växla hi-fi-systemet till standby-läge genom att trycka på»8«. SVENSKA 25

26 SPECIALFUNKTIONER Radera inställningar (Återställ) Enheten kan återställas med den här funktionen. Resultatet är att förinställda radiokanaler och kanallyssning raderas. 1 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 2 Välj menyalternativet»system«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. 3 Bekräfta menyalternativet»reset«med»eii OK«. Ett säkerhetsmeddelande visas. 4 Välj alternativet»y«(ja) med»4«. 7 För att avbryta återställningsfunktionen väljer du alternativet»n«(nej) med»3«. 5 Bekräfta inställningen med»eii OK«. Välja programversion 1 Öppna menyn genom att trycka på»menu 7«. 2 Välj menyalternativet»system«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. 3 Välj menyalternativet»sw VER«med»3«eller»4«och tryck på»eii OK«för att bekräfta. Programversionen visas. 4 Tryck på»menu 7«för att stänga menyn. 26 SVENSKA

27 INFORMATION Rengöra hi-fi-systemet Dra ur strömadaptern från vägguttaget. Rengör apparaten med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel. Rengöra CD-enheten Om enheten inte kan skanna CDskivor perfekt ska du använda en standardtyp av CD-rengöring som säljs för rengöring av laseroptik. Andra rengöringssätt kan skada laseroptiken. Använd en luddfri trasa för rengöring av CDskivan och torka alltid inifrån och ut i en rak linje. Använd inte rengöringsmedel för traditionella vinylskivor och inte heller några lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. Tekniska data Den här enheten följer gällande EU-direktiv gällande brus. Den här produkten följer de europeiska direktiven 1999/5/ EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU. För att få en kopia på vår deklaration om överensstämmelse (Doc), skicka din begäran med kontaktinformation till Typplattan sitter på undersida av hi-fi-anläggningen. System Strömförsörjning Driftsspänning: V~ Strömfrekvens: 50/60 Hz Max. strömförbrukning: : 33 W Strömförbrukning (ECO-läge): 0,5 W Förstärkareffekt: Sinusvågeffekt: Högtalarimpedans: Signal till brusförhållande: 2 x 50 W 6 Ω 80 dba Mottagarenhet Mottagningsintervall: DAB/DAB+: 174, ,200 MHz FM: 87, ,0 MHz CD-enhet Frekvensrespons: 20 Hz khz Brusvoltförhållande: 96 dba MP3/WMA Mapp och spår: Max. 256 mappar per album och 999 spår per CD Filsystem/mapphantering: ISO 9660 Level 1-kompatibel USB USB 2.0-kompatibelt FAT-format 32/16 Mått och vikt Enhetsmått (med gängade fästen): B x H x L 260 x 100 x 300 mm Enhetsvikt: 2 kg Högtalarmått: B x H x L 155 x 240 x 235 mm Högtalarvikt: 2,37 kg Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande. SVENSKA 27

28 INFORMATION Miljömeddelande Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas. Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget visar att återvinning är möjlig. Undersök var det finns insamlingsställen som drivs av din kommun. Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter. Allmän information om laserenheter CLASS 1 LASER PRODUCT Denna enhet går under namnet CLASS 1 LASER PRODUCT. Detta innetbär att lasern är utformad på ett sätt för att säkerställa att maximalt tillåtet emissionsvärde inte kan överskridas under några omständigheter. Varning: Vid användning av enheter eller andra metoder än de som anges här kan det leda till farlig exponering för emissioner. Den här enheten utsänder laserstrålning. På grund av risk för ögonskador får enheten bara öppnas och underhållas av utbildad personal. Om andra inställningar än de som anges här används eller andra processer utförs, kan det leda till farlig exponering för strålning. 28 SVENSKA

29 INFORMATION Felsökning Inte alla sunda typer av störningar beror på någon defekt i din hi-fi-anläggning. Kablar som oavsiktligt har kopplats ur, skadade CD-skivor och batterier som är slut i fjärrkontrollen påverkar funktionen. Om följande åtgärder inte löser problemet på ett tillfredsställande sätt, besök sidan produktsortimentet: hi-fi, mikro-cd-stationer eller kontakta din återförsäljare. Problem Möjlig orsak/åtgärd Mata in en CD-skiva. Kontrollera att CD-skivan matats in med etiketten vänd uppåt. Fukt kan ha samlats på laserlinsen; torka den ren.»no DISC«visas. Rengör CD-skivan (se "INFORMATION") eller använd en annan CDskiva. CD-RW-/CD-R-skivan är inte stängd. Mottagningssignalen är för svag; placera om antennen. Dålig radiomottagning. Flytta hif-fi-systemet längre bort från TV:n. Systemet reagerar inte när Koppla från strömsladden från eluttaget, stick in den igen efter en kort knapparna trycks ned. stund och slå på hif-fi-systemet igen. Vrid upp volymen. Ljudet är för tyst eller Är högtalarna rätt anslutna? ljudkvaliteten dålig. Dra ut hörlurssladden ur uttaget. Kontrollera högtalaranslutningarna. Stereoljudet låter felaktigt. Är högtalarna rätt anslutna? Välj först ingångskälla och använd sedan funktionsknapparna. Håll fjärrkontrollen närmare hi-fi-systemet. Fjärrkontrollen fungerar inte. Kontrollera att batterierna har polerna åt rätt håll. Sätt i nya batterier. Rikta fjärrkontrollen rakt mot mottagaren på hi-fi-systemets framsida. Ställ in tiden. Timerfunktionen fungerar inte. Aktivera timerfunktionen med» «. Tid och tidsinställning visas Det har uppstått ett strömavbrott eller så har strömkontakten dragits ur inte. vägguttaget. Ställ in tiden. Det finns fel på CD-skivan eller också var inställningarna för CD-R eller CD-RW spelas inte programvara eller maskinvara felaktiga under bränningen upp, eller spelas upp inkorrekt. Kontrollera komponenterna för din CD-brännare/brännarprogramvara eller byt den CD-skiva du använder Under uppspelning av ett spår växlar enheten till en annan mapp. Om den aktuella mappen innehåller ett felaktigt spår eller ett spår med ett ogiltigt namn växlar enheten automatiskt till en annan mapp. SVENSKA 29

30 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /10

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer