SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com"

Transkript

1 SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual

2 Innehåll Varning Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning Aux in /USB användning...10 Felsökning /Specifikation...11

3 Important safety instructions Läs och förstå alla varningar här i manualen och de som är utmärkta på enheten. Denna enhet är konstruerad och tillverkad till att garantera personlig säkerhet. Endast strömkälla som specificeras I manualen eller på enheten får användas. Håll enheten och kontakten ifrån vatten. Undvik placera enheten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Öppna aldrig höljet och stoppa aldrig in objekt i enheten. Det kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Dra inte i sladden, dra endast i själva kontakten. Undvik att böja eller trampa på sladden, det skadar den och kan orsaka elektriska stötar. Dra ur kontakten ur vägguttaget när inte enheten används under en längre period För att uppnå bästa möjliga prestanda, och för att kunna bekanta sig med dess funktioner, läs denna manual noggrant för att använda denna produkt. Detta kommer ge dig år av problemfri prestanda. Varning : För att undvika risken för elektriska stötar, plocka ej isär produkten och utsätt inte apparaturen för fukt eller regn. Det finns inga utbytbara delar inuti enheten. Överlåt all service till kvalificerad service tekniker. Förklaring om grafiska symboler: Blixten i en triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet inom en triangel är till för att uppmärksamma användaren om att det finns viktig säkerhets/underhålls/användar instruktioner till enheten, som du bör läsa igenom noggrant. 1

4 Varningar 1. Läs dessa instruktioner Alla säkerhets och användar instruktioner skall läsas innan produkten används!! 2. Spara dessa instruktioner Säkerhets och användar instruktionerna skall sparas för framtida bruk. 3. Uppmärksamma alla Varningar Varningarna på enheten och i instruktionerna skall uppmärksammas. 4. Följ alla instruktioner Alla användnings instruktioner skall följas. 5. Rengör endast enheten med en lättfuktad ren mjuk trasa. 6. Använd inte denna apparat nära vatten Den får inte användas nära vatten eller i fuktig miljö, t.ex. fuktig källare, badrum eller nära en pool osv. 7. Blockera inte ventilationen på enheten. Installera endast enligt til lverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor så som element, värmefläkt, pris eller annan apparatur som utsöndrar värme. 9. Stoppa aldrig i nätkontakten i ett uttag där den inte passar. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller böjas kraftigt, speciellt vid ändarna på sladden. 11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren. 12. Använd endast vagnar, ställ, tripod, fästen eller bord som godkänts av tillverkaren för användning tillsammans med denna enhet. 13. Dra ur kontakten under åskväder eller när enheten inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerade service tekniker. Service krävs när enheten har skadats på något vis, så som nätsladd eller kontakt är skadad, vätska har spillts ut på enheten eller om något objekt hamnat inuti enheten. Likaså om enheten utsatts för regn eller fukt. 15. Enheten måste hållas i en miljö med god ventilation och normalt klimat. 16. Dessa service instruktioner är endast för kvalificerad service personal. För att undvika risken för skadliga elektriska stötar, utför aldrig någon form av service själv, förutom om du är utbildad service tekniker. 17. Nätsladden och kontakten skall alltid vara lättillgängliga. 18. Denna apparatur är en KLASS II eller dubbel isolerad elektrisk apparatur. Den är utformad på sådant vis att den inte kräver en säkerhets anslutning till Elektrisk jordning Blixten med pilhuvud i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet (eller baksidan) eftersom det finns inga reparerbara delar inuti. Service ska utföras av kvalificerad personal. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om alla instruktioner och föreskrifter som medföljer apparaten. 2

5 20. Osynlig laser strålning kan finnas i viss apparatur, undvik att utsättas för laserstråle. 21. Batterierna i fjärrkontrollen skall inte utsättas för hetta från eld, sol eller dylikt. 22. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt fyllda med vätskor får placeras ovanpå eller intill enheten. 23. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för fukt eller regn. 24. Korrekt avyttring av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra av skada på miljö och hälsa skall den återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, lämna enheten på återbruk eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. ERP II note Energirelaterade produkter - Den här produkten överensstämmer med EU-kommissionen om direktivet om ekodesign och dess tillämpningsförordningar. 15 minuter (ca) senare utan någon ingång (förutom i FM-läge), kommer systemet automatiskt i standby läge. Följ manualen för att använda enheten. 3

6 Beskrivning av delar Front Vy VOL TUNER / ENTER/BT PAIR SOURCE STANDBY TREBLE BASS SEARCH/ Nr. Komponenter Beskrivning 1 Standby Ställ denna vippbrytare i uppåt läge för att starta enheten; Ställ denna vippbrytare i nedåt läge för att sätta enheten i standby. 2 Diskant Ställ denna vippbrytare upp eller ner för diskant inställnings läge och använd sedan volym ratten inom 3 sekunder för att justera diskant nivån och för att få en bättre ljudeffekt. 3 Bas Ställ denna vippbrytare upp eller ner för bas inställnings läget och använd sedan volymratten inom 3 sekunder för att justera basnivån och för att få en bättre ljudeffekt. 4 Volym ratt Justera volymen till en behaglig nivå. 5 Display Visar källa, frekvens och uppspelningsinformation. 6 Bluetooth indikator Indikerar läges status. 7 Fjärrkontroll sensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. 8 Tuner ratt Enter BT Pair 9 Source / Källa 10 Nästa 11 Föregående 12 Sök Play/Pause Sök frekvens upp eller ner med steg om 0.05MHz. I meny status, tryck på ENTER för att bekräfta val. Tryck på för att aktivera BT funktionen på enheten för att sammankoppla om statusen är icke-sammankopplad. Tryck för att koppla ifrån enheterna. Tryck upprepade gånger för att välja den källa du vill ha: FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX IN. I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. I FM läge, tryck på SEARCH knappen för att auto-söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar automatiskt när alla stationer är sökta. I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppsplening tryck igen för att återuppta uppspelningen. 4

7 Bakre Vy SR-05 BT Black Retro Radio w it h Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN SR-05 BT White Retro Radio with Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN Nr. Komponenter Beskrivning 13 FM antenn Dra ut FM antennen för att uppnå god mottagning. 14 USB port Sätt i USB enhet till USB porten för att lyssna på musik via USB enhet. Denna port laddar även USB enheten vid låg batterinivå 15 AUX IN 16 Strömförsörjning Sätt i nätsladden i uttaget. Använd AUX IN 3.5 ljudkabel för att ansluta med extra musik enheter (DVD spelare, dator, telefoner, I AUX IN läge, så fungerar enheten som en högtalaren, du kan endast styra volymen på enheten. 5

8 Beskrivning av fjärrkontroll MUTE STANDBY 10 SOURCE MO/ST PRESET RANDOM S TOP 14 ID3 15 TREBLE BASS RDS SNOOZE SLEEP ALARM BT PAIR DIM TUNE+ F TUNE SR-05 BT Nr. Knappar Beskrivning 1 Mute Tryck för att tysta ljudet. 2 Source Källa Tryck upprepade gånger för att välja den källan du vill ha FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX. 3 Mono/Stereo I FM läge, tryck för att skifta mellan mono och stereo. 4 Play/Pause I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppspelning, tryck igen för att återuppta uppspelningen. I FM läge, tryck på för att söka till radiostationer. Den stannar automatiskt efter att sökningen är slutförd. 5 Random I USB läge, tryck för spela spår i slumpvis ordning, tryck igen för att avbryta. 6

9 Nr. Knappar Beskrivning 6 Treble Tryck på diskant knappen och använd Volym +/- för att justera diskant. 7 Snooze Om alarmet är ställt och alarmet startar, tryck på snooze för att stoppa alarmet. 8 Sleep Tryck för att ställa in sleep time: off/10/15/30/45/60/90/120 minuter. När tiden gått ut så kommer enheten att stängas av automatiskt. 9 Number buttons Använd nummer knapparna för att välja spår/stationer/frekvens. 10 Standby Tryck för att starta enheten; eller för att sätta i Standby läge. 11 Preset I FM läge, tryck på Preset knapp för att spara stationer. 12 Volume+/- Tryck för att justera volymen till en behaglig nivå. 13 Next Previous I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. 14 Stop I USB eller BT läge, tryck för att stoppa uppspelning. Tryck sedan Play/pause för att starta igen från början av aktuellt spår/låt. 15 ID3 RDS Under uppspelning av MP3 spår i USB läge, tryck för att visa information om det aktuella spåret: album, artist, etc. Om det inte finns någon ID3, så visas NO ID3. I FM läge, tryck upprepade gånger för att visa stations RDS inf ormation. 16 Bass Tryck på Bas och använd Volume+/- knapparna för att justera basen. I standby status, tryck för att ställa in tid och alarm 1, alarm 2. Tryck en 17 Alarm When gång in för time att setting gå till inställningar interface, the av screen tid status, display tryck the två YYYY/MM/DD. gånger för Use att gå the till Alarm / to 1 select inställnings the digits status, of the tryck date, tre then gånger press för att and gå then till select Alarm the 2 inställnings 24/12 hour, status. next to set I Tid the eller Hour/Minute, Alarm inställnings press status to finish. When använd in alarm eller setting för interface, att välja the innehåll, words 0:00" sedan flash, för press att or to bekräfta, select the och digits systemet of the alarm kommer time, automatiskt press to att confirm. gå till nästa Then select the inställnings alarm options: status. Daily, I tidsinställnings Weekdays, Weekends, gränssnitt, Once. så kommer Next to select the alarm mode: Buzzer mode, FM mode, USB mode. At last to set the skärmen visa YYYY/MM/DD. Använd eller för att välja Alarm volume level. When finish setting Alarm 1, you can set Alarm 2. To siffror cancel på the datum, alarm, tryck press sedan ALARM på button, för att then slutföra. select OFF I alarm to cancel. gränssnitt, så kommer 0:00 att blinka, tryck på eller för att välja siffror på alarm tiden, tryck på för att bekräfta. Välj sedan alarm läge: Buzzer, FM, USB. Och ställ in volym nivån. När du slutför inställning av alarm 1, så kan du ställa in Alarm 2. För att avbryta alarmet, tryck på ALARM knappen, välj sedan OFF för att avbryta. Tryck för att aktivera BT funktion på enheten för pairing status om 18 BT Pair sammankoppling ej är utförd. I sammankopplat läge, tryck på knappen för att koppla ifrån. 19 Dim Tryck på för att välja 3 nivåer av ljusstryka på skärmen. 20 Tune+/- I FM läge, tryck för att söka till frekvens med steg av 0.05MHz. 21 Frequency I FM läge, tryck F och sedan på Nummer knapparna för att välja frekvens. 7

10 FM Användning Se till antennen på baksidan av radion är fullt utdragen och justerad innan du söker till en FM station (en vertikal position rekommenderas). Detta kommer att se till att du har maximal signal styrka är tillgänglig, och får bästa möjliga ljudkvalité. Gå till FM läge Tryck på SOURCE knappen på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till FM läge. (Frekvens: MHz) Mono/Stereo Tryck på MO/ST knappen på fjärrkontrollen eller tryck på TUNER KNOB på front panelen för att starta stereo, om radio mottagningen är för svag, så kan inte stereo startas. Sök station Tryck på SEARCH knappen på front panel på fjärrkontrollen för att söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar sökning efter den sökt upp alla stationer. (trycka på denna knapp kommer automatiskt att rensa förvalda stationer.) Stations tuning Vrid lite på TUNER KONB på front panelen eller tryck TUNE+/- knappar på fjärrkontrollen för att gå upp eller ner med frekvens steg om 0.05MHz. Välja station Det finns standard stationer när du startar enheten med en bra radio signal mottagning.. 1. Snabbt tryck på el på fjärrkontroll eller på front panelen för att sekventiellt välja föregående eller nästa station. 2. Långt tryck på el på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till nästa eller föregående station med stark mottagning. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja stationer direkt (under 30 stationer). T.ex. Lyssna på station 15, tryck på 1 och sedan 5 för att välja 15:e stationen. Välj frekvens Om du vet frekvensen till den station du vill ha, så kan du trycka på F knappen och sedan NUMMER knapparna för att välja frekvens. T.ex. lyssna på FM MHz, tryck på F knappen, tryck sedan på nummer knapparna 1, 3, 5, 0, för att gå till MHz. (Nollan måste skrivas in för att möjliggöra frekvensen.) Spara station (du kan spara 60 stationer som förval (presets)) 1. Skriv in den station du vill spara, läs ovanstående metoder. 2. Tryck på PRESET knappen på fjärrkontrollen för att gå till preset status. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja förvalsnummer/preset. 4. Tryck på PRESET knappen igen för att bekräfta och spara. T.ex. för att spara MHz i station 9, skriv först in MHz, tryck sedan på PRESET knappen och sedan trycker du på NUMMER knapp för att välja 9, tryck sedan på PRESET knappen för att spara stationen. RDS läge Varje gång du trycker på RDS knappen på fjärrkontrollen visas radio informationen: <Radio text>, <Program typ>, <Stations namn>, <Stereo/mono>, <Tid>, <Datum>. Display information sänds ut av radio stationsleverantören. Vissa stationer har ej RDS. 8

11 Bluetooth användning Denna enhet har en Bluetooth funktion. Så du kan njuta av musik med din bluetooth enhet, t.ex. mobiltelefon, etc. Pair/sammankopplings Användning 1. Tryck på SOURCE knappen för att gå till Bluetooth läge. Indikatorn blinkar blått. 2. Starta Bluetooth funktionen på externa enheten (t.ex. din telefon). 3. Placera enheten i Bluetooth sök läge och gå till Bluetooth sök listan. 4. Välj LENCO SR-05 BT från listan av funna enheter. 5. Välj OK el YES för att sammankoppla enheten med din Bluetooth enhet. 6. Om passkey/lösenkod krävs, slå in 0000 (krävs för vissa enheter) 7. Vid lyckad sammankoppling med din enhet, så kommer Bluetooth indikatorn att lysa. Uppspelning 1. Tryck på knappen för att spela upp eller pausa uppspelning. 2. Tryck på el knappen för att gå till föregående eller nästa låt/spår. 3. Tryck på VOL+/- knapparna för att kontrollera volym nivån. 4. Om du vill koppla ifrån de sammankopplade enheterna, tryck på BT PAIR knappen för att koppla ifrån. 5. Om anslutningen är pausad, tryck på BT PAIR knappen för att aktivera BT funktionen, och enheten går till BT pairing status. Använd sedan telefon enheten till att göra en anslutning. För att koppla ifrån och sammankoppla med andra enheter a) Stäng av Bluetooth funktionen på din enhet för att koppla ifrån. Då kommer enheten att gå till Bluetooth pairing/sammankoppling status automatiskt. b) I denna status, följ steg 2-5 av PAIR/SAMMANKOPPLINGs ANVÄNDNING sektion för att sammankoppla med den andra enheten. Samtal under uppspelning av musik 1. När du spelar upp musik genom en telefon, och du får ett inkommande samtal, så stoppas musiken automatiskt. 2. När samtalet avslutas, så kommer aktuell musik att fortsätta spelas eller inte, beroende på inställningarna på din telefon. Viktig information 1. Vissa enheter, så som en iphone, ansluter direkt efter sammankoppling, andra kan ta en längre stund att ansluta. 2. Enheten kan endast anslutas och spela upp innehåll från en enhet åt gången. 3. För att ansluta till en annan sammankopplad enhet, kan du behöva stänga av Bluetooth eller frånkoppla från den aktuellt sammankopplade enheten och manuellt ansluta till den andra enheten. 4. När du stänger av enheten i Bluetooth läge, sedan vid start av enheten kommer den att automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet (Bluetooth funktion PÅ). 9

12 Aux in användning Du kan ansluta en extern enhet med enheten till att spela music som en högtalare. 1. Anslut den externa ljudspelarens output med AUX IN på baksidan av enheten. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till AUX IN läge. 3. Börja uppspelningen på den externa enheten. 4. Du kan endast justera volymen med enheten. (allt annat styr du med externa enheten) 5. Stäng av båda enheterna innan du kopplar ifrån dom. Notera: Enheten kan inte styras med knapparna på den. Du kan endast användar volym kontroll för att justera volym nivån Om du inte kan höra något ljud från högtalarna, kola då volymen på den externa enheten. USB användning USB anslutning Du kan lyssna på musik genom en USB enhet. 1. Sätt i en USB enhet i USB porten på bakre panelen. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till USB läge. 3. Musiken börjar automatiskt att spelas upp om den finns någon USB enhet inkopplad. 4. Uppspelningen är kontrollerad med knapparna på front panelen eller fjärrkontrollen till systemet. Notera: 1. USB-förlängnings kabel får max vara 0.5m lång. 2. Beroende på mängden data och media hastighet, så kan det ta längre stund för systemet att läsa av innehåll av media enheten. Detta är inte ett fel. 3. Enheten stöder en USB på max. 32GB. 4. I vissa fall, så kan en del filer inte spelas upp även om de är i ett stödbart format USB Laddning USB porten kan användas till att ladda telefonen/usb enheten. När du sätter i en USB enhet, så kommer systemet att ladda enheten om batterinivån är låg på telefonen/usb enheten. 10

13 Specifications Strömkälla Strömförbrukning Standby power konsumsion FM frekvens FM presets Bluetooth omfång Bluetooth version Ingångar Driftsförhållanden DC12V 20W <1W MHz ft. (10m) CSR V2.1+EDR USB/3.5mm Aux in 5-35 /nivå status Trouble shooting För er bekvämlighet har vi lista några metoder för att lösa några vanliga problem som kan stötas på när du använder enheten. Om problemet återkommer flera gånger, kontakta närmaste serviceverkstad. Problem Orsak Lösningar Strömförsörjningen fungerar inte. Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till vägguttaget. Kolla så att anslutningarna är ordentligt utförda. Inget ljud från högtalarna Svag signal mottagning; Volymen är inte uppskruvad;. Ingen sammankoppling med bluetooth enhet. Justera radio mottagnings position; Skruva upp volymen; Sammankoppla bluetooth enheter. Displayen är tom. Ljudet är svagt eller dålig kvalité; Det hörs ett gurglande ljud på en del stationer. Detta kan uppstå om ljudprogramföretaget ändrar märkningen av en tjänst eller lägger till en etikett under sökning till station. Andra enheter, så som en TV kan störa radio mottagningen; Radio mottagningen är för svag. Radion kommer att återigen göra en sökning. Flytta enheten ifrån andra enheter och försök att positionera enheten på en plats med bättre mottagning. 11

14 Service and support Serienummer hittar du på baksidan av din enhet. Skriv upp det här. Modell: SR-05 BT Serienummer: Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort. Produkten måste vara korrekt installerad och användas i Enlighet med instruktionerna som finns i denna manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din radio får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltig om din radio säljs på nytt eller Om den har skadats av ej kvalificerad reparation. Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för Oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. Tänk på Miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK. Noteringar, redogörelse och information Tillverkare, grossister, återförsäljare ansvarar ej för eventuella stavfel eller errors i manualen. På grund av ständig utveckling och förbättring kan specifikationer oc h externt utseende komma att ändras, detta sker utan någon vidare förvarning. Produkter med CE-märkning överensstämmer med EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) som utfärdats av Europeiska gemenskapen. Härmed STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras vid https://lencosupport.zendesk.com/forums/ ce-documents Produkten fungerar på 2400 till 2483,5 MHz och betecknas endast användas i en vanlig hushållsmiljö. Denna produkt är anpassad för detta ändamål inom alla EU-länder. 12

15 Symbolen anger att den elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning om krav för deponering av elektrisk utrustning eller batterier. På så sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). All rights reserved 13

16

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com L-175 Skivspelare i glas Svensk Manual www.lenco.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------- 2 Beskrivning ---------------------------------------------------------------------------4-5

Läs mer

L-90 SKIVSPELARE I TRÄ MED USB ANSLUTNING OCH INBYGGD RIAFÖRSTÄRKARE. Svensk Manual. www.lenco.com

L-90 SKIVSPELARE I TRÄ MED USB ANSLUTNING OCH INBYGGD RIAFÖRSTÄRKARE. Svensk Manual. www.lenco.com L-90 SKIVSPELARE I TRÄ MED USB ANSLUTNING OCH INBYGGD RIAFÖRSTÄRKARE Svensk Manual www.lenco.com Käre konsument, Tack för att du köpt en Lenco produkt från Moon. Kvalité och användning är vår högsta prioritet.

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM580 EN User manual 3 DA Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 39 ES Manual del usuario 59 FR Mode d emploi 79 IT Manuale utente 99

Läs mer

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning S 381QN11-A Innehåll Kontrollernas placering... 2-5 Egenskaper... 6 Nätdrift... 7 Användningslägen... 8 Att använda radion - DAB... 9 Att

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 7 MOBIL DVD SPELARE DENVER MT-772 DVBT. Instruktioner för miljöskydd. Var vänlig och läs först igenom denna manual noggrant

ANVÄNDARMANUAL 7 MOBIL DVD SPELARE DENVER MT-772 DVBT. Instruktioner för miljöskydd. Var vänlig och läs först igenom denna manual noggrant MENU STOP/SCAN - VOLUME + TFT ON/OFF PLAY/PAUSE ANVÄNDARMANUAL 7 MOBIL DVD SPELARE DENVER MT-772 DVBT Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

Integrerad förstärkare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 351A. Din musik + vår passion

Integrerad förstärkare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 351A. Din musik + vår passion Integrerad förstärkare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 351A Din musik + vår passion Innehåll Inledning Inledning...2 Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Begränsad garanti...4 Anslutningar på bakre panelen...5

Läs mer

SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA

SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA Aktivt Soundbar Multikanal System Bruksanvisning SVENSKA Säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. äs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

BeoLink Wireless 1. Handledning

BeoLink Wireless 1. Handledning BeoLink Wireless 1 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer