PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO"

Transkript

1 PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual

2 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera enligt instruktionerna. 4. Enheten får inte placeras nära vatten (pooler och dylikt) inte heller utsättas för fukt. 5. Se till att ingen vätska spills på enheten och dess öppningar. 6. Förflytta enheten försiktigt. 7. Blockera ej uttag eller ingångar på enheten. 8. Installera ej nära värmekällor så som element, spis, kaminer och detta gäller även annan apparatur (inklusive förstärkare) som utsöndrar värme 9. Anslut enheten så som det beskrivs här i manualen. 10. Denna enhet har en anslutning med överspänningsskydds (säkring). Om utbyte av skyddet behövs, så måste service utföras av en kvalificerad servicetekniker. 11. Vid rengöring av enheten, vänligen använd endast en torr mjuk trasa. (eventuellt lätt fuktad med såpa vatten). 12. Sladdar skall kopplas ur när enheten inte används under en längre period. 13. Enheten skall repareras av en kvalificerad tekniker när: a) Nätsladd/uttag är skadad, b) Objekt fallit ovanpå enheten, objekt stoppats in i enheten eller vätska spillts, c) Enheten blivit utsatt för regn eller fukt, d) Enheten fungerar inte korrekt utan att det märks någon skillnad utanpå, e) Enheten har tappats och något har gått sönder. 14. Användaren skall följa alla anvisningar. Annars är garantin ogiltig. 15. Packa upp alla delar och ta bort packmaterial. 16. Anslut inte enheten till ström innan du kollat att spänningen i ditt vägguttag stämmer överens med enheten. 17. Täck aldrig några ventilationsöppningar, se till att alltid lämna några centimeter fritt runt om enheten för god ventilation. 18. Enheten får ej utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras på eller intill enheten. 19. Inga öppna lågor får finnas intill enheten, så som tända ljus eller en brasa. 20. Nätkontakter skall alltid vara lättillgängliga så du vid fara snabbt kan dra ur kontakten ur vägguttaget.

3 Översikt av kontroller 1) Läderhandtag 2) Memory knapp 3) Repeat/Random knapp 4) Tuner/CD knapp 5) Volym Upp/Ner ratt 6) På/Standby knapp 7) Mute knapp 8) CD/USB exchange knapp 9) Folder upp/ner knapp 10) Skip upp / ner knapp 11) Tuning ratt 12) Play/pause knapp 13) Stopp knapp 14) LCD display 15) USB uttag 16) 3.5mm hörlursuttag 17) CD dörr öppna/stänga 18) Skalpekare 19) FM-Stereo LED indikator 20) Tuner LED indikator 21) FM-ST väljare 22) Teleskopantenn 23) AC uttag 24) Batterifack Varning: Användning av kontroller eller justeringar av procedurer annat än vad som specificeras här kan orsaka farlig strålnings utsättande. Denna enhet får ej modifieras eller repareras av någon annan än en kvalificerad service tekniker. Försiktighetsåtgärder Installation Packa upp alla delar och ta bort packmaterialet. Försökt inte att ansluta enheten till elnätet för än du kollat huvudspänningen och innan du ansluter, kolla att alla anslutningar är korrekt utförda. Täck ej över några ventilations öppningar och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om enheten. AC anslutning 1. Anslut ena änden av den löstagbara nätsladden till AC uttaget (23) och den andra änden till ett eluttag. 2. När du först ansluter enheten till elnätet, så kommer den att gå in i standby läge. 3. Starta enheten med On/Standby knappen (6), TUNER LED indikatorn (20) kommer att tändas. DC anslutning För DC användning, sätt då i 6 st C batterier (UM-2) i batterifacket (24) åt de håll som illustrationen visar.

4 Lyssna på radio Användning 1. Starta enheten med On/Standby knappen (6), enheten har grundinställning på Tuner läge och TUNER LED indikatorn (20) kommer att tändas. 2. Vrid på Tuning ratten (11) för att ställa in den frekvens som önskas. 3. Justera volym ratten (5) till önskad ljudnivå. Tips för bästa mottagning: - FM: Mottagaren har en tråd antenn (22) på baksidan av enheten. Antennen skall vara helt uträtad för att uppnå bästa mottagning. - Flytta runt antennen för att uppnå bästa mottagning. FM & FM-stereo mottagning Ställ FM-St väljaren (21) på FM position. Program mottages i mono läge. Om stereo signalen är för svag, kan du behöva ta emot signalen i mono istället. Ställ FM-St väljaren (21) på FM ST position för mottagning av stereo program. FM-ST indikatorn (19) kommer att tändas upp och visa att det är FM stereo program som mottages. Spela upp en CD/MP3 skiva Komma igång 1. Tryck på Tuner/CD knappen (4) för att välja CD läge. 2. Öppna CD luckan genom att trycka på CD dörr öppna/stänga (17). Sätt i en CD skiva i facket och stäng luckan. 3. Fokus sökning utförs om det finns en skiva inuti. Totala antalet på spår läses. Play/paus läge 1. Om Play/Pause knappen (12) trycks på under stopp läge, så kommer första spåret att spelas upp. 2. Om Play/Pause knappen (12) trycks på under uppspelning, så kommer systemet att gå till paus läge och play indikatorn kommer att börja blinka på LCD displayen (14). Tryck igen för att återuppta normal uppspelning. Stopp läge 1. Om Stopp knappen (13) trycks på under uppspelning eller paus går enheten till stopp läge och visar totala antalet spår på LCD displayen (4). Hoppa över läge (skip upp /skip ner ) 1. Under uppspelning och paus läge, om skip upp (10) trycks på kommer den att gå till nästa spår och visa spår nummer och sedan fortsätta i uppspelning eller paus läget. 2. Under uppspelning eller paus läge, om skip ner (10) trycks på, så kommer den gå tillbaka till början av spåret, samma spår nummer visas och fortsätter och uppspelning och paus läge. 3. Efter steg 2, tryck på skip ner knappen (10) igen, och den kommer att gå tillbaka till föregående spår och fortsätter uppspelning eller paus läge. För MP3 skiva/fil 1. Placera MP3-CD i CD facket. Efter fokus sökning genomförts, visas det totala antalet spår på LCD displayen (14). 2. Tryck på skip upp eller skip ner (10) för att välja spårnummer. 3. När önskat spår och album har valts, tryck på Play/Pause knappen (12) för att starta uppspelning. Anmärkning Trycka på Folder upp eller ner knappen (9) på huvudenheten så kan du direkt välja MP3 folder. Numret på foldern kommer att visas på displayen (14) i 1-2 sekunder sedan kommer den återgå till numret på spåret som spelas upp. Repeat/Random läge Tryck på Rep/Ran knappen (3) under uppspelning för att välja repetera (repeat) eller slumpvis (random) funktion, ett spår, en folder (endast MP3) eller alla spår kan visas i olika lägen som följande: För CD (1) Repetera 1 (2) Repetera alla spår (3) Slumpvis (4) Off läge Uppspelnings läge Indikator på LCD display Repetera spår Repetera alla Slumpvis RANDOM OFF läge

5 För MP3 skivor/filer (1) Repetera 1 (2) Repetera 1 folder Repetera alla spår (3) Slumpvis (4) Off läge Uppspelnings läge Indikator på LCD display Repetera ett spår Repetera en folder & ( FOLDER ) blinkar Repetera alla Slumpvis RANDOM OFF läge Repeat play Du kan lyssna på önskade spår eller folder upprepade gånger med denna funktion. Random Play Du kan lyssna på alla spår i slumpvis ordning med denna funktion. CD/MP3 skiva, programmering Upp till 20 spår kan programmeras för uppspelning av skiva i vilken ordning som helst. Innan användning, se till att trycka på stopp knappen. 1. Ställ in CD läge. 2. Tryck på Memory knappen (2), MEMORY & P01 kommer att visas och blinka på LCD displayen (14). 3. Välj ett spår genom att använda Skip upp /Skip ner (10). 4. Tryck på Memory knappen (3) för att lägga spåret i minnet. 5. Repetera steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare spår i minnet om så önskas. 6. När alla önskade spår har programmeras, tryck på Play/Pause knappen (12) för att spela skivan i den ordning du har programmerat den i. 7. Tryck på Stopp knappen (13) för att avsluta program uppspelning. Tryck på Stopp knappen (13) i CD stopp läge för att annullera allt programmerat minne tills MEMORY indikatorn släcks på LCD displayen (14). För MP3 skivor/filer, tryck på Folder upp knappen (9) för att välja det 1a spåret i nästa folder direkt och därmed påskynda valet av låt. Programmerings läge kommer automatiskt att stoppas om inte någon knapp trycks på inom ungefär 30 sekunder efter Memory knappen (3) har tryckts på. Anmärkning: MP3 spår format krav: Bit rate: 32kbps~320kbps, sampling rate: 32kHz, 44.1kHz och 48kHz decodable. Prestandan på uppspelning av MP3 skiva kan variera beroende på kvalité på metoden av inspelning. Och sök ledtiden är längre för MP3-CD än för vanliga CD pga. format skillnaden. Uppspelning av MP3 låtar via USB minnesmedia Anslutning Systemet kan läsa och spela upp alla MP3 filer som är sparade i minnesmedia med USB anslutningen. 1. Ställ först systemet i standby läge eller annan funktion än USB läge. 2. Anslut USB minnet med ovansidan upp & se till att den ansluts ordentligt. Ansluta ett USB minne åt fel håll kan orsaka skador på ljudsystemet eller på USB minnet. Kolla så att USB minnet är åt rätt håll innan du ansluter. 3. Starta enheten igen på On/Standby knappen (6) och tryck på Tuner/CD knappen (4) för att välja CD läge. Tryck på CD/USB knappen (8) för att ändra till USB läge. Systemet kommer att börja läsa av minnesmedia direkt efter anslutning, och LCD displayen (14) kommer att visa det totala antalet MP3 filer som hittas. 4. Upprepa samma uppspelningsprocedur som med CD/MP3 skiva ovanför. Anmärkning Systemet kan upptäcka och läsa filer endast under MP3 format i USB men inte någon annan musik filformat. Om anslutning sker till en MP3 spelare via USB porten, pga. variationer på MP3 encoding format, så kanske inte MP3 spelaren kan spelas upp via USB porten. Detta är ej ett fel på systemet. USB porten stöder ej anslutning med USB förlängningssladd och är ej gjord att kunna kommunicera direkt med en dator. Ta ur USB För att ur USB, stäng av enheten eller ställ enheten till CD eller Tuner läge först. Dra försiktigt rakt ut ur USB porten.

6 Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och lämnas in på ett återbruk. Denna produkt får inte blandas med det vanliga hushållsavfallet. Produkter med CD märkning följer EMC Directive (2004/108/EC) och Low Voltage Directive (2006/95/EC) utfärdat av Commission of the European Community. Försäkran om överensstämmelse All rights reserved Produktgarantin gäller från inköpsdatumet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Produkten måste vara korrekt installerad och användas i enlighet med instruktionerna som finns i denna manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din enhet får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltig om din enhet säljs på nytt eller om den har skadats av ej kvalificerad reparation. (garantin upphör om höljet öppnas) Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. Spara och var rädd om kvittot det är ditt garantibevis! (förvara det t.ex. i en plastficka i en pärm) Tänk på Miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK. Batterier skall lämnas till återvinning, antingen på återbruk eller på återvinningscentral/miljöbod. Denna svenska manual är gjord av Version

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer