BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE"

Transkript

1 BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att reducera risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt. FÖRKLARING AV GRAFISKA SYMBOLER. BLIXTSYMBOL I EN TRIANGEL ÄR EN VARNING TILL ANVÄNDAREN ATT DET FINNS OISOLERAD FARLIG ELEKTRISK SPÄNNING INUTI ENHETEN, KRAFTIG NOG ATT ORSAKA SKADLIGA ELEKTRISKA STÖTAR. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA ALDRIG ENHETENS HÖLJE. DENNA PRODUKT INNEHÅLLER INGA DELAR DU KAN BYTA UT. ENDAST KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER FÅR UTFÖRA SERVICE PÅ ENHETEN. UTROPSTECKEN I EN TRIANGEL ÄR EN UPPLYSNING FÖR ANVÄNDAREN OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OCH FELSÖKNINGS INFORMATIONS DOKUMENTATION SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT EJ DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT. KLASS 1 LASER PRODUKT VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR CD-LUCKA ÖPPNAS UNDER ANVÄNDNING. UNDVIK ATT EXPONERAS AV LASERSTRÅLEN. Denna produkt innehåller en låg-effekt sändare. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING För att försäkra en säker användning av denna produkt, vänligen följ dessa råd: Placering Använd inte denna produkt i extremt varma, kalla, dammiga eller fuktiga förhållanden. Placera produkten på en plan yta. Hindra ej luftflödet igenom produkten. Placera den på en välventilerad plats; täck ej över den med tyg eller dylikt, ställ ej den på en matta eller duk. Strömförsörjning Innan du använder denna produkt, kolla så att spänningen i ditt vägguttag stämmer överens med produktens. Säkerhetsinstruktioner Dra aldrig i nätsladden när du drar ur kontakten: dra alltid i själva kontakten annars kan du skada sladden som medför risk för elektriska stötar. Dra ur kontakten från vägguttaget när du ej använder produkten under en längre period. On/Off knappen stänger inte av strömförsörjningen helt. För att stänga av strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten ur vägguttaget. Denna produkt får endast användas i horisontell position. Kondens Vattendroppar eller kondens kan uppstå från insidan om produkten flyttas till en väldigt varm miljö med hög luftfuktighet. Kondens kan orsaka fel i produkten. Lämna produkten avstängd i ett varmt rum i 1 till 2 timmar för att låta kondensen försvinna. Om fel uppstår, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad servicetekniker. Ventilations försiktighetsåtgärder Täck aldrig produktens ventilationsöppningar. Varningar angående vätskor Låt ej någon vätska stänka eller spillas på produkten, ställ aldrig något objekt fyllt med vätska ovanpå eller i närheten av produkten (så som en vas, burk, glas, etc.). Varningar angående ljudnivåer På grund av denna produkts low noise output och extended dymanic range, kan användaren försöka höja volymen mer än nödvändigt. Om ljudet höjs extremt mycket så kan detta skada högtalare eller hörlurar, och även hörseln. Håll ljudnivån på en behaglig nivå. Egna anteckningar För din egen skull, skriv ner modellnummer och serienummer för framtida referens. Modell: Serienummer:

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VIKTIG INFORMATION Denna produkt är designad att användas i ett normalt klimat. Använd ej eller installera denna enhet där den kan utsättas för direkt solljus eller i extremt varma temperaturer, eller nära ett element, spis eller annan enhet som genererar värme. Använd inte denna enhet i ett badrum, eller nära en pool. Använd ej där den kan utsättas för vatten, fukt, droppande eller stänk. Inga objekt fyllda med vätska får placeras på eller intill produkten, så som t.ex. en vas. Ingen öppen eld får användas i närheten, så som t.ex. ett stearinljus. Om enheten får vatten på eller i sig, dra ur kontakten från vägguttaget och tala med en servicetekniker. Rör ej vid nätsladden med våta händer. För att undvika elektriska stötar, vidrör ALDRIG några inre delar. Reparationer/service skall utföras av kvalificerade servicetekniker. När du sätter i eller drar ur nätsladden, dra alltid i kontakter och inte i själva sladden. Att dra i sladden kan orsaka skador på sladden som medför fara. Hantera enheten varsamt, tappa den inte. Undvik att spilla vätskor på den. Inga objekt får stoppas in i enhetens öppningar. När enheten är ansluten, så drar den lite ström. För att spara på el och för säkerhet, så är det rekommenderat att denna produkt dras ur vägguttaget när den inte används under en längre period. Kontakta återförsäljare eller servicetekniker vid skador på nätsladd eller kontakt. Använd ej en trasig sladd eller kontakt. Sladden får ej böjas kraftigt, dras i eller vridas. Modifiera aldrig en nätsladd. Stoppa ej in några metallobjekt i enheten. Dra ur kontakten ur vägguttaget om det är risk för åskväder. Nätkontakten används för frånkoppling. Den skall alltid vara lättillgänglig och får inte vara blockerad vid användning. För att helt koppla ifrån enheten från elnätet, dra ur kontakten från vägguttaget. Om fel uppstår pga. statisk urladdning, dra ur kontakten en stund för att sedan ansluta den igen. PLACERA ENHETEN Ett minimum på 15cm måste hållas runt om enheten för tillräcklig ventilation. Placera ej produkten i en sluten bokhylla eller dylikt som inte ger tillräcklig ventilation. För att tillgodose produkten med tillräcklig ventilation, så får den inte täckas med t.ex. tidning, duk, gardin etc. Ställ den ej på en tjock matta, eller installera den på en plats med otillräckligt luftflöde. Placera enheten på en plan jämn yta. Använd ej enheten i en extremt varm, kall, dammig eller fuktig miljö. Kondens kan uppstå inuti CD spelaren om enheten står på något varmt och fuktigt ställe, eller om du flyttar den från ett kallt rum till ett varmt. Utifall detta händer, lämna enheten avstängd i 1-2 timmar eller gradvis öka temperaturen så att enheten kan torka innan användning.

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Placera ej produkten där den kan utsättas/orsaka vibrationer. Placera ej produkten där den kan bli magnetiserad av en magnet eller högtalare. Eftersom det finns magneter, När denna enhet används nära en TV, så kan TV bilden bli förvräng. Om detta händer, flytta produkten bort ifrån TVn. Om situationen inte kan lösas, undvik att använda produkten när TVn är på. Håll CD luckan stängd så att linsen inte blir skadad av damm. Rör ej vid linsen. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som direkt solsken, eld eller dylikt. VARNING: extrema ljudnivåer från högtalare eller hörlurar kan orsaka skador på hörseln. Batterier får aldrig slängas i hushållsavfallet eller i naturen, de skall alltid lämnas i batteri insamling på t.ex. ditt närmaste återbruk eller batteriholk på återvinningscentralen. SÄKERHETSMEKANISM Denna enhet integrerar med en säkerhet låsnings mekanism som stänger av och sätter på laserstrålen, när CD luckan är öppen så stoppas laserstrålen automatiskt. VARNING Risk för explosion om batterier är inkorrekt placerade. Placera batterierna med samma eller motsvarande typ.

5 FUNKTIONER OCH KONTROLLER Front panel Topp panel Bakre panel

6

7 STRÖMFÖRSÖRJNING Om du vill kan du ansluta till elnätet istället för att spara på batterierna. Se till att enheten är urkopplad från elnätet innan du sätter i batterierna. ANVÄNDA DC STRÖMFÖRSÖRJNING Batterier (ingår ej) Öppna batterifacket och sätt i 6 R14 batterier i enlighet med polaritets indikationer inuti batterifacket. Viktigt: När du byter ut batterierna, se till att du återvinner! Lämna batterier till batteri insamling på närmaste återbruk eller i batteriholk på återvinningscentraler. Batterier är mycket miljöfarliga och får aldrig kastas i vanlig hushållsavfallet eller i naturen, inte heller brännas eller grävas ned. Tänk på miljön, tack! Inkorrekt användning av batterier kan resultera i elektrolyt läckage som har frätande effekt i batterifacket. Blanda inte olika typer av batterier: använd t.ex. inte alkaliska batterier tillsammans med salin batterier. Använd endast den typ av batterier som rekommenderas av tillverkaren. Blanda inte gamla och nya batterier när du sätter i nya. Om enheten inte ska användas under en längre period, ta ur batterierna ur enheten. Batterier får ej utsättas för extrem värme så som solsken, eld eller liknande. Varning: höga ljudnivåer från högtalare och hörlurar kan orsaka hörselskador. ANVÄNDA AC STRÖMFÖRSÖRJNING 1. Se till att spänningen som indikeras på tillverkarens nameplate i batterifacket stämmer överens med spänningen som du har i ditt vägguttag. Om inte, tala med din elleverantör. 2. Anslut elektriska strömkabeln först i enheten sedan i vägguttaget. Vägguttaget måste vara nära enheten och vara lättillgängligt. 3. För att stänga av apparaten, dra ur nätkontakten ur vägguttaget. 4. För att skydda enheten under åskväder, dra ur nätkontakten ur vägguttaget.

8 ANVÄNDNING ANVÄNDNING 1. Välj källa genom att ställa FUNCTION SELECTOR till CD/MP3, TAPE(OFF) eller FM ST.. 2. Välj önskad ljudnivå genom att använda VOLYM RATTEN. 3. Stäng av enheten, ställ FUNCTION SELECTOR på OFF. RADIO MOTTAGNING 1. Ställ FUNCTION SELECTOR på FM ST. 2. Vrid på TUNING KONTROLLEN för att söka till önskad station. NOTERA: FM stereo indikatorn tänds om du har startat FM ST. på en FM stereo station. 3. Justera volymen med VOLYM KONTROLLEN för att uppnå önskad volymnivå. 4. När du lyssnat klart till FM ST., positionera FUNCTION SELECTOR till OFF för att stänga av enheten. Hjälpsamma tips: För att lyssna på FM radio, dra ut teleskopantennen och vrid på den för att uppnå optimal mottagning. Dra ner antennen om signalen är för stark (om du är nära en mast t.ex.) STEREO HÖRLURSUTTAG Anslut stereohörlurar (medföljer ej), utrustade med en 3.5mm kontakt, i PHONES uttaget för privatlyssning, utan att störa de omkring dig. Dra ner volymnivån till en låg nivå innan du ansluter hörlurarna. Du kan sedan justera upp volymen till en behaglig nivå.

9 KASSETTBANDSPELARE KASSETT UPPSPELNING 1. Justera FUNCTION SELECTOR till TAPE(OFF). 2. Tryck på STOPP/EJECT för att öppna kassettfacket; och sätt i en kassett och stäng kassettluckan. 3. Tryck på PLAY för att starta uppspelning. 4. För att pausa, tryck på PAUSE. För att återuppta, tryck på knappen igen. 5. För att stoppa bandet, tryck på STOPP/EJECT knappen. SNABBSPOLNING FRAMÅT/BAKÅT 1. Tryck på FWD eller REW tills du når önskad position på bandet. 2. Tryck på STOPP/EJECT för att stoppa bakåt/framåt spolningen. Hjälpsamma tips: Knapparna släpps automatiskt när bandet är slut och den stänger av sig (om inte pause läge har aktiverats.) Under snabbspolning framåt/bakåt, knappen kommer inte släppas i slutet av bandet. För att stänga av, se då till att kassettknapparna inte är intryckta. ALLMÄN INFORMATION OM INSPELNING Inspelning är tillåten är tillåtet så långt som upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje part inte överträds. Detta kassettdäck är inte gjort för att spela in på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) typ kassetter, använd normal typ av kassetter (IEC I) där inga tabs är sönder. Inspelnings ljudnivå är automatiskt inställd. Att justera volymen kommer ej att ha någon effekt på inspelningen som pågår. I början av banden så kommer ingen inspelning att börja på 7 sekunder, när ledarbandet passerar över recorder heads. För att skydda bandet mot oavsiktlig radering, ha bandet framför dig och bryt ut vänster tab. Inspelning på denna sida är inte längre möjlig. För att spela in igen, täck tabs med en liten bit tejp. INSPELNING FRÅN FM ST. 1. Sök till önskad radiostation. 2. Tryck på STOP/EJECT för att öppna kassettluckan. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck på RECORD för att börja inspelning. 5. För snabba avbrott, tryck på PAUSE. För att återuppta inspelning, tryck PAUSE igen. 6. För att stoppa inspelning, tryck på STOPP/EJECT. INSPELNING FRÅN CD 1. Dra FUNCTION SELECTOR till CD. 2. Sätt i en CD du vill spela in från. 3. Sätt i en passande kassett i kassettfacket och stäng kassettluckan. 4. Tryck RECORD för att börja inspelning. PLAY och RECORD knappen är nedsänkta tillsammans. 5. Tryck på CD PLAY/PAUSE knappen. Inspelnings ljudnivå ställs automatiskt. 6. För att sluta inspelning, tryck på kassett STOPP/PAUSE.

10 CD/MP3 SPELARE ANVÄNDNING CD/MP3 UPPSPELNING C D spelaren stöder ljudskivor, CD-R, CD-RW och MP3. Försök inte att läsa CD-ROM, CDi, VCDs, DVDs eller data CDs. Notera: även om denna portabla radio-cd spelare kan läsa CD-R och CD-RW skivor, istället för vanliga CD skivor, så kan vi inte garantera till 100 % att alla CD-R/RW skivor kan läsas: uppspelning beror på kvalitén och skicket på den tomma skivan du använder, bland annat. Ett uppspelnings fel betyder inte i första hand att det är fel på enheten. 1. Positionera FUNCTION SELECTOR på CD/MP3 (displayen kommer snabbt att visa - - -). 2. För att öppna CD spelarens lucka, lyft upp vid markeringen OPEN/CLOSE. 3. Sätt i en CD,CD-R eller CD-RW skiva, med den tryckta sidan uppåt och tryck försiktigt igen CD luckan för att stänga den. 4. Starta uppspelning genom att trycka på PLAY/PAUSE. 5. Tryck på PLAY/PAUSE för att pausa eller återta uppspelning. 6. För att stoppa CD uppspelning, tryck på STOP. Notera: CD uppspelning stoppas automatiskt när: CD luckan öppnas; Radiofunktion är vald; CD skivan har nått slutet. VÄLJA ETT ANNAT SPÅR Under uppspelning, tryck på NEXT eller BACK på enheten eller fjärrkontrollen för att välja spår. Om du valt ett spårnummer i Stopp eller Pause läge, tryck på PLAY/PAUSE för att återuppta uppspelningen. Tryck snabbt en gång på NEXT för att hoppa till nästa spår eller tryck flera gånger på NEXT tills önskat spårnummer visas på displayen. Tryck snabbt en gång på BACK för att gå till början av aktuellt spår. Tryck på BACK flera gånger för att hitta ett föregående spår. SÖK EFTER ETT AVSNITT PÅ ETT SPÅR 1. Tryck och håll inne BACK eller NEXT för söka igenom spåret bakåt eller framåt på reducerad volym. 2. När du hittat önskat avsnitt, släpp BACK eller NEXT knappen (normal uppspelning återtas automatiskt). REPETERA Repeat: kontinuerlig uppspelning av det aktuella spåret. Repeat all: kontinuerlig uppspelning av hela CD skivan. PROGRAMMERING AV SPÅRNUMMER Upp till 20 spår kan programmeras in i vilken ordning du vill. Om önskat, ett angivet spår kan programmeras mer än en gång. 1. Tryck PROG., i STOPP läge. (program ikonen och P01 visas på displayen) 2. Tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt önskade spår. När ditt valda spårnummer visas på displayen. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 3. Sedan kommer programikonen och P02 att visas på displayen, tryck på BACK eller NEXT för att välja ditt nästa önskade spår. Tryck på PROG./RESTART en gång och den kommer att sparas i minnet. 4. Repetera steg 2 till 3 för att välja och spara alla spår på detta vis. 5. För uppspelning av programmering, tryck på PLAY/PAUSE för att börja från P01 spåret. PROGRAM CHECK I stopp läge, tryck på PROG./RESTART knappen. (displayen kommer att visa spårnumret i den ordning de är programmerade). RADERA EN PROGRAMMERING Utför följande procedur för att radera minnet: Öppna CD luckan; Välj RADIO källa; Tryck på STOPP en gång

11 UNDERHÅLL OCH SÄKERHET KASSETTDÄCK UNDERHÅLL Kassettdäck underhåll. För att säkerställa kvalitetsinspelning på kassettdäcket, rengör del A, B och C som visas i illustrationen här efter ungefär 50 timmars användning, eller ungefär en gång per månad. Använd en ren bomulls tops lätt doppad i alkohol eller speciell rengöringsvätska för kassettdäck. 1. Öppna kassett luckan genom att trycka på STOPP/EJECT. 2. Tryck på PLAY och rengör tryckrullarna i gummi C. 3. Tryck på PAUSE och rengör magnetiska huvudena A och även fören B. 4. Efter rengöring, tryck på STOPP/EJECT. Notera: Rengöring av huvudena kan också utföras genom att spela en rengöringskassett i enheten. CD SPELARE OCH CD HANTERING ANVÄNDNINGS FÖRSIKTIGHETER OCH ALLMÄNT UNDERHÅLL Placera enheten på en plan yta för att säkerställa att den ej tippar omkull. Utsätt inte enheten, batterier, eller CD skivor för fukt, regn, sand eller extrem hetta från element eller solsken. Öppna ej enheten. Det måste finnas minst 15cm omkring enhetens ventilations öppningar för att säkerställa tillräcklig ventilation och för att undvika att enheten blir varm. Enhetens mekanism har självsmörjande lager och de behöver ej någon form av smörjning. Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd aldrig några rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller lösningsmedel som kan skada ytan på enheten. RENGÖRA CD skivor Använd endast en ren, mjuk och torr trasa för att torka bort fingeravtryck eller damm från ytan på skivan. Torka i en rak rörelse från mitten till kanterna. Små dammpartiklar och små avtryck påverkar inte ljudkvalitén. Använd aldrig några kemikalier så som spray för vanliga vinyl (LP) skivor, antistatisk aerosol, bensin eller thinner för att rengöra dina CD skivor. För att undvika repor, förvara alltid dina skivor i sina fodral när de inte används. Utsätt inte CD skivor för direkt solljus, hög luftfuktighet eller höga temperaturer under längre perioder. Skriv aldrig eller sätt etiketter på CD skivans yta. RENGÖRA LINSEN Om linsen har blivit smutsig så kan ljudet hacka och CD skivan kan inte läsas ordentligt. Öppna CD luckan och rengör linsen på följande vis: Dra ur nätsladden. Damm och torra partiklar: Blås på linsen ett par gången med en kameralins borste, dra sedan försiktigt med borsten för att få bort partiklarna. Blås sedan igen på linsen. Fingeravtryck: Om du inte kan rengöra linsen med kameralins borsten, använd en torr bomulls tops för att rengöra ytan, från mitten och utåt.

12 INGET LJUD/STRÖM Volymen är inte ställd korrekt. Justera volymen. FELSÖKNING Nätsladden är ej ansluten korrekt. Kolla anslutning. Batterierna är tomma/inte installerade korrekt. Kolla installationen och byt batterier. DISPLAYEN FUNGERAR INTE KORREKT/ KNAPPAR FUNGERAR INTE KORREKT. Elektrisk urladdning. Stäng av enheten och dra ut nätsladden. Anslut igen efter ett par sekunder. DÅLIG LJUDKVALITÉ PÅ KASSETT Damm och smuts finns på head, etc. Rengör däck delarna etc., Se underhåll. Användning av inkompatibla kassett typer (METAL eller CHROME). Använd endast NORMAL (IEC I) för inspelning. INSPELNING FUNGERAR EJ Kassettens tabs kan vara brutna. Sätt dit en bit tejp över ytan där tab saknas. INGEN INFORMATION VISAS OM SKIVAN Inga CD skivor i spelaren. Sätt i en CD, CD-R eller CD-RW i spelaren. CD skivan är repad eller smutsig. Sätt tillbaka/rengör CD. Se underhåll. Laser linsen är täckt med kondens. Vänta tills kondensen försvunnit. CD-R skivan är tom eller skivan har inte slutfört. Använd en slutförd CD-R. CD SKIVAN HOPPAR ÖVER SPÅR CD skivan är repad eller smutsig. Byt ut/ rengör CD skivan. Se underhåll. En program sekvens är aktiverad. Gå ur programmerings läge.

13 Strömförsörjning Strömförbrukning Dimensioner på enheten Vikt Frekvensomfång Utgångseffekt (RMS) Högtalare SPECIFIKATIONER : AC 230 ~50Hz : DC 9V 6 x UM-2/R14 batterier (medföljer ej) : 10 Watt : 260 (L) x 225 (V) x 160 (H) mm : 2.08kg : FM MHz : 2 x 1.2W RMS : 8 Ohms Hörlursuttag : 3.5mm Kom ihåg: Hantera ditt inköpskvitto som en värdehandling. Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual.

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com Swedish DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual www.lenco.com Innehåll Varning......1 Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning.... 9 Aux in /USB användning...10 Felsökning

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H Väderstation med flera zoner Modell: RAR0 / RAA0H BRUKSANVISNING Specifikationer...7 Försiktighetsåtgärder...8 Om Oregon Scientific...9 EU-Försäkran om överensstämmelse... 9 INNEHÅLL Produktöversikt...

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning CORENTIUM CANARY Bruksanvisning !! CANARY Bäste kund Vi vill tacka dig för att du har köpt ett CANARY-instrument. Läs följande instruktioner noggrant och behåll dem fram för framtida bruk. CANARY Corentium

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

DPC-X311 DPC-X517 DPC-X612

DPC-X311 DPC-X517 DPC-X612 DPCX3 DPCX57 DPCX62 BÄRBAR CDSPELARE BRUKSANVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 3 modellerna angivna till vänster. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer