SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com"

Transkript

1 SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual

2 Innehåll Varning Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning Aux in /USB användning...10 Felsökning /Specifikation...11

3 Important safety instructions Läs och förstå alla varningar här i manualen och de som är utmärkta på enheten. Denna enhet är konstruerad och tillverkad till att garantera personlig säkerhet. Endast strömkälla som specificeras I manualen eller på enheten får användas. Håll enheten och kontakten ifrån vatten. Undvik placera enheten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Öppna aldrig höljet och stoppa aldrig in objekt i enheten. Det kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Dra inte i sladden, dra endast i själva kontakten. Undvik att böja eller trampa på sladden, det skadar den och kan orsaka elektriska stötar. Dra ur kontakten ur vägguttaget när inte enheten används under en längre period För att uppnå bästa möjliga prestanda, och för att kunna bekanta sig med dess funktioner, läs denna manual noggrant för att använda denna produkt. Detta kommer ge dig år av problemfri prestanda. Varning : För att undvika risken för elektriska stötar, plocka ej isär produkten och utsätt inte apparaturen för fukt eller regn. Det finns inga utbytbara delar inuti enheten. Överlåt all service till kvalificerad service tekniker. Förklaring om grafiska symboler: Blixten i en triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet inom en triangel är till för att uppmärksamma användaren om att det finns viktig säkerhets/underhålls/användar instruktioner till enheten, som du bör läsa igenom noggrant. 1

4 Varningar 1. Läs dessa instruktioner Alla säkerhets och användar instruktioner skall läsas innan produkten används!! 2. Spara dessa instruktioner Säkerhets och användar instruktionerna skall sparas för framtida bruk. 3. Uppmärksamma alla Varningar Varningarna på enheten och i instruktionerna skall uppmärksammas. 4. Följ alla instruktioner Alla användnings instruktioner skall följas. 5. Rengör endast enheten med en lättfuktad ren mjuk trasa. 6. Använd inte denna apparat nära vatten Den får inte användas nära vatten eller i fuktig miljö, t.ex. fuktig källare, badrum eller nära en pool osv. 7. Blockera inte ventilationen på enheten. Installera endast enligt til lverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor så som element, värmefläkt, pris eller annan apparatur som utsöndrar värme. 9. Stoppa aldrig i nätkontakten i ett uttag där den inte passar. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller böjas kraftigt, speciellt vid ändarna på sladden. 11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren. 12. Använd endast vagnar, ställ, tripod, fästen eller bord som godkänts av tillverkaren för användning tillsammans med denna enhet. 13. Dra ur kontakten under åskväder eller när enheten inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerade service tekniker. Service krävs när enheten har skadats på något vis, så som nätsladd eller kontakt är skadad, vätska har spillts ut på enheten eller om något objekt hamnat inuti enheten. Likaså om enheten utsatts för regn eller fukt. 15. Enheten måste hållas i en miljö med god ventilation och normalt klimat. 16. Dessa service instruktioner är endast för kvalificerad service personal. För att undvika risken för skadliga elektriska stötar, utför aldrig någon form av service själv, förutom om du är utbildad service tekniker. 17. Nätsladden och kontakten skall alltid vara lättillgängliga. 18. Denna apparatur är en KLASS II eller dubbel isolerad elektrisk apparatur. Den är utformad på sådant vis att den inte kräver en säkerhets anslutning till Elektrisk jordning Blixten med pilhuvud i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet (eller baksidan) eftersom det finns inga reparerbara delar inuti. Service ska utföras av kvalificerad personal. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om alla instruktioner och föreskrifter som medföljer apparaten. 2

5 20. Osynlig laser strålning kan finnas i viss apparatur, undvik att utsättas för laserstråle. 21. Batterierna i fjärrkontrollen skall inte utsättas för hetta från eld, sol eller dylikt. 22. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt fyllda med vätskor får placeras ovanpå eller intill enheten. 23. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för fukt eller regn. 24. Korrekt avyttring av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra av skada på miljö och hälsa skall den återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, lämna enheten på återbruk eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. ERP II note Energirelaterade produkter - Den här produkten överensstämmer med EU-kommissionen om direktivet om ekodesign och dess tillämpningsförordningar. 15 minuter (ca) senare utan någon ingång (förutom i FM-läge), kommer systemet automatiskt i standby läge. Följ manualen för att använda enheten. 3

6 Beskrivning av delar Front Vy VOL TUNER / ENTER/BT PAIR SOURCE STANDBY TREBLE BASS SEARCH/ Nr. Komponenter Beskrivning 1 Standby Ställ denna vippbrytare i uppåt läge för att starta enheten; Ställ denna vippbrytare i nedåt läge för att sätta enheten i standby. 2 Diskant Ställ denna vippbrytare upp eller ner för diskant inställnings läge och använd sedan volym ratten inom 3 sekunder för att justera diskant nivån och för att få en bättre ljudeffekt. 3 Bas Ställ denna vippbrytare upp eller ner för bas inställnings läget och använd sedan volymratten inom 3 sekunder för att justera basnivån och för att få en bättre ljudeffekt. 4 Volym ratt Justera volymen till en behaglig nivå. 5 Display Visar källa, frekvens och uppspelningsinformation. 6 Bluetooth indikator Indikerar läges status. 7 Fjärrkontroll sensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. 8 Tuner ratt Enter BT Pair 9 Source / Källa 10 Nästa 11 Föregående 12 Sök Play/Pause Sök frekvens upp eller ner med steg om 0.05MHz. I meny status, tryck på ENTER för att bekräfta val. Tryck på för att aktivera BT funktionen på enheten för att sammankoppla om statusen är icke-sammankopplad. Tryck för att koppla ifrån enheterna. Tryck upprepade gånger för att välja den källa du vill ha: FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX IN. I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. I FM läge, tryck på SEARCH knappen för att auto-söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar automatiskt när alla stationer är sökta. I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppsplening tryck igen för att återuppta uppspelningen. 4

7 Bakre Vy SR-05 BT Black Retro Radio w it h Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN SR-05 BT White Retro Radio with Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN Nr. Komponenter Beskrivning 13 FM antenn Dra ut FM antennen för att uppnå god mottagning. 14 USB port Sätt i USB enhet till USB porten för att lyssna på musik via USB enhet. Denna port laddar även USB enheten vid låg batterinivå 15 AUX IN 16 Strömförsörjning Sätt i nätsladden i uttaget. Använd AUX IN 3.5 ljudkabel för att ansluta med extra musik enheter (DVD spelare, dator, telefoner, I AUX IN läge, så fungerar enheten som en högtalaren, du kan endast styra volymen på enheten. 5

8 Beskrivning av fjärrkontroll MUTE STANDBY 10 SOURCE MO/ST PRESET RANDOM S TOP 14 ID3 15 TREBLE BASS RDS SNOOZE SLEEP ALARM BT PAIR DIM TUNE+ F TUNE SR-05 BT Nr. Knappar Beskrivning 1 Mute Tryck för att tysta ljudet. 2 Source Källa Tryck upprepade gånger för att välja den källan du vill ha FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX. 3 Mono/Stereo I FM läge, tryck för att skifta mellan mono och stereo. 4 Play/Pause I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppspelning, tryck igen för att återuppta uppspelningen. I FM läge, tryck på för att söka till radiostationer. Den stannar automatiskt efter att sökningen är slutförd. 5 Random I USB läge, tryck för spela spår i slumpvis ordning, tryck igen för att avbryta. 6

9 Nr. Knappar Beskrivning 6 Treble Tryck på diskant knappen och använd Volym +/- för att justera diskant. 7 Snooze Om alarmet är ställt och alarmet startar, tryck på snooze för att stoppa alarmet. 8 Sleep Tryck för att ställa in sleep time: off/10/15/30/45/60/90/120 minuter. När tiden gått ut så kommer enheten att stängas av automatiskt. 9 Number buttons Använd nummer knapparna för att välja spår/stationer/frekvens. 10 Standby Tryck för att starta enheten; eller för att sätta i Standby läge. 11 Preset I FM läge, tryck på Preset knapp för att spara stationer. 12 Volume+/- Tryck för att justera volymen till en behaglig nivå. 13 Next Previous I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. 14 Stop I USB eller BT läge, tryck för att stoppa uppspelning. Tryck sedan Play/pause för att starta igen från början av aktuellt spår/låt. 15 ID3 RDS Under uppspelning av MP3 spår i USB läge, tryck för att visa information om det aktuella spåret: album, artist, etc. Om det inte finns någon ID3, så visas NO ID3. I FM läge, tryck upprepade gånger för att visa stations RDS inf ormation. 16 Bass Tryck på Bas och använd Volume+/- knapparna för att justera basen. I standby status, tryck för att ställa in tid och alarm 1, alarm 2. Tryck en 17 Alarm When gång in för time att setting gå till inställningar interface, the av screen tid status, display tryck the två YYYY/MM/DD. gånger för Use att gå the till Alarm / to 1 select inställnings the digits status, of the tryck date, tre then gånger press för att and gå then till select Alarm the 2 inställnings 24/12 hour, status. next to set I Tid the eller Hour/Minute, Alarm inställnings press status to finish. When använd in alarm eller setting för interface, att välja the innehåll, words 0:00" sedan flash, för press att or to bekräfta, select the och digits systemet of the alarm kommer time, automatiskt press to att confirm. gå till nästa Then select the inställnings alarm options: status. Daily, I tidsinställnings Weekdays, Weekends, gränssnitt, Once. så kommer Next to select the alarm mode: Buzzer mode, FM mode, USB mode. At last to set the skärmen visa YYYY/MM/DD. Använd eller för att välja Alarm volume level. When finish setting Alarm 1, you can set Alarm 2. To siffror cancel på the datum, alarm, tryck press sedan ALARM på button, för att then slutföra. select OFF I alarm to cancel. gränssnitt, så kommer 0:00 att blinka, tryck på eller för att välja siffror på alarm tiden, tryck på för att bekräfta. Välj sedan alarm läge: Buzzer, FM, USB. Och ställ in volym nivån. När du slutför inställning av alarm 1, så kan du ställa in Alarm 2. För att avbryta alarmet, tryck på ALARM knappen, välj sedan OFF för att avbryta. Tryck för att aktivera BT funktion på enheten för pairing status om 18 BT Pair sammankoppling ej är utförd. I sammankopplat läge, tryck på knappen för att koppla ifrån. 19 Dim Tryck på för att välja 3 nivåer av ljusstryka på skärmen. 20 Tune+/- I FM läge, tryck för att söka till frekvens med steg av 0.05MHz. 21 Frequency I FM läge, tryck F och sedan på Nummer knapparna för att välja frekvens. 7

10 FM Användning Se till antennen på baksidan av radion är fullt utdragen och justerad innan du söker till en FM station (en vertikal position rekommenderas). Detta kommer att se till att du har maximal signal styrka är tillgänglig, och får bästa möjliga ljudkvalité. Gå till FM läge Tryck på SOURCE knappen på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till FM läge. (Frekvens: MHz) Mono/Stereo Tryck på MO/ST knappen på fjärrkontrollen eller tryck på TUNER KNOB på front panelen för att starta stereo, om radio mottagningen är för svag, så kan inte stereo startas. Sök station Tryck på SEARCH knappen på front panel på fjärrkontrollen för att söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar sökning efter den sökt upp alla stationer. (trycka på denna knapp kommer automatiskt att rensa förvalda stationer.) Stations tuning Vrid lite på TUNER KONB på front panelen eller tryck TUNE+/- knappar på fjärrkontrollen för att gå upp eller ner med frekvens steg om 0.05MHz. Välja station Det finns standard stationer när du startar enheten med en bra radio signal mottagning.. 1. Snabbt tryck på el på fjärrkontroll eller på front panelen för att sekventiellt välja föregående eller nästa station. 2. Långt tryck på el på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till nästa eller föregående station med stark mottagning. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja stationer direkt (under 30 stationer). T.ex. Lyssna på station 15, tryck på 1 och sedan 5 för att välja 15:e stationen. Välj frekvens Om du vet frekvensen till den station du vill ha, så kan du trycka på F knappen och sedan NUMMER knapparna för att välja frekvens. T.ex. lyssna på FM MHz, tryck på F knappen, tryck sedan på nummer knapparna 1, 3, 5, 0, för att gå till MHz. (Nollan måste skrivas in för att möjliggöra frekvensen.) Spara station (du kan spara 60 stationer som förval (presets)) 1. Skriv in den station du vill spara, läs ovanstående metoder. 2. Tryck på PRESET knappen på fjärrkontrollen för att gå till preset status. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja förvalsnummer/preset. 4. Tryck på PRESET knappen igen för att bekräfta och spara. T.ex. för att spara MHz i station 9, skriv först in MHz, tryck sedan på PRESET knappen och sedan trycker du på NUMMER knapp för att välja 9, tryck sedan på PRESET knappen för att spara stationen. RDS läge Varje gång du trycker på RDS knappen på fjärrkontrollen visas radio informationen: <Radio text>, <Program typ>, <Stations namn>, <Stereo/mono>, <Tid>, <Datum>. Display information sänds ut av radio stationsleverantören. Vissa stationer har ej RDS. 8

11 Bluetooth användning Denna enhet har en Bluetooth funktion. Så du kan njuta av musik med din bluetooth enhet, t.ex. mobiltelefon, etc. Pair/sammankopplings Användning 1. Tryck på SOURCE knappen för att gå till Bluetooth läge. Indikatorn blinkar blått. 2. Starta Bluetooth funktionen på externa enheten (t.ex. din telefon). 3. Placera enheten i Bluetooth sök läge och gå till Bluetooth sök listan. 4. Välj LENCO SR-05 BT från listan av funna enheter. 5. Välj OK el YES för att sammankoppla enheten med din Bluetooth enhet. 6. Om passkey/lösenkod krävs, slå in 0000 (krävs för vissa enheter) 7. Vid lyckad sammankoppling med din enhet, så kommer Bluetooth indikatorn att lysa. Uppspelning 1. Tryck på knappen för att spela upp eller pausa uppspelning. 2. Tryck på el knappen för att gå till föregående eller nästa låt/spår. 3. Tryck på VOL+/- knapparna för att kontrollera volym nivån. 4. Om du vill koppla ifrån de sammankopplade enheterna, tryck på BT PAIR knappen för att koppla ifrån. 5. Om anslutningen är pausad, tryck på BT PAIR knappen för att aktivera BT funktionen, och enheten går till BT pairing status. Använd sedan telefon enheten till att göra en anslutning. För att koppla ifrån och sammankoppla med andra enheter a) Stäng av Bluetooth funktionen på din enhet för att koppla ifrån. Då kommer enheten att gå till Bluetooth pairing/sammankoppling status automatiskt. b) I denna status, följ steg 2-5 av PAIR/SAMMANKOPPLINGs ANVÄNDNING sektion för att sammankoppla med den andra enheten. Samtal under uppspelning av musik 1. När du spelar upp musik genom en telefon, och du får ett inkommande samtal, så stoppas musiken automatiskt. 2. När samtalet avslutas, så kommer aktuell musik att fortsätta spelas eller inte, beroende på inställningarna på din telefon. Viktig information 1. Vissa enheter, så som en iphone, ansluter direkt efter sammankoppling, andra kan ta en längre stund att ansluta. 2. Enheten kan endast anslutas och spela upp innehåll från en enhet åt gången. 3. För att ansluta till en annan sammankopplad enhet, kan du behöva stänga av Bluetooth eller frånkoppla från den aktuellt sammankopplade enheten och manuellt ansluta till den andra enheten. 4. När du stänger av enheten i Bluetooth läge, sedan vid start av enheten kommer den att automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet (Bluetooth funktion PÅ). 9

12 Aux in användning Du kan ansluta en extern enhet med enheten till att spela music som en högtalare. 1. Anslut den externa ljudspelarens output med AUX IN på baksidan av enheten. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till AUX IN läge. 3. Börja uppspelningen på den externa enheten. 4. Du kan endast justera volymen med enheten. (allt annat styr du med externa enheten) 5. Stäng av båda enheterna innan du kopplar ifrån dom. Notera: Enheten kan inte styras med knapparna på den. Du kan endast användar volym kontroll för att justera volym nivån Om du inte kan höra något ljud från högtalarna, kola då volymen på den externa enheten. USB användning USB anslutning Du kan lyssna på musik genom en USB enhet. 1. Sätt i en USB enhet i USB porten på bakre panelen. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till USB läge. 3. Musiken börjar automatiskt att spelas upp om den finns någon USB enhet inkopplad. 4. Uppspelningen är kontrollerad med knapparna på front panelen eller fjärrkontrollen till systemet. Notera: 1. USB-förlängnings kabel får max vara 0.5m lång. 2. Beroende på mängden data och media hastighet, så kan det ta längre stund för systemet att läsa av innehåll av media enheten. Detta är inte ett fel. 3. Enheten stöder en USB på max. 32GB. 4. I vissa fall, så kan en del filer inte spelas upp även om de är i ett stödbart format USB Laddning USB porten kan användas till att ladda telefonen/usb enheten. När du sätter i en USB enhet, så kommer systemet att ladda enheten om batterinivån är låg på telefonen/usb enheten. 10

13 Specifications Strömkälla Strömförbrukning Standby power konsumsion FM frekvens FM presets Bluetooth omfång Bluetooth version Ingångar Driftsförhållanden DC12V 20W <1W MHz ft. (10m) CSR V2.1+EDR USB/3.5mm Aux in 5-35 /nivå status Trouble shooting För er bekvämlighet har vi lista några metoder för att lösa några vanliga problem som kan stötas på när du använder enheten. Om problemet återkommer flera gånger, kontakta närmaste serviceverkstad. Problem Orsak Lösningar Strömförsörjningen fungerar inte. Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till vägguttaget. Kolla så att anslutningarna är ordentligt utförda. Inget ljud från högtalarna Svag signal mottagning; Volymen är inte uppskruvad;. Ingen sammankoppling med bluetooth enhet. Justera radio mottagnings position; Skruva upp volymen; Sammankoppla bluetooth enheter. Displayen är tom. Ljudet är svagt eller dålig kvalité; Det hörs ett gurglande ljud på en del stationer. Detta kan uppstå om ljudprogramföretaget ändrar märkningen av en tjänst eller lägger till en etikett under sökning till station. Andra enheter, så som en TV kan störa radio mottagningen; Radio mottagningen är för svag. Radion kommer att återigen göra en sökning. Flytta enheten ifrån andra enheter och försök att positionera enheten på en plats med bättre mottagning. 11

14 Service and support Serienummer hittar du på baksidan av din enhet. Skriv upp det här. Modell: SR-05 BT Serienummer: Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort. Produkten måste vara korrekt installerad och användas i Enlighet med instruktionerna som finns i denna manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din radio får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltig om din radio säljs på nytt eller Om den har skadats av ej kvalificerad reparation. Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för Oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. Tänk på Miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK. Noteringar, redogörelse och information Tillverkare, grossister, återförsäljare ansvarar ej för eventuella stavfel eller errors i manualen. På grund av ständig utveckling och förbättring kan specifikationer oc h externt utseende komma att ändras, detta sker utan någon vidare förvarning. Produkter med CE-märkning överensstämmer med EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) som utfärdats av Europeiska gemenskapen. Härmed STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras vid https://lencosupport.zendesk.com/forums/ ce-documents Produkten fungerar på 2400 till 2483,5 MHz och betecknas endast användas i en vanlig hushållsmiljö. Denna produkt är anpassad för detta ändamål inom alla EU-länder. 12

15 Symbolen anger att den elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning om krav för deponering av elektrisk utrustning eller batterier. På så sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). All rights reserved 13

16

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

Music Box One. Bästa kund

Music Box One. Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer