BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE"

Transkript

1 BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att reducera risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt. FÖRKLARING AV GRAFISKA SYMBOLER. BLIXTSYMBOL I EN TRIANGEL ÄR EN VARNING TILL ANVÄNDAREN ATT DET FINNS OISOLERAD FARLIG ELEKTRISK SPÄNNING INUTI ENHETEN, KRAFTIG NOG ATT ORSAKA SKADLIGA ELEKTRISKA STÖTAR. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA ALDRIG ENHETENS HÖLJE. DENNA PRODUKT INNEHÅLLER INGA DELAR DU KAN BYTA UT. ENDAST KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER FÅR UTFÖRA SERVICE PÅ ENHETEN. UTROPSTECKEN I EN TRIANGEL ÄR EN UPPLYSNING FÖR ANVÄNDAREN OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OCH FELSÖKNINGS INFORMATIONS DOKUMENTATION SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT EJ DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT. KLASS 1 LASER PRODUKT VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR CD-LUCKA ÖPPNAS UNDER ANVÄNDNING. UNDVIK ATT EXPONERAS AV LASERSTRÅLEN. Denna produkt innehåller en låg-effekt sändare. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING För att försäkra en säker användning av denna produkt, vänligen följ dessa råd: Placering Använd inte denna produkt i extremt varma, kalla, dammiga eller fuktiga förhållanden. Placera produkten på en plan yta. Hindra ej luftflödet igenom produkten. Placera den på en välventilerad plats; täck ej över den med tyg eller dylikt, ställ ej den på en matta eller duk. Strömförsörjning Innan du använder denna produkt, kolla så att spänningen i ditt vägguttag stämmer överens med produktens. Säkerhetsinstruktioner Dra aldrig i nätsladden när du drar ur kontakten: dra alltid i själva kontakten annars kan du skada sladden som medför risk för elektriska stötar. Dra ur kontakten från vägguttaget när du ej använder produkten under en längre period. On/Off knappen stänger inte av strömförsörjningen helt. För att stänga av strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten ur vägguttaget. Denna produkt får endast användas i horisontell position. Kondens Vattendroppar eller kondens kan uppstå från insidan om produkten flyttas till en väldigt varm miljö med hög luftfuktighet. Kondens kan orsaka fel i produkten. Lämna produkten avstängd i ett varmt rum i 1 till 2 timmar för att låta kondensen försvinna. Om fel uppstår, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad servicetekniker. Ventilations försiktighetsåtgärder Täck aldrig produktens ventilationsöppningar. Varningar angående vätskor Låt ej någon vätska stänka eller spillas på produkten, ställ aldrig något objekt fyllt med vätska ovanpå eller i närheten av produkten (så som en vas, burk, glas, etc.). Varningar angående ljudnivåer På grund av denna produkts low noise output och extended dymanic range, kan användaren försöka höja volymen mer än nödvändigt. Om ljudet höjs extremt mycket så kan detta skada högtalare eller hörlurar, och även hörseln. Håll ljudnivån på en behaglig nivå. Egna anteckningar För din egen skull, skriv ner modellnummer och serienummer för framtida referens. Modell: Serienummer:

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VIKTIG INFORMATION Denna produkt är designad att användas i ett normalt klimat. Använd ej eller installera denna enhet där den kan utsättas för direkt solljus eller i extremt varma temperaturer, eller nära ett element, spis eller annan enhet som genererar värme. Använd inte denna enhet i ett badrum, eller nära en pool. Använd ej där den kan utsättas för vatten, fukt, droppande eller stänk. Inga objekt fyllda med vätska får placeras på eller intill produkten, så som t.ex. en vas. Ingen öppen eld får användas i närheten, så som t.ex. ett stearinljus. Om enheten får vatten på eller i sig, dra ur kontakten från vägguttaget och tala med en servicetekniker. Rör ej vid nätsladden med våta händer. För att undvika elektriska stötar, vidrör ALDRIG några inre delar. Reparationer/service skall utföras av kvalificerade servicetekniker. När du sätter i eller drar ur nätsladden, dra alltid i kontakter och inte i själva sladden. Att dra i sladden kan orsaka skador på sladden som medför fara. Hantera enheten varsamt, tappa den inte. Undvik att spilla vätskor på den. Inga objekt får stoppas in i enhetens öppningar. När enheten är ansluten, så drar den lite ström. För att spara på el och för säkerhet, så är det rekommenderat att denna produkt dras ur vägguttaget när den inte används under en längre period. Kontakta återförsäljare eller servicetekniker vid skador på nätsladd eller kontakt. Använd ej en trasig sladd eller kontakt. Sladden får ej böjas kraftigt, dras i eller vridas. Modifiera aldrig en nätsladd. Stoppa ej in några metallobjekt i enheten. Dra ur kontakten ur vägguttaget om det är risk för åskväder. Nätkontakten används för frånkoppling. Den skall alltid vara lättillgänglig och får inte vara blockerad vid användning. För att helt koppla ifrån enheten från elnätet, dra ur kontakten från vägguttaget. Om fel uppstår pga. statisk urladdning, dra ur kontakten en stund för att sedan ansluta den igen. PLACERA ENHETEN Ett minimum på 15cm måste hållas runt om enheten för tillräcklig ventilation. Placera ej produkten i en sluten bokhylla eller dylikt som inte ger tillräcklig ventilation. För att tillgodose produkten med tillräcklig ventilation, så får den inte täckas med t.ex. tidning, duk, gardin etc. Ställ den ej på en tjock matta, eller installera den på en plats med otillräckligt luftflöde. Placera enheten på en plan jämn yta. Använd ej enheten i en extremt varm, kall, dammig eller fuktig miljö. Kondens kan uppstå inuti CD spelaren om enheten står på något varmt och fuktigt ställe, eller om du flyttar den från ett kallt rum till ett varmt. Utifall detta händer, lämna enheten avstängd i 1-2 timmar eller gradvis öka temperaturen så att enheten kan torka innan användning.

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Placera ej produkten där den kan utsättas/orsaka vibrationer. Placera ej produkten där den kan bli magnetiserad av en magnet eller högtalare. Eftersom det finns magneter, När denna enhet används nära en TV, så kan TV bilden bli förvräng. Om detta händer, flytta produkten bort ifrån TVn. Om situationen inte kan lösas, undvik att använda produkten när TVn är på. Håll CD luckan stängd så att linsen inte blir skadad av damm. Rör ej vid linsen. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som direkt solsken, eld eller dylikt. VARNING: extrema ljudnivåer från högtalare eller hörlurar kan orsaka skador på hörseln. Batterier får aldrig slängas i hushållsavfallet eller i naturen, de skall alltid lämnas i batteri insamling på t.ex. ditt närmaste återbruk eller batteriholk på återvinningscentralen. SÄKERHETSMEKANISM Denna enhet integrerar med en säkerhet låsnings mekanism som stänger av och sätter på laserstrålen, när CD luckan är öppen så stoppas laserstrålen automatiskt. VARNING Risk för explosion om batterier är inkorrekt placerade. Placera batterierna med samma eller motsvarande typ.

5 FUNKTIONER OCH KONTROLLER Front panel Topp panel Bakre panel

6

7 STRÖMFÖRSÖRJNING Om du vill kan du ansluta till elnätet istället för att spara på batterierna. Se till att enheten är urkopplad från elnätet innan du sätter i batterierna. ANVÄNDA DC STRÖMFÖRSÖRJNING Batterier (ingår ej) Öppna batterifacket och sätt i 6 R14 batterier i enlighet med polaritets indikationer inuti batterifacket. Viktigt: När du byter ut batterierna, se till att du återvinner! Lämna batterier till batteri insamling på närmaste återbruk eller i batteriholk på återvinningscentraler. Batterier är mycket miljöfarliga och får aldrig kastas i vanlig hushållsavfallet eller i naturen, inte heller brännas eller grävas ned. Tänk på miljön, tack! Inkorrekt användning av batterier kan resultera i elektrolyt läckage som har frätande effekt i batterifacket. Blanda inte olika typer av batterier: använd t.ex. inte alkaliska batterier tillsammans med salin batterier. Använd endast den typ av batterier som rekommenderas av tillverkaren. Blanda inte gamla och nya batterier när du sätter i nya. Om enheten inte ska användas under en längre period, ta ur batterierna ur enheten. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som solsken, eld eller liknande. Varning: höga ljudnivåer från högtalare och hörlurar kan orsaka hörselskador. ANVÄNDA AC STRÖMFÖRSÖRJNING 1. Se till att spänningen som indikeras på tillverkarens nameplate i batterifacket stämmer överens med spänningen som du har i ditt vägguttag. Om inte, tala med din elleverantör. 2. Anslut elektriska strömkabeln först i enheten sedan i vägguttaget. Vägguttaget måste vara nära enheten och vara lättillgängligt. 3. För att stänga av apparaten, dra ur nätkontakten ur vägguttaget. 4. För att skydda enheten under åskväder, dra ur nätkontakten ur vägguttaget.

8 ANVÄNDNING ANVÄNDNING 1. Välj källa genom att ställa FUNCTION SELECTOR till CD/MP3, TAPE(OFF) eller FM ST.. 2. Välj önskad ljudnivå genom att använda VOLYM RATTEN. 3. Stäng av enheten, ställ FUNCTION SELECTOR på OFF. RADIO MOTTAGNING 1. Ställ FUNCTION SELECTOR på FM ST. 2. Vrid på TUNING KONTROLLEN för att söka till önskad station. NOTERA: FM stereo indikatorn tänds om du har startat FM ST. på en FM stereo station. 3. Justera volymen med VOLYM KONTROLLEN för att uppnå önskad volymnivå. 4. När du lyssnat klart till FM ST., positionera FUNCTION SELECTOR till OFF för att stänga av enheten. Hjälpsamma tips: För att lyssna på FM radio, dra ut teleskopantennen och vrid på den för att uppnå optimal mottagning. Dra ner antennen om signalen är för stark (om du är nära en mast t.ex.) STEREO HÖRLURSUTTAG Anslut stereohörlurar (medföljer ej), utrustade med en 3.5mm kontakt, i PHONES uttaget för privatlyssning, utan att störa de omkring dig. Dra ner volymnivån till en låg nivå innan du ansluter hörlurarna. Du kan sedan justera upp volymen till en behaglig nivå.

9 KASSETTBANDSPELARE KASSETT UPPSPELNING 1. Justera FUNCTION SELECTOR till TAPE(OFF). 2. Tryck på STOPP/EJECT för att öppna kassettfacket; och sätt i en kassett och stäng kassettluckan. 3. Tryck på PLAY för att starta uppspelning. 4. För att pausa, tryck på PAUSE. För att återuppta, tryck på knappen igen. 5. För att stoppa bandet, tryck på STOPP/EJECT knappen. SNABBSPOLNING FRAMÅT/BAKÅT 1. Tryck på FWD eller REW tills du når önskad position på bandet. 2. Tryck på STOPP/EJECT för att stoppa bakåt/framåt spolningen. Hjälpsamma tips: Knapparna släpps automatiskt när bandet är slut och den stänger av sig (om inte pause läge har aktiverats.) Under snabbspolning framåt/bakåt, knappen kommer inte släppas i slutet av bandet. För att stänga av, se då till att kassettknapparna inte är intryckta. ALLMÄN INFORMATION OM INSPELNING Inspelning är tillåten är tillåtet så långt som upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje part inte överträds. Detta kassettdäck är inte gjort för att spela in på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) typ kassetter, använd normal typ av kassetter (IEC I) där inga tabs är sönder. Inspelnings ljudnivå är automatiskt inställd. Att justera volymen kommer ej att ha någon effekt på inspelningen som pågår. I början av banden så kommer ingen inspelning att börja på 7 sekunder, när ledarbandet passerar över recorder heads. För att skydda bandet mot oavsiktlig radering, ha bandet framför dig och bryt ut vänster tab. Inspelning på denna sida är inte längre möjlig. För att spela in igen, täck tabs med en liten bit tejp. INSPELNING FRÅN FM ST. 1. Sök till önskad radiostation. 2. Tryck på STOP/EJECT för att öppna kassettluckan. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck på RECORD för att börja inspelning. 5. För snabba avbrott, tryck på PAUSE. För att återuppta inspelning, tryck PAUSE igen. 6. För att stoppa inspelning, tryck på STOPP/EJECT. INSPELNING FRÅN CD 1. Dra FUNCTION SELECTOR till CD. 2. Sätt i en CD du vill spela in från. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck RECORD för att börja inspelning. PLAY och RECORD knappen är nedsänkta tillsammans. 5. Tryck på CD PLAY/PAUSE knappen. Inspelnings ljudnivå ställs automatiskt. 6. För att sluta inspelning, tryck på kassett STOPP/PAUSE.

10 CD/MP3 SPELARE ANVÄNDNING CD/MP3 UPPSPELNING C D spelaren stöder ljudskivor, CD-R, CD-RW och MP3. Försök inte att läsa CD-ROM, CDi, VCDs, DVDs eller data CDs. Notera: även om denna portabla radio-cd spelare kan läsa CD-R och CD-RW skivor, istället för vanliga CD skivor, så kan vi inte garantera till 100 % att alla CD-R/RW skivor kan läsas: uppspelning beror på kvalitén och skicket på den tomma skivan du använder, bland annat. Ett uppspelnings fel betyder inte i första hand att det är fel på enheten. 1. Positionera FUNCTION SELECTOR på CD/MP3 (displayen kommer snabbt att visa - - -). 2. För att öppna CD spelarens lucka, lyft upp vid markeringen OPEN/CLOSE. 3. Sätt i en CD,CD-R eller CD-RW skiva, med den tryckta sidan uppåt och tryck försiktigt igen CD luckan för att stänga den. 4. Starta uppspelning genom att trycka på PLAY/PAUSE. 5. Tryck på PLAY/PAUSE för att pausa eller återta uppspelning. 6. För att stoppa CD uppspelning, tryck på STOP. Notera: CD uppspelning stoppas automatiskt när: CD luckan öppnas; Radiofunktion är vald; CD skivan har nått slutet. VÄLJA ETT ANNAT SPÅR Under uppspelning, tryck på NEXT eller BACK på enheten eller fjärrkontrollen för att välja spår. Om du valt ett spårnummer i Stopp eller Pause läge, tryck på PLAY/PAUSE för att återuppta uppspelningen. Tryck snabbt en gång på NEXT för att hoppa till nästa spår eller tryck flera gånger på NEXT tills önskat spårnummer visas på displayen. Tryck snabbt en gång på BACK för att gå till början av aktuellt spår. Tryck på BACK flera gånger för att hitta ett föregående spår. SÖK EFTER ETT AVSNITT PÅ ETT SPÅR 1. Tryck och håll inne BACK eller NEXT för söka igenom spåret bakåt eller framåt på reducerad volym. 2. När du hittat önskat avsnitt, släpp BACK eller NEXT knappen (normal uppspelning återtas automatiskt). REPETERA Repeat: kontinuerlig uppspelning av det aktuella spåret. Repeat all: kontinuerlig uppspelning av hela CD skivan. PROGRAMMERING AV SPÅRNUMMER Upp till 20 spår kan programmeras in i vilken ordning du vill. Om önskat, ett angivet spår kan programmeras mer än en gång. 1. Tryck PROG., i STOPP läge. (program ikonen och P01 visas på displayen) 2. Tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt önskade spår. När ditt valda spårnummer visas på displayen. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 3. Sedan kommer programikonen och P02 att visas på displayen, tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt nästa önskade spår. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 4. Repetera steg 2 till 3 för att välja och spara alla spår på detta vis. 5. För uppspelning av programmering, tryck på PLAY/PAUSE för att börja från P01 spåret. PROGRAM CHECK I stopp läge, tryck på PROG./RESTART knappen. (displayen kommer att visa spårnumret i den ordning de är programmerade). RADERA EN PROGRAMMERING Utför följande procedur för att radera minnet: Öppna CD luckan; Välj RADIO källa; Tryck på STOPP en gång

11 UNDERHÅLL OCH SÄKERHET KASSETTDÄCK UNDERHÅLL Kassettdäck underhåll. För att säkerställa kvalitetsinspelning på kassettdäcket, rengör del A, B och C som visas i illustrationen här efter ungefär 50 timmars användning, eller ungefär en gång per månad. Använd en ren bomulls tops lätt doppad i alkohol eller speciell rengöringsvätska för kassettdäck. 1. Öppna kassett luckan genom att trycka på STOPP/EJECT. 2. Tryck på PLAY och rengör tryckrullarna i gummi C. 3. Tryck på PAUSE och rengör magnetiska huvudena A och även fören B. 4. Efter rengöring, tryck på STOPP/EJECT. Notera: Rengöring av huvudena kan också utföras genom att spela en rengöringskassett i enheten. CD SPELARE OCH CD HANTERING ANVÄNDNINGS FÖRSIKTIGHETER OCH ALLMÄNT UNDERHÅLL Placera enheten på en plan yta för att säkerställa att den ej tippar omkull. Utsätt inte enheten, batterier, eller CD skivor för fukt, regn, sand eller extrem hetta från element eller solsken. Öppna ej enheten. Det måste finnas minst 15cm omkring enhetens ventilations öppningar för att säkerställa tillräcklig ventilation och för att undvika att enheten blir varm. Enhetens mekanism har självsmörjande lager och de behöver ej någon form av smörjning. Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd aldrig några rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller lösningsmedel som kan skada ytan på enheten. RENGÖRA CD skivor Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att torka bort fingeravtryck eller damm från ytan på skivan. Torka i en rak rörelse från mitten till kanterna. Små dammpartiklar och små avtryck påverkar inte ljudkvalitén. Använd aldrig några kemikalier så som spray för vanliga vinyl (LP) skivor, antistatisk aerosol, bensin eller thinner för att rengöra dina CD skivor. För att undvika repor, förvara alltid dina skivor i sina fodral när de inte används. Utsätt inte CD skivor för direkt solljus, hög luftfuktighet eller höga temperaturer under längre perioder. Skriv aldrig eller sätt etiketter på CD skivans yta. RENGÖRA LINSEN Om linsen har blivit smutsig så kan ljudet hacka och CD skivan kan inte läsas ordentligt. Öppna CD luckan och rengör linsen på följande vis: Dra ur nätsladden. Damm och torra partiklar: Blås på linsen ett par gången med en kameralins borste, dra sedan försiktigt med borsten för att få bort partiklarna. Blås sedan igen på linsen. Fingeravtryck: Om du inte kan rengöra linsen med kameralins borsten, använd en torr bomulls tops för att rengöra ytan, från mitten och utåt.

12 INGET LJUD/STRÖM Volymen är inte ställd korrekt. Justera volymen. FELSÖKNING Nätsladden är ej ansluten korrekt. Kolla anslutning. Batterierna är tomma/inte installerade korrekt. Kolla installationen och byt batterier. DISPLAYEN FUNGERAR INTE KORREKT/ KNAPPAR FUNGERAR INTE KORREKT. Elektrisk urladdning. Stäng av enheten och dra ut nätsladden. Anslut igen efter ett par sekunder. DÅLIG LJUDKVALITÉ PÅ KASSETT Damm och smuts finns på head, etc. Rengör däck delarna etc., Se underhåll. Användning av inkompatibla kassett typer (METAL eller CHROME). Använd endast NORMAL (IEC I) för inspelning. INSPELNING FUNGERAR EJ Kassettens tabs kan vara brutna. Sätt dit en bit tejp över ytan där tab saknas. INGEN INFORMATION VISAS OM SKIVAN Inga CD skivor i spelaren. Sätt i en CD, CD-R eller CD-RW i spelaren. CD skivan är repad eller smutsig. Sätt tillbaka/rengör CD. Se underhåll. Laser linsen är täckt med kondens. Vänta tills kondensen försvunnit. CD-R skivan är tom eller skivan har inte slutfört. Använd en slutförd CD-R. CD SKIVAN HOPPAR ÖVER SPÅR CD skivan är repad eller smutsig. Byt ut/ rengör CD skivan. Se underhåll. En program sekvens är aktiverad. Gå ur programmerings läge.

13 Strömförsörjning Strömförbrukning Dimensioner på enheten Vikt Frekvensomfång Utgångseffekt (RMS) Högtalare SPECIFIKATIONER : AC 230 ~50Hz : DC 9V 6 x UM-2/R14 batterier (medföljer ej) : 10 Watt : 260 (L) x 225 (V) x 160 (H) mm : 2.08kg : FM MHz : 2 x 1.2W RMS : 8 Ohms Hörlursuttag : 3.5mm Kom ihåg: Hantera ditt inköpskvitto som en värdehandling. Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual.

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer