BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE"

Transkript

1 BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att reducera risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt. FÖRKLARING AV GRAFISKA SYMBOLER. BLIXTSYMBOL I EN TRIANGEL ÄR EN VARNING TILL ANVÄNDAREN ATT DET FINNS OISOLERAD FARLIG ELEKTRISK SPÄNNING INUTI ENHETEN, KRAFTIG NOG ATT ORSAKA SKADLIGA ELEKTRISKA STÖTAR. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA ALDRIG ENHETENS HÖLJE. DENNA PRODUKT INNEHÅLLER INGA DELAR DU KAN BYTA UT. ENDAST KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER FÅR UTFÖRA SERVICE PÅ ENHETEN. UTROPSTECKEN I EN TRIANGEL ÄR EN UPPLYSNING FÖR ANVÄNDAREN OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OCH FELSÖKNINGS INFORMATIONS DOKUMENTATION SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT EJ DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT. KLASS 1 LASER PRODUKT VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR CD-LUCKA ÖPPNAS UNDER ANVÄNDNING. UNDVIK ATT EXPONERAS AV LASERSTRÅLEN. Denna produkt innehåller en låg-effekt sändare. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING För att försäkra en säker användning av denna produkt, vänligen följ dessa råd: Placering Använd inte denna produkt i extremt varma, kalla, dammiga eller fuktiga förhållanden. Placera produkten på en plan yta. Hindra ej luftflödet igenom produkten. Placera den på en välventilerad plats; täck ej över den med tyg eller dylikt, ställ ej den på en matta eller duk. Strömförsörjning Innan du använder denna produkt, kolla så att spänningen i ditt vägguttag stämmer överens med produktens. Säkerhetsinstruktioner Dra aldrig i nätsladden när du drar ur kontakten: dra alltid i själva kontakten annars kan du skada sladden som medför risk för elektriska stötar. Dra ur kontakten från vägguttaget när du ej använder produkten under en längre period. On/Off knappen stänger inte av strömförsörjningen helt. För att stänga av strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten ur vägguttaget. Denna produkt får endast användas i horisontell position. Kondens Vattendroppar eller kondens kan uppstå från insidan om produkten flyttas till en väldigt varm miljö med hög luftfuktighet. Kondens kan orsaka fel i produkten. Lämna produkten avstängd i ett varmt rum i 1 till 2 timmar för att låta kondensen försvinna. Om fel uppstår, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad servicetekniker. Ventilations försiktighetsåtgärder Täck aldrig produktens ventilationsöppningar. Varningar angående vätskor Låt ej någon vätska stänka eller spillas på produkten, ställ aldrig något objekt fyllt med vätska ovanpå eller i närheten av produkten (så som en vas, burk, glas, etc.). Varningar angående ljudnivåer På grund av denna produkts low noise output och extended dymanic range, kan användaren försöka höja volymen mer än nödvändigt. Om ljudet höjs extremt mycket så kan detta skada högtalare eller hörlurar, och även hörseln. Håll ljudnivån på en behaglig nivå. Egna anteckningar För din egen skull, skriv ner modellnummer och serienummer för framtida referens. Modell: Serienummer:

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VIKTIG INFORMATION Denna produkt är designad att användas i ett normalt klimat. Använd ej eller installera denna enhet där den kan utsättas för direkt solljus eller i extremt varma temperaturer, eller nära ett element, spis eller annan enhet som genererar värme. Använd inte denna enhet i ett badrum, eller nära en pool. Använd ej där den kan utsättas för vatten, fukt, droppande eller stänk. Inga objekt fyllda med vätska får placeras på eller intill produkten, så som t.ex. en vas. Ingen öppen eld får användas i närheten, så som t.ex. ett stearinljus. Om enheten får vatten på eller i sig, dra ur kontakten från vägguttaget och tala med en servicetekniker. Rör ej vid nätsladden med våta händer. För att undvika elektriska stötar, vidrör ALDRIG några inre delar. Reparationer/service skall utföras av kvalificerade servicetekniker. När du sätter i eller drar ur nätsladden, dra alltid i kontakter och inte i själva sladden. Att dra i sladden kan orsaka skador på sladden som medför fara. Hantera enheten varsamt, tappa den inte. Undvik att spilla vätskor på den. Inga objekt får stoppas in i enhetens öppningar. När enheten är ansluten, så drar den lite ström. För att spara på el och för säkerhet, så är det rekommenderat att denna produkt dras ur vägguttaget när den inte används under en längre period. Kontakta återförsäljare eller servicetekniker vid skador på nätsladd eller kontakt. Använd ej en trasig sladd eller kontakt. Sladden får ej böjas kraftigt, dras i eller vridas. Modifiera aldrig en nätsladd. Stoppa ej in några metallobjekt i enheten. Dra ur kontakten ur vägguttaget om det är risk för åskväder. Nätkontakten används för frånkoppling. Den skall alltid vara lättillgänglig och får inte vara blockerad vid användning. För att helt koppla ifrån enheten från elnätet, dra ur kontakten från vägguttaget. Om fel uppstår pga. statisk urladdning, dra ur kontakten en stund för att sedan ansluta den igen. PLACERA ENHETEN Ett minimum på 15cm måste hållas runt om enheten för tillräcklig ventilation. Placera ej produkten i en sluten bokhylla eller dylikt som inte ger tillräcklig ventilation. För att tillgodose produkten med tillräcklig ventilation, så får den inte täckas med t.ex. tidning, duk, gardin etc. Ställ den ej på en tjock matta, eller installera den på en plats med otillräckligt luftflöde. Placera enheten på en plan jämn yta. Använd ej enheten i en extremt varm, kall, dammig eller fuktig miljö. Kondens kan uppstå inuti CD spelaren om enheten står på något varmt och fuktigt ställe, eller om du flyttar den från ett kallt rum till ett varmt. Utifall detta händer, lämna enheten avstängd i 1-2 timmar eller gradvis öka temperaturen så att enheten kan torka innan användning.

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Placera ej produkten där den kan utsättas/orsaka vibrationer. Placera ej produkten där den kan bli magnetiserad av en magnet eller högtalare. Eftersom det finns magneter, När denna enhet används nära en TV, så kan TV bilden bli förvräng. Om detta händer, flytta produkten bort ifrån TVn. Om situationen inte kan lösas, undvik att använda produkten när TVn är på. Håll CD luckan stängd så att linsen inte blir skadad av damm. Rör ej vid linsen. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som direkt solsken, eld eller dylikt. VARNING: extrema ljudnivåer från högtalare eller hörlurar kan orsaka skador på hörseln. Batterier får aldrig slängas i hushållsavfallet eller i naturen, de skall alltid lämnas i batteri insamling på t.ex. ditt närmaste återbruk eller batteriholk på återvinningscentralen. SÄKERHETSMEKANISM Denna enhet integrerar med en säkerhet låsnings mekanism som stänger av och sätter på laserstrålen, när CD luckan är öppen så stoppas laserstrålen automatiskt. VARNING Risk för explosion om batterier är inkorrekt placerade. Placera batterierna med samma eller motsvarande typ.

5 FUNKTIONER OCH KONTROLLER Front panel Topp panel Bakre panel

6

7 STRÖMFÖRSÖRJNING Om du vill kan du ansluta till elnätet istället för att spara på batterierna. Se till att enheten är urkopplad från elnätet innan du sätter i batterierna. ANVÄNDA DC STRÖMFÖRSÖRJNING Batterier (ingår ej) Öppna batterifacket och sätt i 6 R14 batterier i enlighet med polaritets indikationer inuti batterifacket. Viktigt: När du byter ut batterierna, se till att du återvinner! Lämna batterier till batteri insamling på närmaste återbruk eller i batteriholk på återvinningscentraler. Batterier är mycket miljöfarliga och får aldrig kastas i vanlig hushållsavfallet eller i naturen, inte heller brännas eller grävas ned. Tänk på miljön, tack! Inkorrekt användning av batterier kan resultera i elektrolyt läckage som har frätande effekt i batterifacket. Blanda inte olika typer av batterier: använd t.ex. inte alkaliska batterier tillsammans med salin batterier. Använd endast den typ av batterier som rekommenderas av tillverkaren. Blanda inte gamla och nya batterier när du sätter i nya. Om enheten inte ska användas under en längre period, ta ur batterierna ur enheten. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som solsken, eld eller liknande. Varning: höga ljudnivåer från högtalare och hörlurar kan orsaka hörselskador. ANVÄNDA AC STRÖMFÖRSÖRJNING 1. Se till att spänningen som indikeras på tillverkarens nameplate i batterifacket stämmer överens med spänningen som du har i ditt vägguttag. Om inte, tala med din elleverantör. 2. Anslut elektriska strömkabeln först i enheten sedan i vägguttaget. Vägguttaget måste vara nära enheten och vara lättillgängligt. 3. För att stänga av apparaten, dra ur nätkontakten ur vägguttaget. 4. För att skydda enheten under åskväder, dra ur nätkontakten ur vägguttaget.

8 ANVÄNDNING ANVÄNDNING 1. Välj källa genom att ställa FUNCTION SELECTOR till CD/MP3, TAPE(OFF) eller FM ST.. 2. Välj önskad ljudnivå genom att använda VOLYM RATTEN. 3. Stäng av enheten, ställ FUNCTION SELECTOR på OFF. RADIO MOTTAGNING 1. Ställ FUNCTION SELECTOR på FM ST. 2. Vrid på TUNING KONTROLLEN för att söka till önskad station. NOTERA: FM stereo indikatorn tänds om du har startat FM ST. på en FM stereo station. 3. Justera volymen med VOLYM KONTROLLEN för att uppnå önskad volymnivå. 4. När du lyssnat klart till FM ST., positionera FUNCTION SELECTOR till OFF för att stänga av enheten. Hjälpsamma tips: För att lyssna på FM radio, dra ut teleskopantennen och vrid på den för att uppnå optimal mottagning. Dra ner antennen om signalen är för stark (om du är nära en mast t.ex.) STEREO HÖRLURSUTTAG Anslut stereohörlurar (medföljer ej), utrustade med en 3.5mm kontakt, i PHONES uttaget för privatlyssning, utan att störa de omkring dig. Dra ner volymnivån till en låg nivå innan du ansluter hörlurarna. Du kan sedan justera upp volymen till en behaglig nivå.

9 KASSETTBANDSPELARE KASSETT UPPSPELNING 1. Justera FUNCTION SELECTOR till TAPE(OFF). 2. Tryck på STOPP/EJECT för att öppna kassettfacket; och sätt i en kassett och stäng kassettluckan. 3. Tryck på PLAY för att starta uppspelning. 4. För att pausa, tryck på PAUSE. För att återuppta, tryck på knappen igen. 5. För att stoppa bandet, tryck på STOPP/EJECT knappen. SNABBSPOLNING FRAMÅT/BAKÅT 1. Tryck på FWD eller REW tills du når önskad position på bandet. 2. Tryck på STOPP/EJECT för att stoppa bakåt/framåt spolningen. Hjälpsamma tips: Knapparna släpps automatiskt när bandet är slut och den stänger av sig (om inte pause läge har aktiverats.) Under snabbspolning framåt/bakåt, knappen kommer inte släppas i slutet av bandet. För att stänga av, se då till att kassettknapparna inte är intryckta. ALLMÄN INFORMATION OM INSPELNING Inspelning är tillåten är tillåtet så långt som upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje part inte överträds. Detta kassettdäck är inte gjort för att spela in på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) typ kassetter, använd normal typ av kassetter (IEC I) där inga tabs är sönder. Inspelnings ljudnivå är automatiskt inställd. Att justera volymen kommer ej att ha någon effekt på inspelningen som pågår. I början av banden så kommer ingen inspelning att börja på 7 sekunder, när ledarbandet passerar över recorder heads. För att skydda bandet mot oavsiktlig radering, ha bandet framför dig och bryt ut vänster tab. Inspelning på denna sida är inte längre möjlig. För att spela in igen, täck tabs med en liten bit tejp. INSPELNING FRÅN FM ST. 1. Sök till önskad radiostation. 2. Tryck på STOP/EJECT för att öppna kassettluckan. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck på RECORD för att börja inspelning. 5. För snabba avbrott, tryck på PAUSE. För att återuppta inspelning, tryck PAUSE igen. 6. För att stoppa inspelning, tryck på STOPP/EJECT. INSPELNING FRÅN CD 1. Dra FUNCTION SELECTOR till CD. 2. Sätt i en CD du vill spela in från. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck RECORD för att börja inspelning. PLAY och RECORD knappen är nedsänkta tillsammans. 5. Tryck på CD PLAY/PAUSE knappen. Inspelnings ljudnivå ställs automatiskt. 6. För att sluta inspelning, tryck på kassett STOPP/PAUSE.

10 CD/MP3 SPELARE ANVÄNDNING CD/MP3 UPPSPELNING C D spelaren stöder ljudskivor, CD-R, CD-RW och MP3. Försök inte att läsa CD-ROM, CDi, VCDs, DVDs eller data CDs. Notera: även om denna portabla radio-cd spelare kan läsa CD-R och CD-RW skivor, istället för vanliga CD skivor, så kan vi inte garantera till 100 % att alla CD-R/RW skivor kan läsas: uppspelning beror på kvalitén och skicket på den tomma skivan du använder, bland annat. Ett uppspelnings fel betyder inte i första hand att det är fel på enheten. 1. Positionera FUNCTION SELECTOR på CD/MP3 (displayen kommer snabbt att visa - - -). 2. För att öppna CD spelarens lucka, lyft upp vid markeringen OPEN/CLOSE. 3. Sätt i en CD,CD-R eller CD-RW skiva, med den tryckta sidan uppåt och tryck försiktigt igen CD luckan för att stänga den. 4. Starta uppspelning genom att trycka på PLAY/PAUSE. 5. Tryck på PLAY/PAUSE för att pausa eller återta uppspelning. 6. För att stoppa CD uppspelning, tryck på STOP. Notera: CD uppspelning stoppas automatiskt när: CD luckan öppnas; Radiofunktion är vald; CD skivan har nått slutet. VÄLJA ETT ANNAT SPÅR Under uppspelning, tryck på NEXT eller BACK på enheten eller fjärrkontrollen för att välja spår. Om du valt ett spårnummer i Stopp eller Pause läge, tryck på PLAY/PAUSE för att återuppta uppspelningen. Tryck snabbt en gång på NEXT för att hoppa till nästa spår eller tryck flera gånger på NEXT tills önskat spårnummer visas på displayen. Tryck snabbt en gång på BACK för att gå till början av aktuellt spår. Tryck på BACK flera gånger för att hitta ett föregående spår. SÖK EFTER ETT AVSNITT PÅ ETT SPÅR 1. Tryck och håll inne BACK eller NEXT för söka igenom spåret bakåt eller framåt på reducerad volym. 2. När du hittat önskat avsnitt, släpp BACK eller NEXT knappen (normal uppspelning återtas automatiskt). REPETERA Repeat: kontinuerlig uppspelning av det aktuella spåret. Repeat all: kontinuerlig uppspelning av hela CD skivan. PROGRAMMERING AV SPÅRNUMMER Upp till 20 spår kan programmeras in i vilken ordning du vill. Om önskat, ett angivet spår kan programmeras mer än en gång. 1. Tryck PROG., i STOPP läge. (program ikonen och P01 visas på displayen) 2. Tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt önskade spår. När ditt valda spårnummer visas på displayen. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 3. Sedan kommer programikonen och P02 att visas på displayen, tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt nästa önskade spår. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 4. Repetera steg 2 till 3 för att välja och spara alla spår på detta vis. 5. För uppspelning av programmering, tryck på PLAY/PAUSE för att börja från P01 spåret. PROGRAM CHECK I stopp läge, tryck på PROG./RESTART knappen. (displayen kommer att visa spårnumret i den ordning de är programmerade). RADERA EN PROGRAMMERING Utför följande procedur för att radera minnet: Öppna CD luckan; Välj RADIO källa; Tryck på STOPP en gång

11 UNDERHÅLL OCH SÄKERHET KASSETTDÄCK UNDERHÅLL Kassettdäck underhåll. För att säkerställa kvalitetsinspelning på kassettdäcket, rengör del A, B och C som visas i illustrationen här efter ungefär 50 timmars användning, eller ungefär en gång per månad. Använd en ren bomulls tops lätt doppad i alkohol eller speciell rengöringsvätska för kassettdäck. 1. Öppna kassett luckan genom att trycka på STOPP/EJECT. 2. Tryck på PLAY och rengör tryckrullarna i gummi C. 3. Tryck på PAUSE och rengör magnetiska huvudena A och även fören B. 4. Efter rengöring, tryck på STOPP/EJECT. Notera: Rengöring av huvudena kan också utföras genom att spela en rengöringskassett i enheten. CD SPELARE OCH CD HANTERING ANVÄNDNINGS FÖRSIKTIGHETER OCH ALLMÄNT UNDERHÅLL Placera enheten på en plan yta för att säkerställa att den ej tippar omkull. Utsätt inte enheten, batterier, eller CD skivor för fukt, regn, sand eller extrem hetta från element eller solsken. Öppna ej enheten. Det måste finnas minst 15cm omkring enhetens ventilations öppningar för att säkerställa tillräcklig ventilation och för att undvika att enheten blir varm. Enhetens mekanism har självsmörjande lager och de behöver ej någon form av smörjning. Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd aldrig några rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller lösningsmedel som kan skada ytan på enheten. RENGÖRA CD skivor Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att torka bort fingeravtryck eller damm från ytan på skivan. Torka i en rak rörelse från mitten till kanterna. Små dammpartiklar och små avtryck påverkar inte ljudkvalitén. Använd aldrig några kemikalier så som spray för vanliga vinyl (LP) skivor, antistatisk aerosol, bensin eller thinner för att rengöra dina CD skivor. För att undvika repor, förvara alltid dina skivor i sina fodral när de inte används. Utsätt inte CD skivor för direkt solljus, hög luftfuktighet eller höga temperaturer under längre perioder. Skriv aldrig eller sätt etiketter på CD skivans yta. RENGÖRA LINSEN Om linsen har blivit smutsig så kan ljudet hacka och CD skivan kan inte läsas ordentligt. Öppna CD luckan och rengör linsen på följande vis: Dra ur nätsladden. Damm och torra partiklar: Blås på linsen ett par gången med en kameralins borste, dra sedan försiktigt med borsten för att få bort partiklarna. Blås sedan igen på linsen. Fingeravtryck: Om du inte kan rengöra linsen med kameralins borsten, använd en torr bomulls tops för att rengöra ytan, från mitten och utåt.

12 INGET LJUD/STRÖM Volymen är inte ställd korrekt. Justera volymen. FELSÖKNING Nätsladden är ej ansluten korrekt. Kolla anslutning. Batterierna är tomma/inte installerade korrekt. Kolla installationen och byt batterier. DISPLAYEN FUNGERAR INTE KORREKT/ KNAPPAR FUNGERAR INTE KORREKT. Elektrisk urladdning. Stäng av enheten och dra ut nätsladden. Anslut igen efter ett par sekunder. DÅLIG LJUDKVALITÉ PÅ KASSETT Damm och smuts finns på head, etc. Rengör däck delarna etc., Se underhåll. Användning av inkompatibla kassett typer (METAL eller CHROME). Använd endast NORMAL (IEC I) för inspelning. INSPELNING FUNGERAR EJ Kassettens tabs kan vara brutna. Sätt dit en bit tejp över ytan där tab saknas. INGEN INFORMATION VISAS OM SKIVAN Inga CD skivor i spelaren. Sätt i en CD, CD-R eller CD-RW i spelaren. CD skivan är repad eller smutsig. Sätt tillbaka/rengör CD. Se underhåll. Laser linsen är täckt med kondens. Vänta tills kondensen försvunnit. CD-R skivan är tom eller skivan har inte slutfört. Använd en slutförd CD-R. CD SKIVAN HOPPAR ÖVER SPÅR CD skivan är repad eller smutsig. Byt ut/ rengör CD skivan. Se underhåll. En program sekvens är aktiverad. Gå ur programmerings läge.

13 Strömförsörjning Strömförbrukning Dimensioner på enheten Vikt Frekvensomfång Utgångseffekt (RMS) Högtalare SPECIFIKATIONER : AC 230 ~50Hz : DC 9V 6 x UM-2/R14 batterier (medföljer ej) : 10 Watt : 260 (L) x 225 (V) x 160 (H) mm : 2.08kg : FM MHz : 2 x 1.2W RMS : 8 Ohms Hörlursuttag : 3.5mm Kom ihåg: Hantera ditt inköpskvitto som en värdehandling. Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual.

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet.

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB Svensk Manual Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. För mer information, www.lenco.com Kära konsument, Tack för

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/Radio Micro System

CD/Radio Micro System MCA-190 CD/Radio Micro System INSTRUKTIONSMANUAL VARNING 1. VARNING: Läs informationen på botten till det yttre höljet för information om allmän och elsäkerhet innan du installerar eller använder apparaten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Scott CPX 90 Projektions klockradio Dubbla alarmtider. Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Play / Pause knapp (PLAY / PAUSE) Uppspelning av CD skivan, spelar och pausar skivan. Stop / Off knapp (STOP) Stoppar uppspelning, raderar en programmering eller stänger av strömmen.

Läs mer

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr:

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr: PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO MANUAL Art nr: 080314 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Av/På för batteriladdning 4. Anti Shock 5. Batterilucka 6. Stereo eller Mono (gäller

Läs mer