SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com"

Transkript

1 SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual

2 Innehåll Varning Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning Aux in /USB användning...10 Felsökning /Specifikation...11

3 Important safety instructions Läs och förstå alla varningar här i manualen och de som är utmärkta på enheten. Denna enhet är konstruerad och tillverkad till att garantera personlig säkerhet. Endast strömkälla som specificeras I manualen eller på enheten får användas. Håll enheten och kontakten ifrån vatten. Undvik placera enheten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Öppna aldrig höljet och stoppa aldrig in objekt i enheten. Det kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Dra inte i sladden, dra endast i själva kontakten. Undvik att böja eller trampa på sladden, det skadar den och kan orsaka elektriska stötar. Dra ur kontakten ur vägguttaget när inte enheten används under en längre period För att uppnå bästa möjliga prestanda, och för att kunna bekanta sig med dess funktioner, läs denna manual noggrant för att använda denna produkt. Detta kommer ge dig år av problemfri prestanda. Varning : För att undvika risken för elektriska stötar, plocka ej isär produkten och utsätt inte apparaturen för fukt eller regn. Det finns inga utbytbara delar inuti enheten. Överlåt all service till kvalificerad service tekniker. Förklaring om grafiska symboler: Blixten i en triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet inom en triangel är till för att uppmärksamma användaren om att det finns viktig säkerhets/underhålls/användar instruktioner till enheten, som du bör läsa igenom noggrant. 1

4 Varningar 1. Läs dessa instruktioner Alla säkerhets och användar instruktioner skall läsas innan produkten används!! 2. Spara dessa instruktioner Säkerhets och användar instruktionerna skall sparas för framtida bruk. 3. Uppmärksamma alla Varningar Varningarna på enheten och i instruktionerna skall uppmärksammas. 4. Följ alla instruktioner Alla användnings instruktioner skall följas. 5. Rengör endast enheten med en lättfuktad ren mjuk trasa. 6. Använd inte denna apparat nära vatten Den får inte användas nära vatten eller i fuktig miljö, t.ex. fuktig källare, badrum eller nära en pool osv. 7. Blockera inte ventilationen på enheten. Installera endast enligt til lverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor så som element, värmefläkt, pris eller annan apparatur som utsöndrar värme. 9. Stoppa aldrig i nätkontakten i ett uttag där den inte passar. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller böjas kraftigt, speciellt vid ändarna på sladden. 11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren. 12. Använd endast vagnar, ställ, tripod, fästen eller bord som godkänts av tillverkaren för användning tillsammans med denna enhet. 13. Dra ur kontakten under åskväder eller när enheten inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerade service tekniker. Service krävs när enheten har skadats på något vis, så som nätsladd eller kontakt är skadad, vätska har spillts ut på enheten eller om något objekt hamnat inuti enheten. Likaså om enheten utsatts för regn eller fukt. 15. Enheten måste hållas i en miljö med god ventilation och normalt klimat. 16. Dessa service instruktioner är endast för kvalificerad service personal. För att undvika risken för skadliga elektriska stötar, utför aldrig någon form av service själv, förutom om du är utbildad service tekniker. 17. Nätsladden och kontakten skall alltid vara lättillgängliga. 18. Denna apparatur är en KLASS II eller dubbel isolerad elektrisk apparatur. Den är utformad på sådant vis att den inte kräver en säkerhets anslutning till Elektrisk jordning Blixten med pilhuvud i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet (eller baksidan) eftersom det finns inga reparerbara delar inuti. Service ska utföras av kvalificerad personal. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om alla instruktioner och föreskrifter som medföljer apparaten. 2

5 20. Osynlig laser strålning kan finnas i viss apparatur, undvik att utsättas för laserstråle. 21. Batterierna i fjärrkontrollen skall inte utsättas för hetta från eld, sol eller dylikt. 22. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt fyllda med vätskor får placeras ovanpå eller intill enheten. 23. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för fukt eller regn. 24. Korrekt avyttring av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra av skada på miljö och hälsa skall den återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, lämna enheten på återbruk eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. ERP II note Energirelaterade produkter - Den här produkten överensstämmer med EU-kommissionen om direktivet om ekodesign och dess tillämpningsförordningar. 15 minuter (ca) senare utan någon ingång (förutom i FM-läge), kommer systemet automatiskt i standby läge. Följ manualen för att använda enheten. 3

6 Beskrivning av delar Front Vy VOL TUNER / ENTER/BT PAIR SOURCE STANDBY TREBLE BASS SEARCH/ Nr. Komponenter Beskrivning 1 Standby Ställ denna vippbrytare i uppåt läge för att starta enheten; Ställ denna vippbrytare i nedåt läge för att sätta enheten i standby. 2 Diskant Ställ denna vippbrytare upp eller ner för diskant inställnings läge och använd sedan volym ratten inom 3 sekunder för att justera diskant nivån och för att få en bättre ljudeffekt. 3 Bas Ställ denna vippbrytare upp eller ner för bas inställnings läget och använd sedan volymratten inom 3 sekunder för att justera basnivån och för att få en bättre ljudeffekt. 4 Volym ratt Justera volymen till en behaglig nivå. 5 Display Visar källa, frekvens och uppspelningsinformation. 6 Bluetooth indikator Indikerar läges status. 7 Fjärrkontroll sensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. 8 Tuner ratt Enter BT Pair 9 Source / Källa 10 Nästa 11 Föregående 12 Sök Play/Pause Sök frekvens upp eller ner med steg om 0.05MHz. I meny status, tryck på ENTER för att bekräfta val. Tryck på för att aktivera BT funktionen på enheten för att sammankoppla om statusen är icke-sammankopplad. Tryck för att koppla ifrån enheterna. Tryck upprepade gånger för att välja den källa du vill ha: FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX IN. I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. I FM läge, tryck på SEARCH knappen för att auto-söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar automatiskt när alla stationer är sökta. I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppsplening tryck igen för att återuppta uppspelningen. 4

7 Bakre Vy SR-05 BT Black Retro Radio w it h Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN SR-05 BT White Retro Radio with Bluetooth A Power Consumption: 20W Production Date: Made in China S/N: USB AUX IN Nr. Komponenter Beskrivning 13 FM antenn Dra ut FM antennen för att uppnå god mottagning. 14 USB port Sätt i USB enhet till USB porten för att lyssna på musik via USB enhet. Denna port laddar även USB enheten vid låg batterinivå 15 AUX IN 16 Strömförsörjning Sätt i nätsladden i uttaget. Använd AUX IN 3.5 ljudkabel för att ansluta med extra musik enheter (DVD spelare, dator, telefoner, I AUX IN läge, så fungerar enheten som en högtalaren, du kan endast styra volymen på enheten. 5

8 Beskrivning av fjärrkontroll MUTE STANDBY 10 SOURCE MO/ST PRESET RANDOM S TOP 14 ID3 15 TREBLE BASS RDS SNOOZE SLEEP ALARM BT PAIR DIM TUNE+ F TUNE SR-05 BT Nr. Knappar Beskrivning 1 Mute Tryck för att tysta ljudet. 2 Source Källa Tryck upprepade gånger för att välja den källan du vill ha FM, USB, BLUETOOTH(BT), AUX. 3 Mono/Stereo I FM läge, tryck för att skifta mellan mono och stereo. 4 Play/Pause I USB eller BT läge, tryck för att pausa uppspelning, tryck igen för att återuppta uppspelningen. I FM läge, tryck på för att söka till radiostationer. Den stannar automatiskt efter att sökningen är slutförd. 5 Random I USB läge, tryck för spela spår i slumpvis ordning, tryck igen för att avbryta. 6

9 Nr. Knappar Beskrivning 6 Treble Tryck på diskant knappen och använd Volym +/- för att justera diskant. 7 Snooze Om alarmet är ställt och alarmet startar, tryck på snooze för att stoppa alarmet. 8 Sleep Tryck för att ställa in sleep time: off/10/15/30/45/60/90/120 minuter. När tiden gått ut så kommer enheten att stängas av automatiskt. 9 Number buttons Använd nummer knapparna för att välja spår/stationer/frekvens. 10 Standby Tryck för att starta enheten; eller för att sätta i Standby läge. 11 Preset I FM läge, tryck på Preset knapp för att spara stationer. 12 Volume+/- Tryck för att justera volymen till en behaglig nivå. 13 Next Previous I USB läge, tryck snabbt på dessa knappar för att hoppa till nästa eller föregående spår/låt; tryck ett långt tryck för att spola framåt eller bakåt på aktuellt spår/låt. I BT läge, tryck för att gå till nästa eller föregående spår/låt. I FM läge, tryck för att gå till nästa eller föregående station; tryck ett långt tryck för att hoppa framåt eller bakåt på tillgängliga frekvenser. 14 Stop I USB eller BT läge, tryck för att stoppa uppspelning. Tryck sedan Play/pause för att starta igen från början av aktuellt spår/låt. 15 ID3 RDS Under uppspelning av MP3 spår i USB läge, tryck för att visa information om det aktuella spåret: album, artist, etc. Om det inte finns någon ID3, så visas NO ID3. I FM läge, tryck upprepade gånger för att visa stations RDS inf ormation. 16 Bass Tryck på Bas och använd Volume+/- knapparna för att justera basen. I standby status, tryck för att ställa in tid och alarm 1, alarm 2. Tryck en 17 Alarm When gång in för time att setting gå till inställningar interface, the av screen tid status, display tryck the två YYYY/MM/DD. gånger för Use att gå the till Alarm / to 1 select inställnings the digits status, of the tryck date, tre then gånger press för att and gå then till select Alarm the 2 inställnings 24/12 hour, status. next to set I Tid the eller Hour/Minute, Alarm inställnings press status to finish. When använd in alarm eller setting för interface, att välja the innehåll, words 0:00" sedan flash, för press att or to bekräfta, select the och digits systemet of the alarm kommer time, automatiskt press to att confirm. gå till nästa Then select the inställnings alarm options: status. Daily, I tidsinställnings Weekdays, Weekends, gränssnitt, Once. så kommer Next to select the alarm mode: Buzzer mode, FM mode, USB mode. At last to set the skärmen visa YYYY/MM/DD. Använd eller för att välja Alarm volume level. When finish setting Alarm 1, you can set Alarm 2. To siffror cancel på the datum, alarm, tryck press sedan ALARM på button, för att then slutföra. select OFF I alarm to cancel. gränssnitt, så kommer 0:00 att blinka, tryck på eller för att välja siffror på alarm tiden, tryck på för att bekräfta. Välj sedan alarm läge: Buzzer, FM, USB. Och ställ in volym nivån. När du slutför inställning av alarm 1, så kan du ställa in Alarm 2. För att avbryta alarmet, tryck på ALARM knappen, välj sedan OFF för att avbryta. Tryck för att aktivera BT funktion på enheten för pairing status om 18 BT Pair sammankoppling ej är utförd. I sammankopplat läge, tryck på knappen för att koppla ifrån. 19 Dim Tryck på för att välja 3 nivåer av ljusstryka på skärmen. 20 Tune+/- I FM läge, tryck för att söka till frekvens med steg av 0.05MHz. 21 Frequency I FM läge, tryck F och sedan på Nummer knapparna för att välja frekvens. 7

10 FM Användning Se till antennen på baksidan av radion är fullt utdragen och justerad innan du söker till en FM station (en vertikal position rekommenderas). Detta kommer att se till att du har maximal signal styrka är tillgänglig, och får bästa möjliga ljudkvalité. Gå till FM läge Tryck på SOURCE knappen på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till FM läge. (Frekvens: MHz) Mono/Stereo Tryck på MO/ST knappen på fjärrkontrollen eller tryck på TUNER KNOB på front panelen för att starta stereo, om radio mottagningen är för svag, så kan inte stereo startas. Sök station Tryck på SEARCH knappen på front panel på fjärrkontrollen för att söka alla tillgängliga stationer. Den stoppar sökning efter den sökt upp alla stationer. (trycka på denna knapp kommer automatiskt att rensa förvalda stationer.) Stations tuning Vrid lite på TUNER KONB på front panelen eller tryck TUNE+/- knappar på fjärrkontrollen för att gå upp eller ner med frekvens steg om 0.05MHz. Välja station Det finns standard stationer när du startar enheten med en bra radio signal mottagning.. 1. Snabbt tryck på el på fjärrkontroll eller på front panelen för att sekventiellt välja föregående eller nästa station. 2. Långt tryck på el på front panelen eller fjärrkontrollen för att gå till nästa eller föregående station med stark mottagning. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja stationer direkt (under 30 stationer). T.ex. Lyssna på station 15, tryck på 1 och sedan 5 för att välja 15:e stationen. Välj frekvens Om du vet frekvensen till den station du vill ha, så kan du trycka på F knappen och sedan NUMMER knapparna för att välja frekvens. T.ex. lyssna på FM MHz, tryck på F knappen, tryck sedan på nummer knapparna 1, 3, 5, 0, för att gå till MHz. (Nollan måste skrivas in för att möjliggöra frekvensen.) Spara station (du kan spara 60 stationer som förval (presets)) 1. Skriv in den station du vill spara, läs ovanstående metoder. 2. Tryck på PRESET knappen på fjärrkontrollen för att gå till preset status. 3. Använd NUMMER knapparna för att välja förvalsnummer/preset. 4. Tryck på PRESET knappen igen för att bekräfta och spara. T.ex. för att spara MHz i station 9, skriv först in MHz, tryck sedan på PRESET knappen och sedan trycker du på NUMMER knapp för att välja 9, tryck sedan på PRESET knappen för att spara stationen. RDS läge Varje gång du trycker på RDS knappen på fjärrkontrollen visas radio informationen: <Radio text>, <Program typ>, <Stations namn>, <Stereo/mono>, <Tid>, <Datum>. Display information sänds ut av radio stationsleverantören. Vissa stationer har ej RDS. 8

11 Bluetooth användning Denna enhet har en Bluetooth funktion. Så du kan njuta av musik med din bluetooth enhet, t.ex. mobiltelefon, etc. Pair/sammankopplings Användning 1. Tryck på SOURCE knappen för att gå till Bluetooth läge. Indikatorn blinkar blått. 2. Starta Bluetooth funktionen på externa enheten (t.ex. din telefon). 3. Placera enheten i Bluetooth sök läge och gå till Bluetooth sök listan. 4. Välj LENCO SR-05 BT från listan av funna enheter. 5. Välj OK el YES för att sammankoppla enheten med din Bluetooth enhet. 6. Om passkey/lösenkod krävs, slå in 0000 (krävs för vissa enheter) 7. Vid lyckad sammankoppling med din enhet, så kommer Bluetooth indikatorn att lysa. Uppspelning 1. Tryck på knappen för att spela upp eller pausa uppspelning. 2. Tryck på el knappen för att gå till föregående eller nästa låt/spår. 3. Tryck på VOL+/- knapparna för att kontrollera volym nivån. 4. Om du vill koppla ifrån de sammankopplade enheterna, tryck på BT PAIR knappen för att koppla ifrån. 5. Om anslutningen är pausad, tryck på BT PAIR knappen för att aktivera BT funktionen, och enheten går till BT pairing status. Använd sedan telefon enheten till att göra en anslutning. För att koppla ifrån och sammankoppla med andra enheter a) Stäng av Bluetooth funktionen på din enhet för att koppla ifrån. Då kommer enheten att gå till Bluetooth pairing/sammankoppling status automatiskt. b) I denna status, följ steg 2-5 av PAIR/SAMMANKOPPLINGs ANVÄNDNING sektion för att sammankoppla med den andra enheten. Samtal under uppspelning av musik 1. När du spelar upp musik genom en telefon, och du får ett inkommande samtal, så stoppas musiken automatiskt. 2. När samtalet avslutas, så kommer aktuell musik att fortsätta spelas eller inte, beroende på inställningarna på din telefon. Viktig information 1. Vissa enheter, så som en iphone, ansluter direkt efter sammankoppling, andra kan ta en längre stund att ansluta. 2. Enheten kan endast anslutas och spela upp innehåll från en enhet åt gången. 3. För att ansluta till en annan sammankopplad enhet, kan du behöva stänga av Bluetooth eller frånkoppla från den aktuellt sammankopplade enheten och manuellt ansluta till den andra enheten. 4. När du stänger av enheten i Bluetooth läge, sedan vid start av enheten kommer den att automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet (Bluetooth funktion PÅ). 9

12 Aux in användning Du kan ansluta en extern enhet med enheten till att spela music som en högtalare. 1. Anslut den externa ljudspelarens output med AUX IN på baksidan av enheten. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till AUX IN läge. 3. Börja uppspelningen på den externa enheten. 4. Du kan endast justera volymen med enheten. (allt annat styr du med externa enheten) 5. Stäng av båda enheterna innan du kopplar ifrån dom. Notera: Enheten kan inte styras med knapparna på den. Du kan endast användar volym kontroll för att justera volym nivån Om du inte kan höra något ljud från högtalarna, kola då volymen på den externa enheten. USB användning USB anslutning Du kan lyssna på musik genom en USB enhet. 1. Sätt i en USB enhet i USB porten på bakre panelen. 2. Tryck på SOURCE knappen för att gå till USB läge. 3. Musiken börjar automatiskt att spelas upp om den finns någon USB enhet inkopplad. 4. Uppspelningen är kontrollerad med knapparna på front panelen eller fjärrkontrollen till systemet. Notera: 1. USB-förlängnings kabel får max vara 0.5m lång. 2. Beroende på mängden data och media hastighet, så kan det ta längre stund för systemet att läsa av innehåll av media enheten. Detta är inte ett fel. 3. Enheten stöder en USB på max. 32GB. 4. I vissa fall, så kan en del filer inte spelas upp även om de är i ett stödbart format USB Laddning USB porten kan användas till att ladda telefonen/usb enheten. När du sätter i en USB enhet, så kommer systemet att ladda enheten om batterinivån är låg på telefonen/usb enheten. 10

13 Specifications Strömkälla Strömförbrukning Standby power konsumsion FM frekvens FM presets Bluetooth omfång Bluetooth version Ingångar Driftsförhållanden DC12V 20W <1W MHz ft. (10m) CSR V2.1+EDR USB/3.5mm Aux in 5-35 /nivå status Trouble shooting För er bekvämlighet har vi lista några metoder för att lösa några vanliga problem som kan stötas på när du använder enheten. Om problemet återkommer flera gånger, kontakta närmaste serviceverkstad. Problem Orsak Lösningar Strömförsörjningen fungerar inte. Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till vägguttaget. Kolla så att anslutningarna är ordentligt utförda. Inget ljud från högtalarna Svag signal mottagning; Volymen är inte uppskruvad;. Ingen sammankoppling med bluetooth enhet. Justera radio mottagnings position; Skruva upp volymen; Sammankoppla bluetooth enheter. Displayen är tom. Ljudet är svagt eller dålig kvalité; Det hörs ett gurglande ljud på en del stationer. Detta kan uppstå om ljudprogramföretaget ändrar märkningen av en tjänst eller lägger till en etikett under sökning till station. Andra enheter, så som en TV kan störa radio mottagningen; Radio mottagningen är för svag. Radion kommer att återigen göra en sökning. Flytta enheten ifrån andra enheter och försök att positionera enheten på en plats med bättre mottagning. 11

14 Service and support Serienummer hittar du på baksidan av din enhet. Skriv upp det här. Modell: SR-05 BT Serienummer: Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort. Produkten måste vara korrekt installerad och användas i Enlighet med instruktionerna som finns i denna manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din radio får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltig om din radio säljs på nytt eller Om den har skadats av ej kvalificerad reparation. Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för Oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. Tänk på Miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK. Noteringar, redogörelse och information Tillverkare, grossister, återförsäljare ansvarar ej för eventuella stavfel eller errors i manualen. På grund av ständig utveckling och förbättring kan specifikationer oc h externt utseende komma att ändras, detta sker utan någon vidare förvarning. Produkter med CE-märkning överensstämmer med EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) som utfärdats av Europeiska gemenskapen. Härmed STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras vid https://lencosupport.zendesk.com/forums/ ce-documents Produkten fungerar på 2400 till 2483,5 MHz och betecknas endast användas i en vanlig hushållsmiljö. Denna produkt är anpassad för detta ändamål inom alla EU-länder. 12

15 Symbolen anger att den elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning om krav för deponering av elektrisk utrustning eller batterier. På så sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). All rights reserved 13

16

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Wireless Sound Cube V513

Wireless Sound Cube V513 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer