SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com"

Transkript

1 SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual

2 Innehåll Varning Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning Aux in /USB användning...10 Felsökning /Specifikation...11

3 Important safety instructions Läs och förstå alla varningar här i manualen och de som är utmärkta på enheten. Denna enhet är konstruerad och tillverkad till att garantera personlig säkerhet. Endast strömkälla som specificeras I manualen eller på enheten får användas. Håll enheten och kontakten ifrån vatten. Undvik placera enheten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Öppna aldrig höljet och stoppa aldrig in objekt i enheten. Det kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Dra inte i sladden, dra endast i själva kontakten. Undvik att böja eller trampa på sladden, det skadar den och kan orsaka elektriska stötar. Dra ur kontakten ur vägguttaget när inte enheten används under en längre period För att uppnå bästa möjliga prestanda, och för att kunna bekanta sig med dess funktioner, läs denna manual noggrant för att använda denna produkt. Detta kommer ge dig år av problemfri prestanda. Varning : För att undvika risken för elektriska stötar, plocka ej isär produkten och utsätt inte apparaturen för fukt eller regn. Det finns inga utbytbara delar inuti enheten. Överlåt all service till kvalificerad service tekniker. Förklaring om grafiska symboler: Blixten i en triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet inom en triangel är till för att uppmärksamma användaren om att det finns viktig säkerhets/underhålls/användar instruktioner till enheten, som du bör läsa igenom noggrant. 1

4 Varningar 1. Läs dessa instruktioner Alla säkerhets och användar instruktioner skall läsas innan produkten används!! 2. Spara dessa instruktioner Säkerhets och användar instruktionerna skall sparas för framtida bruk. 3. Uppmärksamma alla Varningar Varningarna på enheten och i instruktionerna skall uppmärksammas. 4. Följ alla instruktioner Alla användnings instruktioner skall följas. 5. Rengör endast enheten med en lättfuktad ren mjuk trasa. 6. Använd inte denna apparat nära vatten Den får inte användas nära vatten eller i fuktig miljö, t.ex. fuktig källare, badrum eller nära en pool osv. 7. Blockera inte ventilationen på enheten. Installera endast enligt til lverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor så som element, värmefläkt, pris eller annan apparatur som utsöndrar värme. 9. Stoppa aldrig i nätkontakten i ett uttag där den inte passar. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller böjas kraftigt, speciellt vid ändarna på sladden. 11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren. 12. Använd endast vagnar, ställ, tripod, fästen eller bord som godkänts av tillverkaren för användning tillsammans med denna enhet. 13. Dra ur kontakten under åskväder eller när enheten inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerade service tekniker. Service krävs när enheten har skadats på något vis, så som nätsladd eller kontakt är skadad, vätska har spillts ut på enheten eller om något objekt hamnat inuti enheten. Likaså om enheten utsatts för regn eller fukt. 15. Enheten måste hållas i en miljö med god ventilation och normalt klimat. 16. Dessa service instruktioner är endast för kvalificerad service personal. För att undvika risken för skadliga elektriska stötar, utför aldrig någon form av service själv, förutom om du är utbildad service tekniker. 17. Nätsladden och kontakten skall alltid vara lättillgängliga. 18. Denna apparatur är en KLASS II eller dubbel isolerad elektrisk apparatur. Den är utformad på sådant vis att den inte kräver en säkerhets anslutning till Elektrisk jordning Blixten med pilhuvud i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet (eller baksidan) eftersom det finns inga reparerbara delar inuti. Service ska utföras av kvalificerad personal. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om alla instruktioner och föreskrifter som medföljer apparaten. 2

5 20. Osynlig laser strålning kan finnas i viss apparatur, undvik att utsättas för laserstråle. 21. Batterierna i fjärrkontrollen skall inte utsättas för hetta från eld, sol eller dylikt. 22. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt fyllda med vätskor får placeras ovanpå eller intill enheten. 23. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för fukt eller regn. 24. Korrekt avyttring av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra av skada på miljö och hälsa skall den återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, lämna enheten på återbruk eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. ERP II note Energirelaterade produkter - Den här produkten överensstämmer med EU-kommissionen om direktivet om ekodesign och dess tillämpningsförordningar. 15 minuter (ca) senare utan någon ingång (förutom i FM-läge), kommer systemet automatiskt i standby läge. Följ manualen för att använda enheten. 3

6 Beskrivning av delar Front Vy VOL TUNER / ENTER/BT PAIR SOURCE STANDBY TREBLE BASS SEARCH/ Nr. Komponenter Beskrivning 1 Standby Ställ denna vippbrytare i uppåt läge för att starta enheten; Ställ denna vippbrytare i nedåt läge för att sätta enheten i standby. 2 Diskant Ställ denna vippbrytare upp eller ner för diskant inställnings läge och använd sedan volym ratten inom 3 sekunder för att justera diskant nivån och för att få en bättre ljudeffekt. 3 Bas Ställ denna vippbrytare upp eller ner för bas inställnings läget och använd sedan volymratten inom 3 sekunder för att justera basnivån och för att få en bättre ljudeffekt. 4 Volym ratt Justera volymen till en behaglig nivå. 5 Display Visar källa, frekvens och uppspelningsinformation. 6 Bluetooth indikator Indikerar läges status. 7 Fjärrkontroll sensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. 8 Tuner ratt Enter BT Pair 9 Source / Källa 10 Nästa 11 Föregående 12 Sök Play/Pause Sök frekvens upp eller ner med steg om 0.05MHz. I meny status, tryck på ENTER för att bekräfta val. Tryck på för att aktivera BT funktionen på enheten för att sammankoppla om statusen är icke-sammankopplad. Tryck för att koppla ifrån enheterna. Tryck upprepade gånger för att välja den källa du vill ha: FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX IN. I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. I FM läge, tryck på SEARCH knappen för att auto-söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar automatiskt när alla stationer är sökta. I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppsplening tryck igen för att återuppta uppspelningen. 4

7 Bakre Vy SR-05 BT Black Retro Radio w it h Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN SR-05 BT White Retro Radio with Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN Nr. Komponenter Beskrivning 13 FM antenn Dra ut FM antennen för att uppnå god mottagning. 14 USB port Sätt i USB enhet till USB porten för att lyssna på musik via USB enhet. Denna port laddar även USB enheten vid låg batterinivå 15 AUX IN 16 Strömförsörjning Sätt i nätsladden i uttaget. Använd AUX IN 3.5 ljudkabel för att ansluta med extra musik enheter (DVD spelare, dator, telefoner, I AUX IN läge, så fungerar enheten som en högtalaren, du kan endast styra volymen på enheten. 5

8 Beskrivning av fjärrkontroll MUTE STANDBY 10 SOURCE MO/ST PRESET RANDOM S TOP 14 ID3 15 TREBLE BASS RDS SNOOZE SLEEP ALARM BT PAIR DIM TUNE+ F TUNE SR-05 BT Nr. Knappar Beskrivning 1 Mute Tryck för att tysta ljudet. 2 Source Källa Tryck upprepade gånger för att välja den källan du vill ha FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX. 3 Mono/Stereo I FM läge, tryck för att skifta mellan mono och stereo. 4 Play/Pause I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppspelning, tryck igen för att återuppta uppspelningen. I FM läge, tryck på för att söka till radiostationer. Den stannar automatiskt efter att sökningen är slutförd. 5 Random I USB läge, tryck för spela spår i slumpvis ordning, tryck igen för att avbryta. 6

9 Nr. Knappar Beskrivning 6 Treble Tryck på diskant knappen och använd Volym +/- för att justera diskant. 7 Snooze Om alarmet är ställt och alarmet startar, tryck på snooze för att stoppa alarmet. 8 Sleep Tryck för att ställa in sleep time: off/10/15/30/45/60/90/120 minuter. När tiden gått ut så kommer enheten att stängas av automatiskt. 9 Number buttons Använd nummer knapparna för att välja spår/stationer/frekvens. 10 Standby Tryck för att starta enheten; eller för att sätta i Standby läge. 11 Preset I FM läge, tryck på Preset knapp för att spara stationer. 12 Volume+/- Tryck för att justera volymen till en behaglig nivå. 13 Next Previous I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. 14 Stop I USB eller BT läge, tryck för att stoppa uppspelning. Tryck sedan Play/pause för att starta igen från början av aktuellt spår/låt. 15 ID3 RDS Under uppspelning av MP3 spår i USB läge, tryck för att visa information om det aktuella spåret: album, artist, etc. Om det inte finns någon ID3, så visas NO ID3. I FM läge, tryck upprepade gånger för att visa stations RDS inf ormation. 16 Bass Tryck på Bas och använd Volume+/- knapparna för att justera basen. I standby status, tryck för att ställa in tid och alarm 1, alarm 2. Tryck en 17 Alarm When gång in för time att setting gå till inställningar interface, the av screen tid status, display tryck the två YYYY/MM/DD. gånger för Use att gå the till Alarm / to 1 select inställnings the digits status, of the tryck date, tre then gånger press för att and gå then till select Alarm the 2 inställnings 24/12 hour, status. next to set I Tid the eller Hour/Minute, Alarm inställnings press status to finish. When använd in alarm eller setting för interface, att välja the innehåll, words 0:00" sedan flash, för press att or to bekräfta, select the och digits systemet of the alarm kommer time, automatiskt press to att confirm. gå till nästa Then select the inställnings alarm options: status. Daily, I tidsinställnings Weekdays, Weekends, gränssnitt, Once. så kommer Next to select the alarm mode: Buzzer mode, FM mode, USB mode. At last to set the skärmen visa YYYY/MM/DD. Använd eller för att välja Alarm volume level. When finish setting Alarm 1, you can set Alarm 2. To siffror cancel på the datum, alarm, tryck press sedan ALARM på button, för att then slutföra. select OFF I alarm to cancel. gränssnitt, så kommer 0:00 att blinka, tryck på eller för att välja siffror på alarm tiden, tryck på för att bekräfta. Välj sedan alarm läge: Buzzer, FM, USB. Och ställ in volym nivån. När du slutför inställning av alarm 1, så kan du ställa in Alarm 2. För att avbryta alarmet, tryck på ALARM knappen, välj sedan OFF för att avbryta. Tryck för att aktivera BT funktion på enheten för pairing status om 18 BT Pair sammankoppling ej är utförd. I sammankopplat läge, tryck på knappen för att koppla ifrån. 19 Dim Tryck på för att välja 3 nivåer av ljusstryka på skärmen. 20 Tune+/- I FM läge, tryck för att söka till frekvens med steg av 0.05MHz. 21 Frequency I FM läge, tryck F och sedan på Nummer knapparna för att välja frekvens. 7

10 FM Användning Se till antennen på baksidan av radion är fullt utdragen och justerad innan du söker till en FM station (en vertikal position rekommenderas). Detta kommer att se till att du har maximal signal styrka är tillgänglig, och får bästa möjliga ljudkvalité. Gå till FM läge Tryck på SOURCE knappen på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till FM läge. (Frekvens: MHz) Mono/Stereo Tryck på MO/ST knappen på fjärrkontrollen eller tryck på TUNER KNOB på front panelen för att starta stereo, om radio mottagningen är för svag, så kan inte stereo startas. Sök station Tryck på SEARCH knappen på front panel på fjärrkontrollen för att söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar sökning efter den sökt upp alla stationer. (trycka på denna knapp kommer automatiskt att rensa förvalda stationer.) Stations tuning Vrid lite på TUNER KONB på front panelen eller tryck TUNE+/- knappar på fjärrkontrollen för att gå upp eller ner med frekvens steg om 0.05MHz. Välja station Det finns standard stationer när du startar enheten med en bra radio signal mottagning.. 1. Snabbt tryck på el på fjärrkontroll eller på front panelen för att sekventiellt välja föregående eller nästa station. 2. Långt tryck på el på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till nästa eller föregående station med stark mottagning. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja stationer direkt (under 30 stationer). T.ex. Lyssna på station 15, tryck på 1 och sedan 5 för att välja 15:e stationen. Välj frekvens Om du vet frekvensen till den station du vill ha, så kan du trycka på F knappen och sedan NUMMER knapparna för att välja frekvens. T.ex. lyssna på FM MHz, tryck på F knappen, tryck sedan på nummer knapparna 1, 3, 5, 0, för att gå till MHz. (Nollan måste skrivas in för att möjliggöra frekvensen.) Spara station (du kan spara 60 stationer som förval (presets)) 1. Skriv in den station du vill spara, läs ovanstående metoder. 2. Tryck på PRESET knappen på fjärrkontrollen för att gå till preset status. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja förvalsnummer/preset. 4. Tryck på PRESET knappen igen för att bekräfta och spara. T.ex. för att spara MHz i station 9, skriv först in MHz, tryck sedan på PRESET knappen och sedan trycker du på NUMMER knapp för att välja 9, tryck sedan på PRESET knappen för att spara stationen. RDS läge Varje gång du trycker på RDS knappen på fjärrkontrollen visas radio informationen: <Radio text>, <Program typ>, <Stations namn>, <Stereo/mono>, <Tid>, <Datum>. Display information sänds ut av radio stationsleverantören. Vissa stationer har ej RDS. 8

11 Bluetooth användning Denna enhet har en Bluetooth funktion. Så du kan njuta av musik med din bluetooth enhet, t.ex. mobiltelefon, etc. Pair/sammankopplings Användning 1. Tryck på SOURCE knappen för att gå till Bluetooth läge. Indikatorn blinkar blått. 2. Starta Bluetooth funktionen på externa enheten (t.ex. din telefon). 3. Placera enheten i Bluetooth sök läge och gå till Bluetooth sök listan. 4. Välj LENCO SR-05 BT från listan av funna enheter. 5. Välj OK el YES för att sammankoppla enheten med din Bluetooth enhet. 6. Om passkey/lösenkod krävs, slå in 0000 (krävs för vissa enheter) 7. Vid lyckad sammankoppling med din enhet, så kommer Bluetooth indikatorn att lysa. Uppspelning 1. Tryck på knappen för att spela upp eller pausa uppspelning. 2. Tryck på el knappen för att gå till föregående eller nästa låt/spår. 3. Tryck på VOL+/- knapparna för att kontrollera volym nivån. 4. Om du vill koppla ifrån de sammankopplade enheterna, tryck på BT PAIR knappen för att koppla ifrån. 5. Om anslutningen är pausad, tryck på BT PAIR knappen för att aktivera BT funktionen, och enheten går till BT pairing status. Använd sedan telefon enheten till att göra en anslutning. För att koppla ifrån och sammankoppla med andra enheter a) Stäng av Bluetooth funktionen på din enhet för att koppla ifrån. Då kommer enheten att gå till Bluetooth pairing/sammankoppling status automatiskt. b) I denna status, följ steg 2-5 av PAIR/SAMMANKOPPLINGs ANVÄNDNING sektion för att sammankoppla med den andra enheten. Samtal under uppspelning av musik 1. När du spelar upp musik genom en telefon, och du får ett inkommande samtal, så stoppas musiken automatiskt. 2. När samtalet avslutas, så kommer aktuell musik att fortsätta spelas eller inte, beroende på inställningarna på din telefon. Viktig information 1. Vissa enheter, så som en iphone, ansluter direkt efter sammankoppling, andra kan ta en längre stund att ansluta. 2. Enheten kan endast anslutas och spela upp innehåll från en enhet åt gången. 3. För att ansluta till en annan sammankopplad enhet, kan du behöva stänga av Bluetooth eller frånkoppla från den aktuellt sammankopplade enheten och manuellt ansluta till den andra enheten. 4. När du stänger av enheten i Bluetooth läge, sedan vid start av enheten kommer den att automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet (Bluetooth funktion PÅ). 9

12 Aux in användning Du kan ansluta en extern enhet med enheten till att spela music som en högtalare. 1. Anslut den externa ljudspelarens output med AUX IN på baksidan av enheten. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till AUX IN läge. 3. Börja uppspelningen på den externa enheten. 4. Du kan endast justera volymen med enheten. (allt annat styr du med externa enheten) 5. Stäng av båda enheterna innan du kopplar ifrån dom. Notera: Enheten kan inte styras med knapparna på den. Du kan endast användar volym kontroll för att justera volym nivån Om du inte kan höra något ljud från högtalarna, kola då volymen på den externa enheten. USB användning USB anslutning Du kan lyssna på musik genom en USB enhet. 1. Sätt i en USB enhet i USB porten på bakre panelen. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till USB läge. 3. Musiken börjar automatiskt att spelas upp om den finns någon USB enhet inkopplad. 4. Uppspelningen är kontrollerad med knapparna på front panelen eller fjärrkontrollen till systemet. Notera: 1. USB-förlängnings kabel får max vara 0.5m lång. 2. Beroende på mängden data och media hastighet, så kan det ta längre stund för systemet att läsa av innehåll av media enheten. Detta är inte ett fel. 3. Enheten stöder en USB på max. 32GB. 4. I vissa fall, så kan en del filer inte spelas upp även om de är i ett stödbart format USB Laddning USB porten kan användas till att ladda telefonen/usb enheten. När du sätter i en USB enhet, så kommer systemet att ladda enheten om batterinivån är låg på telefonen/usb enheten. 10

13 Specifications Strömkälla Strömförbrukning Standby power konsumsion FM frekvens FM presets Bluetooth omfång Bluetooth version Ingångar Driftsförhållanden DC12V 20W <1W MHz ft. (10m) CSR V2.1+EDR USB/3.5mm Aux in 5-35 /nivå status Trouble shooting För er bekvämlighet har vi lista några metoder för att lösa några vanliga problem som kan stötas på när du använder enheten. Om problemet återkommer flera gånger, kontakta närmaste serviceverkstad. Problem Orsak Lösningar Strömförsörjningen fungerar inte. Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till vägguttaget. Kolla så att anslutningarna är ordentligt utförda. Inget ljud från högtalarna Svag signal mottagning; Volymen är inte uppskruvad;. Ingen sammankoppling med bluetooth enhet. Justera radio mottagnings position; Skruva upp volymen; Sammankoppla bluetooth enheter. Displayen är tom. Ljudet är svagt eller dålig kvalité; Det hörs ett gurglande ljud på en del stationer. Detta kan uppstå om ljudprogramföretaget ändrar märkningen av en tjänst eller lägger till en etikett under sökning till station. Andra enheter, så som en TV kan störa radio mottagningen; Radio mottagningen är för svag. Radion kommer att återigen göra en sökning. Flytta enheten ifrån andra enheter och försök att positionera enheten på en plats med bättre mottagning. 11

14 Service and support Serienummer hittar du på baksidan av din enhet. Skriv upp det här. Modell: SR-05 BT Serienummer: Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort. Produkten måste vara korrekt installerad och användas i Enlighet med instruktionerna som finns i denna manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din radio får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltig om din radio säljs på nytt eller Om den har skadats av ej kvalificerad reparation. Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för Oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. Tänk på Miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK. Noteringar, redogörelse och information Tillverkare, grossister, återförsäljare ansvarar ej för eventuella stavfel eller errors i manualen. På grund av ständig utveckling och förbättring kan specifikationer oc h externt utseende komma att ändras, detta sker utan någon vidare förvarning. Produkter med CE-märkning överensstämmer med EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) som utfärdats av Europeiska gemenskapen. Härmed STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras vid Produkten fungerar på 2400 till 2483,5 MHz och betecknas endast användas i en vanlig hushållsmiljö. Denna produkt är anpassad för detta ändamål inom alla EU-länder. 12

15 Symbolen anger att den elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning om krav för deponering av elektrisk utrustning eller batterier. På så sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). All rights reserved 13

16

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 3 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz, extern DC:12V, 50 W och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Om du använder DC strömförsörjning, vänligen

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN DPR-39 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version

DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version 20151230 is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved Roadstar Management SA via Passeggiata

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet.

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB Svensk Manual Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. För mer information, www.lenco.com Kära konsument, Tack för

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TIQ SWEDISH / SVENSKA

TIQ SWEDISH / SVENSKA TIQ-11003 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

SVE. Version 2015 05 26

SVE. Version 2015 05 26 SVE Version 2015 05 26 2013 CSR plc och dess dotterbolag. aptx märkning och aptx logo är varumärken av CSR plc eller en av deras dotterbolag och kan vara registrerad i en eller fler jurisdiktioner. Bluetooth

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BTS CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE BRUKSANVISNING LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

BTS CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE BRUKSANVISNING LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. BTS-650 2.1CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics VARNINGAR Denna produkt har utformats och tillverkats för

Läs mer